Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune"

Transkript

1 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Status Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indsatsområder Indsatsområder med fokus på nye lovpligtige tiltag... 7 indsats 1. Undersøge de tekniske og praktiske muligheder for opsætning af rottespærrer på kommunale institutioner indsats 2. Tilpasning af digitalt program til registrering af alle rotteanmeldelser Indsats 3. Ny praksis for kampagnebesøg i landzonen Indsatsområder med fokus på kloakrotter indsats 4. Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer Indsats 5. Målrettet kloakrottebekæmpelse Indsatsområder med fokus på forebyggende tiltag til nedbringelse af rotteanmeldelser Indsats 6. Reducere rottegener ved hensigtsmæssig fuglefodring og hønsehold Indsats 7. Undersøge for forekomst af rotter i sommerhus- områder Indsats 8. Vejledning om vildtfodring og betydning for rotteforekomst Indsatsområder indenfor den administrative rottebekæmpelse og kommunale tilsyn Indsats 9. Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter Indsats 10. Systematisere registrering og kontrol af sikringsordninger Indsats 11. At gennemføre borgertilfredshedsundersøgelse

3 1. INDLEDNING Syddjurs kommune er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte borger har pligt til at indberette forekomst af rotter og foretage de fornødne forebyggende tiltag. Den nuværende og fremtidige kommunale rottebekæmpelse vil have fokus på tryghed, sikkerhed og sundhed, men også at den enkelte borger, som måtte opleve problemer med rotter, oplever en hurtig, kvalificeret og effektiv bekæmpelse fulgt op af råd og vejledning fra kommunens side. Syddjurs kommune har pligt til at udarbejde 3-årige handlingsplaner for den kommunale rottebekæmpelse, som skal beskrive tiltag/initiativer i den forebyggende og bekæmpende indsats overfor rotter, og som på sigt skal være medvirkende til at nedbringe antallet af rotter i kommunen. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter beskriver de tiltag, som Syddjurs kommune har valgt at fokusere på i den kommende 3-årige periode. 3

4 2. BEKENDTGØRELSEN OM FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 696 af 29. juni i det følgende kaldet Rottebekendtgørelsen, skal kommunen foretage en effektiv rottebekæmpelse. Bekæmpelsen af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer. Bekendtgørelsen fra 2012 erstatter hermed tidligere bekendtgørelseskrav. Nogle af de væsentligste ændringer i den nye Rottebekendtgørelse i forhold til tidligere er: Anmeldelse om rotter i beboelse (indendørs) eller på fødevarevirksomheder skal have tilsyn/besøg uden ubegrundet ophold det vil sige så hurtig som muligt. Kommunalbestyrelsen skal lade bekæmpelsen varetage og udføre af autoriserede personer. Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at følge den resistensstrategi, der er udstukket af Naturstyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal lade en handlingsplan udarbejde minimum hvert 3. år. Kommunalbestyrelsen skal lade rottespærrer opsætte, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt: - Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og dagsinstitutioner - I forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, dagsinstitutioner og parcelhusområder Gennemførelse af tilsyn (kampagnebesøg) i landzonen skal ske efter nye retningslinjer (rød/grøn ordning). 3. STATUS Rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Antallet af rotteanmeldelser i kommunen har ligget relativ stabilt omkring et gennemsnit på ca anmeldelser pr. år. I 2012 blev der dog registreret ca anmeldelser. Der kan foretages rotteanmeldelse døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Borgere der anmelder rotter får besøg af rottebekæmperen senest 3 dage efter anmeldelse. Ved anmeldelse om rotter i beboelsen eller på institutioner, fødevarevirksomheder og lignende rykker kommunen ud samme dag eller senest kl. 12 den efterfølgende dag. Med denne service vil kommunen sikre, at borgeren hurtigt får løst sit rotteproblem. Kommunen gennemfører årligt kloakrottebekæmpelse med det formål at nedbringe bestanden af rotter i kloakken og dermed antallet af anmeldelser forårsaget af kloakrotter. Kommunen vil fortsat foretage kloakrottebekæmpelse, men vil med den kommende handlingsplan have mere fokus på målrettet bekæmpelse. Kommunen har tidligere foretaget halvårlige tilsyn i landzonen. Med indførelse af den nye rottebekendtgørelse skal ejendomme i landzonen kun besøges hvert andet år. Dog vil de ejendomme, hvor der anmeldes rotter, blive fulgt op med målrettet bekæmpelse og igangsættelse af forebyggende initiativer. Al bekæmpelse af rotter i Syddjurs kommune skal varetages af uddannet personale og det gælder også udlægning af gift. Derfor kan gift ikke udleveres, men alene udlægges og kontrolleres af bekæmperen. 4

5 4. MÅLSÆTNING FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 4.1 MÅLSÆTNINGER FOR KOMMUNENS ROTTEBEKÆMPELSE For at opfylde Syddjurs Kommunes servicemål for den kommunale rottebekæmpelse er der opstillet følgende målsætninger: At få overblik over og årsager til rotteforekomsten. At sikre et tilfredsstillende lavt niveau af rotteanmeldelser i by- og landzonen. At holde rotterne inde i kloakken. At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem et målrettet kommunalt tilsyn og håndhævelse af rotteområdet. At anvende den mildeste gift som mulig og generelt nedbringe forbruget af gift pr. ejendom. At give borgeren en oplevelse af en hurtig, god og effektiv rottebekæmpelse. 4.2 INDS ATS OMRÅDER Til at understøtte de ovenstående målsætninger er der udvalgt følgende indsatsområder. De udvalgte indsatsområder er følgende: Nye lovpligtige tiltag i den kommunale rottebekæmpelse 1. Undersøge de tekniske og praktiske muligheder for opsætning af rottespærrer på kommunale institutioner. 2. Tilpasning af digitalt program til registrering af alle rotteanmeldelser. 3. Ny praksis for kampagnebesøg i landzonen. Indsatsområder med fokus på kloakrotter 4. Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer. 5. Målrettet kloakrottebekæmpelse. Indsatsområder med fokus på forebyggende tiltag til nedbringelse af rotteanmeldelser 6. Reducere rottegener ved hensigtsmæssig fuglefodring og hønsehold. 7. Undersøge for forekomst af rotter i sommerhusområder. 8. Vejledning om vildtfodringens betydning for rotteforekomst. Indsatsområder indenfor den administrative kommunale rottebekæmpelse og tilsyn 9. Systematisere registrering og kontrol af sikringsordninger. 10. Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter. 11. At gennemføre borgertilfredshedsundersøgelse. 5

6 Nedenstående tabel giver et overblik over sammenhæng mellem målsætning og indsatsområder. INDSATSOMRÅDER MÅLSÆTNINGER at få overblik over - og årsager til rotteforekomsten at sikre et tilfredstillende lavt niveau af rotteanmeldelser i byog landzonen at holde rotterne inde i kloakken at sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem et målrettet tilsyn og håndhævelse af rotteområdet at anvende den mildeste gift muligt og nedbringe forbruget af gift pr. ejendom At give borgeren en oplevelse afen hurtig, god og effektiv rottebe Undersøge de tekniske og praktiske muligheder for 1. opsætning af rottespærrer på kommunale institutioner X Tilpasning af digitalt program til registrering af alle rotteanmeldelser 2. X X 3. Ny praksis for kampagnebesøg i landzonen X X X 4. Hurtig udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer X X X 5. Målrettet kloakrottebekæmpelse X X Reducere rottegener ved hensigtsmæssig fuglefodring og hønsehold 6. X X X 7. Undersøge for forekomst af rotter i sommerhusområder X 8. Vejledning om vildtfodring og betydning for rotteforekomst X X Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter 9. X X 10. Systematisere registrering og kontrol af sikringsordninger X X 11. At gennemføre borgertilfredshedsundersøgelse X X 6

7 5. INDSATSOMRÅDER MED FOKUS PÅ NYE LOVPLIGTIGE TILTAG INDS ATS 1. UNDERSØGE DE TEKNISKE OG PR AKTISKE MULIGHEDER FOR OPSÆTNI NG AF ROTTESPÆRRER P Å KOMMUNALE INSTI TUTIONER. Den nye bekendtgørelse påbyder kommunen at opsætte rottespærre, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt: På eksisterende og kommunalt ejede skoler, plejehjem og daginstitutioner. I forbindelse med byggemodning på kommunalt ejede skoler, plejehjem og daginstitutioner og ved parcelhusområder. Kommunen vil på baggrund af en gennemgang af de enkelte institutioner og den registrerede rotteforekomst vurdere og opsætte rottespærrer, der hvor det skulle vise sig relevant. Som udgangspunkt skal rottespærrer opsættes på alle institutioner. De institutioner, som bør have 1. prioritet, vil være: Institutioner som er beliggende centralt i byzonen og i tæt bebyggelse. Institutioner med eller beliggende i områder med mange rotteanmeldelser. Ved nye planlagte institutioner. Institutioner beliggende indenfor det fælles ledningsnet. Dernæst vil rottespærre blive opsat i det omfang, det er teknisk og praktisk muligt på de øvrige institutioner samt i forbindelse med byggemodninger som angivet i bekendtgørelsen. Rottespærre vil ikke blive opsat steder hvor det viser sig uhensigtsmæssigt, f.eks. hvis: Der er stor risiko for opstuvning i kraft af ringe selvrensningseffekt. Der tidligere har været opstuvning. Natur & Miljø vil i løbet af 2013 lave aftaler med Team Ejendomme med hensyn til: Økonomi. Ansvar for bl.a. vedligeholdelse. Planlægning af forløb. Tidsrammen for aktiviteten med at opsætte rottespærre de steder, hvor det er teknisk og hensigtsmæssigt muligt, er 3 år. Denne indsats understøtter målsætningen At holde rotterne inde i kloakken. At de pågældende institutioner er sikret mod indtrængning af kloakrotter. Planlagte aktiviteter Møder med henblik på at afklare placeringen af det økonomiske og praktiske ansvar i kommunens forvaltning. Planlægning af opgaven herunder at undersøge omfang af opgaven. 7

8 Opsætning af rottespærrer, hvor det vurderes teknisk og hensigtsmæssigt at opsætte rottespærrer. Kloakrottebekæmpelse bag ved rottespærrer, hvis der konstateres aktivitet ved opsætningen. At der er gennemført en undersøgelse At der er opsat rottespærrer de steder, hvor det har vist sig tekniske og hensigtsmæssigt muligt. INDS ATS 2. TILPASNING AF DIGI TALT PROGR AM TIL REGISTRERING AF ALLE ROTTEANMELDELSER. I forbindelse med anmeldelser af rotter skal der fremover undersøges og registreres oplysninger om bl.a. årsag til rotteforekomst, bekæmpelsen og giftanvendelse. Kommunen vil aktivt benytte denne viden til fremover at målrette og sikre kvaliteten af den kommunale rottebekæmpelse. Formålet med den digitale registrering er; At den almindelige sagsbehandling i forbindelse med anmeldelsen gøres nemmere. At rotteanmeldelser kan foretages elektronisk via kommunens hjemmeside. At man fra administrativ side kan anvende programmets data til hurtigt og nemt at skabe overblik over den enkelte og samtlige anmeldelser. At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem et målrettet tilsyn og håndhævelse af rotteområdet. At få overblik over og årsager til rotteforekomsten. Mere effektiv sagsbehandling. At bekæmpelsen og forebyggende indsatser løbende kan evalueres. Planlagte aktiviteter Implementering af alle lovpligtige krav i digitalt registreringsprogram. Kommunen vil sikre, at det opdaterede digitale program bliver fuldt integreret i den praktiske Rottebekæmpelse. Forbedring af den digitale anmeldelse via kommunens hjemmeside. At alle nye krav bliver tilgodeset og anvendt for alle rotteanmeldelser. 8

9 INDS ATS 3. NY PR AKSIS FOR K AMP AGNEBESØG I LANDZONEN Tidligere skulle alle ejendomme i landzonen have et tilsynsbesøg to gange årligt. Proceduren for tilsynet i landzonen er med den nye bekendtgørelse blevet ændret, således at alle ejendomme skal besøges én gang hvert andet år. Til gengæld skal de ejendomme, hvor der konstateres rotter følges nøje med hensyn til bekæmpelse og forebyggelse. Med den fremtidige indsats i landzonen er det målet, at der i langt højere grad bliver fokuseret på de ejendomme, hvor der forekommer rotter og at der for de ejendomme, hvor der er gentagende anmeldelser grundet lokale forhold, udarbejdes planer for forebyggelse i samarbejde med den enkelte grundejer. For at sikre en jævn fordeling af ressourcer, vil tilsynet med ejendommen i landzonen blive inddelt i fire grupper, som fremover, hver især, vil blive besøgt hvert andet år i enten foråret eller efteråret. At sikre et tilfredsstillende lavt niveau af rotteanmeldelser i by- og landzonen. At få overblik over og årsager til rotteforekomsten. At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem et målrettet tilsyn og håndhævelse af rotteområdet. At antallet af ejendomme med gentagende rotteproblemer reduceres. Planlagte aktiviteter Ejendomme i landzonen inddeles i 4 områder tilsyn i område 1 sker foråret 2013 og områder 2 efteråret 2013, område 3 foråret 2014 og område 4 efteråret Udarbejdelse af informationsmateriale angående den nye tilsynsordning i landzonen - Offentliggøres på kommunens hjemmeside. - Offentliggøres i de lokale ugeaviser. En markant nedgang i antallet af ejendomme med gentagende anmeldelser. 9

10 6. INDSATSOMRÅDER MED FOKUS PÅ KLOAKROTTER INDS ATS 4. HURTIG UDBEDRING AF DEFEKTE KLOAKKER OG AFLØBS- INSTALL ATIONER Erfaringsmæssigt forekommer langt størstedelen (anslåede ca. 80 %) af opdagede kloakdefekter indenfor skel, det vil sige på den private ledningsdel. Kommunen vil steder, hvor der er store problemer med kloakrotter og i det omfang det viser sig hensigtsmæssig, gennemføre kloakrottebekæmpelse med henblik på at nedbringe bestanden af kloakrotter midlertidig (se også indsatsområde 5). Med hensyn til mere varig løsning af problemer med kloakrotter vil kommunen fokusere på; Korrekt fejlfinding ved første besøg. Hurtig udbedring af fundne defekter i både det offentlige og private ledningsnet at borgere i den forbindelse bliver informeret om deres forpligtigelse mht. at brønde og stikledninger er i orden. At kommunen får overblik over fordelingen mellem private og offentlige defekter. At sikre et tilfredsstillende lavt niveau af rotteanmeldelser i by- og landzonen. At holde rotterne inde i kloakken. At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem et målrettet tilsyn og håndhævelse af rotteområdet. Forbedret kvalitet på den private ledningsdel. At antallet af kloakrelaterede rotteanmeldelser falder. Planlagte aktiviteter Så vidt det er teknisk muligt, skal der udføres en røgprøve ved første besøg ved rotteanmeldelser i kloakkerede områder. Ved konstateret defekt bedes grundejere om udbedring hurtigst muligt kommunen kan i tilfælde af det modsatte udstede påbud om udbedring. - Borgeren får frist på 4 uger til udbedring. - Hvis defekt ikke udbedres i den 4 ugers frist udstedes et varsel med 2 ugers frist. - Hvis varslingen ikke efterkommes gives der påbud om udbedring. At der er færre kloakrelaterede rotteanmeldelser i 2015 i forhold til

11 INDS ATS 5. M ÅLRETTET KLO AKROTTEBEKÆMPELSE Selvom kloakrottebekæmpelse er symptombehandling og ikke kan resultere i varige løsninger, så kan områder, som er stærkt plaget af kloakrotter have midlertidig gavn af en kloakrottebekæmpelse. Bekæmpelsen vil kunne lette trykket i det lokale ledningsnet for en periode. Kommunen vil steder, hvor der er store problemer med kloakrotter og i det omfang det viser sig hensigtsmæssig, gennemføre en systematisk kloakrottebekæmpelse med henblik på at nedbringe bestanden af kloakrotter midlertidig. Kommunen vil i samarbejde med bekæmpelsesfirmaet Rentokil udvælge de områder, hvor kloakrottebekæmpelse bør foretages. Kommunen kan forud for renovering af den kommunale ledningsdel vælge at foretage en lokal kloakrottebekæmpelse. Formålet er at minimere de rottegener, som kan opstå, når rotterne presses ud i de private ledningsdele på grund af de generelle forstyrrelser i den kommunale ledningsdel. Kommunen vil i samarbejde med Syddjurs Spildevand udvælge de områder, hvor kloakrottebekæmpelse bør foretages i forbindelse med renovering af den offentlige kloakledning. At sikre et tilfredsstillende lavt niveau af rotteanmeldelser i by- og landzonen At holde rotterne inde i kloakken Færre anmeldelser med kloakrelation i de områder, hvor bekæmpelsen gennemføres. Planlagte aktiviteter Møde med bekæmpelsesfirma og Syddjurs Spildevand minimum én gang årligt med henblik på at udpege områder, hvor kloakrottebekæmpelse kan finde sted. Gennemførelse af kloakrottebekæmpelse på udvalgte strækninger forud for renovering af den offentlige ledning. Bekæmpelse påbegyndes minimum 21 dage før igangsættelse af renovering. Aktiviteten vil kunne reducere de rottegener der opstår, når kloakrotterne presses ud i de private ledningsdele. Systematisk kloakrottebekæmpelse på udvalgte steder. Markant nedgang i antallet af rotteanmeldelser i de områder, hvor der foretages kloakrottebekæmpelse. 11

12 7. INDSATSOMRÅDER MED FOKUS PÅ FOREBYGGENDE TILTAG TIL NEDBRINGELSE AF ROTTEANMELDELSER INDS ATS 6. REDUCERE ROTTEGENER VED HENSI GTSMÆSSIG FUGLEFODRING OG HØNSEHOLD Fuglefodring Forekomst af overdreven fuglefodring skaber gode forhold for overfladerotter. Derfor kan forekomst af overdreven fuglefodring i områder med stor kloakrelateret rotteforekomst være medvirkende til, at rotter kan etablere sig på overfladen. Ophør af fuglefodring er et væsentlig bidrag for en effektiv bekæmpelse, men så snart fodring genoptages kan problemer med rotter genopstå. Derfor vil kommunen arbejde for at: Kommunens borgere får information og viden om de problemer fuglefodring kan forårsage. Vejlede borger om en mere hensigtsmæssig fodring af havens fugle. Forbyde fuglefodring i områder, hvis fodringen afstedkommer massive rotteproblemer. Hønse- og fuglehold Hønse- og fuglehold tiltrækker ligesom fuglefodring rotter. Der findes flest hønsehold i landzonen, men her vil det ofte kun give anledning til rotteproblemer på den enkelte matrikel. I byzonen er der få hønsehold, men til gengæld kan de få påvirke rotteforekomst over mange matrikler. Steder med hønsehold har ofte gentagende problemer med rotter og derfor er det ofte disse steder, at der hyppigt anvendes gift. Syddjurs Kommune vil arbejde for mere varige løsninger af de nævnte problemer ved bl.a.: At sikre kommunens borgere information, viden og vejledning om fuglefodring og hønse- og fuglehold. At sikre at borgerne ikke skaber tilhold for rotter bl.a. ved håndhævelse af eventuelle forbud af hønsehold og fuglefodring, særligt i områder, hvor disse aktiviteter afstedkommer massive rotteproblemer. At kommunen vil skaffe sig yderligere viden om andelen af rotteanmeldelser, der skyldes disse aktiviteter for derved at kunne målrette den forebyggende indsats. At sikre et tilfredsstillende lavt niveau af rotteanmeldelser i by- og landzonen At anvende den mildeste gift muligt og nedbringe forbruget af gift pr. ejendom At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem et målrettet tilsyn og håndhævelse af rotteområdet. Nedgang i antal anmeldelser forårsaget af hønse- og fuglehold falder. Nedgang i antal anmeldelser forårsaget af fuglefodring. At der bruges mindre gift på ejendomme med fugle- og hønsehold. 12

13 Aktiviteter Udarbejdelse af informationsmateriale om fuglefodring og indretning af foderplads, der udleveres til borgere, der anmelder rotter. Endvidere udarbejdes der information til kommunens hjemmeside. Udarbejdelse af informationsmateriale om hønse- og fuglehold og indretning af hønsehus/gård og voliere, der udleveres til borgere i by- og landzone, som anmelder rotter. Endvidere udarbejdes der information til kommunens hjemmeside. Udarbejdelse af varslinger, påbud og indskærpelser i forbindelse med særlige tilfælde med stor eller gentagende rotteaktivitet som følge af fodring og/eller hønse- og fuglehold. At der kan måles en markant nedgang i rotteforekomst forårsaget af fuglefodring. At der kan måles en markant nedgang i rotteforekomst forårsaget af hønse- og fuglehold. INDS ATS 7. UNDERSØGE FOR FOREKOMST AF ROTTER I SOMMERHUS- OMRÅDER Syddjurs kommune har en del større og mindre områder med sommerhusbebyggelse. Mange af sommerhusene i disse områder udlejes. De problemer det umiddelbart kan give med hensyn til rotter er bl.a.: Manglende anmeldelse af observationer bl.a. i kraft af man f.eks. ikke er bekendt med dansk lovgivning på rotteområdet.. Intet fast tilhørsforhold til stedet og deraf manglende indberetning af forekomsten. Nogle af sommerhusene har helårsstatus og med en deraf følgende aktivitet året rundt. Kommunen er bekendt med, at den tidligere affaldsordning i sommerhusområdet med papirssække kunne give anledning til rotter. Kommunen er nu ved at ændre denne praksis, således at man også i sommerhusområderne overgår til samme affaldsordninger, som i resten af kommunen. Da kommunen kun har begrænset viden om rotteforekomst i sommerhusområderne, vil kommunen arbejde for at skaffe mere information om rotteforekomsten disse steder, bl.a. ved at anvende eksisterende og nye dataregistreringer til at undersøge udbredelse og hyppighed i disse områder. Understøtter målsætningen At få overblik over og årsager til rotteforekomsten. At kommunen får tilstrækkelig overblik over rotteforekomst i sommerhusområderne og på den baggrund at foretage en vurdering af nødvendige tiltag. Aktiviteter/handling Brug af rotteanmeldelsesdata til vurdering af rotteproblemets omfang i sommerhusområderne. At kommunen inden udgangen af 2015 har foretaget en vurdering af hvilke behov/tiltag der kan være relevant for specielt den forebyggende indsats i sommerhusområderne. 13

14 INDS ATS 8. VEJLEDNI NG OM VILDTFODRI NG OG BETYDNING FOR ROTTE- FOREKOMST Vildtfodringspladser er kendt for at kunne danne grobund for mange rotter, som kan sprede sig til de umiddelbare omgivelser. Derudover udgør rotten et sundhedsmæssigt problem, da rotten er en naturlig bærer af bakterien Borrelia burgdorferi, som via flåtens bid kan overføres fra rotter til råvildt etc. og mennesker. Forekomst af salmonella og campylobacter kan, ligeledes via rotten, spredes fra inficerede besætninger til omgivelserne. Derfor vil kommunen vil fokusere på at: Vejlede om mere hensigtsmæssig indretning og fodring af vildtet i form af informationspjece Vejlede om de umiddelbare konsekvenser rotteforekomst kan have disse steder i form af informationspjece. Målgruppen for dette indsatsområde er bl.a.; Landmænd Jægere Kommunen kan dog i særlig grelle tilfælde udstede forbud mod vildtfodring, hvis det vurderes, at det lokalt skaber store problemer med rotter. At få overblik over og årsager til rotteforekomsten. At sikre et tilfredsstillende lavt niveau af rotteanmeldelser i by- og landzonen. At forebygge ukontrollerede bestande af rotter i det åbne land. At reducere rotteforekomst i og omkring bygninger på de landejendomme beliggende tæt ved vildtfodringspladser. Aktiviteter Udarbejdelse af informationsmateriale om konsekvenser af og løsningsmuligheder for vildtfodringspladser. Materialet udleveres til grundejere (landmænd, skovejere) og jægere (evt. lokalforbund og jagtforeninger). At der er etableret dialog og aftaler med lokale jægere med hensyn til indførelse af mere hensigtsmæssig vildtfodring. 14

15 8. INDSATSOMRÅDER INDENFOR DEN ADMINISTRATIVE ROTTEBEKÆMPELSE OG KOMMUNALE TILSYN INDS ATS 9. EV ALUERING AF DEN KOMMUN ALE ROTTEBEKÆMPELSE OG FREMDRIFTEN AF PL ANLAGTE AKTIVI TETER Den kommunale rottebekæmpelse i Syddjurs Kommune er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Kommunen vil med tilsyn og dialogmøder med bekæmpelsesfirmaet arbejde for, at kommunens borgere altid får den bedst mulige bekæmpelse og vejledning om forebyggelse. For at sikre at igangsatte aktiviteter indenfor bekæmpelse og forebyggelse kan rettes ind efter størst mulig nyttevirkning, vil kommunen foretage en evaluering af eventuelle fremskridt eller mangel på samme minimum én gang årligt. At anvende den mildeste gift mulig og nedbringe forbruget af gift pr. ejendom. At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem et målrettet tilsyn og håndhævelse af rotteområdet. At den kommunale rottebekæmpelse til en hver tid lever op til gældende lov og vejledning. Aktiviteter Regelmæssige udtræk fra digital database vedr. rotteanmeldelser til brug i vurdering af den almindelige bekæmpelsespraksis. Regelmæssige og ad hoc møder med den kommunale rottebekæmper og bekæmpelsesfirma. Evaluering af rotteanmeldelser etc. én gang årligt og fremsendelse af data til Naturstyrelsen. Evalueringsmøde minimum én gang årligt, hvor alle involverede parter i den kommunale rottebekæmpelse deltager. At der minimum én gang årligt foretages en evaluering af anmeldelser, resultater og fremdrift på de enkelte initiativer. At der minimum én gang årligt afholdes et evalueringsmøde mellem involverede parter i den kommunale rottebekæmpelse. 15

16 INDS ATS 10. SYSTEM ATI SERE REGISTRERING OG KONTROL AF SIKRINGS- ORDNINGER Som led i en effektiv rottebekæmpelse skal kommunen have viden om rotteforekomst de steder, hvor de ikke selv foretager bekæmpelse (ved private sikringsordninger). Erfaringsmæssigt er det kun et begrænset antal af sikringsordninger kommunen normalt har kendskab til og generelt foretages der meget sjældent anmeldelser om rotter på disse sikringsordninger. Kommunen vil bl.a. sikre sig kendskab til omfanget af de private sikringsordninger og sikre, at der sker indberetninger til kommunen om rotteforekomst og rottebekæmpelse i disse ordninger. På en del af de kommunale institutioner og ejendomme er der i dag tegnet sikringsordninger. Kommunen vil undersøge mulighederne for at lave et samlet udbud på sikringsordninger på samtlige kommunale ejendomme og institutioner. Da kommunen er ansvarlig for en effektiv rottebekæmpelse i hele kommunen og at gældende lov og vejledning overholdes, vil kommunen med kontrol af de private sikringsordninger sikre, at der ikke bl.a.; At der ikke benyttes stærkere gift end nødvendig i sikringsordningerne. At alle bekæmpelsesfirmaer senest den 1. februar indberetter deres giftforbrug i de sikringsordninger de har indenfor Syddjurs Kommune. At Syddjurs Kommune får skabt overblik over omfanget af private sikringsordninger i kommunen. At anvende den mildeste gift mulig og nedbringe forbruget af gift pr. ejendom. At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem et målrettet tilsyn og håndhævelse af rotteområdet. At kommunen får forøget viden om rotteforekomst og giftforbrug i de private sikringsordninger. At der skabes kontakt og dialog med de praktiserende bekæmpelsesfirmaer i kommunen. At der etableres en samlet sikringsordning på samtlige kommunale ejendomme og institutioner. Aktiviteter Registrering af anmeldte etablerede eller ophørte sikringsordning. Registrering af anmeldt giftforbrug i de private sikringsordninger. Undersøge muligheder for fælles udbud på sikringsordninger på de kommunale ejendomme og institutioner. At kommunen har overblik over de private sikringsordninger i kommunen. At kommunen har lavet et fælles udbud på sikringsordninger for de kommunale ejendomme og institutioner. 16

17 INDS ATS 11. AT GENNEMFØRE BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Syddjurs kommune vil sikre sig, at borgerne i kommune oplever en tilfredsstillende service i forbindelse med en rotteanmeldelse og bekæmpelse. Derfor vil Syddjurs kommune jævnligt foretage en tilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der har anmeldt rotter. At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem et målrettet tilsyn og håndhævelse af rotteområdet. At give borgeren en oplevelse af en hurtig, god og effektiv rottebekæmpelse. At kunne evaluere og tilrette serviceydelsen bedst muligt. Aktiviteter Udarbejdelse af spørgeskema. Fremsendelse af spørgeskema til tilfældig udvalgte borger, der har anmeldt rotter. Bearbejdning af indsendte spørgeskemaer. Gennemførelse af minimum én undersøgelse i perioden

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ODENSE KOMMUNE 2013-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning Den udkast

AC Heiberg Rådgivning Den udkast 1 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder...

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

EVALUERING AF KOMMUNERNES OPSÆTNING AF ROTTESPÆRRER

EVALUERING AF KOMMUNERNES OPSÆTNING AF ROTTESPÆRRER Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 548 Offentligt EVALUERING AF KOMMUNERNES OPSÆTNING AF ROTTESPÆRRER Rapport, december 2015 1 1. HOVEDRESULTATER Denne rapport sammenfatter resultaterne

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 2 Tilbudsliste

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 2 Tilbudsliste Rottebekæmpelse i Odense Kommune Bilag 2 Tilbudsliste Dato: 15-10-2013 Udarbejdet af: ACH/PJH Version: 5 Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Den Kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Kontraktaftalebilag A side 1 af 13 1 OPGAVENS OMFANG... 4 2 GENERELLE KRAV TIL KONTRAKTHAVEREN OG DEN UDFØRTE

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere