NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter. fnuussutis - s1 Overenskomstens område Tillidsrepræsentantordningen omfatter samtlige beskæftigede arbej - dere, der er ansat i henhold tit de overenskomster, der er indgået mell-em Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik fnuussulissarsiuteqartut Kattuff iat. S2 Organisation Ved hver virksomhed, hvor der er beskæftiget mindst 5 medarbejdere, ansat i henhol-d til overenskomst mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og S.I.K., vælges der en tillidsrepræsentant og dennes suppleant. Stk. 2. Suppleanten er ikke omfattet af overenskomstens øvrige bestemmelser. Suppleanten indtræder i posten, når betingelserne i S 3 stk. 2 er opfyldt. ASA/ØPS jr. 1,6.40 / 300 /20]-4 Laf7

2 ( Ti I I idsrepræsentanter Stk. 3. Såfremt der er beskæftiget mindre end 5 medarbejdere ved en virksomhed, kan der træffes aflale om, at til-iidsrepræsentant.ordningen skal være gæidende. Stk. 4. I bygder kan der i stedet for valg i henhotd til stk. I - 3 vælges 1 tillidsrepræsentant for samtlige beskæftigede medarbejdere, der er ansat i henhold til overenskomster mel-l-em Naalakkersuisut, Finansministeriet og S. I.K. Stk. 5. Hvor en virksomhed måtte være opdelt i flere afdelinger og/ej-ler lokaliteter, som hver beskæftiger mindre end 5 medarbejdere, kan der aftales valg af en tillidsrepræsentant for virksomheden, der kan varetage hvervet jf. bestemmel-serne i nærværende. Stk. 6. I tilfæide, hvor der inden for samme virksomhed er f]ere tillidsrepræsentanter, kan tillidsrepræsentanterne på virksomheden af deres midte vælge en fæil-estillidsrepræsentant, der i fæl-ies spørgsmåi, f.eks. som nævnt i S 5, stk. 1, kan være samt.iige medarbejderes tillidsrepræsentant over for arbejdsgiveren. s3 Valg af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten, der væiges af de beskæftigede medarbejdere inden for de i S 2, stk. 1-2 nævnte områder, skal være medlem af S.I.K.'s lokalafdeling, der igen skal være tilsluttet S.I.K. Tillidsrepræsentanten skal væ1ges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der inden for det sidste år har været beskæftiget ved virksomheden i mindst 3 måneder. srk. 2 VaIg af tillidsrepræsentant skal- indberettes til- S.I.K.'s l_okarafdelings bestyrelse. varget er ikke gyldigt, før det er godkendt af best.yrelsen og af denne skriftligt meddelt arbejdsgiveren. Såfremt der kan rejses begrundet indsigelse imod valget af en tillidsrepræsentant, har arbejdsgiveren ret til at påtale valget over for S. f. K. 's l-okal-af delings bestyrelse. ASA/ØPS )r. A6.40 /3OO / af7

3 ( Ti I I idsrepræsentanter S.I.K.) S4 Samarbej de Det er tillidsrepræsentantens pligt i samarbejde med arbejdsgiveren at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler arbejdsgiveren. S5 Tí I 1 ids repræs entanthvervet Tillidsrepræsentanten har ret og pligt til at optage forhandl-ing vedrørende klager, uoverensstemmelser og overenskomstmæssige problemer, bi.a. vedrørende følgende: Arbejdstidens placering, spise og hvilepauser og disses placering, feriens planlægning, kontrol-foranstal-tninger, sikkerhedsmæssige foranstaltninger på arbejdspladsen, overenskomslmæssige fortolkningsproblemer, hygiejniske forhold og akkordforhandling, såfremt enighed ikke kan opnås mel-fem de direkte i akkorden implicerede og arbejdsgiveren. Dette gæider, uanset om spørgsmålet forebringes tillidsrepræsentanten af arbejdsgiveren eller af medarbejderne. Der optages et protokollat af forhandl-ingerne og disses resul-taterf som herefter er bindende for parterne. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren er ikke berettiget til at forhandle om ændring af forhold, der er fastlagt i bestående overenskomster. ASA/ØPS jr /3O0/201,4 3af7

4 ( Ti I I idsrepræsentanter Stk. 3. Tillidsrepræsentantens forhandlingsområde er begrænset til arbejdsforhold, på hvil-ket område han har forhandlingsret med arbejdsgiveren. Tilridsrepræsentanten har pligt tir at påse, ofr det af arbejdsgiveren anviste arbejde er af en sådan karakter og omfang, at medarbejderen kan udføre dette uden fare for liv og lemmer. Ved farligt arbejde, f.eks. arbejde med giftige stoffer, rensning af tanke på skibe, rensning af el-værksmotorer, stil-l-adsarbejde, sprængningsarbejde ffi.v., skal tillidsrepræsentanten og medarbejderne orient.eres om dette, før et sådant. arbejde skal udføres. Stk. 4. Ved nyansættel-se af medarbejdere på arbejdspladsen har titlidsrepræsentanten pligt t.il at informere de nyansatte om arbejdspladsen, arbejdets art og introducere for arbejdskammeraterne før päbegyndelse af arbejdet. Stk. 5. På virksomheder, hvor der arbejdes i skiftehol_d, hol-d væige en fæilestillidsrepræsentant i henhol_d til S 2, kan al-ie stk. 5. Stk. 6. Tillidsrepræsentantens udføreise af tillidsrepræsentantopgaverne skal ske på en sådan måde, at det medfører mindst. muligt afbrud i den pågældendes normale arbejde. Stk. 7. På de virksomheder, hvor der findes flere tillidsrepræsentanter, er der efter loka1 forhandl-ing mellem arbejdsgiveren og S.I.K.,s lokalafdeling mulighed for, at een fællestillidsrepræsentant kan anvende op tii halvdelen af arbejdst.iden på tillidsrepræsentantopgaver på og uden for arbejdspladsen uden Iøntab. Stk. 8. På de virksomheder, hvor der ikke findes fællestillidsrepræsentanter, skal tillidsrepræsentantens arbejdsforhotd aftales mellem arbejdsgiveren og bestyrelsen for S.f.K.,s lokalafdeling. ASA/ØPS jr. 1,6.40/3OO/ af7

5 ( Til I idsrepræsentanter Stk. 9. Møder kan afholdes på begæring af medarbejderne, arbejdsgiveren el-ler tillidsrepræsentanten. Møder mell-em medarbejdere og tillidsrepræsentanten afholdes i l-øbet af det tidsrum, Tillidsrepræsentanten har til- rådighed for at varetage sine tillidsrepræsentantopgaver. Stk. 10. Til-Iidsrepræsentantmøder, uden for arbejdspladsen, inden for arbejdstiden, som arrangeres af S.f.K.'s lokal-afdeling, ver ret til fravær fra arbejdspladsen med fuld Iøn. men 9i- Stk. 11. Det er begge parters pligt at søge all-e spørgsmål løst gennem et loyalt samarbejde, jf. S 4. Opnås der imidlertid ikke enighed, har till-idsrepræsenlanten ret til at søge S.I.K.'s l-okalafdelings assistance, og S.I.K.'s lokalafdeling kan herefter optage forhandling med arbejdsgiveren. Dersom der herved ikke opnås enighed, kan sagen føres videre og behandl-es í overensstemmel-se med overenskomsten om behandl-ing af faglig strid. Stk. 12. DeL er tillidsrepræsentantens pligt at varetage medarbejdernes interesser på arbejdspladsen. Han skal- gøre sit bedste for at vedligeholde et loyalt samarbejde. Det er i sær1ig grad tillidsrepræsentantens og samarbejdsudvalgets - når et sådant findes i virksomheden - hverv at bidrage til god forståelse af overenskomstsmæssige bestemmel-ser for alle i virksomheden, ligesom det er deres pligt at arbejde for, at disse bestemmelser overhol-des. s6 Ti 1 I ids repræsentanèhvervets ophør En til-lidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsa- 9êr, og arbejdsgiveren har pligt til at give tillidsrepræsentanten et opsigelsesvarsel-, som er 3 måneder længere end det varsel, der tilkommer tillidsrepræsentanten som almindel-ig medarbejder. ASA/ØPS Jr. 1,6. 40 /300 /20a4 5af7

6 ( Ti I I idsrepræsenlanter Stk. 2. Tillidsrepræsentantens arbejdsforhold kan normalt ikke afbrydes inden for varselsperioden, og forinden s. r. K. har haft mulighed for at få gjort afskedigelsens berettigelse til genstand for fagret- Iig behandling. Det bør Lilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen kan foreligge inden varselsperiodens udløb. Stk. 3. Fastholder en arbejdsgiver sin afskedigelse af tillidsrepræsent.anten, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretlige behandling, har han ud over Iøn for varselsperioden pligt til at betale en erstat.ning, hvis størrelse skal være afhængig af omstændighederne, men som ikke kan overstige 13 ugers løn, som beregnes efter tillidsrepræsentantens gennemsnitsfortjeneste i de sidste 3 måneder. Denne erst.atning er endelig. Stk. 4. Spørgsmålet om berettigelsen af en tillidsrepræsentants afskedigelse og om størrel-sen af eventuel erstatning til den pågæidende afgøres endeligt ved fagretlig behandling. at frasige sig hver- Stk. 5. Tillidsrepræsentanten er berettiget til vet på et hvilket som hel-st tidspunkt. Stk. 6. Når mere end hal-vdelen af medarbejderne inden for det pågældende tillidsrepræsentantområde afgiver et mistillidsvotum til til- Iidsrepræsentanten, skal tillidsrepræsentanten straks træde tilbage. Stk. 7. Når antallet af medarbejdere inden for det pågældende til- Iidsrepræsent.antområde falder til- 5 el-ler derunder, ophører tillidsrepræsentanten med at fungere som sådan, medmindre der mellem parterne er enighed om det modsatte, jf. S 2, stk. 3. ASA/ØPS jr. 1,6.40/300/ af7

7 ( Ti I I idsrepræsentanter s.t.k.) s7 Overenskomg tens gy1 dighedsperiode Denne overenskomst træder i kraft den l-. april 20L4. Stk. 2. Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måne ders varsel til en 3l-. marts, dog tidligst 31. marts Nuuk, den I + ll[1. Z0l4 SuIínermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat Naalakkersuisut, e.b.,jess G. Berthelsen (Sign. ) Frederik Mø]Ier (Sign ' ) Finansmini-steriet P. M.V. e. b. Eva Hoff Sonne ( sign. ) Hermed udgå,r overenskomst af L8. september 2OO9 ASA/ØPS jr. 1,6.40/300/2OL4 '7 af 7

8

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Dansk Industri for. og SiD Industri (Emballage) HK/Privat OVERENSKOMST. Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark

OVERENSKOMST. mellem Dansk Industri for. og SiD Industri (Emballage) HK/Privat OVERENSKOMST. Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark VERENKMT 0 mellem Dansk Industri for Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark og id Industri (Emballage) HK/Privat VERENKMT 0 Grafisk tilrettelæggelse: Concordia a-s Tryk: Hafnia Grafisk/ Bogbind:

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (Sømænd, timelønnede s.r.k.) I 4 t{0v, 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET AFTALE mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG og BAT-KARTELLET om løn- og ansættelsesvilkår for timelønnede og funktionærer, der antages til arbejde på FADVIG medlemsvirksomheders arbejdspladser

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere