Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune"

Transkript

1 Gribskov Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Evaluering af handlingsplan Brug af gift Antal anmeldelser Service for borgere og erhverv Overordnede mål for rottebekæmpelsen for Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål Særlige indsatsområder Ejendomme i landzone Ejendomme i byzone, sommerhusområde og kolonihaver Fødevarevirksomheder Kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærre) Havnearealer Kommunale genbrugsstationer Lossepladser og deponier Vildtfodringspladser Sikringsordninger...11

3 1. Indledning Gribskov Kommune har ansvaret for, at der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter i kommunen. Kravene til rottebekæmpelse har ændret sig en del de sidste par år og der er blandt andet kommet langt mere fokus på forebyggelse, herunder på at reducere brugen af gift. Formålet er blandt andet at dæmme op for stigningen af rotter der udvikler resistens, samt undgå sekundær forgiftning af blandt andet rovfugle. Et af de tiltag der skal understøtte dette er krav om, at kommunerne udarbejder en handlingsplan for rottebekæmpelse som skal revideres minimum hvert 3. år. Gribskov Kommune vedtog den første handlingsplan i 2012 som var gældende for Den bliver nu erstattet af denne handlingsplan der gælder for perioden Handlingsplanen skal som minimum indeholde følgende punkter, jf. bilag 1 i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen) 1 : Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål I handlingsplanen skal der, hvor det er relevant, derudover være en beskrivelse af særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder: ejendomme i landzone, ejendommen i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder, fødevarevirksomheder, kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer), havnearealer, kommunale genbrugsstationer, lossepladser og deponier, vildtfodringspladser. Handlingsplanen godkendes af Plan- og miljøudvalget og skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Reglerne om rottebekæmpelse er fastsat i Rottebekendtgørelsen, samt Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2 1 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, bek. nr. 696 af 26/ Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, Naturstyrelsen, 2015.

4 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune Som ansvarlig for rottebekæmpelsen kan kommunen vælge enten at foretage rottebekæmpelsen selv eller at udlicitere den. Gribskov Kommune har valgt at udlicitere bekæmpelsen og kommunen har tegnet kontrakt om rottebekæmpelse med Anticimex. Kontrakten udløber den hvorefter der skal udarbejdes nyt udbud. Kontrakten om rottebekæmpelse omfatter blandt andet undersøgelse/rådgivning på den enkelte rotteanmeldelse, bekæmpelse af rotter, opfølgende tilsyn og indberetning i Rotteweb (kommunens database til håndtering af rotteanmeldelser) samt afslutning af rotteanmeldelsen. Det er dog stadig Gribskov Kommune der er myndighed på området og kommunen har således en lang række administrative opgaver som skal varetages. Dette omfatter blandt andet: Administration af Rotteweb Telefonisk rådgivning i forbindelse med anmeldelse og sager Myndighedsbehandling (påbud mm.) Indberetning til Naturstyrelsen Annoncering omkring lovpligtige tilsynsbesøg i landzone Journalisering/registrering af sikringsaftaler Udarbejdelse af Handlingsplan for rottebekæmpelse Udbud af rottebekæmpelsen Kontrol og dialog med bekæmpelsesfirma Formidling Rottebekæmpelse i den offentlige kloak foretages af GribVand A/S. De overtog driften af den offentlige kloakforsyning pr. 1. januar 2010 og dermed også ansvaret for rottebekæmpelsen i de offentlige kloakker. 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Gribskov Kommune har, i overensstemmelse med 32 i Rottebekendtgørelsen, vedtaget, at der opkræves et gebyr til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret skal dække både udgifter til administration og til drift af rottebekæmpelsen. Det pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel (en promillesats) af ejendomsværdien. Gebyret fastsættes efter hvile i sig selv princippet, dvs. at indtægter og udgifter skal balancere set over en periode. Gebyrets størrelse/promillesatsen afhænger derfor af de aktuelle og planlagte udgifter i forbindelse med rottebekæmpelsen og kan således variere fra år til år. Generelt er udgifterne til rottebekæmpelse steget hvilket til dels skyldes, at der er kommet nye krav og retningslinier for rottebekæmpelse. Eksempelvis har Resistensstrategien ( 5 i rottebekendtgørelsen) medført lovkrav om, at rottebekæmperen skal benytte den svageste gift først. Det betyder, at det kan tage længere tid at bekæmpe rotterne og at der derved er behov for flere opfølgende besøg på den enkelte ejendom. Samtidig har nye krav til den måde der udføres rottebekæmpelse på (blandt andet at ejer skal være til stede hver gang der udlægges gift) medført, at rottebekæmperne bruger længere tid på hver anmeldelse. Disse faktorer har medført, at prisen pr. anmeldelse generelt er steget. Derudover har der de sidste par år været en generel stigning i antallet af rotteanmeldelser, se afsnit 4.2, hvilket også gøre rottebekæmpelsen dyrere. I 2016 er promillesatsen fastsat 0,00452 promille hvilket giver et beløb på ca.

5 kr. Til sammenligning var satsen 0,0017 promille i Det er endnu uvist om satsen stiger igen i 2017, hvilket blandt andet afhænger af antal anmeldelser. Af det beløb der indgår til rottebekæmpelse i 2016 går ca. 2/3 dele til kontrakten med Anticimex, mens det resterende beløb går til den kommunale administration, herunder adgang til RotteWeb, og til at dække underskud fra de foregående år som er kommet grundet stigning i antal anmeldelser og at rottebekæmpelsen generelt er blevet dyrere. Udover det beløb der indgår via gebyropkrævningen har kommunen også selv afsat ekstra midler til servicering af 130 rottespærrer som er sat op på kloakledninger ind til en række kommunale bygninger. Rottespærrerne er sat op i henhold til rottebekendtgørelsen. Af denne fremgår det, at kommunen som grundejer skal opsætte rottespærrer på kloakledninger der fører ind til eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner de steder hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Der blev derfor indkøbt rottespærre via en særskilt anlægsbevilling som blev vedtaget i 2012 og der betales nu ca kr. om året til service på rottespærrerne. 4. Evaluering af handlingsplan Handlingsplanen for var den første handlingsplan for rottebekæmpelse som Gribskov Kommune vedtog. I denne var der sat overordnede mål om 1) at nedbringe brugen af gift, 2) at reducere antallet af anmeldelser og 3) at sikre at der blev ydet en tilfredsstillende service for borgere og erhverv. De overordnede mål udmøntede sig i fire målelige succeskriterier: Der skal i udbudsmateriale til ny kontrakt for rottebekæmpelse være fastsat retningslinier for brug af gift til rottebekæmpelse. Der skal kunne registreres et faldende forbrug af gift til rottebekæmpelse i kommunen fra Giftforbruget registreres hvert år i forbindelse med den årlige indberetning til Naturstyrelsen. Antallet af anmeldelser skal reduceres med 10 % fra Antallet af anmeldelser registreres hvert år i forbindelse med den årlige indberetning til Naturstyrelsen. Der skal være klare retningslinier for rottebekæmpelsen, herunder serviceniveau, i Gribskov Kommune via kontrakt med rottebekæmper. Retningslinier og øvrig information om rottebekæmpelse skal fremgå tydelig på kommunens hjemmeside til borgere og erhverv, således at de ved hvad de kan forvente af den kommunale rottebekæmpelse. Hjemmesiden tjekkes igennem hvert år i forbindelse med den årlige indberetning til Naturstyrelsen. I det følgende er en gennemgang af om målene og succeskriterierne er nået. 4.1 Brug af gift I forbindelse med udbud af rottebekæmpelsen blev det skrevet ind i udbuddet, at bekæmpelse så vidt muligt skal ske uden brug af gift. I forhold til målsætningen om at reducere giftforbruget, så kan det ses på tallene fra , at der har været en mindre stigning i giftforbrug. Derimod har giftforbruget ligget nogenlunde stabilt fra Det er som nævnt et krav i Resistensstrategien, at det svageste aktivstof skal benyttes først hvilket kan medføre, at mængden af gift kan stige, fordi der skal

6 bruges en større mængde gift før det virker på rotterne. Mængden af gift kan således godt stige, selvom der udføres en forsvarlig rottebekæmpelse i forhold til brug af gift. Giftforbruget er dog også afhængigt af antallet af anmeldelser og dette har jf. nedenstående afsnit været højere de sidste par år. Selvom der således ikke har været en reduktion i giftforbrug, så vurderes det positivt, at brugen af gift ikke er steget de sidste par år eftersom antallet af anmeldelser er steget. I forbindelse med selve rottebekæmpelsen skal rottebekæmperen fremover selvfølgelig stadig have fokus på, hvorvidt rotterne kan bekæmpes uden brug af gift, men også særligt have fokus på den forebyggende indsats så rotterne ikke kommer igen. Dette vil være med til at reducere brugen af gift. Derudover vil der særligt blive sat fokus på om resistensstrategien følges, både af kommunens rottebekæmper, men også i de private sikringsordninger i kommunen. 4.2 Antal anmeldelser I nedenstående skema ses antal anmeldelser i Gribskov Kommune fra År Antal anmeldelser Generelt ses der en mindre stigning i antal anmeldelser. I forhold til målsætningen om at reducere antallet af anmeldelser med 10 %, så er dette således ikke nået. Der er dog flere forskellige forhold der kan være årsag til stigning og udsving i antal anmeldelser. Det er blandt andet faktorer såsom dårligt vedligeholdt kloakker og klimaforandringer, herunder milde vintre og oversvømmelse af kloakker, hvor rotterne trænges op i stik og ledninger. Derudover har studier vist, at rottebestanden har en naturlig cyklisk svingning i bestanden og at der efter en vis årrække med relativt konstant fald i bestanden, pludselig sker en eksplosiv vækst, hvorefter den falder igen. Der tales om en 10 års cyklus bliver betragtet som et såkaldt rotteår i Danmark med et rekord højt antal anmeldelser, men selvom antallet er faldet siden, ses der generelt en tendens til at antallet af anmeldelser er steget gennem årene 4. Ved større anlægsarbejder og kloakarbejder i kommunen ses der også ofte en stigning i anmeldelser i nærområdet fordi rotterne slipper ud af kloakken. Der er således en lang række forhold der kan have betydning for antallet af anmeldelser. Selvom antal anmeldelser derfor ikke er reduceret, er det dog stadig et overordnet mål for kommunen at reducere antallet af anmeldelser, det vil sige at sørge for at rotterne ikke kommer ud af kloakken. 4.3 Service for borgere og erhverv Der er i kontrakten med Anticimex fastsat konkrete retningslinier for hvor længe der må gå fra modtagelse af anmeldelsen til første besøg på ejendommen, se afsnit 8.2. Det er kommunens vurdering, at Anticimex overordnet yder en god service for borgere og erhverv. Kommunen har således kun modtaget ganske få henvendelser 3 Meddelelse fra By- og Landskabsstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse, Nr. 28 Juni Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse, Nr.33 - marts 2012

7 vedr. utilfredshed med den udførte rottebekæmpelse. Nogle sager er mere komplicerede end andre, hvilket kan medføre, at de trækker ud. Det er dog kommunens vurdering, at det ofte skyldes andre omstændigheder end den bekæmpelse som Anticimex udfører. Det er dog vigtigt at have fokus på, hvordan disse sager kan løses bedst muligt. Kommunen har oplysning på hjemmesiden hvoraf det fremgår hvad borgeren kan forvente når der anmeldes rotter, herunder serviceniveau mv. Det vurderes, at der overordnet ydes en tilfredsstillende service for borgere og erhverv, men der vil fortsat være fokus på hvordan dette kan gøres endnu bedre. 5. Overordnede mål for rottebekæmpelsen for I Gribskov Kommune er der på baggrund af ovenstående fastsat følgende overordnede mål for rottebekæmpelsen for perioden : At foretage en effektiv rottebekæmpelse der på lang sigt medfører at antallet af anmeldelser reduceres. At yde en tilfredsstillende service til borgere og erhverv. At rottebekæmpelse udføres i overensstemmelse med resistensstrategien og at der udføres giftfri bekæmpelse hvor det er muligt. 6. Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Med udgangspunkt i de overordnede mål for rottebekæmpelse er der opstillet følgende succeskriterier: Ved anmeldelser af rotter har rottebekæmperen været på besøg inden for den fastsatte frist (fristerne fremgår af afsnit 8.2) medmindre, anmelderen ikke har kunne være til stede så det ikke har været muligt for rottebekæmperen at aftale besøg inden for den fastsatte frist. Ved anmeldelser, hvor der var rotter, har der været igangsat bekæmpelse ved første besøg og igangsat udredning af årsagen til rotteforekomst. Opfølgning har været foretaget indtil ejendommen var rottefri. Ved anmeldelser hvor der var rotter har ejer udført den nødvendige rottesikring af ejendommen og ejer har, hvor det har været relevant, modtaget vejledning om forebyggende indsats således, at gentagne henvendelser fra samme ejendom er blevet minimeret. Kommunen har foretaget myndighedsbehandling i sager hvor ejer ikke frivilligt har foretaget den nødvendige rottesikring. Ved rottebekæmpelse har rottebekæmperen fulgt resistensstrategien. Borgerne er oplyst om rottebekæmpelse via kommunens hjemmeside, herunder hvordan der anmeldes, serviceniveau og egne forpligtigelser.

8 7. Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål Med udgangspunkt i de overordnede mål for rottebekæmpelse er der opstillet følgende tiltag som skal sikre at kommunen når målene: I kommunens selvbetjeningsløsning rotteweb registreres anmeldelsesdato, besøgsdato, opfølgende besøg, årsag til rotteforekomst mv. Der skal løbende foretages stikprøver af konkrete anmeldelser for at følge op på de fastsatte mål og succeskriterier og der vil i planperioden blive udarbejdet en kort beskrivelse af hvordan og hvornår stikprøver udtages. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem de fastsatte succeskriterier og rottebekæmpelsen drøftes sagerne med kommunens rottebekæmper. Løbende dialog med kommunens rottebekæmper omkring den daglige bekæmpelse og om eventuelle problemsager så de løses hurtigst muligt. Løbende afstemning af hvordan rottebekæmpelsen udføres. Information på hjemmesiden tjekkes løbende og opdateres hvis relevant. Ved områder med særlig mange rotteproblemer tages kontakt til GribVand A/S med henblik på drøftelse af eventuel fælles indsats, hvor Gribskov Kommune kan sætte ind med tilsyn, bekæmpelse og håndhævelse og GribVand A/S kan bekæmpe i de offentlige kloakker. Ved nyt udbud af rottebekæmpelse skal der foretages evaluering af rottebekæmpelsen, herunder om serviceniveau skal ændres. Hurtig myndighedsbehandling i sager hvor ejer ikke udfører den nødvendige rottesikring. Udover ovenstående overordnede tiltag er der fastsat tiltag under tre af de særlige indsatsområder som er beskrevet i afsnit 8, nemlig indsatsområde 8.1, 8.2 og Særlige indsatsområder I det følgende er der en beskrivelse af særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. afsnit 1. Udover de indsatsområder der er nævnt i afsnit 1 (og som fremgår af rottebekendtgørelsen) er der tilføjet et ekstra område, nemlig sikringsordninger. 8.1 Ejendomme i landzone Alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone skal i henhold til rottebekendtgørelsen undersøges for rotter. På ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme, afleverer rottebekæmperen en skriftlig meddelelse med opfordring til grundejer eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter. De undersøgte ejendomme bliver efter besøget inddelt i to kategorier: 1) ejendomme, hvor der ikke er forekomst af rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme. 2) ejendomme, hvor der er forekomst af rotter. Ejendomme som bliver placeret i kategori 1 får herefter tilsynsbesøg hvert 2. år og bliver markeret som grønne ejendomme.

9 Ejendomme som placeres i kategori 2 bliver markeret som røde ejendomme og der igangsættes rottebekæmpelse og foreslået forebyggende tiltag hvis relevant. Derefter bliver der foretaget tilsynsbesøg efter 6. måneder. Hvis der ved besøget ikke findes forekomst af rotter markeres ejendommen som gul og hvis der efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere registreres forekomst af rotter, bliver ejendommen flyttet til kategori 1 og markeret som grøn. Tilsynsbesøgene køres primært to gange om året forår og efterår. I den forbindelse annoncerer kommunen i UgePosten for at gøre opmærksom på, at der køres tilsyn og at alle i øvrigt er forpligtiget til at anmelde rotter. Særligt tiltag: Dispensation i landzone Det er muligt at søge om dispensation fra forpligtelsen til at undersøge alle ejendomme i landzone, jf. rottebekendtgørelsens 33, stk. 2. Dispensationen gives af Naturstyrelsen og vil hovedsagelig kunne gives for større sammenhængende parcelhusområder i landzone samt for mindre øer, hvor der ikke er konstateret rotter i en længere årrække. Gribskov Kommune har ikke tidligere haft områder med fritagelse. Der vil i planperioden blive set nærmere på, om der er nogle områder i kommunen som lever op til kriterierne for dispensation. I givet fald vil det blive vurderet om der skal søges om dispensation for disse områder, således at indsatsen mod rotter målrettes de ejendomme der har problemer med rotter. 8.2 Ejendomme i byzone, sommerhusområde og kolonihaver I byzoner, sommerhusområder og kolonihaver foretages bekæmpelsen efter anmeldelse. Hvis der er anmeldt eller konstateret rotter indendørs i beboelse, fødevarevirksomheder og lignende, skal bekæmpelse ske uden unødigt ophold, senest næste hverdag. Hvis rotterne er udendørs, skal bekæmperen iværksætte bekæmpelse på adressen indenfor 5 dage. Der vil i planperioden i høj grad være fokus på at sikre, at der i forbindelse med rottebekæmpelse udføres en forebyggende indsats, at fristerne for besøg overholdes og at grundejere sørger for at rottesikre deres ejendom, se afsnit 7. Særligt tiltag: analyse af årsager til rotteproblemer I planperioden vil der derudover blive set nærmere på anmeldelserne af rotter for at kunne identificere hvad de primære årsager til rotter er, det kunne eksempelvis være kloakbrud eller hønsehold. I givet fald skal der ses nærmere på om der eventuelt skal igangsættes særlige kampagner målrettet de problemtyper. Samtidig vil det blive undersøgt om der er områder i kommunen der er særlig ramt af rotter og om der i så fald skal igangsættes særlig rottebekæmpelse i disse områder. 8.3 Fødevarevirksomheder Bekæmpelse af rotter i fødevarevirksomheder foretages efter anmeldelse. Jf. afsnit 8.2 er fristerne for besøg senest næste hverdag for rotter indendørs og senest 5 dage for rotter udendørs. I fødevarevirksomheder foretages der derudover eftersyn for rotter samtidig med Fødevarestyrelsens normale kontrol af virksomheden. Fødevarestyrelsens tilsynsforpligtelse gælder både fødevarevirksomheder i byzone og landzone. Kommunen har pligt til at underrette Fødevarestyrelsen om forekomst af rotter på fødevarevirksomheder og Fødevarestyrelsen er ligeledes forpligtiget til at underrette kommunen.

10 8.4 Kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærre) Rottebekæmpelse i de offentlige kloakker foretages som nævnt af GribVand A/S. GribVand A/S foretager ikke systematisk rottebekæmpelse, men igangsætter rottebekæmpelse i områder der er særligt plaget af rotter. Dette gøres blandt andet med elektroniske rottefælder fra WiseCon. Derudover bliver der løbende repareret efter rotter i kloakken. GribVand A/S har ikke tidligere registreret om en skade på kloakken skyldes rotter eller nedslidning, men de arbejder på i løbet af 2016 at begynde at registrere om det skyldes rotter eller nedslidning når der foretages akut reparationer. Ansvaret for de private stikledninger ligger hos grundejer. Ved brud på en stikledning er det således grundejers ansvar at få det repareret. Hvis ejer ikke frivilligt igangsætter de nødvendige undersøgelser og reparationer så har kommunen mulighed for at påbyde grundejer at gøre dette, samt i sidste ende at lade det udføre for grundejers egen regning. Som det fremgår af succeskriterierne så er der netop fokus på, at der sættes hurtigt ind ved de ejendomme hvor ejer ikke frivilligt igangsætter rottesikring af stikledningen. Jf. afsnit 8.3 vil der i planperioden blive set nærmere på, om der er nogen områder i kommunen der er særlig ramt af rotter og om der i givet fald skal foretages særlig rottebekæmpelse i disse områder. Her vil kommune selvfølgelig inddrage GribVand for eventuelt at igangsætte en fælles indsats. Rottespærre Der er i rottebekendtgørelsen fastsat krav om, at kommunen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, skal opsætte rottespærrer på kloakledninger der fører ind til eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, jf. afsnit 3. Som det fremgår er der indkøbt 130 rottespærrer til kommunen. Der er således opsat rottespærrer i skel ind til alle skoler, plejehjem og daginstitutioner. De rottespærrer der er sat i skel er stationære og flyttes ikke. Udover de stationære rottespærrer i skelbrønde ved bygningerne er der dog også en del af de 130 rottespærre der fungerer som mobile spærrer. De nedsættes lokalt i brønde inden for ejendommens kloaksystem ved de bygninger hvor der observeres rotter og de kan så flyttes når der ikke længere er rotter. Med i servicekontrakten indgår, at leverandøren hvert kvartal skal udarbejde en rapport med oplysninger om, hvor mange rotter der har været fanget pr. fælde, både for de stationære og de mobile fælder. Udover de 130 fælder som bruges som rottespærre ved de kommunale bygninger er der også indkøbt 20 rottespærre som kan bruges ved bekæmpelse i private stikledninger. De kan således sættes ned steder hvor der er behov for en større indsats og kan flyttes når der ikke længere er et behov. 8.5 Havnearealer Der er to havne i Gribskov Kommune; Ramløse Havn og Gilleleje Havn. Ramløse Havn er en mindre lystbådehavn ved Arresø, mens Gilleleje Havn er sjællands største fiskerihavn og samtidig har plads til lystbåde. Rottebekæmpelse på havnearealerne foretages efter anmeldelse og der er ikke planlagt en særlig indsats i disse områder. Såfremt der i planperioden noteres et større problem med rotter på havearealerne vil der blive set nærmere på om der skal igangsættes en særlig indsats.

11 8.6 Kommunale genbrugsstationer Gribskov Kommune har to kommunale genbrugsstationer Højelt og Skærød. Rottebekæmpelse på genbrugsstationerne foretages efter anmeldelse og der er ikke planlagt en særlig indsats på genbrugsstationerne. Såfremt der i planperioden noteres et større problem med rotter på genbrugsstationerne vil der blive set nærmere på om der skal igangsættes en særlig indsats. 8.7 Lossepladser og deponier Der findes ét deponi i Gribskov Kommune. Det er dog dækket over med jord og det er derfor ikke forbundet med nogen særlig risiko i forhold til rottetilhold. 8.8 Vildtfodringspladser Gribskov Kommune har ikke overblik over, hvor mange vildtfodringspladser der findes på/i private og offentlige arealer/skove. Rottebekæmpelse foretages efter anmeldelse og der er ikke planlagt en særlig indsats på dette område. Såfremt der i planperioden noteres et større problem med rotter på vildtfodringspladser vil der blive set nærmere på om der skal igangsættes en særlig indsats. 8.9 Sikringsordninger En sikringsordning er ifølge rottebekendtgørelsen en aftale mellem en autoriseret person og en grundejer eller lejer, der omfatter en bygningsgennemgang, der eventuelt suppleres med opstilling af foderstationer eller lignende. Når der er tegnet en sikringsordning på ejendommen er den autoriserede person (virksomhed) forpligtiget til at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter på ejendommen. Det vil sige, at kommunen ikke skal foretage rottebekæmpelse på ejendomme der har en sikringsordning. Særligt tiltag: Kontrol af sikringsordninger Ved indgåelse af sikringsordninger er det vigtigt, at der netop foretages den lovpligtige bygningsgennemgang og at der udføres rottebekæmpelse i henhold til rottebekendtgørelsen og vejledningen, herunder resistensstrategien. Der vil derfor i planperioden blive set nærmere på, om der er behov for en nærmere gennemgang af de sikringsordninger der er i kommunen og hvordan der føres rottebekæmpelse på de pågældende ejendomme. Herunder eventuel rekvirering af bygningsgennemgange og kontrol af om resistensstrategien følges.

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer 2016 Status rotter, april 2016 manglende ressourcer cks Hvidovre Kommune/Vej- og Parkafdelingen 08-04-2016 Indhold Resume... 2 1.0 Antal årlige rotteanmeldelser... 3 2.0 Nye krav fra Naturstyrelsen...

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Opdateret 17.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Øerne 28,2 28,1 29,0 27,3 28,9 30,4 Jylland 22,7 22,7 24,0 25,4 26,9 26,9 DK 50,9 50,8 53,0 52,7 55,8 57,3

Øerne 28,2 28,1 29,0 27,3 28,9 30,4 Jylland 22,7 22,7 24,0 25,4 26,9 26,9 DK 50,9 50,8 53,0 52,7 55,8 57,3 Meddelelse fra Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr. 27 - November 2002 (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden 1. oktober 1938 haft pligt

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Folketingets Miljøudvalg Christiansborg 1240 København K Pesticider og Genteknologi J.nr. 001-12649 17. marts 2015 Folketingets

Læs mere