Brug af plastrør til drikkevandsforsyningen i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af plastrør til drikkevandsforsyningen i Danmark"

Transkript

1 Brug af plastrør til drikkevandsforsyningen i Danmark 2005

2 Forord Rent drikkevand Denne pjece giver en kortfattet fremstilling af de faktuelle forhold omkring brug af plastrør i drikkevandsforsyningen. Pjecen er lavet på baggrund af diskussionen i medierne om afsmitning fra plastrør til drikkevand. Den begyndte for 2-3 år siden, hvor man offentliggjorde laboratorieundersøgelser, som viste at plastrør til drikkevand kunne afgive meget små mængder kemikalier til drikkevandet. Kemikalier som stammer fra kemiske stoffer, der bliver tilsat plastrørene for at give dem en meget lang levetid. Den efterfølgende diskussion i medierne efterlod den kritiske læser med en følelse af manglende viden. Vi har skrevet denne pjece for at rette op på dette. Det er vores håb, at en eventuel kommende diskussion hermed vil kunne baseres på et bedre grundlag. Pjecen er blevet til i et samarbejde mellem plastråvare- og plastrørproducenterne. Plastindustrien i Danmark Rent drikkevand er en livsvigtig og begrænset råvare. Det er derfor af største betydning at utætheder, tab og forurening bliver hindret under den nødvendige transport af drikkevandet fra kilde til forbruger. Til at transportere drikkevand har man gennem tiderne brugt meget forskellige materialer fra oldtidens udhulede træstammer, romernes akvædukter (vandledninger) og blyrør til støbejernsrør og cementrør i nyere tid. I de seneste 50 år har plast i stadig stigende grad erstattet de tidligere materialer og er i dag det foretrukne materiale

3 Valg af materiale Plastrør i Danmark Materialevalget til at ledningsføre drikkevand afhænger af om det drejer sig om større forsyningsledninger lagt i jorden eller om mindre ledninger inde i husene. På begge områder kan man se store nationale forskelle i det foretrukne materialevalg. Det danske forsyningsnet til drikkevand består af 5 materialetyper. Hård PVC udgør 52% af det samlede ledningsnet, støbejern udgør 23%, PE 16%, eternit 7% og andre materialer 2%. Inde i husene består fordelingsnettet af galvaniseret jern, kobber, rustfrit stål og PEX. Herhjemme begyndte man omkring 1960 at bruge rør af plast til de danske vandforsyningsledninger. De første plastrør, der blev introduceret til vandforsyningsledninger, var fremstillet af hård PVC (polyvinylchlorid). Rør fremstillet af PE (polyethylen) er siden 1980 erne de mest brugte rør til vandforsyningsledninger i Danmark. Fra midt 80 erne begyndte man at bruge plastrør til vandinstallationer inde i huse, til både koldt og varmt vand. Rørene er fremstillet af krydsbundet polyethylen (kaldet PEX). Krydsbindingen øger rørets styrke og modstandsbestandighed over for mekaniske påvirkninger og lave og høje temperaturer i forhold til almindeligt PE. PEX rør bruges udelukkende til installationsledninger i bygninger. Fakta om PVC rør: Hård PVC består for ca. 95 % vedkommende af selve PVC-råvaren (polymeren), mens resten er tilsætningsstoffer i form af stabilisatorer (skal sikre rørene en lang levetid), fyldstoffer og farvestoffer. Der anvendes ikke blødgørere i disse rørtyper. I gamle rør af hård PVC anvendte man bly som stabilisator, som herhjemme i løbet af de seneste 4-5 år er blevet erstattet af calcium/zink og/eller organiske stabilisatorer (OBS). Rør af hård PVC leveres normalt i 6 meters længder og samles med indstiksmuffer med gummiringe. Fakta om PE rør: PE rør har gennem de seneste år gennemgået en markant udvikling fra at være et forholdsvis svagt, Materiale Plast (PE, hård PVC) Brug Forsyningsledninger i jorden. Specielle forhold Må ikke bruges i forurenet jord uden særlig beskyttelse (så som en aluminiumskappe) pga. risiko for gennemtrængning af organiske forbindelser (som fx olie og benzin). men bøjeligt rør og frem til i dag, hvor det er et stærkt og robust rør, som bliver brugt i hele vandledningsnettet. Rørene leveres normalt i 12 meters længder og for de mindre størrelsers vedkommende i store ruller. Samling af rørene sker ved svejsning. De mindre dimensioner samles også mekanisk. Fordele og ulemper ved de tre mest brugte materialer: Levetid Mekanisk styrke Håndtering Tæthed for gennemtrængning Nedlægning/ Samlinger Speciel behandling 04 Plast (PEX) Støbejern (grå eller duktilt, dvs. sejt) Eternit Galvaniseret jern Bly Kobber Rustfrit stål Fordelingsnet inde i huse. Forsyningsledninger i jorden. Forsyningsledninger i jorden. Forsyningsledninger i jorden og fordelingsnet inde i huse. Forsyningsledninger i jorden og fordelingsnet inde i huse. Fordelingsnet inde i huse. Fordelingsnet inde i huse. Kræver rustbeskyttelse. Gråt støbejern er stift og skørt. Bruges ikke længere pga. frigivelse af asbestosefibre og kort levetid. Problemer med rust for nogle vandtyper. Kun gamle rør, risiko for afgivelse af bly til vandet. Problemer med for høj kobberafgivelse for visse vandtyper. Duktilt (dvs. sejt) støbejern Hård PVC PE Lang Meget lang Meget lang Stive, kan tåle høje tryk, men skøre for slag. Stive og noget fleksible. Fleksible og bøjelige. Tunge at håndtere. Lette at håndtere. Lette at håndtere. Små dimen- God over for organiske forbindelser. Ikke god over for visse organiske opløsningsmidler (fx toluen og xylen). Ikke god over for visse organiske forbindelser Kræver løfteværktøj, samles med muffer med gummitætningsringe. Let nedlægning. Samles med muffer med gummitætningsringe. Gravefri lægningsmetoder, samles ved Kræver rustbeskyttelse. sioner fås i ruller. (fx olie og benzin). svejsning (kræver uddannet mand- 05 skab).

4 Hvilke stoffer indeholder plastrør til drikkevand i dag og hvorfor? Fakta om PVC rør: Rørproducenten blander oftest selv følgende indholdsstoffer, som bruges til at producere PVC rørene: Polymeren (PVC) 94,5-95 % Stabilisator (Ca/Zn og/eller OBS) 1,5-2,0 %, skal sikre at rørene kan produceres samt sikre en lang levetid af rørene. Stabilisatoren bindes fast til polymeren og frigives ikke til drikkevandet Fyldstoffer (kridt) 2% Farvestof 0,5 % Fakta om PE rør: Råvaren, der bruges til at producere PE rør, leveres normalt færdigblandet fra råvareleverandøren. Rørproducenten kender derfor ikke den nøjagtige opskrift for blandingen, som i store træk består af: Polymeren (PE) max. 99 %, som langsomt kan nedbrydes af sollys og ilt og derfor kræver tilsætning af specielle stoffer der kan forhindre dette. Anti-iltningsmiddel (fenoler, aminer, fosfit, carbon black) 0,5-1,0 %, skal sikre at rørene kan produceres og give dem en lang levetid. Anti-iltningsmidlet nedbrydes i kontaktfladen med drikkevandet, hvorfor det er sandsynligt at der afgives ubetydelige mængder nedbrydningsprodukter i hele rørets levetid, se afsnit om Miljøstyrelsens krav. Farvestof (f.eks. carbon black) 0,5-1,0 %. Hvordan produceres plastrør til drikkevand Plastrør produceres ved ekstrudering som er Efter dysen føres røret ind gennem en enhed en kontinuerlig proces. Processen starter med (kalibratoren), som styrer og kontrollerer den at plastmaterialet tilsættes i form af granulater endelige diameter på røret. I forlængelse af (små plastperler) til ekstruderen via en fødetragtkassen. Her foretages den første nedkøling kalibratoren passerer røret ind i vakuumkøle- under vakuum, så man undgår at røret falder I ekstruderen presses plastmaterialet af en sammen. roterende snegl (en såkaldt snekke, som i en kødhakkemaskine) gennem en cylinder, hvor Røret forsætter nu videre ind i spraykølekassen, det opvarmes. Den smeltede og bløde plastmasse føres gennem en dyse som danner området, hvor mærkningen påføres og røret hvor den sidste afkøling foregår inden det når rørets runde form og vægtykkelse. afskæres i de ønskede længder til kunden. Plastgranulat Fødetragt Plastrør Fakta om PEX rør: PEX rør findes i 3 forskellige typer (A, B og C), afhængig af produktionsmetode. PEX-A og B kræver tilsætning af henholdsvis peroxid og Silan (Siliciumilte), mens PEX-C produceres uden tilsætningsstoffer ved bestråling med elektroder fra en elektrisk strømkilde. Varme 06 Motor Extruder Extruderhoved Kalibreringshoved Kølekasse Trækbænk Afkorter Bundtning af færdige plastrør 07

5 Danske godkendelsesordninger for plastrør Danske drikkevandsrør er kvalitetssikret ved en omfattende certificeringsordning og en godkendelsesordning for materialer, som kommer i forbindelse med drikkevand. Der findes Dansk Standard (DS)-certificeringsordninger for rør af typerne PVC og PE. DScertificeringsordningen for rør og tilbehør til rør er ikke en egentlig godkendelsesordning, men alene en mulighed, som producenterne kan vælge at opfylde for produkter, som bruges i distributionsnettet til drikkevand (indtil skellet ved ejendommen). Der er således ikke noget formelt krav om, at materialerne skal være DSmærkede. Til gengæld skal alle materialer, der indgår i drikkevandssystemet fra de store forsyningsrør ude i vejen til vandhanen inde i bygningerne være VA-godkendte. VA-godkendelser udstedes af ETA-Danmark A/S, der er det nationale godkendelsessekretariat for vand og afløbsmateriel (VA). Miljøstyrelsens krav til DS-certificering Udover krav til rørenes tekniske egenskaber (f.eks. styrke og levetid) omfatter den danske certificeringsordning også krav med hensyn til produkternes påvirkning af vandets hygiejniske og sundhedsmæssige kvalitet. Fakta om VA-godkendelse: ETA-Danmark A/S bestemmer i hvert enkelt tilfælde, om VA-godkendelse kan meddeles på grundlag af allerede foreliggende oplysninger om produktet, f.eks. rapporter fra udenlandske prøvningsinstitutioner. I modsat fald foretages prøvning på et af ETA-Danmark A/S anerkendt prøvningsinstitut efter de af ETA- Danmark A/S udarbejdede prøvningsbetingelser. Prøvningsresultater indgår i en samlet vurdering af produktets egnethed til godkendelse. Den endelige godkendelse gives for et specificeret anvendelsesområde efter ansøgerens oplysning. En VA-godkendelse af rør til drikkevand kan ikke gives uden at der foreligger en hygiejnisk og sundhedsmæssig vurdering af materialets egnethed til transport af drikkevand fra Miljøstyrelsen. Fakta om de hygiejniske krav: De hygiejniske parametre er smag, lugt, udseende og næring til bakterievækst. Plastmaterialet og de tilsatte tilsætningsstoffer må ikke give anledning til mærkbare ændringer af drikkevandets smag, lugt eller udseende. Der må ikke frigives væsentlige mængder organisk stof fra plasten, da dette vil kunne fungere som næring for bakterievækst og dermed påvirke vandkvaliteten i negativ retning. Plastens påvirkning af vandets bakteriologiske kvalitet måles som afgivelse af organisk stof (TOC) bestemt som ikke flygtigt organisk kulstof eller Non-Volatile Organic Carbon (NVOC) og flygtigt organisk kulstof (VOC). Det danske krav til plastrørenes afgivelse af NVOC er et af de skrappeste i Europa for at give bakterier de dårligste betingelser for vækst. Det er fastsat af hensyn til, at det kun er i særlig situationer, at det danske drikkevand desinficeres (med klorforbindelser). 08 Fakta om DS-certificering De enkelte producenter kan selv vælge at lade deres produkter DS-certificere og vandforsyningerne kan selv vælge, om de ønsker at anvende DS-certificerede rør. Det er Dansk Standard, som står for udformningen af de krav som skal gælde, for at et produkt kan opnå en DS-certificering. I de nuværende DS-ordninger for rør til drikkevand er der endvidere krav om, at rørene skal være accepteret uden anmærkning af Miljøstyrelsen. Fakta om plastrør og sundhed: Plastrørs sundhedsmæssige indflydelse på drikkevandet vurderes ud fra de toksikologiske egenskaber (kendte giftvirkninger) af de stoffer der medgår til fremstilling af plasten dvs. oplysninger om indhold af plastmonomer (plastens byggesten) og rester heraf, samt tilsætningsstoffer i form af anti-iltningsmidler og farvestoffer m.m. Ved den toksikologiske vurdering tages der så vidt muligt højde for potentielle nedbrydningsprodukter, der kan forventes dannet under produktion af røret (f.eks. ved opvarmning under produktionsprocessen) og gennem dets levetid. 09

6 En VA-godkendelse eller en DS-certificering af plastrør til drikkevandsforsyning i Danmark, er en laaang proces 5 1 Rørproducenten sender en ansøgning til ETA-Danmark A/S eller Dansk Standard og parallelt hermed navnene på producenterne af de benyttede råvarer (polymerer og tilsætningsstoffer) til Dansk Toksikologi Center (DTC) med anmodning om undersøgelse for at få en drikkevandsgodkendelse. DTC løser sådanne opgaver på mandat fra Miljøstyrelsen (MST). I særlige tilfælde konsulteres MST. 3 Ud fra kendskabet til den kemiske sammensætning kan DTC vurdere, om det er sandsynligt, at der kan afgives stoffer, som er sundhedsmæssigt uønskede i forbindelse med drikkevand. Hvis det er tilfældet undersøges, om afgivelse af stofferne vil kunne ske i et omfang, der kan være sundhedsmæssigt problematisk. Dette sker fx på baggrund af TDI-værdier og i hvilke mængder, stofferne indgår i rørmaterialet. Rørproducenten gennemfører prøvningen på et anerkendt prøvningsinstitut i henhold til vedtagne prøvningsmetoder for de enkelte elementer i prøvningsprogrammet. 7 DTC meddeler rørproducenten accept/ ikke accept af råvarerne. I tilfælde af accept kan rørproducenten så, om ønsket, fortsætte med opnåelse af DS-certificering eller VA-godkendelse DTC kontakter herefter råvareproducenterne og får, under fortrolighed, oplysninger om råvarernes specifikke kemiske sammensætning. Rørproducenterne kender ikke den specifikke kemiske sammensætning i detaljer. På det grundlag udarbejder DTC et prøvningsprogram. Som standard testes for smag og lugt, TOC og turbiditet (et mål for vandets uklarhed, der skyldes fine opslæmmede partikler). DTC vurderer også, om der skal analyseres for andre specifikke stoffer eller stofgrupper. DTC sender programmet til rørproducenten. Prøvningsresultaterne sendes til DTC, der tager stilling til, om resultaterne er tilfredsstillende for accept af de foreslåede råvarer til brug for drikkevandsrør. En accept (og en senere DS-certificering eller VA-godkendelse) gælder kun et specifikt rørprodukt produceret af en given producent. Såvel produktionsprocessen som råvarevalget vurderes at have betydning for rørets påvirkning af drikkevandskvaliteten. Hvis en eller flere andre rørproducenter beslutter sig for at benytte samme råvare i forbindelse med drikkevandsrør, skal de hver især gennem hele den beskrevne procedure. 11

7 Den toksikologiske vurdering Kravene til plastmaterialer der kommer i kontakt med drikkevand er meget skrappe. Faktisk skrappere end til plastmaterialer der kommer i kontakt med fødevarer. Der er derfor ingen garanti for, at et plastmateriale kan godkendes til kontakt med drikkevand i Danmark, selvom det er godkendt til fødevarekontakt. Langt hovedparten af de tilsætningsstoffer, der bruges til plastrør, er de samme som de tilsætningsstoffer, der bruges til plast beregnet til kontakt med fødevarer. Der er sjældent fastsat specifikke drikkevandskrav for de tilsætningsstoffer, der bruges i plastrør. De fleste tilsætningsstoffer, der bruges til fødevareemballager, er listet på EU s liste over stoffer, for hvilke der foreligger en dokumentation af stoffets toksikologiske egenskaber udtrykt ved en TDI-værdi (se faktaboks). Kvalitetskravet for drikkevand beregnes med baggrund i fastsatte TDI-værdier. Der tildeles 1/10 af TDI-værdien som bidrag fra drikkevand, og den sædvanlige omregning fra TDI til drikkevandskrav sker under den forudsætning, at en voksen person på 70 kg. drikker 2 liter vand dagligt. Er der ikke tilstrækkelige toksikologiske data til, at en TDI-værdi kan fastlægges, kan en TDI-værdi beregnes ud fra computermodeller, som f.eks. en QSAR analyse (se faktaboks). Ud over den forbrugerbeskyttelse der er i kvalitetskravene til drikkevandet, er det en forudsætning for godkendelsen af plastrørene, at stofafgivelsen aftager over tid. Vurdering af smag og lugt Om et plastrør (prøverøret) påvirker en vandprøves smag vurderes af et panel på otte personer, der er trænet i at smage. Ved brug af en særlig testmetode undersøges om vand opbevaret i prøverøret under standardiserede forhold (temperatur og tid) afviger i smag og lugt i forhold til vand opbevaret i neutralt miljø under samme forhold. Hver deltager får udleveret 3 sæt prøveglas hver med 3 glas, hvoraf det ene indeholder vand fra prøverøret, mens de 2 andre indeholder referencevand fra det neutrale miljø. Deltageren skal så angive hvilket af de 3 glas han/hun mener, indeholder vand fra prøverøret, og derefter med en karakter angive, hvor meget smagen og lugten afviger fra referencevandet. Ud fra panelets resultater kan smag og lugt karaktererne beregnes. Fakta om TDI-værdier: 12 TDI-værdier (TDI tolerabelt dagligt Indtag) fastsættes af EU s videnskabelige komité, som den mængde stof man må indtage per kg. kropsvægt per dag hele livet igennem uden sundhedsmæssig risiko. Ved denne fastsættelse tages der højde for specielt følsomme personer, som børn, ældre og syge ved at bruge sikkerhedsfaktorer (ofte en faktor ). Fakta om QSAR: QSAR analyser (Quantitative Strukture Activity Relationschip) er computermodeller, som på baggrund af kendte kemiske stoffer og deres effekt på miljø og menneskers sundhed kan forudsige andre kemiske stoffers effekter på baggrund af deres struktur. 13

8 Fælles nordisk certificeringsordning, INSTA-CERT Et kommende fælles europæisk godkendelsessystem DS-certificeringsordningen for plastrør afløses nu af en INSTA-CERT ordning. Denne er i princippet det samme som en DS-certificering, men er nu baseret på fællesnordiske certificeringsregler på de tekniske egenskaber. Et plastrør, der er INSTA-certificeret er mærket med det såkaldte Nordic Poly Mark og gælder for de fire nordiske lande. En tillægsmærkning med DS viser at dansk drikkevandscertificering forefindes. De danske krav til afsmitning fra plastrør til drikkevand er blandt de skrappeste i Europa. Det skyldes, at det kun er i særlige situationer, at det danske drikkevand desinficeres (kloreres) og derfor skal bakteriers vækstmuligheder begrænses på anden vis. Godkendelserne for drikkevandsrør i de forskellige EU-medlemslande er ikke alle opbygget efter de samme testprincipper, og det er derfor ikke umiddelbart muligt at sammenligne de danske krav med kravene i andre lande. 14 I en overgangsperiode på et års tid vil begge certificeringssystemer ses parallelt. INSTA-CERT er en sammenslutning af de fire nordiske certificeringsorganer for Danmark, Norge, Sverige og Finland.De danske krav til plastrør til drikkevand er blandt de skrappeste Dette vil ændres inden for en overskuelig årrække, hvor etableringen af et fælleseuropæisk acceptsystem (EAS) for byggevarer i kontakt med drikkevand efter planen skal være tilendebragt. Ordningen skal erstatte de forskellige nationale ordninger, der benyttes i dag. Ordningen skal omfatte alle typer af materialer og produkter, der er i kontakt med drikkevand. Det er en forudsætning for etableringen af EAS, at den forbrugerbeskyttelse, der ligger i de nationale ordninger, ikke forringes. 15

9 Nørre Voldgade 48, 3. DK-1358 København K tel: fax:

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

Juli 2012. Trykteknisk håndbog. FOR WAVIN PE-/uPVC TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials

Juli 2012. Trykteknisk håndbog. FOR WAVIN PE-/uPVC TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials Juli 2012 Trykteknisk håndbog FOR WAVIN PE/uPVC TRYKRØRSSYSTEMER Solutions for Essentials Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 1.0 Komplet produktprogram i trykrørssystemer... side 4 1.1 upvcrørprogram...

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. januar 1992 trådte en ny dansk lov om sundhedsvæsenet i Grønland i kraft. Samtidig ophævede man den daværende

Læs mere

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Industriens branchearbejdsmiljøråd Maj 2001 Lektor Niels Tiedje Institut for Produktion og Ledelse, DTU Lektor Ole Broberg Institut

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

Mikrobiel kvalitet og desinfektion

Mikrobiel kvalitet og desinfektion 20 Mikrobiel kvalitet og desinfektion Grundvand og overfladevand, der anvendes som råvand på vandværker, indeholder altid mikroorganismer i forskellige koncentrationer. Drikkevand indeholder således som

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling. - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC

Bæredygtig erhvervsudvikling. - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC Bæredygtig erhvervsudvikling - Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler med baggrund i historien om PVC September 2003 Bæredygtig udvikling Et debatoplæg om grøn erhvervspolitik og virkemidler

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling

TEMA-rapport fra DMU. Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling TEMA-rapport fra DMU Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta om kilder, stoffer og udvikling Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 29/1999 Hvor kommer luftforureningen fra? - fakta

Læs mere

Kompendium. Elementær vandværkshygiejne. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Elementær vandværkshygiejne. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Elementær vandværkshygiejne foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2

Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Uvurderede kemiske stoffer Rapport og anbefalinger fra en tværfaglig arbejdsgruppe Teknologirådets rapporter 1996/2 Udarbejdet af Finn Bro-Rasmussen Hans Løkke Preben Kristensen Elle Laursen Helle Buchardt

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold TEMANUMMER. Nr. 6-2003

A V J i n f o. leder. indhold TEMANUMMER. Nr. 6-2003 leder A V J i n f o Nr. 6-2003 TEMANUMMER Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

REACH og substitution i danske virksomheder

REACH og substitution i danske virksomheder REACH og substitution i danske virksomheder det økologiske råd Indhold Forord / English summery 3 1. De kemiske stoffers fordele og ulemper 4 2. Hvad er REACH? 7 2.1 REACH forslagets elementer 7 2.2 Hvad

Læs mere

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større

Læs mere

Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 15. juni 2012. Nordisk Miljømærkning

Om Svanmærkede. Gulvplejemidler. Baggrund for miljømærkning. Version 4. 15. juni 2012. Nordisk Miljømærkning Om Svanmærkede Gulvplejemidler Baggrund for miljømærkning Version 4 15. juni Svanemærkning af Gulvplejemidler - Baggrund for miljømærkning 051/version 4.0 Indhold 1. Sammenfatning 1 2. Basisfakta om kriterierne

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere