Klima og miljø i Nykredit og vejen frem mod 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020"

Transkript

1 Klima og miljø i Nykredit og vejen frem mod 2020

2 Indhold Klima og miljø i Nykredit målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod Nykredits interne klimatiltag... 6 Nykredits klimatiltag i forhold til vores kunder... 8 Miljø i Nykredit regnskab for Redaktion: Klima og Miljø v/tom Saxlund Grafisk tilærettelæggelse: Arne Stensgaard Berg

3 Klima og miljø i Nykredit 2012 Klima- og miljøudfordringerne er blevet en væsentlig del af samfundets dagsorden. I Nykredit har vi fulgt arbejdet med Folketingets Energiaftale 2020, herunder planerne for i de kommende år, at skifte Danmarks energiforsyning fra fossilt brændstof til øget anvendelse af vedvarende energi. Energiaftalen lægger også op til at bygningers energiforbrug skal sænkes gennem energieffektiviseringer. Bygningsmassen vil derfor skulle bidrage væsentlig både når det gælder besparelser i virksomheder og private ejendomme. Med Nykredits ca. 45% markedsandel på realkreditmarkedet vil de fremtidige tiltag på bygningsområdet have stor indvirkning både på Nykredits forretning og vores kunders økonomi. Herudover ønsker Nykredit at understøtte de løsninger samfundet har brug for for at løfte de udfordringer vi står overfor i de kommende år. Nykredit har derfor valgt at undersøge Energiaftale 2020's betydning for vores kunders og for vores eget energiforbrug. Koncerndirektionen nedsatte derfor i foråret 2012 et Koncernudvalg, Klima- og miljø, med repræsentanter fra alle områder i organisationen. Udvalget har brugt tiden indtil nu til at arbejde med en klima- og miljøstrategi for årene frem mod Strategien bygger på en kombination af reduktioner internt og gradvis udvikling af forretningskoncepter, der understøtter samfundets omstilling til mere bæredygtige løsninger. 3 Vi ved, at arbejdet med klima- og miljøområdet er komplekst. En væsentlig del af strategien er derfor den retning, der er lagt, og som vil blive udformet til konkrete klima- og miljøprojekter, efterhånden som erfaringer og datagrundlag bliver udvidet, og nye muligheder åbner sig. Rigtig god læsning Bente Overgaard Koncerndirektør

4 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu I Nykredit besluttede vi i 2009 at reducere vores -udledning med 10% inden udgangen af 2011 i forhold til niveauet i Målet var et absolut mål, der indeholdt en naturlig organisk vækst. Nykredit nåede 2011-målet. Som beskrevet i Nykredits klima- og miljøregnskabet for 2010 har vi indsamlet de faktiske forbrugstal for 2011, og tallene er revideret af ekstern part i Revisionen viser en reduktion af -udledningen på 10,7%, og dermed en anelse mere end målsætningen. De reviderede forbrugstal og opgørelsen af -udledning for 2011 præsenteres i skemaform bagerst i denne publikation. Vejen til 10% reduktion af -udledningen Nedenstående illustration viser, hvorledes Nykredits -udledning har udviklet sig siden 2008 og frem til de verificerede tal for Illustrationen viser, hvordan det at arbejde med reduktion af -udledninger kræver en konstant og alsidig indsats for at minimere Nykredits -aftryk. Det absolutte mål blev sat i en tid, hvor mange organisatoriske ændringer rullede ind over Nykredit. Ændringer som blandt andet krævede en del rejseaktivitet mellem Nykredits lokationer, og som derfor bidrog til en stigning i -udledningen fra transport. Når målet alligevel blev nået, skyldes det implementeringen af en række forskellige tiltag, som har haft en positiv effekt på især elforbruget til driften af bygninger og IT, herunder: Etablering af et driftscenter, der overvåger og i de fleste tilfælde også styrer el- og varmeforbruget i Nykredits bygninger. Virtualisering af servere, så mange små fysiske servere samles på få store. Udskiftning af traditionelle lyskilder til LED belysning i alle Nykredits bygninger, hvor det har været hensigtsmæssigt. Da 2011-målet blev formuleret i 2009 valgte vi at starte med fokus på egne udledninger. Gennem arbejdet har vi fået en række erfaringer, og vi er nu klar til det næste skridt at tænke klimaog miljø ind som en naturlig del af forretningssiden. Med opnåelsen af 2011-målet har den største opgave i 2012 været udviklingen af en ny Klima- og miljøstrategi frem mod På de følgende sider, præsenteres hovedpunkterne i den nye klima- og miljøstrategi og de første konkrete tiltag som følge af strategien Tons = fald = stigning Total 2008 fra varme fra transport i bil fra transport med fly fra transport med tog fra el Total 2011

5 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Danmark står sammen med resten af verden overfor en række udfordringer på klima- og miljøområdet. I Energiaftale 2020 har et bredt folketingsflertal besluttet at imødekomme disse udfordringer ved en grundlæggende ændring af Danmarks ressourceforbrug, herunder energirenoveringer i bygningsmassen. Nykredit ønsker at bidrage til omstillingen til et grønnere Danmark, og derfor lagde vi i 2012 en ny Klima- og miljøstrategi frem mod Strategien understøtter Energiaftale 2020 med udgangspunkt i både Nykredits forretning og en ændring af egen adfærd. 1. Internt vil Nykredit begrænse virksomhedens ressourceafhængighed ved at energieffektivisere vores eget forbrug. Det vil ske ved en kombination af egne reduktioner af energiforbruget og en omlægning af energiforbrug til egne vedvarende energianlæg. Endelig vil vi arbejde på at nedbringe -udledningen fra transport. 2. På kundeområdet vil Nykredit dels via egne initiativer og dels via samarbejder med nøgleaktører på området inkludere klimaog miljøområdet som en naturlig del af organisationen. Rådgivningen og viden om klima- og miljøparametre vil blive styrket, og klima- og miljøområdet vil spille en større rolle i værdiansættelser. De to ovennævnte områder i strategien vil i de kommende år udmønte sig i konkrete initiativer og projekter, som vil blive præsenteret i Nykredits klimaregnskaber og på nykredit.dk frem mod De følgende sider beskriver de første trin i denne proces. Målet med det interne arbejde er en absolut reduktion af Nykredits samlede -udledning med 65% ved udgangen af 2020 inklusiv det bidrag, der kommer fra Energiaftale Klima- og miljøudvalg For at forankre klima- og miljøarbejdet i Nykredit og sikre en udvikling, der inkluderer og tager hensyn til et bredt udsnit af forretningen, blev der i april 2012 nedsat et koncernudvalg for klima- og miljøområdet. Koncerndirektør Bente Overgaard er formand for udvalget, der har repræsentanter fra: Kundeenheder, Kredit, HR, FM, Asset Management og Markets. Udvalget mødes 4 gange årligt. Udvalgets første opgave har været udviklingen af den nye Klima- og miljøstrategi frem mod 2020, som vil danne grundlaget for fremtidige tiltag.

6 Nykredits interne klimatiltag For at nå målet om at reducere Nykredits samlede -udledning med i alt 65% inden udgangen af 2020 er det nødvendigt med opsætning af yderligere interne målsætninger. Det vil ske ved at fokusere på to centrale områder: Grøn energi og Transport. Gennem en række større og mindre projekter vil de to områder bidrage til det samlede reduktionsmål. Transportområdet vil bidrage med 8% og Grøn energi i form af energieffektivisering og omstilling til vedvarende energikilder vil reducere udledningen med 32%. Endelig vil bidraget fra Energiaftale 2020 udgøre omkring 25% reduktion af Nykredits samlede -udledning i forhold til niveauet i Vejen til målet om 65% reduktioner i forhold til % 60% 50% 8% Andel fra transporttiltag Andel fra egne effektiviseringer Andel fra Energiplan 2020 Grøn energi Det største bidrag vil komme fra egne effektiviseringer, der reducerer forbruget af el- og varme via ny teknik indenfor it- og bygningsdrift, arbejde med klimaskærm af bygninger (fx isolering) samt medarbejderadfærd. Herudover vil vi arbejde med en omlægning af energikilder til nye vedvarende energianlæg, der producerer strøm direkte til Nykredit (fx solcelleanlæg). Målsætningen er, at disse tiltag vil medføre en energieffektivisering på 40% (målt i MWh) af Nykredits energiforbrug inden Målt i svarer det til 32% af Nykredits samlede -udledning i Målsætningen er absolut. Lavere udledning fra transport Klima- og Miljøstrategi frem mod 2020 har som mål for transportområdet at reducere Nykredits -udledning med 30% i forhold til niveauet i Reduktionen svarer til 8% af Nykredits samlede -udledning. Nykredits tiltag vil fokusere på to områder: 6 40% 30% 20% 10% 0% 32% 25% Mindre persontransport Transporten af personer søges reduceret ved at opdatere koncernens rejsepolitik, herunder undersøge mulighederne for at ændre den måde, hvorpå Nykredits medarbejdere benytter transport i arbejdssammenhæng. Der vil i de kommende år blive arbejdet med at øge brugen af alternativer til rejser som eksem pelvis virtuelle møder. Der vil også blive udarbejdet medarbejderkampagner/ materiale, der skaber opmærksomhed omkring alterna tiver til fysisk transport. Forandringer i transportmønsteret Forruden at arbejde med alternativer til medarbejdernes transport er der også behov for i de kommende år at introducere nye transportmuligheder. El-biler vil få en større plads i servicedriften, og vi vil gradvist udskifte en del af vores bilflåde med mere energivenlige bilmodeller.

7 Målrettet energieffektivisering I vores centrale driftscenter vil vi fremadrettet arbejde videre med at optimere driftstider og løsninger til den enkelte bygning. Til at identificere hvilke projekter, der vil give den største effekt nu og her, vil vi: 1. Benytte energinøgletal til at benchmarke vores bygninger. 2. Finde forklaringerne i samarbejde med vores klimapartner, SE Big Blue. 3. Udbedre bygningernes klimaskærm, teknik mm., hvor det er nødvendigt. Målet med denne øvelse er, at vi igennem en årrække vil gennemgå alle vores bygninger, således at drift og renoveringer inkluderer klima og miljø som et væsentlig parameter Grønt medarbejderfokus Nykredits medarbejdere har en central rolle i forhold til at sikre, at klima- og miljøstrategien bliver nået. Medarbejderinvolvering og adfærd vil derfor være i fokus i arbejdet med strategiens målsætninger. I flere år har der været fokus på gode grønne vaner i det daglige arbejde blandt Nykredits medarbejdere. Her er der bl.a. blevet opfordret til at printe duplex, holde videomøder og rydde op på pc ens drev. Det har medvirket til at skabe en god medarbejderadfærd og holde løbende fokus på Nykredits klima- og miljøpåvirkninger. Med lanceringen af den nye strategi, vil dette arbejde blive intensiveret og udbygget. Der vil bl.a. blive søsat interne adfærdskampagner og uddannelse, der vil øge medarbejdernes involvering og indsats. Et korps af frivillige interne Nykredit klimaambassadører vil medvirke til at sikre lokal forankring, når nye tiltag, kampagner og aktiviteter implementeres. 7 Solceller på tagene De kommende år vil der blive placeret solcelleanlæg på 3-4 udvalgte hovedlokationer i Nykredit. Anlæggene vil producere energi direkte til Nykredit og dermed bidrage til at begrænse vores -udledning. At have solceller på tagene af hovedlokationerne er ikke noget nyt for Nykredit. Siden Krystallen i 2011 blev færdigbygget, har vi produceret over kwh og dermed sparet klimaet for udledning af mere end 80 tons. Det er derfor oplagt for Nykredit at arbejde videre med de erfaringer, som vi allerede har gjort os i forbindelse med at have alternative energikilder til at supplere strømforbruget. Foto: Ture Andersen

8 Nykredits klimatiltag i forhold til kunderne På kundesiden vil klima- og miljøområdet gradvist blive integreret som en naturlig del af forretningen. Rådgivningen og viden om klima- og miljøparametre vil blive styrket. Arbejdet med dette område er komplekst og vil omfatte en række nye understøttende tiltag samt nye måder at arbejde på. Derfor går vi ind på området med en bevidsthed om, at det er en trinvis proces. De enkelte tiltag vil således udvikle sig efterhånden som muligheder og behov opstår, og vil have forskelligt fokus i de enkelte dele af forretningen. Eksempelvis: Vindmøllefinansiering i CIB/Storkunder Den danske energiaftale vil over de næste mange år føre til yderligere investeringer i vedvarende energi til forsyning af el. På baggrund af denne samfundspolitiske udvikling vil Nykredit aktivt engagere sig i området omkring vindmøllefinansiering og intensivere sin indsats yderligere på dette område. Det vil bl.a. ske ved at indtænke havvindmøller som muligt finansieringsområde. CIB/Storkunder ønsker at styrke samarbejdet med forsyningsvirksomheder. Retail vil arbejde med at gøre det enkelt for kunden at tænke klima- og miljø- faktorer ind ved fx boligrenoveringer. Asset Management øger fokus på virksomheder, der bidrager til at afhjælpe klima- og miljøudfordringerne. De efterfølgende cases beskriver de første skridt i dette arbejde. 8 Partnerskaber I arbejdet med den nye Klima- og miljøstrategi vil Nykredit indgå i relationer lokalt og nationalt for at kunne rådgive og tage beslutninger på baggrund af den nyeste viden på området. Bl.a. vil forsyningsselskaberne være centrale for Nykredits arbejde med at bidrage til Energiaftale Der vil både blive indgået inhouse-partnerskaber og kundepartnerskaber. Ved udgangen af 2012 har Nykredit valgt at indgå et klimapartnerskab med SE's klimaenhed, SE Big Blue.

9 Nykredit og boligejerne - Retail Med en markedsandel på ca. 45% af långivningen i bygningsmassen er Nykredit bevidst om ændringer i bygningssegmentet både i forhold til belåning, driftsøkonomi og den enkelte kundes daglige økonomi. Stigende energipriser, grønne afgifter og skatter betyder, at vores kunder oplever forhøjede omkostninger på eksempelvis boligøkonomi. Det er både i kundernes og vores interesse at sikre en robust boligøkonomi. En øget og intensiveret dialog med vores kunder om klima- og energirelaterede overvejelser er derfor et naturligt skridt for Nykredit. For at kunne imødekomme en øget efterspørgsel fra kunderne og for fortsat at kunne yde en kompetent og langsigtet rådgivning, vil vi indarbejde klima og miljø i uddannelsesprogrammer til vores medarbejdere. Klima- og Miljø i Nykredit Invest Nykredit Invest etablerede i 2011 aktieafdelingen Klima og Miljø. Hensigten med aktieafdelingen er at opnå gode afkast gennem bæredygtige og miljørigtige investeringer. Investeringerne er koncentreret inden for 3 grupper: 1. Bæredygtighed (vand, miljø og affaldshåndtering) udgør kernen af porteføljen med ca. 44%. Det er selskaber, som typisk er mindre følsomme for udsving i økonomien og med meget robuste forretningsmodeller. 2. Energiforsyning og produktion (intelligent forsyning, vedvarende energi, energieffektivitet) udgør 32% af porteføljen. Fokus er på energieffektivitet, hvor der findes mange meget oplagte løsninger med korte tilbagebetalingstider. Dertil kommer underleverandører eller forsyningsselskaber inden for vedvarende energi. 3. Grøn transport og industriprocesser (nye energivenlige transport- og brændstofformer samt ressourcevenlige produktionsprocesser) udgør 24% af porteføljen. Her er fokus på underleverandører med stærke produkter, godt salg og bred kundegruppe. Derved undgår porteføljen at blive afhængig af bestemte teknologiers succes. Aktieafdelingen, Klima og Miljø, investerer langsigtet. Allerede ved udgangen af 2012 viser afdelingen dog et godt absolut afkast, og et afkast, der er højere end gennemsnittet for sammenlignelige afdelinger - og med lavere risiko i investeringerne. Miljø 25% Affald 9% Vedv. energi 15% Porteføljens sektorsammensætning Vand 10% Energieffekt. 17% Grøn transport Intelligent 11% ind. løsn. Emission 7% 6% 9 Klima- og miljø's betydning for ejendommes omsættelighed Nykredit tror, at energirenoverede ejendomme vil være attraktive fremover og at ejendommes energistandard på sigt vil få betydning for værdiansættelsen. På den baggrund har vi øget fokus på indsamling af klimaog energidata, som eksempelvis energimærkning af ejendomme.

10 Miljø i Nykredit I Nykredit arbejder vi med miljøområdet ved at samarbejde med andre indkøbere og have fokus på vores eget affald. Læs mere i de to cases nedenfor. Virksomhedsnetværk med fokus på miljø Sammen med fem andre danske virksomheder indmeldte Nykredit sig i 2012 i et nyt virksomhedsnetværk, der skal fremme bæredygtige indkøb. Miljømærkning Danmark er initiativtager til netværket ved navn: Vi køber miljømærket Et netværk for indkøb med omtanke. Gennem medlemskabet forventer Nykredit at lære af de andre virksomheders erfaringer på området samt udveksle idéer med Miljømærkning Danmark om miljømærkning af nye områder eller produkter. Affaldshåndtering i alle lokationer 10 I 2012 indførte Nykredit en ny og mere miljøvenlig måde at sortere affald i alle Nykredits Centre. Systemet skåner miljøet ved bl.a. at optimere sortering og genanvendelse samt begrænse antallet af afhentninger, og har fungeret i Hovedsædet siden slutningen af At affaldssystemet nu er implementeret i samtlige bygninger, betyder et langt bedre overblik over affaldstyper og -mængder og forventes at resultere i en højere genanvendelsesprocent og økonomiske besparelser.

11 -regnskab for 2011 Hovedsædet+ stabshuse Centre Datterselskaber JN data ** Total Koncern Nykredit fakta Antal bygninger Heraf lejemål Opvarmet areal, m Antal ansatte, totalt Antal fuldtidsansatte (FTE) Forbrugsdata Elforbrug (MWh) Opvarmning (MWh) Opvarmning - Graddage koorigeret (MWh)* Vandforbrug (m 3 ) Total energiforbrug (MWh) KPI er Opvarmet areal pr. medarbejder (m 2 ) Elforbrug pr. medarbejder (kwh) Elforbrug pr. kvadratmeter (kwh) Varmeforbrug pr. medarbejder (kwh) Varmeforbrug pr. kvadratmeter (kwh) Vandforbrug pr. medarbejder (liter) Vandforbrug pr. kvadratmeter (liter) Samlet energiforbrug pr. medarbejder (kwh) Samlet energiforbrug pr. kvadratmeter (kwh) Transport Firma/bruttokontraktbiler, diesel (km) Firma/bruttokontraktbiler, benzin (km) Transport egne bil (km) Taxakørsel (km) Tog (km) Fly (km) udledninger, i alt Elforbrug (ton) Varmeforbrug (ton) Flyrejser (ton) Togrejser (ton) Firma/brutto-kontraktbiler (ton) Kørsel i egne biler (ton) Taxakørsel (ton) - - 0, Transport totalt (ton) Samlet -udledning (ton) udledninger pr medarbejder (tons/fte) 2,96 11 * Dataopgørelsen er baseret på graddagekorriget varmeforbrug, svarende til et normalår. ** Energiforbruget hos JN Data er indregnet med en andel på 30%, idet Nykredit har beslaglagt ca. 30% af driften. Antal kilometer og udledning fra transport for JN Data er baseret på den fordeling som også anvendes til udgiftsfordelingen. *** Det opvarmede areal er steget i forhold til opgørelsen i klima- og miljøregnskabet for Dette skyldes dels at Nykredit har taget en ny bygning i brug i 2011 og at opgørelsesmetoden for opvarmet areal er gået over til standarden B311.

12 Nykredit Kalvebod Brygge København nykredit.dk /Jannerup Offset A/S Nykredit

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Energi Fondens Sommerskole

Energi Fondens Sommerskole Energi Fondens Sommerskole Tom Saxlund, Klima og lokalisering 20.8.2015, Comwell Sorø Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredit tager i kraft af sin markedsmæssige position et medansvar for den omstilling,

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2012 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 212 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1. Året der gik...2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus...4 2. Analyser og rapportering...5

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014

Klima og miljø i Nykredit. Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima og miljø i Nykredit Konference om Dansk Mikrokraftvarme, Bella Sky Comwell 23. september 2014 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredit tager i kraft af sin markedsmæssige position et medansvar

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor

Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor Energieffektive boliger perspektivet fra den finansielle sektor BedreBolig i Gate 21 26. Marts 2014 Tom Saxlund, Nykredit Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020 Nykredits klima- og miljøstrategi

Læs mere

Klima- og miljøregnskab i tal 2015

Klima- og miljøregnskab i tal 2015 Klima- og miljøregnskab i tal INDLEDNING I Nykredit arbejder vi hele tiden på at integrere klima- og miljøforbedringer - både i samarbejdet med vores kunder og ved at reducere vores eget forbrug. Indholdet

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 216 BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, el

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Status på projekter 2012... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Energibesparelser

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Inddrage børnene i at spare på forbrug Grønne

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Miljørapportering 2010

Miljørapportering 2010 Miljørapportering 2010 Indholdsfortegnelse Emissioner 03 Udvikling Oversigt 04 Antal medarbejdere PFA Koncernen 05 El & fjernvarme Sundkrogsgade 4 06 Flyrejser 07 Bilkørsel 08 Papir 09 reduktion 10 Scope-oversigt

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere