AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY

2 Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby 14/ November 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 4 Grundoplysninger... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Uddannelsens struktur... 6 Kriterium II Videngrundlag... 7 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 3

4 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Erhvervsakademi Aarhus udbud af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration i Viby til: Afslag på akkreditering Begrundelse for indstilling Da der er tale om et nyt udbud af en erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en vurdering af kriterium 2, 4 og 5, jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Akkrediteringspanelet vurderer, at Erhvervsakademi Aarhus ikke har sandsynliggjort, at udbuddet af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration vil blive baseret på det krævede videngrundlag, herunder vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø. Det er panelets vurdering, at institutionen har redegjort for, at der er et velfungerende fagligt miljø inden for det ledelses- og HR-faglige område. Panelet vurderer dog, at institutionens faglige miljø inden for ledelse og HR ikke i tilstrækkelig grad er relevant for en uddannelse, som er målrettet sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Akkrediteringspanelet finder eksempelvis, at de udviklingsprojekter, som institutionen vil knytte det faglige miljø til, reelt ikke er relevante for akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administrations mål for læringsudbytte. Det er i denne sammenhæng af afgørende betydning for panelets vurdering, at institutionen ikke har fremlagt overvejelser over, hvordan det nuværende faglige miljø kan udvikles til også at omfatte udviklingsbaseret viden inden for forvaltnings- og administrationsområdet. Panelet finder det dog positivt, at institutionen har beskrevet, at man vil ansætte undervisere med kompetencer inden for uddannelsens fagområde og med erhvervserfaring fra den offentlige forvaltning. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at institutionen ikke har sandsynliggjort, at institutionens tilrettelæggelse af udbuddet understøtter, at uddannelsens mål for læringsudbytte kan nås. Institutionen har således ikke beskrevet eller eksemplificeret, hvordan undervisnings- og arbejdsformer er begrundet i uddannelsens mål for læringsudbytte. Institutionen har alene i meget generelle formuleringer beskrevet, at udbuddet vil blive tilrettelagt med forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Panelet kan på den baggrund ikke vurdere, om det er realistisk, at de studerende i praksis kan nå alle mål for læringsudbytte med den påtænkte tilrettelæggelse af udbuddet. Endelig vurderer Akkrediteringspanelet, at institutionens kvalitetssikringssystem er tilrettelagt, så det afdækker væsentlig og relevant information om udbuddets kvalitet. Panelet vurderer også, at den indsamlede information vil blive anvendt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Hanne Foss Hansen, lic.merc., professor i offentlig forvaltning og organisation på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Jens Overgaard Nielsen, cand.scient.pol., direktør i Verdandi Human Resources. Jens Overgaard Nielsen har undervist på både diplom- og akademiuddannelsesniveau i forbindelse med forvaltningskurser inden for HR og ledelse. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 4

5 Kim Pandrup, studerende på akademiuddannelsen i ledelse på Erhvervsakademiet Lillebælt, uddannelseskonsulent i HR Center of Excellence i TDC. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj Campus, 8260 Viby J. Sprog Undervisningen vil foregå på dansk. Hovedområde Uddannelsen hører under det samfundsfaglige hovedområde. Forventet optag 35 studerende ved første optag. Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte fremgår af studieordningen for akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration af 1. september Viden Har viden om praksis og om hvordan metode og teori anvendes inden for offentlig forvaltning og administration Har forståelse af praksis og/eller de vigtigste anvendte teorier og metoder og kan forstå professionens anvendelse af disse Færdigheder Kan kombinere et alsidigt sæt færdigheder inden for områderne administration og forvaltning Kan vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser Kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Kan indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser Kan varetage afgrænsede ledelses-og planlægningsfunktioner i relation til professionens praksis Kan identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 5

6 Uddannelsens struktur Udbuddet er struktureret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 776 af (Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)) og studieordningen for akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration af 1.september Obligatorisk modul, 10 ECTS-point Obligatorisk modul, 10 ECTS-point Valgfrit modul, 10 ECTSpoint Valgfrit modul, 10 ECTSpoint Valgfrit modul, 10 ECTSpoint Obligatorisk afgangsprojekt, 10 ECTS-point Udbuddets aktivitetstyper Erhvervsakademi Aarhus har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde : Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 6

7 Kriterium II Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er ikke opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen ikke i tilfredsstillende grad har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø inden for offentlig forvaltning og administration. Institutionen har beskrevet et velfungerende fagligt miljø på det ledelses- og HR-faglige område, men panelet vurderer, at det faglige miljø ikke i tilstrækkelig grad er relevant for akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Panelet vurderer endvidere, at institutionen ikke har sandsynliggjort, at uddannelsen vil blive baseret på ny viden og vil blive tilrettelagt af undervisere, der er en del af eller har aktiv kontakt til relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer. Endelig vurderer panelet, at de studerende ikke vil få kontakt til det relevante videngrundlag. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver udbuddet tilknyttet et relevant fagligt miljø? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet kun i begrænset omfang vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø. Panelet finder, at institutionen har et solidt og veludbygget fagligt miljø omkring ledelse og HR. Dog vurderer panelet, at der er substantiel forskel på hhv. det ledelses- og HR-faglige område og offentlig forvaltning og administration. Erhvervsakademi Aarhus har beskrevet, at tre undervisere på institutionens eksisterende udbud af uddannelser på akademi- og diplomniveau inden for ledelse og HR skal indgå i undervisningen på udbuddet. Alle undervisere har en kandidatuddannelse og lever dermed op til kravet om at have et uddannelsesniveau, som er højere end det niveau, der undervises på. Underviserne har bred erhvervserfaring fra det ledelses- og HR-faglige område inden for den private sektor (ansøgningen, s. 41 ff.). Institutionen har beskrevet, at man vil rekruttere fire nye undervisere for at tilføre det faglige miljø relevant viden inden for fire af uddannelsens syv fagområder/moduler, da institutionen i dag ikke råder over denne viden. Institutionen vil ansætte disse undervisere på timelærerbasis (ansøgningen, s. 5). Institutionen har beskrevet, at man ved rekruttering af nye undervisere vil vægte erhvervserfaring fra og tilknytning til den offentlige sektor (ansøgningen, s. 2). Institutionen har beskrevet, at underviserteamet bag udbuddet på systematisk vis samarbejder med forskningsmiljøer. Dette sker ifølge institutionen gennem professor Lotte Bøgh Andersens (Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet) og lektor Søren Voxteds (Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet) deltagelse i uddannelsens advisoryboard. Institutionen har ikke redegjort nærmere for samarbejdets karakter (supplerende dokumentation af 18. august 2014, s. 1 f.). Institutionen fremhæver også, at man samarbejder med institutionens forsknings- og udviklingsafdeling, men institutionen har ikke redegjort for samarbejdets karakter. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 7

8 Erhvervsakademi Aarhus har redegjort for et konsolideret fagligt miljø inden for ledelse og HR forankret omkring diplomuddannelsen i ledelse, akademiuddannelsen i ledelse og akademiuddannelsen i HR. Institutionen har også et nationalt videncenter for ledelse og HR og indgår i en række udviklingsprojekter om ledelse. Institutionen har som eksempel på et udviklingsprojekt vedlagt en artikel om strategisk selvledelse, som er forfattet af uddannelsens kommende tilrettelæggere (supplerende dokumentation af 18. august 2014, s. 4). Institutionen har også beskrevet et projekt med Aarhus Kommune om uddannelse af kommunens ledere. Institutionen har beskrevet, at uddannelsens videngrundlag knyttes til disse eksisterende udviklingsprojekter (ansøgningen, s. 2; supplerende dokumentation af 18. august 2014, s. 3). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har beskrevet et velfungerende og stærkt fagligt miljø på det ledelses- og HR-faglige område. Det er imidlertid panelets vurdering, at målene for læringsudbytte i akademiuddannelsen for offentlig forvaltning og administration ikke omfatter mål for viden, færdigheder og kompetencer, som falder direkte inden for ledelse og HR. Panelet kan ikke udelukke, at der kan være elementer af uddannelsens læringsmål, hvor det ledelses- og HR-faglige fagområde kan være relevant, men samlet set vurderer panelet, at uddannelsens mål for læringsudbytte afspejler, at akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er målrettet administrative medarbejdere i den offentlige forvaltning. Panelet hæfter sig i denne sammenhæng ved, at det fremgår af uddannelsens studieordning, at uddannelsens kernefaglighed er defineret af læringsmålene i de to obligatoriske moduler sagsbehandling og projekter og metoder, som ikke berører det ledelses- og HR-faglige område. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at institutionens beskrivelse af, hvordan udbuddet vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø, ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggør, at udbuddet vil blive tilknyttet et fagligt miljø, som er relevant for forvaltnings- og administrationsområdet. Panelet anerkender, at en væsentlig kilde til at skabe et fagligt miljø er ansættelse af undervisere, som kan tilføre det faglige miljø viden på de fagområder, hvor institutionen i dag ikke råder over viden. Men panelet finder, at det er en afgørende svaghed ved ansøgningen, at institutionen ikke har redegjort for, hvordan disse undervisere skal kobles til relevante forsøgs- og udviklingsprojekter, som kan sikre, at udbuddet fortløbende baseres på ny viden om centrale tendenser inden for den offentlige forvaltning og administration. Dette forhold forstærkes af, at institutionen beskriver, at man vil ansætte freelanceundervisere eller deltidsansatte, som, alt andet lige, må forventes at have en mere sporadisk tilknytning til udbudsstedet. Akkrediteringspanelet vurderer, at der kan være elementer i samarbejdet med de nævnte forskningsmiljøer, som kan være relevante for udbuddets faglige miljø; særligt Lotte Bøgh Andersens forskningsfelter forekommer relevante for et fagligt miljø inden for offentlig forvaltning og administration. Har tilrettelæggerne kontakt til det relevante videngrundlag? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen ikke har sandsynliggjort, at tilrettelæggernes kontakt til forsknings- og udviklingsmiljøer vil sikre, at uddannelsen bliver baseret på ny udviklingsbaseret viden, da institutionen ikke har redegjort for, hvordan kontakten til forskningsmiljøer vil understøtte videngrundlaget. Institutionen har beskrevet, at udbuddets tilrettelægger er ansat som chefkonsulent og er ansvarlig for udvikling, koordination og planlægning af uddannelsen (supplerende dokumentation af 18. august 2014, s. 7). Ifølge det vedlagte CV har udbuddets tilrettelægger i 20 år arbejdet med HR, outplacement, jobcoaching, læring og kompetenceudvikling. Det fremgår også af CV et, at udbuddets tilrettelægger igennem mange år har undervist i ledelse, HR og nationaløkonomi (ansøgningen, s. 46). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen ikke har sandsynliggjort, at tilrettelæggeren har kontakt til et relevant videngrundlag, jf. førnævnte forskel på henholdsvis ledelse og HR og offentlig forvaltning. Institutionen har beskrevet, at der er sammensat et team af undervisere, som også skal indgå i tilrettelæggelsen af uddannelsen, og som varetager undervisning på institutionens uddannelser på akademi- og diplomniveau inden for ledelse og HR. Underviserne har bred erfaring fra forskellige uddannelsesinstitutioner og har varetaget undervisningsopgaver inden for den offentlige sektor (ansøgningen, s. 41 ff.). Ifølge institutionen arbejder Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 8

9 underviserteamet struktureret med kontakt til det relevante videngrundlag gennem forskningsmiljøer på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet (ansøgningen, s. 7). Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende ikke får kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget. Ifølge institutionen får de studerende kontakt til videngrundlaget, ved at det faglige miljø findes på udbudsadressen, hvor alle undervisere vil have en fast arbejdsplads. Akkrediteringspanelet anerkender, at de studerende primært får kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget via uddannelsens undervisere. Men da det er panelets vurdering, at institutionen ikke har sandsynliggjort, at uddannelsen vil blive baseret på et relevant fagligt miljø og videngrundlag, er det samtidig panelets vurdering, at de studerende ikke får kontakt til et relevant fagligt miljø og videngrundlag. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 9

10 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er ikke opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen ikke i tilfredsstillende grad har redegjort for, hvordan undervisnings- og arbejdsformer er med til at sikre, at de studerende når uddannelsens mål for læringsudbytte. Panelet vurderer, at undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er udbuddet hensigtsmæssigt tilrettelagt? Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil blive tilrettelagt som et deltidsstudium med 10 ECTS-point pr. semester. Grund- og valgfagsmodulerne svarer hver til 10 ECTS-point. Hvert modul giver den studerende 60 undervisningslektioner a 45 minutter og 3 vejledningslektioner a 45 minutter (bilag K4.1.1). Ifølge institutionen vil undervisningsformen på alle moduler blive en kombination af holdundervisning, øvelser, cases, projekter mv. Institutionen vil i tilrettelæggelsen af undervisningen lægge vægt på, at de studerende aktivt arbejder med problemstillinger fra egen profession, så praksiserfaring kombineres med den teoretiske undervisning (ansøgningen, s. 9). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen ikke i tilfredsstillende grad har redegjort for, hvordan man vil sikre, at de enkelte modulers læringsmål kan nås. Institutionens beskrivelse af, hvordan undervisnings- og læringsformer understøtter uddannelsens mål for læringsudbytte, er så generelt formuleret, at panelet reelt ikke kan vurdere, om institutionens tilrettelæggelse af udbuddet er hensigtsmæssig. Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne tilknyttet udbuddet vil have de nødvendige pædagogiske kvalifikationer til at undervise. For de undervisere, som allerede er ansat, har institutionen redegjort for, at de (med undtagelse af en enkelt underviser) er i gang med adjunktforløb, som afsluttes primo 2016 (supplerende dokumentation af 26. august 2014, s. 1). Institutionen har redegjort for, at nye undervisere på udbuddet også vil indgå i adjunktforløb med henblik på lektorbedømmelse (ansøgningen, s. 9). Institutionen har også beskrevet en såkaldt mentorordning, hvor nye undervisere og deltidsansatte bliver knyttet til en erfaren underviser, som underviser inden for samme fagområde. Institutionen har også beskrevet, at man Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 10

11 har udarbejdet en såkaldt pædagogisk platform, som gælder for alle institutionens udbud. Den pædagogiske platform består af en kort beskrivelse af, hvordan man arbejder med læringsforståelse, dannelsesideal og tilrettelæggelse af undervisning på institutionen (ansøgningen, s. 9). Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 11

12 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen. Panelet vurderer, at aftagere systematisk vil blive inddraget gennem forskellige fora. Panelet vurderer også, at udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for uddannelsens læringsudbytte. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Akkrediteringspanelet vurderer, at relevant information om udbuddets kvalitet løbende vil blive indsamlet og anvendt tilfredsstillende. Institutionen har redegjort for, at der efter hvert modul vil blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse om de studerendes tilfredshed med uddannelsen, undervisningen, støttefunktioner og faciliteter og en selvevaluering blandt de studerende. Resultatet drøftes og vurderes i uddannelsesledelsen, tilrettelæggergruppen og undervisergruppen. Endvidere kan den enkelte underviser efter eget valg og egen metode gennemføre evaluering af undervisningen mindst en gang pr. semester. I tilfælde af markant dårlige evalueringer sætter institutionen et opfølgningsarbejde i gang (ansøgningen, s. 14). Institutionen har redegjort for, at der hvert andet år vil blive gennemført aftagerundersøgelser sammen med de øvrige udbydere af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Undersøgelsens resultater drøftes og vurderes i det landsdækkende uddannelsesnetværk for udbydere af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Endvidere vil institutionen gennemføre fokusgruppeinterview med deltagere i uddannelsesudvalget for at få konkrete input fra lokale aftagere (ansøgningen, s. 15). Institutionen har redegjort for, at der vil blive gennemført dimittendundersøgelser hvert andet år eller oftere. Undersøgelsen af dimittendernes tilfredshed forventes primært gennemført som fokusgruppeinterview med deltagelse af uddannelseschefer, undervisere og dimittender. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 12

13 Dimittendundersøgelsens resultater vil blive drøftet i uddannelsesledelsen og undervisergruppen (ansøgningen, s. 15). Informationen fra de forskellige undersøgelser indgår i en kvalitetsberetning og kvalitetsplan, som årligt udarbejdes for hver uddannelse. Kvalitetsberetningen redegør for de opstillede kvalitetsmål og sammenfatter resultater af de gennemførte evalueringer og målinger og danner grundlag for udarbejdelsen af kvalitetsplanen for det kommende studieår. Kvalitetsplanen redegør for de valgte indsatsområder, opstiller mål for de enkelte indsatsområder og definerer handlingsplaner for opnåelse af målene. Kvalitetsberetningen og kvalitetsplanen danner grundlag for et møde mellem uddannelseschefen og rektor, hvor uddannelsens indhold og form drøftes og vurderes. Derudover drøftes de forskellige elementer i kvalitetsberetningen og kvalitetsplanen i andre fora. De studerendes tilfredshedsundersøgelser drøftes uddannelseschefen og underviserne imellem. Aftagerundersøgelser og dimittendundersøgelser drøftes i fællesudvalg og uddannelseschefen og underviserne imellem. Endelig drøftes kvalitetsberetning og kvalitetsplan af uddannelseschefen og kvalitetschefen. Kvalitetschefen samler op på alle institutionens kvalitetsberetninger og kvalitetsplaner og udarbejder på denne baggrund en fælles beretning og plan for institutionen (bilag K5.1.2). Hvordan vil aftagere og øvrige relevante interessenter blive inddraget i periodiske evalueringer af det samlede udbud? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen tilfredsstillende har redegjort for, hvordan relevante aftagere og øvrige interessenter vil blive inddraget i at sikre kvaliteten af udbuddet. Institutionen har beskrevet, at der vil blive gennemført aftagerundersøgelser hvert andet år. Undersøgelsens resultater drøftes og vurderes i det landsdækkende uddannelsesnetværk for udbydere af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration og i undervisergruppen med uddannelseschefen. Institutionen vil også gennemføre fokusgruppeinterview med medlemmer af uddannelsesudvalget for at få konkrete input fra aftagere (ansøgningen, s. 13). Institutionen har beskrevet, at man har udarbejdet et koncept for eksterne eksperters evaluering af uddannelser, som træder i kraft i august 2014, og som akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration også vil blive omfattet af. I hvert af ekspertpanelerne vil der indgå en ekspert, som har viden om erhvervet (ansøgningen, s. 16). Institutionen har beskrevet, at man har et aftagernetværk på det ledelses- og HR-faglige område, som man også vil inddrage med henblik på at sikre løbende viden om uddannelsens relevans. Aftagernetværket involveres bl.a. i forbindelse med gæsteforedrag, virksomhedsbesøg og andre møder af forskellig karakter (ansøgningen, s. 17). Institutionen har beskrevet, at man vil anvende det eksisterende uddannelsesvalg for ledelse og HR som uddannelsesudvalg for akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Uddannelsesudvalget har blandt sine medlemmer to repræsentanter fra henholdsvis. Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For at sikre et yderligere målrettet fokus på uddannelsen vil institutionen etablere et advisoryboard specifikt knyttet til akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Dette advisoryboard består af de repræsentanter fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune, som indgår i uddannelsesudvalget, samt Lotte Bøgh Andersen og Søren Voxted. Institutionen oplyser, at man i forbindelse med den årlige kvalitetsberetning vil evaluere, om der er behov for at etablere et selvstændigt uddannelsesudvalg for akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (supplerende dokumentation af 18. august 2014, s. 2). Akkrediteringspanelet bemærker, at det kan være risikofyldt at lade akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration være omfattet af det eksisterende uddannelsesudvalg for ledelse og HR, hvor medlemmerne er rekrutteret med henblik på at rådgive om det ledelses- og HR-faglige område, og således indebærer det en risiko for, at institutionen ikke får den rette rådgivning om akademiuddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans. Panelet finder det afgørende, at institutionen løbende vurderer, om der er behov for at etablere et selvstændigt uddannelsesudvalg for uddannelsen. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 13

14 Sikrer udbuddet løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer løbende vil blive sikret, så det er muligt at gennemføre uddannelsen. Institutionen har redegjort for, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer belyses i de studerendes tilfredshedsundersøgelser. Tilfredshedsundersøgelserne angiver, at de studerende generelt er tilfredse med faciliteterne og ressourcerne på udbudsstedet. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 14

15 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har ikke indsendt et høringssvar. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Akkrediteringskonsulent Ditte Søbro fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport i samarbejde med panelet. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 15

16 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget den 1. juni 2014 Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen den 1. oktober 2014 Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde den 24. november 2014 Dokumentation samlet oversigt Ansøgning Studieordning Bilag K Aktivitetsindberetning 2010 Bilag K Artikel Aarhus Kommune vil uddanne flere ledere Bilag K2.3.1 CV_ansvarlige undervisere Bilag K4.1.1 Skema_ECTS Bilag K4.2.1 Pædagogisk platform for Erhvervsakademi Aarhus Bilag K4.2.2 Artikel om ledelsesakademiets pædagogiske platform_a4_marts 2011 Bilag K4.2.3 Vejledning til Lektorbedømmelse Bilag K4.2.4 Skabelon adjunktplan Bilag K4.1.2 Studieordning Bilag K5.1.1 Kvalitetssystem for Erhvervsakademi Århus Bilag K5.1.2 Kvalitetsberetning og plan 2013_2014_jb Bilag K Spørgeskema 2013_deltid Bilag K Rapport - Erhvervsakademi Aarhus deltid Bilag K5.4.1 Koncept for intern audit Bilag K5.4.2 Takkeannonce_jun13 Følgebrev med rektors godkendelse Supplerende oplysninger den 18. august 2014 Supplerende oplysninger den 26. august 2014 Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 16

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse via Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse Nyt udbud af eksisterende uddannelse 14/003426 Juni 2014 Publikationen er

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akademiuddannelse i energiteknologi Erhvervsakademi Lillebælt i Odense

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark Erhvervsakademi Århus Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@akademiaarhus.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademi Dania, Viborg

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademi Dania, Viborg Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademi Dania, Viborg Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Aarhus Rektor Christian Mathiasen Anette Bache Sendt pr. e-mail: info@eaaa.dk, chma@eaaa.dk, abac@eaaa.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0224/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-501/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion Erhvervsakademi Dania, Randers

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion Erhvervsakademi Dania, Randers Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion Erhvervsakademi Dania, Randers Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg

Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0249 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Midtvest Rektor Henriette Slebsager Lise Wessel Christensen Sendt pr. e-mail: eamv@eamv.dk, hhs@eamv.dk, Lc@eamv.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i sundhedspraksis.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2016 Ny uddannelse Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi 16/004364 Juni 2016 Publikationen

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-477/ KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik University College Nordjylland, Aalborg

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik University College Nordjylland, Aalborg Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik University College Nordjylland, Aalborg Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik University College Nordjylland,

Læs mere

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.dk Akkreditering af nyt udbud

Læs mere