Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012"

Transkript

1 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon

2 Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp er stiftet i Foreningen har pt. 120 medlemmer. Mange af medlemmerne er deltagere i selvhjælpsgrupper eller netværksgrupper, andre er private personer, der ønsker at støtte foreningens arbejde. Det årlige kontingent er 50,00 kr. Foreningens formål Hjælp til Selvhjælp er en frivillig social forening, som arbejder forebyggende og sundhedsfremmende ved at fremme kontakten mellem mennesker for derved at øge den enkeltes livskvalitet og sociale netværk. Foreningen skaber kontakt mellem mennesker i selvhjælps- og andre netværksgrupper. Bestyrelsen Formand Mariane Ravnholt Næstformand Gerda Olesen Bestyrelsesmedlemmer Anni Urban Jespersen Elsebeth Fogtmann Britta Dyhre Sørensen Suppleant Morna Frandsen Ansatte Koordinator Socialrådgiver Birthe Pagh

3 Årets gang Vore kerneydelser er De frivillige at igangsætte selvhjælpsgrupper med forskellige emner. at igangsætte netværksgrupper for forskellige aldre. at tale med mennesker, der har brug for krisehjælp. at rådgive og henvise mennesker til andre foreninger og organisationer. Hjælp til Selvhjælp har ca. 15 frivillige, som tager sig af de mange forskellige opgaver, der skal gøres hver dag. Nogle frivillige er igangsættere af selvhjælpsgrupper og netværksgrupper og nogle tager personlige samtaler. Andre frivillige hjælper til på kontoret med forskellige gøremål. For at koordinatoren, som den eneste ansatte, kan komme til møder m.m., er der frivillige, der passer kontoret, tager telefonen og tager imod de mennesker, der henvender sig. Bestyrelsen består også af personer, der gerne vil udføre et stykke frivilligt arbejde. Det er dejligt, at så mange tager sig tid til at hjælpe med at få hverdagen til at fungere hos Hjælp til Selvhjælp til glæde for vore mange brugere. En STOR TAK til Jer alle.

4 Oversigt over nye grupper startet i 2012 Personlig udvikling Angst Langtidssygemeldt hvad nu? Depression Mistet ægtefælle Pårørende til hjerneskadede Voldsramte kvinder/personlige samtaler Skilsmisse Pårørende til børn med psykisk sygdom Personer, der har oplevet vold i familien Lær at takle kronisk smerte Lær at leve med kronisk sygdom Vægtstop Selvværd Kvinder der elsker for meget Fremtidsgruppen Mad for unge mænd Between (unge med psykisk syge forældre) Vi har mistet et voksent barn Søndagscafè Udover de nystartede grupper er der ca. 28 grupper fra tidligere år, som fortsat kører.

5 Alle vore tilbud er rettet mod mennesker, der har behov for hjælp, ofte i en uventet eller pludselig opstået krise. Vi starter en ny selvhjælpsgruppe, når der er flere brugere, der efterspørger et konkret emne. Vort håb er at rumme alle mennesker, der har et ønske om at komme videre og forandre nuværende livssituation. I en selvhjælpsgruppe er man ikke klient eller passiv modtager af hjælp. Man er aktiv deltager og deler oplevelser og erfaringer. Vort mål er at yde støtte til alle, der henvender sig, uanset problemet. Alle får tilbudt en afklarende samtale med koordinator. Samtalen tager typisk en time, og her drøftes forskellige hjælpemuligheder. I næsten alle tilfælde munder det ud i, at vi i fællesskab finder den rigtige løsning for netop dette menneske. Det kan være at deltage i en af vore selvhjælpsgrupper eller netværksgrupper, at blive tilbudt personlige samtaler, eller at personen bliver henvist til et andet hjælpetilbud. For at kunne deltage i en selvhjælpsgruppe skal man kunne rumme de andre i gruppen. Hvis personens problem stadig fylder meget, eller der er ventetid, inden en gruppe kan starte med det aktuelle emne, har vi dygtige frivillige, der stiller sig til rådighed for flere personlige samtaler/krisesamtaler. Netop personlige samtaler er der et stigende behov for, ofte fordi nogle mennesker ikke er klar til at kunne rummes i en gruppe, eller når der er ventetid på at starte en gruppe. Da det ofte er svært for et menneske i krise at vente èn eller to måneder - måske mere på opstart af en gruppe, så er det en hjælp og støtte for de fleste at kunne modtage vores tilbud om personlige samtaler. Det er vigtigt, at gruppemedlemmerne prioriterer gruppen højt for at opnå samhørighed og også viser ansvarlighed og respekt for hinanden. De fleste mennesker, der kommer ind til os, bærer tydeligt præg af deres sorg/problem. Mange græder og er nedtrykte og har svært ved at finde livsmod og livskvalitet i den aktuelle situation. Når de går igen, kan vi allerede se en forandring, ofte er der smil på læben, kropssproget har ændret sig, og håbet ses forude. Også hos deltagerne i selvhjælpsgrupperne ser vi forandring efter få gange - de får livsmodet tilbage og bliver igen i stand til at tackle egen livssituation. Netværksgrupperne har ikke et overordnet tema, men er typisk mennesker, der ønsker, der skal ske noget nyt i hverdagen, finde andre mennesker at dele sorger og glæder med, have hyggeligt samvær med eller forskellige aktiviteter f.eks. biograf, vandreture, spil, teater, koncert, spise sammen o.s.v.

6 Kurser og møder Koordinatoren har i årets løb deltaget i følgende: Ugentlige møder med Herning Frivillig Center. Møder med samarbejdspartnere fra andre organisationer og institutioner. Hjælp til Selvhjælps bestyrelsesmøder. ERFA møder med kolleger fra andre selvhjælpsprojekter. Møder, temadage og generalforsamlingen i landsforeningen FriSe. Møder med frivillige. Møder med Det udsatte Team i Herning Kommune. Møder med Sundhedsafdelingen i Herning Kommune Møder med Job Center Herning Møder med Projekt enheden Herning Kommune. Møder med Center for erhverv og beskæftigelse i Herning Kommune. Møder med Børn og Unge afdelingen i Herning Kommune. Kurser tilbudt af FriSe. Kurser tilbudt af Herning Kommune.

7 Formandsberetning Aflagt af formanden på generalforsamlingen den 23. april Året 2012 har været et tilfredsstillende år både med hensyn til foreningens aktiviteter og økonomi. Aktiviteterne for vores brugere kommer Birthe Pagh nærmere ind på i sin orientering, medens jeg mere vil berette om bestyrelsens arbejde for foreningen. Vi har i 2012 holdt 7 ordinære bestyrelsesmøder. Herudover har bestyrelsen været repræsenteret ved FriSes Generalforsamling og ved FriSes årsmøde i FriSe er landsorganisation for landets Hjælp til Selvhjælpsforeninger og Frivilligcentre. På hvert af bestyrelsens ordinære møder giver koordinatoren en grundig rapportering om den daglige drift samt om nye tiltag, så bestyrelsen hele tiden er opdateret med foreningens aktiviteter. I august måned var bestyrelsen sammen med vores frivillige på en tur til Horsens, hvor vi var inviteret på erfa-besøg hos Selvhjælpen i Horsens. Selv om deres Selvhjælp er organiseret helt anderledes end vores, var det et meget inspirerende besøg. Hjælp til Selvhjælp har også i 2012 deltaget sammen med rigtig mange andre foreninger i Frivillighedens dag på Torvet i Herning. Det er Herning Frivillig Center sammen med Herning Kommunes Sundhedsafdeling, der står som arrangør af dagen. Formålet med dagen er at vise byen og kommunens borgere, hvad frivilligheden udfører og påtager sig af opgaver og hvad frivilligheden kan. Det er samtidig en kreativ måde at markedsføre de frivillige foreninger på. Mange borgere og frivillige foreninger viste interesse for vores forening, og selv om vi ikke direkte hvervede kunder er det vores indtryk, at vi opfyldte et formål om synlighed ved at være til stede. Herning kommune inviterede igen i år til et dialogmøde omkring frivilligt socialt arbejde og en repræsentant for vores bestyrelse deltog i dialogmødet sammen med mange andre frivillige sociale foreninger, Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og repræsentanter fra Sundhedsog ældreafdelingen. I dialogen var der specielt fokus på samarbejde om frivilligt arbejde. Formanden for Social- og sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard redegjorde for Herning Kommunes ønsker og forventninger til et tættere samarbejde med de frivillige foreninger og en konsulent fra Center for frivilligt socialt arbejde fortalte om udfordringer ved og erfaringer fra samarbejde foreninger imellem, samarbejde mellem foreninger og kommunen og samarbejde mellem foreninger og private virksomheder. Alt sammen spændende inspiration til det frivillige arbejde fremover. Selv om regnskabet vil blive gennemgået på et senere pkt. på dagsordenen, vil jeg gerne i min beretning knytte nogle kommentarer til regnskabsresultatet. Bestyrelsen finder det tilfredsstillende, at der er et lille overskud på kr. Vi har dog intet mål om at skabe et driftsoverskud, idet

8 vores egenkapital på godt skønnes at være på et niveau, hvor vi har handlemuligheder i forhold til en uforudseelig situation, eksempelvis hvis offentlige bevillinger med kort varsel sættes ned. Puf-midlerne fra Socialministeriet skal fra og med 2013 søges for èt år ad gangen og tilsagnet for 2013 lod vente så længe på sig, at det vakte bekymring ikke både hos os men hos alle ansøgerne om vores ansøgning blev imødekommet. Men heldigvis har vi også i år modtaget tilskud af samme størrelse som i Foreningens hjemmeside vil jeg igen i år omtale her. Vores nye hjemmeside gik på nettet i maj måned sidste år. Vi synes selv, at hjemmesiden er blevet væsentlig bedre, men den kan sikkert gøres endnu bedre, og vi tager gerne imod forslag til forbedringer fra vores medlemmer, så hjemmesiden kan blive så inspirerende og informativ som muligt. Som I sikkert har bemærket sender vi ikke længere nyhedsbreve ud til vores medlemmer. Vi bestræber os i stedet for på løbende at lægge vores nyheder ind på hjemmesiden. Der var en del arbejde og udgifter forbundet med nyhedsbrevene, så vi håber, at I vil besøge hjemmesiden i stedet for. Vi har ved udgangen af 2012 et stabilt antal betalende medlemmer i foreningen på godt 100 og ca. 40 medlemmer er mødt op til generalforsamlingen i dag. Det tager vi som et udtryk for en interesse og opbakning til foreningen, som er helt afgørende for vores arbejde. Tak til Jer! Selvhjælp er efterhånden en velkendt metode i Danmark og den frivillige indsats kan styrke velfærden og spille en stor rolle i kommunernes sundhedsfremme og forebyggelse. Også i Herning Kommune ser man disse muligheder og man vil gerne samarbejde og inddrage frivillige og frivillige organisationer i forhold til at løfte kommunale velfærdsydelser. Vi mærker en stigende interesse fra Herning Kommune om samarbejde og vi vil gerne være en anerkendt og foretrukken samarbejdspartner for kommunen. Det giver udfordringer og stiller krav til kvaliteten af vores ydelser, og det betyder, at vi hele tiden skal have fokus på at styrke og udvikle vores tilbud. Det er min opfattelse, at vi allerede bliver betragtet som en anerkendt samarbejdspartner for Herning Kommune. Vi har allerede mange grupper og aktiviteter i gang sammen med Herning Kommune og jeg håber, at det gode samarbejde kan fortsætte og udvikles fremover. En vigtig bestyrelsesopgave er også nu og fremad at sikre de frivillige bedst mulige rammer for at arbejde som frivillig og selvfølgelig også at skabe gode arbejdsvilkår for vores ansatte medarbejder. Jeg vil gerne rette en stor tak til vores tilskudsgivere, som vi er økonomisk afhængige af for at gennemføre vores arbejde. Det drejer sig som bekendt om Herning Kommune og Socialministeriet. Også tak for samarbejdet med andre frivillige foreninger og en speciel tak til Herning Frivillig Center for samarbejdet. Jeg vil også gerne sige tak til vores koordinator Birthe Pagh og til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde og sidst men ikke mindst til vores uundværlige frivillige medarbejdere. Mariane Ravnholt formand

9 Koordinators orientering Der har været et stigende antal aktiviteter i 2012 og det har givet meget at se til på kontoret. Jeg vil gerne fortælle om nogle af de aktiviteter, som i 2012 har foregået i Hjælp til Selvhjælp. Selvhjælpsgrupper Først lidt om de selvhjælpsgrupper, som er meget stabile, og som har eksisteret i flere ja mange år bl.a.: Pårørende til misbruger. En gruppe som trofast mødes her i centeret en gang hver måned gruppen, på 5 personer, startede i begyndelsen af halvfemserne. Frivillig diabetesgruppen, 4 personer mødes hver uge og har også en årelang periode bag sig. Hjerneskadede. Gruppen er på 5 personer, som alle er blevet ramt af en hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Tidligere psykiatribrugere. Gruppen er på 4 personer, som alle har en psykisk sygdom, de møder hver uge. En gruppe som kalder sig Vestenvinden. 4 mænd (lidt udsædvanligt) alle er senhjerneskadede, de mødes hver 14. dag. Mens snakken går. En gruppe som mødes hver torsdag - den første times tid traver de en tur ud i naturen eller en bytur derefter nyder de lidt frugt og et glas vand. Både når de traver en tur eller hygger her i centeret går snakken lystigt om stort og småt, de støtter og hjælper hinanden i, hvad der er aktuelt lige nu gruppen er åben for alle, der har lyst til at være med. Mistet ægtefælle. Vi har nu 3 grupper på hver 4 personer, der ligeledes mødes hver 14. dag, Depression. Også en gruppe på 4 personer som mødes en gang i hver måned. Personlig udvikling. Vi har nu 3 grupper på hver 4 personer i gang alle med forskellige problemstillinger, men med fælles ønske om, at der skal ske en ændring i deres tilværelse. Gruppen mødes hver 14. dag. Pårørende til senhjerneskadede. En gruppe på 5 personer der mødes en gang hver måned.

10 Blot et lille udpluk af de mange selvhjælpsgrupper, som mødes her i Centret under et overordnet tema for deres møder dermed være ikke sagt, at alt andet ikke bliver drøftet! Netværksgrupper Jeg skal heller ikke glemme vores netværksgrupper. Nyt Netværk er en gruppe, som mødes hver mandag aften - en gruppe på ca. 14 personer med en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. Gruppen støtter hinanden i forskellige situationer, laver fælles aktiviteter og mødes på tværs til forskellige aktiviteter hovedaktiviteten for gruppen er en kop kaffe og en snak om stort og småt. Gruppen kan snart fejre 10 års jubilæum. Gruppen er åben for alle, som har lyst til at deltage i en netværksgruppe. Spillopperne er en stor gruppe af sygemeldte, førtidspensionister, efterlønsmodtagere og pensionister, som møder 2 gange om ugen med samme aktiviteter som Nyt Netværk. Også denne gruppe er åben for alle. Gruppen har holdt 13-års jubilæum, som blev fejret på behørig vis. Café Solsikken er åben den første og sidste torsdag i hver måned skiftevis eftermiddag og aften, Deltagerne mødes med de samme aktiviteter, som de øvrige netværksgrupper. Café Solsikken er ligeledes en åben gruppe, hvor nye kommer til og andre holder op, når de kommer videre i deres liv. Søndagscafeen er ny aktivitet, som vi har startet sammen med Ældresagen. Cafeen er åben den første søndag i hver måned. Cafeen er åben for alle, både enlige og par. Personlige samtaler Hjælp til Selvhjælp tilbyder personlige samtaler til mennesker i sorg og krise dette er der et stigende behov for. Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke yder nogen form for behandling, men at det er samtaler almindelige mennesker imellem - et punkt vi drøfter meget med vores dygtige frivillige, og som tages op igen og igen! Det er en klar aftale, at vi ikke yder mere end 5 6 samtaler, så skal personen videre i en selvhjælpsgruppe eller henvises videre til anden foranstaltning. Samtalerne bruges i mange tilfælde også som en udfyldning af ventetiden til f.eks. en selvhjælpsgruppe eller til anden behandling f.eks. hos psykolog, hvor der kan være lang ventetid.

11 Samarbejde med Herning Kommune. Jeg vil gerne fremhæve Hjælp til Selvhjælps udmærkede samarbejde med Herning Kommune, herunder særlig Sundhedsafdelingen, hvor vi har et godt og stabilt samarbejde omkring projekterne Vægtstop og Lær at takle en kronisk smerte, der begge en del af Sundhedsafdelingens Sundhedstilbud. Når grupperne er delvis afsluttet i kommunalt regi, fortsætter de under Hjælp til Selvhjælp, hvilket er en rigtig god løsning for såvel gruppedeltagerne som Herning Kommune og Hjælp til Selvhjælp.. Vi samarbejder også om mange andre af de sundhedstilbud, som Herning Kommunes Sundhedsafdeling tilbyder borgerne i Herning Kommune. Vi har igangsat en gruppe for unge med psykisk syge forældre sammen med forebyggelsesafdelingen i Børn og Unge og vi har en madgruppe for unge mænd i gang sammen med Projektenheden i Herning Kommune. Samarbejde med andre foreninger Vi har et rigtigt godt samarbejde med mange andre frivillige foreninger, hvor vi sammen forsøger at yde de bedst mulige tilbud til Herning Kommunes borgere. Jeg vil først nævne vores udmærkede samarbejde med Herning Frivillig Center. Vi har et fint samarbejde om bisidderopgaven sammen med Herning Frivillige Center, Ældresagen og Røde Kors. Herudover henviser Røde Kors personer fra Herning Krisecenter til personlige samtaler hos os. Vi hjælper Diabetesforeningen og Offerrådgivningen med opstart af selvhjælps- eller netværksgrupper. Vi henter selv hjælp og vejledning hos Forældreforeningen Mistet Barn til grupper med dette svære emne. Og som tidligere nævnt har vi sammen med Ældresagen startet en ny netværksgruppe Søndagscafeen, som er kommet rigtig godt i gang her i år. Hvilke ønsker har vi for 2013? Vi har et stort ønske om at få etableret samarbejdsrelationer med private virksomheder. Vi er i den spæde opstart med et samarbejde med FællesBo i Herning om oprettelse af selvhjælpsgrupper eller netværksgrupper i ét af deres områder med socialt boligbyggeri. Og vi har glædet os over enkelte henvendelser fra private erhvervsvirksomheder med henvisning af deres medarbejdere til vores tilbud! Vi har stadig et stort ønske om at få yngre mennesker til at benytte vores tilbud. Vi er ikke i tvivl om, at der er et stort behov også hos unge mennesker, der er bare en stor udfordring i, hvordan Hjælp til Selvhjælp når de unge mennesker, så vi kan fortælle, hvad vi kan tilbyde dem. Der er dog et stigende antal yngre mennesker, som henvender sig, men endnu ikke så mange, at vi har kunnet oprette en gruppe.

12 Men først og fremmest vil vi fortsat arbejde med det, vi er gode til, nemlig at igangsætte selvhjælpsgrupper med forskellige emner. at igansætte netværksgrupper for forskellige aldre. at tale med mennesker, der har brug for personlige samtaler. at rådgive og henvise mennesker til andre foreninger og organisationer. Det er meget vigtigt for mig at kunne yde de mennesker, der kommer her i Centeret den service, som jeg mener er nødvendig, for at alle kan føle sig velkommen og fortsat ønsker at komme i såvel grupperne som til de personlige samtaler, eller bare komme forbi for at sige hej, hvordan går det og har du det godt eller nu skal du lige høre, hvor godt jeg har det, og hvor meget Hjælp til Selvhjælp har hjulpet mig til at komme videre i mit liv. Det er det, der gør, at jeg er meget glad for mit arbejde, jeg kan aldrig være sikker på, hvad der sker dagen igennem, det er rigtigt rart, det er uforudsigeligt, og det er ikke altid, jeg kan planlægge mit arbejde, men jeg vil blot sige, at det er lige den måde, jeg kan lide at arbejde på. Selv om jeg også oplever situationer, hvor min indsats ikke lykkes, så giver positive tilbagemeldinger fra personer, der er kommet videre i deres liv med vores hjælp mig energi og lyst til at arbejde videre. Jeg vil slutte med at sige, at det er en stor glæde, at så mange møder op her til generalforsamlingen og har lyst til at støtte foreningen Hjælp til Selvhjælp, ligesom det er dejligt, at vores økonomi er god og stabil og at vi har mange aktiviteter. Tusind tak til alle vore frivillige, som gør et stort arbejde for foreningen Hjælp til Selvhjælp og mig. Uden jer kunne foreningen slet ikke være det, den er i dag. Birthe Pagh Koordinator.

13 Lidt statistik Hvem er det, der henvender sig? Vi foretager ingen registrering på navn eller CPR-nummer men alene på antal fremmødte. Telefon- og besøgsstatistik Året igennem udarbejdes hver uge en liste over alle henvendelser til kontoret. En sammentælling viser følgende tal: Personer, der ønsker at deltage i en selvhjælpsgruppe Personlige samtaler (afklarende samtaler) Henvist videre til anden hjælpemulighed Andre besøgende Henvendelser fra vore frivillige Telefonsamtaler Diverse møder Henvendelser i alt Tallene viser en stødt stigning i det samlede antal henvendelser en stigning fra 2010 til 2011 på 19,5 % og en yderligere stigning fra 2011 til 2012 på 29 %. Lokalereservation i Herning Frivillig Center Antal lokaler Antal personer Tallene viser en stigning i antal lokalebookninger fra 2011 til 2012 på 16 % og et fald i deltagerantallet på 6 %.

14 Synliggørelse For hele tiden at gøre opmærksom på vores tilbud annoncerer vi i flere aviser i Herning. Kopi af vores annoncer bliver sendt ud til ophængning flere steder i Herning Kommune. Vi synliggør vores forening ved hvert år at deltage i Frivillighedens dag på Torvet i Herning. Vi er gået på nettet med en ny hjemmeside i På kan man læse om de aktuelle tilbud hos Hjælp til Selvhjælp i Herning. Hvis man har lyst til at deltage i en selvhjælpsgruppe, kan man kontakte os direkte på hjemmesiden, men man kan også altid ringe eller møde personligt op på kontoret. Hjemmesiden er væsentlig forbedret i forhold til tidligere, men der er stadig muligheder for forbedringer. Bl.a. ønsker vi at gøre hjemmesiden mere dialogbaseret, ligesom vi gerne vil blive bedre til at lægge aktuelle nyheder og information ind på hjemmesiden. Vi har sammen med en frivillig PR-gruppe fået udarbejdet en ny folder, således at alle vores tilbud nu er samlet i én folder. Folderen har også fået et nyt design og mere iøjefaldende farver. Folderen sender vi ud til vores mange samarbejdspartnere bl.a. til: Herning Kommunes afdelinger, som vi samarbejder med Uddannelsesinstitutioner. Læger Præster Bedemænd Psykologer Biblioteket Kulturellen

15 Hvor kender folk Hjælp til Selvhjælp fra? Vores annoncer Vores hjemmeside Kommunens psykologer og læger Kommunens præster, sygehuspræsten samt bedemænd Kommunens socialrådgivere Hjerneskaderådgivningen Regionshospitalet Kræftens Bekæmpelse Familie, venner og andre Mund til mund metoden - en god måde, hvor mennesker får kendskab til os Hvilke kommuner kommer deltagerne fra? Vore deltagere kommer primært fra Herning Kommune, men vi er åben over for henvendelser fra borgere fra andre af vores nabokommuner i specielle tilfælde. Landsorganisationen FriSe FriSe er en landsorganisation for Frivillig Centre og Selvhjælpsforeninger i Danmark og Hjælp til Selvhjælp, Herning er medlem af FriSe. FriSe arbejder med at understøtte det frivillige arbejde lokalt. FriSe afholder temadage, møder, kurser og andre arrangementer for medlemsforeningernes bestyrelser og ansatte. FriSe kan også være behjælpelig med nye projekter og yde konsulentbistand til medlemsforeningerne. FriSe har udarbejdet et kvalitetsgrundlag for selvhjælpsarbejdet i Danmark. Kvalitetsgrundlaget blev vedtaget på Frises generalforsamling i marts 2011 og alle medlemsforeninger har forpligtet sig til at følge kvalitetsgrundlaget, som kan læses på vores hjemmeside

16 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011 Informationsaften for nye frivillige Tirsdag 15. november 2011 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus 43% af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde,

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus Årsberetning 2014 1 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 Peter Als fra Amnestys lokalforening i Aalborg er en glad mand Læs mini-portræt i bladet, hvor Peter fortæller om Amnestys erfaringer med udenlandske frivillige.

Læs mere

Årsrapport 2013 for Café Parasollen

Årsrapport 2013 for Café Parasollen Årsrapport 2013 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev - Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Side 1 Kamp må der til skal

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Maj-juni 2014 Camilla Rønn Jensen er frivillig i FriRummet, som er en klub for psykisk sårbare unge. Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Camilla fortæller om hendes frivillige

Læs mere

Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE

Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE Forord 2009 har været et spændende og travlt år på Arresødal Hospice. Vi har fået mulighed for at lære mange patienter og deres familier at kende og vi oplever, at

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Årsberetning 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælpsgrupper i Århus

Årsberetning 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælpsgrupper i Århus Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælpsgrupper i Århus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælpsgrupper i Århus 4. Skift af revisor 5. Formandens beretning

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Udgiver: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Frederiksgade 78B, 1. 8000 Aarhus E-mail: frise@frise.dk Tlf.: 98 12 24 24 www.frise.dk Redaktør: Marianne

Læs mere