Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a. Søften by og sogn, i henhold til udstykningsplanen for området. Stk. 3. Alle parcel ejere indenfor området er både berettiget og forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen. Stk. 4. Medlemskab indtræder ved underskrift af betinget eller ubetinget skøde. I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer af vedkommende ejendom i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor grundejerforeningen. Stk. 5. Et medlem kan ikke ved salg af en ejendom gøre krav på udbetaling af nogen del af grundejerforeningens formue, lige så lidt om andel i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse, eller nogen for for særskilt ret. Stk. 6. For grundejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk 2. Grundejerforeningens formål er at varetage samtlige parcellers fællesanliggender i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område, herunder med hensyn til fælles veje, ledningsføringer m.v. og vedligeholdelse af fællesareal. Ethvert medlem er pligtig til at underkaste sig disse bestemmelser, som af grundejerforeningen på lovlig måde måtte blive truffet, herunder også om betaling af bidrag til udførsel af de arbejder, som er grundejerforeningens opgaver samt foreningens administration.

2 Kapitel 2: Foreningens ledelse Generalforsamlingen 3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 4. Hvert år afholdes inden 3 måneder efter regnskabsårets slutning ordinær generalforsamling. Dagsorden for generelforsamlingen skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 3. Endelig godkendelse af revideret årsregnskab samt forelæggelse af budget 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 6. Valg af revisor og revisorsuppleant 7. Fastsættelse af årskontingent og eventuelt andre ydelser 8. Eventuelt Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvorvidt generalforsamlingen eller bestyrelsen vælger formand. 5. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved brev til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning til det, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmodningen herom er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Når ekstraordinær generalforsamling har været afholdt, kan ny ekstraordinær generalforsamling om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinær generalforsamling. 6. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordnen, må være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling. Indsendte forslag skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før mødet. 7. Hver parcel har 2 stemmer. Stemmeretten udøves af ejeren. Foreningen har ikke som ejer af fællesarealer, stemmeret. Stk. 2. Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog have mere end 3 fuldmagter.

3 Stk. 3. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor vedtægterne ikke bestemmer andet. Ved stemmelighed bortfalder et forud indsendt forslag. Når 3 medlemmer forlanger det, skal afstemning være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne, optagelse af grunde der ikke er udstykket fra matr. nr. 4. a Søften by og sogn eller at grundejerforeningen kan slutte sig sammen med en anden grundejerforeningen kan kun besluttes hvis 2/3 af medlemmerne er mødt eller repræsenteret, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt eller repræsenteret, men mindst 2/3 a de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes ny ekstraordinær generalforsamling, og på dette mødet kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 4. Personvalg foregår ved skriftlig afstemning. Ved afstemning til valg, kan man stemme på den eller de opstillede personer, man ønsker valgt, dog højst det antal personer der vælges. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Stk. 5. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Beretningen udsendes til samtlige medlemmer inden 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen 8. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal være medlemmer af grundejerforeningen. Stk.2. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Genvalg kan finde sted Hvert år vælges 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af generalforsamlingen. Stk. 3.Afgår formanden i funktionsperioden udpeger bestyrelsen en formand af sin midte, indtil næste ordinære generalforsamling. Stk. 4. Afgår et bestyrelsesmedlem indtræder den valgte suppleant. Den valgte suppleant fungerer i det fratrådte medlems sted i resten af den valgperiode, som var gældende for den som trådte ud. Stk. 5. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførslen af sit hverv. Stk. 6. Bestyrelsen leder foreningens daglige anliggender, og er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er tilsted.

4 Stk. 7. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 8. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Kapitel 3: Årsregnskab og valg af revisor 9. Foreningens regnskabsår er kalenderåret Stk. 2. Kontingent og andre ydelser, til opfyldelse af de af foreningens påhvilende, eller af denne påtagne opgaver, fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingent erlægges årligt forud d. 1. april. På generalforsamlingen træffes beslutning om hvorledes øvrige ydelser skal erlægges. Hvis kontingent eller anden ydelse til foreningen ikke efter påkrav er indbetalt senest 3 måneder efter forfaldsdag har bestyrelsen pligt til at overgive fordringen til retslig inkasso. 10. Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år medmindre vedkommende genvælges. Stk. 2. Revisor har pligt til i en revisorprotokol at meddele nærmere oplysninger om foreningens regnskaber til brug for bestyrelsen og generalforsamlingen. Revisorprotokollen fremlægges hvert år på den ordinære generalforsamling til godkendelse og forsynes med underskrift af bestyrelsens medlemmer.

5 Kapitel 4: Øvrige forhold 11. Ejendommens tillyste deklarationer er i enhver henseende gældende. Stk. 2. Grundejerforeningen har pligt til, efter påkrav fra sælgeren, at tage skøde på private vej-, sti- og fællesarealer. Stk. 3. Beplantning af fællesareal skal ske i overensstemmelse med beplantningsplan godkendt af Hinnerup byråd. Vedtaget af Grundejerforeningen Stjerneparkens generalforsamling Den 12. marts 2008 Formand M.R.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere