Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Page 1 of 7 BEK nr 879 af 01/07/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: Skatteministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 350 af 25/03/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Afgiftsfritagelse 1 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der udlejes til valutaudlændinge, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes til afprøvning af komponenter, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes som testbil for handicappede, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr Afgiftsfritagelse af køretøjer, der tilhører diplomater, internationale organisationer eller lignende, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 2 5 Afgiftsfritagelse af motorkøretøjer, der medbringes fra Færøerne eller Grønland, jf. registreringsafgiftslovens 3, stk. 1 6 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, der kører over grænsen, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 1 og 2 7 Hyrevogne, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 10 Afsnit II Løbende betaling af registreringsafgift 8 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk Afsnit III Afsnit IV Afsnit V 14 Afsnit VI Tidsbegrænset kørsel med udenlandsk køretøj, jf. registreringsafgiftslovens 3 c Procedurer ved reparationer Afgift af køretøjer, der genopbygges, jf. registreringsafgiftslovens 7 Afgiftsfri reparation efter tæringsskade, slitage m.m., jf. registreringsafgiftslovens 7 a Værdiansættelse Den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens 10 Transport-, finansierings- og registreringsomkostninger vedrørende nye køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens 8, stk. 5 Registrerede virksomheder Registrerede virksomheder, jf. registreringsafgiftslovens 14 Straf og ikrafttræden Straf Ikrafttrædelse Den fulde tekst Bekendtgørelse om registreringsafgift I medfør af 2, stk. 1, nr. 16, 2, stk. 2 og 4, 3, stk. 1, 3 a, stk. 11, 3 c, stk. 5, 7, stk. 7, 7 a, stk. 6, 8, stk. 5, 10, stk. 5, 14, stk. 2, og 27, stk. 2, i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 221 af 26. februar 2013, fastsættes: Afsnit I Afgiftsfritagelse 1

2 Page 2 of 7 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der udlejes til valutaudlændinge, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr SKAT kan efter ansøgning afgiftsfritage motorkøretøjer, der udelukkende anvendes til udlejning til valutaudlændinge, herunder personer med fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, hvis betingelserne efter 2 og 3 opfyldes. Stk. 2. En valutaudlænding er en fysisk eller juridisk person, der efter bekendtgørelse nr. 658 af 11. juli 1994 om valutaforhold anses for at være valutaudlænding. 2. Udlejningsvirksomheden skal bevise over for SKAT, at virksomheden har en indtjening ved leje af motorkøretøjer, der er registreret i Køretøjsregisteret, til valutaudlændinge. Stk. 2. For motorcykler, personbiler, varebiler, campingbiler og busser skal lejen udgøre mindst 35 pct. af den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjerne på det tidspunkt, hvor køretøjerne anmeldes som valutakøretøjer til SKAT. Stk. 3. Virksomheden beviser lejeindtægten ved at fremlægge erklæring herom fra en statsautoriseret eller registreret revisor herom. Ved lejeindtægt i udenlandsk valuta skal erklæringen være ledsaget enten af kvittering for, at lejen er indbetalt til en autoriseret valutahandler, eller af attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor om, at den samlede leje er indbetalt til en autoriseret valutahandler. 3. Der skal oprettes en lejekontrakt med den enkelte lejer for hvert enkelt køretøj. Stk. 2. Der skal føres en kørebog for hvert enkelt køretøj med oplysning om lejerens navn og adresse, dato for lejemålets begyndelse og ophør, kilometertællerens udvisende ved lejemålets begyndelse og ophør samt størrelsen af den betalte leje. Stk. 3. En særskilt kørebog kan undlades, hvis de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, samlet for hvert enkelt køretøj fremgår af virksomhedens regnskab. Stk. 4. SKAT kan fastsætte yderligere regler om regnskabsførelse m.v. 2 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes til afprøvning af komponenter, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr SKAT kan efter ansøgning midlertidigt afgiftsfritage køretøjer, som en virksomhed anskaffer og benytter til nødvendig afprøvning af komponenter, som virksomheden fremstiller til køretøjer. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) Køretøjet registreres i virksomhedens navn. 2) Virksomheden oplyser SKAT om komponenterne, formålet med afprøvningen og den forventede prøveperiode. 3) Afprøvningen er nødvendig for teknisk udvikling af komponenterne eller for fremskaffelse af dokumentation vedrørende komponenterne. Stk. 3. Et afgiftsfritaget køretøj må alene anvendes til det oplyste testformål. 3 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes som testbil for handicappede, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr SKAT kan efter ansøgning midlertidigt afgiftsfritage specialindrettede biler, som anerkendte almennyttige organisationer anskaffer og benytter til testbiler for personer med varigt nedsat funktionsevne. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) Bilen registreres i organisationens navn. 2) Organisationen oplyser SKAT om bilens indretning med særligt udstyr. Stk. 3. En afgiftsfritaget bil må alene anvendes til det oplyste testformål. 4 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der tilhører diplomater, internationale organisationer eller lignende, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk SKAT kan efter ansøgning afgiftsfritage køretøjer, der tilhører: 1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer. 2) Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis der fremlægges bevis for følgende forhold: 1) Identiteten af køretøjet. 2) Identiteten af køretøjets ejer. 3) At køretøjets ejer er omfattet af stk. 1. Bevis herfor skal være udstedt af Udenrigsministeriet. 7. SKAT kan efter ansøgning afgiftsfritage køretøjer, der tilhører internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner. Stk. 2. Afgiftsfritagelse gives ikke, hvis køretøjets ejer inden for de sidste 3 år har fået afgiftsfritaget et køretøj. Stk. 3. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis der fremlægges bevis for følgende forhold: 1) Identiteten af køretøjet. 2) Identiteten af køretøjets ejer. 3) At køretøjets ejer er omfattet af stk. 1. Bevis herfor skal være udstedt af Udenrigsministeriet. Stk. 4. Køretøjet må føres af det af organisationen bemyndigede personale til tjenstlig kørsel. 5 Afgiftsfritagelse af motorkøretøjer, der medbringes fra Færøerne eller Grønland, jf. registreringsafgiftslovens 3, stk SKAT kan efter ansøgning midlertidigt afgiftsfritage motorkøretøjer, der af danske statsborgere, herunder færinger og grønlændere medbringes ved tilflytning fra Færøerne eller Grønland. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) Tilflytteren skal inden for de sidste 12 år have opholdt sig i mindst 5 år på Færøerne eller i Grønland.

3 Page 3 of 7 2) Køretøjet skal være benyttet af tilflytteren på Færøerne eller i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for indtræden af pligten til at lade køretøjet registrere i Køretøjsregisteret. 3) Opholdet her i landet må ikke overstige 3 år. 4) Der skal være betalt afgift af køretøjet i Færøerne eller Grønland. Stk. 3. Tilladelsen omfatter kun det køretøj, som er medbragt ved tilflytningen. Stk. 4. Overskrides det tidsrum, tilladelsen er givet for, eller afhændes motorkøretøjet, forfalder afgiften med det beløb, der skulle have været betalt på tidspunktet for registreringspligtens indtræden. Stk. 5. Køretøjet må her i landet kun benyttes af tilflytteren og af personer, der tilhører dennes husstand. 6 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, der kører over grænsen, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 1 og 2 9. SKAT afgør efter ansøgning, om et motorkøretøj efter registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk. 5, må føres afgiftsfrit her i landet af en herboende arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende. Stk. 2. Et afgiftsfritaget køretøj må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand. 10. Tilladelse til afgiftsfri kørsel med et motorkøretøj, der er stillet til rådighed for en arbejdstager, kan gives, hvis den udenlandske arbejdsgiver afgiver erklæring om: 1) At køretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk. 5, 2) Hvor køretøjet skal anvendes indenfor en 12-måneders periode i forhold til dagskriteriet efter 1, stk. 5, nr. 1, og kilometerkriteriet efter 1, stk. 5, nr. 2. 3) Identifikation af køretøjet. 4) Navn og bopælsadresse på den arbejdstager, som får køretøjet stillet til rådighed. 5) Arbejdstagerens ansættelsessted og ansættelsesstedets adresse. 11. Tilladelse til afgiftsfri kørsel med et motorkøretøj, der anvendes af en selvstændig erhvervsdrivende, kan gives, hvis den erhvervsdrivende afgiver erklæring om: 1) At køretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk. 5, som følge af, at køretøjet anvendes i forbindelse med udøvelse af en grænseoverskridende beskæftigelse. 2) Hvor køretøjet i forhold til dagskriteriet efter 1, stk. 5, nr. 1, og kilometerkriteriet efter 1, stk. 5, nr. 2, skal anvendes inden for en 12-måneders periode. 3) Identifikation af køretøjet. 4) Bopælsadresse på den selvstændige erhvervsdrivende 5) Virksomhedens adresse. 12. SKAT kan kræve yderligere bevis end nævnt i 10 og 11 for, at kørsel med motorkøretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk. 5. Stk. 2. SKAT kan efter udløbet af hver 12-måneders periode kræve bevis for, at forholdet har været omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk Hyrevogne, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk SKAT kan efter ansøgning afgiftsfritage motorkøretøjer, der er registreret som hyrevogn i udlandet, og som anvende af en herboende. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis køretøjet her i landet udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring. Dog er kørsel fra privat bopæl til første tur og kørsel fra sidste tur til privat bopæl tilladt. Afsnit II Løbende betaling af registreringsafgift 8 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk SKAT kan efter ansøgning tillade, at afgiften af et motorkøretøj, der er omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, men ikke afgiftsfrit efter registreringsafgiftslovens 1, stk. 5, betales løbende. Stk. 2. Tillades løbende betaling, skal betalingen ske kvartalsvis forud efter reglerne i registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 3 og 4. Stk. 3. Køretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand. 9 Tidsbegrænset kørsel med udenlandsk køretøj, jf. registreringsafgiftslovens 3 c 15. SKAT kan efter ansøgning tillade, at afgiften af et motorkøretøj, der tilhører en fysik person, som tidsbegrænset opholder sig her i landet, betales løbende efter registreringsafgiftslovens 3 c. Stk. 2. Tilladelse kan gives, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) Køretøjet registreres i den pågældende ejer eller brugers navn. 2) Den pågældende erklærer, at opholdet er af tidsbegrænset varighed. Stk. 3. Tillades løbende betaling, skal betalingen ske kvartalsvis forud efter reglerne i registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 3 og 4. Stk. 4. Køretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand.

4 Page 4 of Bestemmelserne i 15 finder tilsvarende anvendelse på personer, der efter udlændingeloven er anerkendt af Udlændingestyrelsen som asylansøger. Stk. 2. Tilladelsen bortfalder, hvis den pågældende får opholdstilladelse her i landet, eller den pågældende får afslag på ophold her i landet. Afsnit III Procedurer ved reparationer 10 Afgift af køretøjer, der genopbygges, jf. registreringsafgiftslovens 7 Mistet afgiftsmæssig identitet 17. Efter registreringsafgiftslovens 1, stk. 3, 1. pkt., svares der afgift af køretøjer, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog registreringsafgiftslovens 7 og 7 a. Genopbygning, der udløser afgift 18. Der svares afgift af tidligere afgiftsberigtigede motorkøretøjer, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., såfremt skaden er dækket af en skadesforsikring, herunder en ansvarsforsikring, og udgiften indbefattet merværdiafgift til fuldstændig udbedring af skaden overstiger de beløbsgrænser, der er angivet i registreringsafgiftslovens 7, stk. 1, jf. stk. 5. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på motorkøretøjer, der er mere end 35 år gamle. 19. Køretøjets handelsværdi før skaden fastsættes af forsikringsselskabet efter registreringsafgiftslovens 7, stk. 2. Stk. 2. Forsikringsselskabet udfærdiger en skadesopgørelse efter registreringsafgiftslovens 7, stk. 3, over udgifterne til genopbygning af køretøjet. I skadesopgørelsen anvendes bruttopriser på nye reservedele, herunder nyt karosseri. Bruttopriser er de priser, der sædvanligvis anvendes ved fakturering til private af det værksted, hvor genopbygningen påtænkes gennemført. Genopbygning kan ske i udlandet. Stk. 3. For køretøjer, der ikke kan repareres afgiftsfrit, afgiver forsikringsselskabet i forbindelse med skadesopgørelsen en erklæring om, at køretøjet ikke kan repareres afgiftsfrit. Erklæringen skal indeholde oplysning om motorkøretøjets mærke, art, stelnummer og seneste registreringsnummer. Erklæringen skal medfølge ved eventuel overdragelse af det beskadigede motorkøretøj. Stk. 4. Registreringsattesten og nummerpladerne for et køretøj, der ikke kan genopbygges afgiftsfrit, skal afleveres til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet afmelder køretøjet, herunder destruerer nummerpladerne, og registrerer i Køretøjsregisteret, at køretøjet ikke kan genopbygges afgiftsfrit (en totalskadeblokering). Derefter kan forsikringsselskabet udlevere registreringsattesten til køretøjets ejer. Stk. 5. Afleveres registreringsattesten og nummerpladerne ikke til forsikringsselskabet, underretter forsikringsselskabet SKAT herom og 19 finder tilsvarende anvendelse på følgende køretøjer, der er ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m.: 1) Køretøjer, der er omfattet af en skadesforsikring, men skaden dækkes ikke. 2) Køretøjer, der tilhører virksomheder, som råder over mere end 10 afgiftsberigtigede køretøjer, der ikke er omfattet af en kaskoforsikring. Det forsikringsselskab, der har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring for køretøjet, foretager de krævede opgørelser mv., medmindre skaden er dækket af et andet forsikringsselskab. Afgiftsfri genopbygning 21. I situationer som nævnt i registreringsafgiftslovens 7, stk. 5, men hvor køretøjets ejer eller en ellers berettiget tilbydes den efter registreringsafgiftslovens 7, stk. 2, fastsatte handelsværdi, finder 22 og 23 anvendelse. 22. Genopbygningen skal udføres i overensstemmelse med en skadesopgørelse, der udfærdiges af forsikringsselskabet, jf. 19, stk. 2. Stk. 2. Forsikringsselskabet træffer alle nødvendige foranstaltninger til sikring af den fornødne kontrol med genopbygningen. Eventuelle mindre ændringer i forhold til skadesopgørelsen, der viser sig hensigtsmæssige eller påkrævede under arbejdets udførelse, kan godkendes af taksator. Oplysning om sådanne ændringer påføres skadesopgørelsen tilligemed oplysninger om eventuelle prisændringer. Stk. 3. Genopbygningen skal udføres ved anvendelse af reservedele, herunder såkaldte skarringsdele, af art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes reservedelslagre, eventuelt med tilsvarende brugte dele. Dele omfattet af skadesopgørelsen kan være samlede. Stk. 4. Registreringsattesten for et køretøj, der kan genopbygges afgiftsfrit efter 21, skal afleveres til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet registrerer i Køretøjsregisteret, at køretøjet kan genopbygges afgiftsfrit (en skadeblokering). Derefter udleverer forsikringsselskabet registreringsattesten til køretøjets ejer, hvis denne er kendt af forsikringsselskabet. Stk. 5. Afleveres registreringsattesten ikke til forsikringsselskabet, underretter forsikringsselskabet SKAT herom. 23. Inden skadesopgørelsen afsluttes, undersøger taksator, om køretøjets stelnummer er tydeligt og ubeskadiget, eller om det skal genihugges. Taksator påfører skadesopgørelsen oplysning om undersøgelsens resultat. Skal genihugning ske, kan denne udføres af reparatøren under kontrol af taksator, jf. registreringsafgiftslovens 24, stk. 3. Stk. 2. Når genopbygningen er fuldført, men inden lakering finder sted, foretager taksator eftersyn af køretøjet og gennemgår den stedfundne genopbygning. Stk. 3. Finder taksator, at genopbygningen er sket i overensstemmelse med skadesopgørelsen, forsyner taksator skadesopgørelsen med følgende underskrevne påtegning og ophæver skadesblokeringen i Køretøjsregisteret:»Motorkøretøjet er dags dato undersøgt. Genopbygningen er gennemført i overensstemmelse med foranstående skadesopgørelse. De på grundlag af nye reservedele opgjorte samlede reparationsomkostninger overstiger ikke det for afgiftsfri reparation fastsatte maksimumsbeløb. Motorkøretøjets stelnummer forefindes uændret. er genindhugget.«stk. 4. Finder taksator, at genopbygningen ikke er udført i overensstemmelse med skadesopgørelsen, forelægges spørgsmålet om afgiftspligt for SKAT til afgørelse.

5 Page 5 of 7 11 Afgiftsfri reparation efter tæringsskade, slitage m.m., jf. registreringsafgiftslovens 7 a Løbende vedligeholdelse 24. Køretøjer, som er beskadiget som følge af tæring, slitage eller lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, skal ikke afgiftsberigtiges på ny, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Det er en betingelse, at reparationen sker inden for rammerne af registreringsafgiftslovens 7 a, stk. 2. Større samlet reparation 25. Køretøjer, der repareres i større omfang med henblik på salg, er fritaget for afgift, hvis reparationen sker i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens 7 a, stk Stk. 2. Som dokumentation for at betingelserne er opfyldt, skal den virksomhed, der reparerer køretøjet, udfærdige en specificeret opgørelse med tilstrækkelige oplysninger om følgende forhold: 1) Identifikation af køretøjet, herunder seneste registreringsnummer. 2) Overholdelse af reparationsgrænserne i registreringsafgiftslovens 7 a, stk. 3. 3) Omkostningerne ved reparationen, jf. registreringslovens 7 a, stk. 4. 4) Reparatørens identitet. Stk. 3. Reparatøren skal opbevare opgørelsen som andet regnskabsmateriale. Afsnit IV Værdiansættelse 12 Den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens 10 Den almindelige pris 26. Den afgiftspligtige værdi af et køretøj er køretøjets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter registreringsafgiftsloven, ved salg til bruger her i landet. Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj ansættes med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende brugt køretøj, eller for et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model i normalt vedligeholdt stand. Nye contra brugte køretøjer 27. Et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, anses for nyt indtil det har kørt km, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som nyt, jf. dog 31. Køretøjets stand 28. Den afgiftspligtige værdi ansættes på grundlag af en samlet vurdering af køretøjet stand under hensyntagen til udstyr, kilometerstand, vedligeholdelse, eventuelle forbedringer eller forringelser som følge af ombygning og øvrige beskaffenhed. Stk. 2. Køretøjset stand vurderes på det tidspunkt, hvor køretøjet registreres eller skulle have været registreret i Køretøjsregisteret. Hvis køretøjet skal udføres fra landet, vurderes køretøjets stand på udførselstidspunktet. Stk. 3. For køretøjer, der skal afgiftsberigtiges som følge af mistet afgiftsmæssig identitet, vurderes køretøjets stand på det tidspunkt, hvor køretøjet tages i brug efter ændringen. Kilometerstand 29. Der beregnes et standardtillæg eller standardfradrag til den afgiftspligtige værdi af en person- eller varebil, hvis det antal kilometer, bilen har kørt, fraviger fra det normale antal som angivet i stk. 3 med mere end 10 pct., jf. dog stk. 2. En eventuel regulering sker med hele fravigelsen. SKAT offentliggør satser for kilometertillægget/-fradraget. Stk. 2. Der beregnes ikke et standardtillæg eller standardfradrag efter stk. 1, hvis bilens ejer eller SKAT modsætter sig brug af standarden med henvisning til, at tillægget/fradraget vil føre til et afgiftsgrundlag, der strider mod 26. Stk. 3. Normal kørsel er: For benzindrevne personbiler km årligt for bilens år og km fra bilens 5. år. For dieseldrevne personbiler km årligt for bilens år og km fra bilens 5. år. For varebiler km årligt for bilens år og km fra bilens 5. år. Stk. 4. Det påhviler som udgangspunkt ejeren af en person- eller varebil at føre bevis for det kørte antal kilometer, hvis ejeren ved afgiftsberigtigelse af bilen ønsker et kilometerfradrag, der fraviger stk. 1-3, eller ejeren ved ansøgning om godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af bilen ønsker et kilometertillæg der fraviger stk Vedligeholdelsesstand 30. Den afgiftspligtige værdi af et køretøj, der er i dårligere stand end et almindeligt vedligeholdt køretøj fra den pågældende årgang, nedsættes som udgangspunkt med 5 pct. I Vejledning om syn af køretøjer, afsnit 19, har Trafikstyrelsen fastsat nærmere regler for synsvirksomheders vurdering af et køretøjs stand ved toldsyn. Stk. 2. Er køretøjets stand over middel i forhold til et almindeligt vedligeholdt køretøj fra den pågældende årgang, jf. synsvirksomhedens oplysninger fra toldsynet, forhøjes den afgiftspligtige værdi som udgangspunkt med 5 pct.

6 Page 6 of 7 Mistet afgiftsmæssig identitet 31. Et køretøj, der skal afgiftsberigtiges, fordi køretøjet efter reparation eller ombygning ikke længere er identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, værdiansættes som brugt. Stk. 2. Ved ansættelse af køretøjets afgiftspligtige værdi tages der særligt hensyn til den eventuelle værdiforøgelse eller -forringelse, som har fundet sted ved reparationen eller genopbygningen. Køretøjer anvendt til særlige formål 32. Den afgiftspligtige værdi af køretøjer, der dokumenteres at have været anvendt til særlige formål med flere chauffører, nedskrives som udgangspunkt med 5 pct. for den særlige anvendelse. Eksempler på sådanne køretøjer er politiets»civilbiler«, sygetransport- og udrykningskøretøjer, udlejningsbiler (ikke leasing) og militære køretøjer. Veterankøretøjet 33. For køretøjer, der er mere end 35 år gamle og fremtræder som ved første registrering, ansættes den afgiftspligtige værdi til 40 pct. af nyprisen. Stk. 2. For ombyggede/reparerede veterankøretøjer, der har mistet deres identitet som veterankøretøj (original stand), kan ansættelsen tage udgangspunkt i den tekniske årgangsbestemmelse, der er fastsat af synsvirksomheden/trafikstyrelsen, såfremt der fremlægges dokumentation herfor. Et ombygget veterankøretøj kan således ikke afgiftsberigtiges efter stk. 1. Transport-, finansierings- og registreringsomkostninger 34. Udgifter til transport af køretøjet medregnes i afgiftsgrundlaget. Stk. 2. Udgifter til registrering og finansiering af køretøjet medregnes ikke i afgiftsgrundlaget. Fotoregistrering 35. SKAT kan foretage fotoregistrering af et køretøj til brug for ansættelse eller dokumentation af et køretøjs afgiftspligtige værdi. 13 Transport-, finansierings- og registreringsomkostninger vedrørende nye køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens 8, stk Udgifter til indenlandsk transport af et nyt køretøj kan holdes ude af afgiftsgrundlaget. For følgende køretøjer kan der dog højst bortses fra følgende beløb, ekskl. merværdiafgift: 1) 960 kr. for motorcykel, herunder motorcykel med sidevogn, og kabinescooter. 2) kr. for personbil, herunder hyrevogn. 3) kr. for vare- og lastbil med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens 5, stk. 1. 4) kr. for vare- og lastbil med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens 5, stk. 2. Stk. 2. Beløbene i stk. 1 er angivet i 2010-niveau. De reguleres årligt efter personskattelovens 20. Det regulerede beløb oprundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 80. Stk. 3. Udgifter til registrering og finansiering af et nyt køretøj medregnes ikke i afgiftsgrundlaget. Afsnit V Registrerede virksomheder 14 Registrerede virksomheder, jf. registreringsafgiftslovens SKAT kan registrere virksomheder efter registreringsafgiftslovens 14. Stk. 2. En virksomhed, der ønsker at blive registreret, skal over for SKAT bekræfte, at virksomheden opfylder de betingelser for at blive registreret, der er nævnt i registreringsafgiftslovens 15, stk. 1, nr Virksomheden skal samtidig over for SKAT erklære, at virksomheden, hvis den efter registreringen ophører med at opfylde en af disse betingelser, straks vil oplyse SKAT herom. Stk. 3. Er SKAT enig i, at virksomheden kan registreres efter registreringsafgiftslovens 15, stk.1, nr. 1-4, og stk. 3, registreres virksomheden, når virksomheden over for SKAT har stillet sikkerhed eller depositum som nævnt i registreringsafgiftslovens 15, stk. 1, nr SKAT udsteder et bevis for registrering af en virksomhed. Stk. 2. I beviset anføres, hvem der tegner virksomheden over for SKAT ved angivelse af registreringsafgift eller godtgørelse af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 16, og ved anmeldelse af et køretøj til registrering i Køretøjsregisteret. Stk. 3. En registrering kan ikke overdrages. 39. Registreringsordningen omfatter alle typer af køretøjer, bortset fra: 1) Brugte køretøjer som nævnt i registreringsafgiftslovens 5 a. 2) Køretøjer, der er mere end 35 år gamle. 40. SKAT fastsætter regler for, hvilke typer af oplysninger en registreret virksomhed skal oplyse i angivelser af registreringsafgift eller godtgørelse af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 16. Stk. 2. SKAT kan bestemme, at angivelser af registreringsafgift eller godtgørelse af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 16 skal ske på en bestemt måde. SKAT kan herunder bestemme, at angivelser skal ske digitalt ved brug af digital signatur. Afsnit VI

7 Page 7 of 7 Straf og ikrafttræden 15 Straf 41. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden bestemmelse, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 19, stk. 4, 1. pkt., 22, stk. 4, 1. pkt., eller 25, stk. 3. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 16 Ikrafttrædelse 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 350 af 25. marts 2013 om registreringsafgift. Skatteministeriet, den 1. juli 2013 Holger K. Nielsen / Lene Skov Henningsen

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Fælles regler 1-3 Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Kapitel 3 Reparation

Læs mere

Side 1 af 13 LBK nr 221 af 26/02/2013 Gældende (Registreringsafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 07-03-2013 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 649 af 12/06/2013 9 LOV nr 789 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres.

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008 Udkast IV Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love (Adgang til oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING AUTOFORSIKRING A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet J. nr. 15-2179394 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Fra Lovtidende A 1964 Indhold

Fra Lovtidende A 1964 Indhold Fra Lovtidende A 1964 Indhold Side 24. juli Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m. v.... 1 Fra Lovtidende A 1964 1 24. juli 1964. Nr. 238. Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 16. december 2010. Nr. 1716. Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Herved bekendtgøres lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere