Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt"

Transkript

1 Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og fremmest af 61 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007 (loven), og bekendtgørelse nr. 103 af 14. februar 2001 om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt). Hovedindholdet af reglerne er: 1) Et medlem har ikke ret til dagpenge, hvis pågældende er omfattet af en konflikt og ledig som følge af konflikten. 2) En a-kasse skal standse for udbetaling af dagpenge til alle medlemmer, hvis mindst 65 pct. af a-kassens medlemmer er omfattet af en konflikt (65 pct.- reglen). I det følgende gennemgås de forskellige regler med henblik på at besvare de oftest forekommende spørgsmål i forbindelse med arbejdsløshedsforsikring i relation til konflikt. Der er i gennemgangen kun angivet reglerne for så vidt angår konflikter, der er iværksat i overensstemmelse med de fagretlige regler (overenskomstmæssige konflikter). Hvor forhold er reguleret af andre regler end de ovenfor nævnte, er disse regler angivet i den relevante sammenhæng. Alle de nævnte regler kan findes på direktoratets hjemmeside under punktet Regler. Det skal bemærkes, at et medlem, som er omfattet af en konflikt, normalt ikke vil betragte sig som ledig og lade sig registrere som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, og at spørgsmålet om dagpenge allerede af den grund som hovedregel ikke opstår. 1. Hvem er omfattet af reglerne Reglerne omfatter som udgangspunkt alle ledige medlemmer af en a-kasse. Reglerne omfatter herunder 1) medlemmer, som er ansat på nedsat tid, og som får supplerende dagpenge, og 2) medlemmer, som er ansat med løntilskud på den konfliktramte arbejdsplads. Der gælder særlige regler for medlemmer, som får efterløn se afsnit 17 om efterløn.

2 2. Hvornår er et medlem omfattet af konflikt Et medlem anses for omfattet af konflikt, hvis pågældende er ansat på en konfliktberørt virksomhed ved starten af konflikten, og 1. pågældende er medlem af en a-kasse, inden for hvis faglige område konflikten er iværksat, eller 2. pågældendes lønvilkår må antages at ville blive direkte påvirket af konfliktens udfald. Nr. 1 gælder også for medlemmer af tværfaglige a-kasser, da en tværfaglig a-kasse ifølge 32, stk. 4 og 5, i loven optager lønmodtagere fra alle faglige områder, dvs. dækker alle faglige områder. Reglen gælder uanset om medlemmet er medlem af den faglige organisation, der er i konflikt, eller ej. En hjemsendt faggruppe kan blive anset for omfattet af konflikt, selv om den ikke er omfattet af samme overenskomst som de strejkende, hvis faggruppens løn- og ansættelsesvilkår må antages at ville blive direkte påvirket af konfliktens udfald, f.eks. fordi der er tale om samme lønsystem, og de to faggruppers løn normalt forhandles i sammenhæng. Et medlem er omfattet af konflikt, selv om medlemmet (fx på grund af sygefravær, arbejdsfordeling eller turnus) ikke er på arbejde den dag, hvor konflikten starter. Derimod skal et medlem, som ikke er omfattet af de ovenfor nævnte betingelser, og som i henhold til overenskomst eller kutyme hjemsendes på grund af andre ansattes konflikt, ikke selv anses for omfattet af konflikt. Ligeledes skal et medlem, som udfører arbejde på en konfliktberørt virksomhed, men som er ansat og aflønnet af en anden arbejdsgiver, og som hjemsendes eller opsiges på grund af arbejdsmangel som følge af konflikten, heller ikke anses for omfattet af konflikt. Dette kan fx dreje sig om en vikar udsendt af et vikarbureau eller rengøringspersonale ansat i et rengøringsselskab. Det er dog en betingelse, at medlemmets egen arbejdsgiver ikke selv er konfliktberørt. Et medlem, der skal begynde i et nyt job på en konfliktramt virksomhed, efter at konflikten er trådt i kraft, anses ikke for omfattet af konflikt, da pågældende ikke var ansat i virksomheden ved starten af konflikten. 3. Hvornår starter en konflikt Ved overenskomstmæssige konflikter vil det fremgå af strejke- henholdsvis lockout-varslet, fra hvilket tidspunkt konflikten har virkning mellem de omfattede arbejdsgivere og ansatte. I forhold til ydelser fra a-kasserne regnes dog i hele døgn. 2

3 Det medfører, at et medlem, der er ledig som følge af konflikt, ikke kan få dagpenge for den dag, hvor konflikten starter, uanset fra hvilket tidspunkt på dagen konflikten har virkning mellem de omfattede arbejdsgivere og ansatte. 4. Hvornår er et medlem ledig som følge af konflikt Et medlem, som er omfattet af konflikt, jf. ovenfor, og som er ledig, anses for ledig som følge af konflikten, medmindre det kan dokumenteres, at ledigheden skyldes andre forhold end konflikten. Hvis det dokumenteres, at et medlems ledighed skyldes andre forhold end konfliktens iværksættelse, anses medlemmet ikke for at være ledig som følge af konflikten fra det tidspunkt, hvor medlemmet alligevel ville være blevet ledigt. Dette gælder fx ophør i en tidsbegrænset stilling (fx vikariat) og i tilfælde, hvor en afskedigelse eller opsigelse er meddelt inden konflikten blev kendt. Eksempel: Et medlem er ansat i et barselsvikariat, der udløber den 30. april Medlemmet bliver ledig som følge af iværksættelse af konflikt fra den 19. april 2008 og er medlem af en a-kasse, inden for hvis faglige område konflikten er iværksat. Medlemmet anses for ledig som følge af konflikten i perioden april 2008, hvorimod medlemmet ikke anses for ledig som følge af konflikt fra den 1. maj 2008, da medlemmets ledighed fra dette tidspunkt er en følge af, at stillingen var tidsbegrænset. Et medlem, som er ledig som følge af konflikt, og som under konflikten får andet arbejde, anses ved ledighed fra det nye arbejde ikke for ledig som følge af konflikt. Dette er dog under forudsætning af, at det nye arbejde ikke er konfliktramt, og at det har haft en varighed af mindst 5 uger. Et medlem, som er ledig som følge af konflikt, anses ved konfliktens ophør ikke længere for ledig som følge af konflikt, selv om medlemmet ikke kommer i arbejde straks ved konfliktens ophør. 5. Dagpenge til et medlem, der er ledig som følge af konflikt Hvis et medlem skal anses som ledig som følge af, at medlemmet er omfattet af konflikt, jf. ovenfor, må der ikke udbetales dagpenge til medlemmet. Dette gælder også for medlemmer, der er ansat på nedsat tid og oppebærer supplerende dagpenge. Disse medlemmer kan derfor ikke få dagpenge, herunder supplerende dagpenge, så længe de er ledige som følge af konflikten. Eksempel: Et medlem er ansat til rengøring på en virksomhed 10 timer pr. uge. Medlemmet modtager supplerende dagpenge for de resterende 27 timer pr. uge. Virksomheden 3

4 bliver konfliktberørt, og medlemmet bliver som følge heraf ledig og må anses for omfattet af konflikten. Medlemmet kan ikke få dagpenge - heller ikke supplerende dagpenge for de hidtidige 27 timer - så længe medlemmet er ledig som følge af konflikten. 6. Feriedagpenge til et medlem, der er omfattet af konflikt og i tilfælde af ledighed ville være ledig som følge af denne Retten til at få feriedagpenge er bl.a. betinget af, at medlemmet på ferietidspunktet ville have dagpengeret i tilfælde af ledighed. Hvis et medlem er omfattet af konflikt og er ledig eller i tilfælde af ledighed ville være ledig som følge af denne, har medlemmet ikke ret til dagpenge og dermed heller ikke ret til ferie med feriedagpenge. Ifølge ferieloven begynder ferie ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Det samme er gældende for ferie med feriedagpenge. Retten til ferie med feriedagpenge ophører på det tidspunkt, hvor et medlem er omfattet af konflikt, uanset om ferien er aftalt, planlagt eller påbegyndt før konflikten. Ophøret af denne ret varer frem til det tidspunkt, hvor medlemmet ikke længere er omfattet af konflikt. Der henvises til 75 h, stk. 4, nr. 2, i loven og til 1, stk. 3, og 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 480 af 10. juni 2003 om feriedagpenge. 7. G-dage Pligten til at betale dagpengegodtgørelse bortfalder over for samtlige medarbejdere, der ophører som - direkte eller indirekte - følge af konflikten. Dette gælder også, hvis arbejdsophøret er nødvendigt på grund af, at de ansatte ikke kan komme til at arbejde som følge af strejke eller lockout på en anden virksomhed. Retten til G-dage er betinget af, at den ansatte inden for de sidste 4 uger i alt har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i et omfang, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger. Denne 4-ugers-periode forlænges bagud, hvis der i perioden forekommer fravær på grund af konflikt. Der henvises til 84, stk. 3, nr. 3, i loven og til 1, stk. 4, og 6, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 669 af 11. juli 2000 om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag. 8. Overskydende timer Opgørelsesperioden på 12 uger/3 måneder for overskydende timer forlænges med perioder, hvor medlemmet har været i konflikt. Opgørelsesperioden kan således i denne situation blive længere end 12 uger/3 måneder. Har medlemmet modtaget kontant dækning under konflikten, vil det antal timer, der er modtaget dækning for, indgå i opgørelsen af overskydende timer. 4

5 Overskydende timer kan afvikles i uger, hvor et medlem helt eller delvist er uden beskæftigelse eller holder fri for egen regning. Overskydende timer kan derimod ikke afvikles i perioder, hvor medlemmet modtager kontant dækning for et antal timer eller er i konflikt. Der henvises til 9 og 15, stk. 4, i direktoratets bekendtgørelse nr. 902 af 9. december 1999 om overskydende timer. 9. Rådighedsforpligtelsen under konflikt Et medlem, som er ledig som følge af, at medlemmet er omfattet af konflikt, og som ikke registrerer sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, har ikke pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Et medlem, som er ledig som følge af, at medlemmet er omfattet af konflikt, og som registrerer sig som arbejdssøgende hos staten i jobcenteret, er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelserne om henholdsvis rådighed og selvforskyldt ledighed. Medlemmet vil således blive pålagt karantæne, hvis medlemmet uden en gyldig grund afslår et formidlet arbejde. Et medlem, som er ledig som følge af, at medlemmet er omfattet af konflikt, og som forud for konflikten har modtaget supplerende dagpenge, er under konflikten fortsat omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelserne om henholdsvis rådighed og selvforskyldt ledighed, medmindre medlemmet vælger at afmelde sig i jobcenteret under konflikten. Tilsvarende gælder for medlemmer som er ansat med løntilskud på det tidspunkt, hvor de bliver ledige som følge af konflikt. 10. Beregning af dagpengesats Beregning af en (ny) dagpengesats sker for fuldtidsforsikrede medlemmer på grundlag af indtjeningen i den seneste periode på 12 uger (for månedslønnede dog 3 måneder), hvor medlemmet har haft et antal løntimer, som svarer til mindst 2/3 af fuld overenskomstmæssig arbejdstid. For deltidsforsikrede medlemmer sker beregningen på grundlag af indtjeningen i den seneste periode på 12 uger, hvor medlemmet har haft mindst 180 løntimer (for månedslønnede dog mindst 195 løntimer indenfor 3 måneder). Hvis medlemmet i den seneste periode af 12 ugers eller 3 måneders varighed, der opfylder ovenstående betingelser, har været omfattet af konflikt, kan perioden ikke danne grundlag for beregning af en dagpengesats. Det gælder uanset antallet af dage, hvor medlemmet har været omfattet af konflikt. Det følger af 6, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr af 22. oktober 2004 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. Det betyder, at beregningen i stedet må ske på grundlag af en periode, som ligger forud for, at medlemmet var omfattet af konflikt, og som opfylder kravet til løntimer. 5

6 11. Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Der må ikke udbetales SVU til et medlem, der er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt. Hvis medlemmet skal starte på uddannelsen med SVU samme dag som konflikten bryder ud, anses medlemmet for omfattet af konflikt og har derfor ikke ret til SVU, så længe konflikten løber. Retten til SVU bevares dog, hvis medlemmet er startet på uddannelse med SVU forud for konfliktens begyndelse. Der henvises til 15 i lovbekendtgørelse nr. 319 af 20. marts 2007 om Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Et medlem, som er beskæftiget på en konfliktramt virksomhed, og som deltager i et kursus med SVU med fuld løn på tidspunktet for konfliktens start, kan give besked om, at SVU en fremover skal udbetales til personens egen Nemkonto, hvis arbejdsgiveren ophører med at udbetale løn på grund af konflikten. 12. Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) Der må ikke udbetales VEU-godtgørelse til et medlem, der er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt. Hvis medlemmet skal starte på uddannelse med VEUgodtgørelse samme dag, som konflikten bryder ud, anses medlemmet for omfattet af konflikt og har derfor ikke ret til VEU-godtgørelse, så længe konflikten løber. Et medlem, der er startet på en uddannelse, der berettiger til VEU-godtgørelse, forud for konfliktens begyndelse, kan dog gennemføre uddannelsen med ret til VEUgodtgørelse. Der henvises til 19 i lovbekendtgørelse nr. 772 af 27. juni 2007 om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 13. Orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov Der kan ikke bevilges børnepasningsorlov til et medlem af en a-kasse, hvis pågældende er omfattet af konflikt. Hvis orloven er bevilget, men endnu ikke påbegyndt, inden konflikten starter, vil der ikke kunne udbetales orlovsydelse. Der er dog ikke noget til hinder for, at orloven påbegyndes som planlagt. I så fald vil der først kunne udbetales orlovsydelse, når konflikten er ophørt. En børnepasningsorlov, der påbegyndes uden udbetaling af ydelser, vil forbruge af orlovsretten. Vælger orlovspersonen ikke at starte på orloven på grund af konflikt, skal orlovspersonen give meddelelse til jobcenteret, som tilbagekalder orloven. Er orlovsbevillingen tilbagekaldt, sker der ikke forbrug af orlovsretten. 6

7 En lønmodtager eller ledig, der har søgt om retmæssig børnepasningsorlov, men som ikke påbegynder orloven på grund af konflikt, vil på ny kunne fremsætte krav om retmæssig børnepasningsorlov. Retten til orlov anses ikke for brugt, når jobcenteret har tilbagekaldt bevillingen, inden orloven er påbegyndt. Hvis orloven er påbegyndt, inden konflikten bryder ud, fortsætter udbetalingen uændret. Orloven anses for påbegyndt, inden konflikten starter, hvis orloven er påbegyndt mindst 1 dag, før konflikten bryder ud. Starter konflikten samme dag, som orloven skal påbegyndes, kan orloven ikke anses for påbegyndt inden konflikten. Der vil i så fald ikke kunne udbetales orlovsydelse, før konflikten ophører, jf. ovenfor. Der henvises til 15 i lov om børnepasningsorlov. 14. Befordringsgodtgørelse Retten til befordringsgodtgørelse er knyttet til deltagelsen i en række bestemte aktiviteter, der nærmere er fastlagt i 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis medlemmet fortsætter aktiviteten under konflikten, har medlemmet fortsat ret til befordringsgodtgørelse pct.-reglen Hvis en a-kasse har medlemmer, som er omfattet af konflikt, skal a-kassen ved konfliktens start opgøre a) antallet af medlemmer, der er omfattet af konflikten, og b) antallet af medlemmer, som får supplerende dagpenge, plus antallet af medlemmer, som ikke modtager ydelser fra a-kassen. Hvis antallet af medlemmer under a) udgør mindst 65 pct. af medlemmer under b), skal a-kassen standse for udbetaling af dagpenge mm. til alle medlemmer. Reglen gælder for a-kassen som helhed. Dette gælder også for tværfaglige a-kasser. En a-kasse, der er omfattet af 65. pct.-reglen, skal standse for udbetaling af følgende ydelser: 1. Dagpenge 2. Supplerende dagpenge 3. Feriedagpenge 4. Aktiveringsydelse. Dette gælder, selvom de pågældende modtagere er i gang med et aktiveringsforløb. Ledige kan ikke overgå til følgende ydelser, når en kasse har lukket for udbetalingen som følge af 65 pct.-reglen: 1. SVU 2. VEU-godtgørelse 3. Orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov. Er orloven bevilget, men ikke påbegyndt, inden konflikten bryder ud, vil orloven kunne påbegyndes, men der 7

8 vil ikke kunne udbetales orlovsydelse så længe, a-kassen skal standse for udbetaling af dagpenge som følge af 65 pct.-reglen. For så vidt angår befordringsgodtgørelse gælder det i pkt. 14 anførte. Et medlem, som er medlem af en a-kasse, der standser udbetaling af dagpenge mm. som følge af 65 pct.-reglen, og som forud herfor har modtaget dagpenge, herunder supplerende dagpenge, er fortsat omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelserne om henholdsvis rådighed og selvforskyldt ledighed, medmindre medlemmet vælger at afmelde sig i jobcenteret under konflikten. Information til Arbejdsdirektoratet En a-kasse, der har medlemmer, som er omfattet af konflikt, skal inden 3 dage efter konfliktens start afgøre, om der kan udbetales dagpenge. Hvis a-kassen træffer beslutning om, at dagpenge ikke kan udbetales som følge af 65 pct.-reglen, skal a- kassens hovedledelse straks underrette Arbejdsdirektoratet herom. 16. Overflytning Fra det tidspunkt, hvor der er afgivet varsel om konflikt for et arbejde, kan dette arbejde ikke danne grundlag for overflytningen. Overflytning kan først ske efter konfliktens ophør. Dette gælder også i forhold til overflytning til tværfaglige a- kasser. Der henvises til 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr af 21. december 2005 om overflytning mellem a-kasser. Ifølge 7, stk. 1, i bekendtgørelsen kan ledige m.fl. overflyttes til en anden a- kasse. Bestemmelsen omfatter alene ledige, der ikke er ledige som følge af konflikt. Dette følger af, at ledige, der er ledige som følge af konflikt, allerede fra det tidspunkt, hvor varslet er afgivet, er afskåret fra at blive overflyttet, jf. 1, stk. 4. Ifølge 7, stk. 3, kan et medlem, der ikke har ret til at få udbetalt dagpenge som følge af, at a-kassen er omfattet af 61, stk. 3, i loven, ikke som overflyttet medlem få ret til dagpenge i en anden a-kasse, før medlemmet har haft arbejde af mindst 5 ugers varighed. Eksempel: Medlemmerne A og B er medlemmer af en a-kasse inden for hvis faglige område, der varsles konflikt. Medlem A, der er i arbejde inden for det konfliktramte område, men som bliver ledig på grund af konflikten, kan ikke overflyttes til en anden a-kasse fra det tidspunkt, hvor der er afgivet varsel, jf. 1, stk. 4. Medlem B, der i forvejen er ledig, kan overflyttes til en anden a-kasse under ledighed, jf. 7, stk. 1. Hvis den hidtidige a-kasse er omfattet af 61, stk. 3, i loven, kan 8

9 der dog heller ikke i den nye a-kasse udbetales dagpenge under konflikten, medmindre medlem B får arbejde af mindst 5 ugers varighed. Ifølge 11 i bekendtgørelsen påhviler det den nye a-kasse at påse, at betingelserne for overflytning er til stede. Det vil sige, at den nye a-kasse skal sikre sig, at der ikke er varslet konflikt for det arbejde, som et medlem ønsker at lade sige overflytte på. Den hidtidige a-kasse kan klage over afgørelsen, jf. rundskrivelse nr. 50/2006 Hvis den hidtidige a-kasse er omfattet af 61, stk. 3, skal den i forbindelse med overflytningen meddele den nye a-kasse dette. Det påhviler herefter den nye a- kasse at påse, at der ikke udbetales dagpenge til medlemmet. 17. Efterlønsbevis og efterløn til et medlem, som er ledig som følge af konflikt eller medlem af en a-kasse, der har lukket for udbetaling af dagpenge mm. som følge af 65 pct.-reglen Der kan udstedes efterlønsbevis under konflikt. Et medlem kan overgå til efterløn, selv om pågældende på overgangstidspunktet ikke er dagpengeberettiget på grund af konflikt. For et medlem, som modtager efterløn, og som er ledig som følge af konflikt, skal der ske fradrag i efterlønnen med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste 4 uger inden konfliktens begyndelse i det arbejdsforhold eller hos den arbejdsgiver, som er omfattet af konflikt. Opgørelsen af timer til fradrag sker på ugebasis ud fra medlemmets tidligere arbejdstimer i det berørte arbejdsforhold. Eksempler: Et medlem med et varierende ugentligt timetal på i alt 100 timer i de sidste 4 uger før konflikten skal belægges med 100 timer/4 uger = 25 timer om ugen. Et medlem med kun 2 ugers ansættelse og med 20 timer om ugen, skal belægges med 40 timer/4 uger = 10 timer om ugen. Der henvises til 17, stk. 3, og 40 i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om fleksibel efterløn. Et medlem kan få udstedt efterlønsbevis og overgå til efterløn, uanset a-kassen har lukket for udbetaling af dagpenge mm. som følge af 65 pct.-reglen. Der kan fortsat udbetales efterløn (forholdsmæssigt) til medlemmer på efterløn, selv om a-kassen har lukket for udbetaling af dagpenge mm. som følge af 65 pct.-reglen. 9

10 18. Orientering af jobcentre og formidling Det følger af 6, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 103 af 14. februar 2001 om a- kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt), at a-kasserne har pligt til at orientere jobcentrene om konflikter, og om hvilke beslutninger kasserne har truffet i denne anledning. En a-kasse skal orientere alle relevante jobcentre. Der ikke må formidles til arbejde, der er konfliktramt. Der gælder også for a- kassernes formidling af job til egne medlemmer. Der henvises til 30, stk. 3, og 37 i bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at der efter en konflikts start ikke må lægges nye annoncer om konfliktramte stillinger på Jobnet. Der må heller ikke ske forlængelser af de annoncer om konfliktramte stillinger, der allerede var på Jobnet inden konfliktens start. Disse annoncer vil automatisk blive slettet fra Jobnet, når de udløber. 10

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 16. april 2018 J. Nr. 18/04778 CKA / JWAE Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse

Skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder ret til dagpenge under ferielukninger og hjemsendelse CIS nr 9569 af 22/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsens, j.nr. 12-24-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Konfliktvejledning FOAs A-kasse

Konfliktvejledning FOAs A-kasse Indhold Konfliktvejledning FOAs A-kasse Juridisk Enhed marts 2018 1. Regelgrundlag... 2 2. Indledning... 2 3. Hvem er omfattet af konflikt?... 3 3.1 Man skal arbejde i virksomheden ved konfliktens start...

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

Lov om ændring af lov om orlov

Lov om ændring af lov om orlov 14. april 1994. N r.260. Lov om ændring af lov om orlov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Vejledning. G-dage. Bilag 1 Tro- & love erklæring HNY. Side 1/12 - Sagsnr.: -

Vejledning. G-dage. Bilag 1 Tro- & love erklæring HNY. Side 1/12 - Sagsnr.: - Vejledning Gdage Når en arbejdsgiver bringer et ansættelsesforhold til ophør, har han under visse betingelser pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag også kaldet Gdage. Derefter

Læs mere

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015. G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015. G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Anciennitet Der optjenes ikke anciennitet under strejken. Dette gælder i relation til såvel opsigelsesvarsel som løn.

Anciennitet Der optjenes ikke anciennitet under strejken. Dette gælder i relation til såvel opsigelsesvarsel som løn. Praktiske spørgsmål og svar om strejke og lockout Her er en lang række spørgsmål og svar om strejke og lockout (emnerne er i alfabetisk rækkefølge). Har du flere spørgsmål, kan du altid tage fat i din

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Oktober G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Oktober G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Oktober 2018 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer

Læs mere

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så?

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? Indhold Månedslønnet ansættelse...2 Løn...2 Pension...2 Ansættelsesbrev...3 Arbejdstid...3 Ferie...3 Sygdom...4 Ansat på nedsat tid...4 Timelønnet ansættelse...4 Løn...4

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende dagpenge

Bekendtgørelse om supplerende dagpenge 3. juli 1998. 3023 Nr. 515. Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. l, nr. l, nr. 2, litra a og c og nr. 3, 59, stk. 5, 60, stk. 2, og 73, stk. 5 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer?

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? Kære 3F medlem Når fagforbundene forhandler om fornyelse af overenskomster med arbejdsgiverforeningerne, kan det ende med, at medlemmerne skal i strejke. Forhandlingerne

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

KEN nr af 14/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli Senere ændringer til afgørelsen Ingen

KEN nr af 14/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli Senere ændringer til afgørelsen Ingen KEN nr 10179 af 14/11/2008 Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100116-08 og 5100117-08 Senere ændringer

Læs mere

Rådighed, dagpenge under uddannelse, rosenmetoden, ikke tale om uddannelse, ferie kan anvendes ved deltagelse i kurser

Rådighed, dagpenge under uddannelse, rosenmetoden, ikke tale om uddannelse, ferie kan anvendes ved deltagelse i kurser KEN nr 10099 af 06/11/2008 Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100139-08 Senere ændringer til afgørelsen

Læs mere

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer?

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? SKAL JEG STREJKE, HVIS KONFLIKTEN KOMMER? Kære 3F medlem Når fagforbundene forhandler om fornyelse af overenskomster med arbejdsgiverforeningerne, kan det ende

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Udkast 1/7-17 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere