Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Page 1 of 7 BEK nr 879 af 01/07/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: Skatteministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 350 af 25/03/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Afgiftsfritagelse 1 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der udlejes til valutaudlændinge, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes til afprøvning af komponenter, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes som testbil for handicappede, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr Afgiftsfritagelse af køretøjer, der tilhører diplomater, internationale organisationer eller lignende, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 2 5 Afgiftsfritagelse af motorkøretøjer, der medbringes fra Færøerne eller Grønland, jf. registreringsafgiftslovens 3, stk. 1 6 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, der kører over grænsen, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 1 og 2 7 Hyrevogne, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 10 Afsnit II Løbende betaling af registreringsafgift 8 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk Afsnit III Afsnit IV Afsnit V 14 Afsnit VI Tidsbegrænset kørsel med udenlandsk køretøj, jf. registreringsafgiftslovens 3 c Procedurer ved reparationer Afgift af køretøjer, der genopbygges, jf. registreringsafgiftslovens 7 Afgiftsfri reparation efter tæringsskade, slitage m.m., jf. registreringsafgiftslovens 7 a Værdiansættelse Den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens 10 Transport-, finansierings- og registreringsomkostninger vedrørende nye køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens 8, stk. 5 Registrerede virksomheder Registrerede virksomheder, jf. registreringsafgiftslovens 14 Straf og ikrafttræden Straf Ikrafttrædelse Den fulde tekst Bekendtgørelse om registreringsafgift I medfør af 2, stk. 1, nr. 16, 2, stk. 2 og 4, 3, stk. 1, 3 a, stk. 11, 3 c, stk. 5, 7, stk. 7, 7 a, stk. 6, 8, stk. 5, 10, stk. 5, 14, stk. 2, og 27, stk. 2, i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 221 af 26. februar 2013, fastsættes: Afsnit I Afgiftsfritagelse 1

2 Page 2 of 7 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der udlejes til valutaudlændinge, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr SKAT kan efter ansøgning afgiftsfritage motorkøretøjer, der udelukkende anvendes til udlejning til valutaudlændinge, herunder personer med fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, hvis betingelserne efter 2 og 3 opfyldes. Stk. 2. En valutaudlænding er en fysisk eller juridisk person, der efter bekendtgørelse nr. 658 af 11. juli 1994 om valutaforhold anses for at være valutaudlænding. 2. Udlejningsvirksomheden skal bevise over for SKAT, at virksomheden har en indtjening ved leje af motorkøretøjer, der er registreret i Køretøjsregisteret, til valutaudlændinge. Stk. 2. For motorcykler, personbiler, varebiler, campingbiler og busser skal lejen udgøre mindst 35 pct. af den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjerne på det tidspunkt, hvor køretøjerne anmeldes som valutakøretøjer til SKAT. Stk. 3. Virksomheden beviser lejeindtægten ved at fremlægge erklæring herom fra en statsautoriseret eller registreret revisor herom. Ved lejeindtægt i udenlandsk valuta skal erklæringen være ledsaget enten af kvittering for, at lejen er indbetalt til en autoriseret valutahandler, eller af attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor om, at den samlede leje er indbetalt til en autoriseret valutahandler. 3. Der skal oprettes en lejekontrakt med den enkelte lejer for hvert enkelt køretøj. Stk. 2. Der skal føres en kørebog for hvert enkelt køretøj med oplysning om lejerens navn og adresse, dato for lejemålets begyndelse og ophør, kilometertællerens udvisende ved lejemålets begyndelse og ophør samt størrelsen af den betalte leje. Stk. 3. En særskilt kørebog kan undlades, hvis de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, samlet for hvert enkelt køretøj fremgår af virksomhedens regnskab. Stk. 4. SKAT kan fastsætte yderligere regler om regnskabsførelse m.v. 2 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes til afprøvning af komponenter, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr SKAT kan efter ansøgning midlertidigt afgiftsfritage køretøjer, som en virksomhed anskaffer og benytter til nødvendig afprøvning af komponenter, som virksomheden fremstiller til køretøjer. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) Køretøjet registreres i virksomhedens navn. 2) Virksomheden oplyser SKAT om komponenterne, formålet med afprøvningen og den forventede prøveperiode. 3) Afprøvningen er nødvendig for teknisk udvikling af komponenterne eller for fremskaffelse af dokumentation vedrørende komponenterne. Stk. 3. Et afgiftsfritaget køretøj må alene anvendes til det oplyste testformål. 3 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der benyttes som testbil for handicappede, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk. 1. nr SKAT kan efter ansøgning midlertidigt afgiftsfritage specialindrettede biler, som anerkendte almennyttige organisationer anskaffer og benytter til testbiler for personer med varigt nedsat funktionsevne. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) Bilen registreres i organisationens navn. 2) Organisationen oplyser SKAT om bilens indretning med særligt udstyr. Stk. 3. En afgiftsfritaget bil må alene anvendes til det oplyste testformål. 4 Afgiftsfritagelse af køretøjer, der tilhører diplomater, internationale organisationer eller lignende, jf. registreringsafgiftslovens 2, stk SKAT kan efter ansøgning afgiftsfritage køretøjer, der tilhører: 1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer. 2) Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis der fremlægges bevis for følgende forhold: 1) Identiteten af køretøjet. 2) Identiteten af køretøjets ejer. 3) At køretøjets ejer er omfattet af stk. 1. Bevis herfor skal være udstedt af Udenrigsministeriet. 7. SKAT kan efter ansøgning afgiftsfritage køretøjer, der tilhører internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner. Stk. 2. Afgiftsfritagelse gives ikke, hvis køretøjets ejer inden for de sidste 3 år har fået afgiftsfritaget et køretøj. Stk. 3. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis der fremlægges bevis for følgende forhold: 1) Identiteten af køretøjet. 2) Identiteten af køretøjets ejer. 3) At køretøjets ejer er omfattet af stk. 1. Bevis herfor skal være udstedt af Udenrigsministeriet. Stk. 4. Køretøjet må føres af det af organisationen bemyndigede personale til tjenstlig kørsel. 5 Afgiftsfritagelse af motorkøretøjer, der medbringes fra Færøerne eller Grønland, jf. registreringsafgiftslovens 3, stk SKAT kan efter ansøgning midlertidigt afgiftsfritage motorkøretøjer, der af danske statsborgere, herunder færinger og grønlændere medbringes ved tilflytning fra Færøerne eller Grønland. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) Tilflytteren skal inden for de sidste 12 år have opholdt sig i mindst 5 år på Færøerne eller i Grønland.

3 Page 3 of 7 2) Køretøjet skal være benyttet af tilflytteren på Færøerne eller i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for indtræden af pligten til at lade køretøjet registrere i Køretøjsregisteret. 3) Opholdet her i landet må ikke overstige 3 år. 4) Der skal være betalt afgift af køretøjet i Færøerne eller Grønland. Stk. 3. Tilladelsen omfatter kun det køretøj, som er medbragt ved tilflytningen. Stk. 4. Overskrides det tidsrum, tilladelsen er givet for, eller afhændes motorkøretøjet, forfalder afgiften med det beløb, der skulle have været betalt på tidspunktet for registreringspligtens indtræden. Stk. 5. Køretøjet må her i landet kun benyttes af tilflytteren og af personer, der tilhører dennes husstand. 6 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, der kører over grænsen, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 1 og 2 9. SKAT afgør efter ansøgning, om et motorkøretøj efter registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk. 5, må føres afgiftsfrit her i landet af en herboende arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende. Stk. 2. Et afgiftsfritaget køretøj må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand. 10. Tilladelse til afgiftsfri kørsel med et motorkøretøj, der er stillet til rådighed for en arbejdstager, kan gives, hvis den udenlandske arbejdsgiver afgiver erklæring om: 1) At køretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk. 5, 2) Hvor køretøjet skal anvendes indenfor en 12-måneders periode i forhold til dagskriteriet efter 1, stk. 5, nr. 1, og kilometerkriteriet efter 1, stk. 5, nr. 2. 3) Identifikation af køretøjet. 4) Navn og bopælsadresse på den arbejdstager, som får køretøjet stillet til rådighed. 5) Arbejdstagerens ansættelsessted og ansættelsesstedets adresse. 11. Tilladelse til afgiftsfri kørsel med et motorkøretøj, der anvendes af en selvstændig erhvervsdrivende, kan gives, hvis den erhvervsdrivende afgiver erklæring om: 1) At køretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk. 5, som følge af, at køretøjet anvendes i forbindelse med udøvelse af en grænseoverskridende beskæftigelse. 2) Hvor køretøjet i forhold til dagskriteriet efter 1, stk. 5, nr. 1, og kilometerkriteriet efter 1, stk. 5, nr. 2, skal anvendes inden for en 12-måneders periode. 3) Identifikation af køretøjet. 4) Bopælsadresse på den selvstændige erhvervsdrivende 5) Virksomhedens adresse. 12. SKAT kan kræve yderligere bevis end nævnt i 10 og 11 for, at kørsel med motorkøretøjet er omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk. 5. Stk. 2. SKAT kan efter udløbet af hver 12-måneders periode kræve bevis for, at forholdet har været omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, jf. stk Hyrevogne, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk SKAT kan efter ansøgning afgiftsfritage motorkøretøjer, der er registreret som hyrevogn i udlandet, og som anvende af en herboende. Stk. 2. Afgiftsfritagelse kan ske, hvis køretøjet her i landet udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring. Dog er kørsel fra privat bopæl til første tur og kørsel fra sidste tur til privat bopæl tilladt. Afsnit II Løbende betaling af registreringsafgift 8 Lønmodtagere og erhvervsdrivende, jf. registreringsafgiftslovens 3 a, stk SKAT kan efter ansøgning tillade, at afgiften af et motorkøretøj, der er omfattet af registreringsafgiftslovens 1, stk. 4, men ikke afgiftsfrit efter registreringsafgiftslovens 1, stk. 5, betales løbende. Stk. 2. Tillades løbende betaling, skal betalingen ske kvartalsvis forud efter reglerne i registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 3 og 4. Stk. 3. Køretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand. 9 Tidsbegrænset kørsel med udenlandsk køretøj, jf. registreringsafgiftslovens 3 c 15. SKAT kan efter ansøgning tillade, at afgiften af et motorkøretøj, der tilhører en fysik person, som tidsbegrænset opholder sig her i landet, betales løbende efter registreringsafgiftslovens 3 c. Stk. 2. Tilladelse kan gives, hvis følgende betingelser opfyldes: 1) Køretøjet registreres i den pågældende ejer eller brugers navn. 2) Den pågældende erklærer, at opholdet er af tidsbegrænset varighed. Stk. 3. Tillades løbende betaling, skal betalingen ske kvartalsvis forud efter reglerne i registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 3 og 4. Stk. 4. Køretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand.

4 Page 4 of Bestemmelserne i 15 finder tilsvarende anvendelse på personer, der efter udlændingeloven er anerkendt af Udlændingestyrelsen som asylansøger. Stk. 2. Tilladelsen bortfalder, hvis den pågældende får opholdstilladelse her i landet, eller den pågældende får afslag på ophold her i landet. Afsnit III Procedurer ved reparationer 10 Afgift af køretøjer, der genopbygges, jf. registreringsafgiftslovens 7 Mistet afgiftsmæssig identitet 17. Efter registreringsafgiftslovens 1, stk. 3, 1. pkt., svares der afgift af køretøjer, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig henseende er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj, jf. dog registreringsafgiftslovens 7 og 7 a. Genopbygning, der udløser afgift 18. Der svares afgift af tidligere afgiftsberigtigede motorkøretøjer, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., såfremt skaden er dækket af en skadesforsikring, herunder en ansvarsforsikring, og udgiften indbefattet merværdiafgift til fuldstændig udbedring af skaden overstiger de beløbsgrænser, der er angivet i registreringsafgiftslovens 7, stk. 1, jf. stk. 5. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på motorkøretøjer, der er mere end 35 år gamle. 19. Køretøjets handelsværdi før skaden fastsættes af forsikringsselskabet efter registreringsafgiftslovens 7, stk. 2. Stk. 2. Forsikringsselskabet udfærdiger en skadesopgørelse efter registreringsafgiftslovens 7, stk. 3, over udgifterne til genopbygning af køretøjet. I skadesopgørelsen anvendes bruttopriser på nye reservedele, herunder nyt karosseri. Bruttopriser er de priser, der sædvanligvis anvendes ved fakturering til private af det værksted, hvor genopbygningen påtænkes gennemført. Genopbygning kan ske i udlandet. Stk. 3. For køretøjer, der ikke kan repareres afgiftsfrit, afgiver forsikringsselskabet i forbindelse med skadesopgørelsen en erklæring om, at køretøjet ikke kan repareres afgiftsfrit. Erklæringen skal indeholde oplysning om motorkøretøjets mærke, art, stelnummer og seneste registreringsnummer. Erklæringen skal medfølge ved eventuel overdragelse af det beskadigede motorkøretøj. Stk. 4. Registreringsattesten og nummerpladerne for et køretøj, der ikke kan genopbygges afgiftsfrit, skal afleveres til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet afmelder køretøjet, herunder destruerer nummerpladerne, og registrerer i Køretøjsregisteret, at køretøjet ikke kan genopbygges afgiftsfrit (en totalskadeblokering). Derefter kan forsikringsselskabet udlevere registreringsattesten til køretøjets ejer. Stk. 5. Afleveres registreringsattesten og nummerpladerne ikke til forsikringsselskabet, underretter forsikringsselskabet SKAT herom og 19 finder tilsvarende anvendelse på følgende køretøjer, der er ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m.: 1) Køretøjer, der er omfattet af en skadesforsikring, men skaden dækkes ikke. 2) Køretøjer, der tilhører virksomheder, som råder over mere end 10 afgiftsberigtigede køretøjer, der ikke er omfattet af en kaskoforsikring. Det forsikringsselskab, der har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring for køretøjet, foretager de krævede opgørelser mv., medmindre skaden er dækket af et andet forsikringsselskab. Afgiftsfri genopbygning 21. I situationer som nævnt i registreringsafgiftslovens 7, stk. 5, men hvor køretøjets ejer eller en ellers berettiget tilbydes den efter registreringsafgiftslovens 7, stk. 2, fastsatte handelsværdi, finder 22 og 23 anvendelse. 22. Genopbygningen skal udføres i overensstemmelse med en skadesopgørelse, der udfærdiges af forsikringsselskabet, jf. 19, stk. 2. Stk. 2. Forsikringsselskabet træffer alle nødvendige foranstaltninger til sikring af den fornødne kontrol med genopbygningen. Eventuelle mindre ændringer i forhold til skadesopgørelsen, der viser sig hensigtsmæssige eller påkrævede under arbejdets udførelse, kan godkendes af taksator. Oplysning om sådanne ændringer påføres skadesopgørelsen tilligemed oplysninger om eventuelle prisændringer. Stk. 3. Genopbygningen skal udføres ved anvendelse af reservedele, herunder såkaldte skarringsdele, af art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes reservedelslagre, eventuelt med tilsvarende brugte dele. Dele omfattet af skadesopgørelsen kan være samlede. Stk. 4. Registreringsattesten for et køretøj, der kan genopbygges afgiftsfrit efter 21, skal afleveres til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet registrerer i Køretøjsregisteret, at køretøjet kan genopbygges afgiftsfrit (en skadeblokering). Derefter udleverer forsikringsselskabet registreringsattesten til køretøjets ejer, hvis denne er kendt af forsikringsselskabet. Stk. 5. Afleveres registreringsattesten ikke til forsikringsselskabet, underretter forsikringsselskabet SKAT herom. 23. Inden skadesopgørelsen afsluttes, undersøger taksator, om køretøjets stelnummer er tydeligt og ubeskadiget, eller om det skal genihugges. Taksator påfører skadesopgørelsen oplysning om undersøgelsens resultat. Skal genihugning ske, kan denne udføres af reparatøren under kontrol af taksator, jf. registreringsafgiftslovens 24, stk. 3. Stk. 2. Når genopbygningen er fuldført, men inden lakering finder sted, foretager taksator eftersyn af køretøjet og gennemgår den stedfundne genopbygning. Stk. 3. Finder taksator, at genopbygningen er sket i overensstemmelse med skadesopgørelsen, forsyner taksator skadesopgørelsen med følgende underskrevne påtegning og ophæver skadesblokeringen i Køretøjsregisteret:»Motorkøretøjet er dags dato undersøgt. Genopbygningen er gennemført i overensstemmelse med foranstående skadesopgørelse. De på grundlag af nye reservedele opgjorte samlede reparationsomkostninger overstiger ikke det for afgiftsfri reparation fastsatte maksimumsbeløb. Motorkøretøjets stelnummer forefindes uændret. er genindhugget.«stk. 4. Finder taksator, at genopbygningen ikke er udført i overensstemmelse med skadesopgørelsen, forelægges spørgsmålet om afgiftspligt for SKAT til afgørelse.

5 Page 5 of 7 11 Afgiftsfri reparation efter tæringsskade, slitage m.m., jf. registreringsafgiftslovens 7 a Løbende vedligeholdelse 24. Køretøjer, som er beskadiget som følge af tæring, slitage eller lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, skal ikke afgiftsberigtiges på ny, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Det er en betingelse, at reparationen sker inden for rammerne af registreringsafgiftslovens 7 a, stk. 2. Større samlet reparation 25. Køretøjer, der repareres i større omfang med henblik på salg, er fritaget for afgift, hvis reparationen sker i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens 7 a, stk Stk. 2. Som dokumentation for at betingelserne er opfyldt, skal den virksomhed, der reparerer køretøjet, udfærdige en specificeret opgørelse med tilstrækkelige oplysninger om følgende forhold: 1) Identifikation af køretøjet, herunder seneste registreringsnummer. 2) Overholdelse af reparationsgrænserne i registreringsafgiftslovens 7 a, stk. 3. 3) Omkostningerne ved reparationen, jf. registreringslovens 7 a, stk. 4. 4) Reparatørens identitet. Stk. 3. Reparatøren skal opbevare opgørelsen som andet regnskabsmateriale. Afsnit IV Værdiansættelse 12 Den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens 10 Den almindelige pris 26. Den afgiftspligtige værdi af et køretøj er køretøjets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter registreringsafgiftsloven, ved salg til bruger her i landet. Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj ansættes med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende brugt køretøj, eller for et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model i normalt vedligeholdt stand. Nye contra brugte køretøjer 27. Et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, anses for nyt indtil det har kørt km, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som nyt, jf. dog 31. Køretøjets stand 28. Den afgiftspligtige værdi ansættes på grundlag af en samlet vurdering af køretøjet stand under hensyntagen til udstyr, kilometerstand, vedligeholdelse, eventuelle forbedringer eller forringelser som følge af ombygning og øvrige beskaffenhed. Stk. 2. Køretøjset stand vurderes på det tidspunkt, hvor køretøjet registreres eller skulle have været registreret i Køretøjsregisteret. Hvis køretøjet skal udføres fra landet, vurderes køretøjets stand på udførselstidspunktet. Stk. 3. For køretøjer, der skal afgiftsberigtiges som følge af mistet afgiftsmæssig identitet, vurderes køretøjets stand på det tidspunkt, hvor køretøjet tages i brug efter ændringen. Kilometerstand 29. Der beregnes et standardtillæg eller standardfradrag til den afgiftspligtige værdi af en person- eller varebil, hvis det antal kilometer, bilen har kørt, fraviger fra det normale antal som angivet i stk. 3 med mere end 10 pct., jf. dog stk. 2. En eventuel regulering sker med hele fravigelsen. SKAT offentliggør satser for kilometertillægget/-fradraget. Stk. 2. Der beregnes ikke et standardtillæg eller standardfradrag efter stk. 1, hvis bilens ejer eller SKAT modsætter sig brug af standarden med henvisning til, at tillægget/fradraget vil føre til et afgiftsgrundlag, der strider mod 26. Stk. 3. Normal kørsel er: For benzindrevne personbiler km årligt for bilens år og km fra bilens 5. år. For dieseldrevne personbiler km årligt for bilens år og km fra bilens 5. år. For varebiler km årligt for bilens år og km fra bilens 5. år. Stk. 4. Det påhviler som udgangspunkt ejeren af en person- eller varebil at føre bevis for det kørte antal kilometer, hvis ejeren ved afgiftsberigtigelse af bilen ønsker et kilometerfradrag, der fraviger stk. 1-3, eller ejeren ved ansøgning om godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af bilen ønsker et kilometertillæg der fraviger stk Vedligeholdelsesstand 30. Den afgiftspligtige værdi af et køretøj, der er i dårligere stand end et almindeligt vedligeholdt køretøj fra den pågældende årgang, nedsættes som udgangspunkt med 5 pct. I Vejledning om syn af køretøjer, afsnit 19, har Trafikstyrelsen fastsat nærmere regler for synsvirksomheders vurdering af et køretøjs stand ved toldsyn. Stk. 2. Er køretøjets stand over middel i forhold til et almindeligt vedligeholdt køretøj fra den pågældende årgang, jf. synsvirksomhedens oplysninger fra toldsynet, forhøjes den afgiftspligtige værdi som udgangspunkt med 5 pct.

6 Page 6 of 7 Mistet afgiftsmæssig identitet 31. Et køretøj, der skal afgiftsberigtiges, fordi køretøjet efter reparation eller ombygning ikke længere er identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, værdiansættes som brugt. Stk. 2. Ved ansættelse af køretøjets afgiftspligtige værdi tages der særligt hensyn til den eventuelle værdiforøgelse eller -forringelse, som har fundet sted ved reparationen eller genopbygningen. Køretøjer anvendt til særlige formål 32. Den afgiftspligtige værdi af køretøjer, der dokumenteres at have været anvendt til særlige formål med flere chauffører, nedskrives som udgangspunkt med 5 pct. for den særlige anvendelse. Eksempler på sådanne køretøjer er politiets»civilbiler«, sygetransport- og udrykningskøretøjer, udlejningsbiler (ikke leasing) og militære køretøjer. Veterankøretøjet 33. For køretøjer, der er mere end 35 år gamle og fremtræder som ved første registrering, ansættes den afgiftspligtige værdi til 40 pct. af nyprisen. Stk. 2. For ombyggede/reparerede veterankøretøjer, der har mistet deres identitet som veterankøretøj (original stand), kan ansættelsen tage udgangspunkt i den tekniske årgangsbestemmelse, der er fastsat af synsvirksomheden/trafikstyrelsen, såfremt der fremlægges dokumentation herfor. Et ombygget veterankøretøj kan således ikke afgiftsberigtiges efter stk. 1. Transport-, finansierings- og registreringsomkostninger 34. Udgifter til transport af køretøjet medregnes i afgiftsgrundlaget. Stk. 2. Udgifter til registrering og finansiering af køretøjet medregnes ikke i afgiftsgrundlaget. Fotoregistrering 35. SKAT kan foretage fotoregistrering af et køretøj til brug for ansættelse eller dokumentation af et køretøjs afgiftspligtige værdi. 13 Transport-, finansierings- og registreringsomkostninger vedrørende nye køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens 8, stk Udgifter til indenlandsk transport af et nyt køretøj kan holdes ude af afgiftsgrundlaget. For følgende køretøjer kan der dog højst bortses fra følgende beløb, ekskl. merværdiafgift: 1) 960 kr. for motorcykel, herunder motorcykel med sidevogn, og kabinescooter. 2) kr. for personbil, herunder hyrevogn. 3) kr. for vare- og lastbil med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens 5, stk. 1. 4) kr. for vare- og lastbil med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens 5, stk. 2. Stk. 2. Beløbene i stk. 1 er angivet i 2010-niveau. De reguleres årligt efter personskattelovens 20. Det regulerede beløb oprundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 80. Stk. 3. Udgifter til registrering og finansiering af et nyt køretøj medregnes ikke i afgiftsgrundlaget. Afsnit V Registrerede virksomheder 14 Registrerede virksomheder, jf. registreringsafgiftslovens SKAT kan registrere virksomheder efter registreringsafgiftslovens 14. Stk. 2. En virksomhed, der ønsker at blive registreret, skal over for SKAT bekræfte, at virksomheden opfylder de betingelser for at blive registreret, der er nævnt i registreringsafgiftslovens 15, stk. 1, nr Virksomheden skal samtidig over for SKAT erklære, at virksomheden, hvis den efter registreringen ophører med at opfylde en af disse betingelser, straks vil oplyse SKAT herom. Stk. 3. Er SKAT enig i, at virksomheden kan registreres efter registreringsafgiftslovens 15, stk.1, nr. 1-4, og stk. 3, registreres virksomheden, når virksomheden over for SKAT har stillet sikkerhed eller depositum som nævnt i registreringsafgiftslovens 15, stk. 1, nr SKAT udsteder et bevis for registrering af en virksomhed. Stk. 2. I beviset anføres, hvem der tegner virksomheden over for SKAT ved angivelse af registreringsafgift eller godtgørelse af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 16, og ved anmeldelse af et køretøj til registrering i Køretøjsregisteret. Stk. 3. En registrering kan ikke overdrages. 39. Registreringsordningen omfatter alle typer af køretøjer, bortset fra: 1) Brugte køretøjer som nævnt i registreringsafgiftslovens 5 a. 2) Køretøjer, der er mere end 35 år gamle. 40. SKAT fastsætter regler for, hvilke typer af oplysninger en registreret virksomhed skal oplyse i angivelser af registreringsafgift eller godtgørelse af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 16. Stk. 2. SKAT kan bestemme, at angivelser af registreringsafgift eller godtgørelse af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 16 skal ske på en bestemt måde. SKAT kan herunder bestemme, at angivelser skal ske digitalt ved brug af digital signatur. Afsnit VI

7 Page 7 of 7 Straf og ikrafttræden 15 Straf 41. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden bestemmelse, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 19, stk. 4, 1. pkt., 22, stk. 4, 1. pkt., eller 25, stk. 3. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 16 Ikrafttrædelse 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 350 af 25. marts 2013 om registreringsafgift. Skatteministeriet, den 1. juli 2013 Holger K. Nielsen / Lene Skov Henningsen

Taksatorprocesser version 7

Taksatorprocesser version 7 Taksatorprocesser version 7 13.11.2017 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf.: 41 91 91 91 Fax: 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir.

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) Herved bekendtgøres lov om registreringsafgift af motorkøretøjer

Læs mere

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Fælles regler 1-3 Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Kapitel 3 Reparation

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Side 1 af 13 LBK nr 221 af 26/02/2013 Gældende (Registreringsafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 07-03-2013 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 649 af 12/06/2013 9 LOV nr 789 af

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Afgørelse om værdifastsættelse

Afgørelse om værdifastsættelse Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 227 Offentligt Anmelders navn og adresse Richardt Nordberg Bygaden 16, Karlstrup 2690 Karlslunde Afgørelse om værdifastsættelse Dato Ekspeditionsnr. 12-101032

Læs mere

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter LOV nr 481 af 30/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0075 Senere ændringer til forskriften LBK nr 615 af 07/06/2012 LBK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Taksatorprocesser version 5

Taksatorprocesser version 5 Taksatorprocesser version 5 01.01.2016 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Herved bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 1031 af 23/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-3488 Senere ændringer til forskriften LOV nr 687 af 08/06/2017

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere

E.1.3 Reparerede og ombyggede køretøjer (bilreparation mv.)

E.1.3 Reparerede og ombyggede køretøjer (bilreparation mv.) E.1.3 Reparerede og ombyggede køretøjer (bilreparation mv.) Dato for offentliggørelse Overordnede emner 21 jan 2011 12:00 Afgift Resumé Punktafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) LBK nr 377 af 18/04/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-697 Senere ændringer til forskriften LOV nr 710 af 08/06/2017 LOV

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet. BEK nr 1083 af 07/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-5153175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Fra Lovtidende A 1962 Indhold

Fra Lovtidende A 1962 Indhold Fra Lovtidende A 1962 Indhold Side 21. febr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 42 af 26. februar 1958 om registrering af... 1 26. marts... 2 28. marts... 3 31. aug.... 4 17. sept.... 6 Fra

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand Side 1 af 6 LBK nr 639 af 21/08/1998 Gældende (Vandafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 04-09-1998 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 380 af 02/06/1999 27 LOV nr 951 af 20/12/1999

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1) BEK nr 1315 af 09/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1022400 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1908 af 29/12/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue) Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag.

2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag. 2011/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-511-0075 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr. 15-1434179 Bekendtgørelse om SKATs behandling af ansøgninger om og udstedelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 03.03.09 1931 FS351-000011 Nye bestemmelser om ledsagebiler og Toldsyn Folketingets vedtagelse af lov nr. 1338

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer i Grønland

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer i Grønland BEK nr 573 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 08-0198006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om registrering

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere