Vækstforum, Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum, Region Hovedstaden"

Transkript

1 Region Hovedstaden Sekretariatet 10. maj Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 21. maj kl Københavns Universitet; Nørregade 10, 1017 København K - Udvalgsværelse 3, Fællesadministrationen, Kommunitetsbygningen, 1. sal; - Indgang: Fra Nørregade 10, opgang C, 1. sal Dagsorden: 0. Velkomst og orientering om Københavns Universitet v. Rektor Ralf Hemmingsen Til drøftelse og beslutning 1. Status på partnerskabsaftalerne med regeringen På grundlag af administrativt forhandlingsmøde med Økonomi- og Erhvervsministeriet den 16. maj. Bilag 1. Statusnotat (eftersendes) 2. Strukturfondene: Udmøntning af udisponerede midler fra Socialfonden for perioden og status for de nye programmers godkendelser Bilag 2. Bilag 3. Indstillings- og statusnotat Brev fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om udisponerede midler 3. Supplering af Vækstforums formandskab Bilag 4. Indstillingsnotat 4. Høringssvar fra Vækstforum om Visit Denmarks Helårsturismeinitiativ Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Indstillingsnotat Udkast til høringssvar Henvendelse fra Visit Denmark om Helårsturisme 5. Indstilling af medlem til overvågningsudvalg for strukturfondene i Danmark Bilag 13. Bilag 14. Indstillingsnotat (eftersendes) Brev fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om overvågningsudvalg (eftersendes) Til orientering 6. Udmøntning af erhvervsudviklingsstrategiens initiativer Bilag 8. Opdateret udmøntningsplan med kort status 1 af 31

2 7. Meddelelser fra formanden Statens bidrag til Wonderful Copenhagen Bilag 9. Konsekvensnotat fra Wonderful Copenhagens bestyrelse Wonderful Copenhagens årsberetning Bilag 10. Årsberetning (uddeles i trykt udgave på mødet) Copenhagen Capacitys årsberetning Bilag 11. Årsberetning (foreligger endnu ikke i trykt udgave) Afløser for repræsentant udtrådt af Vækstforum Bilag 12. Brev fra Økonomi- og Erhvervsministeriet (eftersendes) 2 af 31

3 NOTAT Bilag 2 Vækstforum for REGION HOVEDSTADEN KONGENS VÆNGE HILLERØD TLF: Dato: Strukturfonde: Udmøntning af udisponerede socialfondsmidler for perioden og status for de nye programmers godkendelse Det indstilles At Vækstforum bemyndiger Formandskabet til at prioritere og indstille om tilsagn eller afslag på de ansøgninger, som Vækstforum modtager vedrørende udisponerede midler under Mål 3 for perioden Baggrund Vækstforumsekretariatet har den 30. april modtaget orientering fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) om, at der på nationalt plan er ca. 100 mio. kr. i udisponerede socialfondsmidler under Mål 3- programmet vedrørende den gamle strukturfondsperiode fra (bilag vedlagt). På den baggrund opfordres vækstforumsekretariaterne til at tage initiativer til, at muligheden for støtte fra Socialfonden til projekter udnyttes i det omfang, der i regionerne er initiativer, som kan fremmes umiddelbart. De udisponerede midler indenfor indsatsområderne er opgjort således: Ca. 35 mio. kr. fra programmets prioritet 2 til projekter som skal fremme lige muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet samt integration af svage ledige, herunder især initiativer til at mindske antal arbejdsdygtige, der modtager passiv forsørgelse. Ca. 25 mio. kr. fra programmets prioritet 3 som omfatter kompetenceudvikling, uddannelse og seniorpolitiske tiltag for at fastholde og udvide arbejdsstyrken. Uddannelse og kvalifikationsløft for ansatte især omkring IT for at opkvalificere arbejdsstyrken og tilgodese virksomhedernes behov. Støtte til analysearbejde mv. af arbejdsmarkedspolitiske uddannelses- og beskæftigelsestiltag mv. Ca. 40 mio. kr. fra programmets prioritet 4 til udvikling af en iværksætter- og innovationskultur; F.eks. uddannelses- og træningstiltag, som udvikler arbejdsstyrkens iværksætter og innovationskompetencer, støtte til iværksætter-netværk og støttestruktur samt iværksætterkultur i uddannelsessystemet. Midlerne administreres efter de gamle socialfondsregler, hvilket bl.a. indebærer, at projekterne skal være afsluttet (alle udgifter afholdt og betalt) senest med udgangen af april Det er derfor en forudsætning for støtte, at Vækstforum hurtigt kan fremkomme med indstillinger til Erhvervs- og Byggestyrelsen. 3 af 31

4 Endvidere anføres det som en forudsætning, at der hurtigt er sikkerhed for at projekterne har en bæredygtig økonomi for så vidt angår den nationale medfinansiering på mindst 50 %. Endelig skal de indstillede projekter leve op til de ønsker, krav og forventninger, der må være til den fremtidige regionale erhvervspolitiske strukturfondsindsats i Dette indebærer, at projektansøgninger skal prioriteres og indstilles i sammenhæng med regionens erhvervsudviklingsstrategi. Erhvervs- og Byggestyrelsen skal senest den 20. juni modtage Vækstforums prioritering og indstilling om tilsagn eller afslag på ansøgningerne fra regionen vedrørende de udisponerede socialfondsmidler. Tidsfristen indebærer, at der kun er kort tid til at udarbejde ansøgninger samt til den efterfølgende vurdering og stillingtagen. For at opfylde de stramme tidsfrister foreslås, at Formandskabet for Vækstforum bliver bemyndiget til at prioritere og indstille om tilsagn eller afslag på indkomne ansøgninger til socialfondens Mål 3 for perioden Alle ansøgninger om tilskud til nye projekter forelægges således Formandskabet. Tildeling af merbevilling til igangværende projekter varetages som hidtil af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Initiativer i Region Hovedstaden For at sikre at Region Hovedstaden får andel i de udisponerede midler har vækstforumsekretariatet iværksat følgende initiativer: Kommunerne i regionen er via Kommunekontaktrådet (KKR) orienteret om de udisponerede socialfondsmidler og ansøgningsmuligheden. Væksthuset i Region Hovedstaden er kontaktet. Eftersom Væksthuset er nystartet pr. 1. maj har Vækstforumsekretariatet tilbudt rådgivning og assistance med hensyn til en eventuel ansøgning. Erhvervs- og Byggestyrelsen er kontaktet for at sikre, at de igangværende projekter i regionen, som har potentiale for en forlængelse, bliver orienteret om muligheden for at søge de udisponerede midler. EBST har fra overtaget administrationen og kendskabet til de igangværende projekter i regionen, som er godkendt i den gamle strukturfondsperiode fra Diverse samarbejdspartnere vedrørende erhvervsudviklingsstrategien er orienteret, f.eks. følgegruppen og relevante projektholdere. Information om de udisponerede midler fremgår af Region Hovedstadens hjemmeside. Videre forløb Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt at indstillingerne om tilsagn skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde senest 20. juni. Dette indebærer et stramt tidsforløb, hvor Vækstsekretariatet foreslår følgende frister: Den 4. juni. Frist for ansøgninger, som skal prioriteres og indstilles af Vækstforum for Region Hovedstaden. Ansøgninger skal fremsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), som herefter fremsender dem til Vækstforumsekretariatet for Region Hovedstaden. Ansøgninger kan fremsendes løbende indtil fristen. Den 11. juni (og eventuelt den 12. juni ). Det sagkyndige panel mødes for at drøfte og kommentere de indkomne ansøgninger. 4 af 31 2

5 Den 15. juni. Formandskabet for Vækstforum modtager sekretariatets indstilling om tilsagn eller afslag på ansøgninger med henblik på skriftlig votering. Den 20. juni. Vækstforumsekretariatet fremsender Vækstforums indstillinger til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Status for opstart af de nye programmer Indeværende strukturfondsperiode gik formelt i gang den 1. januar og kører til udgangen af Erhvervs- og Byggestyrelsen, der er den danske overordnede myndighed på området, holdt opstartskonference den 23. april. På konferencen blev det oplyst, at socialfondsprogrammet netop var blevet godkendt af EU-Kommissionen, og at regionalfondsprogrammet forventes godkendt medio juni måned. Det skulle alene være nogle formaliteter, der adskiller programmet fra en godkendelse, så det skulle ikke afholde vækstforaene fra at gå i gang med at behandle ansøgninger til begge programmer. Det sagkyndige panel, som Vækstforum har besluttet skal nedsættes, er næsten på plads. Sekretariatet er derudover begyndt at få forespørgsler fra potentielle ansøgere, som ønsker at få sparring i forhold til deres projektidéer og mulighederne for at få strukturfondsstøtte til deres projekt. Det drejer sig udelukkende om projekter inden for Socialfondens område. Afslutningsvis kan det nævnes, at Sekretariatet er i gang med at videreudvikle hjemmesiden om strukturfondene, så den bliver målrettet kommende ansøgeres behov. Der planlægges kun en begrænset informationsindsats, idet kræfterne og midlerne i første omgang koncentreres om udmøntning af erhvervsudviklingsstrategien. Men alle der henvender sig til Sekretariatet om råd og vejledning i forhold til strukturfondene vil få relevant vejledning. 5 af 31 3

6 6 af 31

7 7 af 31

8 8 af 31

9 NOTAT Bilag 4 Vækstforum for REGION HOVEDSTADEN KONGENS VÆNGE HILLERØD TLF: Dato: 11. maj Supplering af Vækstforums formandskab Formanden for Vækstforum indstiller, at adm. direktør Arne Bang Mikkelsen indtræder i Vækstforums formandskab Vækstforum besluttede på sit første møde den 24. april 2006, at der etableres et formandskab, som udover formanden Jørgen Christensen bestod af: Adm. direktør Gitte Elling, Adecco (Dansk Handel & Service) Direktør Kjeld H. Petersen, Gassonic A/S (Dansk Industri) Rektor Finn Junge-Jensen, Copenhagen Business School I januar er Gitte Elling udtrådt af såvel Vækstforums formandskab som af selve Vækstforum, hvorved der er en ubesat plads i formandskabet. Vækstforum står overfor en lang række udfordringer, herunder forhandlinger med staten i forbindelse med partnerskabsaftalerne, igangsætning af initiativer fra initiativkataloget og løbende behandling af ansøgninger til strukturfondene. Der er behov for at udpege en ny repræsentant til Vækstforums formandskab. 9 af 31

10 NOTAT Bilag 5 Vækstforum for REGION HOVEDSTADEN KONGENS VÆNGE HILLERØD TLF: Dato: 9. maj Høringssvar fra Vækstforum om Visit Denmarks Helårsturismeinitiativ Sekretariatet indstiller, at Vækstforum: Godkender udkast til høringssvar fra Vækstforum om Helårsturisme Visit Denmark har i brev af 16. april opfordret de danske vækstfora til at komme med bemærkninger til gennemførelsen af initiativet helårsturisme på baggrund af Regeringens Turismepolitiske Redegørelse fra Det fremgår af henvendelsen, at initiativet om helårsturisme for regionerne og de regionale vækstfora rummer et klart erhvervsmæssigt perspektiv både i forhold til de regionale erhvervsudviklingsstrategier, de regionale udviklingsplaner, turismens rammevilkår samt de økonomiske rammer for turismens udvikling i de enkelte regioner. Der er identificeret 23 destinationer i Danmark med potentiale for at udvide turismesæsonen eller blive helårsdestinationer herunder Helsingør - Grib Skov, der indgår som feriehusbaseret destination. Sekretariatet for Vækstforum er orienteret om, at Helsingør Grib Skov destinationen i samarbejde med Hillerød Kommune og Wonderful Copenhagen har ansøgt om midler til gennemførelse af et initiativ, der foruden bidrag fra VisitDenmark finansieres af de lokale parter og Wonderful Copenhagen. Det nationale initiativ om helårsturisme har en samlet budgetramme på godt og vel 24 mio. kr. hvoraf over halvdelen forventes fra erhverv og fonde, medens kommuner og regioner forventes at bidrage med 1,5 mio. kr.. Resten af finansieringsrammen udgøres af statens bidrag. VisitDenmark vil formentlig inden den 1. juni udvælge 5-7 ansøgningskonsortier, som får medfinansiering til konceptudviklingsaktiviteter i Det drejer sig på denne måde om et indtil videre mindre initiativ med kystturismen i fokus. Initiativet er for indeværende ikke fulgt op af et tilsvarende initiativ om storbyturismen og en nødvendig styrkelse af den internationale konkurrencekraft, der er under pres. Væksten i antallet af udenlandske turister i Region Hovedstaden ligger således under det europæiske gennemsnit for storbyer. Derfor vil en markant indsats på dette område være af stor betydning for Region Hovedstadens udvikling som metropolregion. 10 af 31

11 Bilag 6 VisitDenmark Islands Brygge København S Att.: Direktør Lars Erik Jønsson VÆKSTFORUM for REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge Hillerød Tlf: Fax: E-post: Dato: Sagsnr.: Arkiv: Vækstforum for Region Hovedstaden har modtaget Visit Denmarks henvendelse af 16. april vedrørende Helårsturisme til udtalelse. Turismen har stor betydning for både vækst og beskæftigelse samt for international synlighed og mere indirekte for tiltrækning af talenter og investeringer. Derfor er det positivt, at der i initiativet om Helårsturisme sættes fokus på udvikling og innovation af kystturismen, hvor Vækstforum bemærker, at Helsingør - Grib Skov i Region Hovedstaden indgår som feriehusbaseret destination. Vækstforum har dog noteret sig, at Helårsturisme-initativet på den ene side har et relativt begrænset samlet budget og på den anden side har involveret en stor indsats fra mange kommuner i hele landet. På dette grundlag udtaler Vækstforum for Region Hovedstaden sin opbakning til den ansøgning, som lokale partnere i Helsingør Grib Skov i samarbejde med Wonderful Copenhagen (regionens fælles turismeudviklingsselskab) har indsendt til Visit Denmark. Erhvervsudviklingsstrategien for Region Hovedstaden fokuserer på styrkelsen af storbyregionens internationale konkurrencekraft og udvikling af regionens metropolfunktioner, herunder som international turistdestination. På dette grundlag og fordi væksten i antallet af udenlandske turister i Region Hovedstaden ligger under det europæiske gennemsnit for storbyer opfordrer Vækstforum til, at den nationale indsats også på dette felt styrkes i tæt samarbejde med regionens turismeudviklingsselskab Wonderful Copenhagen. Med venlig hilsen Jørgen Christensen formand 11 af 31

12 12 af 31

13 13 af 31

14 14 af 31

15 15 af 31

16 16 af 31

17 17 af 31

18 18 af 31

19 19 af 31

20 Bilag 8 Maj ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI - REGION HOVEDSTADEN UDVIDET UDMØNTNINGSPLAN Udmøntningsplanen giver gennem 4 bogstavkoder et hurtigt overblik over, hvornår initiativerne foreslås igangsat: A. Etablere projektgruppe B. Udarbejde projektbeskrivelse C. Ansøgning/projekt forelægges Vækstforum D. Afslutning og igangsætning af større opfølgningsprojekter (anvendes pt. kun ved nogle få forprojekter, hvor slutdatoen er kendt) Derudover er der under de initiativer, hvor arbejdet er igangsat eller hvor arbejdet skal igangsættes 2. kvartal givet en kort status for arbejdet. I en række af initiativerne er sekretariatet gået i uformel dialog med forslagsstillerne for at få kvalificeret input til kommissorium og emner for opstartsmøder. I budget/finansieringsfeltet er der ud over det tentative bruttobudget angivet de potentielle finansieringskilder for initiativet. Finansieringskilderne er angivet med nedenstående bogstavkoder. Den endelige finansieringsmodel vil naturligvis i høj grad afhænge af den mere detaljerede projektbeskrivelse, og hvilke centrale parter der i sidste ende er med til at løfte opgaven. a. EU-Socialfond b. EU-Regionalfond c. Anden EU-finansiering herunder Interreg-Øresund d Staten: Globaliseringsmidler e Staten: Brugerdreven innovationspulje f. Staten: Andre midler g. Regionen: Erhvervsudviklingsmidler h. Kommuner i. Andre centrale parter herunder Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity Der er ikke angivet koder for de projekter, som allerede er igangsat og dermed er finansieret (f.eks. rammetilsagnsprojekterne). 20 af 31 1

21 INDSATSOMRÅDE 1: STÆRKE OG PERSPEKTIVRIGE KOMPETENCEKLYNGER Forventet aktivitet Centrale parter Budget Finansiering INITIATIV 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Tentativt/Brutto Mio. kr. 1.1 IT-VÆKSTMILJØ I VERDENSKLASSE A B/C Københavns Universitet, DTU, Copenhagen Business School, IT- Universitet, Øresundsuniversitetet, ITEK, IT-Branchen, IT-væksthuset 5te, Symbion, Videnskabsministeriet, Københavns Kommune, Crossroads Copenhagen, Region Hovedstaden og interesserede private virksomheder 50 a,f,g,h,i Status: Dialog med VTU-ministeriet om det nuværende vækstmiljøs videreførelse er i gang. I den forbindelse drøftet, at VTU indgår i CopenhagIT-projektet, hvor Symbion er lead-partner. Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet sin opbakning til CopenhagIT-projektets indhold (rammetilsagnsprojekt). Projektet igangsættes umiddelbart. 1.2 DET INTERAKTIVE HUS A B/C Producentforeningen og Den Danske Filmskole Status: Forprojekt afsluttet og interim bestyrelse bestående af de centrale parter er nedsat. Interim bestyrelsens har dialog med henholdsvis Kulturministeriet og Økonomi og erhvervsministeriet med henblik på samarbejde. Vækstforums Sekretariat og Producentforeningen gør status for processen medio maj. 15 a,d,f,g,i 1.3 KNUDEPUNKT FOR MOBIL OG TRÅDLØS KOMMUNIKATION A B C NordICT (f.eks. Nokia, Siemens, Motorola, Nettest, ITEK, IT-Branchen, DTU), Derudover Region Nordjylland og Videnskabsministeriet Status: Sekretariatet er i dialog med NordICT om konkretisering af initiativet. I drøftelserne indgår opbygning af sekretariat, forskning & udvikling indenfor mobil & trådløs kommunikation, mobil underholdning, det mobile sundhedssystem (Health Care IT). Tidspunkt for opstartsmødet er ikke endeligt fastlagt, men ventes gennemført i maj/juni a,f,g,i 1.4 IT-ERHVERVET EN KLYNGEANLYSE A B C 1.5 BIO-SUNDHEDSKLYNGEN C/A B D Dansk Industri (ITEK), IT-Branchen, Universiteterne, IT-Vækstmiljøet 5 te, Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden GCP-enhed (Good Clinical Practice), Lægemiddelindustriforeningen (LIF), Medicon Valley Academy (MVA), Københavns Universitet, Copenhagen Bio Science Park (COBIS), Videnskabsministeriet, ITUniversitetet, DTU, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Øresund IT Academy 1 a,i 1 Status: Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet sin opbakning til projektets indhold (rammetilsagnsprojekt). Projektet igangsættes umiddelbart. Budgettet skal dog udspecificeres. 1.6 FILMMILJØ I HOVEDSTADEN A B C Kommuner, Danmarks Eksportråd, Kulturministeriet, Filmskolen, Copenhagen Capacity, Producentforeningen, Zentropa, Nordisk Film m.fl. Status: Copenhagen Capacity har udarbejdet en beskrivelse til initiativets relancering m.h.p. etablering af en proof-of-business fond i 2008, hvor der via samarbejde mellem København og Frederiksberg kommuner, Kulturministeriet og Copenhagen Capacity er skaffet finansiering for til delinitiativerne Copenhagen Film Fund / Oresund Film Commission. Sekretariatet for Vækstforum er i samarbejde med Copenhagen Capacity ved at planlægge opstartsmøder på to delinitiativer om hhv. Copenhagen Film Mentor og Udvikling af et kompetencenetværk mellem finansielle eksperter og filmbranchen. 10 a,b,d,f,i 21 af 31 2

22 1.7 DEN FEMTE INTERNATIONALE MODEKLYNGE A B/C Danish Fashion Institute, Danmarks Eksportråd, Dansk Erhverv (Brancheforeningen: Textil & Tøj), Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity, Copenhagen Business School, Copenhagen Fur, Copenhagen International Fashion Fair, TEKO (uddannelsescenter for design og beklædning i Herning), Danmarks Designskole, Danmarks Design Center, Region Midtjylland a,b,d,g,i Status: Sekretariatet for Vækstforum er i dialog med Danish Fashion Institute ved at planlægge opstartsmøde, der skal kvalificere kommissoriet for initiativets delprojekter i den brede kreds af interessenter og som delemner under workshoppen drøftes derfor tre hovedoverskrifter: modeerhvervets internationalisering, udvikling af modeevents og detailhandlens samt kulturlivets betydning for København som femte internationale modeklynge. 1.8 BEDRE INTERAKTION MELLEM MEDICO INDUSTRIEN OG SUND HEDSSEKTOREN A B C Medicoindustrien, Region Hovedstaden, Danske Regioner, Region Skåne, patientforeninger, kommuner, universiteter samt Copenhagen Innovation Center Status: Sekretariatet er i dialog med Medicoindustrien om konkretisering af initiativet. Sekretariatet udarbejder et kommissorium og inviterer centrale parter til opstartsmøde. Tidspunkt for opstartsmødet er ikke endeligt fastlagt eftersom initiativet skal sammentænkes med Copenhagen Innovation Center der er behov for tæt koordinering mellem de to initiativer a,e,h,i 1.9 UDVIKLING AF NORDEUROPAS LOGISTIK- OG HANDELSHUB A B C Copenhagen Capacity, HTS, DI, Dansk Erhverv (Dansk Transport og Logistik), Copenhagen Business School, DTU, Københavns Havn, SAS, Post Danmark, Københavns Lufthavn. Mange af disse er medlem af Øresund Logistics Status: Sekretariatet har holdt idéudviklingsmøde med Øresund Logistics og er ved at udarbejde kommissorium med henblik på opstartsmøde med de centrale parter a,b,c,g,i 1.10 ECO-INNOVATION MILJØ OG ENERGI TEKNOLOGISK INNOVATION A B C Dansk Industri (Energi Industrien), Øresund Environment Academy, Københavns Kommune, Copenhagen Living Lab, Copenhagen Capacity, DTU, SCION-DTU, Teknologisk Institut, DONG Energy, VEKS, Amagerforbrænding, Vestforbrænding I/S, Spildevandscentret i Avedøre og Lynettefælleskabet. Status: Der inviteres snarligt til opstartsmøde/workshop. Amagerforbrænding er allerede inde i en dialog med relevante parter om dele af initiativet - etableringen af et World Energy Showroom. World Energy Showroom er tænkt som et sted, hvor Danmark kan præsentere energi- og miljøteknologi. Pt. er der et ringe innovationssamspil mellem forskning og erhvervsliv i projektet og sekretariatet vil i samarbejde med Amagerforbrænding, Øresund Environment Academy og centrale parter udvikle det innovationsmæssige sigte i projekt a,d,f,g,i 1.11 FØDEVARER, ERNÆRING OG SUNDHED A B C Videnskabsministeriet, Fødevareministeriet, Danish Pharma Consortium, DI (FødevareIndustrien), kommunerne, Region Hovedstaden, Medicon Valley Academy, Øresund Food Network, private virksomheder (fødevare- og ingrediensproducenter). Status: Sekretariatet er i dialog med Øresund Food Network om konkretisering af initiativet. Særligt fokus på Sunde fødevare som forskningsplatform, Fødevare forebyggelse/helbredende, Fødevare/Pharma. Sekretariatet udarbejder et kommissorium og inviterer centrale parter til opstartsmøde. Tidspunkt for opstartsmødet er ikke endeligt fastlagt, men forventes gennemført i juni a,f,i 1.12 INNOVATIONSSAMSPIL MELLEM REGIONENS KLYNGER A B C FORA, brancheorganisationer, og universiteter med særlig viden om klynger er også centrale aktører. Regionens højteknologiske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 1 a,i 22 af 31 3

23 INDSATSOMRÅDE 2: NYE VIRKSOMHEDER NY VIDEN Forventet aktivitet Centrale parter Budget INITIATIV 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Tentativt/Brutto Mio. kr. 2.1 SIKRE REGIONALT FOKUSERET INDSATS I IVÆRKSÆTTERHUSET A/B C Erhvervs- og Byggestyrelsen, kommunerne, uddannelsesinstitutioner, GTSinstitutter, regionens vækstmiljøer, Øresund Entrepreneurship Academy, Danmarks Eksportråd, Copenhagen Capacity samt Vækstfonden og Finansrådet (på finansieringsmuligheder), Copenhagen Business School, DTU, Københavns Universitet. Status: Der har været en indledende dialog med Væksthusets direktør, som nu intensiveres efter Væksthuset officielle åbning 1. maj. Derudover er der dialog om mulighederne for at anvende nogle af de 100 mio. kr. i socialfondsmidler fra gammel periode til kompetenceudvikling og iværksætteri a,b,e,f,g,h,i 2.2 NY VIDEN TIL BYGGEFAGENE A B C Regionens kommuner samt repræsentanter fra projektrådet i Det Digitale Byggeri (Erhvervs- og Byggestyrelsen; Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger; Fonden Realdania; Dansk Byggeri; Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling; Lejerbo; Danske Arkitektvirksomheder; BAT-kartellet; Handelshøjskolen i København; Grundejernes Investeringfond; Byggematerialeindustrien m.fl.), Teknologisk Institut (Byggeridivisionen) og Region Skåne a,b,d,f,i Status: Sekretariatet er i dialog med Dansk Byggeri om konkretisering af initiativet. Særligt fokus på Byggeregnskab, Digital efteruddannelse produkt/metode-anvendelse, Offentlig/privat metodeudvikling, Energieffektivt byggeri. Sekretariatet udarbejder et kommissorium og inviterer centrale parter til opstartsmøde. Tidspunkt for opstartsmødet er ikke endeligt fastlagt, men forventes gennemført i maj/juni. INDSATSOMRÅDE 3: METROPOLREGIONENS UDVIKLING Forventet aktivitet Centrale parter Budget INITIATIV 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Tentativt/Brutto Mio. kr. 3.1 ERHVERVSMÆSSIG BRANDING AF HOVEDSTADEN: COPENHAGEN REDEFINED A/B C Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Kommunerne, Dansk Industri, HTS, Dansk Erhverv d,i Status: Copenhagen Capacity har udarbejdet skitse til initiativet og opstartsmøde er under planlægning i samarbejde med Vækstforums Sekretariat. 3.2 SAMARBEJDE MED KOMMUNER OG ERHVERVSCHEFTER OM INTERNATIONAL MARKEDSFØRING A/B C Regionens kommuner, Oline (Danmarks største online database for erhvervsejendomme og erhvervslokaler), Copenhagen Capacity. Status: Vækstforums Sekretariat planlægger sammen med Copenhagen Capacity, hvordan projektet efter den pågående test- og udviklingsperiode kan udvides og videreudvikles a,d,h,i 23 af 31 4

24 3.3 STYRKET INDSATS FOR INTER NATIONALE VIDENSKABELIGE KON GRESSER TIL HOVEDSTADS REGIONEN A B C Wonderful Copenhagen, Københavns Universitet, DTU, Copenhagen Business School, Videnskabsministeriet, forskningstunge virksomheder, kongresarrangører samt brancheorganisationer f.eks. LIF d,g,i 3.4 ATTRAKTIV INTERNATIONAL VIDEN SERVICEREGION C/A B D Videnservice dækker over en række brancher, der er organiseret under HTS, IT-Branchen, Dansk Industri (bl.a. ITEK og Dansk Management Råd), Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Dansk Erhverv, Finansrådet - også på medarbejdersiden er der repræsentanter i en række organisationer som Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Arkitektforbundet, DJØF m.fl., Copenhagen Capacity. 1 Status: Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet sin opbakning til projektets indhold (rammetilsagnsprojekt). ). Projektet igangsættes umiddelbart. Budgettet skal dog udspecificeres. 3.5 ARKITEKTUR OG DESIGN A B C Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center, Akademisk Arkitektforening AA, Arkitektforbundet, Danske Arkitektvirksomheder, Kunstakademiets Arkitektskole, Dansk Byggeri, Erhvervs- og byggestyrelsen, Foreningen af Danske Designere, Danmarks Design Skole, DTU, Copenhagen Business School, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen a,d,e,g,i INDSATSOMRÅDE 4: FORSKNING OG INNOVATION Forventet aktivitet Centrale parter Budget INITIATIV 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal MERE FORSKNING PÅ HOSPITALER OG UNIVERSITETER (Note: Opstart afventer en række initiativer i regi af Region Hovedstaden forskningsstrategi, forskningsstøtteenhed etc.) A B/C Universiteter, Forskningsinstitutioner, Lægemiddelindustriforeningen, Videnskabsministeriet, Region Hovedstadens hospitaler og private forskningstunge virksomheder c,f,g,i 4.2 COPENHAGEN INNOVATION CENTER MEDARBEJDER- OG BRUGERDREVEN INNOVATION FOR KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER A/B C Region Hovedstadens hospitaler, kommunerne, Medicoindustrien, HTS, Dansk Industri, Regionens vækstmiljøer, iværksætterhuset, Erhvervs og byggestyrelsen, universiteter, GTS er og andre vidensinstitutioner, faglige organisationer m.m a,b,e,g,h,i Status: Sekretariatet er dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen om programmet for brugerdreven innovation, som lige er igangsat. Sekretariatet udarbejder kommissorium og indkalder til opstartsmøde snarest. Udvikling af Copenhagen Innovation Center kan endvidere forvente input fra CopenhagIT-projektet (rammetilsagnsprojekt) se under projekt BRUGERORIENTERET TEKNOLOGI FOR DE ÆLDRE A/B C Københavns Kommune og øvrige kommuner, IT-universitetet, IT-vækstmiljøet, Medicoindustrien, Dansk Design Skole, DI, SAHVA A/S, DTU, faglige organisationer. Status: Københavns Kommune har påbegyndt etableringen af et forskningsplejehjem. Forskningsplejehjemmet er forsat i udviklingsfasen, men det er planen at fokus også skal være på teknologiske relaterede emner. Københavns Kommune forudsætter, at der opnås ekstern finansiering. Sekretariatet vil arbejde for at der bliver et tæt samarbejde og relation til Copenhagen Innovation Center. Sekretariatet vil samle de relevante parter for at diskutere hvordan Vækstforum kan understøtte og udbrede dette projekt til hele regionen a,e,h,i 24 af 31 5

25 INDSATSOMRÅDE 5: ØGE OG UDVIKLE ARBEJDSSTYRKEN PÅ ALLE NIVEAUER Forventet aktivitet Centrale parter Budget INITIATIV 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Tentativt/Brutto Mio. kr. 5.1 KOMPETENCEREGNSKAB FOR HELE ØRESUNDSREGIONEN A B/C Arbejdsmarkedets parter, Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland, Region Skåne, Länsarbetsnämnden i Skåne, Regionens Kompetencecentre, uddannelsesinstitutioner, kommuner/jobcentre, Øresundskomiteen. Status: Sekretariaterne fra Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland og Vækstforum for Region Hovedstaden har april igangsat udarbejdelse af et udkast til kommisorium for initiativet. De centrale parter er blevet indbudt til opstartsmøde om initiativet d. 24. maj, hvor udkastet til kommisorium drøftes og snarest herefter fastlægges. 5.2 ØGE ARBEJDSKRAFTUDBUDDET A B C Beskæftigelsesregion for Hovedstaden og Sjælland, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, Beskæftigelsesministeriet, jobcentre, kommunerne, Region Skåne, Länsarbetsnämnden i Skåne Status: Indsatsområdet består af seks initiativer med hver deres målgruppe. Initiativerne har det til fælles, at målet er at fastholde eller øge udbudet af arbejdskraft. Sekretariatet vil indbyde de centrale parter til et opstartsmøde med henblik på at få fastlagt kommissorium og etableret en eller flere projektgrupper inden sommerferien. Herefter skal der hurtigt findes projektansvarlige til de enkelte projekter, så konkrete projektforslag kan udarbejdes c,f,g,h,i b,f,h,i 5.3 REGIONALT CENTER FOR UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT A B/C Centret bør etableres i et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, jobcentre, EURES, Udlændingeservice, ØresundDirekt, Copenhagen Capacity (Expat-projekt) og Beskæftigelsesregionen f,g,h,i 5.4 MATEMATIK, NATUR OG TEKNOLOGI I VERDENSKLASSE A B/C Der er en række vigtige aktører i forhold til at udvikle de naturvidenskabelige kompetencer f.eks. Danske Science Gymnasier (DASG), tekniske skoler, Dansk Industri, DTU, Region Hovedstaden, Ingeniørforeningen (IDA) og andre faglige organisationer på området. Status: Projekt kører allerede i regi af Danske Science Gymnasier (DASG), der er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag. Sekretariatet vil indbyde de centrale parter til møde i 2. kvartal med henblik på at drøfte, hvordan deltagerkredsen kan udvides til erhvervsfaglige skoler, som foreslået i strategien. INITIATIV 6.1 REGION HOVEDSTADEN NORDEUROPAS CENTER FOR STORE BEGIVENHEDER INDSATSOMRÅDE 6: MARKEDSFØRING, EVENTS, KULTUR OG VÆRDIER 1. kvartal Forventet aktivitet Centrale parter Budget 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal A B C 2008 Københavns Kommune, Wonderful Copenhagen, Parken, Idrætsfonden Danmark, Bella Centret, hoteller og andre professionelle arrangører af store begivenheder b,f,i Tentativt/Brutto Mio. kr. Status: Vækstforums sekretariat samarbejder med Wonderful Copenhagen om konkretisering af initiativet, der vil involvere en lang række interessenter herunder afklaring af mulighederne for at opnå strukturfondsmedfinansiering. Erhvervs- og Byggestyrelsen indgår i dialogen om strukturfondsfinansiering. Arbejdet med oplevelsesøkonomi og events vil også involvere et tæt med interesserede kommuner d,f,g,i 25 af 31 6

26 6.2 OL TIL KØBENHAVN C Wonderful Copenhagen, Danmarks Idrætsforbund, Kulturministeriet, Danmarks Olympiske Komité, Team Danmark, Idrætsfonden Danmark, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Region Skåne og interesserede private virksomheder og organisationer (heraf IOCkongres 18) Status: Vækstforums Sekretariat vil i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund og med udgangspunkt i forberedelserne til IOC kongressen undersøge, hvilke yderligere initiativer der bør igangsættes for at trække OL til København. d,f,g,h,i 6.3 INTERNATIONAL MARKEDSFØRING AF ØRESUNDSREGIONEN C Projektet ledes af Wonderful Copenhagen og en række turismeorganisationer på tværs af Sundet har givet tilsagn, men også Københavns Lufthavne A/S, Øresundsbron og Scandinavian Airlines støtter projektet finansielt. 0 INDSATSOMRÅDE 7: ØRESUND OG DET INTERNATIONALE UDSYN Forventet aktivitet Centrale parter Budget INITIATIV 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Tentativt/Brutto Mio. kr. 7.1 NY ØRESUND SCIENCE REGION D 7.2 ØRESUND ENTREPRENEURSHIP ACADEMY A B/C 7.3 ÖRESUNDSUTVECKLING MATCHMAKING AF VIRKSOMHEDER A/B C Region Hovedstaden vil gå sammen med de øvrige regionale parter for at få udviklet Øresund Science Region Bestyrelse for Øresund Entrepreneurship Academy med 15 repræsentanter fra bl.a. universiteterne, erhvervslivet, Region Hovedstaden og Region Skåne. Parterne bag ØresundsUtveckling var Helsingborg Stad, Helsingør Kommune, Region Skåne, Udvikling Nord og Sydsvenske Industri- och Handelskammaren c,f,g,h,i c,f,g,i 5-10 c,g,h,i 7.4 INTERNATIONAL BENCHMARKING AF REGION HOVEDSTADEN D Region Hovedstaden og Erhvervs- og byggestyrelsen (FORA) af 31 7

27 16. april Notat om konsekvenser af evt. fjernelse af Økonomi- og Erhvervsministeriets medfinansiering af Wonderful Copenhagen. Wonderful Copenhagen er oprettet af bl.a. Økonomi- og Erhvervsministeriet i 1991 med det formål at gøre København til vækstmotor for Danmark i konkurrencen mellem verdens storbyer om kongresser og anden form for international turisme. Siden sin start har Wonderful Copenhagen derfor årligt modtaget et bidrag til sin drift og sine aktiviteter fra Staten. Økonomi- og Erhvervsministeriet har nu tilkendegivet, at man fra 2008 vil fjerne sit bidrag. Dette notat har til formål at give et overblik over konsekvenserne heraf. Konsekvenser af bortfjernelse af Statens bidrag til Wonderful Copenhagen Wonderful Copenhagen modtager årligt 17 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Disse midler udgør sammen med ca. 25 mio. kr. fra Region Hovedstaden grundfinansieringen af organisationen. Denne grundfinansiering er løftestang for bidrag fra private virksomheder, kulturinstitutioner mv. på direkte knap 40 mio. kr. og indirekte ca. 100 mio. kr. Den private finansieringsandel af Wonderful Copenhagen er en af de højeste i Europa. Der er således stærk opbakning fra erhvervslivet til organisationen. Fjernelsen af Økonomi- og Erhvervsministeriets bidrag vil samlet reducere organisationens aktiviteter med skønsmæssigt 30 40%. København vil hermed få langt færre ressourcer til rådighed end de byer man konkurrerer hårdest med. Det gælder eksempelvis Wien og Stockholm, der omregnet til danske kroner årligt modtager hhv. 112 mio. kr. og 59 mio. kr. På kort sigt vil færre aktiviteter lede til at den omsætning og det provenu for bl.a. Staten, som aktiviteterne i Wonderful Copenhagen skaber, bliver mindre. Konkret vurderes det, at den årlige omsætning ud i samfundet bliver 250 mio. kr. mindre og provenuet til Staten bliver ca. 60 mio. kr. mindre. Hertil kommer, at mange mindre virksomheder og kulturinstitutioner mister en kanal for adgang til internationale markeder under overskriften Copenhagen. Wonderful Copenhagen sørger i dag for at koordinere ressourcerne fra disse aktører, der typisk ikke selv har kræfterne til selv at markedsføre sig globalt. mulighederne for at udnytte store internationale begivenheder som Outgames og den store IOC kongres i 2009 til profilering af København og Danmark bliver færre det stærke og troværdighedsskabende argument, at Wonderful Copenhagen støttes af Staten forsvinder. Det har bl.a. stor betydning i organisationens arbejde for at trække internationale videnkonferencer til Danmark. Fjernelsen af Økonomi- og Erhvervsministeriets medfinansiering kommer samtidig med fremlæggelsen af Økonomi- og Erhvervsministeriets plan for global 27 af 31

28 markedsføring af Danmark. Midlerne herfra kommer imidlertid ikke til at gå til aktiviteterne i Wonderful Copenhagen. Med færre aktiviteter vil hovedstaden tabe synlighed og attraktion som konferenceby, som kulturby, som investeringsmål og turistdestination. I løbet af ganske få år vil det kunne aflæses i et tab af arbejdspladser især for kortuddannede og nydanskere, som turismen er god til at skabe jobs for. 65% af de ansatte i turismen er ufaglærte og ca. 17% nydanskere. Den mangeårige investering fra Økonomi- og Erhvervsministeriets side i hovedstaden som vækstmotor for den internationale turisme til Danmark, vil gradvist tabe sin værdi. De negative konsekvenser har national rækkevidde: 1. København som et aktiv for Danmark vil blive svækket: 80% af al international medieomtale af Danmark som rejse- og kulturland har København som indgang. København er på tilsvarende niveau den vigtigste indgang til Danmark for eksempelvis internationale videnkonferencer, flyruter, krydstogtanløb og udenlandske investeringer. Ingen anden storbyregion i eksempelvis Sverige eller Tyskland har en sådan national betydning. 2. Danmark har i modsætning til de større lande i Europa kun sin hovedstad med tyngde, til at kunne hævde sig på den globale scene: København er med en 20. plads - eneste danske by på listen over verdens storbyer med de stærkeste brands København er blandt de 20 største turisme byer i Europa (aktuelt nr. 17). Den næste danske by Århus - findes omkring nummer 100 på listen. København er blandt verdens 10 største byer for internationale konferencer. Ingen anden dansk by er at finde blandt de 100 største. København er Nordeuropas største krydstogtdestination. 3. Turismen i Hovedstaden vil blive en svagere vækstdynamo for hele Danmark: Knap halvdelen af den samlede turisme beskæftigelse i Danmark beror på turismen i hovedstaden. Gælder især mange underleverandører i provinsen. Hovedstadens turisme skaber også jobs i resten af Danmark. Over de sidste 10 år har den skabt mere en 3000 jobs i provinsen: hver gang turismen i hovedstaden vokser med 10 jobs, skabes 3 i resten af landet. Turismen i Hovedstaden er de sidste 10 år vokset med gennemsnit 4,2 procent om året. Uden hovedstadens vækst ville det øvrige Danmark have haft en negativ udvikling i turismen på 0,3 procent årligt. Wonderful Copenhagens værdiskabelse Samlet skaber aktiviteterne i Wonderful Copenhagen en årlig omsætning på ca. 1,2 mia. kr. og et provenu til Staten på ca. 280 mio. kr. Gennem organisationens virksomhed skabes årligt direkte jobs, heraf godt 300 jobs i provinsen. Hertil kommer, at organisationen gennem sine aktiviteter skaber betydelig international synlighed gennem bl.a. tilrettelæggelsen af 600 årlige internationale mediebesøg som årligt skaber presseomtale af værdi på henved 200 mio. kr. Omtalen herfra tjener også som den vigtigste indgang til omtalen af Danmark som rejse- og kulturland, jfr. ovenfor. 28 af 31

29 godt udenlandske forskere, som Wonderful Copenhagens kongres arbejde årligt er med til at trække til hovedstaden. Wonderful Copenhagen mobiliserer i kraft af blandt andet Økonomi- og Erhvervsministeriets investering en økonomisk opbakning fra private virksomheder, der er den suverænt største i Danmark og en af de største i Europa. Wonderful Copenhagen betragtes og benchmarkes internationalt som best practice og et af de bedste eksempler på et resultatskabende offentligt-privat partnerskab på turismeområdet. Her trækker Stat, region, kommuner og private på samme hammel, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Det er i løbet af det sidste års tid vedvarende søgt at få regeringens lydhørhed overfor den ovennævnte problemstilling. Senest har formanden for Vækstforum i Region Hovedstaden bragt sagen op for finansministeren. Ministeren har svaret, at Wonderful Copenhagen kan søge den nuværende finansiering fra Økonomi- og Erhvervsministeriet dækket af midler fra EU's regionalfondsmidler. Efter en foreløbig gennemgang med embedsmænd fra Økonomi- og Erhvervsministeriet og Region Hovedstaden står det klart, at der forventeligt vil kunne hentes ca. 5 mio. kr. til konkrete projekter og aktiviteter herfra. Det bemærkes, at EU midlerne ikke kan anvendes til driften af organisationen. Det skal også bemærkes, at Region Hovedstaden allerede i dag anvender en stor del af udviklingsmidler regionen har til rådighed til medfinansiering af Wonderful Copenhagen. 29 af 31

30 Bilag 10 Wonderful Copenhagens årsberetning Trykt udgave uddeles på mødet. Klik her for at åbne årsberetningen. 30 af 31

31 Bilag 11 Copenhagen Capacitys årsberetning Årsberetningen foreligger endnu ikke i trykt udgave. Klik her for at åbne årsberetningen. 31 af 31

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER Udkast af 21. november 2006 1 INDLEDNING 4 FINANSIERINGSPLAN FOR ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGIEN 5 INDSATSOMRÅDE

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: 13.05.2011

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 12. juni 2006 kl. 16-18 på amtsgården i Hillerød lokale H2 Debat

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-06-2014 15:00 MØDESTED Innovationsgaragen, Skovlunde Byvej 96a MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Monitorering af kræftpakke forløb

Monitorering af kræftpakke forløb Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 41.03 Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012 Meddelelse nr. 41.04 Standardiseret økonomiopfølgning

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Emne: Forslag til placering af 12 nye hospicepladser

Emne: Forslag til placering af 12 nye hospicepladser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 12 Emne: Forslag til placering af 12 nye hospicepladser 6 bilag Hospicepladser fordelt på planlægningsområder Planlægningsområde

Læs mere