Udviklet i et samarbejde mellem ABA Forum, FAF i Københavns Kommune, CVU Storkøbenhavn og Videncenter for Autisme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklet i et samarbejde mellem ABA Forum, FAF i Københavns Kommune, CVU Storkøbenhavn og Videncenter for Autisme."

Transkript

1 CVU Storkøbenhavn d. 2. maj 2005 Særligt tilrettelagt forløb, ABA-specialmodul, med udgangspunkt i modulet Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, Den Pædagogiske Diplomuddannelse i Specialpædagogik. Udviklet i et samarbejde mellem ABA Forum, FAF i Københavns Kommune, CVU Storkøbenhavn og Videncenter for Autisme. I studieordningen for de Pædagogiske Diplomuddannelser er modulet beskrevet således: Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (DAMP og Autismespektret) Målsætning (generelt afsnit for samtlige afsnit i PD i specialpædagogik) Målet er, at den studerende erhverver sig viden, indsigt, forståelse og handlekompetence i forhold til det specifikke område. På baggrund af en sociologisk, psykologisk og pædagogisk viden skal den studerende kunne beskrive, analysere og vurdere handleforslag og interventioner, som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere. Indhold: Definition, afgrænsning og afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/diagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer Hjernens udvikling, opbygning og funktion i relation til handicap Relevante teori og forskningsresultater om organiske dysfunktioner Vanskeligheder og handicap set i et livsperspektiv i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde Beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for handling og undervisning Pædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer, og hjælpemidler såsom IT. Mestring og kompensationsmuligheder Introduktion til videnscentre, behandlingssteder, tidsskrifter mv. Vejledning, rådgivning og samarbejde. I det særligt tilrettelagte specialmodul i adfærdsanalytisk behandling af autismespektrumtilstande ABA (Applied Behavior Analysis) vil modulet Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser blive tonet således: Formål Det er modulets formål at give de studerende en indsigt i det teoretiske grundlag for ABA samt blive i stand til at kunne placere ABA i en kritisk teorihistorisk ramme og kunne identificere forskellige adfærdsanalytiske skoler give de studerende indsigt i hvordan en evidensbaseret pædagogisk behandling og metode kan praktiseres

2 give indsigt i hvordan det forskningsmetodiske grundlag for ABA anvendes samt hvordan praktisk adfærdsanalytisk arbejde kan databehandles og analyseres at give de studerende muligheder for at indramme og kritisk vurdere adfærdsanalysen set i forhold til andre specialpædagogiske metoder til autismespektrumtilstande Arbejdsformer Arbejdsformerne i modulet omfatter litteraturlæsning samt foredrag og oplæg relateret hertil. Der er mulighed for at deltagerne kan fremlægge små cases baseret på deres praktiske kendskab til ABAbehandling til børn med autismespektrumtilstande og som har relevans for de enkelte kursusgange. Herigennem kan gives eksempler på de teoretiske og adfærdsanalytiske problemstillinger som modulet belyser ligesom de forskellige former for datatagning kan illustreres. Der vil blive anvendt videoeksempler og inddrages rollespil og demonstrationer. Undervisning/vejledning/skriveværksted Modulet består af i alt 48 lektioners undervisning, 1,5 vejledningslektion pr. studerende samt en afsluttende bedømmelse. Derudover tilbydes de studerende deltagelse i CVU Storkøbenhavns skrivekursus, der er placeret på 4 mandage eller torsdage kl i efteråret 2005 (se vedlagte beskrivelse). OBS: deltagelse i skrivekursus kræver særskilt tilmelding til Studiesekretær Pia Borum, eller tlf senest d. 1. oktober Husk at angive om du vil deltage mandage eller torsdage. Bedømmelse I CVU Storkøbenhavn har vi valgt følgende bedømmelsesform for modulet: Modulet afsluttes med udarbejdelse af en mindre skriftlig opgave med en selvvalgt problemfelt fra deltagernes egen ABA-praksis. Den skriftlige opgave vil have et omfang på maksimalt 12 sider. Opgaven bedømmes efter 13-skalaen med ekstern censur. Der udstedes modulbevis efter positiv bedømmelse. Opgavens form I opgaven demonstrerer den studerende/gruppen sin evne til selvstændigt at identificere et problemfelt indenfor modulets indhold. Også i opgaven arbejdes der problemorienteret og som udgangspunkt med en problemstilling fra den studerendes/gruppens egen ABA-praksis. Det, der karakteriserer den problemorienterede opgave, er forestillingen om, at noget kan være anderledes - dette er så at sige udgangspunktet for problemformuleringen, dvs. det, der giver mål og retning for opgaven. Det betyder ikke, at man i opgaven skal dokumentere færdige og entydige løsninger på, hvordan noget kan blive anderledes. Opgaven handler derimod netop om, hvordan man gennem arbejdet kan kvalificere sine forestillinger om mulige løsninger. Det væsentlige er, at den studerende kan iagttage, reflektere og løbende evaluere processen og evt. behov for at justere både problemformulering, delmål, handleplaner og teoretiske indfaldsvinkler. Justeringer skal dermed ses som udtryk for evnen til løbende at lade sig forstyrre af og reflektere forandringer og forskelle, der gør en forskel. Opgavens indhold

3 o Indledning med begrundelse for valg af emne, problemstilling og kontekst o Problemformulering - og begrænsning o Definering af de væsentligste begreber o Teori- og metodeovervejelser o Empiri o Emnebehandling og diskussion o Konklusion og perspektivering Formkrav Opgaven skal indeholde: Forside med: Titel, navn, vejleders navn, studiested, studieår samt oplysning om, hvorvidt opgaven må udlånes eller ikke. Indholdsfortegnelse med kapiteloverskrift og sidenummer. Litteraturliste, der skal indeholde den litteratur, der danner grundlag for opgaven. Litteraturen anføres med forfatter, udgivelsesår, titel og udgivelsessted/forlag. Forfatterne opføres i alfabetisk rækkefølge med efternavnet først. Tidsskriftsartikler angives med forfatter, artiklens titel og tidsskiftets navn, årgang, nummer og sidetal. Anvendes dagblade og ligende angives artiklens titel, navn på dagbladet, dato, år. Ved TV- og radioudsendelser angives udsendelsens titel, kanal, tidspunkt, dato, år. Elektroniske kilder fx hjemmesider angives med fuldstændig web-adresse. Opgavens omfang, skrive i gruppe Opgaven skal have et omfang på max 12 sider. Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste er ikke indeholdt i opgavens sidetal. En standardside er på 2600 tegn, incl. mellemrum. Opgaven må således være på max tegn. Såfremt flere vælger at skrive en opgave sammen, vil det være muligt at udvide det maksimale sidetal med 4 sider pr. studerende (ved en gruppe på 2, max sidetal: 16 sider, ved en gruppe på 3 max. sidetal: 20) Praktisk tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen finder sted onsdage i tidsrummet kl Sted: Gladsaxeseminariet, Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg. Tilmelding Da forløbet gennemføres som et modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse i Specialpædagogik, skal hver enkelt deltager indskrives som studerende ved CVU Storkøbenhavn, der er den ansvarlige udbyder af modulet. Hver enkelt deltager skal opfylde kravene for optagelse på den Pædagogiske Diplomuddannelse i Specialpædagogik, d.v.s. en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse (lærer, pædagog eller andet), samt mindst to års relevant erhvervserfaring indenfor området, efter bestået grunduddannelse. Der kan søges om dispensation for optagelseskravene. Se vedlagte ansøgningsskema. I det følgende finder du en foreløbig undervisningsplan for forløbet. Den endelige undervisningsplan vil indeholde flere undervisernavne, samt litteratur til de enkelte undervisningsgange. Der kan forekomme ændringer i undervisningsplanen, idet vi dog forventer at de fastsatte datoer ikke ændres.

4 Uge Dato Emne Litteratur Undervisere Nr. 23 8/6 Modulopstart og den adfærdsanalytiske tilgang Formålet med den første undervisningsgang er at introducere til modulet, dets indhold og opbygning samt kort beskrive autismespektrumtilstande som funktionshæmmede områder. Den adfærdsanalytiske tilgang og forskellige traditioner præsenteres ligesom den tidlige intensive indsats metoder og resultater gennemgås. Endelig gives en introduktion til en række studietekniske emner som de anvendte pædagogiske metoder i modulet, den afsluttede opgave, muligheder for vejledning, formål og indhold i det elektroniske diskussionsforum samt litteratursøgning. NOVA/ABAforum Præsentation af modulet, deltagere og undervisere AutismeSpektrumTilstande (AST) som funktionshæmmede områder Hvad kendetegner den adfærdsanalytiske tilgang og hvor anvendes den? Kort om ABA s historie: klassisk behaviorisme, radikal og neobehaviorisme Tidlig intensiv indsats over for autismespektrumtilstande grundlag, metoder og resultater Introduktion til litteratursøgning, opgaveløsning, vejledning, litteraturforberedelse, logbog og elektronisk diskussionsforum 24 15/6 Funktionel analyse og centrale adfærdsanalytiske teknikker Formålet med denne undervisningsgang er at præsentere det teoretiske og datamæssige grundlag for de væsentligste ABA NOVA/ABAforum

5 teknikker. Hvad kendetegner disse? Hvad er det eksperimentelle grundlag for disse teknikkers effekt? Kursusgangen gennemgår den funktionelle analyse, som er et redskab til at vurdere det enkelte barns funktionsniveauer.og der gives eksempler fra autismeområdet. Forstærkere og motivation Prompt og promptfading Shaping Diskrimination Extinction Den funktionelle analyse Generaliseringsteknikker 25 22/6 Adfærdsanalytiske behandlingsformer ifm. autismespektrum-tilstande Formålet med 3. undervisningsgang er at introducere det teoretiske og det empiriske grundlag for de mest dominerende ABA traditioner inden for autismebehandling. En ABA tradition er en bestemt adfærdsanalytisk pædagogisk praksis, som funderer sig på en særlig autismeforståelse, og som benytter sig af bestemte teknikker og pædagogiske arrangementer. Kursusgangen introducerer 5 forskellige ABA-metoder og diskuterer hvilke forskningsmæssige og eksperimentelle resultater disse baserer sig på. Samtidig introduceres curriculum-tankegangen, dvs efter hvilke overvejelser et adfærdsanalytisk træningsforløb kan tilrettelægges. NOVA Discrete Trial Training Incidental Teaching Natural Environment Teaching Applied Verbal Behavior Pivotal Response Training

6 /8 Intro til specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser Formålet med denne undervisningsgang er at give en bred introduktion til området. Forskellige syn på autismetilstande og specifikke udviklingsforstyrrelser vil blive præsenteret, og sat ind i en kognitivneuropsykologisk ramme. Der vil være en introduktion til genetik, klassisk autisme- og ADHD-forståelse samt et historisk rids af de seneste 50 års udvikling på området, ledende til den moderne autisme- og ADHD-forståelse. Udviklingen vil blive sat ind i den generelle udvikling på handicapområdet. Desuden en nærmere gennemgang af opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD /8 Adfærdsanalytisk forskning Formålet med denne undervisningsgang er at introducere det eksperimentelle forskningsdesign som grundlag for den kliniske og pædagogiske adfærdsanalyse. Hvilke former for forskningsdesign inddrager adfærdsanalysen og hvad er formålet med at knytte praktisk adfærdsanalytisk arbejde til kontinuerlige eksperimentelle undersøgelser? Samtidig introduceres til et simplificeret eksperimentelt design, som de studerende ville kunne anvende i deres opgave. Eksperimentel forskning Klinisk dataregistrering Single subject design og gruppeundersøgelse Data i strukturerede rammer og i naturlige omgivelser /9 Gennemgribende udviklingsforstyrrelser: diagnose, teoretisk syn En gennemgang af de gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Diagnosekriterier, kendetegn og teoretiske syn på autisme. Desuden vil begreber som theory of mind, Psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, Videncenter for Autisme Psykolog Svein Eikeseth, NOVA Psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, Videncenter for Autisme

7 central coherence, empati, eksekutive funktioner og automatisering blive taget op /9 TEACCH-traditionen En gennemgang af pædagogiske metoder i TEACCH-traditionen, herunder strukturering, visualisering og kommunikation, både på førskole- og skoleområdet /10 Kognitiv-affektive pædagogiske metoder Kognitiv-affektive pædagogiske metoder, herunder CAT-kassen, social stories og /10 eller 27/10 26/10 tegneseriesamtaler Skrivekursus mandag eller torsdag Uhensigtsmæssig adfærd Formålet med denne undervisningsgang er at beskæftige sig med de forskellige former for uhensigtsmæssig adfærd som adfærdsanalysen kan anvendes i forhold til. Kursusgangen præsenterer et adfærdsanalytisk perspektiv på denne adfærd hvordan kan adfærden forstås i adfærdsanalytiske termer. Kursusgangen inddrager også, hvordan uhensigtsmæssig adfærd kan bearbejdes i et praktisk pædagogisk perspektiv anvendes såvel som gennemgår hvordan dataregistrering kan anvendes i en dokumentation af adfærden og en behandling af denne. Psykolog Kirsten Callesen, Aspergers Ressourcecenter Psykolog Svein Eikeseth, NOVA 44 31/10 eller 3/11 Selvstimulering Selvskadende adfærd Udagerende adfærd Spiseforstyrrelser Søvnforstyrrelser Grundlæggende forståelse og dataregistrering af uhensigtsmæssig adfærd Skrivekursus mandag eller torsdag

8 45 9/11 Et liv med autisme Et liv med autisme. Aage Sinkbæk, som har Aspergers syndrom, fortæller om autisme set indefra. Han vil komme ind på vanskeligheder i hverdagen, tænkning og selvforståelse /11 Skrivekursus mandag eller torsdag eller 17/ /11 Skrivekursus mandag eller torsdag eller 24/ /11 Sprog, kommunikation og socialt samspil Denne undervisningsgang fokuserer på hvordan adfærdsanalysen arbejder med sprog, kommunikation og socialt samspil gennem introduktion til de grundlæggende adfærdsanalytiske forståelser i verbal behavior og tilrettelæggelsen af både grundlæggende og avancerede sociale programmer. Adfærdsanalysen har udviklet flere alternative kommunikationssystemer, som gennemgås med henblik på træningsmetoder, dataregistrering og det eksperimentelle grundlag for disse programmer. Videncentermedarbejder Åge Sinkbæk, Videncenter for Autisme Psykolog Svein Eikeseth, NOVA Verbal Behavior Grundlæggende og avancerede sociale programmer Alternative kommunikationsmidler: PECS /12 Tilrettelæggelse af programmer, etik, professionalisme og forældresamarbejde Formålet med denne undervisningsgang er at præsentere overvejelser bag hvordan forskellige ABA programmer kan tilrettelægges. Akademiske færdigheder og det alternative Læse og skrive program præsenteres. Forældresamarbejdet og dets betydning for kvalitet og sammenhængskraft i udførelse og planlægning. Endelige gennemgås hvilke Psykolog Svein Eikeseth, NOVA

9 krav der må stilles til professionalisme og etik i adfærdsanalytiske programmer. Design af grundlæggende og avancerede programmer programming skills Læse & skrive program og akademiske færdigheder Forældresamarbejde Professionalisme Etik /2 Opgaveaflevering. Opgaven afleveres senest kl. 15 i tre ex. på Diplomsekretariatet, Pia Borum, Gladsaxeseminariet, Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg. Tovholder for forløbet: Joi Bay Eksaminator: Bo Heilskov Jørgensen/ Svein Eikeseth OBS: der vil kunne forekomme ændringer i undervisningsplanen. Samlet litteraturliste til forløbet: Cooper, J. O., T. E. Heron, et al. (1987). Applied Behavior Analyses. Columbus, Ohio, Merrill Publishing co. (der udkommer en ny udgave sommeren 2005) Eikeseth, Svein & Frode Svartdal (red.). Anvendt Atferdsanalyse teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk Leaf, R. and J. McEachin (1999). A Work in Progress. Behavior Management Strategies and a Curriculum for Intensive Behavioral Treatment of Autism. New York, DRL Books. Lovaas, O. I. (2003). Opplæring av mennesker med forsinket utvikling Grunnleggende prinsipper og programmer. Oslo: Gyldendal Akademisk. Maurice, C., G. Green, et al., Eds. (2001). Making a Difference. Behavioral Intervention for Autism. Austin, PRO-ED. Uta Frith: Autisme, en gådes afklaring. Hans Reitzels forlag, 2005 Desuden anbefales:

10 Theo Peters: Autisme, fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis. Videnscenter for autisme, 2003 Russell A. Barkley Opmærksomhedsforstyrrelse og udvikling af selvkontrol København: Munksgaard, s. - ISBN

11 Ansøgningsskema til Pædagogiske Diplomuddannelser, PD i specialpædagogik, særligt tilrettelagt PD-forløb, i adfærdsanalytisk behandling af autismespektrumtilstande ABA (Applied Behavior Analysis med udgangspunkt i modulet Gennemgribende udviklingsforstyrrelser). (fremsendes senest d. 15/5-05 til CVU Storkøbenhavn, Diplomsekretariatet, att/ Pia Borum, Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg. CPR-nr Navn Adresse Postnr By Telefon, privat tlf. arb Mobil adresse Baggrund (grunduddannelse): (vedlæg dokumentation i form af kopi af eksamensbevis) Vedlæg dokumentation for to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse i form af CV og/eller udtalelser fra arbejdssteder. Hvis du ikke opfylder optagelseskravene, så skriv en kort dispensationsansøgning, som vedlægges. Sprogkundskaber Dato Ansøgers underskrift Ansættelsessted (sæt kryds): FAF i Kbh. Kommune Andet (se nedenfor) Hvis du ikke er ansat i FAF vil der blive opkrævet en deltagerbetaling på 6.700,- kr. for forløbet, angiv her hvortil faktura skal sendes: Hjem (sæt kryds) Ansættelsessted som er: Ansættelsesstedets underskrift og stempel:

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Hvad er det særlige ved ABA?

Hvad er det særlige ved ABA? Hvad er det særlige ved ABA? Af Redaktionen, ABA-forum.dk Når man præsenterer anvendt adfærdsanalyse ABA over for fagfolk eller studerende, bliver man ofte mødt med reaktionen:»det gør vi også«eller»det

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2013 Redigeret juni 2014 og april 2015 J.nr. 2015-422-00656 Denne studieordning gælder for MPA linjerne:

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Sidst redigeret d. 28. juli 2010 Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter Holbergsgade 14, 4.sal 1057 København K www.wattar-gruppen.dk info@wattar-gruppen.dk Telefon:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 Nye Uddannelser godkendes af Undervisningsministeriet Revisionsændringer < 30 Ects-point godkendes af UC-rk/ UU og

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE S BEHANDLINGSGUIDE Indhold Behandling på Baunegård... 4 Behandlingsindsats inden for det autistiske spektrum... 9 Teori om autisme... 9 Theory of mind... 10 Central Coherence... 11 Eksekutive funktioner...

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 19.12.12

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 19.12.12 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 19.12.12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere