Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Page 1 of 7 BEK nr 879 af 01/07/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: Skatteministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 350 af 25/03/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Afgiftsfritagelse 1 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der udlejes til valutaudlændinge, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes til afprøvning af komponenter, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes som testbil for handicappede, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr Afgiftsfritagelse af køretøjer, der tilhører diplomater, internationale organisationer eller lignende, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 2 5 Afgiftsfritagelse af motorkøretøjer, der medbringes fra Færøerne eller Grønland, jf. registreringsafgiftslovens 3, stk. 1 6 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, der kører over grænsen, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 1 og 2 7 Hyrevogne, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 10 Afsnit II Løbende betaling af registreringsafgift 8 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk Afsnit III Afsnit IV Afsnit V 14 Afsnit VI Tidsbegrænset kørsel med udenlandsk køretøj, jf. registreringsafgiftslovens 3 c Procedurer ved reparationer Afgift af køretøjer, der genopbygges, jf. registreringsafgiftslovens 7 Afgiftsfri reparation efter tæringsskade, slitage m.m., jf. registreringsafgiftslovens 7 a Værdiansættelse Den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens 10 Transport-, finansierings- og registreringsomkostninger vedrørende nye køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens 8, stk. 5 Registrerede virksomheder Registrerede virksomheder, jf. registreringsafgiftslovens 14 Straf og ikrafttræden Straf Ikrafttrædelse Den fulde tekst Bekendtgørelse om registreringsafgift I medfør af 2, stk. 1, nr. 16, 2, stk. 2 og 4, 3, stk. 1, 3 a, stk. 11, 3 c, stk. 5, 7, stk. 7, 7 a, stk. 6, 8, stk. 5, 10, stk. 5, 14, stk. 2, og 27, stk. 2, i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 221 af 26. februar 2013, fastsættes: Afsnit I Afgiftsfritagelse 1

2 Page 2 of 7 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der udlejes til valutaudlændinge, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr SKAT kan efter ansøgning afgiftsfritage motorkøretøjer, der udelukkende anvendes til udlejning til valutaudlændinge, herunder personer med fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, hvis betingelserne efter 2 og 3 opfyldes. Stk. 2. En valutaudlænding er en fysisk eller juridisk person, der efter bekendtgørelse nr. 658 af 11. juli 1994 om valutaforhold anses for at være valutaudlænding. 2. Udlejningsvirksomheden skal bevise over for SKAT, at virksomheden har en indtjening ved leje af motorkøretøjer, der er registreret i Køretøjsregisteret, til valutaudlændinge. Stk. 2. For motorcykler, personbiler, varebiler, campingbiler og busser skal lejen udgøre mindst 35 pct. af den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjerne på det tidspunkt, hvor køretøjerne anmeldes som valutakøretøjer til SKAT. Stk. 3. Virksomheden beviser lejeindtægten ved at fremlægge erklæring herom fra en statsautoriseret eller registreret revisor herom. Ved lejeindtægt i udenlandsk valuta skal erklæringen være ledsaget enten af kvittering for, at lejen er indbetalt til en autoriseret valutahandler, eller af attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor om, at den samlede leje er indbetalt til en autoriseret valutahandler. 3. Der skal oprettes en lejekontrakt med den enkelte lejer for hvert enkelt køretøj. Stk. 2. Der skal føres en kørebog for hvert enkelt køretøj med oplysning om lejerens navn og adresse, dato for lejemålets begyndelse og ophør, kilometertællerens udvisende ved lejemålets begyndelse og ophør samt størrelsen af den betalte leje. Stk. 3. En særskilt kørebog kan undlades, hvis de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, samlet for hvert enkelt køretøj fremgår af virksomhedens regnskab. Stk. 4. SKAT kan fastsætte yderligere regler om regnskabsførelse m.v. 2 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes til afprøvning af komponenter, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr SKAT kan efter ansøgning midlertidigt afgiftsfritage køretøjer, som en virksomhed anskaffer og benytter til nødvendig afprøvning af komponenter, som virksomheden fremstiller til køretøjer. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) Køretøjet registreres i virksomhedens navn. 2) Virksomheden oplyser SKAT om komponenterne, formålet med afprøvningen og den forventede prøveperiode. 3) Afprøvningen er nødvendig for teknisk udvikling af komponenterne eller for fremskaffelse af dokumentation vedrørende komponenterne. Stk. 3. Et afgiftsfritaget køretøj må alene anvendes til det oplyste testformål. 3 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes som testbil for handicappede, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr SKAT kan efter ansøgning midlertidigt afgiftsfritage specialindrettede biler, som anerkendte almennyttige organisationer anskaffer og benytter til testbiler for personer med varigt nedsat funktionsevne. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) Bilen registreres i organisationens navn. 2) Organisationen oplyser SKAT om bilens indretning med særligt udstyr. Stk. 3. En afgiftsfritaget bil må alene anvendes til det oplyste testformål. 4 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der tilhører diplomater, internationale organisationer eller lignende, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk SKAT kan efter ansøgning afgiftsfritage køretøjer, der tilhører: 1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer. 2) Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis der fremlægges bevis for følgende forhold: 1) Identiteten af køretøjet. 2) Identiteten af køretøjets ejer. 3) At køretøjets ejer er omfattet af stk. 1. Bevis herfor skal være udstedt af Udenrigsministeriet. 7. SKAT kan efter ansøgning afgiftsfritage køretøjer, der tilhører internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner. Stk. 2. Afgiftsfritagelse gives ikke, hvis køretøjets ejer inden for de sidste 3 år har fået afgiftsfritaget et køretøj. Stk. 3. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis der fremlægges bevis for følgende forhold: 1) Identiteten af køretøjet. 2) Identiteten af køretøjets ejer. 3) At køretøjets ejer er omfattet af stk. 1. Bevis herfor skal være udstedt af Udenrigsministeriet. Stk. 4. Køretøjet må føres af det af organisationen bemyndigede personale til tjenstlig kørsel. 5 Afgiftsfritagelse af motorkøretøjer, der medbringes fra Færøerne eller Grønland, jf. registreringsafgiftslovens 3, stk SKAT kan efter ansøgning midlertidigt afgiftsfritage motorkøretøjer, der af danske statsborgere, herunder færinger og grønlændere medbringes ved tilflytning fra Færøerne eller Grønland. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) Tilflytteren skal inden for de sidste 12 år have opholdt sig i mindst 5 år på Færøerne eller i Grønland.

3 Page 3 of 7 2) Køretøjet skal være benyttet af tilflytteren på Færøerne eller i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for indtræden af pligten til at lade køretøjet registrere i Køretøjsregisteret. 3) Opholdet her i landet må ikke overstige 3 år. 4) Der skal være betalt afgift af køretøjet i Færøerne eller Grønland. Stk. 3. Tilladelsen omfatter kun det køretøj, som er medbragt ved tilflytningen. Stk. 4. Overskrides det tidsrum, tilladelsen er givet for, eller afhændes motorkøretøjet, forfalder afgiften med det beløb, der skulle have været betalt på tidspunktet for registreringspligtens indtræden. Stk. 5. Køretøjet må her i landet kun benyttes af tilflytteren og af personer, der tilhører dennes husstand. 6 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, der kører over grænsen, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 1 og 2 9. SKAT afgør efter ansøgning, om et motorkøretøj efter registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk. 5, må føres afgiftsfrit her i landet af en herboende arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende. Stk. 2. Et afgiftsfritaget køretøj må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand. 10. Tilladelse til afgiftsfri kørsel med et motorkøretøj, der er stillet til rådighed for en arbejdstager, kan gives, hvis den udenlandske arbejdsgiver afgiver erklæring om: 1) At køretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk. 5, 2) Hvor køretøjet skal anvendes indenfor en 12-måneders periode i forhold til dagskriteriet efter 1, stk. 5, nr. 1, og kilometerkriteriet efter 1, stk. 5, nr. 2. 3) Identifikation af køretøjet. 4) Navn og bopælsadresse på den arbejdstager, som får køretøjet stillet til rådighed. 5) Arbejdstagerens ansættelsessted og ansættelsesstedets adresse. 11. Tilladelse til afgiftsfri kørsel med et motorkøretøj, der anvendes af en selvstændig erhvervsdrivende, kan gives, hvis den erhvervsdrivende afgiver erklæring om: 1) At køretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk. 5, som følge af, at køretøjet anvendes i forbindelse med udøvelse af en grænseoverskridende beskæftigelse. 2) Hvor køretøjet i forhold til dagskriteriet efter 1, stk. 5, nr. 1, og kilometerkriteriet efter 1, stk. 5, nr. 2, skal anvendes inden for en 12-måneders periode. 3) Identifikation af køretøjet. 4) Bopælsadresse på den selvstændige erhvervsdrivende 5) Virksomhedens adresse. 12. SKAT kan kræve yderligere bevis end nævnt i 10 og 11 for, at kørsel med motorkøretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk. 5. Stk. 2. SKAT kan efter udløbet af hver 12-måneders periode kræve bevis for, at forholdet har været omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk Hyrevogne, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk SKAT kan efter ansøgning afgiftsfritage motorkøretøjer, der er registreret som hyrevogn i udlandet, og som anvende af en herboende. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis køretøjet her i landet udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring. Dog er kørsel fra privat bopæl til første tur og kørsel fra sidste tur til privat bopæl tilladt. Afsnit II Løbende betaling af registreringsafgift 8 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk SKAT kan efter ansøgning tillade, at afgiften af et motorkøretøj, der er omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, men ikke afgiftsfrit efter registreringsafgiftslovens 1, stk. 5, betales løbende. Stk. 2. Tillades løbende betaling, skal betalingen ske kvartalsvis forud efter reglerne i registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 3 og 4. Stk. 3. Køretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand. 9 Tidsbegrænset kørsel med udenlandsk køretøj, jf. registreringsafgiftslovens 3 c 15. SKAT kan efter ansøgning tillade, at afgiften af et motorkøretøj, der tilhører en fysik person, som tidsbegrænset opholder sig her i landet, betales løbende efter registreringsafgiftslovens 3 c. Stk. 2. Tilladelse kan gives, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) Køretøjet registreres i den pågældende ejer eller brugers navn. 2) Den pågældende erklærer, at opholdet er af tidsbegrænset varighed. Stk. 3. Tillades løbende betaling, skal betalingen ske kvartalsvis forud efter reglerne i registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 3 og 4. Stk. 4. Køretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand.

4 Page 4 of Bestemmelserne i 15 finder tilsvarende anvendelse på personer, der efter udlændingeloven er anerkendt af Udlændingestyrelsen som asylansøger. Stk. 2. Tilladelsen bortfalder, hvis den pågældende får opholdstilladelse her i landet, eller den pågældende får afslag på ophold her i landet. Afsnit III Procedurer ved reparationer 10 Afgift af køretøjer, der genopbygges, jf. registreringsafgiftslovens 7 Mistet afgiftsmæssig identitet 17. Efter registreringsafgiftslovens 1, stk. 3, 1. pkt., svares der afgift af køretøjer, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog registreringsafgiftslovens 7 og 7 a. Genopbygning, der udløser afgift 18. Der svares afgift af tidligere afgiftsberigtigede motorkøretøjer, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., såfremt skaden er dækket af en skadesforsikring, herunder en ansvarsforsikring, og udgiften indbefattet merværdiafgift til fuldstændig udbedring af skaden overstiger de beløbsgrænser, der er angivet i registreringsafgiftslovens 7, stk. 1, jf. stk. 5. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på motorkøretøjer, der er mere end 35 år gamle. 19. Køretøjets handelsværdi før skaden fastsættes af forsikringsselskabet efter registreringsafgiftslovens 7, stk. 2. Stk. 2. Forsikringsselskabet udfærdiger en skadesopgørelse efter registreringsafgiftslovens 7, stk. 3, over udgifterne til genopbygning af køretøjet. I skadesopgørelsen anvendes bruttopriser på nye reservedele, herunder nyt karosseri. Bruttopriser er de priser, der sædvanligvis anvendes ved fakturering til private af det værksted, hvor genopbygningen påtænkes gennemført. Genopbygning kan ske i udlandet. Stk. 3. For køretøjer, der ikke kan repareres afgiftsfrit, afgiver forsikringsselskabet i forbindelse med skadesopgørelsen en erklæring om, at køretøjet ikke kan repareres afgiftsfrit. Erklæringen skal indeholde oplysning om motorkøretøjets mærke, art, stelnummer og seneste registreringsnummer. Erklæringen skal medfølge ved eventuel overdragelse af det beskadigede motorkøretøj. Stk. 4. Registreringsattesten og nummerpladerne for et køretøj, der ikke kan genopbygges afgiftsfrit, skal afleveres til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet afmelder køretøjet, herunder destruerer nummerpladerne, og registrerer i Køretøjsregisteret, at køretøjet ikke kan genopbygges afgiftsfrit (en totalskadeblokering). Derefter kan forsikringsselskabet udlevere registreringsattesten til køretøjets ejer. Stk. 5. Afleveres registreringsattesten og nummerpladerne ikke til forsikringsselskabet, underretter forsikringsselskabet SKAT herom og 19 finder tilsvarende anvendelse på følgende køretøjer, der er ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m.: 1) Køretøjer, der er omfattet af en skadesforsikring, men skaden dækkes ikke. 2) Køretøjer, der tilhører virksomheder, som råder over mere end 10 afgiftsberigtigede køretøjer, der ikke er omfattet af en kaskoforsikring. Det forsikringsselskab, der har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring for køretøjet, foretager de krævede opgørelser mv., medmindre skaden er dækket af et andet forsikringsselskab. Afgiftsfri genopbygning 21. I situationer som nævnt i registreringsafgiftslovens 7, stk. 5, men hvor køretøjets ejer eller en ellers berettiget tilbydes den efter registreringsafgiftslovens 7, stk. 2, fastsatte handelsværdi, finder 22 og 23 anvendelse. 22. Genopbygningen skal udføres i overensstemmelse med en skadesopgørelse, der udfærdiges af forsikringsselskabet, jf. 19, stk. 2. Stk. 2. Forsikringsselskabet træffer alle nødvendige foranstaltninger til sikring af den fornødne kontrol med genopbygningen. Eventuelle mindre ændringer i forhold til skadesopgørelsen, der viser sig hensigtsmæssige eller påkrævede under arbejdets udførelse, kan godkendes af taksator. Oplysning om sådanne ændringer påføres skadesopgørelsen tilligemed oplysninger om eventuelle prisændringer. Stk. 3. Genopbygningen skal udføres ved anvendelse af reservedele, herunder såkaldte skarringsdele, af art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes reservedelslagre, eventuelt med tilsvarende brugte dele. Dele omfattet af skadesopgørelsen kan være samlede. Stk. 4. Registreringsattesten for et køretøj, der kan genopbygges afgiftsfrit efter 21, skal afleveres til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet registrerer i Køretøjsregisteret, at køretøjet kan genopbygges afgiftsfrit (en skadeblokering). Derefter udleverer forsikringsselskabet registreringsattesten til køretøjets ejer, hvis denne er kendt af forsikringsselskabet. Stk. 5. Afleveres registreringsattesten ikke til forsikringsselskabet, underretter forsikringsselskabet SKAT herom. 23. Inden skadesopgørelsen afsluttes, undersøger taksator, om køretøjets stelnummer er tydeligt og ubeskadiget, eller om det skal genihugges. Taksator påfører skadesopgørelsen oplysning om undersøgelsens resultat. Skal genihugning ske, kan denne udføres af reparatøren under kontrol af taksator, jf. registreringsafgiftslovens 24, stk. 3. Stk. 2. Når genopbygningen er fuldført, men inden lakering finder sted, foretager taksator eftersyn af køretøjet og gennemgår den stedfundne genopbygning. Stk. 3. Finder taksator, at genopbygningen er sket i overensstemmelse med skadesopgørelsen, forsyner taksator skadesopgørelsen med følgende underskrevne påtegning og ophæver skadesblokeringen i Køretøjsregisteret:»Motorkøretøjet er dags dato undersøgt. Genopbygningen er gennemført i overensstemmelse med foranstående skadesopgørelse. De på grundlag af nye reservedele opgjorte samlede reparationsomkostninger overstiger ikke det for afgiftsfri reparation fastsatte maksimumsbeløb. Motorkøretøjets stelnummer forefindes uændret. er genindhugget.«stk. 4. Finder taksator, at genopbygningen ikke er udført i overensstemmelse med skadesopgørelsen, forelægges spørgsmålet om afgiftspligt for SKAT til afgørelse.

5 Page 5 of 7 11 Afgiftsfri reparation efter tæringsskade, slitage m.m., jf. registreringsafgiftslovens 7 a Løbende vedligeholdelse 24. Køretøjer, som er beskadiget som følge af tæring, slitage eller lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, skal ikke afgiftsberigtiges på ny, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Det er en betingelse, at reparationen sker inden for rammerne af registreringsafgiftslovens 7 a, stk. 2. Større samlet reparation 25. Køretøjer, der repareres i større omfang med henblik på salg, er fritaget for afgift, hvis reparationen sker i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens 7 a, stk Stk. 2. Som dokumentation for at betingelserne er opfyldt, skal den virksomhed, der reparerer køretøjet, udfærdige en specificeret opgørelse med tilstrækkelige oplysninger om følgende forhold: 1) Identifikation af køretøjet, herunder seneste registreringsnummer. 2) Overholdelse af reparationsgrænserne i registreringsafgiftslovens 7 a, stk. 3. 3) Omkostningerne ved reparationen, jf. registreringslovens 7 a, stk. 4. 4) Reparatørens identitet. Stk. 3. Reparatøren skal opbevare opgørelsen som andet regnskabsmateriale. Afsnit IV Værdiansættelse 12 Den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens 10 Den almindelige pris 26. Den afgiftspligtige værdi af et køretøj er køretøjets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter registreringsafgiftsloven, ved salg til bruger her i landet. Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj ansættes med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende brugt køretøj, eller for et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model i normalt vedligeholdt stand. Nye contra brugte køretøjer 27. Et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, anses for nyt indtil det har kørt km, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som nyt, jf. dog 31. Køretøjets stand 28. Den afgiftspligtige værdi ansættes på grundlag af en samlet vurdering af køretøjet stand under hensyntagen til udstyr, kilometerstand, vedligeholdelse, eventuelle forbedringer eller forringelser som følge af ombygning og øvrige beskaffenhed. Stk. 2. Køretøjset stand vurderes på det tidspunkt, hvor køretøjet registreres eller skulle have været registreret i Køretøjsregisteret. Hvis køretøjet skal udføres fra landet, vurderes køretøjets stand på udførselstidspunktet. Stk. 3. For køretøjer, der skal afgiftsberigtiges som følge af mistet afgiftsmæssig identitet, vurderes køretøjets stand på det tidspunkt, hvor køretøjet tages i brug efter ændringen. Kilometerstand 29. Der beregnes et standardtillæg eller standardfradrag til den afgiftspligtige værdi af en person- eller varebil, hvis det antal kilometer, bilen har kørt, fraviger fra det normale antal som angivet i stk. 3 med mere end 10 pct., jf. dog stk. 2. En eventuel regulering sker med hele fravigelsen. SKAT offentliggør satser for kilometertillægget/-fradraget. Stk. 2. Der beregnes ikke et standardtillæg eller standardfradrag efter stk. 1, hvis bilens ejer eller SKAT modsætter sig brug af standarden med henvisning til, at tillægget/fradraget vil føre til et afgiftsgrundlag, der strider mod 26. Stk. 3. Normal kørsel er: For benzindrevne personbiler km årligt for bilens år og km fra bilens 5. år. For dieseldrevne personbiler km årligt for bilens år og km fra bilens 5. år. For varebiler km årligt for bilens år og km fra bilens 5. år. Stk. 4. Det påhviler som udgangspunkt ejeren af en person- eller varebil at føre bevis for det kørte antal kilometer, hvis ejeren ved afgiftsberigtigelse af bilen ønsker et kilometerfradrag, der fraviger stk. 1-3, eller ejeren ved ansøgning om godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af bilen ønsker et kilometertillæg der fraviger stk Vedligeholdelsesstand 30. Den afgiftspligtige værdi af et køretøj, der er i dårligere stand end et almindeligt vedligeholdt køretøj fra den pågældende årgang, nedsættes som udgangspunkt med 5 pct. I Vejledning om syn af køretøjer, afsnit 19, har Trafikstyrelsen fastsat nærmere regler for synsvirksomheders vurdering af et køretøjs stand ved toldsyn. Stk. 2. Er køretøjets stand over middel i forhold til et almindeligt vedligeholdt køretøj fra den pågældende årgang, jf. synsvirksomhedens oplysninger fra toldsynet, forhøjes den afgiftspligtige værdi som udgangspunkt med 5 pct.

6 Page 6 of 7 Mistet afgiftsmæssig identitet 31. Et køretøj, der skal afgiftsberigtiges, fordi køretøjet efter reparation eller ombygning ikke længere er identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, værdiansættes som brugt. Stk. 2. Ved ansættelse af køretøjets afgiftspligtige værdi tages der særligt hensyn til den eventuelle værdiforøgelse eller -forringelse, som har fundet sted ved reparationen eller genopbygningen. Køretøjer anvendt til særlige formål 32. Den afgiftspligtige værdi af køretøjer, der dokumenteres at have været anvendt til særlige formål med flere chauffører, nedskrives som udgangspunkt med 5 pct. for den særlige anvendelse. Eksempler på sådanne køretøjer er politiets»civilbiler«, sygetransport- og udrykningskøretøjer, udlejningsbiler (ikke leasing) og militære køretøjer. Veterankøretøjet 33. For køretøjer, der er mere end 35 år gamle og fremtræder som ved første registrering, ansættes den afgiftspligtige værdi til 40 pct. af nyprisen. Stk. 2. For ombyggede/reparerede veterankøretøjer, der har mistet deres identitet som veterankøretøj (original stand), kan ansættelsen tage udgangspunkt i den tekniske årgangsbestemmelse, der er fastsat af synsvirksomheden/trafikstyrelsen, såfremt der fremlægges dokumentation herfor. Et ombygget veterankøretøj kan således ikke afgiftsberigtiges efter stk. 1. Transport-, finansierings- og registreringsomkostninger 34. Udgifter til transport af køretøjet medregnes i afgiftsgrundlaget. Stk. 2. Udgifter til registrering og finansiering af køretøjet medregnes ikke i afgiftsgrundlaget. Fotoregistrering 35. SKAT kan foretage fotoregistrering af et køretøj til brug for ansættelse eller dokumentation af et køretøjs afgiftspligtige værdi. 13 Transport-, finansierings- og registreringsomkostninger vedrørende nye køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens 8, stk Udgifter til indenlandsk transport af et nyt køretøj kan holdes ude af afgiftsgrundlaget. For følgende køretøjer kan der dog højst bortses fra følgende beløb, ekskl. merværdiafgift: 1) 960 kr. for motorcykel, herunder motorcykel med sidevogn, og kabinescooter. 2) kr. for personbil, herunder hyrevogn. 3) kr. for vare- og lastbil med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens 5, stk. 1. 4) kr. for vare- og lastbil med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens 5, stk. 2. Stk. 2. Beløbene i stk. 1 er angivet i 2010-niveau. De reguleres årligt efter personskattelovens 20. Det regulerede beløb oprundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 80. Stk. 3. Udgifter til registrering og finansiering af et nyt køretøj medregnes ikke i afgiftsgrundlaget. Afsnit V Registrerede virksomheder 14 Registrerede virksomheder, jf. registreringsafgiftslovens SKAT kan registrere virksomheder efter registreringsafgiftslovens 14. Stk. 2. En virksomhed, der ønsker at blive registreret, skal over for SKAT bekræfte, at virksomheden opfylder de betingelser for at blive registreret, der er nævnt i registreringsafgiftslovens 15, stk. 1, nr Virksomheden skal samtidig over for SKAT erklære, at virksomheden, hvis den efter registreringen ophører med at opfylde en af disse betingelser, straks vil oplyse SKAT herom. Stk. 3. Er SKAT enig i, at virksomheden kan registreres efter registreringsafgiftslovens 15, stk.1, nr. 1-4, og stk. 3, registreres virksomheden, når virksomheden over for SKAT har stillet sikkerhed eller depositum som nævnt i registreringsafgiftslovens 15, stk. 1, nr SKAT udsteder et bevis for registrering af en virksomhed. Stk. 2. I beviset anføres, hvem der tegner virksomheden over for SKAT ved angivelse af registreringsafgift eller godtgørelse af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 16, og ved anmeldelse af et køretøj til registrering i Køretøjsregisteret. Stk. 3. En registrering kan ikke overdrages. 39. Registreringsordningen omfatter alle typer af køretøjer, bortset fra: 1) Brugte køretøjer som nævnt i registreringsafgiftslovens 5 a. 2) Køretøjer, der er mere end 35 år gamle. 40. SKAT fastsætter regler for, hvilke typer af oplysninger en registreret virksomhed skal oplyse i angivelser af registreringsafgift eller godtgørelse af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 16. Stk. 2. SKAT kan bestemme, at angivelser af registreringsafgift eller godtgørelse af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 16 skal ske på en bestemt måde. SKAT kan herunder bestemme, at angivelser skal ske digitalt ved brug af digital signatur. Afsnit VI

7 Page 7 of 7 Straf og ikrafttræden 15 Straf 41. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden bestemmelse, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 19, stk. 4, 1. pkt., 22, stk. 4, 1. pkt., eller 25, stk. 3. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 16 Ikrafttrædelse 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 350 af 25. marts 2013 om registreringsafgift. Skatteministeriet, den 1. juli 2013 Holger K. Nielsen / Lene Skov Henningsen

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) LBK nr 29 af 10/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0026427 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) Herved bekendtgøres lov om registreringsafgift af motorkøretøjer

Læs mere

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Fælles regler 1-3 Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Kapitel 3 Reparation

Læs mere

Afgørelse om værdifastsættelse

Afgørelse om værdifastsættelse Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 227 Offentligt Anmelders navn og adresse Richardt Nordberg Bygaden 16, Karlstrup 2690 Karlslunde Afgørelse om værdifastsættelse Dato Ekspeditionsnr. 12-101032

Læs mere

Side 1 af 13 LBK nr 221 af 26/02/2013 Gældende (Registreringsafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 07-03-2013 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 649 af 12/06/2013 9 LOV nr 789 af

Læs mere

Taksatorprocesser version 5

Taksatorprocesser version 5 Taksatorprocesser version 5 01.01.2016 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

E.1.3 Reparerede og ombyggede køretøjer (bilreparation mv.)

E.1.3 Reparerede og ombyggede køretøjer (bilreparation mv.) E.1.3 Reparerede og ombyggede køretøjer (bilreparation mv.) Dato for offentliggørelse Overordnede emner 21 jan 2011 12:00 Afgift Resumé Punktafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag.

2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag. 2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-511-0075 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1) BEK nr 1315 af 09/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1022400 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1908 af 29/12/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue) Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 03.03.09 1931 FS351-000011 Nye bestemmelser om ledsagebiler og Toldsyn Folketingets vedtagelse af lov nr. 1338

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. februar 2012 27. februar 2012. Nr. 150. Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning I medfør af 23 b, stk. 9, 34, stk.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1567 af 20/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-12-2007 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 804 af 29/06/2007 LBK nr 1276 af 24/10/2007

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101. Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. september 2015 3. september 2015. Nr. 1101. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Herved bekendtgøres lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1192

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport I medfør af 86 a, 118, stk. 8-10, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr.

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Afgiftsagen status 20-dec.-2010. Preben og K.

Afgiftsagen status 20-dec.-2010. Preben og K. Afgiftsagen status 20-dec.-2010. Preben og K. Landsskatteretten afsagde d. 21.sept. 2010 en kendelse, som stadfæster SKAT Odenses afgørelse vedr. at afkræve ekstra registreringafgift af Mads og Bjarne.

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Information om den nye registreringsattest

Information om den nye registreringsattest 2003-4400-16/ MT 3298-info DATAAFDELINGEN Sekretariatet Information om den nye registreringsattest Den 5. december 2005 tager Rigspolitiet en ny registreringsattest i brug. Den nye registreringsattest

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb. BEK nr 699 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om SKATs

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 172 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere