Udviklet i et samarbejde mellem ABA Forum, FAF i Københavns Kommune, CVU Storkøbenhavn og Videncenter for Autisme.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklet i et samarbejde mellem ABA Forum, FAF i Københavns Kommune, CVU Storkøbenhavn og Videncenter for Autisme."

Transkript

1 CVU Storkøbenhavn d. 2. maj 2005 Særligt tilrettelagt forløb, ABA-specialmodul, med udgangspunkt i modulet Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, Den Pædagogiske Diplomuddannelse i Specialpædagogik. Udviklet i et samarbejde mellem ABA Forum, FAF i Københavns Kommune, CVU Storkøbenhavn og Videncenter for Autisme. I studieordningen for de Pædagogiske Diplomuddannelser er modulet beskrevet således: Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (DAMP og Autismespektret) Målsætning (generelt afsnit for samtlige afsnit i PD i specialpædagogik) Målet er, at den studerende erhverver sig viden, indsigt, forståelse og handlekompetence i forhold til det specifikke område. På baggrund af en sociologisk, psykologisk og pædagogisk viden skal den studerende kunne beskrive, analysere og vurdere handleforslag og interventioner, som rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere. Indhold: Definition, afgrænsning og afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/diagnoser, herunder udbredelse, årsagsforhold, sværhedsgrad, prognose og implikationer Hjernens udvikling, opbygning og funktion i relation til handicap Relevante teori og forskningsresultater om organiske dysfunktioner Vanskeligheder og handicap set i et livsperspektiv i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde Beskrivelse, iagttagelse og undersøgelse som basis for handling og undervisning Pædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer, og hjælpemidler såsom IT. Mestring og kompensationsmuligheder Introduktion til videnscentre, behandlingssteder, tidsskrifter mv. Vejledning, rådgivning og samarbejde. I det særligt tilrettelagte specialmodul i adfærdsanalytisk behandling af autismespektrumtilstande ABA (Applied Behavior Analysis) vil modulet Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser blive tonet således: Formål Det er modulets formål at give de studerende en indsigt i det teoretiske grundlag for ABA samt blive i stand til at kunne placere ABA i en kritisk teorihistorisk ramme og kunne identificere forskellige adfærdsanalytiske skoler give de studerende indsigt i hvordan en evidensbaseret pædagogisk behandling og metode kan praktiseres

2 give indsigt i hvordan det forskningsmetodiske grundlag for ABA anvendes samt hvordan praktisk adfærdsanalytisk arbejde kan databehandles og analyseres at give de studerende muligheder for at indramme og kritisk vurdere adfærdsanalysen set i forhold til andre specialpædagogiske metoder til autismespektrumtilstande Arbejdsformer Arbejdsformerne i modulet omfatter litteraturlæsning samt foredrag og oplæg relateret hertil. Der er mulighed for at deltagerne kan fremlægge små cases baseret på deres praktiske kendskab til ABAbehandling til børn med autismespektrumtilstande og som har relevans for de enkelte kursusgange. Herigennem kan gives eksempler på de teoretiske og adfærdsanalytiske problemstillinger som modulet belyser ligesom de forskellige former for datatagning kan illustreres. Der vil blive anvendt videoeksempler og inddrages rollespil og demonstrationer. Undervisning/vejledning/skriveværksted Modulet består af i alt 48 lektioners undervisning, 1,5 vejledningslektion pr. studerende samt en afsluttende bedømmelse. Derudover tilbydes de studerende deltagelse i CVU Storkøbenhavns skrivekursus, der er placeret på 4 mandage eller torsdage kl i efteråret 2005 (se vedlagte beskrivelse). OBS: deltagelse i skrivekursus kræver særskilt tilmelding til Studiesekretær Pia Borum, eller tlf senest d. 1. oktober Husk at angive om du vil deltage mandage eller torsdage. Bedømmelse I CVU Storkøbenhavn har vi valgt følgende bedømmelsesform for modulet: Modulet afsluttes med udarbejdelse af en mindre skriftlig opgave med en selvvalgt problemfelt fra deltagernes egen ABA-praksis. Den skriftlige opgave vil have et omfang på maksimalt 12 sider. Opgaven bedømmes efter 13-skalaen med ekstern censur. Der udstedes modulbevis efter positiv bedømmelse. Opgavens form I opgaven demonstrerer den studerende/gruppen sin evne til selvstændigt at identificere et problemfelt indenfor modulets indhold. Også i opgaven arbejdes der problemorienteret og som udgangspunkt med en problemstilling fra den studerendes/gruppens egen ABA-praksis. Det, der karakteriserer den problemorienterede opgave, er forestillingen om, at noget kan være anderledes - dette er så at sige udgangspunktet for problemformuleringen, dvs. det, der giver mål og retning for opgaven. Det betyder ikke, at man i opgaven skal dokumentere færdige og entydige løsninger på, hvordan noget kan blive anderledes. Opgaven handler derimod netop om, hvordan man gennem arbejdet kan kvalificere sine forestillinger om mulige løsninger. Det væsentlige er, at den studerende kan iagttage, reflektere og løbende evaluere processen og evt. behov for at justere både problemformulering, delmål, handleplaner og teoretiske indfaldsvinkler. Justeringer skal dermed ses som udtryk for evnen til løbende at lade sig forstyrre af og reflektere forandringer og forskelle, der gør en forskel. Opgavens indhold

3 o Indledning med begrundelse for valg af emne, problemstilling og kontekst o Problemformulering - og begrænsning o Definering af de væsentligste begreber o Teori- og metodeovervejelser o Empiri o Emnebehandling og diskussion o Konklusion og perspektivering Formkrav Opgaven skal indeholde: Forside med: Titel, navn, vejleders navn, studiested, studieår samt oplysning om, hvorvidt opgaven må udlånes eller ikke. Indholdsfortegnelse med kapiteloverskrift og sidenummer. Litteraturliste, der skal indeholde den litteratur, der danner grundlag for opgaven. Litteraturen anføres med forfatter, udgivelsesår, titel og udgivelsessted/forlag. Forfatterne opføres i alfabetisk rækkefølge med efternavnet først. Tidsskriftsartikler angives med forfatter, artiklens titel og tidsskiftets navn, årgang, nummer og sidetal. Anvendes dagblade og ligende angives artiklens titel, navn på dagbladet, dato, år. Ved TV- og radioudsendelser angives udsendelsens titel, kanal, tidspunkt, dato, år. Elektroniske kilder fx hjemmesider angives med fuldstændig web-adresse. Opgavens omfang, skrive i gruppe Opgaven skal have et omfang på max 12 sider. Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste er ikke indeholdt i opgavens sidetal. En standardside er på 2600 tegn, incl. mellemrum. Opgaven må således være på max tegn. Såfremt flere vælger at skrive en opgave sammen, vil det være muligt at udvide det maksimale sidetal med 4 sider pr. studerende (ved en gruppe på 2, max sidetal: 16 sider, ved en gruppe på 3 max. sidetal: 20) Praktisk tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen finder sted onsdage i tidsrummet kl Sted: Gladsaxeseminariet, Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg. Tilmelding Da forløbet gennemføres som et modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse i Specialpædagogik, skal hver enkelt deltager indskrives som studerende ved CVU Storkøbenhavn, der er den ansvarlige udbyder af modulet. Hver enkelt deltager skal opfylde kravene for optagelse på den Pædagogiske Diplomuddannelse i Specialpædagogik, d.v.s. en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse (lærer, pædagog eller andet), samt mindst to års relevant erhvervserfaring indenfor området, efter bestået grunduddannelse. Der kan søges om dispensation for optagelseskravene. Se vedlagte ansøgningsskema. I det følgende finder du en foreløbig undervisningsplan for forløbet. Den endelige undervisningsplan vil indeholde flere undervisernavne, samt litteratur til de enkelte undervisningsgange. Der kan forekomme ændringer i undervisningsplanen, idet vi dog forventer at de fastsatte datoer ikke ændres.

4 Uge Dato Emne Litteratur Undervisere Nr. 23 8/6 Modulopstart og den adfærdsanalytiske tilgang Formålet med den første undervisningsgang er at introducere til modulet, dets indhold og opbygning samt kort beskrive autismespektrumtilstande som funktionshæmmede områder. Den adfærdsanalytiske tilgang og forskellige traditioner præsenteres ligesom den tidlige intensive indsats metoder og resultater gennemgås. Endelig gives en introduktion til en række studietekniske emner som de anvendte pædagogiske metoder i modulet, den afsluttede opgave, muligheder for vejledning, formål og indhold i det elektroniske diskussionsforum samt litteratursøgning. NOVA/ABAforum Præsentation af modulet, deltagere og undervisere AutismeSpektrumTilstande (AST) som funktionshæmmede områder Hvad kendetegner den adfærdsanalytiske tilgang og hvor anvendes den? Kort om ABA s historie: klassisk behaviorisme, radikal og neobehaviorisme Tidlig intensiv indsats over for autismespektrumtilstande grundlag, metoder og resultater Introduktion til litteratursøgning, opgaveløsning, vejledning, litteraturforberedelse, logbog og elektronisk diskussionsforum 24 15/6 Funktionel analyse og centrale adfærdsanalytiske teknikker Formålet med denne undervisningsgang er at præsentere det teoretiske og datamæssige grundlag for de væsentligste ABA NOVA/ABAforum

5 teknikker. Hvad kendetegner disse? Hvad er det eksperimentelle grundlag for disse teknikkers effekt? Kursusgangen gennemgår den funktionelle analyse, som er et redskab til at vurdere det enkelte barns funktionsniveauer.og der gives eksempler fra autismeområdet. Forstærkere og motivation Prompt og promptfading Shaping Diskrimination Extinction Den funktionelle analyse Generaliseringsteknikker 25 22/6 Adfærdsanalytiske behandlingsformer ifm. autismespektrum-tilstande Formålet med 3. undervisningsgang er at introducere det teoretiske og det empiriske grundlag for de mest dominerende ABA traditioner inden for autismebehandling. En ABA tradition er en bestemt adfærdsanalytisk pædagogisk praksis, som funderer sig på en særlig autismeforståelse, og som benytter sig af bestemte teknikker og pædagogiske arrangementer. Kursusgangen introducerer 5 forskellige ABA-metoder og diskuterer hvilke forskningsmæssige og eksperimentelle resultater disse baserer sig på. Samtidig introduceres curriculum-tankegangen, dvs efter hvilke overvejelser et adfærdsanalytisk træningsforløb kan tilrettelægges. NOVA Discrete Trial Training Incidental Teaching Natural Environment Teaching Applied Verbal Behavior Pivotal Response Training

6 /8 Intro til specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser Formålet med denne undervisningsgang er at give en bred introduktion til området. Forskellige syn på autismetilstande og specifikke udviklingsforstyrrelser vil blive præsenteret, og sat ind i en kognitivneuropsykologisk ramme. Der vil være en introduktion til genetik, klassisk autisme- og ADHD-forståelse samt et historisk rids af de seneste 50 års udvikling på området, ledende til den moderne autisme- og ADHD-forståelse. Udviklingen vil blive sat ind i den generelle udvikling på handicapområdet. Desuden en nærmere gennemgang af opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD /8 Adfærdsanalytisk forskning Formålet med denne undervisningsgang er at introducere det eksperimentelle forskningsdesign som grundlag for den kliniske og pædagogiske adfærdsanalyse. Hvilke former for forskningsdesign inddrager adfærdsanalysen og hvad er formålet med at knytte praktisk adfærdsanalytisk arbejde til kontinuerlige eksperimentelle undersøgelser? Samtidig introduceres til et simplificeret eksperimentelt design, som de studerende ville kunne anvende i deres opgave. Eksperimentel forskning Klinisk dataregistrering Single subject design og gruppeundersøgelse Data i strukturerede rammer og i naturlige omgivelser /9 Gennemgribende udviklingsforstyrrelser: diagnose, teoretisk syn En gennemgang af de gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Diagnosekriterier, kendetegn og teoretiske syn på autisme. Desuden vil begreber som theory of mind, Psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, Videncenter for Autisme Psykolog Svein Eikeseth, NOVA Psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, Videncenter for Autisme

7 central coherence, empati, eksekutive funktioner og automatisering blive taget op /9 TEACCH-traditionen En gennemgang af pædagogiske metoder i TEACCH-traditionen, herunder strukturering, visualisering og kommunikation, både på førskole- og skoleområdet /10 Kognitiv-affektive pædagogiske metoder Kognitiv-affektive pædagogiske metoder, herunder CAT-kassen, social stories og /10 eller 27/10 26/10 tegneseriesamtaler Skrivekursus mandag eller torsdag Uhensigtsmæssig adfærd Formålet med denne undervisningsgang er at beskæftige sig med de forskellige former for uhensigtsmæssig adfærd som adfærdsanalysen kan anvendes i forhold til. Kursusgangen præsenterer et adfærdsanalytisk perspektiv på denne adfærd hvordan kan adfærden forstås i adfærdsanalytiske termer. Kursusgangen inddrager også, hvordan uhensigtsmæssig adfærd kan bearbejdes i et praktisk pædagogisk perspektiv anvendes såvel som gennemgår hvordan dataregistrering kan anvendes i en dokumentation af adfærden og en behandling af denne. Psykolog Kirsten Callesen, Aspergers Ressourcecenter Psykolog Svein Eikeseth, NOVA 44 31/10 eller 3/11 Selvstimulering Selvskadende adfærd Udagerende adfærd Spiseforstyrrelser Søvnforstyrrelser Grundlæggende forståelse og dataregistrering af uhensigtsmæssig adfærd Skrivekursus mandag eller torsdag

8 45 9/11 Et liv med autisme Et liv med autisme. Aage Sinkbæk, som har Aspergers syndrom, fortæller om autisme set indefra. Han vil komme ind på vanskeligheder i hverdagen, tænkning og selvforståelse /11 Skrivekursus mandag eller torsdag eller 17/ /11 Skrivekursus mandag eller torsdag eller 24/ /11 Sprog, kommunikation og socialt samspil Denne undervisningsgang fokuserer på hvordan adfærdsanalysen arbejder med sprog, kommunikation og socialt samspil gennem introduktion til de grundlæggende adfærdsanalytiske forståelser i verbal behavior og tilrettelæggelsen af både grundlæggende og avancerede sociale programmer. Adfærdsanalysen har udviklet flere alternative kommunikationssystemer, som gennemgås med henblik på træningsmetoder, dataregistrering og det eksperimentelle grundlag for disse programmer. Videncentermedarbejder Åge Sinkbæk, Videncenter for Autisme Psykolog Svein Eikeseth, NOVA Verbal Behavior Grundlæggende og avancerede sociale programmer Alternative kommunikationsmidler: PECS /12 Tilrettelæggelse af programmer, etik, professionalisme og forældresamarbejde Formålet med denne undervisningsgang er at præsentere overvejelser bag hvordan forskellige ABA programmer kan tilrettelægges. Akademiske færdigheder og det alternative Læse og skrive program præsenteres. Forældresamarbejdet og dets betydning for kvalitet og sammenhængskraft i udførelse og planlægning. Endelige gennemgås hvilke Psykolog Svein Eikeseth, NOVA

9 krav der må stilles til professionalisme og etik i adfærdsanalytiske programmer. Design af grundlæggende og avancerede programmer programming skills Læse & skrive program og akademiske færdigheder Forældresamarbejde Professionalisme Etik /2 Opgaveaflevering. Opgaven afleveres senest kl. 15 i tre ex. på Diplomsekretariatet, Pia Borum, Gladsaxeseminariet, Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg. Tovholder for forløbet: Joi Bay Eksaminator: Bo Heilskov Jørgensen/ Svein Eikeseth OBS: der vil kunne forekomme ændringer i undervisningsplanen. Samlet litteraturliste til forløbet: Cooper, J. O., T. E. Heron, et al. (1987). Applied Behavior Analyses. Columbus, Ohio, Merrill Publishing co. (der udkommer en ny udgave sommeren 2005) Eikeseth, Svein & Frode Svartdal (red.). Anvendt Atferdsanalyse teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk Leaf, R. and J. McEachin (1999). A Work in Progress. Behavior Management Strategies and a Curriculum for Intensive Behavioral Treatment of Autism. New York, DRL Books. Lovaas, O. I. (2003). Opplæring av mennesker med forsinket utvikling Grunnleggende prinsipper og programmer. Oslo: Gyldendal Akademisk. Maurice, C., G. Green, et al., Eds. (2001). Making a Difference. Behavioral Intervention for Autism. Austin, PRO-ED. Uta Frith: Autisme, en gådes afklaring. Hans Reitzels forlag, 2005 Desuden anbefales:

10 Theo Peters: Autisme, fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis. Videnscenter for autisme, 2003 Russell A. Barkley Opmærksomhedsforstyrrelse og udvikling af selvkontrol København: Munksgaard, s. - ISBN

11 Ansøgningsskema til Pædagogiske Diplomuddannelser, PD i specialpædagogik, særligt tilrettelagt PD-forløb, i adfærdsanalytisk behandling af autismespektrumtilstande ABA (Applied Behavior Analysis med udgangspunkt i modulet Gennemgribende udviklingsforstyrrelser). (fremsendes senest d. 15/5-05 til CVU Storkøbenhavn, Diplomsekretariatet, att/ Pia Borum, Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg. CPR-nr Navn Adresse Postnr By Telefon, privat tlf. arb Mobil adresse Baggrund (grunduddannelse): (vedlæg dokumentation i form af kopi af eksamensbevis) Vedlæg dokumentation for to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse i form af CV og/eller udtalelser fra arbejdssteder. Hvis du ikke opfylder optagelseskravene, så skriv en kort dispensationsansøgning, som vedlægges. Sprogkundskaber Dato Ansøgers underskrift Ansættelsessted (sæt kryds): FAF i Kbh. Kommune Andet (se nedenfor) Hvis du ikke er ansat i FAF vil der blive opkrævet en deltagerbetaling på 6.700,- kr. for forløbet, angiv her hvortil faktura skal sendes: Hjem (sæt kryds) Ansættelsessted som er: Ansættelsesstedets underskrift og stempel:

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder. Efterår 2013

Generelle indlæringsvanskeligheder. Efterår 2013 Generelle indlæringsvanskeligheder Efterår 2013 Ida Mundt Adjunkt og specialpædagogisk konsulent på professionshøjskolen UCC Specialskolelærer i 22 år senest Maglebjergskolen i Allerød Kommune Pæd. Diplom

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Talevanskeligheder. Talevanskeligheder

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Talevanskeligheder. Talevanskeligheder Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

ABA-foreningens landsmøde Naturværkstedet, Esbjerg, 9.-11. juni 2006. Fagligt program: Oversigt

ABA-foreningens landsmøde Naturværkstedet, Esbjerg, 9.-11. juni 2006. Fagligt program: Oversigt ABA-foreningens landsmøde Naturværkstedet, Esbjerg, 9.-11. juni 2006 Fagligt program: Oversigt LØRDAG D. 10. JUNI Kl. 10.00-11.30 Akademisk orienterede oplæg Autisme og autismeteorier v/ Cecilia Brynskov

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Struktur for kliniske undervisningsforløb for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS)

Struktur for kliniske undervisningsforløb for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS) Struktur for kliniske for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS) 1. Struktur for klinisk for studerende på LFS-specialet... 2 2. Forudsætnings- og forventningssamtale... 3 3. Planlægningssamtaler...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Professionshøjskolen Helsingør Kommune UCC

Professionshøjskolen Helsingør Kommune UCC Inklusionvejlederuddannelse Professionshøjskolen Helsingør Kommune UCC Som led i Helsingør Kommunes samlede inklusionsplan 'Inklusion2016' er det besluttet at uddanne ca. 60 inklusionsvejledere på børne-

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD), bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Kursus ADHD & AUTISME

Kursus ADHD & AUTISME Start i 2017 Kursus ADHD & AUTISME PI/SPS søger AMA midler (I så fald AMA ansøgningen bliver godkendt, så er det PI/SPS opgave at bestille billet og hotelovernatning for kursister, som ifølge AMA midler

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

PD-modulet Komplekse kommunikationsbehov og funktionsnedsættelser

PD-modulet Komplekse kommunikationsbehov og funktionsnedsættelser PD-modulet Komplekse kommunikationsbehov og funktionsnedsættelser Tilrettelagt sammen med kurset Kommunikation og samspil med mennesker med multiple funktionsnedsættelser Sideløbende med gennemførelsen

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere