Referat Integrationsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Integrationsrådet"

Transkript

1 Referat Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 13. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt - næstformand) Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Dragan Milenkovic (Direkte valgt) Collette Feruzi (Direkte valgt) Ilker Eser (Direkte valgt) Natasha Vilusic (Direkte valgt) Begüm Cakmak (Direkte valgt - orlov) Pricilla Lützhøft (Direkte valgt - suppleant) Dorthe Qvist Greve (Områdesekretariatet, udpeget medlem) Duygu A. Ngotho (Tilforordnet fra Byrådet) Philip Læborg (Tilforordnet fra Byrådet) Marianne Sidenius (Center for Job og Uddannelse, udpeget medlem) Fraværende: Dragan Milenkovic Ilker Eser Begüm Cakmak Pricilla Lützhøft Dorthe Qvist Greve Duygu A. Ngotho Marianne Sidenius Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Beslutningssag: Mødekalender Beslutningssag: Sundhedspolitik i høring Beslutningssag: Ansøgning fra Dansk-Kurdisk Kulturforening Meddelelser og evt....9 Bilagsliste...10

2 Integrationsrådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Dragan Milenkovic, Ilker Eser, Begüm Cakmak, Pricilla Lützhøft, Dorthe Qvist Greve, Duygu A. Ngotho, Marianne Sidenius Dagsordenen godkendt.

3 Integrationsrådet Mødedato Side Beslutningssag: Mødekalender 2017 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet Indledning Der sendes et forslag til møder i 2017 forud for mødet. Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Dragan Milenkovic, Ilker Eser, Begüm Cakmak, Pricilla Lützhøft, Dorthe Qvist Greve, Duygu A. Ngotho, Marianne Sidenius Integrationsrådets mødekalender for 2017 Torsdag den 2. februar Onsdag den 5. april Tirsdag den 13. juni Torsdag den 7. september Tirsdag den 12. december Møde i Integrationsrådet Fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget Møde i Integrationsrådet Møde i Integrationsrådet Møde i Integrationsrådet

4 Integrationsrådet Mødedato Side Beslutningssag: Sundhedspolitik i høring Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/27890 Integrationsrådet _v1_Sundhedspolitik , høringsudkast.pdf Indledning Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet udkast til en ny sundhedspolitik Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har d. 10. november 2016 godkendt, at politikken sendes i høring i de øvrige fagudvalg samt høringsberettigede råd, heriblandt Integrationsrådet. Med den nye politik bevæger vi os væk fra udelukkende at tænke ind i den traditionelle sundhedsopfattelse og retter fokus mod, at borgerne skal trives i bred forstand. Borgernes trivsel er et vigtigt omdrejningspunkt på tværs af kommunens, er et af politikkens overordnede formål at sikre fælles retning, så sundhed, trivsel og livskvalitet integreres i alle kommunens indsatser. Vi skal arbejde for øget lighed i sundhed og sundhed livet igennem. Det betyder, vi skal skabe lige adgang til sunde rammer. Vi vil sætte ind så tidligt som muligt, og hvor behovet er størst Psykisk og fysisk sygdom sidestilles, og vi skal støtte borgerne i at leve så godt som muligt med deres sygdom. Politikken forventes godkendt endeligt i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget og slutteligt i Byrådet i februar Centerchef for Sundhed og Omsorg Margrethe Kusk Pedersen vil deltage på Integrationsrådet møde for at præsentere sundhedspolitikken. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Med Sundhedspolitikken sætter vi fokus på, at borgerne skal trives og have det godt. Der er mange forskellige faktorer, der har indflydelse på den enkeltes sundhed, trivsel og livskvalitet. Faktorer som arv, køn og alder er som udgangspunkt uforanderlige. Borgernes sundhed påvirkes ikke kun af sundhedsvæsenets indsatser, men også af uddannelse, jobsituation, sociale relationer, kulturelle, miljømæssige vilkår og meget mere. Disse områder arbejdes der med i kommunens forskellige centre. Derfor danner sundhedspolitikken ramme og fælles retning for et styrket tværgående samarbejde. En ny sundhedspolitik skal derfor i høj grad ses som en anledning til at koordinere og samarbejde om sundheds- og trivselsindsatser på tværs af kommunens indsatser og ydelser. Sundhedspolitikkens ambition, principper og målsætninger skaber retning Sundhedspolitikken er bygget op om en ambition, seks bærende principper samt syv målsætninger. Ambitionen sætter rammen for, hvor vi i Helsingør Kommune ønsker at være i 2022: Helsingør Kommune skal være blandt de sundeste kommuner i Danmark. En kommune hvor det er let og naturligt for alle at træffe sunde valg og trives. Og hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv, helbred og udnytte egne evner.

5 Integrationsrådet Mødedato Side 5 De seks bærende principper går på tværs af områder og centre og danner fundamentet for kommende indsatser i hele Helsingør Kommune: - Vi forebygger og tilbyder tidlige indsatser livet igennem, så vi ikke først sætter ind, når problemerne opstår. - Vi skaber sammenhængende indsatser på tværs for at sikre løsninger af høj kvalitet. - Vi tager afsæt i borgernes ønsker, mål og viden om eget liv. - Vi sikrer særlig støtte til de borgere, som har de største behov. - Vi integrerer sundhedsfremme og forebyggelse i den kontakt, borgerne har med kommunen. - Vi tager udgangspunkt i den bedste viden, om det der virker, og søger nye veje for at sikre borgerne de bedste muligheder for at leve det liv, de ønsker. De syv målsætninger er forudsætningen for at nå ambitionen. Målsætningerne fungerer også som fokusområder i politikken: - Styrke trivsel, livskvalitet og den mentale sundhed. - Skabe større lighed i sundhed. - Arbejde systematisk med at gøre det sunde valg nemt, både i byens rum, i boligmiljøer og faciliteter, som kommunen stiller til rådighed. - Skabe forebyggende indsatser for børn og unge. - Arbejde for, at borgere med kronisk sygdom kan mestre egen sygdom, og at fysisk og psykisk sygdom ligestilles. - Skabe gode rammer for sund aldring. - Gøre mere af det, vi ved virker, og samtidig finde nye måder og metoder til at indfri målsætningerne. En strukturel tilgang til sundhed Med den nye sundhedspolitik bevæger vi os fra overvejende at have fokus på individrettet forebyggelse og sundhedsfremme til også at have fokus på strukturel forebyggelse. Med strukturelle tiltag skaber man sundhedsfremmende rammer for den brede befolkning i Helsingør Kommune. Det kan være gennem byplanlægning, kompetenceudvikling af medarbejdere, sund mad i kommunale haller og meget mere. De strukturelle og fysiske rammer i blandt andet daginstitutioner, skoler, på arbejdspladser og i kulturlivet har stor betydning for borgernes liv og hverdag. Implementering og forankring af sundhedspolitikken via fælles handleplaner Implementeringen af sundhedspolitikken og de godkendte fokusområder vil ske løbende fra via fælles handleplaner. I handleplanerne sætter vi fokus på 1-2 fokusområder ad gangen. I udarbejdelsen af handleplanerne inddrages borgere og andre interessenter. Planen for udarbejdelse af handleplaner fremlægges til godkendelse i Sundheds-, Idræts-, og Fritidsudvalget primo Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

6 Integrationsrådet Mødedato Side 6 at Integrationsrådet afgiver høringssvar vedr. forslag til ny sundhedspolitik. Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Dorthe Qvist Greve, Marianne Sidenius Integrationsrådets høringssvar Integrationsrådet har den 13. december 2016 fået fremlagt indholdet i og tankerne bag den nye sundhedspolitik af centerchef Margrethe Kusk Pedersen. Integrationsrådet finder, at forslaget til ny sundhedspolitik er godt, ambitiøst og Rådet bakker op om politikkens fokus på fællesskaber som en vigtig for forebyggelse generelt. Rådet er enige i den beslutning, at etniske minoriteter ikke er fremhævet som en særlig målgruppe, selvom der på flere områder er særlige sundhedsudfordringer for borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Rådet har stor tillid til, at der i de konkrete handleplaner vil være indsatser, der retter sig mod etniske minoriteter: Integrationsrådet ser således stort behov for at indsatser for traumatiserede flygtninge bliver en del af indsatsen for mental sundhed Integrationsrådet glæder sig over, at der nu tilbydes diabetes-kurser målrettet borgere med tyrkisk/arabisk baggrund Integrationsrådet håber, at det fokus, der lægges på sund aldring vil have en opmærksomhed på ældre med etnisk minoritetsbaggrund

7 Integrationsrådet Mødedato Side Beslutningssag: Ansøgning fra Dansk-Kurdisk Kulturforening Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/27911 Integrationsrådet Ansøgning fra kurdisk forening til Integrationsrådet Indledning Dansk-Kurdisk Kulturforening har ansøgt Integrationsrådet om støtte til aktiviteter for nyankomne flygtninge. Relation til vision og tværgående politikker Medborgerskabspolitik Beskæftigelsesplan Sagsfremstilling Dansk- Kurdisk Kulturforening: - at have mere end 200 medlemmer - aktiviteter i et lokale i Vapnagård - mange nye medlemmer presser foreningen økonomisk Foreningen aktiviteter: - Frivillig musiklærer der underviser børn i musik (igangværende) - Socialrådgiver der frivilligt tilbyder juridisk rådgivning til medlemmer, primært til de nye flygtninge (igangværende) - Sportslig aktivitet (kommende, én gang om ugen) - CV, jobansøgninger mv (kommende aktivitet) - Ugentlig social aktivitet, foredrag mv (kommende aktivitet) Økonomi/Personaleforhold Dansk-kurdisk kulturforenings aktiverer for 2017 Leje af lokale: Køb af 2 computere: Musikinstrument (12 stk.): Forplejning: Kontorartikler: I alt: kr kr kr. 600 kr. 640 kr kr.

8 Integrationsrådet Mødedato Side 8 Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har i 2016 afsat en pulje til at understøtte frivilligt socialt arbejde på flygtningeområdet. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler derfor følgende: Integrationsrådet tager stilling til om foreningens køb af instrumenter skal støttes af Integrationsrådet (6.000 kr.) Øvrige udgifter ( kr.) afholdes af pulje, beskrevet ovenfor Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at Integrationsrådet tager stilling til, om Rådet vil støtte indkøb af musikinstrumenter (6.000 kr.) Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Dragan Milenkovic, Ilker Eser, Begüm Cakmak, Pricilla Lützhøft, Dorthe Qvist Greve, Duygu A. Ngotho, Marianne Sidenius Indstillingen godkendt.

9 Integrationsrådet Mødedato Side Meddelelser og evt. Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Integrationsrådet Indledning Meddelelser fra rådets medlemmer tilforordnede politikere Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Foreløbige meddelelser: Biblioteket i Vapnagård Global Stories for 9. klasser

10 Integrationsrådet Mødedato Side 10 Bilagsliste 3. Beslutningssag: Sundhedspolitik i høring _v1_Sundhedspolitik , høringsudkast.pdf (412899/16) 4. Beslutningssag: Ansøgning fra Dansk-Kurdisk Kulturforening 1. Ansøgning fra kurdisk forening til Integrationsrådet (412998/16)

11 Bilag: _v1_Sundhedspolitik , høringsudkast.pdf Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 13. december Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

12 T S A K D U L I lev godtt og længe G N I R Ø H en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

13 T S A K D U L I T G N I R Ø H

14 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at vi som borgere er i stand til at leve det liv, vi gerne vil. Det kan handle om at have et langt liv, at kunne leve et godt liv med sygdom og om flere gode leveår. Vores fysiske og mentale sundhed er afgørende for, at vi kan trives med os selv og sammen med andre. UDKAST Sundhed er livskvalitet og TIL trivsel og meget mere end fravær af sygdom Sundhedspolitikken danner rammen om arbejdet med at styrke sundhed og forebyggelse i Helsingør Kommune. Vi ønsker at bidrage til størst mulig livskvalitet for den enkelte. Det vil vi gennem den daglige kontakt, vi har med borgerne, og gennem de rammer for hverdagslivet, vi som kommune stiller til rådighed HØRING For at vi kan skabe mere værdi for borgerne, skal vi tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind der, hvor borgerne er. Vi skal tage udgangspunkt i borgernes ønsker, livssituation og viden, så det bliver nemmere for borgerne at træffe sunde valg og leve det liv, de ønsker. lev godt og længe // 03

15 AMBITION Helsingør Kommune skal være blandt de sundeste kommuner i Danmark UDKAST en kommune hvor det TIL er let og naturligt for alle at træffe sunde valg og trives HØRING hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv, helbred og udnytte egne evner

16 Sundhed og forebyggelse er i høj grad en del af alle de indsatser, som vi i Helsingør Kommune samarbejder med borgeren om. Sundhed er ikke bare en kerneydelse i sig selv. Et integreret sundhedsaspekt skal understøtte, at alle kan leve det liv, som de ønsker. BÆRENDE PRINCIPPER I de kommende år skal seks principper være bærende i de handleplaner og indsatser, vi sætter i gang for at gøre ambitionen til virkelighed. UDKAST Vi forebygger og tilbyder tidlige indsatser livet igennem, så vi ikke først sætter ind, når problemerne opstår. Vi skaber sammenhængende indsatser på tværs for at sikre løsninger af høj kvalitet. Vi tager afsæt i borgernes ønsker, mål og viden om eget liv. Vi sikrer særlig støtte til de borgere, som har de største behov Vi integrerer sundhedsfremme og forebyggelse i den kontakt, borgerne har med kommunen. Vi tager udgangspunkt i den bedste viden, om det der virker, og søger nye veje for at sikre borgerne de bedste muligheder for at leve det liv, de ønsker. I de næste fem år sætter vi fokus på faktorer, der har betydning for, at borgerne trives samt øger lighed i sundhed. Det drejer sig bl.a. om at understøtte egne evner til at håndtere hverdagens udfordringer, om gode sociale netværk med mulighed for støtte og hjælp, om deltagelse i fællesskaber, om at håndtere sygdom bedst muligt, om positive erfaringer med uddannelse og beskæftigelse samt sunde ude- og indemiljøer. TIL For bedst muligt at kunne bidrage til borgernes livskvalitet og sundhed, tror vi på, at Helsingør Kommune fremover skal arbejde i en fælles retning en retning, der udnytter kommunens styrker og tackler fremtidens udfordringer. Med sundhedspolitikken som ramme, vil vi de kommende år sætte ind overfor de største udfordringer i borgernes sundhedstilstand. HØRING Helsingør er derfor også en kommune, hvor vi har fokus på at skabe størst mulig effekt, både menneskeligt og økonomisk. Når vi ønsker et større fokus på sundhed, ser vi derfor både på indsatser, der kan styrke den enkeltes (livs)mestring, handlekompetence og selvvurderede helbred - og på om de ressourcer, kommunen bruger på sundhed, kan bruges endnu bedre og mere effektivt. lev godt og længe // 05

17 MÅLSÆTNINGER Ambitionen når vi ved at: 01 T S A Styrke trivsel, livskvalitet og den mentale sundhed. K D U L I T G N I R Ø H 02 Skabe større lighed i sundhed. Arbejde systematisk med at gøre det 03 sunde valg nemt, både i byens rum, i boligmiljøer og faciliteter, som kommunen stiller til rådighed. 04 Skabe forebyggende indsatser for børn og unge. 05 Arbejde for, at borgere med kronisk sygdom kan mestre egen sygdom, og at fysisk og psykisk sygdom ligestilles. 06 Gøre mere af det, vi ved virker, og sam07 tidig finde nye måder og metoder til at Skabe gode rammer for sund aldring. indfri målsætningerne. Ud fra disse målsætninger sætter vi løbende indsatser i gang rettet mod at løse udfordringerne. Det gør vi i samarbejde med alle, der kan og vil bidrage til at gøre ambitionen til virkelighed. lev godt og længe // 06

18 SUNDHEDSTILSTANDEN I HELSINGØR KOMMUNE Sundhedstilstanden i Helsingør Kommune er forbedret gennem de seneste år blandt andet er der færre, der ryger dagligt og færre, der har et storforbrug af alkohol. Når man ser på andelen af unge, som har prøvet hash, er andelen i Helsingør Kommune også lavere end i de kommuner i regionen, vi sammenligner os med. Vi er dog ikke i mål endnu, og derfor har vi fortsat have fokus på tobak, alkohol og stoffer. UDKAST På områderne mental sundhed, bevægelse, overvægt, kost og kronisk sygdom har vi udfordringer, når vi sammenligner os med andre kommuner i regionen. I forhold til den mentale sundhed angiver cirka en femtedel af borgerne, at de har det mindre godt eller dårligt. Vi har flere, der bevæger sig for lidt, og færre, som cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelse. Flere borgere i Helsingør Kommune lever med én eller flere kroniske sygdomme. Det gælder f.eks. sygdomme som diabetes, KOL, kræft, slidgigt, demens og psykisk sygdom. Vi har også flere overvægtige borgere og en større andel af borgere med meget usunde madvaner. STYRKET TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED Mental sundhed og trivsel skal være bærende elementer i alle Helsingør Kommunes indsatser. Mental sundhed handler nemlig om, at vi som borgere har det godt - både med os selv og sammen med andre. Og om vi kan håndtere dagligdagens udfordringer som fx at gå på arbejde eller i skole, købe ind, håndtere økonomi og meget andet. At håndtere dagliglivet med blandt andet uddannelse og job kan modsat også styrke sundhed og trivsel. Det betyder, at borgeren skal have de bedste rammer for at mestre sin egen hverdag, trives med sig selv og sammen med andre og for at kunne tage ansvar for sin fysiske og mentale sundhed. Vi ved, at børn og voksne, der trives, står godt i alle livets aspekter. Der skal sættes fokus på at have det godt, og vi skal være nysgerrige på, hvad det betyder for den enkelte at have det godt. Borgerne har ansvaret for deres egen sundhed og trivsel, og vi skal støtte de borgere, der har brug for det, før udfordringerne bliver for store. TIL Borgerne står ofte ikke alene med deres problemer. Det betyder, at vi også skal have blik for netværk til borgere, som har det svært. Vi skal være gode til at inddrage pårørende og se på deres ressourcer. Samtidig skal vi være bevidste om, at også pårørende kan have udfordringer og behov for støtte. HØRING Der mange måder at understøtte den mentale sundhed på, og her skal vi udnytte de særlige muligheder, vi har. Helsingør Kommune rummer en fantastisk natur, et rigt kulturliv og en alsidig foreningskultur. Det er med til at øge vores trivsel og livskvalitet, og vi kan bruge sundhedspolitikken som afsæt til at sikre, at alle får gavn af kommunens mange muligheder. lev godt og længe // 07

19 T S A K D U L I T G N I R Ø H vi vil møde borgerne der hvor de lever

20 LIGHED I SUNDHED Vi ved, at sundhed er skævt fordelt mellem kommunens borgere. Det betyder bl.a., at kortuddannede lever flere år med sygdom og dør tidligere end borgere med længere uddannelse. Vi ved også, at en række individuelle, sociale og samfundsmæssige faktorer har indflydelse på uligheden i sundhed. Vi sætter fokus på lighed i sundhed og på sundhed livet igennem. Det betyder, at vi skal sætte ind der, hvor behovet er størst og så tidligt som muligt. UDKAST Vi vil møde borgerne der, hvor de lever. Her skal vi sætte fokus på at skabe bedre livsbetingelser, både når det gælder sund livsstil, håndtering af sygdom, familieliv, job og uddannelse og sociale fællesskaber. De borgere, som er mest udsatte i forhold til sundhed og trivsel, skal vi møde med udgangspunkt i deres livssituation og arbejde sammen med dem derfra. Vi skal sætte fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte - og ud fra det skal vi sammen sætte mål for, hvad den enkelte vil opnå for at forbedre sin livskvalitet og sundhed. SUNDE RAMMER SKAL GØRE SUNDE VALG NEMME Sundhed og trivsel påvirkes af den måde, vi indretter os på i Helsingør Kommune. Det betyder, at vi skal sikre rammer, der gør det let for alle at leve sundt og have det godt. Det kan vi for eksempel gøre ved at skabe sundhedsfremmende byrum og miljøer, både ude og inde. Vi skal have fokus på at gøre grønne områder og vandmiljøer tilgængelige, så vi skaber områder, hvor der både er plads til bevægelse, afslapning og et bredt udvalg af kultur-, idrætsog fritidsaktiviteter, der giver fællesskab. I kommunale bygninger skal vi minimere støjgener og sundhedsskadelige stoffer, og vi skal sikre let adgang for alle, uanset fysisk formåen. TIL Vi ved, at fysisk aktivitet er med til at fremme sundhed og forebygge sygdom. Bevægelse er med til at styrke vores evne til at lære og udvikle os, og de fællesskaber, vi finder i fritidslivet er med til at styrke vores trivsel. Alle skal have let adgang til at være fysisk aktive. Det sker bl.a. ved at tænke bevægelse ind i indretningen af byrummet og skabe muligheder for aktiv tranport. Derudover skal vi skabe grundlaget for, at alle borgere kan have et aktivt og alsidigt fritidsliv kendetegnet ved blandt andet kvalitet, bevægelse og fællesskab. Det er ikke kun gjort ved at skabe gode rammer vi skal også inspirere og støtte borgerne i at bruge dem. HØRING For at det sunde valg bliver lettere vil vi også arbejde for, at sund mad bliver mere tilgængeligt for alle, og at alkohol, tobak og stoffer bliver mindre tilgængeligt. Sunde muligheder på hylderne, på disken eller menukortet er afgørende, når man står overfor at træffe hurtige valg. lev godt og længe // 09

21 Alkohol, tobak og stoffer er stadig medvirkende årsag til mange sygdomme. I Helsingør Kommune ser vi et fald i andelen af borgere, som har et storforbrug af alkohol, antallet af borgere, som ryger dagligt. Andelen af unge, der har prøvet hash eller andre stoffer er mindre end i flere af de kommuner, vi sammenligner os med. Vi skal arbejde fokuseret med at fastholde og forbedre. Det betyder, at vi skal turde tale om alkohol, røg og stoffer, og de konsekvenser det har for den enkelte og de pårørende. Gennem tidlig indsats skal vi forhindre udvikling af misbrug. UDKAST Omvendt ser vi en stigning i overvægt i mange af livets aldre, en stigning der påvirker sundhed og trivsel. Det er udfordringer, vi ikke kan løfte alene. Gennem samarbejde og partnerskaber kan vi møde udfordringerne på en ny måde og i fællesskab skabe de bedste forudsætninger og løsninger. Det handler om inddragelse af byens handlende, virksomheder, foreninger og andre relevante samarbejdspartnere. TIDLIGE INDSATSER FOR BØRN OG UNGE For at vi som borgere kan leve det liv, vi ønsker, er det vigtigt, at vi tidligt i livet får de bedste rammer for udvikling. Mange unge trives ikke, og derfor skal sundhed tænkes ind i alle indsatser og særligt sætte fokus på børn og unge. Forebyggelse og sundhedsfremme bliver nøgleord i indsatserne tidligt i livet. Børn og unges læring og uddannelse har indflydelse på deres trivsel og sundhed. Samtidig er det en afgørende forudsætning for børn og unges læring og uddannelse, at de trives i deres dagligdag. Derfor skal den unge støttes, når han eller hun har brug for hjælp til at kunne håndtere problemer og udfordringer med eksempelvis mobning, venner og familie, eller hvis den unge trænger til at få hjælp til at stabilisere sin egen situation. Der skal fokuseres på, at børn og unge finder deres plads i familie, vennekreds, foreningsliv og samfund. Ved at styrke børn og familier i at klare hverdagen, ruster vi dem til at kunne magte overgange og mulige brud senere i livet. Den mentale sundhed skal derfor endnu mere i fokus, og det samme skal betydningen af fællesskaber og sociale relationer. TIL HØRING Når sundheden hos børn og unge er i fokus, handler det også om, at en usund livsstil ikke må stå i vejen for at folde livet ud og derfor er det også nødvendigt, at styrke børns og unges sundhed, når vi taler om et lettere liv. Her skal vi blandt andet sætte fokus på mad og motion. Overvægt i børne- og ungdomsår er en udfordring, der kan give dårlig trivsel og psykiske udfordringer langt ind i voksenlivet - og vi må bryde cirklen ved at arbejde sammen om det i partnerskaber og på tværs i kommunen. lev godt og længe // 10

22 UDKAST TIL HØRING

23 LEV GODT - OGSÅ MED SYGDOM I Helsingør Kommune sidestiller vi psykisk og fysisk sygdom. Vi ved, at både psykisk og fysisk sygdom slider på livskvaliteten. Derfor skal borgere med psykiske udfordringer have samme muligheder for hjælp og støtte som borgere med en fysisk sygdom. Mange med fysisk sygdom har også psykiske udfordringer og omvendt. For mange borgere er disse sygdomme desværre langvarige, og i de kommende år forventer vi en stigning i antallet af borgere, der vil få en eller flere kroniske sygdomme. UDKAST De fleste af dem, der rammes af længerevarende sygdom, kan heldigvis leve godt med deres sygdom, hvis den opdages i tide. Det betyder, at vi skal sætte fokus på tidlig opsporing af sygdom. Som kommune står vi ikke alene med ansvaret for, at borgerne lever godt med sygdom. Derfor skal vi sikre et godt samarbejde med både regionen og de praktiserende læger. Vi skal se på borgerens samlede livssituation og de mennesker, som borgeren har omkring sig. Mange borgere har mere end én sygdom, og det medfører ofte et komplekst behandlings- og rehabiliteringsforløb. Derfor skal vi have særlig fokus på disse borgere og sammenhængen i deres forløb. TIL Det gør vi bl.a. ved at sætte fokus på den enkeltes ressourcer og fremhæve borgerens muligheder. Gode netværk, motion og sund livsstil er med til at sikre, at borgere med kronisk sygdom kan leve så godt og så længe som muligt. Sygdom kan fylde rigtig meget i hverdagen. Borgerne støttes i at mestre deres sygdom, så sygdom kan fylde mindre og livsglæden mere. Ved at sætte fokus på fællesskaber, selvhjælp og undervisning kan vi hjælpe borgerne til at genvinde kontrollen over livet med sygdom. HØRING vi må gå nye veje Vi må gå nye veje for at hjælpe borgerne til en hverdag, hvor borgerne er i stand til at håndtere dagligdagens udfordringer, og hvor kontakten til uddannelse og arbejdsmarked kan bevares. lev godt og længe // 12

24 GODE RAMMER FOR SUND ALDRING T S A Vi ved, at antallet af ældre er stigende, og at vi lever længere. Mange ældre lever med sygdom, og det medfører et øget behov for pleje og behandling. Vi vil arbejde for, at borgerne i Helsingør Kommune får så god og sund en alderdom som muligt. Forudsætningerne for en god alderdom skaber vi bl.a. ved at understøtte en sund og aktiv livsstil også inden borgerne bliver gamle. Det øger chancerne for, at borgerne kan klare sig selv længst muligt og bevare den hverdag og de interesser, de holder af. K D U L I T G N I R Ø H i skal sørge for, at træning og fysisk aktiviv tet er en integreret del af hverdagslivet. Vi ved også, at sociale relationer er vigtige for et godt helbred. Mange ældre oplever tab blandt deres nærmeste, der blandt andet kan føre til ensomhed. Derfor skal vi have særligt fokus på at understøtte sociale relationer. Vi ved også, at sunde mad- og måltidsvaner har stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at forebygge sygdomme. Det er vigtigt at sørge for, at ældre oplever måltider med meningsfuldt samvær og god samt nærende mad, der vækker sanserne og giver lyst til at spise. lev godt og længe // 13

25 FOKUS PÅ VIDEN, FAKTA OG NYE VEJE Vores indsatser skal tage udgangspunkt i data, fakta og et solidt vidensgrundlag. Det betyder, at vi skal holde os orienterede inde for ny viden. Vi skal se på vores indsatser med kritiske øjne og forny der, hvor det giver mening. Det kan bl.a. betyde, at vi skal satse mere på korte og intensive indsatser end langstrakte forløb. Det betyder også, at vi skal støtte borgerne der, hvor de har behov men uden at støtte for meget. Det er vigtigt, at tilbuddene og indsatserne er bæredygtige, og at borgerne på sigt holder fast i de kompetencer, de har opnået. Fastholdelse skal derfor tænkes ind gennem hele forløbet med borgeren. UDKAST Vi skal både favne individuelle tilbud, indsatser for forskellige målgrupper og generelle tilbud og indsatserne skal tage form efter borgernes behov og ønsker. Velfærdsteknologi vil i de kommende år blive endnu mere udbredt, og vi skal bruge teknologiske muligheder og løsninger til at målrette tilbud og støtte i endnu højere grad til vores borgere og deres individuelle behov. Vi skal løbende være klar som samarbejdspartner til de, der vil skabe ny viden i forskning om sundhed og trivsel, ligesom vi vil bringe den viden, vi har i Helsingør Kommune, videre til andre. TIL og hvordan følger vi så op? For at sundhedspolitikken skal give en mærkbar forandring for borgerne i Helsingør Kommune, er det afgørende med tværgående forpligtelse og ejerskab på tværs af kommunen og blandt borgerne. Derfor sætter vi løbende tværgående handleplaner i gang for at sætte fokus på de faktorer, som påvirker borgernes sundhed og trivsel i Helsingør Kommune mest. Det kan for eksempel være handleplaner om mental sundhed, overvægt og fysisk aktivitet. Når vi udarbejder handleplaner, inddrager vi borgere og samarbejdspartnere for at sikre meningsfulde og målrettede indsatser samt tværgående forankring. Handleplanerne kaster således lys på specifikke indsatser og skal gøre ord til handling. HØRING vi gør ord til handling lev godt og længe // 14

26 T S A K D U L I T G N I R Ø H

27 UDKAST TIL HØRING

28 Bilag: 4.1. Ansøgning fra kurdisk forening til Integrationsrådet Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 13. december Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

29 Att. Integrationsrådet Helsingør Kommune Dansk-kurdisk kulturforening indgiver hermed en ansøgning om økonomisk støtte til foreningens aktiviteter for nyankommne flygtningebørn, unge og voksne. Vi er en forening, der ønsker at gør en forskel for borgere i Helsingør kommune med særlig fokus på de nyankommne flygtninge. Ligesom vi ønsker at gøre en forskel nationalt. I dag er vi flere end 200 medlemmer i et lille lokale som er beliggende i vapnagård kælderen. Med de mange nye medlemmer, har det økonomiske pres været for stort for os, hvilket er grunden til ansøgningen. Vores aktiviteter og målaktiviteter: - Vores frivillige musiklærer der underviser børn i musik, ønsker at undervise en gang om ugen. - Vi har en socialrådgiver der frivilligt tilbyder juridisk rådgivning til medlemmerherunder primært til de nye medborgere i samfundet og hjælpe dem til at forstå lovgivningen. - En af vores medlemmer, der er tidligere formand for et fodboldhold, ønsker at inddrage børn og voksne i den sportslige verden, således at de viser interesse for sport og motion. Dette ønskes en gang om ugen. - Vi ønsker at afsætte en dag om ugen til at hjælpe de nyankommne med jobansøgning, CV og hjælp til at forstå regninger og breve fra det offentlige. - Hver fredag aften vil der være samling for alle gruppens medlemmer. Formålet er at hygge og samle sig, men til hver fredag vil der være et tematiseret foredrag om det danske samfund. Dette ønskes for at give medlemmerne en bedre forståelse for samfundet og ny viden. Dansk-kurdisk kulturforening Cvr. Nr

30 Budget (Dansk-kurdisk kulturforenings aktiverer for 2017-) Leje af lokale: Køb af en computer: Musikinstrument: Forplejning: Kontorartikler: I alt: kroner kroner kroner 600 kroner 640 kroner kroner Udgifter til computer: 2 x computer a kr. = kr. Udgifter til musikinstrument: 12 x musikinstrumenter a 500 kr. = kr. Udgifter til forplejning: 12 x 50 kr. (kaffe, The) = 600 kr. Udgifter til kontorartikler: 5 x pk farveblyanter = 550 kr. 3 x a4 papir a 500 stk. = 90 kr. 2

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 14. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: PRV52, Mødelokale 4 Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Villa Fem Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 02. februar 2017 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Begüm Cakmak (Direkte valgt - orlov) Deltagere: Tawfik J. Tawfik

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 04. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: SSPK, Rønnebær Alle 170 Bemærkninger: BEMÆRK: Kl. 17: Besøg ved Klub Olivens sommerfest. Mødes ved P-plads,

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Torsdag den 28. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Det Røde Værelse, Rådhuset Mødet holdes på Rådhuset, Stengade 59. Ring til Kit hvis døren

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Onsdag den 28. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik 2015-2025 samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash København skal have

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 11. juni 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Sprogcenter Nordsjælland Bemærkninger: Medlemmer: Duygu Aydinoglu (Direkte valgt, fungerende formand) Tawfik

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019 Sundhedspolisk strategi år 2016 2019 FORORD At være sund er en væsentlig forudsætning for at leve det liv, som man ønsker sig. Faxe Kommunes sætter derfor Sundhed højt på dagsordenen. Vi har de sidste

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Forord. - Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen - Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar

Forord. - Sundhed er en fælles opgave sundhed skaber vi sammen - Sundhed er en fælles opgave alle forventes at tage ansvar Forord Ruth Lauridsen, Socialudvalgsformand Billund Kommune ønsker, at sundhed bliver mangfoldigt og med en klar politik om, at sundhed tænkes ind i arbejdsgange, beslutninger og nye tiltag. Sundhedstankegangen

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 07. september 2017 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Mødet afholdes i Kulturhus Syd, Vapnagård Indgang fra gavlen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere