Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater"

Transkript

1 Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15. maj I denne 3 måneders periode er alle forældre, der har benyttet familierådgivningernes tilbud, blevet bedt om at udfylde et spørgeskema. Skemaet er udfyldt anonymt og samlet i en kasse el. lign. Da henvendelserne i familierådgivningerne ikke registreres, ved vi ikke, hvor mange af brugerne, der har udfyldt skemaet. Børnene / de unge har ikke deltaget i undersøgelsen. Spørgeskemaet er udarbejdet i et samarbejde mellem familierådgiverne og BFCK-Staben. Undersøgelsen er analyseret og sammenfattet af Tove Holmgård Sørensen, BFCK-Staben. Sammenfattende konklusion 366 forældre har deltaget i denne brugerundersøgelse, som dækker alle 8 familierådgivninger i Københavns kommune. Undersøgelsen viser følgende: Der er stor tilfredshed med familierådgivningernes tilbud Det gælder både rådgivningernes beliggenhed, lokalerne, ventetiden, afstanden mellem de enkelte samtaler og den samlede længde på forløbet Forældrene bliver mødt på en anerkendende måde Forældrene angiver i deres kommentarer, at de har følt sig meget velkomne og godt modtaget i rådgivningerne. De bliver mødt med anerkendelse af rådgivere, som er villige til at lytte og som forsøger at forstå forældrene. Flere forældre nævner, at rådgiverne er professionelle og med hjerte samt at forældrene i rådgivningen har følt sig mødt som et menneske og ikke en sag. Der tales ofte med par og sjældent med børn 1

2 Mange forældre henvender sig med problemer i parforholdet, og parsamtaler er den mest hyppige samtaleform. Der bliver næsten aldrig holdt samtaler alene med barnet / den unge og familiesamtaler, hvor børnene deltager, er kun anvendt i nogle af rådgivningerne. Kun omkring 1/3 af brugerne er mænd Der er flest kvinder der møder op i rådgivningen, og mændene møder hyppigst op til parsamtaler sammen med deres partner. Det kan overvejes, om man i tilbuddets tilrettelæggelse og i informationen om tilbuddet kan gøre noget for at mændene i højere grad gør brug af tilbuddet. Der er stor tilfredshed med samtalerne i rådgivningen Forældrene er generelt tilfredse med antallet af samtaler og samtalernes indhold, og de er også meget tilfredse med kontakten til rådgiveren, som de fleste synes, er meget god til at lytte og til at forstå forældrene Forældrene oplever at rådgivningen hjælper Stort set alle forældre har oplevet at rådgivningen har hjulpet dem og 77 % synes endda, at rådgivningen har hjulpet dem meget. Forældrene føler sig især hjulpet i forhold til at kunne undgå og løse konflikter, at få gode råd om opdragelse og at tale med deres børn på en ny måde. Det betyder også meget for forældrene, at de har oplevet at kunne tale med andre om deres problemer, at blive forstået, og at få støtte og omsorg. Dette har bl.a. ført til, at mange forældre går fra rådgivningen med mere tro på sig selv, mere håb og med en lyst til at ændre på deres hverdag. Hertil kan også nævnes, at forældre i akut krise har oplevet at kunne få tid med det samme og få den nødvendige intensive støtte gennem den første kriseperiode. Tilbuddet opleves således som fleksibelt og indstillet på at møde forældrenes behov. Forældrene har nogle få forbedringsforslag Der er kun få forældre, der oplever mangler ved tilbuddet. De efterlyser især længere og mere fleksible åbningstider, længere samtaleforløb, mere konkrete værktøjer, og at børnene også kan deltage i forløbet. Der er forskelle i praksis mellem rådgivningerne Undersøgelsen viser, at der på nogle områder er store variationer mellem de enkelte familierådgivninger. Det gælder f.eks. længden af forløb, typen af samtaler samt hvor stor tilfredshed og hvor stort et udbytte forældrene oplever. Materialet vil derfor danne udgangspunkt for fælles faglige drøftelser og en videre udvikling af tilbuddet i kredsen af familierådgivere i kommunen. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at de enkelte rådgivninger er forskelligt organiseret og har meget forskellige medarbejder ressourcer til rådighed, hvilket kan være en medvirkende årsag til de registrerede forskelle. Sammenfattende viser undersøgelsen en stor tilfredshed med familierådgivningernes tilbud. Konceptet virker tydeligt for forældrene de får hvad de forventer og de er tilfredse med udbyttet. Forældrene oplever at få stor hjælp gennem meget få samtaler, hvilket giver dem en lyst til at gøre noget andet, at ændre på deres hverdag eller søge mere hjælp andre steder. 2

3 Hvem har deltaget i undersøgelsen? Der er indsamlet i alt 366 spørgeskemaer. Gennemgang af undersøgelsens resultater Skemaerne fordeler sig med 66% kvinder og 34 % mænd. Undersøgelsen viser, at mændene oftest deltager i rådgivningen sammen med deres partner og langt sjældnere end kvinderne deltager i individuelle samtaler. Mændene angiver ofte skilsmisse, parforholdsproblemer og samværsproblemer med børn som årsager til henvendelsen. I forhold til resultatet af rådgivningen er mændene mere forbeholdne end kvinderne. Mændene krydser oftere OK og der er en lavere andel end blandt kvinderne, som angiver at tilbuddet er meget godt, eller at de er meget tilfredse. Samtidig viser undersøgelsen, at mændene i højere grad end kvinderne lægger vægt på, at de har fået ny viden og forståelse samt kendskab til love, regler og muligheder. Familierådgivningens samtaler Flertallet af forældrene har modtaget under 7 samtaler i familierådgivningen. Det gælder for 88 % af forældrene. Der er dog store lokale forskelle mellem de enkelte rådgivninger, hvor man nogle steder klarer langt de fleste forløb med kun 1-3 samtaler, og andre steder har flere af de længere forløb på 6-10 samtaler. Mange af forældrene har deltaget i parsamtaler, som er den hyppigste samtaleform. Det gælder for 63 % af forældrene. Derefter kommer de individuelle samtaler, som 45 % har deltaget i. Det er værd at bemærke, at børnene i meget lille grad deltager i forløbene. For alle rådgivningerne gælder det, at der i meget ringe omfang er afholdt samtaler med barnet alene. I forhold til afholdelse af familiesamtaler, hvor børnene deltager sammen med forældrene, svinger dette fra 0 samtaler i nogle enheder til 23 % af familierne i andre enheder. Hvilke temaer handler rådgivningen om? De 5 hyppigste henvendelsesårsager blandt forældrene er følgende: 1. Bekymring for barnets udvikling og adfærd (45 %) 2. Parforholdsproblemer (35 %) 3. Opdragelse af barnet (33 %) 4. Samværsproblemer med børn (24 %) 5. Personlige problemer (23 %) Der er også her store udsving mellem de enkelte rådgivninger i forhold til, hvilke problemer flertallet af forældrene henvender sig med. En mulig forklaring på disse forskelle kan være befolkningens sammensætning i lokalområdet, men også de enkelte rådgivningers profil og særlige tilbud kan tænkes at have indflydelse på, hvem der henvender sig eller hvilke temaer, man er optaget af i samtalerne. 3

4 Det er kun få forældre, der angiver at have problemer med vold i familien (3 %), psykisk sygdom i familien (4%) eller misbrug i familien (5%). Samtidig er det generelt kun få familier, som har modtaget rådgivning om økonomiske /sociale forhold (5%) eller om støttemulighederne i det sociale system (8%). Der er 21 af forældrene, som har deltaget i et gruppetilbud, hvilket bl.a. omfatter kommunens tilbud om DUÅ, forældrekursus i konflikthåndtering og PREP. Hertil kommer gruppetilbud arrangeret af frivillige foreninger som Red Barnet og HomeStart. Er forældrene tilfredse med tilbuddets organisering? Der er generelt en meget stor tilfredshed med den måde, som tilbuddet er indrettet og organiseret på. Det gælder den geografiske beliggenhed, som 85 % synes er rigtig god, og det gælder lokaler og indretning som 74 % synes rigtig godt om. I en enkelt familierådgivning er der flere forældre, som er utilfredse med indretningen, hvilket skyldes, at der er gennemgang i samtalelokalerne. Forældrene er generelt lidt mindre tilfredse med åbningstiderne, end med de øvrige forhold omkring organisering. Flere forældre efterlyser længere åbningstider og mulighed for at få tider eftermiddag og aften, når man er i arbejde. I forhold til ventetiden på den første samtale, så fandt 93 % af forældrene, at ventetiden var OK (og hverken for lang eller kort). Det gælder uanset, om man fik tid indenfor 1 uge, eller der gik 2 uger, før man kunne komme til samtale. I nogle rådgivninger ventede forældrene 3 uger eller mere på en samtale men generelt set er der en udbredt tilfredshed med ventetiden. Det samme gælder for afstanden mellem de enkelte samtaler, hvor 93 % fandt denne afstand helt tilpas. Flere angiver i kommentarerne, at de selv havde indflydelse på, hvor lang tid der skulle gå. 89 % af forældrene fandt længden på hele rådgivningsforløbet tilpas, mens 10 % syntes, det var for kort, og godt kunne have tænkt sig flere samtaler, end der var mulighed for. Undersøgelsen viser desuden, at i de tilfælde, hvor forældrene har angivet, at der var tale om akut krise, sygdom eller dødsfald, har forældrene fået en meget hurtig tid (under 1 uge), og de har også ofte fået flere end 6 samtaler, fordi der har været et akut behov for intensiv støtte gennem en krisesituation. Er forældrene tilfredse med samtalerne og rådgivningen? Forældrene er generelt meget tilfredse med samtalerne: 77 % var meget tilfredse med det første møde 76 % var meget tilfredse med samtalernes indhold 84 % var meget tilfredse med kontakten til familierådgiveren 91 % syntes at rådgiveren var meget god til at lytte til forældrene Der er ingen forældre, der har været utilfredse med det første møde, indholdet eller kontakten og kun en enkelt forælder har oplevet at rådgiveren ikke lyttede. 4

5 Næsten alle forældre angiver, at de ikke har manglet noget i samtalerne og rådgivningen (92%). De få forældre, som har manglet noget i tilbuddet, peger især på at de har manglet: længere og mere fleksible åbningstider flere samtaler/længere forløb mere konkrete værktøjer at børnene også kunne have glæde af at deltage Hvad har forældrene fået ud af forløbet i familierådgivningen? Forældrene angiver hyppigst at have fået følgende udbytte af rådgivningen: 1. Dele problemerne med andre (58%) 2. Nye måder at undgå og løse konflikter på (48%) 3. Gode råd og ideer om opdragelse (47%) 4. Nye måder at tale med mine børn på (44%) 5. Andre der forstår min situation (44%) 6. Støtte og omsorg (42%) 7. Ny viden og forståelse (41%) 8. Mere tro på mig selv (36%) 9. Mere håb (34%) 10. Lyst til at ændre på min hverdag (31%) Der er 5 % der har fået hjælp til at tage kontakt til systemet, og 13 % som har fået henvisning til andre, som kan hjælpe. De fleste forældre oplever, at familierådgivningen har hjulpet dem meget. Det gælder for 77 % af alle forældrene. Der er kun 2 forældre, som slet ikke har følt sig hjulpet. Samlet set synes 83 % af forældrene at forløbet i rådgivningen har været meget godt. Kun 1 forælder synes ikke, at forløbet har været godt. Der kan dog også registreres lokale forskelle i forhold til forældrenes udbytte og tilfredshed. Udviklingspunkter På baggrund af materialet kan man rejse følgende spørgsmål til videre diskussion: 1. Afspejler antallet af spørgeskemaer antallet af henvendelser? Der er nogle rådgivninger, som kun har afleveret skemaer for en 3 måneders periode. Afspejler dette antallet af henvendelser eller skyldes det, at mange forældre ikke har ønsket at udfylde skemaet? Hvis det afspejler antallet af henvendelser, synes det umiddelbart ikke som mange gennemførte forløb. 2. Hvilke typer af familier skal tilbuddet rettes imod? 5

6 Undersøgelsen viser, at mange forældre henvender sig med problemer i parforholdet, skilsmisse og samværsproblemer og at den hyppigste samtaleform er parsamtaler. Samtidig er der meget få familier, som henvender sig med vold, psykisk sygdom eller misbrug i familien, ligesom meget få familier henvises videre i det sociale system. Dette rejser spørgsmålet om familierådgivningernes målgruppe. Skal tilbuddet primært rette sig mod de særligt udsatte børnefamilier? Eller giver det god mening, at familier, som generelt er mere velfungerende, men som aktuelt står i en belastende livssituation og har stor bekymring for deres børns trivsel, også kan gøre brug af tilbuddet? Andre undersøgelser viser, at en kompliceret skilsmisse med store konflikter mellem forældrene kan være en belastningsfaktor for barnets videre trivsel og udvikling så set på denne baggrund kan det give god mening, hvis man gennem få samtaler kan få forældrene til at tale bedre sammen, og derefter klare sig selv. Undersøgelsen tyder altså ikke umiddelbart på, at det er de mest udsatte familier, som henvender sig i familierådgivningerne, og spørgsmålet er, om man skal gøre noget for i højere grad også at tiltrække denne målgruppe? 3. Hvor lange forløb skal forældrene tilbydes? Der er forskelle mellem rådgivningerne på, hvor mange forløb der klares med ganske få samtaler, og hvor mange forløb der varer ud over de 5-6 samtaler. Hvad er grunden til dette? Skyldes det lokale forskelle i befolkningens sammensætning eller er der tale om en forskellig praksis / forskellige metoder blandt rådgiverne? Familierådgivningerne er tænkt til korte anonyme forløb, og det er vigtigt, at familierådgivningerne er opmærksomme på, om familien har behov for et længere samtaleforløb eller familiebehandling, og skal henvises til andre af kommunens tilbud. 4. Hvorfor tales der ikke med børnene? Det er meget få forløb, hvor barnet eller den unge kommer til samtale alene eller deltager i forløbet sammen med forældrene. Hvad er grunden til dette? Nogle af forældrene nævner i deres kommentarer, at de mener børnene ville have haft gavn af også at deltage i rådgivningsforløbet. Hvad skal der til for, at børnene i højere grad også bliver hørt og deltager i rådgivningen? 5. Skal rådgivningerne i højere grad bygge bro til det frivillige arbejde? Der er stor forskel på i hvor høj grad rådgivningerne samarbejder med og henviser til de frivillige organisationer i lokalområdet. Kan rådgivningerne i højere grad inddrage og fungere som brobyggere i forhold til det frivillige arbejde? 6. Hvorfor er der forskel på resultaterne på tværs af rådgivningerne? Undersøgelsen viser på nogle områder store lokale forskelle. Skyldes dette forskelle i befolkningens sammensætning, forskelle i medarbejderressourcer eller hænger det sammen med, hvordan den enkelte rådgivning har indrettet sit tilbud? Tove Holmgård Sørensen Juni

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark. August 2014

Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark. August 2014 Evaluering af headspace Midtvejsevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Anbefalinger... 3 Baggrund... 3 Indledning... 4 Metode... 4 Analyse... 5 1. Analysedel - Tilgang

Læs mere

Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus

Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus En karakteristik af brugerne og en beskrivelse af deres oplevelser af forløbet i centret Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Indhold Resume Baggrund, formål og metode Baggrund Formålet med undersøgelsen Tidligere undersøgelser Metode Resultater Pårørendegruppen

Indhold Resume Baggrund, formål og metode Baggrund Formålet med undersøgelsen Tidligere undersøgelser Metode Resultater Pårørendegruppen Indhold Resume 3 Baggrund, formål og metode 3 Baggrund 3 Formålet med undersøgelsen 3 Tidligere undersøgelser 3 Danske undersøgelser 3 Internationale undersøgelser 3 Metode 3 Hvordan er deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog.

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog. I dette nummer: Mødrehjælpen kan give noget, jeg ikke kan få andre steder Vi var ikke sammen i dag, hvis det ikke var for Mødrehjælpen Parrådgivning skaber luft i hverdagen Fædrerådgivning til ethvert

Læs mere

Når specialister GØR en forskel

Når specialister GØR en forskel TEAMARBEJDE Når specialister GØR en forskel Lene Baungaard Gode erfaringer med et forsøgsprojekt får Aalborg Kommune til at videreføre et børnepsykologisk team med tre psykologer. Specialistkompetencer,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 RAPPORT Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 Hun har vist, hun er der. Giver et kram. Bekymrer sig. Viser omsorg hvis ikke man vil hjælpe mig af hjertet,

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere