Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012"

Transkript

1 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon

2 Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp er stiftet i Foreningen har pt. 120 medlemmer. Mange af medlemmerne er deltagere i selvhjælpsgrupper eller netværksgrupper, andre er private personer, der ønsker at støtte foreningens arbejde. Det årlige kontingent er 50,00 kr. Foreningens formål Hjælp til Selvhjælp er en frivillig social forening, som arbejder forebyggende og sundhedsfremmende ved at fremme kontakten mellem mennesker for derved at øge den enkeltes livskvalitet og sociale netværk. Foreningen skaber kontakt mellem mennesker i selvhjælps- og andre netværksgrupper. Bestyrelsen Formand Mariane Ravnholt Næstformand Gerda Olesen Bestyrelsesmedlemmer Anni Urban Jespersen Elsebeth Fogtmann Britta Dyhre Sørensen Suppleant Morna Frandsen Ansatte Koordinator Socialrådgiver Birthe Pagh

3 Årets gang Vore kerneydelser er De frivillige at igangsætte selvhjælpsgrupper med forskellige emner. at igangsætte netværksgrupper for forskellige aldre. at tale med mennesker, der har brug for krisehjælp. at rådgive og henvise mennesker til andre foreninger og organisationer. Hjælp til Selvhjælp har ca. 15 frivillige, som tager sig af de mange forskellige opgaver, der skal gøres hver dag. Nogle frivillige er igangsættere af selvhjælpsgrupper og netværksgrupper og nogle tager personlige samtaler. Andre frivillige hjælper til på kontoret med forskellige gøremål. For at koordinatoren, som den eneste ansatte, kan komme til møder m.m., er der frivillige, der passer kontoret, tager telefonen og tager imod de mennesker, der henvender sig. Bestyrelsen består også af personer, der gerne vil udføre et stykke frivilligt arbejde. Det er dejligt, at så mange tager sig tid til at hjælpe med at få hverdagen til at fungere hos Hjælp til Selvhjælp til glæde for vore mange brugere. En STOR TAK til Jer alle.

4 Oversigt over nye grupper startet i 2012 Personlig udvikling Angst Langtidssygemeldt hvad nu? Depression Mistet ægtefælle Pårørende til hjerneskadede Voldsramte kvinder/personlige samtaler Skilsmisse Pårørende til børn med psykisk sygdom Personer, der har oplevet vold i familien Lær at takle kronisk smerte Lær at leve med kronisk sygdom Vægtstop Selvværd Kvinder der elsker for meget Fremtidsgruppen Mad for unge mænd Between (unge med psykisk syge forældre) Vi har mistet et voksent barn Søndagscafè Udover de nystartede grupper er der ca. 28 grupper fra tidligere år, som fortsat kører.

5 Alle vore tilbud er rettet mod mennesker, der har behov for hjælp, ofte i en uventet eller pludselig opstået krise. Vi starter en ny selvhjælpsgruppe, når der er flere brugere, der efterspørger et konkret emne. Vort håb er at rumme alle mennesker, der har et ønske om at komme videre og forandre nuværende livssituation. I en selvhjælpsgruppe er man ikke klient eller passiv modtager af hjælp. Man er aktiv deltager og deler oplevelser og erfaringer. Vort mål er at yde støtte til alle, der henvender sig, uanset problemet. Alle får tilbudt en afklarende samtale med koordinator. Samtalen tager typisk en time, og her drøftes forskellige hjælpemuligheder. I næsten alle tilfælde munder det ud i, at vi i fællesskab finder den rigtige løsning for netop dette menneske. Det kan være at deltage i en af vore selvhjælpsgrupper eller netværksgrupper, at blive tilbudt personlige samtaler, eller at personen bliver henvist til et andet hjælpetilbud. For at kunne deltage i en selvhjælpsgruppe skal man kunne rumme de andre i gruppen. Hvis personens problem stadig fylder meget, eller der er ventetid, inden en gruppe kan starte med det aktuelle emne, har vi dygtige frivillige, der stiller sig til rådighed for flere personlige samtaler/krisesamtaler. Netop personlige samtaler er der et stigende behov for, ofte fordi nogle mennesker ikke er klar til at kunne rummes i en gruppe, eller når der er ventetid på at starte en gruppe. Da det ofte er svært for et menneske i krise at vente èn eller to måneder - måske mere på opstart af en gruppe, så er det en hjælp og støtte for de fleste at kunne modtage vores tilbud om personlige samtaler. Det er vigtigt, at gruppemedlemmerne prioriterer gruppen højt for at opnå samhørighed og også viser ansvarlighed og respekt for hinanden. De fleste mennesker, der kommer ind til os, bærer tydeligt præg af deres sorg/problem. Mange græder og er nedtrykte og har svært ved at finde livsmod og livskvalitet i den aktuelle situation. Når de går igen, kan vi allerede se en forandring, ofte er der smil på læben, kropssproget har ændret sig, og håbet ses forude. Også hos deltagerne i selvhjælpsgrupperne ser vi forandring efter få gange - de får livsmodet tilbage og bliver igen i stand til at tackle egen livssituation. Netværksgrupperne har ikke et overordnet tema, men er typisk mennesker, der ønsker, der skal ske noget nyt i hverdagen, finde andre mennesker at dele sorger og glæder med, have hyggeligt samvær med eller forskellige aktiviteter f.eks. biograf, vandreture, spil, teater, koncert, spise sammen o.s.v.

6 Kurser og møder Koordinatoren har i årets løb deltaget i følgende: Ugentlige møder med Herning Frivillig Center. Møder med samarbejdspartnere fra andre organisationer og institutioner. Hjælp til Selvhjælps bestyrelsesmøder. ERFA møder med kolleger fra andre selvhjælpsprojekter. Møder, temadage og generalforsamlingen i landsforeningen FriSe. Møder med frivillige. Møder med Det udsatte Team i Herning Kommune. Møder med Sundhedsafdelingen i Herning Kommune Møder med Job Center Herning Møder med Projekt enheden Herning Kommune. Møder med Center for erhverv og beskæftigelse i Herning Kommune. Møder med Børn og Unge afdelingen i Herning Kommune. Kurser tilbudt af FriSe. Kurser tilbudt af Herning Kommune.

7 Formandsberetning Aflagt af formanden på generalforsamlingen den 23. april Året 2012 har været et tilfredsstillende år både med hensyn til foreningens aktiviteter og økonomi. Aktiviteterne for vores brugere kommer Birthe Pagh nærmere ind på i sin orientering, medens jeg mere vil berette om bestyrelsens arbejde for foreningen. Vi har i 2012 holdt 7 ordinære bestyrelsesmøder. Herudover har bestyrelsen været repræsenteret ved FriSes Generalforsamling og ved FriSes årsmøde i FriSe er landsorganisation for landets Hjælp til Selvhjælpsforeninger og Frivilligcentre. På hvert af bestyrelsens ordinære møder giver koordinatoren en grundig rapportering om den daglige drift samt om nye tiltag, så bestyrelsen hele tiden er opdateret med foreningens aktiviteter. I august måned var bestyrelsen sammen med vores frivillige på en tur til Horsens, hvor vi var inviteret på erfa-besøg hos Selvhjælpen i Horsens. Selv om deres Selvhjælp er organiseret helt anderledes end vores, var det et meget inspirerende besøg. Hjælp til Selvhjælp har også i 2012 deltaget sammen med rigtig mange andre foreninger i Frivillighedens dag på Torvet i Herning. Det er Herning Frivillig Center sammen med Herning Kommunes Sundhedsafdeling, der står som arrangør af dagen. Formålet med dagen er at vise byen og kommunens borgere, hvad frivilligheden udfører og påtager sig af opgaver og hvad frivilligheden kan. Det er samtidig en kreativ måde at markedsføre de frivillige foreninger på. Mange borgere og frivillige foreninger viste interesse for vores forening, og selv om vi ikke direkte hvervede kunder er det vores indtryk, at vi opfyldte et formål om synlighed ved at være til stede. Herning kommune inviterede igen i år til et dialogmøde omkring frivilligt socialt arbejde og en repræsentant for vores bestyrelse deltog i dialogmødet sammen med mange andre frivillige sociale foreninger, Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og repræsentanter fra Sundhedsog ældreafdelingen. I dialogen var der specielt fokus på samarbejde om frivilligt arbejde. Formanden for Social- og sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard redegjorde for Herning Kommunes ønsker og forventninger til et tættere samarbejde med de frivillige foreninger og en konsulent fra Center for frivilligt socialt arbejde fortalte om udfordringer ved og erfaringer fra samarbejde foreninger imellem, samarbejde mellem foreninger og kommunen og samarbejde mellem foreninger og private virksomheder. Alt sammen spændende inspiration til det frivillige arbejde fremover. Selv om regnskabet vil blive gennemgået på et senere pkt. på dagsordenen, vil jeg gerne i min beretning knytte nogle kommentarer til regnskabsresultatet. Bestyrelsen finder det tilfredsstillende, at der er et lille overskud på kr. Vi har dog intet mål om at skabe et driftsoverskud, idet

8 vores egenkapital på godt skønnes at være på et niveau, hvor vi har handlemuligheder i forhold til en uforudseelig situation, eksempelvis hvis offentlige bevillinger med kort varsel sættes ned. Puf-midlerne fra Socialministeriet skal fra og med 2013 søges for èt år ad gangen og tilsagnet for 2013 lod vente så længe på sig, at det vakte bekymring ikke både hos os men hos alle ansøgerne om vores ansøgning blev imødekommet. Men heldigvis har vi også i år modtaget tilskud af samme størrelse som i Foreningens hjemmeside vil jeg igen i år omtale her. Vores nye hjemmeside gik på nettet i maj måned sidste år. Vi synes selv, at hjemmesiden er blevet væsentlig bedre, men den kan sikkert gøres endnu bedre, og vi tager gerne imod forslag til forbedringer fra vores medlemmer, så hjemmesiden kan blive så inspirerende og informativ som muligt. Som I sikkert har bemærket sender vi ikke længere nyhedsbreve ud til vores medlemmer. Vi bestræber os i stedet for på løbende at lægge vores nyheder ind på hjemmesiden. Der var en del arbejde og udgifter forbundet med nyhedsbrevene, så vi håber, at I vil besøge hjemmesiden i stedet for. Vi har ved udgangen af 2012 et stabilt antal betalende medlemmer i foreningen på godt 100 og ca. 40 medlemmer er mødt op til generalforsamlingen i dag. Det tager vi som et udtryk for en interesse og opbakning til foreningen, som er helt afgørende for vores arbejde. Tak til Jer! Selvhjælp er efterhånden en velkendt metode i Danmark og den frivillige indsats kan styrke velfærden og spille en stor rolle i kommunernes sundhedsfremme og forebyggelse. Også i Herning Kommune ser man disse muligheder og man vil gerne samarbejde og inddrage frivillige og frivillige organisationer i forhold til at løfte kommunale velfærdsydelser. Vi mærker en stigende interesse fra Herning Kommune om samarbejde og vi vil gerne være en anerkendt og foretrukken samarbejdspartner for kommunen. Det giver udfordringer og stiller krav til kvaliteten af vores ydelser, og det betyder, at vi hele tiden skal have fokus på at styrke og udvikle vores tilbud. Det er min opfattelse, at vi allerede bliver betragtet som en anerkendt samarbejdspartner for Herning Kommune. Vi har allerede mange grupper og aktiviteter i gang sammen med Herning Kommune og jeg håber, at det gode samarbejde kan fortsætte og udvikles fremover. En vigtig bestyrelsesopgave er også nu og fremad at sikre de frivillige bedst mulige rammer for at arbejde som frivillig og selvfølgelig også at skabe gode arbejdsvilkår for vores ansatte medarbejder. Jeg vil gerne rette en stor tak til vores tilskudsgivere, som vi er økonomisk afhængige af for at gennemføre vores arbejde. Det drejer sig som bekendt om Herning Kommune og Socialministeriet. Også tak for samarbejdet med andre frivillige foreninger og en speciel tak til Herning Frivillig Center for samarbejdet. Jeg vil også gerne sige tak til vores koordinator Birthe Pagh og til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde og sidst men ikke mindst til vores uundværlige frivillige medarbejdere. Mariane Ravnholt formand

9 Koordinators orientering Der har været et stigende antal aktiviteter i 2012 og det har givet meget at se til på kontoret. Jeg vil gerne fortælle om nogle af de aktiviteter, som i 2012 har foregået i Hjælp til Selvhjælp. Selvhjælpsgrupper Først lidt om de selvhjælpsgrupper, som er meget stabile, og som har eksisteret i flere ja mange år bl.a.: Pårørende til misbruger. En gruppe som trofast mødes her i centeret en gang hver måned gruppen, på 5 personer, startede i begyndelsen af halvfemserne. Frivillig diabetesgruppen, 4 personer mødes hver uge og har også en årelang periode bag sig. Hjerneskadede. Gruppen er på 5 personer, som alle er blevet ramt af en hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Tidligere psykiatribrugere. Gruppen er på 4 personer, som alle har en psykisk sygdom, de møder hver uge. En gruppe som kalder sig Vestenvinden. 4 mænd (lidt udsædvanligt) alle er senhjerneskadede, de mødes hver 14. dag. Mens snakken går. En gruppe som mødes hver torsdag - den første times tid traver de en tur ud i naturen eller en bytur derefter nyder de lidt frugt og et glas vand. Både når de traver en tur eller hygger her i centeret går snakken lystigt om stort og småt, de støtter og hjælper hinanden i, hvad der er aktuelt lige nu gruppen er åben for alle, der har lyst til at være med. Mistet ægtefælle. Vi har nu 3 grupper på hver 4 personer, der ligeledes mødes hver 14. dag, Depression. Også en gruppe på 4 personer som mødes en gang i hver måned. Personlig udvikling. Vi har nu 3 grupper på hver 4 personer i gang alle med forskellige problemstillinger, men med fælles ønske om, at der skal ske en ændring i deres tilværelse. Gruppen mødes hver 14. dag. Pårørende til senhjerneskadede. En gruppe på 5 personer der mødes en gang hver måned.

10 Blot et lille udpluk af de mange selvhjælpsgrupper, som mødes her i Centret under et overordnet tema for deres møder dermed være ikke sagt, at alt andet ikke bliver drøftet! Netværksgrupper Jeg skal heller ikke glemme vores netværksgrupper. Nyt Netværk er en gruppe, som mødes hver mandag aften - en gruppe på ca. 14 personer med en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. Gruppen støtter hinanden i forskellige situationer, laver fælles aktiviteter og mødes på tværs til forskellige aktiviteter hovedaktiviteten for gruppen er en kop kaffe og en snak om stort og småt. Gruppen kan snart fejre 10 års jubilæum. Gruppen er åben for alle, som har lyst til at deltage i en netværksgruppe. Spillopperne er en stor gruppe af sygemeldte, førtidspensionister, efterlønsmodtagere og pensionister, som møder 2 gange om ugen med samme aktiviteter som Nyt Netværk. Også denne gruppe er åben for alle. Gruppen har holdt 13-års jubilæum, som blev fejret på behørig vis. Café Solsikken er åben den første og sidste torsdag i hver måned skiftevis eftermiddag og aften, Deltagerne mødes med de samme aktiviteter, som de øvrige netværksgrupper. Café Solsikken er ligeledes en åben gruppe, hvor nye kommer til og andre holder op, når de kommer videre i deres liv. Søndagscafeen er ny aktivitet, som vi har startet sammen med Ældresagen. Cafeen er åben den første søndag i hver måned. Cafeen er åben for alle, både enlige og par. Personlige samtaler Hjælp til Selvhjælp tilbyder personlige samtaler til mennesker i sorg og krise dette er der et stigende behov for. Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke yder nogen form for behandling, men at det er samtaler almindelige mennesker imellem - et punkt vi drøfter meget med vores dygtige frivillige, og som tages op igen og igen! Det er en klar aftale, at vi ikke yder mere end 5 6 samtaler, så skal personen videre i en selvhjælpsgruppe eller henvises videre til anden foranstaltning. Samtalerne bruges i mange tilfælde også som en udfyldning af ventetiden til f.eks. en selvhjælpsgruppe eller til anden behandling f.eks. hos psykolog, hvor der kan være lang ventetid.

11 Samarbejde med Herning Kommune. Jeg vil gerne fremhæve Hjælp til Selvhjælps udmærkede samarbejde med Herning Kommune, herunder særlig Sundhedsafdelingen, hvor vi har et godt og stabilt samarbejde omkring projekterne Vægtstop og Lær at takle en kronisk smerte, der begge en del af Sundhedsafdelingens Sundhedstilbud. Når grupperne er delvis afsluttet i kommunalt regi, fortsætter de under Hjælp til Selvhjælp, hvilket er en rigtig god løsning for såvel gruppedeltagerne som Herning Kommune og Hjælp til Selvhjælp.. Vi samarbejder også om mange andre af de sundhedstilbud, som Herning Kommunes Sundhedsafdeling tilbyder borgerne i Herning Kommune. Vi har igangsat en gruppe for unge med psykisk syge forældre sammen med forebyggelsesafdelingen i Børn og Unge og vi har en madgruppe for unge mænd i gang sammen med Projektenheden i Herning Kommune. Samarbejde med andre foreninger Vi har et rigtigt godt samarbejde med mange andre frivillige foreninger, hvor vi sammen forsøger at yde de bedst mulige tilbud til Herning Kommunes borgere. Jeg vil først nævne vores udmærkede samarbejde med Herning Frivillig Center. Vi har et fint samarbejde om bisidderopgaven sammen med Herning Frivillige Center, Ældresagen og Røde Kors. Herudover henviser Røde Kors personer fra Herning Krisecenter til personlige samtaler hos os. Vi hjælper Diabetesforeningen og Offerrådgivningen med opstart af selvhjælps- eller netværksgrupper. Vi henter selv hjælp og vejledning hos Forældreforeningen Mistet Barn til grupper med dette svære emne. Og som tidligere nævnt har vi sammen med Ældresagen startet en ny netværksgruppe Søndagscafeen, som er kommet rigtig godt i gang her i år. Hvilke ønsker har vi for 2013? Vi har et stort ønske om at få etableret samarbejdsrelationer med private virksomheder. Vi er i den spæde opstart med et samarbejde med FællesBo i Herning om oprettelse af selvhjælpsgrupper eller netværksgrupper i ét af deres områder med socialt boligbyggeri. Og vi har glædet os over enkelte henvendelser fra private erhvervsvirksomheder med henvisning af deres medarbejdere til vores tilbud! Vi har stadig et stort ønske om at få yngre mennesker til at benytte vores tilbud. Vi er ikke i tvivl om, at der er et stort behov også hos unge mennesker, der er bare en stor udfordring i, hvordan Hjælp til Selvhjælp når de unge mennesker, så vi kan fortælle, hvad vi kan tilbyde dem. Der er dog et stigende antal yngre mennesker, som henvender sig, men endnu ikke så mange, at vi har kunnet oprette en gruppe.

12 Men først og fremmest vil vi fortsat arbejde med det, vi er gode til, nemlig at igangsætte selvhjælpsgrupper med forskellige emner. at igansætte netværksgrupper for forskellige aldre. at tale med mennesker, der har brug for personlige samtaler. at rådgive og henvise mennesker til andre foreninger og organisationer. Det er meget vigtigt for mig at kunne yde de mennesker, der kommer her i Centeret den service, som jeg mener er nødvendig, for at alle kan føle sig velkommen og fortsat ønsker at komme i såvel grupperne som til de personlige samtaler, eller bare komme forbi for at sige hej, hvordan går det og har du det godt eller nu skal du lige høre, hvor godt jeg har det, og hvor meget Hjælp til Selvhjælp har hjulpet mig til at komme videre i mit liv. Det er det, der gør, at jeg er meget glad for mit arbejde, jeg kan aldrig være sikker på, hvad der sker dagen igennem, det er rigtigt rart, det er uforudsigeligt, og det er ikke altid, jeg kan planlægge mit arbejde, men jeg vil blot sige, at det er lige den måde, jeg kan lide at arbejde på. Selv om jeg også oplever situationer, hvor min indsats ikke lykkes, så giver positive tilbagemeldinger fra personer, der er kommet videre i deres liv med vores hjælp mig energi og lyst til at arbejde videre. Jeg vil slutte med at sige, at det er en stor glæde, at så mange møder op her til generalforsamlingen og har lyst til at støtte foreningen Hjælp til Selvhjælp, ligesom det er dejligt, at vores økonomi er god og stabil og at vi har mange aktiviteter. Tusind tak til alle vore frivillige, som gør et stort arbejde for foreningen Hjælp til Selvhjælp og mig. Uden jer kunne foreningen slet ikke være det, den er i dag. Birthe Pagh Koordinator.

13 Lidt statistik Hvem er det, der henvender sig? Vi foretager ingen registrering på navn eller CPR-nummer men alene på antal fremmødte. Telefon- og besøgsstatistik Året igennem udarbejdes hver uge en liste over alle henvendelser til kontoret. En sammentælling viser følgende tal: Personer, der ønsker at deltage i en selvhjælpsgruppe Personlige samtaler (afklarende samtaler) Henvist videre til anden hjælpemulighed Andre besøgende Henvendelser fra vore frivillige Telefonsamtaler Diverse møder Henvendelser i alt Tallene viser en stødt stigning i det samlede antal henvendelser en stigning fra 2010 til 2011 på 19,5 % og en yderligere stigning fra 2011 til 2012 på 29 %. Lokalereservation i Herning Frivillig Center Antal lokaler Antal personer Tallene viser en stigning i antal lokalebookninger fra 2011 til 2012 på 16 % og et fald i deltagerantallet på 6 %.

14 Synliggørelse For hele tiden at gøre opmærksom på vores tilbud annoncerer vi i flere aviser i Herning. Kopi af vores annoncer bliver sendt ud til ophængning flere steder i Herning Kommune. Vi synliggør vores forening ved hvert år at deltage i Frivillighedens dag på Torvet i Herning. Vi er gået på nettet med en ny hjemmeside i På kan man læse om de aktuelle tilbud hos Hjælp til Selvhjælp i Herning. Hvis man har lyst til at deltage i en selvhjælpsgruppe, kan man kontakte os direkte på hjemmesiden, men man kan også altid ringe eller møde personligt op på kontoret. Hjemmesiden er væsentlig forbedret i forhold til tidligere, men der er stadig muligheder for forbedringer. Bl.a. ønsker vi at gøre hjemmesiden mere dialogbaseret, ligesom vi gerne vil blive bedre til at lægge aktuelle nyheder og information ind på hjemmesiden. Vi har sammen med en frivillig PR-gruppe fået udarbejdet en ny folder, således at alle vores tilbud nu er samlet i én folder. Folderen har også fået et nyt design og mere iøjefaldende farver. Folderen sender vi ud til vores mange samarbejdspartnere bl.a. til: Herning Kommunes afdelinger, som vi samarbejder med Uddannelsesinstitutioner. Læger Præster Bedemænd Psykologer Biblioteket Kulturellen

15 Hvor kender folk Hjælp til Selvhjælp fra? Vores annoncer Vores hjemmeside Kommunens psykologer og læger Kommunens præster, sygehuspræsten samt bedemænd Kommunens socialrådgivere Hjerneskaderådgivningen Regionshospitalet Kræftens Bekæmpelse Familie, venner og andre Mund til mund metoden - en god måde, hvor mennesker får kendskab til os Hvilke kommuner kommer deltagerne fra? Vore deltagere kommer primært fra Herning Kommune, men vi er åben over for henvendelser fra borgere fra andre af vores nabokommuner i specielle tilfælde. Landsorganisationen FriSe FriSe er en landsorganisation for Frivillig Centre og Selvhjælpsforeninger i Danmark og Hjælp til Selvhjælp, Herning er medlem af FriSe. FriSe arbejder med at understøtte det frivillige arbejde lokalt. FriSe afholder temadage, møder, kurser og andre arrangementer for medlemsforeningernes bestyrelser og ansatte. FriSe kan også være behjælpelig med nye projekter og yde konsulentbistand til medlemsforeningerne. FriSe har udarbejdet et kvalitetsgrundlag for selvhjælpsarbejdet i Danmark. Kvalitetsgrundlaget blev vedtaget på Frises generalforsamling i marts 2011 og alle medlemsforeninger har forpligtet sig til at følge kvalitetsgrundlaget, som kan læses på vores hjemmeside

16 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon

Årsberetning 2011. Hjælp til Selvhjælp Fredensgade 14 7400 Herning Telefon 9721 6588. herning@hjaelstilselvhjaelp,dk - www.hjaelstilselvhjaelp.

Årsberetning 2011. Hjælp til Selvhjælp Fredensgade 14 7400 Herning Telefon 9721 6588. herning@hjaelstilselvhjaelp,dk - www.hjaelstilselvhjaelp. Årsberetning 2011 Hjælp til Selvhjælp Fredensgade 14 7400 Herning Telefon 9721 6588. herning@hjaelstilselvhjaelp,dk - www.hjaelstilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp er stiftet i 1989. Foreningen

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2013

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2013 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2013 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Mobil 53586588 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Indhold Hjælp til Selvhjælp...

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

Nyt fra året 2014. 2 Årsberetning

Nyt fra året 2014. 2 Årsberetning Årsberetning 2014 Nyt fra året 2014 2014 blev på mange måder et forandringens år. En glædelig forandring var at vi flyttede i et nyt kontor. Vi flyttede ikke langt hjemmefra, blot over på den anden side

Læs mere

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Årsberetning 2013 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 2013 Selvhjælp

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet.

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet. Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 29. marts 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referat: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten Torp, Fouzia Awala,

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Nyt i Frivilligcenteret

Nyt i Frivilligcenteret Nyt i Frivilligcenteret Nye medarbejdere Projektkoordinator for projekt Selvhjælp Vores nye projektkoordinator for selvhjælp Anders B. Jeppesen har mange spændende tanker om selvhjælp og glæder sig til

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 Oktober 2016 9 MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 SIDE 2 INDHOLD Seneste Nyt v. Mia Butler Side 3 Social Vicevært 9 måneder gået Side

Læs mere

ÅRSR APPORT 2014. Herning Frivillig Center

ÅRSR APPORT 2014. Herning Frivillig Center ÅRSR APPORT 2014 Herning Frivillig Center Herning Frivillig Center Indledning I følgende rapport får du indblik i noget af det Herning Frivillig Center har været omdrejningspunkt for i 2014. Du kan blandt

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Jubilæumsfolder 1989-2014. 25 år

Jubilæumsfolder 1989-2014. 25 år Jubilæumsfolder 1989-2014 25 år Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia. Vendersgade 63, 7000 Fredericia Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100 C, 5500 Middelfart Tlf 72106773 kl 9.00-13.00 Mail adresse:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Marts Årsberetning og regnskab 2014

Marts Årsberetning og regnskab 2014 Marts 2015 Årsberetning og regnskab 2014 1 Frivilligcenter og Selvhjælp Nordfyn F c N Adelgade 119 B 5400 Bogense Bestyrelse pr. 25.3.2015: Formand Chr. Madsen Jensen Tlf. 60 81 12 15 Fax 64 81 37 40 kontakt@frivilligcenternordfyn.dk

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015: Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Havnegade 3 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

GigtSkolen, beretning for beretning på generalforsamlingen den 27. marts Folkeoplysningsloven

GigtSkolen, beretning for beretning på generalforsamlingen den 27. marts Folkeoplysningsloven GigtSkolen, beretning for 2013 - beretning på generalforsamlingen den 27. marts 2014 Folkeoplysningsloven Der er i den nye Folkeoplysningslov åbnet op for muligheden for at arbejde på tværs af organisationer

Læs mere

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB 2017 Fokus på Din Indgang 1 Behov for bindeled I løbet af vores liv, kan vi i kortere- eller længerevarende

Læs mere

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe?

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe? Scleroseforeningens netværksgrupper Scleroseforeningens netværksgrupper er grupper, hvis deltagere enten selv har sclerose eller er pårørende. En netværksgruppe er et fællesskab, hvor man kan dele de oplevelser

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE 2013-2015 Indhold 3 Forord 4 6 8 12 14 18 19 Baggrund for strategien FriSes strategiske målsætninger At styrke frivilligcentrenes ydelser, kvalitet & fortsatte udvikling

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Definition af et frivilligcenter

Definition af et frivilligcenter Definition af et frivilligcenter Et frivilligcenter arbejder lokalt, og almindeligvis dækker frivilligcentret en kommune. Der findes ca. 50 F.C i Danmark og 7 nye er på vej. Det er socialministeriets vision

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere