Retspolitik. Helhedsorienteret kriminalitetsbekæmpelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retspolitik. Helhedsorienteret kriminalitetsbekæmpelse"

Transkript

1 Retspolitik Helhedsorienteret kriminalitetsbekæmpelse

2 Alle er lige for loven og har ret til at blive mødt med anerkendelse - uanset hvem de er, hvad de har gjort, eller hvilken livssituation de står i. CenterPartiet ønsker at satse på forebyggelse af kriminalitet. Det gør vi blandt andet ved at støtte oplæring i evnen til at løse problemer og konflikter på en hensigtsmæssig måde allerede i børnehave og folkeskole. Ved at møde individet med anerkendelse og respekt i ligeværdige relationer livet igennem. CenterPartiet ønsker ikke, at afsoning skal være opbevaring i et fængsel. Der må mere til. Meningen med at fjerne en dømt fra samfundet i en periode er, dels at det skal være trygt for borgerne at færdes i samfundet, dels at offerets retsfølelse skal tages alvorligt, og dels at dommen skal have en præventiv effekt. Men for samfundet og for den dømte er spørgsmålet om, hvorvidt en dom lyder på 10 eller 15 års fængsel for så vidt underordnet. Når den dømte kommer ud, vil han/hun - hvis der har været tale om ren opbevaring - naturligt få en følelse af svigt fra samfundet, en følelse af gennem denne periode at være blevet kuet uden udviklingsmuligheder eller mulighed for at skabe sig de forudsætninger, som det kræver at leve i vores samfund. En dom må ikke bygge på et hævnmotiv eller alene baseres på retsfølelsen i samfundet. Hævnmotivet er naturligt fra offerets side, men grunden til at vi har domstole til at vurdere strafudmåling er netop at undgå at dømme nogen udfra én andens subjektive følelser og undgå selvtægt efter devisen tand for tand og øje for øje. Enhver afsoning må således tage udgangspunkt i den begåede strafbare handling, øvrige borgeres sikkerhed/tryghed, offerets retssikkerhed, og det skal vurderes, hvor længe vil det vare, før den dømte kan forventes at kunne fungere i samfundet indenfor de af samfundet vedtagne normer (love). Det vil fx sige, at vurderer man en straf til at skulle være 10 års fængsel, så indbefatter det en sikkerhed for offeret om ikke at kunne møde gerningsmanden på gaden de næste 10 år. For samfundet betyder det, at borgerne ikke skal have mennesker, der udgør en fare for andre mennesker, gående frit omkring. Men det er stadig en stakket frist, hvis ikke man også går ind og arbejder med- og opbygger gerningsmanden. Så tager samfundet ikke sin del af ansvaret på sig. Gerningsmanden må ikke bare gemmes af vejen. Han/hun skal have mulighed for at foretage sig noget for ham/hende meningsfyldt. Det vil også sige, at i denne periode skal der arbejdes med gerningsmanden på en lang række punkter for så meget som overhovedet muligt at styrke dennes evne til at klare sig hensigtsmæssigt gennem svære livssituationer, for at ruste vedkommende bedst muligt til et liv i frihed efter endt afsoning. Det kan være i form af specialpædagogisk, psykologisk- og psykiatriske indsatser. Der skal gøres alt, hvad der står i samfundets magt for at hjælpe den dømte til at kunne klare sig i samfundet efter endt afsoning. Vurderes det at vedkommende har fået styrket sin evne til at klare sig hensigtsmæssigt gennem svære livssituationer, selvindsigt og motivation for at klare sig i samfundet, og der ikke ad den vej er mere at arbejde med, skal der den sidste del af afsoningen arbejdes videre ved at tilbyde noget meningsfyldt, som fx opkvalificering indenfor vedkommendes fag, relevant uddannelse eller lignende. Dette kombineret med en god opfølgende omsorg er med til at forebygge, at den dømte går ud og gentager sin forbrydelse. Vedtaget af Etableringsgruppen 12. maj

3 Gevinsten af dette omkostningsrige og resursekrævende helhedsorienterede arbejde kan vise sig at spare samfundet for dels flere ofre for personens kriminalitet dels flere og gentagne kriminelle handlinger med deraf omkostningstunge retssager med efterfølgende meget dyre fængselsophold til følge. Det sparer således samfundets borgere både menneskeligt og økonomisk, og tager alle parter i en sag alvorligt. Såvel offer, den kriminelle og landets borgere. Det kan bl.a. anbefales at kigge nærmere på projekter som fx fangekoret i Vridsløselille. Her samles fanger om et fælles projekt nemlig at synge i koret. De bliver mødt med respekt og anerkendelse og en tro på, at de kan noget og får lov til at komme udenfor murene og synge for et publikum. Her føler de indsatte en anerkendelse fra borgerne i samfundet og bliver set som andet end bare den forbrydelse, de har begået. Dette projekt kunne laves i lignende udgaver i alle fængsler i Danmark. Også med andre omdrejningspunkter end lige et kor, en lang række kreative aktiviteter vil kunne danne udgangspunkt for noget sådan. Fangerne får et tilhørsforhold, og koret fungerer også som en form for opfølgende omsorg, efterværn, hvor ex-fanger kan bevare det netværk, de har fået i fængslet, ved at deltage også efter endt afsoning, mens de stille og roligt har mulighed for at opbygge et nyt og/eller reparere på det gamle netværk, som de havde, inden de blev dømt. - Fremme oplæringstiltag med henblik på konfliktløsning og ikke-voldelig adfærd for at forebygge kriminalitet - Øge brugen af oplæringstiltag med henblik på konfliktløsning og ikke-voldelig adfærd for førstegangs kriminelle og gengangere under 18 år - Styrke samarbejdet mellem politi, forældre, skoler, organisationer og andre relevante afdelinger/myndigheder. - Indføre, at lovbrydere skal betale erstatning for hærværk og andre strafbare handlinger ved at udføre et arbejde som kompensation eller ved at betale erstatning. - Bruge rusmiddelpolitikken aktivt for at reducere volds- og berigelseskriminalitet. - Fastholde den kriminelle lavalder på 15 år, men samtidig sikre at de sociale myndigheder drager de nødvendige konsekvenser, så lovovertrædere under den kriminelle lavalder ledes ind på en lovlydig vej. - Have hurtigere domstolsbehandling og forpligtende tidsfrister. - Have strengere strafudmålinger i sager, som omhandler grov vold, overgreb mod børn og narkotikasmugling. - Have, at ungdoms- og førstegangsforbrydere skal have førsteprioritet ved domstolene. - Satse kraftigt på rehabilitering af gengangere. - Opprioritere brugen af mægling gennem konfliktråd. Vedtaget af Etableringsgruppen 12. maj

4 - Skabe bedre muligheder for at afsone straf i åbne fængsler, særligt som led i arbejdet med at lette overgangen fra fængsel til et liv i frihed. Brugen af samfundstjeneste som alternativ afsoningsform skal øges. - Give de indsatte tilstrækkelige tilbud om rehabilitering og opfølgende omsorg, sådan at de kan føres tilbage til samfundet efter endt afsoning. I dette arbejde kan organisationer i civilsamfundet med fordel inddrages. - Øge kapaciteten for at undgå unødig lange køer for at kunne afsone sin straf. - Indføre mere differentierede afsoningsformer i fængslerne, sådan at afsoningen bliver tilpasset til den forbrydelse, som er begået og risikoen for gentagelse. - Udvide tilbuddet om kontraktafsoning - Gøre det lettere for indsatte småbørnsforældre at have kontakt med egne børn og sikre passende lokaler hertil. - Tage de nødvendige virkemidler i brug for at standse enhver indførsel og brug af narkotika i danske fængsler og institutioner, hvor afsoning foregår. - Styrke samarbejdet mellem politiet og fængselsvæsenet for at afdække og minimere planlægning og gennemførelse af kriminalitet under afsoning i fængslerne. - Oprette egentlige ungdomsafdelinger i fængslerne, så unge undgår at afsone dom sammen med hårde kriminelle. Synligt og handlekraftigt nærpoliti Politireformen havde til hensigt at skabe et bedre politi, som også skulle være mere synlige. Resultaterne har ikke været som forventet. Det er derfor vigtigt, at reformen bliver revurderet. Undersøgelse af større sager skal ikke ske på bekostning af andre aktiviteter. - Organisere politiet mere decentralt for at udnytte lokalmiljøet i forebyggelse og bekæmpelse af vold og kriminalitet. Der skal som hovedregel være mindst én nærpolitistation i hver kommune. - Bedre vagtsamarbejde i regionerne, sådan at udrykningstiden bliver på et acceptabelt niveau, så den enkelte kan føle sig tryg og sikker på at få hjælp. - Prioritere og styrke politiets resurser til forebyggende arbejde for at reducere antallet af nye unge lovbrydere. - Have fokus på hurtig efterforskning og påtale af unge lovovertrædere og gengangere. - At sager, hvor gerningsmanden kendes, ikke må henlægges, uden at sagen føres for retten. - Afklare roller og arbejdsopgaver knyttet til politiet og andre offentlige instanser, sådan at samarbejdet styrkes for at forebygge ny kriminalitet. Vedtaget af Etableringsgruppen 12. maj

5 - Styrke kontrollen med miljøkriminalitet gennem uddannelse af personale med begrænset politimyndighed til naturopsyn, jagt og fiskeri. - Et meget synligt og opsøgende politi, som giver tryghed til alle altid! Vold og terror skaber utryghed Vold i samfundet skal bekæmpes på et bredt grundlag. Det er nødvendigt, både med uddannelsesinstitutioner og forebyggende indsats, aktiv indsats mod vold, og styrkelse af voldsofres rettigheder. Terror rammer uskyldige mennesker hårdt og brutalt. Angreb kan have dramatiske og alvorlige konsekvenser for hele samfundet. Den vigtigste kamp er at afskaffe årsagerne til terror. Centralt er kampen for en bedre global fordeling, en stigning i levevilkår for størstedelen af verdens befolkning samt udbredelse af demokrati. CenterPartiet ønsker et globalt retssamfund, som hindrer enkeltstater i at indskrænke medborgernes grundlæggende frihed og rettigheder. Mennesker skal kunne bevæge sig frit over geografiske grænser. I en tid med individualisering og globalisering øges ikke blot behovet for demokratiske beslutninger, der rækker hen over nationalgrænser, men også behovet for lokal forankring af demokratiet. Der er behov for et velfungerende lokalt demokrati, for at nødvendige demokratiske institutioner på nationalt eller overstatsligt niveau skal blive accepteret og støttet af befolkningen. Al internationalt samarbejde bør have som mål at styrke selvbestemmelse og deltagerdemokrati. Danmarks eget beredskab og efterretningsvæsen er også afgørende, men kampen mod terror skal ikke kun fokusere på, hvilke straffe- og udlændingelove landet skal have. - At der skal reageres med det samme overfor voldsforbrydere. Samfundet må vise, at en sådan adfærd ikke accepteres. Straffen må udformes sådan, at faren for gentagelser reduceres. Der er et behov for udstrakt brug af terapi. - Øge opmærksomheden om vold i hjemmet. Politiet må bidrage til, at sådanne sager bliver anmeldt og fulgt op på. - At det offentlige skal indgå samarbejde med frivillige organisationer som Dansk Røde Kors, Kirkens Korshær, Blå Kors, Hjemløses Mission og støtte op om den viden og det holdningsskabende arbejde, der udføres der. - Støtte arbejde, som sættes i værk med flerkulturelle for at opbygge netværk, tværkulturel forståelse og konfliktløsning. - Give højere erstatningsbeløb og sikre voldsofre ved at give effektiv adgang til medicinske tjenester og hjælpe til med at bibeholde et arbejde og komme tilbage i dette arbejde. - Have en aktiv indsats for at opløse bander. Seksuelle overgreb og seksualforbrydelser. Seksuelle overgreb kan forårsage (lang)varige fysiske og ikke mindst psykiske mén for ofrene. Seksuelle overgreb/seksualforbrydelser er meget grove forbrydelser. Ofte medfører det stor fysisk smerte og mén. Vedtaget af Etableringsgruppen 12. maj

6 Det er meget grænseoverskridende, ydmygende og krænkende handlinger overfor offeret. Det kan give alvorlige psykiske og sociale problemer for offeret efterfølgende. Det kan fx ødelægge offerets personligheds- og selvopfattelse, give offeret skyldfølelse, mindreværdsfølelse og ødelagt selvværd. Det kan ødelægge tilliden til andre mennesker, seksuallivet, parforhold m.m. og nogle gange for resten af livet Der må derfor sættes kraftigt ind for at forebygge sådanne overgreb og forbrydelser i at ske så antallet af disse reduceres mest muligt. - Øge brugen af forvaring ved vold og seksuelle overgreb mod børn. - Styrke kundskaberne om seksuelle overgreb indenfor faggrupper, som har med børn at gøre fx i skole- og sundhedsvæsenet. - Effektivisere arbejdet med efterforskning og domstolsbehandling i incestsager - At kvalificeret personale skal stå for afhøring af børn, som kan have været udsat for seksuelle overgreb. Lokaler, som bruges til sådanne forhør, skal være egnede til formålet. - Styrke og samordne hjælpe- og behandlingstilbud til ofrene for seksuel vold. - At retsvæsenet i højere grad skal beskytte offeret i voldtægtssager, som bringes for retten. - Give offentlig garanti for driften af incest- og krisecentre. - Ændre filmloven til en medielov, således at bl.a. computer- og konsolspil også er omfattet af loven. Dermed vil aldersgrænser for disse spil ikke kun være vejledende, men gældende, og det vil være strafbart at sælge, udleje og udlåne spil med spekulativt volds- og seksuelt indhold til et barn, der er under den aldersgrænse, som spillet er mærket med. - Bekæmpe børneporno på internettet blandt andet ved høje strafferammer for spredning og besiddelse af børnepornografisk materiale. - Udvide forældelsesfristen i incestsager. - Styrke politiets arbejde med at bekæmpe kvindehandel og handel med børn (trafficking) Vedtaget af Etableringsgruppen 12. maj

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

Socialpolitik. Børn og unge

Socialpolitik. Børn og unge Socialpolitik Børn og unge Indledning Dette program omfatter børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra normalområdet. Fælles for CenterPartiets politiske programmer på det sociale område

Læs mere

Politisk program. Vedtaget på Konservativ Ungdoms landsråd 2014

Politisk program. Vedtaget på Konservativ Ungdoms landsråd 2014 Politisk program Vedtaget på Konservativ Ungdoms landsråd 2014 Grundholdning Konservatismen tager sit udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske og dennes ret til forskellighed. Konservativ Ungdom

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller Forslag til ungdomspolitiskoplæg Politik er ikke kun for gamle røvhuller DSU s landsmøde.-. oktober 00 Indholdsfortegnelse Indledning... Ung indflydelse... -års valgret nu... Demokratiopdragelse gennem

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet

Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet Beslutningsforslag nr. B 192 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV), Morten Østergaard (RV), Henrik Dam Kristensen (S), Maja Panduro (S), Astrid

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Internet-hotline mod pornografi med børn Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Indhold 3 3 7 9 Pornografi med børn på internettet Baggrund Lovgivning Hotlinens aktiviteter i 2003 12

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Resocialisering af kriminelle

Resocialisering af kriminelle Resocialisering af kriminelle Rehabilitation of criminals D e n n e p r o j e k t r a p p o r t e r u d a r b e j d e t a f s t u d e r e n d e p å s o c i a l r å d g i v e r u d d a n n e l s e n v e

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 3. maj 2013 MLJ, MEB, HEN ESDH-sag: 14489 Side 1 af 16 Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: 1 Indledning 2. Begrebet empowerment ift. beskæftigelsesindsatsen 2.1 En anden

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere