AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY

2 Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby 14/ November 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 4 Grundoplysninger... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Uddannelsens struktur... 6 Kriterium II Videngrundlag... 7 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 3

4 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Erhvervsakademi Aarhus udbud af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration i Viby til: Afslag på akkreditering Begrundelse for indstilling Da der er tale om et nyt udbud af en erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en vurdering af kriterium 2, 4 og 5, jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Akkrediteringspanelet vurderer, at Erhvervsakademi Aarhus ikke har sandsynliggjort, at udbuddet af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration vil blive baseret på det krævede videngrundlag, herunder vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø. Det er panelets vurdering, at institutionen har redegjort for, at der er et velfungerende fagligt miljø inden for det ledelses- og HR-faglige område. Panelet vurderer dog, at institutionens faglige miljø inden for ledelse og HR ikke i tilstrækkelig grad er relevant for en uddannelse, som er målrettet sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Akkrediteringspanelet finder eksempelvis, at de udviklingsprojekter, som institutionen vil knytte det faglige miljø til, reelt ikke er relevante for akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administrations mål for læringsudbytte. Det er i denne sammenhæng af afgørende betydning for panelets vurdering, at institutionen ikke har fremlagt overvejelser over, hvordan det nuværende faglige miljø kan udvikles til også at omfatte udviklingsbaseret viden inden for forvaltnings- og administrationsområdet. Panelet finder det dog positivt, at institutionen har beskrevet, at man vil ansætte undervisere med kompetencer inden for uddannelsens fagområde og med erhvervserfaring fra den offentlige forvaltning. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at institutionen ikke har sandsynliggjort, at institutionens tilrettelæggelse af udbuddet understøtter, at uddannelsens mål for læringsudbytte kan nås. Institutionen har således ikke beskrevet eller eksemplificeret, hvordan undervisnings- og arbejdsformer er begrundet i uddannelsens mål for læringsudbytte. Institutionen har alene i meget generelle formuleringer beskrevet, at udbuddet vil blive tilrettelagt med forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Panelet kan på den baggrund ikke vurdere, om det er realistisk, at de studerende i praksis kan nå alle mål for læringsudbytte med den påtænkte tilrettelæggelse af udbuddet. Endelig vurderer Akkrediteringspanelet, at institutionens kvalitetssikringssystem er tilrettelagt, så det afdækker væsentlig og relevant information om udbuddets kvalitet. Panelet vurderer også, at den indsamlede information vil blive anvendt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Hanne Foss Hansen, lic.merc., professor i offentlig forvaltning og organisation på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Jens Overgaard Nielsen, cand.scient.pol., direktør i Verdandi Human Resources. Jens Overgaard Nielsen har undervist på både diplom- og akademiuddannelsesniveau i forbindelse med forvaltningskurser inden for HR og ledelse. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 4

5 Kim Pandrup, studerende på akademiuddannelsen i ledelse på Erhvervsakademiet Lillebælt, uddannelseskonsulent i HR Center of Excellence i TDC. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj Campus, 8260 Viby J. Sprog Undervisningen vil foregå på dansk. Hovedområde Uddannelsen hører under det samfundsfaglige hovedområde. Forventet optag 35 studerende ved første optag. Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte fremgår af studieordningen for akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration af 1. september Viden Har viden om praksis og om hvordan metode og teori anvendes inden for offentlig forvaltning og administration Har forståelse af praksis og/eller de vigtigste anvendte teorier og metoder og kan forstå professionens anvendelse af disse Færdigheder Kan kombinere et alsidigt sæt færdigheder inden for områderne administration og forvaltning Kan vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser Kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Kan indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser Kan varetage afgrænsede ledelses-og planlægningsfunktioner i relation til professionens praksis Kan identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 5

6 Uddannelsens struktur Udbuddet er struktureret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 776 af (Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)) og studieordningen for akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration af 1.september Obligatorisk modul, 10 ECTS-point Obligatorisk modul, 10 ECTS-point Valgfrit modul, 10 ECTSpoint Valgfrit modul, 10 ECTSpoint Valgfrit modul, 10 ECTSpoint Obligatorisk afgangsprojekt, 10 ECTS-point Udbuddets aktivitetstyper Erhvervsakademi Aarhus har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde : Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 6

7 Kriterium II Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er ikke opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen ikke i tilfredsstillende grad har sandsynliggjort, at udbuddet vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø inden for offentlig forvaltning og administration. Institutionen har beskrevet et velfungerende fagligt miljø på det ledelses- og HR-faglige område, men panelet vurderer, at det faglige miljø ikke i tilstrækkelig grad er relevant for akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Panelet vurderer endvidere, at institutionen ikke har sandsynliggjort, at uddannelsen vil blive baseret på ny viden og vil blive tilrettelagt af undervisere, der er en del af eller har aktiv kontakt til relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer. Endelig vurderer panelet, at de studerende ikke vil få kontakt til det relevante videngrundlag. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver udbuddet tilknyttet et relevant fagligt miljø? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet kun i begrænset omfang vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø. Panelet finder, at institutionen har et solidt og veludbygget fagligt miljø omkring ledelse og HR. Dog vurderer panelet, at der er substantiel forskel på hhv. det ledelses- og HR-faglige område og offentlig forvaltning og administration. Erhvervsakademi Aarhus har beskrevet, at tre undervisere på institutionens eksisterende udbud af uddannelser på akademi- og diplomniveau inden for ledelse og HR skal indgå i undervisningen på udbuddet. Alle undervisere har en kandidatuddannelse og lever dermed op til kravet om at have et uddannelsesniveau, som er højere end det niveau, der undervises på. Underviserne har bred erhvervserfaring fra det ledelses- og HR-faglige område inden for den private sektor (ansøgningen, s. 41 ff.). Institutionen har beskrevet, at man vil rekruttere fire nye undervisere for at tilføre det faglige miljø relevant viden inden for fire af uddannelsens syv fagområder/moduler, da institutionen i dag ikke råder over denne viden. Institutionen vil ansætte disse undervisere på timelærerbasis (ansøgningen, s. 5). Institutionen har beskrevet, at man ved rekruttering af nye undervisere vil vægte erhvervserfaring fra og tilknytning til den offentlige sektor (ansøgningen, s. 2). Institutionen har beskrevet, at underviserteamet bag udbuddet på systematisk vis samarbejder med forskningsmiljøer. Dette sker ifølge institutionen gennem professor Lotte Bøgh Andersens (Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet) og lektor Søren Voxteds (Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet) deltagelse i uddannelsens advisoryboard. Institutionen har ikke redegjort nærmere for samarbejdets karakter (supplerende dokumentation af 18. august 2014, s. 1 f.). Institutionen fremhæver også, at man samarbejder med institutionens forsknings- og udviklingsafdeling, men institutionen har ikke redegjort for samarbejdets karakter. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 7

8 Erhvervsakademi Aarhus har redegjort for et konsolideret fagligt miljø inden for ledelse og HR forankret omkring diplomuddannelsen i ledelse, akademiuddannelsen i ledelse og akademiuddannelsen i HR. Institutionen har også et nationalt videncenter for ledelse og HR og indgår i en række udviklingsprojekter om ledelse. Institutionen har som eksempel på et udviklingsprojekt vedlagt en artikel om strategisk selvledelse, som er forfattet af uddannelsens kommende tilrettelæggere (supplerende dokumentation af 18. august 2014, s. 4). Institutionen har også beskrevet et projekt med Aarhus Kommune om uddannelse af kommunens ledere. Institutionen har beskrevet, at uddannelsens videngrundlag knyttes til disse eksisterende udviklingsprojekter (ansøgningen, s. 2; supplerende dokumentation af 18. august 2014, s. 3). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har beskrevet et velfungerende og stærkt fagligt miljø på det ledelses- og HR-faglige område. Det er imidlertid panelets vurdering, at målene for læringsudbytte i akademiuddannelsen for offentlig forvaltning og administration ikke omfatter mål for viden, færdigheder og kompetencer, som falder direkte inden for ledelse og HR. Panelet kan ikke udelukke, at der kan være elementer af uddannelsens læringsmål, hvor det ledelses- og HR-faglige fagområde kan være relevant, men samlet set vurderer panelet, at uddannelsens mål for læringsudbytte afspejler, at akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er målrettet administrative medarbejdere i den offentlige forvaltning. Panelet hæfter sig i denne sammenhæng ved, at det fremgår af uddannelsens studieordning, at uddannelsens kernefaglighed er defineret af læringsmålene i de to obligatoriske moduler sagsbehandling og projekter og metoder, som ikke berører det ledelses- og HR-faglige område. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at institutionens beskrivelse af, hvordan udbuddet vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø, ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggør, at udbuddet vil blive tilknyttet et fagligt miljø, som er relevant for forvaltnings- og administrationsområdet. Panelet anerkender, at en væsentlig kilde til at skabe et fagligt miljø er ansættelse af undervisere, som kan tilføre det faglige miljø viden på de fagområder, hvor institutionen i dag ikke råder over viden. Men panelet finder, at det er en afgørende svaghed ved ansøgningen, at institutionen ikke har redegjort for, hvordan disse undervisere skal kobles til relevante forsøgs- og udviklingsprojekter, som kan sikre, at udbuddet fortløbende baseres på ny viden om centrale tendenser inden for den offentlige forvaltning og administration. Dette forhold forstærkes af, at institutionen beskriver, at man vil ansætte freelanceundervisere eller deltidsansatte, som, alt andet lige, må forventes at have en mere sporadisk tilknytning til udbudsstedet. Akkrediteringspanelet vurderer, at der kan være elementer i samarbejdet med de nævnte forskningsmiljøer, som kan være relevante for udbuddets faglige miljø; særligt Lotte Bøgh Andersens forskningsfelter forekommer relevante for et fagligt miljø inden for offentlig forvaltning og administration. Har tilrettelæggerne kontakt til det relevante videngrundlag? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen ikke har sandsynliggjort, at tilrettelæggernes kontakt til forsknings- og udviklingsmiljøer vil sikre, at uddannelsen bliver baseret på ny udviklingsbaseret viden, da institutionen ikke har redegjort for, hvordan kontakten til forskningsmiljøer vil understøtte videngrundlaget. Institutionen har beskrevet, at udbuddets tilrettelægger er ansat som chefkonsulent og er ansvarlig for udvikling, koordination og planlægning af uddannelsen (supplerende dokumentation af 18. august 2014, s. 7). Ifølge det vedlagte CV har udbuddets tilrettelægger i 20 år arbejdet med HR, outplacement, jobcoaching, læring og kompetenceudvikling. Det fremgår også af CV et, at udbuddets tilrettelægger igennem mange år har undervist i ledelse, HR og nationaløkonomi (ansøgningen, s. 46). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen ikke har sandsynliggjort, at tilrettelæggeren har kontakt til et relevant videngrundlag, jf. førnævnte forskel på henholdsvis ledelse og HR og offentlig forvaltning. Institutionen har beskrevet, at der er sammensat et team af undervisere, som også skal indgå i tilrettelæggelsen af uddannelsen, og som varetager undervisning på institutionens uddannelser på akademi- og diplomniveau inden for ledelse og HR. Underviserne har bred erfaring fra forskellige uddannelsesinstitutioner og har varetaget undervisningsopgaver inden for den offentlige sektor (ansøgningen, s. 41 ff.). Ifølge institutionen arbejder Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 8

9 underviserteamet struktureret med kontakt til det relevante videngrundlag gennem forskningsmiljøer på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet (ansøgningen, s. 7). Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende ikke får kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget. Ifølge institutionen får de studerende kontakt til videngrundlaget, ved at det faglige miljø findes på udbudsadressen, hvor alle undervisere vil have en fast arbejdsplads. Akkrediteringspanelet anerkender, at de studerende primært får kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget via uddannelsens undervisere. Men da det er panelets vurdering, at institutionen ikke har sandsynliggjort, at uddannelsen vil blive baseret på et relevant fagligt miljø og videngrundlag, er det samtidig panelets vurdering, at de studerende ikke får kontakt til et relevant fagligt miljø og videngrundlag. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 9

10 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er ikke opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen ikke i tilfredsstillende grad har redegjort for, hvordan undervisnings- og arbejdsformer er med til at sikre, at de studerende når uddannelsens mål for læringsudbytte. Panelet vurderer, at undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er udbuddet hensigtsmæssigt tilrettelagt? Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil blive tilrettelagt som et deltidsstudium med 10 ECTS-point pr. semester. Grund- og valgfagsmodulerne svarer hver til 10 ECTS-point. Hvert modul giver den studerende 60 undervisningslektioner a 45 minutter og 3 vejledningslektioner a 45 minutter (bilag K4.1.1). Ifølge institutionen vil undervisningsformen på alle moduler blive en kombination af holdundervisning, øvelser, cases, projekter mv. Institutionen vil i tilrettelæggelsen af undervisningen lægge vægt på, at de studerende aktivt arbejder med problemstillinger fra egen profession, så praksiserfaring kombineres med den teoretiske undervisning (ansøgningen, s. 9). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen ikke i tilfredsstillende grad har redegjort for, hvordan man vil sikre, at de enkelte modulers læringsmål kan nås. Institutionens beskrivelse af, hvordan undervisnings- og læringsformer understøtter uddannelsens mål for læringsudbytte, er så generelt formuleret, at panelet reelt ikke kan vurdere, om institutionens tilrettelæggelse af udbuddet er hensigtsmæssig. Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne tilknyttet udbuddet vil have de nødvendige pædagogiske kvalifikationer til at undervise. For de undervisere, som allerede er ansat, har institutionen redegjort for, at de (med undtagelse af en enkelt underviser) er i gang med adjunktforløb, som afsluttes primo 2016 (supplerende dokumentation af 26. august 2014, s. 1). Institutionen har redegjort for, at nye undervisere på udbuddet også vil indgå i adjunktforløb med henblik på lektorbedømmelse (ansøgningen, s. 9). Institutionen har også beskrevet en såkaldt mentorordning, hvor nye undervisere og deltidsansatte bliver knyttet til en erfaren underviser, som underviser inden for samme fagområde. Institutionen har også beskrevet, at man Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 10

11 har udarbejdet en såkaldt pædagogisk platform, som gælder for alle institutionens udbud. Den pædagogiske platform består af en kort beskrivelse af, hvordan man arbejder med læringsforståelse, dannelsesideal og tilrettelæggelse af undervisning på institutionen (ansøgningen, s. 9). Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 11

12 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen. Panelet vurderer, at aftagere systematisk vil blive inddraget gennem forskellige fora. Panelet vurderer også, at udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for uddannelsens læringsudbytte. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Akkrediteringspanelet vurderer, at relevant information om udbuddets kvalitet løbende vil blive indsamlet og anvendt tilfredsstillende. Institutionen har redegjort for, at der efter hvert modul vil blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse om de studerendes tilfredshed med uddannelsen, undervisningen, støttefunktioner og faciliteter og en selvevaluering blandt de studerende. Resultatet drøftes og vurderes i uddannelsesledelsen, tilrettelæggergruppen og undervisergruppen. Endvidere kan den enkelte underviser efter eget valg og egen metode gennemføre evaluering af undervisningen mindst en gang pr. semester. I tilfælde af markant dårlige evalueringer sætter institutionen et opfølgningsarbejde i gang (ansøgningen, s. 14). Institutionen har redegjort for, at der hvert andet år vil blive gennemført aftagerundersøgelser sammen med de øvrige udbydere af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Undersøgelsens resultater drøftes og vurderes i det landsdækkende uddannelsesnetværk for udbydere af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Endvidere vil institutionen gennemføre fokusgruppeinterview med deltagere i uddannelsesudvalget for at få konkrete input fra lokale aftagere (ansøgningen, s. 15). Institutionen har redegjort for, at der vil blive gennemført dimittendundersøgelser hvert andet år eller oftere. Undersøgelsen af dimittendernes tilfredshed forventes primært gennemført som fokusgruppeinterview med deltagelse af uddannelseschefer, undervisere og dimittender. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 12

13 Dimittendundersøgelsens resultater vil blive drøftet i uddannelsesledelsen og undervisergruppen (ansøgningen, s. 15). Informationen fra de forskellige undersøgelser indgår i en kvalitetsberetning og kvalitetsplan, som årligt udarbejdes for hver uddannelse. Kvalitetsberetningen redegør for de opstillede kvalitetsmål og sammenfatter resultater af de gennemførte evalueringer og målinger og danner grundlag for udarbejdelsen af kvalitetsplanen for det kommende studieår. Kvalitetsplanen redegør for de valgte indsatsområder, opstiller mål for de enkelte indsatsområder og definerer handlingsplaner for opnåelse af målene. Kvalitetsberetningen og kvalitetsplanen danner grundlag for et møde mellem uddannelseschefen og rektor, hvor uddannelsens indhold og form drøftes og vurderes. Derudover drøftes de forskellige elementer i kvalitetsberetningen og kvalitetsplanen i andre fora. De studerendes tilfredshedsundersøgelser drøftes uddannelseschefen og underviserne imellem. Aftagerundersøgelser og dimittendundersøgelser drøftes i fællesudvalg og uddannelseschefen og underviserne imellem. Endelig drøftes kvalitetsberetning og kvalitetsplan af uddannelseschefen og kvalitetschefen. Kvalitetschefen samler op på alle institutionens kvalitetsberetninger og kvalitetsplaner og udarbejder på denne baggrund en fælles beretning og plan for institutionen (bilag K5.1.2). Hvordan vil aftagere og øvrige relevante interessenter blive inddraget i periodiske evalueringer af det samlede udbud? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen tilfredsstillende har redegjort for, hvordan relevante aftagere og øvrige interessenter vil blive inddraget i at sikre kvaliteten af udbuddet. Institutionen har beskrevet, at der vil blive gennemført aftagerundersøgelser hvert andet år. Undersøgelsens resultater drøftes og vurderes i det landsdækkende uddannelsesnetværk for udbydere af akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration og i undervisergruppen med uddannelseschefen. Institutionen vil også gennemføre fokusgruppeinterview med medlemmer af uddannelsesudvalget for at få konkrete input fra aftagere (ansøgningen, s. 13). Institutionen har beskrevet, at man har udarbejdet et koncept for eksterne eksperters evaluering af uddannelser, som træder i kraft i august 2014, og som akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration også vil blive omfattet af. I hvert af ekspertpanelerne vil der indgå en ekspert, som har viden om erhvervet (ansøgningen, s. 16). Institutionen har beskrevet, at man har et aftagernetværk på det ledelses- og HR-faglige område, som man også vil inddrage med henblik på at sikre løbende viden om uddannelsens relevans. Aftagernetværket involveres bl.a. i forbindelse med gæsteforedrag, virksomhedsbesøg og andre møder af forskellig karakter (ansøgningen, s. 17). Institutionen har beskrevet, at man vil anvende det eksisterende uddannelsesvalg for ledelse og HR som uddannelsesudvalg for akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Uddannelsesudvalget har blandt sine medlemmer to repræsentanter fra henholdsvis. Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For at sikre et yderligere målrettet fokus på uddannelsen vil institutionen etablere et advisoryboard specifikt knyttet til akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Dette advisoryboard består af de repræsentanter fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune, som indgår i uddannelsesudvalget, samt Lotte Bøgh Andersen og Søren Voxted. Institutionen oplyser, at man i forbindelse med den årlige kvalitetsberetning vil evaluere, om der er behov for at etablere et selvstændigt uddannelsesudvalg for akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration (supplerende dokumentation af 18. august 2014, s. 2). Akkrediteringspanelet bemærker, at det kan være risikofyldt at lade akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration være omfattet af det eksisterende uddannelsesudvalg for ledelse og HR, hvor medlemmerne er rekrutteret med henblik på at rådgive om det ledelses- og HR-faglige område, og således indebærer det en risiko for, at institutionen ikke får den rette rådgivning om akademiuddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans. Panelet finder det afgørende, at institutionen løbende vurderer, om der er behov for at etablere et selvstændigt uddannelsesudvalg for uddannelsen. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 13

14 Sikrer udbuddet løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer løbende vil blive sikret, så det er muligt at gennemføre uddannelsen. Institutionen har redegjort for, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer belyses i de studerendes tilfredshedsundersøgelser. Tilfredshedsundersøgelserne angiver, at de studerende generelt er tilfredse med faciliteterne og ressourcerne på udbudsstedet. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 14

15 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har ikke indsendt et høringssvar. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Akkrediteringskonsulent Ditte Søbro fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport i samarbejde med panelet. Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 15

16 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget den 1. juni 2014 Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen den 1. oktober 2014 Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde den 24. november 2014 Dokumentation samlet oversigt Ansøgning Studieordning Bilag K Aktivitetsindberetning 2010 Bilag K Artikel Aarhus Kommune vil uddanne flere ledere Bilag K2.3.1 CV_ansvarlige undervisere Bilag K4.1.1 Skema_ECTS Bilag K4.2.1 Pædagogisk platform for Erhvervsakademi Aarhus Bilag K4.2.2 Artikel om ledelsesakademiets pædagogiske platform_a4_marts 2011 Bilag K4.2.3 Vejledning til Lektorbedømmelse Bilag K4.2.4 Skabelon adjunktplan Bilag K4.1.2 Studieordning Bilag K5.1.1 Kvalitetssystem for Erhvervsakademi Århus Bilag K5.1.2 Kvalitetsberetning og plan 2013_2014_jb Bilag K Spørgeskema 2013_deltid Bilag K Rapport - Erhvervsakademi Aarhus deltid Bilag K5.4.1 Koncept for intern audit Bilag K5.4.2 Takkeannonce_jun13 Følgebrev med rektors godkendelse Supplerende oplysninger den 18. august 2014 Supplerende oplysninger den 26. august 2014 Akademiuddannelse i offentlig administration og forvaltning Erhvervsakademi Aarhus i Viby Side 16

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKISTERENDE UDDANELSE ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Erhvervsakademiuddannelse i administration

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/BJH og 2009-63/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Sydvest Rektor Henrik Larsen Tine Corfitzen Sendt pr. e-mail: syd@easv.dk, hl@easv.dk, tco@easv.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til finansøkonom Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Nordjylland Rektor Kirsten Ravn Bundgaard Lene Zakarias Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, KIB@ucn.dk, lez@ucn.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelse i energiteknologi, Erhvervsakademi

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer: 2013-63 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Rektor Niels Egelund Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: iba@iba.dk, neg@iba.dk, ohp@iba.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til produktionsteknolog AK. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen Lillebælt University College Att.: områdeleder Kirsten Hillman Sendt pr. e-mail: kihi@ucl.dk ucl@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i erhvervspædagogik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING)

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING) Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I SPORTSMANAGEMENT (OVERBYGNING) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0322 DANMARKS

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Erhvervsakademi Midtvest Att: uddannelseschef Margrethe Børsting Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af professionsbacheloruddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE INDEN FOR FINANS ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Professionsbacheloruddannelse inden for finans Erhvervsakademi

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i energiteknologi ved Erhvervsakademi MidtVest i Herning

Akademiuddannelse i energiteknologi ved Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akademiuddannelse i energiteknologi ved Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-59 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Kirsten Jensen Sendt pr. e-mail: kij@ibc.dk info@eakolding.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i webudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Akademiuddannelse i energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi (KEA) i København

Akademiuddannelse i energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi (KEA) i København Akademiuddannelse i energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi (KEA) i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-60 DANMARKS

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0113

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Akademiuddannelse i socialpædagogik ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akademiuddannelse i socialpædagogik ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i sundhedspraksis ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Akademiuddannelse i sundhedspraksis ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Akademiuddannelse i sundhedspraksis ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) december 2012 Indstilling

Læs mere

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-66

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. ACE Denmark Professionshøjskolen VIA Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE I ENERGIMANAGEMENT (OVERBYGNING) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG

PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE I ENERGIMANAGEMENT (OVERBYGNING) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSE I ENERGIMANAGEMENT (OVERBYGNING) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Professionsbacheloruddannelse (overbygning)

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere