Hovedstaden: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedstaden: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling"

Transkript

1 Hovedstaden: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? Finansiering 1 1. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser styrkes. Vækstforum vil opfordre de relevante parter til at understøtte allerede igangsatte og planlagte initiativer på uddannelsesområdet, herunder bl.a. etableringen af mentorordninger, som vil bidrage til at gøre en særlig indsats for de af regionens unge, der er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet, fx indvandrere og unge med lav uddannelsesmotivation.. (9 mio. kr. fra Socialfonden. og 5 mio. kr. fra Regionsrådet). Midler søges tilvejebragt regionalt (10 mio. kr. ) "Projekt det lokale partnerskab for København om ungdomsuddannelser til alle" blev bevilliget støtte fra socialfonden i august "Videncenter om frafald, innovation og inkubation" blev bevilliget støtte fra Regionsrådets udviklingsmidler marts Projektet søger midler fra regionalfonden. Københavns Kommune Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) mfl. Niels Brock Erhvervsakademi Nord Hotel- og Restaurantskolen Erhvervsskolen Nordsjælland Den Flerfaglige Professionshøjskole m.fl. 2. Omfanget af erhvervsrettede uddannelsestilbud øges. Vækstforum vil i samarbejde med det regionale beskæftigelsesråd og regeringen kortlægge behovet for at styrke de regionale kompetencer i forhold til uddannelsesudbuddet og virksomhedernes efterspørgsel. Som opfølgning herpå vil Vækstforum opfordre de relevante parter igangsætte udviklingsprojekter, der kan understøtte udviklingen af nye uddannelsestilbud målrettet regionens erhvervsmæssige behov, fx i tilknytning til de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner samt de nye professionshøjskoler. (2,3 mio. kr. fra Regionsrådet.) Veje Videre - et uddannelsesprojekt for unge og yngre ordblinde blev bevilliget støtte fra Regionsrådet i november VUC Hvidovre-Amager Erhvervsskoler Jobcentre UU-centre 3. Flere unge med indvandrerbaggrund fuldfører en påbegyndt erhvervsuddannelse. Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra regeringens Task Force enhed vil parterne indlede et konkret samarbejde. Samarbejdet kan gennemføres i forhold til en række af de initiativer i forbindelse med velfærdsaftalen, som skal styrke de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder etableringen af mentorordninger, styrket praktikpladsopsøgende arbejde, hjælp til praktikpladssøgning eller anden hjælp, som unge med indvandrerbaggrund kan have særlig brug for. med initiativet. (7,6 mio. kr. fra Regionsrådet) Midlerne er tilvejebragt såvel. (47,5 mio.kr. fra Socialfonden til projekt Fastholdelseskaravanen, samt 24 mio. kr. i medfinansiering fra Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet i perioden mio. kr. til projektet udvidet task force indsats rettet mod ungdomsuddannelserne i perioden ) "Lige muligheder for alle" blev bevilliget støtte fra Regionsrådet i marts "VOF - Videncenter om frafald" blev bevilliget støtte fra Regionsrådet i marts Fastholdelseskaravanen Netværkspartnerne er orienteret om bevillingstilsagn og møde er varslet. Primo april 2008 er der indrykket fælles stillingsannoncer for de udgående konsulenter, der skal tilknyttes Fastholdelseskaravanen. Detailplanlægning for aktiviteter for 1. periode samt udvælgelse af indsatsområder og skoler igangsættes primo april Fuld bemanding forventes klar primo juni Voksenuddannelsescenter Frederiksberg VUC Vestgnen UC2 - videncenter om tosprogethed og interkulturalitet Vestegnens Sprogcenter Kongsholm Gymnasium og HF Høje-Taastrup Gymnasium Rødovre Gymnsium Avedøre Gymnasium CPH West Tårnby Gymnasium 2. periode planlægges efter fuld bemanding juni Opstartsevent er under planlægning til gennemførelse maj/juni Indsats for flere praktikpladser. Vækstforum vil opfordre relevante parter til at der igangsættes projekter, der via samarbejde mellem erhvervsrettede og videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder sikrer, at flere studerende kommer i praktik i regionens virksomheder. Projekterne skal udvikles i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Midler søges tilvejebragt regionalt såvel som nationalt Projektet bliver rullet ud i fuldt omfang ultimo august 2008 i henhold til projektplan. Initiativet er et indsatsområde i den regionale udviklingsplan, som pt. er i høring. 1

2 5. Styrkelse af undervisnings- og videnmiljøer inden for de videregående uddannelser. Parterne er enige om behovet for at undersøge mulighederne for at styrke de professionsrettede videregående uddannelsestilbud i regionen. Vækstform vil opfordre de relevante parter til at gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne om behovet for og udviklingen af nye grunduddannelser, samt tilbud om efter- og videreuddannelse rettet mod regionens særlige vækstpotentialer og efterspørgsel efter medarbejdere og kompetencer. Et styrket samarbejde i Region Hovedstaden, herunder med virksomheder og forsknings- og videninstitutioner i regionen kan være relevant i relation til institutionernes udviklingskontrakter. De uddannelsesinstitutioner der udbyder professionsuddannelser i regionen kan inddrages i samarbejdet. 6. Samarbejde om den regionale udmøntning af nationale uddannelsesindsatser. Vækstforum kan fx være høringspart ved relevant ny lovgivning eller i forbindelse med væsentlige ændringer i den regionale uddannelsesstruktur, eller vækstforum kan inddrages som samarbejdspart i forbindelse med styrkelsen af uddannelsesmiljøer, udvikling af nye uddannelser og videncenterfunktioner på med de kommende professionshøjskoler. Regeringen er endvidere interesseret i at modtage forslag fra de relevante parter til lovgivningsmæssige ændringer som kan være med til at styrke implementeringen af denne aftales mål. Endelig kan vækstforum i relation til erhvervsudviklingsstrategien bidrage med input til udviklingen af de regionale uddannelsestilbud. 7. Efter- og videreuddannelsestilbud til personer, som mangler grundlægende færdigheder, eller som har behov for opkvalificering. Regionens uddannelsesniveau skal højnes gennem velfærdsaftalens målsætning om at styrke samarbejdet mellem AMU-systemet og den forberedende voksen- og efteruddannelsesindsats samt gennem en styrket vejlednings- og rådgivningsindsats overfor små og mellemstore virksomheder. Vækstforum Hovedstaden vil i den forbindelse opfordre de relevante parter til at igangsætte initiativer som kan målrette den regionale indsats mod målsætningerne for et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, flere voksenlærlinge samt en styrkelse af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. 8. Samarbejde om erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Vækstforum vil samarbejde med Det Regionale Beskæftigelsesråd og uddannelsesinstitutioner i regionen om at kortlægge og følge virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og efteruddannelse på kort og langt sigt, bl.a. under hensyntagen til, at Region Hovedstaden er en del af et større regionalt arbejdsmarked. Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativ I kompetenceregnskab for Øresundsregionen. ( 3,3 mio. kr. fra Regionsrådet) "ATU - Akademiet for Talentfulde Unge" blev bevilliget støtte fra Regionsrådet i marts "KULT - kunst og kultur" blev bevilliget støtte fra Regionsrådet i marts Løbende proces. Ej relevant UVM har i efteråret 2007 afholdt dialogmøder med professionshøjskolerne i Region Hovedstaden bl.a. om inddragelse af Vækstforum for Hovedstaden og Bornholm i forhold til udmøntningen af udviklingsplanernes mål om udbudsdækning af videregående uddannelser på Bornholm. Midler søges tilvejebragt regionalt såvel som nationalt Midler er tilvejebragt såvel regionalt som nationalt (0,15 mio. kr. fra regionen, 0,3 mio. kr. fra staten) Opfølgning i de kommende udviklingskontrakter for professionshøjskolerne i efteråret Initiativet er et indsatsområde i den regionale udviklingsplan, som pt. er i høring. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem de 6 vækstforasekretariater, de 6 beskæftigelsesregioner, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen om udvikling af en fælles model til overvågning af det regionale arbejdsmarked og erhvervslivet. Alle 12 parter har givet tilsagn til Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) om støtte til udvikling af modellen SAM-K og LINE og har opnået forskerautorisation hos Danmarks Statistik (forudsætning for at bruge modellen) CRT færdigudvikler modellen Der afholdes seminar om anvendelse af modellen Almene, tekniske og merkantile gymnasier Københavns Universitet Copenhagen Business School Kulturinstitutioner Skoletjenesten. Den fælles overvågningsmodel vil bidrage til at styrke den regionale koordination af erhvervs- og beskæftigelsespolitikken. Modellen bygger på Danmarks Statistiks registeroplysninger om samtlige danske virksomheder og personer og tillader en meget detaljeret og fleksibel aggregering af den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige aktivitet i de danske kommuner og regioner. Med den regionaløkonomiske model LINE kan der endvidere foretages fremskrivning af den regionale og lokale udvikling. De regionale og lokale fremskrivninger baseres på de nationale ADAM-fremskrivninger. Modellen tages i brug af de 12 aktører i løbet af 1. halvår Kompetenceregnskab for hele Øresundsregionen. Vækstforum vil sammen med de relevante parter kortlægge Øresundsregionens udbud af kompetencer. Kompetenceregnskabet skal danne grundlag for en fokuseret indsats inden for bl.a. uddannelsesoptimering og koordinering af efteruddannelsestilbud og minimering af uddannelsesfrafald. Kompetenceregnskabet vil bidrage til at styrke udbuddet af nye uddannelsestilbud, der matcher det regionale erhvervslivs efterspørgsel efter kompetencer. Kompetenceregnskabet gennemføres i samarbejde med Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland under forudsætning af deltagelse fra svensk side og med et anvendelsesorienteret fokus med henblik på at sikre overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af arbejdskraft/kvalifikationer. 10. Matematik, natur og teknologi i verdensklasse. Vækstforum vil støtte et initiativ til en videreudvikling af Matematik og naturfag i verdensklasse i samarbejde med en række aktører. Målgruppen vil være folkeskoler og ungdomsuddannelser herunder de tekniske skoler. Vækstforum vil igangsætte et udviklingsarbejde med inddragelse af relevante parter, herunder relevante uddannelsesinstitutioner og videncentre på videregående uddannelsesinstitutioner. Midler søges tilvejebragt regionalt såvel som nationalt (Samlet forventet budget 9 mio. kr. Vækstforum har givet tilsagn om medfinansiering på 1,35 mio. kr. ) Senest har Region Skåne givet tilsagn om medfinansiering, og herudover er der nu tilsagn om finansiering fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Københavns Kommune, FTF og LO Storkøbenhavn). Der arbejdes aktuelt på tre fronter: (1) Forberedelse af Interreg-ansøgning, (2) ekstern rekruttering af projektleder samt (3) formulering af egentlig projektorganisation, kommissorier for styregruppe, sekretariatsgruppe samt faglig sparringsgruppe. Projekt kører allerede i regi af Danske Science Gymnasier (DASG), der er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag. DASG forventer at en Styregruppemedlemmer: Finansierende parter (Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Beskæftigelsesregionen, Københavns Kommune, LO, FTF) samt ministerielle observatører. Hertil faglig deltagelse fra bl.a.: Arbetsformedlingen (S), øvrige af arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, kommuner/jobcentre, Øresundskomiteen. Kompetenceregnskabet gennemføres med svensk deltagelse og med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland som lead partner Der er en række vigtige aktører i forhold til at udvikle de naturvidenskabelige kompetencer f.eks.: Danske Science Gymnasier (DASG) tekniske skoler Dansk Industri

3 række af aktiviteterne skal regionaliseres. Derudover kører en række mindre projekter rundt om i regionen inden for rammerne af bl.a. Dansk Naturvidenskabsformidling og en række Science Kommuner. Region Hovedstaden Ingeniørforeningen (IDA) andre faglige organisationer på området 11. Øge arbejdskraftudbuddet. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland vil samarbejde med vækstforum, jobcentrene i regionen samt andre relevante parter om at sætte øget fokus på at øge arbejdskraftudbuddet. Midler søges tilvejebragt regionalt (Tentativt budget mio. kr. fortrinsvis socialfonden) I foråret 2008 afholdes en heldagsworkshop, hvor interessenterne på området samles med henblik på udvikling af større fælles ansøgninger til EU s socialfond, regionens uddannelsespulje og relevante statslige puljer. t består af seks delprojekter med hver deres målgruppe. Sekretariatet har den 26. oktober i samarbejde med Beskæftigelsesregionen afholdt en opstartskonference vedr. fire af delprojekterne. Konferencen var velbesøgt og levede helt op til sit hovedformål om at få sat gang i udviklingen af konkrete projekter under indsatsområdet. Sekretariatet har modtaget de første projektskitser og er i gang med dialog med aktørerne om den videre projektudvikling. Der vil formentlig være projektansøgninger klar til Vækstforums møde i juni Beskæftigelsesregion for Hovedstaden og Sjælland Uddannelsesinstitutioner arbejdsmarkedets parter Beskæftigelsesministeriet jobcentre kommunerne Region Skån Länsarbetsnämnden i Skåne 12. Samarbejde om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Med udgangspunkt i den landsdækkende EURES specialfunktion i Århus og Beskæftigelsesministeriets øvrige initiativer i forhold til international rekruttering af arbejdskraft, herunder workimport.dk, vil Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samarbejde og inddrage vækstforum og jobcentrene i regionen for at sikre effektiv service og information til regionens virksomheder i forhold til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Vækstforum vil i den forbindelse undersøge mulighederne for at etablere et tværregionalt samarbejde rettet mod udenlandsk arbejdskraft herunder evt. synergimuligheder til aktiviteterne i Øresunddirekt. ændret form. Vedrørende delprojektet "Fastholde udenlandske studerende efter endt studieophold" har sekretariatet afholdt opstartsmøde med en bredere kreds af deltagere den 10. januar Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal afdække, hvad der er i gang af andre tilsvarende tiltag mht. at overveje samarbejdsmuligheder, og om der i det hele taget er behov for endnu et projekt. Initiativet har afventet udmøntningen af Regeringens plan for international rekruttering. Èt af initiativerne er etablering af 3 nye statslige enheder for international rekruttering i hhv. Århus, Odense og Storkøbenhavn. Enhederne forankres organisatorisk i Arbejdsmarkedsstyrelsens Driftsregioner. Vækstforums sekretariat er gået i dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen og Driftsregion Hovedstaden/Sjælland mhp. synergi mellem den kommende internationale rekrutteringsenhed i Region Hovedstaden og supplerende initiativer i tilknytning hertil. De kommende 3 internationale rekrutteringsenheder vil skulle samarbejde med bl.a.: arbejdsmarkedets parter jobcentre regionerne EURES-netværk Udlændingeservice ØresundDirekt andre relevante aktører, fx Copenhagen Capacity (Expat-projekt).

4 Tema 2. Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? Finansiering Styrket kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen. Væksthus Hovedstadsregionen skal som en del af sin resultatkontrakt med staten i 2007 bl.a. vejlede mindst 1800 iværksættere og eksisterende virksomheder med vækstambitioner og indgå mindst 15 aftaler om samarbejde med helt eller delvist offentlige institutioner pr. 1. september Vækstforum for Region Hovedstaden vil i dialog med Væksthus Hovedstadsregionen og regeringen udvikle og medfinansiere aktiviteter og tilbud til en specialiseret iværksætterindsats, jf. nedenfor. ændret form. (2,4 mio. kr. fra Regionalfonden til projekt: Vækst i Klynger og Kompetencer) Væksthuset indgår aktivt i udviklingen af en række andre initiativer, (herunder som leadpartner), hvor der er en naturlig forbindelse til arbejdet med vækstiværksættere. I 2008 videreføres dialogen med Væksthuset om hvordan Vækstforum kan støtte arbejdet for vækstiværksættere evt. via en samarbejdsaftale med Væksthuset. Endvidere vil Vækstforum i 2008 lancere et konkurrenceudsat program for vækstvirksomheder. Erhvervs- og Byggestyrelsen Kommunerne Uddannelsesinstitutioner GTS-institutter regionens vækstmiljøer Øresund Entrepreneurship Academy Danmarks Eksportråd Copenhagen Capacity Vækstfonden og Finansrådet (på finansieringsmuligheder) CBS Københavns Universitet 89,7 mio.kr. i 2008 nationalt til væksthuse Der er indgået resultatkontrakt for 2008 mellem staten og væksthuset. I kontrakten indgår effektmål, der konkret måler, om væksthuset har bidraget til bedre vækstvilkår i regionen. 4,0 mio. kr. nationalt til Global Entrepreneurship Week Der gennemføres en Global Entrepreneurship Week i uge 47, som væksthusene koordinerer regionalt. 14. Specialiserede rådgivningstilbud. Der etableres specialiserede rådgivningstilbud i tilslutning til Væksthus Hovedstadsregionen. Det kan bl.a. dreje sig om rådgivning vedrørende eksport og internationalisering, finansiering, design og patent- og varemærkebeskyttelse via henholdsvis Danmarks Eksportråd, Vækstfonden, Dansk Design Center og Patent- og Varemærkestyrelsen, der skal være til rådighed for regionens nye og mindre virksomheder i væksthuset. Desuden vil væksthuset løbende få tilført viden om de nationale forsknings- og innovationsprogrammer, med henblik på at kunne informere virksomhederne herom. ændret form Midler er tilvejebragt nationalt Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i 2007 gennemført uddannelsesseminar for væksthusmedarbejdere om nationale forsknings- og innovationsprogrammer Der gennemføres videndelingsseminar mellem FI og væksthusmedarbejdere i 2008 Der er i 2007 indgået aftaler om ambassadørordninger i væksthusene med Dansk Design Center, Patent og Varemærke Styrelsen, Danmarks Eksportråd m.fl. der giver adgang til specialiseret rådgivning om de forskellige områder via væksthuset. 2,25 mio.kr. årligt nationalt til IP-intropakke 7 mio. kr. årligt nationalt til Early Warning Der er lanceret en IP-intropakke bl.a. med adgang til medfinansiering af rådgivning om design, patent- og varemærkebeskyttelse via væksthuset Der er etableret en Early Warning ordning i væksthuset med adgang til rådgivning for kriseramte virksomheder Der indgås i 2008 en samarbejdsaftale mellem væksthuset og miljøstyrelsen om en ambassadørordning der giver adgang til rådgivning om miljøeffektiv teknologi 2

5 15. Styrket adgang til kapital. Vækstforum for Region Hovedstaden vil gå i dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen og Vækstfonden, om initiativer som kan øge virksomhedernes kendskab til og anvendelse af de eksisterende finansielle instrumenter, så flere virksomheder bliver opmærksomme på hvilke typer kapital, der passer til dem, og hvordan kapital bedst rejses. Vækstforum vil nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. finansielle aktører og det regionale væksthus, der skal komme med forslag hertil. ændret form 40 mio. kr. årligt afsat nationalt til ordningen Økonomi- og Erhvervsministeriet er i dialog med regioner ved at undersøge det finansielle og organisatoriske grundlag for et eventuelt JEREMIE-initiativ. Der er indgået aftale med organisationen Connect Denmark om adgang til tidlig forretningsudvikling/proof-of-business for nye og mindre virksomheder via væksthuset. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Vækstfonden og væksthuset, der giver virksomhederne adgang til rådgivning om finansiering i væksthuset 16. IT-vækstmiljø i verdensklasse. Vækstforum vil skabe et it-vækstmiljø i verdensklasse i Ørestaden. Initiativet er en videreudvikling af it-væksthuset 5 te som Videnskabsministeriet sammen med HUR har stået bag. IT-væksthusets succes har vist potentiale for, at Ørestad Nord kan udvikle sig til et IT-vækstmiljø i verdensklasse i Ørestaden koblet til det fundament som bl.a. er skabt via Københavns Universitet Amager, IT-Universitetets samt DR-Byens etablering i bydelen. Den overordnede målsætning er, at it-klyngens andel af økonomi og beskæftigelse øges herunder at øge antallet af it-iværksættere. Vækstforum har igangsat et forprojekt, og i den forbindelse indledes en dialog mellem Videnskabsministeriet og Vækstforums sekretariat om det videre forløb.. (Budget 50 mio. kr.) Møde mellem centrale parter ultimo februar 2008 angående kortsigtet sikring af lejemål og langsigtet løsning, som reelt etablerer et miljø i verdensklasse. Ansøgning forelægges vækstforum i juni Københavns Universitet Copenhagen Business School IT-Universitet Øresundsuniversitet ITEK IT-Branchen IT-væksthuset "5te" Symbion Videnskabsministeriet Københavns Kommune Crossroads Copenhagen Region Hovedstaden interesserede private virksomheder 17. Øresund Entrepreneurship Academy (ØEA). Vækstforum har som mål at skabe et af de største iværksætterakademier i Europa. Staten har via Erhvervs- og Byggestyrelsen i lighed med den svenske stat været involveret i initiativet siden ØEA s stiftelse i Parterne er enige om i fællesskab at undersøge mulighederne for en fortsættelse af akademiet.. (Midlerne for 2008 er sikret via tidligere aftaler) Vækstforum v. sekretariatet deltager i bestyrelsen. Sekretariatet er i dialog med ØEA og Erhvervsog Byggestyrelsen om videreførelse og videreudvikling af ØEA fra 2009 og fremefter på basis af strategioplæg, som ØEA har udarbejdet i januar Bestyrelse for Øresund Entrepreneurship Academy med 15 repræsentanter fra bl.a. universiteterne, erhvervslivet, Region Hovedstaden og Region Skåne. Jf. regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund udarbejdes en ny strategi og struktur for uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Strategien skal være integreret i hele uddannelsessystemet og skal skabe en langsigtet indsats på området i et fællesskab mellem ministerier, uddannelsesinstitutioner, regioner og erhvervsliv.

6 Tema 3. Innovation Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? Finansiering Knudepunkt for mobil og trådløs kommunikation. Vækstforum har en ambition om at etablere et knudepunkt for mobil og trådløs kommunikation, der skal være med til at udvikle en tættere forbindelse mellem virksomheder og forskningsmiljøer. Initiativet igangsættes af parterne bag NordICT samt vækstfora for Region Hovedstaden og Region Nordjylland.. (Budget 15 mio. kr.) Samarbejde etableret om at udforme ansøgning. Ansøgning forelægges vækstforum i juni Nokia Motorola Therma LitePoint Delta ITEK IT-Branchen CIT-AAU Ballerup CBS ITU Lunds Universitet Copenhagen Crossroad Øresund IT-Academy Copenhagen Living Lab Der er koordinering med Region Nordjylland 19. Brugerdreven innovation. Vækstforum Hovedstaden indstiller mindst ét større projekt inden for rammerne af program for brugerdreven innovation, således at regionens virksomheder og offentlige institutioner bliver mere innovative, og at der udvikles nye og bedre produkter og serviceydelser på baggrund af en systematisk afdækning af kunders og brugeres behov. Vækstforum ønsker at igangsætte følgende fire initiativer, der fokuserer på brugerdreven innovation: Copenhagen Innovation Center; Brugerorienteret teknologi for ældre; Bedre interaktion mellem medicoindustrien og sundhedssektoren; Arkitektur og Design. Initiativerne er beskrevet i vækstforum s Handling bag ordene Prioriterede initiativer. 20. Copenhagen Innovation Center. Vækstforum vil tage initiativ til etablering af Copenhagen Innovation Center, der har fokus på medarbejder- og brugerdreven innovation i den offentlige sektor. Initiativet skal bidrage til et styrket samarbejde om om innovation, som kan bidrage til udvikling af nye produkter og serviceydelser i erhvervslivet og øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor. Centeret skal have en formidlende funktion mellem virksomheder, medarbejdere og brugere af de offentlige kerneydelser. Centret foreslås forankret i det regionale Væksthus i Region Hovedstaden. 21. Deltagelse i internationale forsknings- og teknologi-udviklingsprogrammer. Der bør - i tæt dialog med regionens universiteter, universitetshospitaler og det regionale erhvervsliv - etableres et fælles regionalt samarbejde, som indsamler og formidler viden om internationale forskningsprogrammer og finansieringsmuligheder af relevans for regionens virksomheder og videninstitutioner. Parterne er enige om, at etablere et samarbejde med Forsknings- og Innovations-styrelsen, der har til opgave at formidle viden om EU's 7. rammeprogram. Løbende proces ændret form. (Der kan søges om tilskud i størrelsesordenen 6 mio. kr. inden for den regionale indsats under program for brugerdreven innovation) og nationalt (Samlet budget 15 mio. kr.) (Samlet budget: 2 mio. kr. i mio. kr. i 2009+) Program for brugerdreven innovation: der er givet tilsagn til projektet Copenhagen Innovation Center. Se under pkt. 20. Der er i 2008 frist for indsendelse af en eller to projektansøgninger under program for brugerdreven innovation den 24. september Projektansøgning godkendt af Vækstforum og bestyrelsen for program for brugerdreven innovation. Afventer endeligt tilsagn fra EBST vedrørende regionale midler. Projektet er under igangsættelse/herunder rekruttering af projektleder. Region Hovedstaden, Københavns Universitet og DTU har besluttet at etablere et fælles EUkontor i Bruxelles for at tiltrække flere eksterne forskningsmidler fra EU s 7. forsknings- og teknologiprogrammer Regionsrådets medfinansiering er til beslutning i april Væksthus Hovedstadsregionen Kommuner mfl. Region Hovedstaden Københavns Universitet Kontoret etableres i Bruxelles medio

7 22. Vækstforum som samarbejdspart. Vækstforum inddrages, hvor det har relevans for den regionale udvikling inden for innovation, videnspredning og teknologi. Det kan være som høringspart fx i forbindelse med ny lovgivning eller ved den årlige opdatering af InnovationDanmark , som er Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan til fremme af innovation og mere videnspredning, og som implementerer dele af regeringens globaliseringsstrategi og forliget om globaliseringspuljen. Eller som samarbejdspart fx i udformningen af de regionale teknologicentre i regionen eller i arbejdet for at synliggøre forskningsinstitutionernes kompetencer over for specielt de mindre og mellemstore virksomheder. Der er enighed om, at Rådet for Teknologi og Innovation og vækstforum opretholder en aktiv dialog om indsatser med relevans for begge parter. Løbende proces Ej relevant Der er afholdt rundbordssamtale ml RTI og formandskaberne for vækstfora og regionsrådene ultimo RTI tillæg til handlingsplan InnovationDanmark 2008 er udsendt til høring hos vækstfora april Der udvikles en platform for strategisk samarbejde mellem RTI og vækstfora færdig ultimo 2008 RTI og vækstfora samarbejder om at skabe samlet overblik over det statslige og regionale innovations-system medio Ny viden til byggefagene. Vækstforum vil kortlægge igangværende initiativer samt finansieringsmulighederne for nye initiativer fra f.eks. globaliseringspuljen og EU s strukturfondsmidler. Kortlægningen skal, i overensstemmelse med initiativkataloget i Økonomi- og Erhvervsministeriet Byggepolitiske handlingsplan Bedre og billigere byggeri fra maj 2007, danne udgangspunkt for en række konkrete projekter indenfor f.eks. energirenovering, digitalt byggeri, kvalitetssikring, internationalisering og vidensoversførsel. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil gerne stå til rådighed i forbindelse med udvælgelse af projekter. ændret form. Midler søges tilvejebragt regionalt. Næste rundbordssamtale ml RTI og vækstfora afholdes ultimo Arbejdsgruppe med Implementeringsnetværket for det Digitale Byggeri og Dansk Byggeri som leadpartnere, udarbejder et eller to projekter med fokus på: videreudvikling og afprøvning af Dansk Bygge Klassifkation (DBK), Videnskoordinering omkring Det Digitale Byggeri (DDB), Optimering af byggeprocesser, Øget samspil om vidensudvikling og implementering. Styrkelse af de digitale kompetencer, Udvikling af det totale Byggeregnskab og Uddannelse af bygningsarbejdere indgår i overvejelserne. Projektgruppen består af: Bygherreforeningen Dansk Byggeri Danske ARK (Danske Arkitektvirksomheder) FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) Tekniq BAT-Kartellet Byggematerialebranchen BYG Ansøgning til strukturfondene, med forelæggelse for Vækstforum i juni Aktiviteterne i projektet udbydes i licitation til branchens videninstitutioner og virksomheder, hvorfor vi ikke på nuværende tidspunkt kan nævne hvem der kommer til at udføre de praktiske handlinger i projektets aktiviteter. Dansk Byggeri vil stå for projektledelse, koordination og bevillingsadministration. Alle ovenfor nævnte - med undtagelse af BYG. DTU, bliver medlemmer af projektets styregruppe. Det er endnu ikke afklaret hvorvidt EBST (Center for Byg og Bo) deltager med en observationspost i styregruppen, Der forhandles desuden med Realdania om national medfinansiering til projektet

8 Tema 4. Videnspredning Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? Finansiering Styrket videnspredning mellem universiteter og erhvervsliv. Samarbejdet om videnspredning mellem universiteter, universitetshospitaler og det regionale erhvervsliv skal styrkes ved at: 1) etablere flere praktikophold for højtuddannede i regionens virksomheder. 2) videreudvikle de hidtidige erfaringer med at få videnmedarbejdere ud i virksomhederne blandt andet gennem en styrkelse og større udbredelse og anvendelse af ordningen Regionale videnpiloter", der administreres af Rådet for Teknologi og Innovation efter først til mølle princippet. 3) der etableres ErhvervsPhD-forløb, der administreres af Rådet for Teknologi og Innovation, idet udvælgelse sker efter konkurrence- og kvalitetsprincippet. Videnskabsministeriet vil i samarbejde med regionale aktører gennemføre en målrettet og styrket markedsføring af initiativet for at gøre virksomheder, forskerstuderende og universiteter opmærksomme på initiativets muligheder. 25. Mere forskning på hospitaler og universiteter. Region Hovedstaden har med landets to største universiteter, en række forskningstunge hospitaler og andre stærke videnmiljøer over halvdelen af landets sundhedsforskning. I samarbejde mellem erhvervsliv, hospitaler og uddannelsesinstitutioner skal der arbejdes for, at der udvikles incitaments- og karrierestrukturer, der sikrer kvalificeret forskning på alle niveauer samt fastholder dygtige forskere i Danmark. Der forventes at indgå konkrete forslag herom i Regionsrådets kommende forskningspolitik på sundhedsområdet. Der er enighed om, at der er behov for en tæt dialog mellem repræsentanter for de relevante ministerier, universiteterne og Region Hovedstaden. Under overskriften Medicosundhed og strategisk forskning vil vækstforum i dialog med regionsrådet og de centrale regionale parter arbejde for realiseringen af en række initiativer, der alle er nærmere beskrevet i Vækstforum s tillæg erhvervsudviklingsstrategien, Handling bag ordene prioriterede initiativer: Eco-innovation miljø- og energiteknologisk innovation; Fødevarer, ernæring og sundhed; Bio-sundhedsklyngen; Bedre interaktion mellem medicoindustrien og sundhedssektoren; Brugerorienteret teknologi for ældre. med initiativet i med initiativet i ændret form Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i samarbejde med NETVIRK gennemført en indsats, hvor 43 erhvervsråd i de fem regioner har fået uddybende information om videnpilotordningen. Der er gennemført en analyse af virksomhedernes barrierer for at bruge ErhvervsPhD-ordningen mhp at afdække potentialer for en øget brug af ordningen. Region Hovedstaden har vedtaget sundhedsforskningspolitikken i september Forsknings- og innovationsinitiativer som sættes i gang de kommende år i regi af Region Hovedstadens sundhedsforskningspolitik vil blive set i sammenhæng med arbejdet i en strategisk arbejdsgruppe mellem Region Hovedstaden, KU og DTU. Arbejdsgruppen har kortlagt muligheden for samarbejdsprojekter inden for en række fælles fagområder, herunder tværgående forsknings- og innovationsprojekter, forskningsinfrastruktur, forskeruddannelse, teknologioverførsel og kommercialisering og profilering af hovedstadsregionen internationalt. Universiteter Forskningsinstitutioner Lægemiddelindustriforeningen Videnskabsministeriet Region Hovedstadens hospitaler Private forskningstunge virksomheder 26. En samlet indgang til innovationssystemet. Vækstforum vil arbejde for, at der via Væksthus Hovedstadsregionen skabes én samlet indgang til hele det nationale viden- og innovationsystem, herunder til GTS-institutterne, for regionens små og mellemstore virksomheder. med initiativet I 2008 udmøntes en række konkrete initiativer vedrørende fx fælles EU-repræsentation i Bruxelles, arbejde for at tiltrække flere store internationale videnskabelige kongresser, arbejde for at etablere flere forskerboliger til udenlandske forskere og udarbejde anbefalinger til at imødekomme barrierer for internationale forskeres etablering i hovedstadsregionen. Se initiativ 13 og 14 Se initiativ 13 og 14 Se initiativ 13 og 14 4

9 Tema 5. Markedsføring af Danmark tiltrækning af investeringer og turisme 27. Markedsføring af Region Hovedstaden. VisitDenmark vil i samarbejde med Wonderful Copenhagen forestå en analyse af turismens økonomi og potentialer i regionen samt lede udviklingen af det nationale helårsdestinationsprojekt og de nationale oplevelsestemaer. Vækstforum ønsker at igangsætte en række initiativer, der skal markedsføre regionen i regi af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Det drejer sig om de prioriterede initiativer fra Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi: 1) Erhvervsmæssig Branding af Region Hovedstaden: Copenhagen Redefined, 2) Samarbejde med kommuner og erhvervschefer om international markedsføring og 3) International Markedsføring af Øresundsregionen. Den internationale markedsføring koordineres med VisitDenmark, Invest in Denmark og Region Skåne. Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? ændret form Finansiering 5. (Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity har fået bevilliget 3-årige driftstilskud på sammenlagt 190 mio. kr. for perioden ) Den videre udvikling af Copenhagen Redefined indgår i resultatkontrakten med Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Der forventes en ansøgning til Vækstforum/strukturfondene i juni eller september Copenhagen Capacity Wonderful Copenhagen Kommunerne Dansk Industri HTS Dansk Erhverv VisitDenmark gennemfører på regionsniveau forretningsområdeanalyser. Der er endvidere mulighed for at tilkøbe analyser af turismen på kommunalt plan. Det regionale udviklingsselskab deltager aktivt i VisitDenmarks helårsturismeprojekt med personaleressourcer. Samarbejdsaftale mellem VisitDenmark og det regionale turismeudviklingsselskab er under udarbejdelse. Denne vil beskrive fælles initiativer og arbejdsdeling for turismen frem mod Kultur- og oplevelsesøkonomi. Vækstforum Hovedstaden ønsker at fremme en række spirende klynger inden for oplevelsesøkonomien i form af vækstforums prioriterede initiativer: Det interaktive hus; Internationalt filmmiljø i hovedstaden; Den femte internationale modeklynge sidstnævnte i samarbejde med Region Midtjylland. Regeringen og vækstforum er enige om, at der igangsættes en dialog om eventuelle samarbejdsmuligheder. delvist ændret form.. (Interaktive Hus: tentativt budget- 15 mio. kr.; Filmmiljø: tentativt budget - 10 mio. kr.) (Modeklynge - Fashion Accelerator: Bevilliget i alt 12 mio. kr.) Det interaktive hus: De centrale parter har udarbejdet oplæg til det interaktive Hus. En projektleder er ansat 1. august 2007 og Vækstforum indstiller om forprojekt til finansiering oktober Ansøgning om projekt indsendes i 2. kvartal Modeklynge: Fashion-accelerator - er godkendt af Vækstforum m.fl. Internationalt filmmiljø: Ansøgning om projekt til Vækstforum/Strukturfonde i juni eller september 2008 Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet har etableret et Nationalt center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, som skal styrke vilkårene for vækst via oplevelser ved at fremme samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv. Hovedparten af de i alt 50 mio. kr., der er afsat til centret, vil gå til konkrete samspilsprojekter. Centret placeres i Roskilde og skal samarbejde tæt med eksisterende forsknings- og videninstitutioner samt sikre en bred regional forankring af kultur- og oplevelsesøkonomien. Centret forventes i drift fra sommeren Kommuner Danmarks Eksportråd Kulturministeriet Filmskolen Copenhagen Capacity Producentforeningen Zentropa Nordisk Film Væksthus Hovedstadsregionen Danish Fashion Institute Danmarks Eksportråd Dansk Erhverv (Brancheforeningen: Textil & Tøj) Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity Copenhagen Business School Copenhagen International Fashion Fair TEKO (uddannelsescenter for design og beklædning i Herning) Danmarks Designskole Danmarks Design Center Region Midtjylland m.fl. I samarbejde med REG-LAB, Økonomi- og Erhvervsministeriet og de øvrige regioner 5

10 foretages en fokusanalyse af oplevelsesbaseret forretningsudvikling i det øvrige erhvervsliv. Initiativet skal skabe en fælles referenceramme omkring oplevelsesøkonomi. Der er derfor fokus på dialog, forankring og formidling. 29. Indsats for internationale videnskabelige kongresser til Region Hovedstaden. Vækstforum vil tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Videnskabsministeriet, Visit Denmark, Region Hovedstaden, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen der skal undersøge muligheden for at igangsætte projekter, der kan øge antallet af forskningstunge og videnskabelige kongresser i København. 30. Arkitektur & Design. Vækstforum ønsker at sætte fokus på arkitektur og designs betydning for metropolregionens udvikling. Vækstforum vil tage initiativ til en dialog med staten og de relevante parter om, hvorledes Region Hovedstadens kvaliteter og styrker inden for arkitektur og design i højere kan udnyttes i markedsføringen af hovedstaden og Danmark. ændret form.. (Samlet budget for ansøgning - 36 mio. kr.) Wonderful Copenhagen har i samarbejde med de andre store danske kongresbyer - søgt Fonden til Markedsføring af Danmark om et projekt MeetDenmark.dk Evt. medfinansiering fra vækstforum behandles i april eller juni. Wonderful Copenhagen Københavns Universitet Copenhagen Business School Videnskabsministeriet Forskningstunge virksomheder Kongres-arrangører Brancheorganisationer f.eks. LIF, VisitAalborg, Syddansk Turisme, VisitAarhus. Arbejdet med initiativet er endnu ikke igangsat. Dansk Design Center Dansk Arkitektur Center Akademisk Arkitektforening AA Arkitektforbundet Danske Arkitektvirksomheder Kunstakademiets Arkitektskole Dansk Byggeri Erhvervs- og byggestyrelsen Foreningen af Danske Designere Danmarks Design Skole Copenhagen Business School Copenhagen Capacity Wonderful Copenhagen 31. Region Hovedstaden Nordeuropas center for store begivenheder. Parterne er enige om, at Region Hovedstaden ligesom andre interesserede regioner vil blive inddraget i forberedelserne af erhvervsaktiviteterne frem mod FNs klimakonference i Vækstforum vil desuden udarbejde en eventstrategi i samarbejde med erhvervslivet og øvrige relevante parter og arbejde for at der etableres et samarbejde om for eksempel IOC kongres i 2009, VM i banecykling i 2010, VM i landevejscykling i 2011, World Outgames i 2009 eller kongres for the European Society of Anaesthesiologists i Midler er tilvejebragt såvel (Bevillinger fra Vækstforum: Bike City 3,3 mio. kr.; IOCkongres 2,0 mio. kr. Både kommuner og stat har ligeledes medfinansieret IOC Kongres og Bike City) Vækstforum har bevilget midler til en række af de kommende års større begivenheder. Derudover er en projektgruppe med Wonderful Copenhagen, sekretariatet og kommunale repræsentanter i gang med udviklingen af en regional eventstrategi, som forventes afsluttet og godkendt i Vækstforum i løbet af 2. kvartal Kulturministeriet har udgivet publikationen regeringens arkitekturpolitik 2007: "Arkitekturnation Danmark - rammer for liv - rammer for vækst" Københavns Kommune og øvrige kommuner Wonderful Copenhagen Parken Idrætsfonden Danmark Bella Centret Hoteller og andre professionelle arrangører af store begivenheder Danmarks Idrætsforbund Kulturministeriet Danmarks Olympiske Komité

11 Team Danmark Interesserede private virksomheder og organisationer 32. Attraktiv international videnservice region. Region Hovedstaden er den region i Danmark, der har den absolut største koncentration af internationalt orienterede videnserviceerhverv. Vækstforum ønsker i dialog med staten og de centrale aktører i regionen at sætte fokus på betingelserne for udvikling og vækst i videnserviceerhvervene. Vækstforum har taget initiativ til en analyse, som skal danne grundlag for den videre dialog med staten og de øvrige aktører. Projektet som er et rammetilsagnsprojekt godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen, er under afslutning i april 2008 med en større konference, hvor resultaterne præsenteres. Herefter forventes en række nye projekter igangsat af parterne i forlængelse af analysens resultater. Dansk Erhverv IT-Branchen Dansk Industri (bl.a. ITEK og Dansk Management Råd) Dansk Erhverv Finansrådet Københavns Kommune Forsknings- og innovationsstyrelsen Copenhagen Capacity

12 Tema 6. Energi 33. Samarbejde om fremme af miljø- og energiteknologi. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Den offentligt finansierede indsats for forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi øges, så den fra 2010 udgør 1 mia. kr. årligt. Som led i energistrategien etableres et nyt Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram (EUDP). Parterne er enige om, at Vækstforum indleder en dialog med EUDP-sekretariatet om samarbejdsfladerne for fremme og forankring af energiteknologiske udviklings- og demonstrationsaktiviteter i virksomhederne. EUDP forventes etableret i begyndelsen af efteråret Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? ændret form Finansiering 6 Eco-Innovation: Der blev afholdt opstartsmøde for projektet Eco-Innovation i september med centrale parter. Den nedsatte arbejdsgruppe er i gang med at færdiggøre en projektbeskrivelse og ansøgning. Eco-Innovation ansøges vækstforum i juni/september Derudover sker der en koordinering og samtænkning med en række andre initiativer bl.a. World Energy Showroom (WES). Deltagere Dansk Industri (Energi Industrien) Øresund Environment Academy Kommuner herunder Københavns Kommune Copenhagen Living Lab Copenhagen Capacity SCION-DTU Teknologisk Institut DONG Energy WES/Amagerforbrænding Væksthuset LCTF/BASS Region Hovedstaden Region Sjælland (Vækstforum har bevilget op til 5 mio. kr. til World Energy Showroom.) World Energy Showroom (WES): Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for World Energy Showroom. WES er dels et koncepthus med en række udendørsfaciliteter, der skal fremvise nye og eksisterende energiog klimakoncepter, der kan bruges globalt, dels en ramme for sammenspil mellem en lang række af såvel Hovedstadsregionens, Øresundsregionens og danske aktører inden for miljø og energi, mht. både innovation, produktion og markedsføring. WES er godkendt af Vækstforum i februar

13 Tema 7. Øresund og det Internationale udsyn 34. Udvikle og Styrke Øresund Science Region. Vækstforum for Region Hovedstaden vil i samarbejde med parterne bag ØSR udarbejde et fælles beslutningsgrundlag for forsat udvikling af Øresund Science Region. Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? Finansiering 7 (Vækstforum har bevilliget 1 mio. kr. i 2008) Ny struktur og vedtægter for Øresund Science Region er godkendt af ØSR s bestyrelse og Øresundsuniversitetet. Basisbidrag for 2008 og bestyrelsesrepræsentation er vedtaget på Vækstforums møde i februar Regionerne Universiteterne Erhvervsorganisationerne i Øresundsregionen samt de to lande 35. International benchmark af Region Hovedstaden. Parterne gennemfører i fællesskab en international benchmark-analyse af Region Hovedstadens rammer og præstationer inden for de fire vækstkilder i forhold til regionens konkurrencesituation med andre storbyregioner. Benchmark-analysen skal foretages i forhold til syv udenlandske metropolregioner.. (Tentativt budget mio. kr.) Slutrapporten blev præsenteret på Vækstforums møde i december Projektets fase 2 blev igangsat primo marts 2008 på et møde med internationale benchmarkingpartnere. EBST/FORA Partnerregioner i Stockholm, Helsinki, Amsterdam og Hamborg. 36. Informationsformidling via Øresund Direkt. Region Hovedstaden har taget initiativ til at parterne bag ØresundDirekt i Danmark og Sverige udarbejder et beslutningsgrundlag om fremtiden for ØresundDirekt. Deltagelse i Øresundsprogrammet 8. Parterne er enige om betydningen af et velfungerende Øresundssamarbejde, og bakker op om Region Hovedstadens aktive deltagelse i de nye Interreg IV-programmer (mht. 2009). Midler er tilvejebragt såvel nationalt og regionalt. (Der er fra parterne bevilliget i alt 5,4 mio. kr. til driften i ) Det er vækstforums mål at etablere et internationalt konsortium med deltagelse af partnere fra Helsinki, Hamborg, Amsterdam og Stockholm og EBST. Partnerne søger midler fra BSR programmet (Interreg III B) til et treårigt projekt, der skal arbejde videre med resultaterne fra projektet International benchmark af Region Hovedstaden. Der er deadline for ansøgningen den 30. maj Beslutningsgrundlaget er færdiggjort og ØresundDirekt blev sikret i sommeren 2007 for så vidt angik Relokaliseret til Øresundskomiteen. Resultatkontrakt for er under udarbejdelse - afsluttes maj/juni Status for de grænseoverskridende Interreg IVprogrammer er, at de alle er godkendt af Kommissionen, og der er nedsat udvalg, der skal tage stilling til projektudvælgelse. I foråret vil der løbe/løber der ansøgningsrunder, så der er mulighed for at søge midler under de fire programmer. Region Hovedstaden Økonomi- og Erhvervsministeriet Beskæftigelsesministeriet Region Skåne ØresundDirekt Malmø Øresundskomitéen 7 8 Indgår som indsatsområde i partnerskabsaftalen (s. 123), men ikke som initiativ.

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Hovedstaden

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Hovedstaden Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Hovedstaden Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION HOVED- STADEN

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION HOVED- STADEN 17. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION HOVED- STADEN Regeringen og Vækstforum Hovedstaden indgik i juni 2007 en

Læs mere

Bornholm: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Bornholm: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Bornholm: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Finansiering 1 Gennemførte aktiviteter () 1. De erhvervsrettede

Læs mere

Sjælland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Sjælland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Sjælland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet?

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland

Regional Partnerskabsaftale. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Regional Partnerskabsaftale Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også om 10 og om 20 år. Regeringen har på

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum Sjælland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum Sjælland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum Sjælland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også om 10 og om

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND 20. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Nordjylland indgik i juni

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Regionale partnerskabsaftaler. om vækst og erhvervsudvikling

Regionale partnerskabsaftaler. om vækst og erhvervsudvikling Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling juni 2007 NORDISK MILJØMÆRKNING Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Partnerskabsaftalerne af juni 2007 Publikationen

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Syddanmark

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Syddanmark Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Syddanmark Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND 17. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland indgik i juni

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Bornholms Vækstforum

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Bornholms Vækstforum Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Bornholms Vækstforum Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også om 10 og

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Midtjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Midtjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Midtjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Indsatsområde Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008 kl. 13-14.45 hos Amagerforbrænding, København.

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008 kl. 13-14.45 hos Amagerforbrænding, København. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 12.

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland

Regional Partnerskabsaftale. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Regional Partnerskabsaftale Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Aftaleudkast af 31. maj 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også om 10 og

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Bilag 20 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november 2007 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) Spirende klynger (initiativ

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

1. Velkomst og introduktion ved overborgmester Ritt Bjerregaard (15 min.) Oplæg ved administrerende direktør Peter Holmen Jensen, Aquaporin

1. Velkomst og introduktion ved overborgmester Ritt Bjerregaard (15 min.) Oplæg ved administrerende direktør Peter Holmen Jensen, Aquaporin VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 20. august

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Argumenter for fortsat lokal/regional sekretariatsbetjening af de

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Regionalt (Beløb afrundet til 1 decimal (mio. kr.)) undervisere samt en manual for forældresamarbejdet.

Regionalt (Beløb afrundet til 1 decimal (mio. kr.)) undervisere samt en manual for forældresamarbejdet. Regionale partnerskabsaftaler: Regeringen og vækstforum listede i 2007 en række initiativer, som parterne ville arbejde med, som led i at nå de mål, der blev fastlagt i partnerskabsaftalen. I 2008 aftalte

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling.

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Juni 2008 1 Indholdsfortegnelse. Vækstforum for Bornholm 3 Vækstforum for

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere