Din ambition. Samfundets fremtid.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din ambition. Samfundets fremtid."

Transkript

1 Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark.

2 MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med tilknytning til den offentlige sektor? Vil du gerne styrke dit strategiske overblik, din iagttagelsesevne og din handlekraft i forhold til de store udfordringer, du står med som leder? Så er MPA-uddannelsen din lederuddannelse. MPA-uddannelsen tager udgangspunkt i den offentlige virkelighed og de udfordringer, som er centrale i den offentlige sektor netop nu. Den er tilrettelagt til at skabe visionære og handlekraftige ledere, der kan designe strategier og nye løsninger, som skaber offentlig værdi. Uddannelsen er en toårig deltidsuddannelse i offentlig ledelse, hvor fag og projekter er integreret i et sammenhængende forløb. Med udgangspunkt i de studerendes egen ledelseskontekst kombineres forskning med cases, laboratorier og løsningen af konkrete ledelsesudfordringer. Undervisningen er baseret på den nyeste forskning inden for offentlig ledelse, og inddrager samtidig de studerendes praktiske viden og erfaring. MPA-uddannelsen udvikler dine ledelseskompetencer på et strategisk niveau. Med en MPA bliver du i stand til: At analysere og forstå komplekse styrings-, organiserings- og ledelsesudfordringer i en offentlig kontekst At eksperimentere med og designe nye strategiske løsninger, der skaber offentlig værdi At involvere, mobilisere og målrette relevante ressourcer, aktører og organiserede handlinger i din egen ledelseskontekst At forholde dig kritisk refleksivt til dit eget lederskab, dets grundlag og samfundsmæssige værdi Uddannelsen er bygget op om fire hovedtemaer, som tilsammen skaber en stærk ledelsesprofil. De fire temaer er: Ledelsesrum, Offentlig værdi, Innovativ strategi og Masterprojekt. Uddannelsen er designet med henblik på at skabe et sammenhængende læringsforløb på to måder: For det første dannes der sammenhæng mellem fagene under det enkelte semestertema, hvilket fører frem til arbejdet med et afsluttende, integreret projekt på hvert semester. For det andet er uddannelsen tilrettelagt, så der sikres en faglig udvikling fra indsigt i egen ledelseskontekst og forståelse af, hvad der skaber offentlig værdi, til udformningen af strategiske løsninger i komplekse omgivelser.

3 1. SEMESTER 2. SEMESTER LEDELSESRUM Første semester består af tre fag, som hver på sin måde gør dig i stand til at forstå og forholde dig kritisk til dit eget ledelsesrum. Derudover giver de dig grundlag for at skabe nye handlemuligheder i din hverdag som leder. Dit ledelsesrum kan beskrives som de betingelser og muligheder for handling, der opstår i krydsfeltet mellem politiske omgivelser, værdier i samfundet, formelle bindinger, fagprofessionelle traditioner samt internt og eksternt pres for forandring. Faget giver dig viden om styring og dilemmaer ud fra tre overordnede tilgange: Den målrationelle praksis, som målretter og strømliner. Den refleksive praksis, som forholder sig iagttagende og regulerende. Og den transformative praksis, som er åben for det radikalt nye, der kan opstå i sammenstødet mellem de forskellige kontekster. Faget gør dig i stand til at identificere og analysere styringsmæssige dilemmaer samt at opstille strategier for udvikling af styringen i din egen ledelseskontekst. Lone Bjørklund Ledende oversygeplejerske, Gentofte Hospital Ledelse i en offentlig og politisk kontekst Faget handler om, hvordan de store forandringer i vores omverden, lokalt og globalt, har konsekvenser for dit ledelsesrum. Det beskæftiger sig således med, hvordan du som leder kan analysere og få øje på nye handlemuligheder i din aktuelle virkelighed. Faget giver dig en forståelse af statsformens udvikling, velfærdsstatens økonomi samt den offentlige sektors udvikling og aktuelle udfordringer. Det gør dig i stand til at analysere dine ledelsesudfordringer i forhold til forskellige samfundsmæssige og politiske forandringer. Organisering og professionelle Faget giver dig en forståelse af det organisatoriske ledelsesrum, du som leder agerer indenfor, og som du selv er med til at forme og udvikle. Du får en række teoretiske perspektiver på organisering og professionelle, som gør dig i stand til at forstå konkrete organiserede sammenhænge og udvikle ny organisering og nye processer. Samtidig bliver du i stand til at reflektere over dine betingelser for ledelse og forandring i en moderne organisation, der er præget af modsætninger mellem forskellige professioner og organiseringsprincipper. Styring og dilemmaer Faget handler om styring i situationer, hvor mange konkurrerende kontekster for dit arbejde som leder støder sammen. Det giver dig den nødvendige indsigt til bedre at kunne håndtere de værdisammenstød og dilemmaer, som kan opstå i mødet mellem de forskellige kontekster og styringssprog. Jeg har fået en langt større forståelse for mit eget ledelsesrum både hvad der påvirker det, og hvordan jeg selv kan påvirke det. OFFENTLIG VÆRDI På andet semester sættes der fokus på offentlig værdi det vil sige de ressourcer, resultater og muligheder for at skabe offentlig værdi, der er relevante i forbindelse med styring og ledelse. Semestret er organiseret om projekter og undervisning i to fag, som gør dig i stand til at analysere og forholde dig kritisk til forsøg på at skabe offentlig værdi i form af systemer, teknologier og design. Disse forsøg kan bestå i at opgøre ressourcer, dokumentere resultater og i at involvere og mobilisere ressourcer i en offentlig kontekst. Performance, ressourcer og resultater Faget handler om, hvordan skabelse af offentlig værdi bliver gjort til genstand for ledelse og styring ved hjælp af styringsredskaber som f.eks. effektmålinger, bevillingssystemer og omkostningskalkulation. Faget beskæftiger sig med, hvordan økonomiske teorier og modeller ligger til grund for konkrete styringstiltag, men også med hvordan og hvorfor de nogle gange producerer utilsigtede effekter. Niels Arendt Nielsen Kontorchef, KL Faget giver dig indsigt i og et kritisk perspektiv på forskellige styringsværktøjer, målemetoder og økonomiske modeller. Du bliver i stand til bedre at kunne handle inden for de eksisterende rammer, men også til at tilpasse og udvikle nye styringsdesign. Involvering og potentialer Faget beskæftiger sig med aktuelle politiske og organisatoriske tiltag, som har til formål at involvere og mobilisere borgere og medarbejdere for at skabe øget offentlig værdi og velfærd. Det tager udgangspunkt i en forståelse af ressourcer som endnu ikke opdagede og udviklede potentialer. Disse kunne f.eks. være øget selvhjælp, kapacitet til selvledelse og selvudvikling, organisatorisk og socialt ansvar. Faget gør dig i stand til at identificere, analysere og designe relevante strategier og teknologier med henblik på involvering og mobilisering af potentialer. Du bliver samtidig i stand til at identificere og reflektere kritisk over ledelsesudfordringer og etiske dilemmaer i forhold til konkrete involverings- og mobiliseringsstrategier.

4 3. SEMESTER 4. SEMESTER INNOVATIV STRATEGI FÆLLES FOR ALLE SEMESTRENE På tredje semester sættes der fokus på at skabe strategiske løsninger på komplekse udfordringer. Her får du mulighed for at arbejde innovativt med strategier, og du bliver på den måde trænet i at sammensætte det rette strategi-mix, som skal kunne omsættes i praksis. Pædagogik Du og dine medstuderende møder op med flere års arbejds- og ledelseserfaring, som vil blive inddraget aktivt i undervisningen. Derfor anvender vi udover forelæsninger forskellige undervisningsformer, som gør dette muligt. Det kan f.eks. være dialogbaseret undervisning, workshops, laboratorier, gruppe- og projektarbejde. Innovativ strategi Faget innovativ strategi er opdelt i et perspektivrum og strategilaboratorier. Perspektivrummet giver dig viden om relevante teoretiske perspektiver med særlig betydning for ledelse i den offentlige sektor. Disse kan du bruge til iagttagelse af og kritisk selvrefleksion over din egen strategiske praksis. Faget gør dig samtidig i stand til at iværksætte og ændre processer med det formål at løse iagttagede problematikker. I strategilaboratorierne kommer du til at arbejde med at reformulere strategiske udfordringer for derigennem at kunne se et nyt løsningslandskab samt at kunne designe den rette sammensætning af strategier og eksperimentere med og udvikle nye løsninger. Netværksgrupper Gennem hele uddannelsen indgår du i en netværksgruppe sammen med nogle af dine medstuderende. I netværksgruppen, som er et forum for refleksion og handling, støtter I hinanden i at omsætte indsigter fra undervisningen til refleksion og fornyelse af jeres egen ledelsespraksis. Metode-workshops På hvert af uddannelsens semestre kan du deltage i en række metode-workshops, hvor du vil få indsigt i samfundsvidenskabelige metoder og få skabt viden om, hvordan du håndterer en problemorienteret og en problemstyret tilgang til at arbejde med projekter. Du kommer til at styrke dine evner til at arbejde analytisk, reflektere og forholde dig kritisk i relation til uddannelsens fag og projekter. Eksaminer Hvert semester afsluttes med, at du udarbejder et projekt i samarbejde med nogle af dine medstuderende. Hvert projektarbejde følges op af en mundtlig eksamen. Derudover afsluttes de tre valgfag hver med en mundtlig eksamen baseret på et kort skriftligt oplæg. Netværk På MPA-uddannelsen møder du mange andre ledere fra organisationer, institutioner og offentlige virksomheder. Det giver dig nye perspektiver på din egen organisation og sparring til dig selv som leder. Gennem MPA kan du opbygge tætte netværk, som styrker dig i dit nuværende job og kan hjælpe dig i din fremtidige karriere. MASTERPROJEKT På fjerde og sidste semester kan du specialisere dig og arbejde mere indgående med de temaer, som har relevans for dit integrerede masterprojekt. Valgfag På 3. og 4. semester får du mulighed for at deltage i tre ud af en række valgfag, som på forskellig måde supplerer og uddyber nogle af de temaer, du har arbejdet med tidligere på uddannelsen. Masterprojekt Som afslutning på din uddannelse udarbejder du i samarbejde med en medstuderende et masterprojekt. Her har du mulighed for at gennemføre en dybdegående analyse af en væsentlig ledelsesudfordring i og omkring din egen organisation. I masterprojektet anvender du de indsigter og handlingsperspektiver, som du har opnået gennem hele dit uddannelsesforløb. Jeg valgte MPA for at få bedre analytiske tilgange, at udforme strategier med større forståelse for andres virkeligheder og at navigere bedre i egen organisation. Jeg kan absolut anbefale andre at læse til MPA. Jacob Clausen Fagchef, Arbejde Adlers Hus

5 INTERNATIONALT SAMARBEJDE MPA-uddannelsen er en dansk baseret uddannelse, hvor erfaringer og praksis i den danske offentlige sektor også sættes i et internationalt perspektiv. Dette gøres ved, at du får mulighed for at orientere dig om praksis i den offentlige sektor i forskellige europæiske lande på en international sommerskole, som finder sted mellem første og andet semester. MPA-uddannelsen samarbejder med en lang række universiteter og Business Schools i Europa. Dels om afholdelse af sommerskolen dels om udvikling af den pædagogiske tænkning på uddannelsen. AKKREDITERINGER MPA-uddannelsen ligger i top med hensyn til akkreditering både i Danmark og internationalt. MPA ved CBS har den såkaldte Triple Crown akkreditering, som består af de vigtige internationale akkrediteringer EQUIS, AMBA og AACSB. Kun ca. 50 Business Schools i verden har opnået The Triple Crown. Herudover er uddannelsen akkrediteret og godkendt af det danske Akkrediteringsråd. OPTAGELSE For at blive optaget på MPA-uddannelsen skal du mindst have gennemført en relevant bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse/mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse i ledelse. Derudover skal du have to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse gerne med ledelsesopgaver. Det er også nødvendigt, at du har sproglige færdigheder i engelsk, så du kan følge et engelsksproget undervisningsforløb. Du søger om optagelse ved at udfylde et ansøgningsskema, som du finder på MPAs hjemmeside og sende det til MPA-sekretariatet. På hjemmesiden kan du også læse mere om ansøgningsfrist og informationsmøder. DELTAGERBETALING Det koster kr. at deltage i MPA-uddannelsen. Betalingen falder i fire rater, som er fordelt på tre budgetår. Læs mere om MPA-uddannelsen på

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbudskatalog for... 1 Master of Public Governance... 1 Moduludbud på MPG forår 2015...

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2013 Redigeret juni 2014 og april 2015 J.nr. 2015-422-00656 Denne studieordning gælder for MPA linjerne:

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy MBA in Business Psychology MBA in Business Creativity MBA in Business Strategy MBA uddannelser designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere

EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER

EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER EMBA IN BUSINESS PSYCHOLOGY EMBA IN BUSINESS CREATIVITY EMBA IN BUSINESS STRATEGY EMBA UDDANNELSER designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø 3 Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere