Saxogade København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk"

Transkript

1 Saxogade København V Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet indsats Fra indsat til ansat Resultater af toårigt beskæftigelsesprojekt i perioden fra 1/ til 31/ Fra barriere til karriere Etårigt metodeudviklingsprojekt i samarbejde med Københavns Kommune for unge indsatte/ex indsatte i alderen år Aktiviteter og samarbejdsrelationer Skema over Exits aktiviteter og samarbejdspartnere Læs mere på

2 Fra indsat til værdsat Exit er et kirkeligt socialt arbejde, som henvender sig til ex indsatte og indsatte, som under fængselsopholdet beslutter sig for at ville starte på en frisk, når afsoningen er overstået. Exits tilbud spænder fra uformelt, hyggeligt samvær over job og uddannelsesvejledning til juridisk rådgivning og samtaler med terapeut og psykolog. Målet er at hjælpe indsatte og ex indsatte til at skabe nye netværk og leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Helhedsorienteret arbejde Vores mål er at hjælpe hele mennesket. Det handler ikke blot om at få et job, et nyt netværk eller et sted at bo. Tingene hænger sammen, og målet er at hjælpe det enkelte menneske til at tage ansvar for sit eget liv og til at arbejde med de udfordringer, som kommer. Derfor er der et varieret udbud af tilbud i Exit, så den enkelte kan vælge det, der passer ind i vedkommendes situation. Privat initiativ Exit er oprettet i 2007 på initiativ af Fangekoret, præster fra Vestre Fængsel og Apostelkirken og drives som en selvstændig forening. Apostelkirkens sognepræst, Niels Nymann Eriksen, er formand for Exits bestyrelse. Økonomisk støtte fra puljer og fonde Exits arbejde finansieres af midler fra offentlige puljer og private fonde. Exit har modtaget økonomisk støtte fra bl.a. Folkekirkens Udviklingsfond, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Københavns Kommune, Ole Kirks Fond, Trygfonden, Velux Fonden, Socialministeriet, Tips & Lotto puljen, Vesterbro Lokaludvalg, Folkekirkens Feriefond og Apostelkirken. Medarbejdere og frivillige Takket være den økonomiske støtte har det været muligt at ansætte medarbejdere til en stor del af arbejdet. Samtidig er der tilknyttet mange frivillige, som udfører mange vigtige opgaver f.eks. som Exitvenner, caféværter m.v. Artiklen er opdateret

3 Exits arbejdskultur Grundlaget for Exits arbejde er det kristne menneskesyn. Vi tror, at mennesket er skabt i Guds billede, og derfor tror vi på, at det enkelte menneske har en unik værdi, at det er ukrænkeligt og ligeværdigt, uden skelen til eventuel kriminel fortid. Vi ser mennesket som en helhed og møder mennesker i øjenhøjde som ligeværdige borgere. Vi taler med ikke om eller til mennesker. Vi møder mennesker åbent og uden forbehold, uanset om vedkommende har flere års afsoning med i bagagen eller står med en ren straffeattest. Vi anerkender, at kriminel adfærd ofte er betinget af svigt under opvæksten, samfundsmæssige strukturer osv., men samtidig fastholder vi, at det enkelte menneske må tage ejerskab over sin egen historie og vedkende sig sin skyld og sit ansvar, hvis det skal have mulighed for en ny begyndelse. Vi kan ikke lægge ansvaret over for ofrene i bred forstand fra os ved at sige, at det er andres eller samfundets skyld. Samtidig må vi fastholde samfundet på dets ansvar i forhold til at tage imod og integrere mennesker, der har afsonet deres straf, så de får mulighed for at leve et meningsfyldt liv i samfundet. Artiklen er opdateret

4 Exits arbejdsmetoder Arbejdet i Exit er karakteriseret af en helhedsorienteret og målrettet indsats i forhold til det enkelte menneske. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes situation, kvalifikationer og muligheder og hjælper vedkommende til at blive afklaret i, hvilke realistiske muligheder han/hun har for at komme videre. Samtidig med at den enkelte får hjælp til at komme i gang med uddannelse eller job, kan vedkommende opbygge et nyt netværk gennem en hel vifte af sociale tilbud lige fra Exit venner og kultureftermiddage til samtaler med psykolog og terapeut. Det er frivilligt, om man vil gøre brug af Exits tilbud og hvis man er begyndt på et forløb, kan man når som helst stoppe. En stor del af indsatsen udføres ved hjælp af frivillige. Det giver en betydningsfuld ligeværdighed, for de mennesker, som frivilligt bruger Exit, møder her mennesker, der kommer og gør et frivilligt arbejde. I Exit er der plads til at tale om tro og livets store og små spørgsmål. Hvis nogen har brug for dybere eksistentielle samtaler, kan vi trække på præster, psykolog og terapeuter. Det er en stor fordel, at Exit ikke har indberetningspligt i forhold til Kriminalforsorgen eller andre myndigheder, og at medarbejderne har tavshedspligt. Det giver stor åbenhed og tillid. Arbejdet i Exit er bygget op i mangesidet teamstruktur, som omfatter både ansatte og frivillige. Vi tror, at vi opnår de bedste resultater ved at arbejde sammen, så vi hver især kan bidrage med det, vi er gode til, så alles evner og kompetencer bruges bedst muligt i vores fælles opgave. Derfor har vi opbygget et netværk af samarbejds partnere, som er specialister på deres felt (beskæftigelsesvejledning, juridisk rådgivning, gældsrådgivning, socialrådgivning, terapi m.v.). Samarbejdspartnerne omfatter både organisationer og fagpersoner. I medarbejderteamet er vi parat til at prøve det uprøvede. Der er plads til at prøve nye løsninger, og vi er ikke bange for at begå fejl, men ser det som en naturlig del af udviklingen af arbejdet. Vi er heller ikke bange for at spørge andre til råds, og der er en stor åbenhed for sparring, for vi tror, at vi alle kan lære mere og blive bedre til det, vi er gode til. Det giver en arbejdskultur, der er præget af arbejdsglæde, nysgerrighed og engagement. Den er meget værdifuld for arbejdet i Exit og de resultater, vi har nået. Artiklen er opdateret

5 Fra indsat til ansat Resultater af toårigt beskæftigelsesprojekt, der blev gennemført med økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje Personer på kanten af arbejdsmarkedet i perioden fra 1/ til 31/ Mål og resultater - "Fra indsat til ansat" Mål Resultat¹ Procent Visiterede Ikke dømt for ny kriminalitet % Har gennemført planlagte aktiviteter 106 I ordinært job 15 I job på støttede vilkår 1 I gang med uddannelse på ordinære vilkår 17 I gang med uddannelse på støttede vilkår 15 I frivilligt arbejde mere end 10 timer ugentligt 23 I alt i job eller væsentligt tættere på arbejdsmarkedet % ¹ Tallene i slutevalueringen er fra indberetningen pr. 31. december 2009 altså en måned før projektperiodens ophør. Resultaterne af såvel projektet Fra indsat til ansat som det øvrige arbejde, der gøres i eller ud fra Exit, har været meget positive. Ved udgangen af januar 2010, hvor projektperioden udløb, var der blevet visiteret 132 personer til Fra indsat til ansat målet var at få visiteret 80 personer under hele projektet. Af de 132 visiterede er 119 ikke blevet dømt for ny kriminalitet i projektperioden. Det vil sige, at 90 % af de visiterede ikke er blevet dømt for ny kriminalitet i projektperioden. Målet for projektet var, at 75 % ikke skulle falde tilbage i ny kriminalitet i projektperioden. En del af de 132 visiterede begyndte så sent i forløbet, at de ikke havde mulighed for at gennemføre hele forløbet inden projektperiodens udløb. Men de fortsatte i forløbet, da Exit videreførte job og uddannelsesvejledningen efter projektets afslutning. Derfor vil flere end de 71, der er registret ved udgangen af december 2009, ende med at komme i job eller væsentligt tættere på arbejdsmarkedet. Projektet blev løbende evalueret af Rambøll. I slutevalueringen fra januar 2010 hedder det 54 % er kommet i job, uddannelse eller frivilligt arbejde over 10 timer om ugen, hvilket vurderes at være væsentligt bedre end resultatet af den ordinære indsats. Læs mere i rapporten Personer på kanten af arbejdsmarkedet. Slutevaluering Rambøll, januar 2010 Artiklen er opdateret

6 Fra barriere til karriere Metodeudviklingsprojekt for unge i 2010 i samarbejde med Københavns Kommune Exit gennemførte i 2010 et etårigt metodeudviklingsprojekt i samarbejde med Københavns Kommune med henblik på at bruge og udvikle erfaringerne fra Exits arbejde (se Fra indsat til ansat ) i en målrettet indsats over for unge indsatte/ex indsatte i alderen år. Om deltagerne Der blev indskrevet 69 borgere i projektet, hvilket er 19 flere end målet om 50 indskrevne. 70 % af deltagerne er unge af anden etnisk baggrund end dansk. Bortset fra ganske få (3 personer) er alle deltagere unge mænd i alderen fra 18 til 28 år. Kun fire deltagere har været over 25 år. 70 % af deltagerne skønnes ikke at have bolig eller fast opholdsadresse. Nogle har en adresse, men bor ikke på adressen. Andre benytter poste restante adresser til at modtage post. Nogle (men under halvdelen) har eller har haft relation til bander. Resultater Som det fremgår af nedenstående skema er 43 % af de indskrevne borgere kommet væsentligt tættere på arbejdsmarkedet. Hver femte er i job, løntilskudsjob eller under uddannelse, mens 23 % er i aktivering. Fra barriere til karriere Metodeudviklingsprojekt i 2010 af Exit i samarbejde med Københavns Kommune Antal borgere Andel i % Indskrevne i projektet 69 I aktivering, uddannelse, ordinært job eller job med løntilskud ¹ Heraf i aktivering Heraf i uddannelse Heraf i ordinært job 3 4 Heraf i job med løntilskud 1 1 Flyttet og udvandret 4 6 Flyttet 3 4 Udvandret 1 1 I fængsel 5 7 Ikke længere i aktivering ¹) Summen af de fire kategorier giver kun 42 %. Afvigelsen skyldes, at de enkelte tal er afrundet til nærmeste hele procenttal. En individuel håndholdt helhedsorienteret indsats Metodeudviklingsprojektet har bekræftet, at Exit metoden også virker i forhold til en yngre målgruppe. Samtidig har det været nødvendigt at justere og supplere vores tilbud med aktiviteter, der retter sig mod denne målgruppe. Der har i forhold til den yngre målgruppe været behov for en endnu mere individuel håndholdt indsats, end vi generelt oplever. Det skyldes især, at mange i målgruppen som udgangspunkt ikke er motiveret for at skulle have et arbejde. Derfor er vi som det første skridt i mange tilfælde gået i gang med en individuel coaching, hvor der er brugt megen tid på at opbygge en relation til borgeren. Her er ansatte trådt til som professionelle mentorer, og det har vist sig at være det mest effektive redskab til at skabe udvikling og fremdrift for målgruppen. Relationsarbejdet og arbejdet med at skabe en gensidig tillid mellem den enkelte medarbejder og borger har været det bærende element i projektet. Artiklen er opdateret

7 Exits aktiviteter og samarbejdsrelationer Aktiviteter Job og uddannelsesvejledning Kultureftermiddage Café Exit Erhvervspraktik, socialpraktik, aktivering Gældsrådgivning Unge-tilbud For unge kriminalitetstruede i København Exit Bestyrelse & medarbejdere og frivillige Samarbejdspartnere Marselisborg Center for Kompetence, Udvikling & Viden Kriminalforsorgen - herunder mentorprojekt for unge under 22 Kriminalforsorgen i Frihed Københavns Kommune Fangekoret Café-aftener Fængselspræster Exit-guider Apostelkirken Retshjælp Den Sociale Retshjælp Sports og fiskeklub Den Sociale Højskole Sang og musikundervisning Center for familieudvikling Export Kunst Dansk Røde Kors Samtaler med psykolog Sidegadeprojektet Kvindeklub POM - Projekt over muren Udgang til Exit Folkekirkens Feriehjælp Foredrag / skoletjeneste Senest revideret

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE - plads til rummelighed Udgivet af CABI og Projekt Fra Udsat Til Ansat, december 2010 ISBN til trykt version: 9788791442377 ISBN til elektronisk: 9788791442384

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere