Affalds- og Ressourceindustrien - ARI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affalds- og Ressourceindustrien - ARI"

Transkript

1 Affalds- og Ressourceindustrien - ARI VED17EGTER Kapitel 1. Navn, hjemsted og formal i. Navn og hjemsted Foreningens navn er Affalds- og Ressourceindustrien. Foreningens navn forkortes ARI. Foreningens hjemsted er Kjabenhavn. 2. Formal Foreningens formal er at varetage medlemmernes fselles interesser inden for affaldshandtering og behandling. Foreningens formal soges gennemfort ved at foreningen gennem forhandlinger med myndigheder, organisationer og andre relevante interessenter varetager medlemmernes erhvervspolitiske interesser og herigennem opna de bedst mulige vilkar for branchen, yder support til medlemmerne i forbindelse med varetagelse af virksomhedernes aktiviteter, medvirker til at bevare og forbedre branchens omd0mme, optrasder som taleror for branchen, nar det skonnes hensigtsmaessigt, udbreder kendskabet til branchens produkter, medvirker til at sikre medlemmerne brancherelevant og aktuel information fra indog udland, arbejder for at sikre harmoniserede og transparente markedsvilkar, herunder i saerdeleshed at EU-regulering pa affalds- og transportomradet implementeres og forvaltes harmoniseret for derved at styrke medlemmernes internationale markedsposition, opbygger og vedligeholder branchespecifikke netvaerk, der kan sikre medlemmerne indsigt i og forstaelse for relevante og aktuelle problemstillinger, opstiller etiske retningslinjer for foreningens medlemmer. Kapitel 2. Organisationsmaessig tilknytning 3. Forholdet til DI Foreningen er en medlemsforening under DI. Alle foreningens medlemmer skal vaere enten medlem af eller associeret til DI. Foreningen og dens medlemmer skal respektere de for DI til enhver tid gseldende vedtaegter. Kontingent til foreningen opkrasves af DI samtidig med opkrsevning af kontingent for medlemskab/associering til DI. c

2 Kapitel 3. Foreningens medlemmer 4. Betingelser for optagelse i foreningen Som medlem af foreningen kan optages virksomheder, der som erhverv har professionel handtering af affald, dvs. forbehandling, genanvendelse eller nyttigg0relse. Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat. Beslutning om optagelse trseffes af bestyrelsen ved kvalificeret stemmeflertal. Hvis bestyrelsen for foreningen nsegter at optage en virksomhed, kan den optagelsess0gende forlange bestyrelsens beslutning forelagt foreningens generalforsamling. Til forkastelse af bestyrelsens beslutning kraeves 2/3 af de afgivne stemmer. Som medlem af foreningen er virksomheden forpligtet til at efterleve de etiske retningslinjer, som er fastsat af foreningen. 5. Udmeldelse af foreningen Udmeldelse af foreningen kan kun ske med mindst 6 maneders varsel til en 1. juli. Be styrelsen kan dog dispensere herfra. Der skal ske udtrasdelse af foreningen, hvis medlemskabet eller associeringen til DI oplierer. Udtrasdelse regnes fra samme tidspunkt som udtraedelse af DI. Kapitel 4. Ledelse 6. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er den li0jeste myndighed i alle foreningens anliggender. Foreningens generalforsamling bestar af indehaverne eller lederne af medlemsvirksomhederne eller den, som ledelsen udpeger i stedet. Stemmeret kan kun udoves af en m0deberettiget for hvert medlem. Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan dog aldrig rade over mere end to stemmer. 7. Ordinaer generalforsamling Ordinaer generalforsamling afholdes en gang arligt inden udgangen af juni maned efter bestyrelsens beslutning om tid og sted. Indkaldelse til den ordinsere generalforsamling skal sendes til hvert medlem senest 4 uger for modet. Indvarsling kan foretages elektronisk. Dagsorden for generalforsamling samt arsregnskab skal sendes til medlemmerne (brev eller ) senest 8 dage for generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde folgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

3 3. Forelaeggelse af sidste ars regnskab til godkendelse. 4. Forelaeggelse af bestyrelsens forslag til budget og fastlseggelse af kontingent. 5. Valg til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Indkomne forslag fra medlemmer. 8. Eventuelt Forslag til beslutning, der onskes optaget pa dagsordenen pa den arlige generalforsamling, ma vasre bestyrelsen i haende senest 10 dage for generalforsamlingen. Generalforsamlinger ledes af en af den pagasldende generalforsamling uden for besty relsen valgt dirigent. Beslutninger pa generalforsamlingen traeffes ved almindelig stemmeflerhed dog undtaget forhold, som omhandlet i vedtsegternes 9. Over forhandlingerne pa generalforsamlingen fores en protokol. Protokollen skal underskrives af dirigenten, og kopi sendes til DI. 8. Afstemningsregler Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig ved de fremmodte og repraesenterede medlemmer uanset disses antal. Hvert medlem bar en stemme. Hvis ikke andet er bestemt i naervaerende vedtaegter, traeffer generalforsamlingen be slutning ved simpel stemmeflerhed. Stemmeret kan kun udoves af en modeberettiget for hvert medlem. Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et andet stemmeberettiget medlem. 9. Afstemninger som kraever kvalificeret flertal Forslag til vedtaegtsaendringer betragtes kun som vedtaget af generalforsamlingen, nar de er tiltradt af 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemninger om forslag, der kan medfore udtraedelse af DI, oplosning af foreningen eller aendringer i naervaerende bestemmelse skal ske skriftligt. Forslaget betragtes kun som vedtaget af generalforsamlingen, nar det tiltraedes af 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til eksklusion af en medlemsvirksomhed betragtes kun som vedtaget af general forsamlingen, nar det er tiltradt af 2/3 af de afgivne stemmer. 10. Ekstraordinaer generalforsamling Ekstraordinaer generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, nar denne finder det pakraevet og skal indkaldes, nar mindst 1/5 af medlemmerne (dog minimum 2), skriftligt begaerer det med angivelse af, hvilke sager der onskes behandlet. I sidstnaevnte fald kan den ekstraordinaere generalforsamling forlanges afholdt senest 14 dage efter at den skriftlige begaering er fremsat over for bestyrelsen. Indvarsling skal sa vidt muligt ske med mindst 8 dages varsel og skal ledsages af en dagsorden. 3

4 ii. Bestyrelsen, valg og sammensaetning Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og er bemyndiget til at trseffe beslutninger i alle ssedvanlige forhold vedrarende foreningens virksomhed samt til at afholde de dermed forbundne udgifter. Foreningen ledes af en bestyrelse pa mindst 3 og li0jst 7 medlemmer, der skal repraesentere hver sin medlemsvirksomhed. Valg til bestyrelsen gselder for 2 ar, saledes at halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgar i lige ar og de 0vrige bestyrelsesmedlemmer i ulige ar. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er personer, som er stemmeberettigede repraesentanter for en virksomhed, og som ikke er fyldt 67 ar i det kalenderar, hvor valget finder sted. Hvis et bestyrelsesmedlem fratraeder virksomheden udtraeder vedkommende samtidig af bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem afgar inden valgperiodens udlob, kan bestyrelsen i tiden indtil forstkommende ordinsere generalforsamling fuldstsendiggore sit antal med et nyt medlem. 12. Formand og forretningsorden Bestyrelsen vaslger selv af sin midte en formand for bestyrelsen. Dette valg finder sted pa det f0rstkommende bestyrelsesm0de efter en ordinser eller ekstraordinaer generalfor samling, hvor der er sket valg til bestyrelsen. Bestyrelsen fastsaetter selv sin forretningsorden. 13. M0der og beslutninger Bestyrelsen holder mode sa ofte formanden eller et flertal af de ovrige bestyrelsesmed lemmer finder det hensigtsmaessigt, dog minimum 2 gange arligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmodt. Bestyrelsens beslutninger traeffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfselde af stemmelighed er formandens stemme afgorende. Kapitel 5. Administration 14. Sekretariat Bestyrelsen beslutter i hvilket omfang foreningen har behov for et sekretariat og omfanget heraf. Sekretariatet varetager foreningens lobende forretninger, herunder forberedelse af sager til forelaeggelse for bestyrelsen og betjening af evt. udvalg, sektioner mm. Bestyrelsen kan beslutte, at den samlede sekretariatsfunktion eller dele af sekretariatsfunktionen kan outsources. /,/ > 7

5 15. Sektioner og udvalg Til varetagelse af specielle interesser og l0sning af specielle sp0rgsmal kan foreningen oprette sektioner og udvalg. Bestyrelsen skal godkende valg af evt. formand for en sektion eller udvalg. Kapitel 6. 0konomi, regnskab, revision m.v. 16. Kontingent Kontingent fastsasttes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen og pa baggrund af budget for aret. Kontingentet opkrseves ligeligt blandt foreningens medlemmer og den samlede arlige kontingentindtaegt skal kunne daskke foreningens samlede driftsudgifter, herunder udgifter til sekretariat. Nye medlemmer, der indtraeder i foreningen i l0bet af kontingentperioden, betaler en forholdsvis andel af det arlige kontingent, dog minimum svarende til 1/4 af arskontingentet. 17. Betaling af kontingent Kontingent opkraeves kvartarligt af DI sammen med kontingent til DI. 18. Regnskab Regnskabsaret er kalenderaret. 19. Tegningsforhold Til at forpligte foreningen udadtil i okonomiske anliggender kraeves underskrift af formanden og et medlem af bestyrelsen i faellesskab. Der pahviler ikke foreningens medlemmer nogen individuel hseftelse for de for forenin gen pahvilende forpligtelser. Ved k0b, salg, eller pantsaetning af fast ejendom, optagelse af lan samt indgaelse af kautionsforpligtelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv fuldmagt til at tegne foreningen over for banker, institutioner eller lignende. Kapitel 7. Misligholdelse og eksklusion 20. Eksklusion Hvis et medlem bar gjort sig skyldig i grovere eller gentagne overtraedelser af forenin gens vedtsegter, herunder de etiske retningslinjer, DI's vedtaegter eller af pabud givet af foreningen kan eksklusion finde sted pa en generalforsamling efter bestyrelsens forslag. Nar mindst 3 medlemmer indgiver skriftlig og begrundet begaering til bestyrelsen om et medlems eksklusion, og bestyrelsen finder begaeringen velbegrundet, skal bestyrelsen underrette det pagaeldende medlem herom. Dersom vedkommende medlem ikke frivilligt udtraeder af foreningen, skal sagen forelaegges generalforsamlingen. c/j 5

6 Det medlem, hvis eksklusion der er pa tale, har adgang til og stemmeret ved den generalforsamling, hvor sp0rgsmalet behandles. Et medlem, der er ekskluderet, kan kun genoptages med generalforsamlingens godkendelse. genoptagelse forudsaetter, at det forhold, der gav anledning til eksklusionen, er blevet Last pa en tilfredsstillende made. 21. Haeftelse for gaeld til foreningen Et medlems udmeldelse, slettelse eller eksklusion frig0r ikke den pagseldende for udestaende gaeld til foreningen. Kapitel 8. Foreningens oplosning 22. Foreningens oplosning Beslutning om oplosning af foreningen traeffes af generalforsamlingen af to med hojst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger og kun safremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Hvis mindre end 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er modt frem skal en ekstraordinaer generalforsamling indkaldes. Ved den ekstraordinaere generalforsamling kan foreningen oploses ved simpelt stemmeflertal. Generalforsamlingen skal ved beslutning om oplosning traeffe beslutning om placering af ejerskabet til foreningens logo og andre immaterielle rettigheder, herunder den fremtidige brug af sadanne rettigheder. Det er en forudsaetning for gyldigheden af en evt. beslutning om oplosning af forenin gen, at generalforsamlingen forinden har truffet bestemmelse om anvendelse forenin gens formue og har godkendt en plan for opfyldelse eller afvikling af de okonomiske forpligtelser, der matte pahvile foreningen. Kapitel 9. Vedtaegternes ikrafttraeden 23. Vedtaegternes ikrafttraeden Disse vedtaegter er vedtaget pa foreningens ordinaere generalforsamling den 2. maj 2014 og trasder i kraft samme dag. Dirigent 6

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere