Vækstforum, Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum, Region Hovedstaden"

Transkript

1 Region Hovedstaden Sekretariatet 10. maj Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 21. maj kl Københavns Universitet; Nørregade 10, 1017 København K - Udvalgsværelse 3, Fællesadministrationen, Kommunitetsbygningen, 1. sal; - Indgang: Fra Nørregade 10, opgang C, 1. sal Dagsorden: 0. Velkomst og orientering om Københavns Universitet v. Rektor Ralf Hemmingsen Til drøftelse og beslutning 1. Status på partnerskabsaftalerne med regeringen På grundlag af administrativt forhandlingsmøde med Økonomi- og Erhvervsministeriet den 16. maj. Bilag 1. Statusnotat (eftersendes) 2. Strukturfondene: Udmøntning af udisponerede midler fra Socialfonden for perioden og status for de nye programmers godkendelser Bilag 2. Bilag 3. Indstillings- og statusnotat Brev fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om udisponerede midler 3. Supplering af Vækstforums formandskab Bilag 4. Indstillingsnotat 4. Høringssvar fra Vækstforum om Visit Denmarks Helårsturismeinitiativ Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Indstillingsnotat Udkast til høringssvar Henvendelse fra Visit Denmark om Helårsturisme 5. Indstilling af medlem til overvågningsudvalg for strukturfondene i Danmark Bilag 13. Bilag 14. Indstillingsnotat (eftersendes) Brev fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om overvågningsudvalg (eftersendes) Til orientering 6. Udmøntning af erhvervsudviklingsstrategiens initiativer Bilag 8. Opdateret udmøntningsplan med kort status 1 af 31

2 7. Meddelelser fra formanden Statens bidrag til Wonderful Copenhagen Bilag 9. Konsekvensnotat fra Wonderful Copenhagens bestyrelse Wonderful Copenhagens årsberetning Bilag 10. Årsberetning (uddeles i trykt udgave på mødet) Copenhagen Capacitys årsberetning Bilag 11. Årsberetning (foreligger endnu ikke i trykt udgave) Afløser for repræsentant udtrådt af Vækstforum Bilag 12. Brev fra Økonomi- og Erhvervsministeriet (eftersendes) 2 af 31

3 NOTAT Bilag 2 Vækstforum for REGION HOVEDSTADEN KONGENS VÆNGE HILLERØD TLF: Dato: Strukturfonde: Udmøntning af udisponerede socialfondsmidler for perioden og status for de nye programmers godkendelse Det indstilles At Vækstforum bemyndiger Formandskabet til at prioritere og indstille om tilsagn eller afslag på de ansøgninger, som Vækstforum modtager vedrørende udisponerede midler under Mål 3 for perioden Baggrund Vækstforumsekretariatet har den 30. april modtaget orientering fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) om, at der på nationalt plan er ca. 100 mio. kr. i udisponerede socialfondsmidler under Mål 3- programmet vedrørende den gamle strukturfondsperiode fra (bilag vedlagt). På den baggrund opfordres vækstforumsekretariaterne til at tage initiativer til, at muligheden for støtte fra Socialfonden til projekter udnyttes i det omfang, der i regionerne er initiativer, som kan fremmes umiddelbart. De udisponerede midler indenfor indsatsområderne er opgjort således: Ca. 35 mio. kr. fra programmets prioritet 2 til projekter som skal fremme lige muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet samt integration af svage ledige, herunder især initiativer til at mindske antal arbejdsdygtige, der modtager passiv forsørgelse. Ca. 25 mio. kr. fra programmets prioritet 3 som omfatter kompetenceudvikling, uddannelse og seniorpolitiske tiltag for at fastholde og udvide arbejdsstyrken. Uddannelse og kvalifikationsløft for ansatte især omkring IT for at opkvalificere arbejdsstyrken og tilgodese virksomhedernes behov. Støtte til analysearbejde mv. af arbejdsmarkedspolitiske uddannelses- og beskæftigelsestiltag mv. Ca. 40 mio. kr. fra programmets prioritet 4 til udvikling af en iværksætter- og innovationskultur; F.eks. uddannelses- og træningstiltag, som udvikler arbejdsstyrkens iværksætter og innovationskompetencer, støtte til iværksætter-netværk og støttestruktur samt iværksætterkultur i uddannelsessystemet. Midlerne administreres efter de gamle socialfondsregler, hvilket bl.a. indebærer, at projekterne skal være afsluttet (alle udgifter afholdt og betalt) senest med udgangen af april Det er derfor en forudsætning for støtte, at Vækstforum hurtigt kan fremkomme med indstillinger til Erhvervs- og Byggestyrelsen. 3 af 31

4 Endvidere anføres det som en forudsætning, at der hurtigt er sikkerhed for at projekterne har en bæredygtig økonomi for så vidt angår den nationale medfinansiering på mindst 50 %. Endelig skal de indstillede projekter leve op til de ønsker, krav og forventninger, der må være til den fremtidige regionale erhvervspolitiske strukturfondsindsats i Dette indebærer, at projektansøgninger skal prioriteres og indstilles i sammenhæng med regionens erhvervsudviklingsstrategi. Erhvervs- og Byggestyrelsen skal senest den 20. juni modtage Vækstforums prioritering og indstilling om tilsagn eller afslag på ansøgningerne fra regionen vedrørende de udisponerede socialfondsmidler. Tidsfristen indebærer, at der kun er kort tid til at udarbejde ansøgninger samt til den efterfølgende vurdering og stillingtagen. For at opfylde de stramme tidsfrister foreslås, at Formandskabet for Vækstforum bliver bemyndiget til at prioritere og indstille om tilsagn eller afslag på indkomne ansøgninger til socialfondens Mål 3 for perioden Alle ansøgninger om tilskud til nye projekter forelægges således Formandskabet. Tildeling af merbevilling til igangværende projekter varetages som hidtil af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Initiativer i Region Hovedstaden For at sikre at Region Hovedstaden får andel i de udisponerede midler har vækstforumsekretariatet iværksat følgende initiativer: Kommunerne i regionen er via Kommunekontaktrådet (KKR) orienteret om de udisponerede socialfondsmidler og ansøgningsmuligheden. Væksthuset i Region Hovedstaden er kontaktet. Eftersom Væksthuset er nystartet pr. 1. maj har Vækstforumsekretariatet tilbudt rådgivning og assistance med hensyn til en eventuel ansøgning. Erhvervs- og Byggestyrelsen er kontaktet for at sikre, at de igangværende projekter i regionen, som har potentiale for en forlængelse, bliver orienteret om muligheden for at søge de udisponerede midler. EBST har fra overtaget administrationen og kendskabet til de igangværende projekter i regionen, som er godkendt i den gamle strukturfondsperiode fra Diverse samarbejdspartnere vedrørende erhvervsudviklingsstrategien er orienteret, f.eks. følgegruppen og relevante projektholdere. Information om de udisponerede midler fremgår af Region Hovedstadens hjemmeside. Videre forløb Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt at indstillingerne om tilsagn skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde senest 20. juni. Dette indebærer et stramt tidsforløb, hvor Vækstsekretariatet foreslår følgende frister: Den 4. juni. Frist for ansøgninger, som skal prioriteres og indstilles af Vækstforum for Region Hovedstaden. Ansøgninger skal fremsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), som herefter fremsender dem til Vækstforumsekretariatet for Region Hovedstaden. Ansøgninger kan fremsendes løbende indtil fristen. Den 11. juni (og eventuelt den 12. juni ). Det sagkyndige panel mødes for at drøfte og kommentere de indkomne ansøgninger. 4 af 31 2

5 Den 15. juni. Formandskabet for Vækstforum modtager sekretariatets indstilling om tilsagn eller afslag på ansøgninger med henblik på skriftlig votering. Den 20. juni. Vækstforumsekretariatet fremsender Vækstforums indstillinger til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Status for opstart af de nye programmer Indeværende strukturfondsperiode gik formelt i gang den 1. januar og kører til udgangen af Erhvervs- og Byggestyrelsen, der er den danske overordnede myndighed på området, holdt opstartskonference den 23. april. På konferencen blev det oplyst, at socialfondsprogrammet netop var blevet godkendt af EU-Kommissionen, og at regionalfondsprogrammet forventes godkendt medio juni måned. Det skulle alene være nogle formaliteter, der adskiller programmet fra en godkendelse, så det skulle ikke afholde vækstforaene fra at gå i gang med at behandle ansøgninger til begge programmer. Det sagkyndige panel, som Vækstforum har besluttet skal nedsættes, er næsten på plads. Sekretariatet er derudover begyndt at få forespørgsler fra potentielle ansøgere, som ønsker at få sparring i forhold til deres projektidéer og mulighederne for at få strukturfondsstøtte til deres projekt. Det drejer sig udelukkende om projekter inden for Socialfondens område. Afslutningsvis kan det nævnes, at Sekretariatet er i gang med at videreudvikle hjemmesiden om strukturfondene, så den bliver målrettet kommende ansøgeres behov. Der planlægges kun en begrænset informationsindsats, idet kræfterne og midlerne i første omgang koncentreres om udmøntning af erhvervsudviklingsstrategien. Men alle der henvender sig til Sekretariatet om råd og vejledning i forhold til strukturfondene vil få relevant vejledning. 5 af 31 3

6 6 af 31

7 7 af 31

8 8 af 31

9 NOTAT Bilag 4 Vækstforum for REGION HOVEDSTADEN KONGENS VÆNGE HILLERØD TLF: Dato: 11. maj Supplering af Vækstforums formandskab Formanden for Vækstforum indstiller, at adm. direktør Arne Bang Mikkelsen indtræder i Vækstforums formandskab Vækstforum besluttede på sit første møde den 24. april 2006, at der etableres et formandskab, som udover formanden Jørgen Christensen bestod af: Adm. direktør Gitte Elling, Adecco (Dansk Handel & Service) Direktør Kjeld H. Petersen, Gassonic A/S (Dansk Industri) Rektor Finn Junge-Jensen, Copenhagen Business School I januar er Gitte Elling udtrådt af såvel Vækstforums formandskab som af selve Vækstforum, hvorved der er en ubesat plads i formandskabet. Vækstforum står overfor en lang række udfordringer, herunder forhandlinger med staten i forbindelse med partnerskabsaftalerne, igangsætning af initiativer fra initiativkataloget og løbende behandling af ansøgninger til strukturfondene. Der er behov for at udpege en ny repræsentant til Vækstforums formandskab. 9 af 31

10 NOTAT Bilag 5 Vækstforum for REGION HOVEDSTADEN KONGENS VÆNGE HILLERØD TLF: Dato: 9. maj Høringssvar fra Vækstforum om Visit Denmarks Helårsturismeinitiativ Sekretariatet indstiller, at Vækstforum: Godkender udkast til høringssvar fra Vækstforum om Helårsturisme Visit Denmark har i brev af 16. april opfordret de danske vækstfora til at komme med bemærkninger til gennemførelsen af initiativet helårsturisme på baggrund af Regeringens Turismepolitiske Redegørelse fra Det fremgår af henvendelsen, at initiativet om helårsturisme for regionerne og de regionale vækstfora rummer et klart erhvervsmæssigt perspektiv både i forhold til de regionale erhvervsudviklingsstrategier, de regionale udviklingsplaner, turismens rammevilkår samt de økonomiske rammer for turismens udvikling i de enkelte regioner. Der er identificeret 23 destinationer i Danmark med potentiale for at udvide turismesæsonen eller blive helårsdestinationer herunder Helsingør - Grib Skov, der indgår som feriehusbaseret destination. Sekretariatet for Vækstforum er orienteret om, at Helsingør Grib Skov destinationen i samarbejde med Hillerød Kommune og Wonderful Copenhagen har ansøgt om midler til gennemførelse af et initiativ, der foruden bidrag fra VisitDenmark finansieres af de lokale parter og Wonderful Copenhagen. Det nationale initiativ om helårsturisme har en samlet budgetramme på godt og vel 24 mio. kr. hvoraf over halvdelen forventes fra erhverv og fonde, medens kommuner og regioner forventes at bidrage med 1,5 mio. kr.. Resten af finansieringsrammen udgøres af statens bidrag. VisitDenmark vil formentlig inden den 1. juni udvælge 5-7 ansøgningskonsortier, som får medfinansiering til konceptudviklingsaktiviteter i Det drejer sig på denne måde om et indtil videre mindre initiativ med kystturismen i fokus. Initiativet er for indeværende ikke fulgt op af et tilsvarende initiativ om storbyturismen og en nødvendig styrkelse af den internationale konkurrencekraft, der er under pres. Væksten i antallet af udenlandske turister i Region Hovedstaden ligger således under det europæiske gennemsnit for storbyer. Derfor vil en markant indsats på dette område være af stor betydning for Region Hovedstadens udvikling som metropolregion. 10 af 31

11 Bilag 6 VisitDenmark Islands Brygge København S Att.: Direktør Lars Erik Jønsson VÆKSTFORUM for REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge Hillerød Tlf: Fax: E-post: Dato: Sagsnr.: Arkiv: Vækstforum for Region Hovedstaden har modtaget Visit Denmarks henvendelse af 16. april vedrørende Helårsturisme til udtalelse. Turismen har stor betydning for både vækst og beskæftigelse samt for international synlighed og mere indirekte for tiltrækning af talenter og investeringer. Derfor er det positivt, at der i initiativet om Helårsturisme sættes fokus på udvikling og innovation af kystturismen, hvor Vækstforum bemærker, at Helsingør - Grib Skov i Region Hovedstaden indgår som feriehusbaseret destination. Vækstforum har dog noteret sig, at Helårsturisme-initativet på den ene side har et relativt begrænset samlet budget og på den anden side har involveret en stor indsats fra mange kommuner i hele landet. På dette grundlag udtaler Vækstforum for Region Hovedstaden sin opbakning til den ansøgning, som lokale partnere i Helsingør Grib Skov i samarbejde med Wonderful Copenhagen (regionens fælles turismeudviklingsselskab) har indsendt til Visit Denmark. Erhvervsudviklingsstrategien for Region Hovedstaden fokuserer på styrkelsen af storbyregionens internationale konkurrencekraft og udvikling af regionens metropolfunktioner, herunder som international turistdestination. På dette grundlag og fordi væksten i antallet af udenlandske turister i Region Hovedstaden ligger under det europæiske gennemsnit for storbyer opfordrer Vækstforum til, at den nationale indsats også på dette felt styrkes i tæt samarbejde med regionens turismeudviklingsselskab Wonderful Copenhagen. Med venlig hilsen Jørgen Christensen formand 11 af 31

12 12 af 31

13 13 af 31

14 14 af 31

15 15 af 31

16 16 af 31

17 17 af 31

18 18 af 31

19 19 af 31

20 Bilag 8 Maj ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI - REGION HOVEDSTADEN UDVIDET UDMØNTNINGSPLAN Udmøntningsplanen giver gennem 4 bogstavkoder et hurtigt overblik over, hvornår initiativerne foreslås igangsat: A. Etablere projektgruppe B. Udarbejde projektbeskrivelse C. Ansøgning/projekt forelægges Vækstforum D. Afslutning og igangsætning af større opfølgningsprojekter (anvendes pt. kun ved nogle få forprojekter, hvor slutdatoen er kendt) Derudover er der under de initiativer, hvor arbejdet er igangsat eller hvor arbejdet skal igangsættes 2. kvartal givet en kort status for arbejdet. I en række af initiativerne er sekretariatet gået i uformel dialog med forslagsstillerne for at få kvalificeret input til kommissorium og emner for opstartsmøder. I budget/finansieringsfeltet er der ud over det tentative bruttobudget angivet de potentielle finansieringskilder for initiativet. Finansieringskilderne er angivet med nedenstående bogstavkoder. Den endelige finansieringsmodel vil naturligvis i høj grad afhænge af den mere detaljerede projektbeskrivelse, og hvilke centrale parter der i sidste ende er med til at løfte opgaven. a. EU-Socialfond b. EU-Regionalfond c. Anden EU-finansiering herunder Interreg-Øresund d Staten: Globaliseringsmidler e Staten: Brugerdreven innovationspulje f. Staten: Andre midler g. Regionen: Erhvervsudviklingsmidler h. Kommuner i. Andre centrale parter herunder Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity Der er ikke angivet koder for de projekter, som allerede er igangsat og dermed er finansieret (f.eks. rammetilsagnsprojekterne). 20 af 31 1

21 INDSATSOMRÅDE 1: STÆRKE OG PERSPEKTIVRIGE KOMPETENCEKLYNGER Forventet aktivitet Centrale parter Budget Finansiering INITIATIV 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Tentativt/Brutto Mio. kr. 1.1 IT-VÆKSTMILJØ I VERDENSKLASSE A B/C Københavns Universitet, DTU, Copenhagen Business School, IT- Universitet, Øresundsuniversitetet, ITEK, IT-Branchen, IT-væksthuset 5te, Symbion, Videnskabsministeriet, Københavns Kommune, Crossroads Copenhagen, Region Hovedstaden og interesserede private virksomheder 50 a,f,g,h,i Status: Dialog med VTU-ministeriet om det nuværende vækstmiljøs videreførelse er i gang. I den forbindelse drøftet, at VTU indgår i CopenhagIT-projektet, hvor Symbion er lead-partner. Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet sin opbakning til CopenhagIT-projektets indhold (rammetilsagnsprojekt). Projektet igangsættes umiddelbart. 1.2 DET INTERAKTIVE HUS A B/C Producentforeningen og Den Danske Filmskole Status: Forprojekt afsluttet og interim bestyrelse bestående af de centrale parter er nedsat. Interim bestyrelsens har dialog med henholdsvis Kulturministeriet og Økonomi og erhvervsministeriet med henblik på samarbejde. Vækstforums Sekretariat og Producentforeningen gør status for processen medio maj. 15 a,d,f,g,i 1.3 KNUDEPUNKT FOR MOBIL OG TRÅDLØS KOMMUNIKATION A B C NordICT (f.eks. Nokia, Siemens, Motorola, Nettest, ITEK, IT-Branchen, DTU), Derudover Region Nordjylland og Videnskabsministeriet Status: Sekretariatet er i dialog med NordICT om konkretisering af initiativet. I drøftelserne indgår opbygning af sekretariat, forskning & udvikling indenfor mobil & trådløs kommunikation, mobil underholdning, det mobile sundhedssystem (Health Care IT). Tidspunkt for opstartsmødet er ikke endeligt fastlagt, men ventes gennemført i maj/juni a,f,g,i 1.4 IT-ERHVERVET EN KLYNGEANLYSE A B C 1.5 BIO-SUNDHEDSKLYNGEN C/A B D Dansk Industri (ITEK), IT-Branchen, Universiteterne, IT-Vækstmiljøet 5 te, Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden GCP-enhed (Good Clinical Practice), Lægemiddelindustriforeningen (LIF), Medicon Valley Academy (MVA), Københavns Universitet, Copenhagen Bio Science Park (COBIS), Videnskabsministeriet, ITUniversitetet, DTU, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Øresund IT Academy 1 a,i 1 Status: Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet sin opbakning til projektets indhold (rammetilsagnsprojekt). Projektet igangsættes umiddelbart. Budgettet skal dog udspecificeres. 1.6 FILMMILJØ I HOVEDSTADEN A B C Kommuner, Danmarks Eksportråd, Kulturministeriet, Filmskolen, Copenhagen Capacity, Producentforeningen, Zentropa, Nordisk Film m.fl. Status: Copenhagen Capacity har udarbejdet en beskrivelse til initiativets relancering m.h.p. etablering af en proof-of-business fond i 2008, hvor der via samarbejde mellem København og Frederiksberg kommuner, Kulturministeriet og Copenhagen Capacity er skaffet finansiering for til delinitiativerne Copenhagen Film Fund / Oresund Film Commission. Sekretariatet for Vækstforum er i samarbejde med Copenhagen Capacity ved at planlægge opstartsmøder på to delinitiativer om hhv. Copenhagen Film Mentor og Udvikling af et kompetencenetværk mellem finansielle eksperter og filmbranchen. 10 a,b,d,f,i 21 af 31 2

22 1.7 DEN FEMTE INTERNATIONALE MODEKLYNGE A B/C Danish Fashion Institute, Danmarks Eksportråd, Dansk Erhverv (Brancheforeningen: Textil & Tøj), Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity, Copenhagen Business School, Copenhagen Fur, Copenhagen International Fashion Fair, TEKO (uddannelsescenter for design og beklædning i Herning), Danmarks Designskole, Danmarks Design Center, Region Midtjylland a,b,d,g,i Status: Sekretariatet for Vækstforum er i dialog med Danish Fashion Institute ved at planlægge opstartsmøde, der skal kvalificere kommissoriet for initiativets delprojekter i den brede kreds af interessenter og som delemner under workshoppen drøftes derfor tre hovedoverskrifter: modeerhvervets internationalisering, udvikling af modeevents og detailhandlens samt kulturlivets betydning for København som femte internationale modeklynge. 1.8 BEDRE INTERAKTION MELLEM MEDICO INDUSTRIEN OG SUND HEDSSEKTOREN A B C Medicoindustrien, Region Hovedstaden, Danske Regioner, Region Skåne, patientforeninger, kommuner, universiteter samt Copenhagen Innovation Center Status: Sekretariatet er i dialog med Medicoindustrien om konkretisering af initiativet. Sekretariatet udarbejder et kommissorium og inviterer centrale parter til opstartsmøde. Tidspunkt for opstartsmødet er ikke endeligt fastlagt eftersom initiativet skal sammentænkes med Copenhagen Innovation Center der er behov for tæt koordinering mellem de to initiativer a,e,h,i 1.9 UDVIKLING AF NORDEUROPAS LOGISTIK- OG HANDELSHUB A B C Copenhagen Capacity, HTS, DI, Dansk Erhverv (Dansk Transport og Logistik), Copenhagen Business School, DTU, Københavns Havn, SAS, Post Danmark, Københavns Lufthavn. Mange af disse er medlem af Øresund Logistics Status: Sekretariatet har holdt idéudviklingsmøde med Øresund Logistics og er ved at udarbejde kommissorium med henblik på opstartsmøde med de centrale parter a,b,c,g,i 1.10 ECO-INNOVATION MILJØ OG ENERGI TEKNOLOGISK INNOVATION A B C Dansk Industri (Energi Industrien), Øresund Environment Academy, Københavns Kommune, Copenhagen Living Lab, Copenhagen Capacity, DTU, SCION-DTU, Teknologisk Institut, DONG Energy, VEKS, Amagerforbrænding, Vestforbrænding I/S, Spildevandscentret i Avedøre og Lynettefælleskabet. Status: Der inviteres snarligt til opstartsmøde/workshop. Amagerforbrænding er allerede inde i en dialog med relevante parter om dele af initiativet - etableringen af et World Energy Showroom. World Energy Showroom er tænkt som et sted, hvor Danmark kan præsentere energi- og miljøteknologi. Pt. er der et ringe innovationssamspil mellem forskning og erhvervsliv i projektet og sekretariatet vil i samarbejde med Amagerforbrænding, Øresund Environment Academy og centrale parter udvikle det innovationsmæssige sigte i projekt a,d,f,g,i 1.11 FØDEVARER, ERNÆRING OG SUNDHED A B C Videnskabsministeriet, Fødevareministeriet, Danish Pharma Consortium, DI (FødevareIndustrien), kommunerne, Region Hovedstaden, Medicon Valley Academy, Øresund Food Network, private virksomheder (fødevare- og ingrediensproducenter). Status: Sekretariatet er i dialog med Øresund Food Network om konkretisering af initiativet. Særligt fokus på Sunde fødevare som forskningsplatform, Fødevare forebyggelse/helbredende, Fødevare/Pharma. Sekretariatet udarbejder et kommissorium og inviterer centrale parter til opstartsmøde. Tidspunkt for opstartsmødet er ikke endeligt fastlagt, men forventes gennemført i juni a,f,i 1.12 INNOVATIONSSAMSPIL MELLEM REGIONENS KLYNGER A B C FORA, brancheorganisationer, og universiteter med særlig viden om klynger er også centrale aktører. Regionens højteknologiske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 1 a,i 22 af 31 3

23 INDSATSOMRÅDE 2: NYE VIRKSOMHEDER NY VIDEN Forventet aktivitet Centrale parter Budget INITIATIV 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Tentativt/Brutto Mio. kr. 2.1 SIKRE REGIONALT FOKUSERET INDSATS I IVÆRKSÆTTERHUSET A/B C Erhvervs- og Byggestyrelsen, kommunerne, uddannelsesinstitutioner, GTSinstitutter, regionens vækstmiljøer, Øresund Entrepreneurship Academy, Danmarks Eksportråd, Copenhagen Capacity samt Vækstfonden og Finansrådet (på finansieringsmuligheder), Copenhagen Business School, DTU, Københavns Universitet. Status: Der har været en indledende dialog med Væksthusets direktør, som nu intensiveres efter Væksthuset officielle åbning 1. maj. Derudover er der dialog om mulighederne for at anvende nogle af de 100 mio. kr. i socialfondsmidler fra gammel periode til kompetenceudvikling og iværksætteri a,b,e,f,g,h,i 2.2 NY VIDEN TIL BYGGEFAGENE A B C Regionens kommuner samt repræsentanter fra projektrådet i Det Digitale Byggeri (Erhvervs- og Byggestyrelsen; Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger; Fonden Realdania; Dansk Byggeri; Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling; Lejerbo; Danske Arkitektvirksomheder; BAT-kartellet; Handelshøjskolen i København; Grundejernes Investeringfond; Byggematerialeindustrien m.fl.), Teknologisk Institut (Byggeridivisionen) og Region Skåne a,b,d,f,i Status: Sekretariatet er i dialog med Dansk Byggeri om konkretisering af initiativet. Særligt fokus på Byggeregnskab, Digital efteruddannelse produkt/metode-anvendelse, Offentlig/privat metodeudvikling, Energieffektivt byggeri. Sekretariatet udarbejder et kommissorium og inviterer centrale parter til opstartsmøde. Tidspunkt for opstartsmødet er ikke endeligt fastlagt, men forventes gennemført i maj/juni. INDSATSOMRÅDE 3: METROPOLREGIONENS UDVIKLING Forventet aktivitet Centrale parter Budget INITIATIV 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Tentativt/Brutto Mio. kr. 3.1 ERHVERVSMÆSSIG BRANDING AF HOVEDSTADEN: COPENHAGEN REDEFINED A/B C Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Kommunerne, Dansk Industri, HTS, Dansk Erhverv d,i Status: Copenhagen Capacity har udarbejdet skitse til initiativet og opstartsmøde er under planlægning i samarbejde med Vækstforums Sekretariat. 3.2 SAMARBEJDE MED KOMMUNER OG ERHVERVSCHEFTER OM INTERNATIONAL MARKEDSFØRING A/B C Regionens kommuner, Oline (Danmarks største online database for erhvervsejendomme og erhvervslokaler), Copenhagen Capacity. Status: Vækstforums Sekretariat planlægger sammen med Copenhagen Capacity, hvordan projektet efter den pågående test- og udviklingsperiode kan udvides og videreudvikles a,d,h,i 23 af 31 4

24 3.3 STYRKET INDSATS FOR INTER NATIONALE VIDENSKABELIGE KON GRESSER TIL HOVEDSTADS REGIONEN A B C Wonderful Copenhagen, Københavns Universitet, DTU, Copenhagen Business School, Videnskabsministeriet, forskningstunge virksomheder, kongresarrangører samt brancheorganisationer f.eks. LIF d,g,i 3.4 ATTRAKTIV INTERNATIONAL VIDEN SERVICEREGION C/A B D Videnservice dækker over en række brancher, der er organiseret under HTS, IT-Branchen, Dansk Industri (bl.a. ITEK og Dansk Management Råd), Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Dansk Erhverv, Finansrådet - også på medarbejdersiden er der repræsentanter i en række organisationer som Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Arkitektforbundet, DJØF m.fl., Copenhagen Capacity. 1 Status: Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet sin opbakning til projektets indhold (rammetilsagnsprojekt). ). Projektet igangsættes umiddelbart. Budgettet skal dog udspecificeres. 3.5 ARKITEKTUR OG DESIGN A B C Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center, Akademisk Arkitektforening AA, Arkitektforbundet, Danske Arkitektvirksomheder, Kunstakademiets Arkitektskole, Dansk Byggeri, Erhvervs- og byggestyrelsen, Foreningen af Danske Designere, Danmarks Design Skole, DTU, Copenhagen Business School, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen a,d,e,g,i INDSATSOMRÅDE 4: FORSKNING OG INNOVATION Forventet aktivitet Centrale parter Budget INITIATIV 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal MERE FORSKNING PÅ HOSPITALER OG UNIVERSITETER (Note: Opstart afventer en række initiativer i regi af Region Hovedstaden forskningsstrategi, forskningsstøtteenhed etc.) A B/C Universiteter, Forskningsinstitutioner, Lægemiddelindustriforeningen, Videnskabsministeriet, Region Hovedstadens hospitaler og private forskningstunge virksomheder c,f,g,i 4.2 COPENHAGEN INNOVATION CENTER MEDARBEJDER- OG BRUGERDREVEN INNOVATION FOR KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER A/B C Region Hovedstadens hospitaler, kommunerne, Medicoindustrien, HTS, Dansk Industri, Regionens vækstmiljøer, iværksætterhuset, Erhvervs og byggestyrelsen, universiteter, GTS er og andre vidensinstitutioner, faglige organisationer m.m a,b,e,g,h,i Status: Sekretariatet er dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen om programmet for brugerdreven innovation, som lige er igangsat. Sekretariatet udarbejder kommissorium og indkalder til opstartsmøde snarest. Udvikling af Copenhagen Innovation Center kan endvidere forvente input fra CopenhagIT-projektet (rammetilsagnsprojekt) se under projekt BRUGERORIENTERET TEKNOLOGI FOR DE ÆLDRE A/B C Københavns Kommune og øvrige kommuner, IT-universitetet, IT-vækstmiljøet, Medicoindustrien, Dansk Design Skole, DI, SAHVA A/S, DTU, faglige organisationer. Status: Københavns Kommune har påbegyndt etableringen af et forskningsplejehjem. Forskningsplejehjemmet er forsat i udviklingsfasen, men det er planen at fokus også skal være på teknologiske relaterede emner. Københavns Kommune forudsætter, at der opnås ekstern finansiering. Sekretariatet vil arbejde for at der bliver et tæt samarbejde og relation til Copenhagen Innovation Center. Sekretariatet vil samle de relevante parter for at diskutere hvordan Vækstforum kan understøtte og udbrede dette projekt til hele regionen a,e,h,i 24 af 31 5

25 INDSATSOMRÅDE 5: ØGE OG UDVIKLE ARBEJDSSTYRKEN PÅ ALLE NIVEAUER Forventet aktivitet Centrale parter Budget INITIATIV 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Tentativt/Brutto Mio. kr. 5.1 KOMPETENCEREGNSKAB FOR HELE ØRESUNDSREGIONEN A B/C Arbejdsmarkedets parter, Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland, Region Skåne, Länsarbetsnämnden i Skåne, Regionens Kompetencecentre, uddannelsesinstitutioner, kommuner/jobcentre, Øresundskomiteen. Status: Sekretariaterne fra Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland og Vækstforum for Region Hovedstaden har april igangsat udarbejdelse af et udkast til kommisorium for initiativet. De centrale parter er blevet indbudt til opstartsmøde om initiativet d. 24. maj, hvor udkastet til kommisorium drøftes og snarest herefter fastlægges. 5.2 ØGE ARBEJDSKRAFTUDBUDDET A B C Beskæftigelsesregion for Hovedstaden og Sjælland, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, Beskæftigelsesministeriet, jobcentre, kommunerne, Region Skåne, Länsarbetsnämnden i Skåne Status: Indsatsområdet består af seks initiativer med hver deres målgruppe. Initiativerne har det til fælles, at målet er at fastholde eller øge udbudet af arbejdskraft. Sekretariatet vil indbyde de centrale parter til et opstartsmøde med henblik på at få fastlagt kommissorium og etableret en eller flere projektgrupper inden sommerferien. Herefter skal der hurtigt findes projektansvarlige til de enkelte projekter, så konkrete projektforslag kan udarbejdes c,f,g,h,i b,f,h,i 5.3 REGIONALT CENTER FOR UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT A B/C Centret bør etableres i et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, jobcentre, EURES, Udlændingeservice, ØresundDirekt, Copenhagen Capacity (Expat-projekt) og Beskæftigelsesregionen f,g,h,i 5.4 MATEMATIK, NATUR OG TEKNOLOGI I VERDENSKLASSE A B/C Der er en række vigtige aktører i forhold til at udvikle de naturvidenskabelige kompetencer f.eks. Danske Science Gymnasier (DASG), tekniske skoler, Dansk Industri, DTU, Region Hovedstaden, Ingeniørforeningen (IDA) og andre faglige organisationer på området. Status: Projekt kører allerede i regi af Danske Science Gymnasier (DASG), der er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag. Sekretariatet vil indbyde de centrale parter til møde i 2. kvartal med henblik på at drøfte, hvordan deltagerkredsen kan udvides til erhvervsfaglige skoler, som foreslået i strategien. INITIATIV 6.1 REGION HOVEDSTADEN NORDEUROPAS CENTER FOR STORE BEGIVENHEDER INDSATSOMRÅDE 6: MARKEDSFØRING, EVENTS, KULTUR OG VÆRDIER 1. kvartal Forventet aktivitet Centrale parter Budget 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal A B C 2008 Københavns Kommune, Wonderful Copenhagen, Parken, Idrætsfonden Danmark, Bella Centret, hoteller og andre professionelle arrangører af store begivenheder b,f,i Tentativt/Brutto Mio. kr. Status: Vækstforums sekretariat samarbejder med Wonderful Copenhagen om konkretisering af initiativet, der vil involvere en lang række interessenter herunder afklaring af mulighederne for at opnå strukturfondsmedfinansiering. Erhvervs- og Byggestyrelsen indgår i dialogen om strukturfondsfinansiering. Arbejdet med oplevelsesøkonomi og events vil også involvere et tæt med interesserede kommuner d,f,g,i 25 af 31 6

26 6.2 OL TIL KØBENHAVN C Wonderful Copenhagen, Danmarks Idrætsforbund, Kulturministeriet, Danmarks Olympiske Komité, Team Danmark, Idrætsfonden Danmark, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Region Skåne og interesserede private virksomheder og organisationer (heraf IOCkongres 18) Status: Vækstforums Sekretariat vil i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund og med udgangspunkt i forberedelserne til IOC kongressen undersøge, hvilke yderligere initiativer der bør igangsættes for at trække OL til København. d,f,g,h,i 6.3 INTERNATIONAL MARKEDSFØRING AF ØRESUNDSREGIONEN C Projektet ledes af Wonderful Copenhagen og en række turismeorganisationer på tværs af Sundet har givet tilsagn, men også Københavns Lufthavne A/S, Øresundsbron og Scandinavian Airlines støtter projektet finansielt. 0 INDSATSOMRÅDE 7: ØRESUND OG DET INTERNATIONALE UDSYN Forventet aktivitet Centrale parter Budget INITIATIV 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2008 Tentativt/Brutto Mio. kr. 7.1 NY ØRESUND SCIENCE REGION D 7.2 ØRESUND ENTREPRENEURSHIP ACADEMY A B/C 7.3 ÖRESUNDSUTVECKLING MATCHMAKING AF VIRKSOMHEDER A/B C Region Hovedstaden vil gå sammen med de øvrige regionale parter for at få udviklet Øresund Science Region Bestyrelse for Øresund Entrepreneurship Academy med 15 repræsentanter fra bl.a. universiteterne, erhvervslivet, Region Hovedstaden og Region Skåne. Parterne bag ØresundsUtveckling var Helsingborg Stad, Helsingør Kommune, Region Skåne, Udvikling Nord og Sydsvenske Industri- och Handelskammaren c,f,g,h,i c,f,g,i 5-10 c,g,h,i 7.4 INTERNATIONAL BENCHMARKING AF REGION HOVEDSTADEN D Region Hovedstaden og Erhvervs- og byggestyrelsen (FORA) af 31 7

27 16. april Notat om konsekvenser af evt. fjernelse af Økonomi- og Erhvervsministeriets medfinansiering af Wonderful Copenhagen. Wonderful Copenhagen er oprettet af bl.a. Økonomi- og Erhvervsministeriet i 1991 med det formål at gøre København til vækstmotor for Danmark i konkurrencen mellem verdens storbyer om kongresser og anden form for international turisme. Siden sin start har Wonderful Copenhagen derfor årligt modtaget et bidrag til sin drift og sine aktiviteter fra Staten. Økonomi- og Erhvervsministeriet har nu tilkendegivet, at man fra 2008 vil fjerne sit bidrag. Dette notat har til formål at give et overblik over konsekvenserne heraf. Konsekvenser af bortfjernelse af Statens bidrag til Wonderful Copenhagen Wonderful Copenhagen modtager årligt 17 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Disse midler udgør sammen med ca. 25 mio. kr. fra Region Hovedstaden grundfinansieringen af organisationen. Denne grundfinansiering er løftestang for bidrag fra private virksomheder, kulturinstitutioner mv. på direkte knap 40 mio. kr. og indirekte ca. 100 mio. kr. Den private finansieringsandel af Wonderful Copenhagen er en af de højeste i Europa. Der er således stærk opbakning fra erhvervslivet til organisationen. Fjernelsen af Økonomi- og Erhvervsministeriets bidrag vil samlet reducere organisationens aktiviteter med skønsmæssigt 30 40%. København vil hermed få langt færre ressourcer til rådighed end de byer man konkurrerer hårdest med. Det gælder eksempelvis Wien og Stockholm, der omregnet til danske kroner årligt modtager hhv. 112 mio. kr. og 59 mio. kr. På kort sigt vil færre aktiviteter lede til at den omsætning og det provenu for bl.a. Staten, som aktiviteterne i Wonderful Copenhagen skaber, bliver mindre. Konkret vurderes det, at den årlige omsætning ud i samfundet bliver 250 mio. kr. mindre og provenuet til Staten bliver ca. 60 mio. kr. mindre. Hertil kommer, at mange mindre virksomheder og kulturinstitutioner mister en kanal for adgang til internationale markeder under overskriften Copenhagen. Wonderful Copenhagen sørger i dag for at koordinere ressourcerne fra disse aktører, der typisk ikke selv har kræfterne til selv at markedsføre sig globalt. mulighederne for at udnytte store internationale begivenheder som Outgames og den store IOC kongres i 2009 til profilering af København og Danmark bliver færre det stærke og troværdighedsskabende argument, at Wonderful Copenhagen støttes af Staten forsvinder. Det har bl.a. stor betydning i organisationens arbejde for at trække internationale videnkonferencer til Danmark. Fjernelsen af Økonomi- og Erhvervsministeriets medfinansiering kommer samtidig med fremlæggelsen af Økonomi- og Erhvervsministeriets plan for global 27 af 31

28 markedsføring af Danmark. Midlerne herfra kommer imidlertid ikke til at gå til aktiviteterne i Wonderful Copenhagen. Med færre aktiviteter vil hovedstaden tabe synlighed og attraktion som konferenceby, som kulturby, som investeringsmål og turistdestination. I løbet af ganske få år vil det kunne aflæses i et tab af arbejdspladser især for kortuddannede og nydanskere, som turismen er god til at skabe jobs for. 65% af de ansatte i turismen er ufaglærte og ca. 17% nydanskere. Den mangeårige investering fra Økonomi- og Erhvervsministeriets side i hovedstaden som vækstmotor for den internationale turisme til Danmark, vil gradvist tabe sin værdi. De negative konsekvenser har national rækkevidde: 1. København som et aktiv for Danmark vil blive svækket: 80% af al international medieomtale af Danmark som rejse- og kulturland har København som indgang. København er på tilsvarende niveau den vigtigste indgang til Danmark for eksempelvis internationale videnkonferencer, flyruter, krydstogtanløb og udenlandske investeringer. Ingen anden storbyregion i eksempelvis Sverige eller Tyskland har en sådan national betydning. 2. Danmark har i modsætning til de større lande i Europa kun sin hovedstad med tyngde, til at kunne hævde sig på den globale scene: København er med en 20. plads - eneste danske by på listen over verdens storbyer med de stærkeste brands København er blandt de 20 største turisme byer i Europa (aktuelt nr. 17). Den næste danske by Århus - findes omkring nummer 100 på listen. København er blandt verdens 10 største byer for internationale konferencer. Ingen anden dansk by er at finde blandt de 100 største. København er Nordeuropas største krydstogtdestination. 3. Turismen i Hovedstaden vil blive en svagere vækstdynamo for hele Danmark: Knap halvdelen af den samlede turisme beskæftigelse i Danmark beror på turismen i hovedstaden. Gælder især mange underleverandører i provinsen. Hovedstadens turisme skaber også jobs i resten af Danmark. Over de sidste 10 år har den skabt mere en 3000 jobs i provinsen: hver gang turismen i hovedstaden vokser med 10 jobs, skabes 3 i resten af landet. Turismen i Hovedstaden er de sidste 10 år vokset med gennemsnit 4,2 procent om året. Uden hovedstadens vækst ville det øvrige Danmark have haft en negativ udvikling i turismen på 0,3 procent årligt. Wonderful Copenhagens værdiskabelse Samlet skaber aktiviteterne i Wonderful Copenhagen en årlig omsætning på ca. 1,2 mia. kr. og et provenu til Staten på ca. 280 mio. kr. Gennem organisationens virksomhed skabes årligt direkte jobs, heraf godt 300 jobs i provinsen. Hertil kommer, at organisationen gennem sine aktiviteter skaber betydelig international synlighed gennem bl.a. tilrettelæggelsen af 600 årlige internationale mediebesøg som årligt skaber presseomtale af værdi på henved 200 mio. kr. Omtalen herfra tjener også som den vigtigste indgang til omtalen af Danmark som rejse- og kulturland, jfr. ovenfor. 28 af 31

29 godt udenlandske forskere, som Wonderful Copenhagens kongres arbejde årligt er med til at trække til hovedstaden. Wonderful Copenhagen mobiliserer i kraft af blandt andet Økonomi- og Erhvervsministeriets investering en økonomisk opbakning fra private virksomheder, der er den suverænt største i Danmark og en af de største i Europa. Wonderful Copenhagen betragtes og benchmarkes internationalt som best practice og et af de bedste eksempler på et resultatskabende offentligt-privat partnerskab på turismeområdet. Her trækker Stat, region, kommuner og private på samme hammel, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Det er i løbet af det sidste års tid vedvarende søgt at få regeringens lydhørhed overfor den ovennævnte problemstilling. Senest har formanden for Vækstforum i Region Hovedstaden bragt sagen op for finansministeren. Ministeren har svaret, at Wonderful Copenhagen kan søge den nuværende finansiering fra Økonomi- og Erhvervsministeriet dækket af midler fra EU's regionalfondsmidler. Efter en foreløbig gennemgang med embedsmænd fra Økonomi- og Erhvervsministeriet og Region Hovedstaden står det klart, at der forventeligt vil kunne hentes ca. 5 mio. kr. til konkrete projekter og aktiviteter herfra. Det bemærkes, at EU midlerne ikke kan anvendes til driften af organisationen. Det skal også bemærkes, at Region Hovedstaden allerede i dag anvender en stor del af udviklingsmidler regionen har til rådighed til medfinansiering af Wonderful Copenhagen. 29 af 31

30 Bilag 10 Wonderful Copenhagens årsberetning Trykt udgave uddeles på mødet. Klik her for at åbne årsberetningen. 30 af 31

31 Bilag 11 Copenhagen Capacitys årsberetning Årsberetningen foreligger endnu ikke i trykt udgave. Klik her for at åbne årsberetningen. 31 af 31

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008 kl. 13-14.45 hos Amagerforbrænding, København.

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008 kl. 13-14.45 hos Amagerforbrænding, København. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 12.

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 16. marts Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 26. marts kl. 13-15 Søhusets Konferencecenter - Scion-DTU - Venlighedsvej

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden den 28. februar 2008 kl i Bella Centeret.

Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden den 28. februar 2008 kl i Bella Centeret. VÆKSTFORUM FOR HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER Udkast af 21. november 2006 1 INDLEDNING 4 FINANSIERINGSPLAN FOR ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGIEN 5 INDSATSOMRÅDE

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

1. Københavns internationale tilgængelighed - udfordringer og muligheder for Københavns Lufthavn

1. Københavns internationale tilgængelighed - udfordringer og muligheder for Københavns Lufthavn REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk MØDE I VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN PÅ ADMIRAL HOTEL - TORSDAG DEN 26.

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Hovedstaden: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Hovedstaden: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Hovedstaden: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet?

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ nr. 2)

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Påstande og fakta angående vækstforaene

Påstande og fakta angående vækstforaene Påstande og fakta angående vækstforaene UDDYBNING: Påstand 1: Det meste af tiden i vækstforum går med at behandle ansøgninger I 2007 er omkring 25 pct. af tiden i gennemsnit anvendt til at behandle ansøgninger.

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere