Klima og miljø i Nykredit og vejen frem mod 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020"

Transkript

1 Klima og miljø i Nykredit og vejen frem mod 2020

2 Indhold Klima og miljø i Nykredit målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod Nykredits interne klimatiltag... 6 Nykredits klimatiltag i forhold til vores kunder... 8 Miljø i Nykredit regnskab for Redaktion: Klima og Miljø v/tom Saxlund Grafisk tilærettelæggelse: Arne Stensgaard Berg

3 Klima og miljø i Nykredit 2012 Klima- og miljøudfordringerne er blevet en væsentlig del af samfundets dagsorden. I Nykredit har vi fulgt arbejdet med Folketingets Energiaftale 2020, herunder planerne for i de kommende år, at skifte Danmarks energiforsyning fra fossilt brændstof til øget anvendelse af vedvarende energi. Energiaftalen lægger også op til at bygningers energiforbrug skal sænkes gennem energieffektiviseringer. Bygningsmassen vil derfor skulle bidrage væsentlig både når det gælder besparelser i virksomheder og private ejendomme. Med Nykredits ca. 45% markedsandel på realkreditmarkedet vil de fremtidige tiltag på bygningsområdet have stor indvirkning både på Nykredits forretning og vores kunders økonomi. Herudover ønsker Nykredit at understøtte de løsninger samfundet har brug for for at løfte de udfordringer vi står overfor i de kommende år. Nykredit har derfor valgt at undersøge Energiaftale 2020's betydning for vores kunders og for vores eget energiforbrug. Koncerndirektionen nedsatte derfor i foråret 2012 et Koncernudvalg, Klima- og miljø, med repræsentanter fra alle områder i organisationen. Udvalget har brugt tiden indtil nu til at arbejde med en klima- og miljøstrategi for årene frem mod Strategien bygger på en kombination af reduktioner internt og gradvis udvikling af forretningskoncepter, der understøtter samfundets omstilling til mere bæredygtige løsninger. 3 Vi ved, at arbejdet med klima- og miljøområdet er komplekst. En væsentlig del af strategien er derfor den retning, der er lagt, og som vil blive udformet til konkrete klima- og miljøprojekter, efterhånden som erfaringer og datagrundlag bliver udvidet, og nye muligheder åbner sig. Rigtig god læsning Bente Overgaard Koncerndirektør

4 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu I Nykredit besluttede vi i 2009 at reducere vores -udledning med 10% inden udgangen af 2011 i forhold til niveauet i Målet var et absolut mål, der indeholdt en naturlig organisk vækst. Nykredit nåede 2011-målet. Som beskrevet i Nykredits klima- og miljøregnskabet for 2010 har vi indsamlet de faktiske forbrugstal for 2011, og tallene er revideret af ekstern part i Revisionen viser en reduktion af -udledningen på 10,7%, og dermed en anelse mere end målsætningen. De reviderede forbrugstal og opgørelsen af -udledning for 2011 præsenteres i skemaform bagerst i denne publikation. Vejen til 10% reduktion af -udledningen Nedenstående illustration viser, hvorledes Nykredits -udledning har udviklet sig siden 2008 og frem til de verificerede tal for Illustrationen viser, hvordan det at arbejde med reduktion af -udledninger kræver en konstant og alsidig indsats for at minimere Nykredits -aftryk. Det absolutte mål blev sat i en tid, hvor mange organisatoriske ændringer rullede ind over Nykredit. Ændringer som blandt andet krævede en del rejseaktivitet mellem Nykredits lokationer, og som derfor bidrog til en stigning i -udledningen fra transport. Når målet alligevel blev nået, skyldes det implementeringen af en række forskellige tiltag, som har haft en positiv effekt på især elforbruget til driften af bygninger og IT, herunder: Etablering af et driftscenter, der overvåger og i de fleste tilfælde også styrer el- og varmeforbruget i Nykredits bygninger. Virtualisering af servere, så mange små fysiske servere samles på få store. Udskiftning af traditionelle lyskilder til LED belysning i alle Nykredits bygninger, hvor det har været hensigtsmæssigt. Da 2011-målet blev formuleret i 2009 valgte vi at starte med fokus på egne udledninger. Gennem arbejdet har vi fået en række erfaringer, og vi er nu klar til det næste skridt at tænke klimaog miljø ind som en naturlig del af forretningssiden. Med opnåelsen af 2011-målet har den største opgave i 2012 været udviklingen af en ny Klima- og miljøstrategi frem mod På de følgende sider, præsenteres hovedpunkterne i den nye klima- og miljøstrategi og de første konkrete tiltag som følge af strategien Tons = fald = stigning Total 2008 fra varme fra transport i bil fra transport med fly fra transport med tog fra el Total 2011

5 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Danmark står sammen med resten af verden overfor en række udfordringer på klima- og miljøområdet. I Energiaftale 2020 har et bredt folketingsflertal besluttet at imødekomme disse udfordringer ved en grundlæggende ændring af Danmarks ressourceforbrug, herunder energirenoveringer i bygningsmassen. Nykredit ønsker at bidrage til omstillingen til et grønnere Danmark, og derfor lagde vi i 2012 en ny Klima- og miljøstrategi frem mod Strategien understøtter Energiaftale 2020 med udgangspunkt i både Nykredits forretning og en ændring af egen adfærd. 1. Internt vil Nykredit begrænse virksomhedens ressourceafhængighed ved at energieffektivisere vores eget forbrug. Det vil ske ved en kombination af egne reduktioner af energiforbruget og en omlægning af energiforbrug til egne vedvarende energianlæg. Endelig vil vi arbejde på at nedbringe -udledningen fra transport. 2. På kundeområdet vil Nykredit dels via egne initiativer og dels via samarbejder med nøgleaktører på området inkludere klimaog miljøområdet som en naturlig del af organisationen. Rådgivningen og viden om klima- og miljøparametre vil blive styrket, og klima- og miljøområdet vil spille en større rolle i værdiansættelser. De to ovennævnte områder i strategien vil i de kommende år udmønte sig i konkrete initiativer og projekter, som vil blive præsenteret i Nykredits klimaregnskaber og på nykredit.dk frem mod De følgende sider beskriver de første trin i denne proces. Målet med det interne arbejde er en absolut reduktion af Nykredits samlede -udledning med 65% ved udgangen af 2020 inklusiv det bidrag, der kommer fra Energiaftale Klima- og miljøudvalg For at forankre klima- og miljøarbejdet i Nykredit og sikre en udvikling, der inkluderer og tager hensyn til et bredt udsnit af forretningen, blev der i april 2012 nedsat et koncernudvalg for klima- og miljøområdet. Koncerndirektør Bente Overgaard er formand for udvalget, der har repræsentanter fra: Kundeenheder, Kredit, HR, FM, Asset Management og Markets. Udvalget mødes 4 gange årligt. Udvalgets første opgave har været udviklingen af den nye Klima- og miljøstrategi frem mod 2020, som vil danne grundlaget for fremtidige tiltag.

6 Nykredits interne klimatiltag For at nå målet om at reducere Nykredits samlede -udledning med i alt 65% inden udgangen af 2020 er det nødvendigt med opsætning af yderligere interne målsætninger. Det vil ske ved at fokusere på to centrale områder: Grøn energi og Transport. Gennem en række større og mindre projekter vil de to områder bidrage til det samlede reduktionsmål. Transportområdet vil bidrage med 8% og Grøn energi i form af energieffektivisering og omstilling til vedvarende energikilder vil reducere udledningen med 32%. Endelig vil bidraget fra Energiaftale 2020 udgøre omkring 25% reduktion af Nykredits samlede -udledning i forhold til niveauet i Vejen til målet om 65% reduktioner i forhold til % 60% 50% 8% Andel fra transporttiltag Andel fra egne effektiviseringer Andel fra Energiplan 2020 Grøn energi Det største bidrag vil komme fra egne effektiviseringer, der reducerer forbruget af el- og varme via ny teknik indenfor it- og bygningsdrift, arbejde med klimaskærm af bygninger (fx isolering) samt medarbejderadfærd. Herudover vil vi arbejde med en omlægning af energikilder til nye vedvarende energianlæg, der producerer strøm direkte til Nykredit (fx solcelleanlæg). Målsætningen er, at disse tiltag vil medføre en energieffektivisering på 40% (målt i MWh) af Nykredits energiforbrug inden Målt i svarer det til 32% af Nykredits samlede -udledning i Målsætningen er absolut. Lavere udledning fra transport Klima- og Miljøstrategi frem mod 2020 har som mål for transportområdet at reducere Nykredits -udledning med 30% i forhold til niveauet i Reduktionen svarer til 8% af Nykredits samlede -udledning. Nykredits tiltag vil fokusere på to områder: 6 40% 30% 20% 10% 0% 32% 25% Mindre persontransport Transporten af personer søges reduceret ved at opdatere koncernens rejsepolitik, herunder undersøge mulighederne for at ændre den måde, hvorpå Nykredits medarbejdere benytter transport i arbejdssammenhæng. Der vil i de kommende år blive arbejdet med at øge brugen af alternativer til rejser som eksem pelvis virtuelle møder. Der vil også blive udarbejdet medarbejderkampagner/ materiale, der skaber opmærksomhed omkring alterna tiver til fysisk transport. Forandringer i transportmønsteret Forruden at arbejde med alternativer til medarbejdernes transport er der også behov for i de kommende år at introducere nye transportmuligheder. El-biler vil få en større plads i servicedriften, og vi vil gradvist udskifte en del af vores bilflåde med mere energivenlige bilmodeller.

7 Målrettet energieffektivisering I vores centrale driftscenter vil vi fremadrettet arbejde videre med at optimere driftstider og løsninger til den enkelte bygning. Til at identificere hvilke projekter, der vil give den største effekt nu og her, vil vi: 1. Benytte energinøgletal til at benchmarke vores bygninger. 2. Finde forklaringerne i samarbejde med vores klimapartner, SE Big Blue. 3. Udbedre bygningernes klimaskærm, teknik mm., hvor det er nødvendigt. Målet med denne øvelse er, at vi igennem en årrække vil gennemgå alle vores bygninger, således at drift og renoveringer inkluderer klima og miljø som et væsentlig parameter Grønt medarbejderfokus Nykredits medarbejdere har en central rolle i forhold til at sikre, at klima- og miljøstrategien bliver nået. Medarbejderinvolvering og adfærd vil derfor være i fokus i arbejdet med strategiens målsætninger. I flere år har der været fokus på gode grønne vaner i det daglige arbejde blandt Nykredits medarbejdere. Her er der bl.a. blevet opfordret til at printe duplex, holde videomøder og rydde op på pc ens drev. Det har medvirket til at skabe en god medarbejderadfærd og holde løbende fokus på Nykredits klima- og miljøpåvirkninger. Med lanceringen af den nye strategi, vil dette arbejde blive intensiveret og udbygget. Der vil bl.a. blive søsat interne adfærdskampagner og uddannelse, der vil øge medarbejdernes involvering og indsats. Et korps af frivillige interne Nykredit klimaambassadører vil medvirke til at sikre lokal forankring, når nye tiltag, kampagner og aktiviteter implementeres. 7 Solceller på tagene De kommende år vil der blive placeret solcelleanlæg på 3-4 udvalgte hovedlokationer i Nykredit. Anlæggene vil producere energi direkte til Nykredit og dermed bidrage til at begrænse vores -udledning. At have solceller på tagene af hovedlokationerne er ikke noget nyt for Nykredit. Siden Krystallen i 2011 blev færdigbygget, har vi produceret over kwh og dermed sparet klimaet for udledning af mere end 80 tons. Det er derfor oplagt for Nykredit at arbejde videre med de erfaringer, som vi allerede har gjort os i forbindelse med at have alternative energikilder til at supplere strømforbruget. Foto: Ture Andersen

8 Nykredits klimatiltag i forhold til kunderne På kundesiden vil klima- og miljøområdet gradvist blive integreret som en naturlig del af forretningen. Rådgivningen og viden om klima- og miljøparametre vil blive styrket. Arbejdet med dette område er komplekst og vil omfatte en række nye understøttende tiltag samt nye måder at arbejde på. Derfor går vi ind på området med en bevidsthed om, at det er en trinvis proces. De enkelte tiltag vil således udvikle sig efterhånden som muligheder og behov opstår, og vil have forskelligt fokus i de enkelte dele af forretningen. Eksempelvis: Vindmøllefinansiering i CIB/Storkunder Den danske energiaftale vil over de næste mange år føre til yderligere investeringer i vedvarende energi til forsyning af el. På baggrund af denne samfundspolitiske udvikling vil Nykredit aktivt engagere sig i området omkring vindmøllefinansiering og intensivere sin indsats yderligere på dette område. Det vil bl.a. ske ved at indtænke havvindmøller som muligt finansieringsområde. CIB/Storkunder ønsker at styrke samarbejdet med forsyningsvirksomheder. Retail vil arbejde med at gøre det enkelt for kunden at tænke klima- og miljø- faktorer ind ved fx boligrenoveringer. Asset Management øger fokus på virksomheder, der bidrager til at afhjælpe klima- og miljøudfordringerne. De efterfølgende cases beskriver de første skridt i dette arbejde. 8 Partnerskaber I arbejdet med den nye Klima- og miljøstrategi vil Nykredit indgå i relationer lokalt og nationalt for at kunne rådgive og tage beslutninger på baggrund af den nyeste viden på området. Bl.a. vil forsyningsselskaberne være centrale for Nykredits arbejde med at bidrage til Energiaftale Der vil både blive indgået inhouse-partnerskaber og kundepartnerskaber. Ved udgangen af 2012 har Nykredit valgt at indgå et klimapartnerskab med SE's klimaenhed, SE Big Blue.

9 Nykredit og boligejerne - Retail Med en markedsandel på ca. 45% af långivningen i bygningsmassen er Nykredit bevidst om ændringer i bygningssegmentet både i forhold til belåning, driftsøkonomi og den enkelte kundes daglige økonomi. Stigende energipriser, grønne afgifter og skatter betyder, at vores kunder oplever forhøjede omkostninger på eksempelvis boligøkonomi. Det er både i kundernes og vores interesse at sikre en robust boligøkonomi. En øget og intensiveret dialog med vores kunder om klima- og energirelaterede overvejelser er derfor et naturligt skridt for Nykredit. For at kunne imødekomme en øget efterspørgsel fra kunderne og for fortsat at kunne yde en kompetent og langsigtet rådgivning, vil vi indarbejde klima og miljø i uddannelsesprogrammer til vores medarbejdere. Klima- og Miljø i Nykredit Invest Nykredit Invest etablerede i 2011 aktieafdelingen Klima og Miljø. Hensigten med aktieafdelingen er at opnå gode afkast gennem bæredygtige og miljørigtige investeringer. Investeringerne er koncentreret inden for 3 grupper: 1. Bæredygtighed (vand, miljø og affaldshåndtering) udgør kernen af porteføljen med ca. 44%. Det er selskaber, som typisk er mindre følsomme for udsving i økonomien og med meget robuste forretningsmodeller. 2. Energiforsyning og produktion (intelligent forsyning, vedvarende energi, energieffektivitet) udgør 32% af porteføljen. Fokus er på energieffektivitet, hvor der findes mange meget oplagte løsninger med korte tilbagebetalingstider. Dertil kommer underleverandører eller forsyningsselskaber inden for vedvarende energi. 3. Grøn transport og industriprocesser (nye energivenlige transport- og brændstofformer samt ressourcevenlige produktionsprocesser) udgør 24% af porteføljen. Her er fokus på underleverandører med stærke produkter, godt salg og bred kundegruppe. Derved undgår porteføljen at blive afhængig af bestemte teknologiers succes. Aktieafdelingen, Klima og Miljø, investerer langsigtet. Allerede ved udgangen af 2012 viser afdelingen dog et godt absolut afkast, og et afkast, der er højere end gennemsnittet for sammenlignelige afdelinger - og med lavere risiko i investeringerne. Miljø 25% Affald 9% Vedv. energi 15% Porteføljens sektorsammensætning Vand 10% Energieffekt. 17% Grøn transport Intelligent 11% ind. løsn. Emission 7% 6% 9 Klima- og miljø's betydning for ejendommes omsættelighed Nykredit tror, at energirenoverede ejendomme vil være attraktive fremover og at ejendommes energistandard på sigt vil få betydning for værdiansættelsen. På den baggrund har vi øget fokus på indsamling af klimaog energidata, som eksempelvis energimærkning af ejendomme.

10 Miljø i Nykredit I Nykredit arbejder vi med miljøområdet ved at samarbejde med andre indkøbere og have fokus på vores eget affald. Læs mere i de to cases nedenfor. Virksomhedsnetværk med fokus på miljø Sammen med fem andre danske virksomheder indmeldte Nykredit sig i 2012 i et nyt virksomhedsnetværk, der skal fremme bæredygtige indkøb. Miljømærkning Danmark er initiativtager til netværket ved navn: Vi køber miljømærket Et netværk for indkøb med omtanke. Gennem medlemskabet forventer Nykredit at lære af de andre virksomheders erfaringer på området samt udveksle idéer med Miljømærkning Danmark om miljømærkning af nye områder eller produkter. Affaldshåndtering i alle lokationer 10 I 2012 indførte Nykredit en ny og mere miljøvenlig måde at sortere affald i alle Nykredits Centre. Systemet skåner miljøet ved bl.a. at optimere sortering og genanvendelse samt begrænse antallet af afhentninger, og har fungeret i Hovedsædet siden slutningen af At affaldssystemet nu er implementeret i samtlige bygninger, betyder et langt bedre overblik over affaldstyper og -mængder og forventes at resultere i en højere genanvendelsesprocent og økonomiske besparelser.

11 -regnskab for 2011 Hovedsædet+ stabshuse Centre Datterselskaber JN data ** Total Koncern Nykredit fakta Antal bygninger Heraf lejemål Opvarmet areal, m Antal ansatte, totalt Antal fuldtidsansatte (FTE) Forbrugsdata Elforbrug (MWh) Opvarmning (MWh) Opvarmning - Graddage koorigeret (MWh)* Vandforbrug (m 3 ) Total energiforbrug (MWh) KPI er Opvarmet areal pr. medarbejder (m 2 ) Elforbrug pr. medarbejder (kwh) Elforbrug pr. kvadratmeter (kwh) Varmeforbrug pr. medarbejder (kwh) Varmeforbrug pr. kvadratmeter (kwh) Vandforbrug pr. medarbejder (liter) Vandforbrug pr. kvadratmeter (liter) Samlet energiforbrug pr. medarbejder (kwh) Samlet energiforbrug pr. kvadratmeter (kwh) Transport Firma/bruttokontraktbiler, diesel (km) Firma/bruttokontraktbiler, benzin (km) Transport egne bil (km) Taxakørsel (km) Tog (km) Fly (km) udledninger, i alt Elforbrug (ton) Varmeforbrug (ton) Flyrejser (ton) Togrejser (ton) Firma/brutto-kontraktbiler (ton) Kørsel i egne biler (ton) Taxakørsel (ton) - - 0, Transport totalt (ton) Samlet -udledning (ton) udledninger pr medarbejder (tons/fte) 2,96 11 * Dataopgørelsen er baseret på graddagekorriget varmeforbrug, svarende til et normalår. ** Energiforbruget hos JN Data er indregnet med en andel på 30%, idet Nykredit har beslaglagt ca. 30% af driften. Antal kilometer og udledning fra transport for JN Data er baseret på den fordeling som også anvendes til udgiftsfordelingen. *** Det opvarmede areal er steget i forhold til opgørelsen i klima- og miljøregnskabet for Dette skyldes dels at Nykredit har taget en ny bygning i brug i 2011 og at opgørelsesmetoden for opvarmet areal er gået over til standarden B311.

12 Nykredit Kalvebod Brygge København nykredit.dk /Jannerup Offset A/S Nykredit

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor BedreBolig i Gate 21 26. Marts 2014 Tom Saxlund, Nykredit Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredits klima- og miljøstrategi

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima og miljø i Nykredit Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredit tager i kraft af sin markedsmæssige position et medansvar

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Klimaredegørelsen 2013

Klimaredegørelsen 2013 Klimaredegørelsen 2013 Udfordringerne på klima- og energiområdet er ikke blevet mindre de seneste år. Skal den globale temperaturstigning holdes på kun 2 grader, er det afgørende, at vi alle tager ansvar

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Janderup Billum Lokal energi

Janderup Billum Lokal energi Janderup Billum Lokal energi Dagsorden: 1. Velkomst 2. Hvordan er det gået indtil nu Janderup v. Kim Tobiasen Billum 3. Varde Kommunes Energistrategi v. Teknik- og Miljøchef Mette Christensen, Varde Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Klimaregnskab 2010. Energistyrelsen

Klimaregnskab 2010. Energistyrelsen Klimaregnskab 2010 Energistyrelsen Klimaregnskab 2010 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K CVR 59 77 87 14 EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-902-3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

Klimaregnskab 2012. Forsikring & Pension

Klimaregnskab 2012. Forsikring & Pension Klimaregnskab 2012 Forord s samlede CO 2 emission faldt med 19 % fra 2011 til 2012. Det betyder, at vi fra 2010 til 2012 har reduceret vores CO 2 udledning med 29 %. Det skyldes i høj grad, at miljødeklarationerne

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

ENERGISTYRELSENS KLIMAREGNSKAB

ENERGISTYRELSENS KLIMAREGNSKAB ENERGISTYRELSENS KLIMAREGNSKAB 2012 Klimaregnskab 2012 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-7844-992-4 København 15. april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune CO2LIGHT A/S præsenterer Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune Carsten Tilm 16.11.2012 FORTROLIGT - må ikke videresendes uden CO2LIGHT s tilladelse Foreslålet

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 29.04.2013 Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 7 6. Konklusion side 11

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere