Rotteplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk"

Transkript

1 Rotteplan

2 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE SKIVE KOMMUNE TILDELTE RESSOURCER SKIVE KOMMUNES ROTTEBEKÆMPELSE DIGITALT INDBERETNINGSLØSNING OPDELING AF ROTTEBEKÆMPELSE ANMELDELSEN OG DIGITALISERING SKIVE KOMMUNES ANMELDELSER: FALD I ROTTEANMELDELSER I BYZONEN ROTTESPÆRRE FALD I ROTTEANMELDELSER I LANDZONEN... 10

3 2 Formål Rotter er uønskede dyr i Danmark, idet de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige, til mennesker og andre dyr. Derfor er det ved lov bestemt, at forekomster af rotter skal bekæmpes. På grund af rotternes enestående evne til at tilpasse sig menneskeskabte omgivelser, er disse gnavere særdeles alvorlige skadedyr, der kan være vanskelige at bekæmpe. Rottebekæmpelse kræver planlægning og grundighed i udførelsen. For at effektivisere og målrette forebyggelse og bekæmpelse af rotter er der i bekendtgørelsen krav om at kommunerne udarbejder en handlingsplan for rotteområdet. Formålet er dels at synliggøre aktiviteten, dels at give den kommunale forvaltning på området mulighed for at vurdere om de mål, den har sat også realiseres. Denne plan har som mål at reducere antallet af rotter i Skive kommune gennem forsat fokus på forebyggelse og bekæmpelse. Både økonomisk og miljømæssigt er der en gevinst i at forebygge. Planen skal samtidig øge kommunens muligheder for at tænke forebyggelsen bedre ind i den kommunale rottebekæmpelse og gøre dem i stand til effektivt at afværge yderligere stigninger i rotteanmeldelserne.

4 3 Overordnede mål for rottebekæmpelse Overordnede mål for rottebekæmpelse At gennemføre en effektiv rottebekæmpelse. Sikre at vores serviceydelser bygger på faglighed, saglighed, kvalitet og professionalisme for at sikre borgerne en hurtig og sikker sagsbehandling. At digitalløsning til indberetning af anmeldelser fungere og at borgerne bliver informeret om rottebekæmpelsen og forebyggelse. At borgerne altid møder medarbejdere, der er bemyndigede til at træffe beslutninger i konkrete sager. Fokusområder for rottebekæmpelse Informationer til borgerne digitalisering. Fald i rotteanmeldelser i byzonen. Fald i rotteanmeldelser i landzonen. Handlinger: Gennem brug af digitalt værktøj, vil vi gøre det nemmere for borgerne, at søge informationer og vejledning indenfor rotteområdet. Mere information til borgerne f.eks. omkring forebyggelse af rotte forekomster, smitte o.s.v. digitalt. Anmeldelser med fokus på spildevandsplanens kloakoplande status og planlagte områder - fokus på rottespærre. Igennem kampagnekørsel fokus på de ejendomme der har rotteproblemer mere information til borgerne om forebyggelse. Fokus på sikringsordninger og bygningsgennemgang. Rottebekæmpelse er underlagt Skive Kommunes kvalitetssystem procedure M266.

5 4 Skive kommune Kommunen er myndighed på rottebekæmpelsesområdet og skal sørge for at udrydde rottebestanden eller opnå et acceptabelt niveau. Som borger har man pligt til at anmelde rotter. Grundejerne har også forpligtelser for at gøre bekæmpelsen af rotter så effektiv som muligt. Grundejer har pligt til: Sikre og renholde deres ejendomme på en sådan måde, at rotternes livsbetingelser på ejendommene indskrænkes mest muligt samt Inden for den fastsatte frist at efterkomme de påbud om vedligeholdelse, rottesikring og renholdelse, som kommunen udsteder. Sikre at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter. Undgå rod på ejendommen. Kontrollere rottesikring ved: døre, vinduer, rørgennemføringer og ventilationsåbninger, riste, lyskasser, skakte, bevoksninger, evt. ru mure, tagkonstruktioner, facaden generelt, kloaksystemets tilstand. Orientering om rottesikring af ejendomme kan findes på søg rotter. Der vil også blive omdelt informations folder vedrørende rottesikring til borger. Skive Kommune har ifølge bekendtgørelsen pligt til at udarbejde en handlingsplan som offentliggøres på Skive kommunens hjemmeside, Planen skal minimum revideres hvert 3 år. Rotteplanen skal minimum indeholde punkter beskrevet i bilag 1 i bekendtgørelsen..

6 5 Tildelte ressourcer I medfør af miljøbeskyttelsesloven 18 har kommunen mulighed for at opkræve et gebyr for rottebekæmpelse i kommunen. Et sådan gebyr opkræves for samtlige faste ejendomme (dvs. samtlige bebyggede og ubebyggede grunde) i kommunen, som en andel af ejendomsværdien. Promillen er pt. fastsat til 0,0295. Der kan ikke dispenseres fra gebyret, heller ikke når en virksomhed eventuelt selv for foretaget rottebekæmpelse for egen regning f.eks. i forbindelse med en sikringsordning. Gebyret skal dække kommunens udgifter til både administration og drift af rottebekæmpelsen. Driften er udliciteret til bekæmpelsesfirmaer. 6 Skive Kommunes rottebekæmpelse digitalt indberetningsløsning. 6.1 Opdeling af rottebekæmpelse Skive Kommune har to firmaer til at køre rottebekæmpelsen. Bekæmpelsen køres sådan, at det ene firma tager sig af ejendomme i Godkendt byzone og Godkendt sommerhusområder. Det andet firma tager sig af områderne landzonen, landsbyafgrænsning og sommerhuse i øvrigt landzone. Kort 1.1 viser ejendomme, som indgår i rottebekæmpelsen. Kort: 1.1

7 Kort 1.2: Oversigt over godkendt byzone og godkendt sommerhusområde Kort 1.3:Oversigt over landzone, landsbyafgrænsning og sommerhus i øvrigt landzone Kort: 1.2 Kort: Anmeldelsen og digitalisering Anmeldelse af rotteforekomst skal ske på søg rotter. Der foreligger en digital indberetningsløsning, hvor man ved brugen af denne løsning, sender anmeldelsen direkte ud til rottefængeren. Den digitale programløsning, hvor anmeldelserne kommer ind i, er også rottefængerens arbejdsredskab, hvor alle data om besøgene foreligger og de kommende besøg registreres. Rotteprogrammet bliver udviklet hele tiden og det vil ved udvikling af programmet gøres muligt, at trække flere informationer ud til videre brug i planlægning af rottebekæmpelsen. Jo flere informationer man kan ligge ind i programmet, desto større mulighed har rottefængeren for at være klædt på med informationer vedrørende den anmeldelse de skal ud på. På vil kommunen yderligere sætte fokus på mere digital information til borgerne i form af folder og andre informationsløsninger. Information til borgeren er en meget vigtig del af rottebekæmpelsen. Det er vigtig at forebygge og ved mere viden omkring forebyggelse af rotteforekomster på ejendomme vil det i sig selv medføre et fald i rottehenvendelser.

8 Skive Kommune vil i 2013 sende pjecer ud til borgerne, vedrørende forebyggelse og information om hvad man skal gøre, hvis man får rotter. Der er borger, der ikke har internetadgang og hvis man ikke har mulighed for at indberette en anmeldelse digital, kan man ringe til borgerservice på og anmelde rotter. En anmeldelse vedrørende rotter bliver betalt via ejendomsskatten. Alle fejl og mangler, der eventuelt skulle findes under tilsyn, står dog for ejers egen regning at få udbedret, hvis der ikke er en forsikring der dækker. Ved en anmeldelse, retter rottebekæmperen kontakt til anmelder indenfor 2 dage og aftaler dato for besøg. Ved rotteforekomster indendørs kontaktes borgeren samme dag. Ved rotteanmeldelse udenfor kommunens arbejdstid kan grundejer eller lejer, i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarer virksomheder, indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse. Ved indgåelse af en aftale, skal aftaleskema underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Dette aftaleskema findes på Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunen. De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter udenfor kommunens åbningstid, er på borgerens egen regning. Når rottebekæmperen kommer ud til anmeldelsen og der konstateres tegn på rotter, skal der ske bekæmpelse. Ejendommens ejer, lejer eller bruger skal af rottebekæmperen informeres om bekæmpelsens omfang, muligheder for forebyggelse af rottetilhold og eventuelle forholdsregler der tages i forbindelse med bekæmpelsen. Bekæmpelsesfirmaet påtager sig på kvalificeret måde at spore og påvise defekter i kloak- og afløbssystemerne ved hjælp af røgapparat, farvestoffer el. lign og ligeledes være indstillet på at yde vejledning til grundejer og entreprenør i forbindelse med reparationsarbejdet.

9 7 Skive Kommunes anmeldelser: Ifølge bekendtgørelse skal kommunen indberette antal anmeldelser til Naturstyrelsen inden den 1.april. Årstal Antal anmeldelser i alt Antal anmeldelser i byzonen Antal anmeldelser i landzonen Anmeldelser fra

10 8 Fald i rotteanmeldelser i byzonen. Det vises tydeligt i byzonen, at det er i de områder, hvor der er fælleskloakeret, der er rotteproblemer. Fællesledningerne er de ældste kloakrør der er i jorden og ifl. Spildevandsplanen er der udlagt områder i den kommende 10 års planperiode, som skal separatkloakeres. I de områder hvor der graves, vil rotterne komme til overfladen og der vil være flere rotteanmeldelser i disse perioder indtil kloakken er separatkloakeret. Skive Kommune vil nøje følge disse områder med anmeldelser før og efter separatkloakeringen så man kan følge forskellen. Ved separatkloakering vil Skive Vand A/S, hvis det er muligt sætte rottespærre brønde op 1 meter inde på private ejendomme. Kommunen håber, at kunne få et fald i rotteanmeldelserne ved mere information til borgerne om forebyggelse, renholdelse af ejendomme og information om kontrol af afløbssystemer. Kommunen vil følge op på anmeldelser før og efter omdeling af information til borgerne. 8.1 Rottespærre Kloakforsyningen, ved Skive Kommunen har siden sidst i 90èrne ved kloakrenovering, opsat rottespærre brønde 1 meter fra skel inde på private ejendomme. Denne udgift har altid været betalt af det brugerfinansieret område. Kloakforsyningen, som blev selskabs dannet i 2010 Skive Vand A/S, forsætter med at sætte rottespærre brønde op, hvor det er teknisk muligt, ved ny udstykninger og ved kloakrenovering. Rottespærre er et godt hjælpemiddel til at holde rotterne væk fra boligen, men tætte kloakrør er fortsat det vigtigste element i forebyggelsen af rotter i kloakken. Rottespærrer kan ikke stå alene. Tætte kloakker reducerer rotternes mulighed for at bygge rede i jorden ved hullerne og samtidig holdes rotterne inde i kloaksystemet og slipper ikke ud til borgerne. Der er i Skive Kommune kun nedsat Torben Jensen rottespærre. Der er to modeller. En uden vandlås og en med vandlås. Torben Jensens rottespærre modeller har kommunen kun haft gode erfaringer med. Der har igennem mange år ingen problemer været. Der er nedsat ca. alt 1149 rottespærre i hele kommunen og ved de planlagte separat kloakerede områder komme yderlige rottespærre brønde op. Ved nærmere undersøgelse af Skive Midt by kan man se, at i de områder, hvor der er nedsat rottespærre brønde, er der ikke sket anmeldelse. Der vil hvert år blive kontrolleret om der er anmeldelser i de områder hvor der er rottespærrebrønde opsat. Rottespærre brønde opsat :? 2007: 756 stk 2008: 51 stk. 2009: 121 stk. 2010: 63 stk. 2011: 50 stk. 2012: 108 stk.

11 Kommunen har ifl. Bekendtgørelse fået til opgave at opsætte rottespærrer på kloakledninger ved eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Skive Kommune vil i løbet af en 3 årigt periode foretage en undersøgelse, om det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, at opsætte rottespærrer ved kommunale bygninger. Kommunen skal også opsætte rottespærrer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt i forbindelse med byggemodninger af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder. Kommunen skal også med tilladelse fra grundejer opsætte rottespærre, hvis det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt på kloakledninger, der føres ind til eksisterende hospitaler og i forbindelse med byggemodning af hospitaler. 9 Fald i rotteanmeldelser i landzonen Man vil i landzonen også sætte fokus på mere information til borgerne om forebyggelse og renholdelse af ejendomme. Information om hvordan man kan sikre sine bygninger, stalde og hønsegårde. Denne information vil komme ud i 2013 i forbindelse med kampagnekørslen (RØD og GRØN) Ifølge bekendtgørelse om forebyggelse af rotter, bek. Nr. 696 af 26/06/2012, skal kommunen besøge alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone og undersøge for rotter. På ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme, skal den autoriserede person aflevere en skriftlig meddelelse med opfordring til grundejer eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter. Denne kørsel bliver derefter delt op i to kategorier: Grøn: ejendomme, hvor der ikke er forekomst af rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme. Rød: ejendomme, hvor der er forekomst af rotter. De ejendomme med status GRØN vil herefter blive besøgt hvert 2 år De ejendomme med status RØD skal bekæmpelse iværksættes efter gældende regler derudover skal der foretages tilsynsbesøg med 6 måneders intervaller. Når en ejendom efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har forekomst af rotter, vil den pågældende ejendom blive Grøn og så omfattet af reglerne for de grønne områder. Hvis en ejendom, hvor der ikke er forekomst af rotter, altså GRØN på et senere tidspunkt konstateres rotter, vil denne ejendom men få status RØD.

12 Ved denne nye form for kampagnekørsel og fokus på information til borgerne, håber Skive Kommune, at kunne få et fald i anmeldelser landzonen. En ting, der vil være med til at give et fald på længere sigt, er at der er stillet strammere krav til sikringsordninger ifl. Bekendtgørelse om forebyggelse af rotter. En sikringsordning er en ordning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som er mellem en autoriseret person og en grundejer eller lejer. Sådan sikringsordning omfatter en bygningsgennemgang og ordningen skal suppleres med opstilling af foderstationer eller lignende. Ved en sådan bygningsgennemgang vil man kunne finde fejl ved bygninger osv. og det vil være en sikring af ejendommen når disse fejl bliver udbedret. Ved køb af en sikringsordning vil der blive udarbejdet en bygningsgennemgangsrapport, som grundejer eller lejer skal have udleveret en kopi af. De borgere, der allerede har sådanne sikringsordning, skal også have udarbejdet en bygningsgennemgang og en kopi af rapporten. Rapporten skal laves senest 3 år efter bekendtgørelsen ikrafttræden.

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

VEJLEDNING FRA BY-OG LANDSKABSSTYRELSEN NR. 2008 Rotter, mus og fødevarevirksomheder. By- og Landskabsstyrelsen

VEJLEDNING FRA BY-OG LANDSKABSSTYRELSEN NR. 2008 Rotter, mus og fødevarevirksomheder. By- og Landskabsstyrelsen VEJLEDNING FRA BY-OG LANDSKABSSTYRELSEN NR. 2008 Rotter, mus og fødevarevirksomheder By- og Landskabsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING 7 2 LOVGRUNDLAG FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER OG MUS 2.1 Forebyggelse

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 30. april 2014 Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 Svar på spørgsmål fra Grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra grundejerforeningerne

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp

Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp Sundhedseftersyn som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvorfor udføre sundhedseftersyn? 3 Beboerne skal informeres 3 Procedurer i forbindelse

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere