Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

2 Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding 14/ November 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 4 Grundoplysninger... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Uddannelsens struktur... 7 Kriterium II: Videngrundlag... 9 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 3

4 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Erhvervsakademi Koldings udbud af professionsbacheloruddannelsen inden for finans i Kolding til: Begrundelse for indstilling Positiv akkreditering Da der er tale om et nyt udbud af en erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en vurdering af kriterium 2, 4 og 5, jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har redegjort for et relevant fagligt miljø, hvor der allerede i dag foregår en lang række aktiviteter, der vil kunne bidrage til videngrundlaget for det ansøgte uddannelsesudbud. Institutionen udbyder en række relevante akademi- og erhvervsakademiuddannelser, en enkelt professionsbacheloruddannelse samt en række relevante masteruddannelser i samarbejde med to engelske universiteter. Dermed er institutionen i dag inddraget i forsknings- og udviklingsaktiviteter, der også er relevante for det ansøgte udbud. Her er eksempelvis tale om relevante udviklingsaktiviteter i samarbejde med lokale erhvervsnetværk og nationale udviklingsnetværk samt forskningsprojekter i samarbejde med danske og engelske universiteter. Herudover deltager institutionen i en række udviklingsaktiviteter i samarbejde med lokale virksomheder. Med hensyn til de studieretninger, der ikke er dækket af de eksisterende uddannelsesudbud, har institutionen skitseret en række projekter, som vil kunne blive sat i gang efter udbuddets oprettelse, så udviklingsaktiviteterne på institutionen vil blive dækkende for det ansøgte udbud. Herudover har institutionen vist, at de undervisere, der skal stå for undervisningen og udbuddets tilrettelæggelse, har kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget, ligesom institutionen har redegjort tilfredsstillende for, at udbuddets studerende vil få kontakt hertil. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at institutionen har redegjort tilfredsstillende for, at udbuddet vil blive tilrettelagt på en måde, så udbuddet vil komme til at udgøre et fuldtidsstudium, ligesom der er redegjort for, at undervisningen vil blive tilrettelagt på en måde, så de studerende vil kunne nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietud. Herudover har institutionen redegjort for, at den vil sikre, at udbuddets undervisere vil være pædagogisk velkvalificerede. Dette vil foregå dels gennem undervisernes deltagelse i lektorprogrammet dels gennem institutionens pædagogiske enhed, der har til opgave at sikre, at institutionens undervisere opkvalificeres løbende gennem deltagelse i pædagogiske udviklingsaktiviteter. Endelig vurderer akkrediteringspanelet, at institutionen har redegjort for, at kvaliteten af udbuddet systematisk vil blive sikret og udviklet gennem periodiske evalueringer med deltagelse af eksterne interessenter. På denne baggrund indstiller akkrediteringspanelet det ansøgte udbud til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Gitte Top Jensen, lektor på Cphbusiness og underviser hos SmartLearning på akademiuddannelserne. Gitte Top Jensen har erfaring med udvikling af uddannelser og udviklingsprojekter og har eksempelvis arbejdet med tilpasning og internationalisering af professionsbacheloruddannelsen inden for finans i forbindelse med uddannelseseksport til Foreign Trade University i Vietnam. Hun har desuden deltaget i udviklingen af adskillige finansuddannelser og er ansvarlig for studienævnene på Cphbusiness. Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 4

5 Helge Nordahl, førsteamanuensis i finans på Institutt for økonomi og administrasjon på Høgskolen i Oslo og Akershus. Helge Nordahl er desuden førsteamanuensis på Institutt for foretaksøkonomi på NHH. Mohammad Amin Chitsaz, studerende på finansbacheloruddannelsen på Cphbusiness. Mohammad Amin Chitsaz var formand for de studerendes råd på Cphbusiness fra , herefter medstifter af foreningen Cphbusiness Students, hvor han i dag er økonomi- og regnskabsansvarlig samt bestyrelsesmedlem. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Skamlingvejen 32, 6000 Kolding Sprog Undervisningen vil foregå på dansk. Hovedområde Uddannelsen hører under merkantilt hovedområde. Forventet optag 40 studerende ved første optag. Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte fremgår af bekendtgørelse nr. 208 af 27/02/2013 (bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i finans). Viden Den uddannede har viden om praksis og anvendt teori og metode inden for branchekendskab og forretningsforståelse, kommunikation, salg og kundepsykologi, økonomi og finansiering, erhvervs- og finansjura samt statistik og metode i et internationalt perspektiv inden for den finansielle og økonomiske branche og kan reflektere herover, viden om centrale IT-værktøjer inden for den finansielle og økonomiske branche og udviklingsbaseret viden om innovative og intraprenørielle processer i relation til branchen Inden for studieretningen Finansielle forretninger har den uddannede tillige viden om praksis og anvendt teori og metode inden for finansiel forretningsforståelse i forhold til bank og realkredit, både i forhold til driften af den finansielle virksomhed samt produkter og services. Inden for studieretningen Forsikring (liv, pension og skade) har den uddannede tillige viden om praksis og anvendt teori og metode inden for finansiel forretningsforståelse i forhold til forsikringsbranchen, både i forhold til driften af den finansielle virksomhed samt produkter og services (privat og erhverv), salg af både forsikrings- og pensionsprodukter til privat såvel som erhverv og forsikringsjura. Inden for studieretningen Ejendomshandel har den uddannede tillige teoretisk og praktisk Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 5

6 viden om de forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom. Inden for studieretningen Ejendomsadministration har den uddannede tillige viden om praksis og anvendt teori og metode inden for centrale arbejdsprocesser en ejendomsadministrationsvirksomhed Inden for studieretningen Økonomistyring har den uddannede tillige viden om praksis og anvendt teori og metode inden for centrale arbejdsprocesser i en økonomifunktion og revisionsvirksomhed. Færdigheder Den uddannede kan anvende og mestre lovgivning, metoder og redskaber (beregningsredskaber og ITværktøjer) i relation til den finansielle og økonomiske branche, anvende og mestre metoder og redskaber inden for salg, kundepleje og relationsskabelse med en analytisk tilgang inden for den finansielle og økonomiske branche, vurdere og analysere finansielle og økonomiske problemstillinger med kunden i fokus samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller på baggrund af teoriske og juridiske modeller og formidle finansielle og økonomiske problemstillinger og løsninger til kunden og andre samarbejdspartnere internt såvel som eksternt med fagligheden i fokus (mundtligt såvel som skriftligt). Inden for studieretningen Finansielle forretninger kan den uddannede tillige mestre minimumskravene for rådgivning om finansielle produkter, herunder investeringsprodukter jf. bekendtgørelsen om kompetencekrav for personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter, for så vidt angår kendskab til relevant lovgivning, økonomisk forståelse og investeringsprodukter i kategori gul og grøn og vurdere kundernes økonomiske problemstillinger Inden for studieretningen Forsikring (liv, pension og skade) kan den uddannede tillige vurdere kundernes forsikrings- og pensionsmæssige problemstillinger, behovsafdække og rådgive på denne baggrund. Inden for studieretningen Ejendomshandel kan den uddannede tillige vurdere de juridiske og økonomiske aspekter, som afhænger af ejendommens kategorier, samt klargøre udbud af ejendomme til salg efter gældende regler og professionsrelevante standard og mestre salg af ejendomme og berigtigelse af handlen. Inden for studieretningen Ejendomsadministration kan den uddannede tillige vurdere kundernes problemstillinger og behovsafdække på denne baggrund. Inden for studieretningen Økonomistyring (herunder revision) kan den uddannede tillige vurdere kundernes problemstillinger og behovsafdække på denne baggrund. Kompetencer Den uddannede kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge, selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, rådgivning og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik med særligt fokus på kunden og identificere egne løsningsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen. Inden for studieretningen Finansielle forretninger kan den uddannede tillige håndtere udviklingsorienterede rådgivningssituationer inden for privat- og erhvervskundeområdet. Inden for studieretningen Forsikring (liv, pension og skade) kan den uddannede tillige håndtere Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 6

7 udviklingsorienterede rådgivningssituationer inden for enten forsikring eller pensionsområdet (privat såvel som erhverv). Inden for studieretningen Ejendomshandel kan den uddannede tillige assistere ved ejendomsformidlerens opgaver og udvise professionsfaglig etik. Inden for studieretningen Ejendomsadministration kan den uddannede tillige håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ejendomsadministration. Inden for studieretningen Økonomistyring kan den uddannede tillige håndtere udviklingsorienterede situationer inden for økonomistyring og revision. Uddannelsens struktur Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 7

8 Udbuddets aktivitetstyper Erhvervsakademi Kolding har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde: Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 8

9 Kriterium II: Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø inden for finans, og at udbuddet vil blive baseret på ny viden. Udbuddet vil blive tilrettelagt af undervisere, der deltager i og har aktiv kontakt til relevante forsknings- og udviklingsmiljøer, fx Syddansk Universitet (SDU). De studerende vil få kontakt til det relevante videngrundlag gennem deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med aftagervirksomheder, virksomhedsbesøg, eksterne undervisere og lign. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver udbuddet tilknyttet et relevant fagligt miljø? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø gennem beslægtede uddannelser, forsknings- og udviklingsprojekter og tilrettelæggernes kvalifikationer. Herudover vurderer panelet, at institutionen har sandsynliggjort, at der er en sammenhæng mellem indholdet af udbuddets elementer og videngrundlaget i det faglige miljø. Institutionen har redegjort for, at der på udbudsadressen udbydes beslægtede uddannelser såsom professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring og erhvervsakademiuddannelserne til finansøkonom, markedsføringsøkonom og e-designer. Herudover udbyder institutionen efter- og videreuddannelserne akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring. Endelig har institutionen redegjort for, at der på adressen i samarbejde med London South Bank University udbydes masteruddannelser i International Business og i Business Management and Marketing, og at institutionen i samarbejde med Coventry University udbyder uddannelsen til Master of Business Administration (ansøgningen, side 8). Herudover har institutionen vedlagt CV er for ni undervisere, der vil varetage undervisningen på det ansøgte udbud. Akkrediteringspanelet vurderer, at disse undervisere har et uddannelsesniveau, der samlet set ligger over det, der uddannes til, og at undervisernes uddannelsesmæssige og erhvervsfaglige kompetencer i øvrigt er relevante. Tre undervisere har graden cand.merc., en er cand.ling.merc., en er cand.merc.aud., en er cand.jur., en er cand.oecon., en er cand.agro. og en er Master of Business Administration. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at det er sandsynliggjort, at underviserne på udbuddet vil tilegne sig relevant viden om centrale tendenser i professionen, forskning samt viden fra udviklingsaktiviteter. Institutionen har redegjort for, at der allerede i dag eksisterer en række aktiviteter på udbudsstedet, som er relevante for det ansøgte udbud, og som undervisere og studerende fra udbuddet allerede er eller vil blive inddraget i. Disse gennemgås nedenfor. Institutionens undervisere har i dag afsat 25 % af deres tid til at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter (ansøgningen, side 10), ligesom der er fastsat et mål om, at alle undervisere skal undervise 25 % af deres tid på efter- og videreuddannelser, hvor de møder erhvervsaktive fra aftagerfeltet, Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 9

10 hvilket giver underviserne yderligere viden om centrale tendenser i professionen. Dette vil også indbefatte underviserne på det ansøgte udbud (ansøgningen, side 22). Institutionen deltager i en række netværk, der er relevante for det ansøgte udbud, herunder CONNECT Denmarks Entrepreneur- og innovationscenter på EA Kolding, hvis mål er at skabe forretningsudvikling i eksisterende virksomheder og hjælpe potentielle iværksættere, og KOMP-AD, der er et netværk dannet af Erhvervs- og Vækstministeriet og Danmarks Vækstråd i 2013 med det formål at bidrage med flere produktionsvirksomheder i Danmark. Via KOMP-AD deltager EA Kolding i et projekt om at bistå små og mellemstore virksomheder med at forbedre deres indtjening og skabe vækst (ansøgningen, side 14-16). Institutionen deltager endvidere i et forskningsprojekt i samarbejde med SDU og en lokal virksomhed om iværksættervirksomheders Value Creation og Value Caption på nye vækstmarkeder (ansøgningen side 22). Herudover har institutionen et tæt samarbejde med London South Bank University og Coventry University (ansøgningen, side 20). Både undervisere og studerende får endvidere forskningsviden gennem gæsteforelæsninger. Som eksempler på gæsteforelæsninger, der allerede har været afholdt, og som også ville være relevante for det ansøgte udbud, nævnes bl.a.: Dr Peter Luke, London South Bank University, Quantitative Research ; Dr John Egan, London South Bank University, Critical Marketing Management ; Len Bird, Principal Lecturer, Coventry University, Research Methods og lektor Svend Hollensen, SDU, Eksempler på nyeste forskningsresultater indenfor marketing (ansøgningen, side 19). Endelig redegør institutionen for, at underviserne holder sig opdaterede med forskningsviden gennem institutionens bibliotek, der samler relevante artikler i en artikeldatabase, som institutionens undervisere anvender (ansøgningen, side 21). Herudover deler institutionens undervisere viden internt gennem en elektronisk videndelingsplatform og gennem møder og arrangementer på institutionen (ansøgningen, side 21). Udbuddets undervisere og studerende vil herudover få viden om udviklingsprojekter med relevans for det ansøgte udbud. Institutionen deltager allerede i dag i flere udviklingsprojekter med relevans for det ansøgte udbud, og som eksempler herpå nævnes projektet Specielle finansielle forhold og produkter i Syddanmark i samarbejde med Sydbank, der skal diskutere og vurdere, om der eksisterer geografiske forskelle med hensyn til kundegrundlag og virksomhedskulturer i Danmark, og et udviklingsprojekt i samarbejde med Jyske Bank, der skal vurdere regionens potentielle vækstmuligheder inden for handel og industri (ansøgningen, side 18-20). Som eksempler på mulige fremtidige projekter, der skal dække de dele af det ansøgte udbud, der ikke beskæftiger sig med bankverdenen, nævner institutionen projektideerne Hvordan urbanisering påvirker mulighederne for finansiering og forsikring af fast ejendom og erhverv i Syd- og Sønderjylland, Hvor stor en økonomisk betydning har organisationsopbygningen og ledelsesformen for en mellemstor virksomhed i Syddanmark? og Førstegangskøbere af fast ejendom hvordan påvirkes deres mulighed for at købe ejerbolig af, at der løbende diskuteres om afdragsfrie lån ikke kan finansiere 80 % af købesummen? (redegørelsen, besvarelse af supplerende spørgsmål, side 3-7). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem udbuddets elementer og videngrundlaget i det faglige miljø. Institutionen har vedlagt et skema over de ni undervisere, der forventes at skulle varetage undervisningen på udbuddet, som viser deres faglige baggrund, erfaring fra erhvervet samt deltagelse i udviklingsprojekter. Skemaet viser, at næsten alle underviserne deltager i relevante udviklingsprojekter og har kontakt til relevante aftagere eller har erfaring fra ansættelse i professionen. Som eksempler kan nævnes faget branchekendskab og forretningsforståelse, der dækkes ind af undervisere, der tilsammen har en bred erfaring fra den finansielle sektor, har deltaget i flere forskellige udviklingsprojekter og har stået for afholdelse af relevante mandagstemaer (der vil også blive inddraget eksterne undervisere), og faget økonomi og finansiering, der ligeledes dækkes ind af undervisere med relevant erfaring fra erhvervslivet og relevante udviklingsprojekter (ansøgningen, side 25-28). Har tilrettelæggerne kontakt til det relevante videngrundlag? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at de undervisere, der skal tilrettelægge udbuddet, har kontakt til det relevante videngrundlag. Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 10

11 Som ovenfor beskrevet har institutionen vedlagt et skema over ni undervisere, der allerede i dag er ansat på institutionen, og som vil skulle stå for tilrettelæggelsen af udbuddet. Disse ni undervisere har alle en relevant faglig baggrund, har erfaring fra erhvervet og har deltaget i relevante udviklingsprojekter. Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at de studerende vil få kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget. Institutionen har redegjort for, at de studerende på det ansøgte udbud vil blive involveret i videngrundlaget og det faglige miljø på samme måde som de øvrige finansuddannelser på institutionen. Dette sker gennem de studerendes praktikophold, gennem deltagelse i projekter, udviklingsforløb og udviklingsprojekter, som indgår i institutionens videngrundlag, og gennem deltagelse i forelæsninger med eksterne forskere og lign. Som tidligere beskrevet har institutionen vist, at underviserne deltager i en lang række relevante udviklingsprojekter, som de studerende vil kunne deltage i, og som vil være relevante for den ansøgte uddannelse (ansøgningen side 29). Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 11

12 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 210 ECTS-point. Undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret, og udbuddet vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, vil indgå som integrerede dele af uddannelsen. Endelig har institutionen sandsynliggjort, at det vil blive sikret, at alle studerende får en praktikplads. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er udbuddet hensigtsmæssigt tilrettelagt? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid. Desuden vurderer panelet, at der er en sammenhæng mellem undervisningsformerne på de enkelte moduler og de studerendes mulighed for at nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid. Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil blive tilrettelagt som et fuldtidsstudium bestående af en obligatorisk del på 120 ECTS-point, en bunden studieretning på 25 ECTS-point, et valgfrit uddannelseselement på 15 ECTS-point, et praktikforløb på 20 ECTS-point samt et bachelorprojekt på 30 ECTS-point. Udbuddet er tilrettelagt med 288 timers undervisning pr. semester, på nær de semestre, der består af praktikophold eller bachelorprojekt. Herudover sikrer institutionen, at udbuddet udgør en fuldtidsuddannelse gennem de studerendes forberedelse, de bundne forudsætninger (obligatoriske studieelementer), eksamen og eksamensforberedelse samt projekter og praktikforløb. Således har institutionen eksempelvis redegjort for, at 1. semester vil komme til at bestå af 288 timers undervisning, 288 timers forberedelse, 90 timers undervisning i de obligatoriske studieelementer, 45 timers eksamen og eksamensforberedelse samt 114 timers projektarbejde og lign. Sammenlagt giver dette 825 timer pr. semester (ansøgningen side 30). Institutionen har redegjort for, at der for hvert enkelt fag på udbuddet allerede er eller vil blive udarbejdet unitguides og study plans. På hvert semester anvendes klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Som et eksempel på projektarbejde nævnes Projekt 1 Branchekendskab. Dette projekt beskæftiger sig med fagene forretningsforståelse, kommunikation og metode og videnskabsteori. Projektet vejledes af en underviser og en ekstern deltager fra en finansvirksomhed og forløber over en uge, hvor der veksles mellem foredrag og Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 12

13 gruppearbejde og afsluttes med, at grupperne præsenterer deres opgaver for hinanden. I dette projekt skal de studerende lære at foretage deres egen research, indsamle data og viden og behandle dette på tværs af de fag, der indgår i projektet. De studerende skal afslutningsvis holde et oplæg for underviseren og de øvrige studerende, og målet med det er at bidrage med ny viden til de øvrige studerende om forhold, der er relevante for fagene (ansøgningen side 36, bilag 4.3 side 1). Endelig har institutionen redegjort for, at semestrene er inddelt i temaer, der er styrende for vinklen på undervisningen, og som er relateret til læringsmålene for de enkelte fag på semesteret. Således er temaet for 2. semester Privat, temaet for 3. semester er International, temaet for 4. semester er Erhverv, osv. Undervisningen er fokuseret på disse temaer, og de studerende skal i løbet af hvert semester arbejde med en række projekter inden for temaet, der sikrer, at de studerende får en tværfaglig undervisning med et fælles, erhvervsrettet fokus, der skaber en kobling mellem teori og praksis i undervisningen (ansøgningen side 36). Herudover redegør institutionen for, at der i løbet af semesteret afholdes mandagstemaer, hvor de studerende tager på virksomhedsbesøg eller deltager i et arrangement med en ekstern oplægsholder fra aftagerfeltet. Mandagstemaerne knytter sig til semestertemaet og er således med til at sikre sammenhæng mellem undervisning og praksis på institutionen (ansøgningen side 10). Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne knyttet til udbuddet vil have de nødvendige pædagogiske kvalifikationer til at undervise på udbuddet. Institutionen har gjort rede for, at den har en plan, Lektoruddannelsen på IBA, hvoraf det fremgår, at der ud over undervisernes faglige kvalifikationer primært lægges vægt på erfaring fra praksis og sekundært på undervisererfaring. Af planen fremgår det dog også, at underviserne skal gennemføre et lektorforløb inden for de første år af ansættelsen, medmindre underviserne allerede har gennemgået et lektorforløb på en anden institution (ansøgningen side 37, bilag 4.6). Herudover redegør institutionen for, at undervisere, der allerede er ansat på institutionen, også tilbydes et lektorforløb. Flere af underviserne, der allerede er ansat, har dog allerede gennemført pædagogikum, og de vurderes derfor som pædagogisk kvalificerede, selvom de ikke har deltaget i et lektorforløb (ansøgningen side 37). Institutionen har som nævnt vedlagt et skema over ni undervisere, der forventes at skulle undervise på det ansøgte udbud. Af disse har fem deltaget i et traditionelt pædagogikumprogram, fire har deltaget i institutionens eget pædagogiske program, og otte er tilmeldt lektorforløb (redegørelsen). Herudover har institutionen en pædagogisk enhed, der fungerer som inspirations- og supportenhed for underviserne, og som afholder kurser, arrangementer og lign. for at skabe pædagogisk udvikling på institutionen (redegørelsen side 38, bilag 4.7). Har de studerende mulighed for udlandsophold? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at undervisningen er tilrettelagt på en sådan måde, at udbuddets studerende vil kunne gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Institutionen har redegjort for, at det er muligt for de studerende at tage 3., 5. og 7. semester i udlandet. På 3. semester er temaet International, og de studerende opfordres til at tage dette tema i udlandet på en partnerskole, ligesom valgfaget på 7. semester kan tages på en partnerskole i udlandet. Institutionen har tilvejebragt en liste over partnerskoler i udlandet, som er relevante for den ansøgte uddannelse. Her kan bl.a. nævnes Shanghai University i Kina, Coventry University i England, University of Economics in Katowice i Polen og Southeast Missouri State University i USA. Herudover er det muligt for de studerende at tage praktikken på 7. semester i udlandet. Hvis den studerende ønsker at tage et praktikophold i udlandet, har institutionen et Praktik- og Karrierecenter, der kan hjælpe den studerende med at indgå aftaler om dette. For de studerende, som vælger ikke at tage 3. semester i udlandet, arrangeres en studietur til udlandet. I 2014 arrangerede institutionen tre studieture: en til Boston, en til Beijing og Shanghai og en til Brighton og London. På disse ture gennemføres desuden besøg Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 13

14 på partnerskoler med henblik på at give de studerende lyst til at tage et ophold på partnerskolen senere i uddannelsesforløbet (ansøgningen side 39-40). Endelig redegør institutionen for, at der afholdes international dag, hvor de studerende informeres om studieophold i udlandet, ligesom der arrangeres caseuger på udenlandske partnerskoler eller i internationale netværk. Institutionen modtager i øvrigt selv 40 internationale studerende om året i sådanne caseuger. Institutionen deltager endvidere i Worldwide International Casecompetition i regi af NIBS (Network of International Business Schools). Her ansøger institutionen om at deltage, og de studerende, der udvælges, gennemgår et halvt års træning forud for deltagelsen (ansøgningen side 39-40). Er udbuddet fagligt sammenhængende i alle sine dele? Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen vil blive struktureret på en sådan måde, at der er sammenhæng mellem udbuddets undervisning og praktikforløbet. Institutionen redegør for, at praktikopholdet ligger på 5. semester, og derfor inddrager institutionen erfaring og læring fra praktikken i undervisningen i brancheretningsfagene på 6. og 7. semester. Brancheretningsfagene indgår ligeledes på 4. semester, som er semesteret, der går forud for praktikken, og derfor samordner institutionen forventninger til læringen i praktikken med selve læringen fra praktikken. Dette sikres, ved at elementer vedrørende læring fra praktikforløbet optræder tydeligt i de unitguides, der udarbejdes for alle institutionens fag (ansøgningen side 34-36). Endvidere vil projekterne på hhv. 6. og 7. semester foregå i samarbejde med virksomheder fra branchen, og der vil i disse projekter især blive lagt vægt på dels erfaringer fra praktikforløbet, dels beskæftigelse og arbejdsopgaver i stillinger efter studiet. Dette vil tydeligt fremgå af projektbeskrivelserne (svar på supplerende spørgsmål side 9). Herudover redegør institutionen for, at mandagstemaerne på de sidste to semestre i højere grad vil have fokus på de arbejdsopgaver, som en bachelor i finans vil få, hvilket også i høj grad inddrager erfaring og læring fra praktikforløbet (svar på supplerende spørgsmål side 9). For studerende, der vælger et uddannelsesophold på en anden uddannelsesinstitution i løbet af studiet, gælder det, at den studerende, der ønsker at komme på et uddannelsesophold i udlandet, skal sende en ansøgning indeholdende en anbefaling fra en eller to undervisere samt et letter of motivation til institutionens internationale kontor. Uddannelseschefen træffer herefter beslutning om godkendelse af den studerendes ansøgning. Hvis ansøgningen godkendes, kan den studerende ansøge om ophold på en partnerskole. Den internationale koordinator og uddannelseslederen skal herefter godkende den ansøgte partnerskole til det ansøgte studium. Dette foregår bl.a. ved, at man sammenligner curricula for at sikre modtagerinstitutionens mål med undervisningen. På institutionen findes i øvrigt en række på forhånd godkendte institutioner til enkelte udbud. Herudover besøger Erasmus-koordinatoren eller den internationale koordinator jævnligt institutionens udenlandske samarbejdsinstitutioner. Når den modtagende institution er godkendt til at tage studerende fra udbuddet, kontakter den studerende den udenlandske institution med henblik på at udarbejde en uddannelsesplan, der godkendes af det internationale kontor med henblik på opnåelse af ECTS-point og det faglige indhold i forløbet. Uddannelseschefen har det endelige ansvar for at godkende uddannelsesplanen. Den studerende vil herefter blive kontaktet af hjeminstitutionen med et spørgeskema om opholdet. Efter halvdelen af opholdet skal den studerende sende en rapport om studieopholdet til den internationale koordinator. Herudover vil den internationale koordinator være i løbende kontakt med den studerende. Efter hjemkomsten mødes den studerende med Erasmus-koordinatoren til et feedbackmøde, hvor der følges op på både faglige og sociale forhold i forbindelse med opholdet. Herefter kontrollerer institutionen, om den studerende har bestået eksaminerne, og endelig afleverer den studerende en rapport indeholdende en evaluering af udlandsopholdet (ansøgningen side 42-43). Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 14

15 Bliver praktikpladser sikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at der vil være tilstrækkeligt med praktikpladser til de studerende. Institutionen har gjort rede for, at 20 års aktivt arbejde med at skaffe studerende praktikpladser i dækningsområdet har skabt et stort netværk af praktikvirksomheder i ind- og udland. Således har institutionen i dag mellem 100 og 130 studerende i praktik hvert år. I forbindelse med ansøgningen af dette udbud har ansøgeren indsamlet tilkendegivelser fra 40 relevante institutioner, der er interesserede i at modtage praktikanter fra den ansøgte uddannelse. Således har institutionen allerede et netværk og en praksis, som kan overføres direkte til det ansøgte udbud (ansøgningen side 44-46, bilag 2 til svar på supplerende spørgsmål). Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 15

16 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes midtvejs- og slutevaluering af undervisningen. Der vil blive gennemført periodiske evalueringer af udbuddet med inddragelse af aftagere via årlige aftagerundersøgelser og møder i aftagerpanelet og uddannelsesudvalget samt gennem løbende dimittendundersøgelser. De dele af udbuddet, som kan gennemføres uden for institutionen, vil blive omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante med hensyn til at realisere målene for læringsudbytte. Institutionen arbejder i øjeblikket på at indføre et nyt system, hvor de indsamlede data samles i uddannelsesberetninger, der giver et billede af kvaliteten på det enkelte udbud. Dette vurderer panelet er positivt. Dog vurderer panelet, at det er et mindre problem, at der hverken arbejdes med standarder i kvalitetssystemet eller findes en procedure for, hvordan der handles, hvis et mål ikke opfyldes. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Akkrediteringspanelet vurderer, at information om udbuddets kvalitet løbende vil blive indsamlet og anvendt. Institutionen har redegjort for, at det samlede kvalitetssystem vil blive anvendt på udbuddet. Institutionen har redegjort for, at kvalitetsarbejdet vil blive forankret i en kvalitetsudviklingsstrategi, der er blevet implementeret i løbet af 2014, og som vil være fuldt ud implementeret i oktober Af kvalitetsudviklingsstrategien fremgår det bl.a., at kvalitetsarbejdet er forankret i institutionens ledelse, og at kvalitetsarbejdet bygger på data indsamlet i forskellige sammenhænge, herunder evalueringer af alle unitguides, der kan sammenlignes med undervisningsplaner, audits af hele fagforløb med ekstern deltagelse, semestre el. lign. og målinger på milepæle sat i forbindelse med en udviklingskontrakt indgået med ministeriet. Herudover vil udbuddet gennemføre studentertilfredshedsundersøgelser, undervisningsevalueringer, dimittendundersøgelser og lign. (ansøgningen side 48). Studentertilfredshedsundersøgelsen vil blive gennemført som en Ennova-undersøgelse, og resultaterne af denne undersøgelse vil tilgå institutionens ledelse. Studielederen vil drøfte resultaterne med udbuddets undervisergruppe og studerende på møder med studierådet. På baggrund af disse drøftelser vil udbuddet Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 16

17 udarbejde handleplaner med forslag til indsatsområder, der diskuteres og justeres af den samlede ledelse, herunder uddannelsesudvalgene og underviserne ( ansøgningen side 48). Udbuddets undervisningsevaluering vil ligeledes tilgå institutionens ledelse og den enkelte underviser, der vil drøfte resultaterne med det hold, der har udfyldt skemaet. Det er op til den enkelte underviser at handle på baggrund af evalueringen, men hvis en underviser modtager ringe evalueringer på et eller flere punkter, vil det give anledning til en drøftelse af evt. forbedringer. Undervisningsevalueringerne skal endvidere indgå i arbejdet med udvikling af unitguides (ansøgningen side 48). Institutionen vil måle udbuddets frafald, beskæftigelsesgrad etc., i den udstrækning dette er nødvendigt med hensyn til eksempelvis udviklingskontrakten med ministeriet. Udviklingen i disse tal monitoreres og følges af ledelsen, men der arbejdes ikke med standarder eller grænseværdier for dette (ansøgningen side 48). Panelet vurderer, at dette er et mindre problem for udbuddet, men institutionen tilkendegiver i sit høringssvar, at der arbejdes på at implementere en ny kvalitetspolitik, der anvender faste standarder og grænseværdier. Endelig har institutionen redegjort for, at et nyt kvalitetssystem lige nu er under implementering, og at disse forskellige evalueringer og data om udbuddene vil blive samlet i en uddannelsesberetning, der vil beskrive kvaliteten af udbuddet (ansøgningen side 48-49). Hvordan vil aftagere og øvrige relevante interessenter blive inddraget i periodiske evalueringer af det samlede udbud? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har tydeliggjort, hvordan relevante aftagere vil blive inddraget i metodiske evalueringer af udbuddet. Institutionen har gjort rede for, at oplysninger om de studerendes professions- og erhvervsparathed vil blive indsamlet gennem kvalitative interview med praktikvirksomheder, ligesom praktikvirksomheder vil blive inddraget i forbindelse med kvalitetssikringen af praktikken, hvor praktikvirksomhederne bl.a. spørges om kvaliteten af uddannelsen. Institutionen redegør desuden for, at uddannelsesudvalget vil blive inddraget i evalueringen af udbuddet. Der eksisterer allerede i dag et uddannelsesudvalg for de finansielle uddannelser. Dette udvalg er i øjeblikket under omstrukturering, men det forventes, at et nyt uddannelsesudvalg vil være nedsat i september 2014 (ansøgningen side 49). Herudover har institutionen gjort rede for, at udbuddet vil gennemføre beskæftigelsesundersøgelser blandt dimittenderne. Udbuddets studieledelse vil iværksætte beskæftigelsesundersøgelser efter oplæg fra de respektive uddannelsesnetværk, og studieledelsen og uddannelsesdirektøren vil forholde sig til nøgletal for dimittendbeskæftigelsen og vil om nødvendigt iværksætte handlinger i forlængelse heraf. Herudover vil resultaterne af beskæftigelsesundersøgelserne gøres tilgængelige på institutionens hjemmeside sammen med kvalitetsafdelingens øvrige statistikker (ansøgningen side 13, svar på supplerende spørgsmål side 11-14). Samtidig vil institutionen gennemføre undersøgelser af dimittendernes erhvervsparathed blandt aftagervirksomhederne. Undersøgelsen vil afdække dimittendernes kompetencer i forhold til det erhverv, som de uddannes til at beskæftige sig med. Undersøgelsernes temaer fastlægges af kvalitetsafdelingen efter oplæg fra uddannelsesudvalget, mens den praktiske gennemførelse forestås af praktik- og karrierefunktionen i samarbejde med uddannelsesafdelingen. Studieledelserne og uddannelsesdirektøren vil forholde sig til undersøgelsens resultater af dimittendernes erhvervsparathed og iværksætter om nødvendigt handlinger i forlængelse heraf (redegørelsen, svar på supplerende spørgsmål). Disse input fra eksterne interessenter vil ligeledes indgå i de samlede uddannelsesberetninger, som er beskrevet ovenfor. Sikrer udbuddet løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer løbende vil blive sikret, så det er muligt at gennemføre uddannelsen med tilstrækkelig kvalitet. Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 17

18 Akkrediteringspanelet vurderer i øvrigt ikke, at udbuddet stiller krav til fysiske rammer eller ressourcer, der er anerledes end kravene på de øvrige uddannelser, der allerede i dag udbydes på institutionen. Institutionen har gjort rede for, at de løbende behov for faciliteter og ressourcer på udbuddene bliver opfyldt gennem uddannelsesevalueringerne. Udbuddets fysiske rammer og ressourcer er endvidere et tema i den årligt gennemførte studietilfredshedsundersøgelse. Herudover har institutionen redegjort for, at de nuværende lokaler omfatter nye velfungerende undervisningslokaler, et auditorium, et bibliotek, it-lokaler samt gruppefaciliteter og faciliteter til studiemiljø. Udbuddets studerende vil få adgang til trådløst netværk og kan online anvende e-learning-management-systemer, bibliotek, viden- og forskningsdatabaser samt diverse virtuelle universer, som anvendes på forskellige hold. Det kan eksempelvis være wikier, sociale netværk, e-læringsværktøjer etc. Endelig har institutionen redegjort for, at der på udbuddet vil blive gennemført undervisningsmiljøvurderinger, der kan karakteriseres som arbejdspladsvurderinger for studerende. Hovedvægten af undersøgelsen ligger på de studerendes oplevelse af deres psykiske arbejdsmiljø. Denne undervisningsmiljøundersøgelse indgår i den årlige uddannelsesberetning (ansøgningen side 50). Bliver praktik kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at kvaliteten af praktikken bliver sikret på udbuddet. Institutionen har redegjort for, at den studerende tildeles en praktikvejleder, der har kontakt med den studerende under praktikopholdet. Praktikvejlederen har ansvar for at sikre, at den studerendes praktikaftale med virksomheden opfylder uddannelsens krav. Praktikvejlederen kan endvidere være den studerende behjælpelig med at udforme praktikaftalens indhold (Bilag 4.16). Praktikvejlederen gennemfører vejledningen af den studerende i forbindelse med praktikophold og rapportskrivning og evaluerer/eksaminerer praktikopholdet efterfølgende. Det er som udgangspunkt den studerende, der kontakter praktikvejlederen. Praktikvejlederen vejleder og eksaminerer ligeledes den studerende i forbindelse med hovedopgaven (bilag 4.16). Inden praktikopholdet udarbejdes en praktikaftale, der er en gensidig aftale mellem den studerende, virksomheden og institutionen. Praktikaftalen omfatter en beskrivelse af, hvilken type praktik der er tale om, hvilke arbejdsopgaver den studerende vil få tildelt, hvilket læringsudbytte den studerende forventes at få, og hvordan opgaverne fordeles over praktikforløbet (bilag 4.16). Den studerende udfylder aftalen under vejledning fra praktikvejlederen. Aftalen underskrives af den studerende, virksomheden og praktikvejlederen. Praktikperioden afsluttes med en eksamen (evalueringssamtale), der tager udgangspunkt i en skriftlig rapport, hvor den studerende og vejlederen i fællesskab vurderer den studerendes læringsudbytte af praktikopholdet holdt op mod de opstillede mål. Med hensyn til øvrige krav, se de enkelte uddannelsers studieordninger (bilag 4.16). Institutionen redegør endvidere for, at der afholdes opfølgningsmøder med de studerende, der har ønsket dette i deres feedback på praktikopholdet, eller i de tilfælde, hvor institutionen anser det for hensigtsmæssigt, ligesom der følges op med virksomhederne gennem praktik- og karrierelederen. Endelig holdes et internt opfølgningsmøde på institutionen. Konklusionerne fra de studerendes og virksomhedernes feedback drøftes som en del af evalueringen. Der udarbejdes hvert år en principberetning for praktik, som indeholder en opfølgning på foregående års principberetning og en SWOT-analyse af området baseret på input fra ovenstående aktiviteter samt feedback fra virksomheder og studerende, og hvor relevante nøgletal gennemgås. Beretningen munder ud i en række indsatsområder. Praktik- og karrierelederen udarbejder denne beretning. I forbindelse med uddannelsernes uddannelsesberetning indgår resultaterne fra principberetningen for praktik, og evt. hovedpointer fremgår (bilag 4.16). Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 18

19 Bliver de dele af udbuddet, der foregår på andre institutioner, kvalitetssikret? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at dele af uddannelsen, der foregår på andre institutioner, kvalitetssikres. Institutionen redegør for, at kvaliteten af uddannelsesophold, der foregår uden for institutionen, sikres efter samme standarder som de uddannelsesdele, der foregår på institutionen. Dette sikres primært gennem vejledning og besøg, og for studerende, der tager uddannelsesophold i udlandet, også gennem Erasmus-koordinatoren (ansøgningen side 51, bilag 4.14). Som tidligere beskrevet skal studerende, der tager et uddannelsesophold på en anden uddannelsesinstitution i løbet af studiet, og som senere ønsker at komme på et uddannelsesophold i udlandet, efter at uddannelsesinstitutionen er godkendt, udarbejde en uddannelsesplan, der godkendes af det internationale kontor med henblik på opnåelse af ECTS-point og det faglige indhold i forløbet. Uddannelseschefen har det endelige ansvar for at godkende uddannelsesplanen. Den studerende vil kort efter opholdets begyndelse blive kontaktet af hjeminstitutionen med et spørgeskema om opholdet. Efter halvdelen af opholdet skal den studerende sende en rapport om studieopholdet til den internationale koordinator. Herudover vil den internationale koordinator være i løbende kontakt med den studerende. Efter hjemkomsten mødes den studerende med Erasmus-koordinatoren til et feedbackmøde, hvor der følges op på både faglige og sociale forhold i forbindelse med opholdet. Herefter kontrollerer institutionen, om den studerende har bestået eksaminerne, og endelig afleverer den studerende en rapport indeholdende en evaluering af udlandsopholdet (ansøgningen side 51, bilag 4.14). Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 19

20 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har indsendt et høringssvar, og der redegøres for ændringer i rapporten efter høringssvaret i det følgende afsnit om sagsbehandling. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Akkrediteringskonsulent Jon Alix Olsen fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport i samarbejde med panelet. Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi Kolding, Kolding Side 20

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Sydvest Rektor Henrik Larsen Tine Corfitzen Sendt pr. e-mail: syd@easv.dk, hl@easv.dk, tco@easv.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til finansøkonom Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR FINANSOMRÅDET ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, SØNDERBORG

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR FINANSOMRÅDET ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, SØNDERBORG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR FINANSOMRÅDET ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, SØNDERBORG Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager. Sendt pr.

Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager. Sendt pr. ACE Denmark Erhvervsakademi Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@ceuherning.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse til professionsbachelor i international handel

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Uddannelsen til professionsbachelor i finans, Erhvervsakademi

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport fra

Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport fra Erhvervsakademi Aarhus Rektor Christian Mathiasen Anette Bache Sendt pr. e-mail: info@eaaa.dk, chma@eaaa.dk, abac@eaaa.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen i

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark Erhvervsakademi Århus Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@akademiaarhus.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen University College Syd Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademi Dania, Viborg

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademi Dania, Viborg Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademi Dania, Viborg Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse via Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse Nyt udbud af eksisterende uddannelse 14/003426 Juni 2014 Publikationen er

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere