Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polit, kandidater kan vælge at benytte betegnelsen cand. oecon,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polit, kandidater kan vælge at benytte betegnelsen cand. oecon,"

Transkript

1 1 Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008 ordning) Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polit, kandidater kan vælge at benytte betegnelsen cand. oecon, og på engelsk Master of Science (MSc) in Economics. Ved særlige valg af fag beskrevet i denne studieordning opnås retten til at betegne sig som cand. polit (finansiering) eller Master of Science (MSc) in economics (finance). 1. Præambel 1.1 Denne studieordning er delvist godkendt af Dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet efterår 2008 og endeligt godkendt januar Ændringer er godkendt i november 2009, februar 2010, august 2010, august 2011 og januar Senest er der godkendt ændringer i oktober 2012 med virkning fra 15. november Studieordningen har hjemmel i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor og kandidatuddannelser ved universiteterne som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 (Uddannelsesbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. nr. 213 af 21. februar 2012 om adgang ved kandidatuddannelser ved universiteterne (Kandidatadgangsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr.666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Karakterbekendtgørelsen). 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv. 2.1 Formål 1. Kandidatuddannelsens formål er i overensstemmelse med uddannelsesbekendtgørelsen at sikre de studerende mulighed for dygtiggørelse og specialisering inden for økonomisk og økonometrisk teori og anvendelse og for at beskæftige sig med andre samfundsvidenskabelige discipliner. 2. Give den studerende videregående faglig viden, teoretiske kvalifikationer og metodiske kompetencer, så de studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse avancerede, komplekse problemstillinger inden for økonomi og økonometri. 3. Give den studerende grundlag for udøvelse af økonomiske erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en PhD uddannelse i økonomi Kompetenceprofil Målet for Københavns Universitets forskningsbaserede kandidatuddannelse i økonom i er at give de studerende en solid og internationalt anerkendt udvikling af deres kompetencer i økonomi, økonometri og anvendelserne af disse i samfunds og erhvervsøkonomisk sammenhæng. Den studerende skal således erhverve kompetence til konstruktivt at erkende, strukturere og løse økonomiske problemer. Uddannelsen er sammensat på en sådan måde, at evnen til stadig, kritisk, personlig videnudvikling fremmes. Uddannelsen tilbyder de studerende stor valgfrihed, som giver mulighed for specialisering i videregående økonomi, politisk økonomi og økonometri, ligesom der er mulighed for at vælge et større eller mindre antal bredt orienterede fag også inden for andre samfundsvidenskabelige felter end økonomi. Specialiserer studerende sig inden for finansiering kan opnås en særlig gradsbetegnelse. 1

2 2 Alle studerende tilbydes et studieophold på et anerkendt udenlandsk universitet, hvorfra aflagte eksamener kan indmeriteres i kandidatuddannelsen på Københavns Universitet. De fleste af uddannelses fagelementer (fag, øvelser og speciale) udbydes eller lader sig gennemføre på engelsk. Man kan således gennemføre uddannelsen uden at kunne arbejde på det danske sprog. 2.3 Normering og gennemførelsestid Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ects, jf. 17 i uddannelsesbekendtgørelsen, svarende til 2 års heltidsstudier. Uddannelsen er opbygget af kurser og øvelser svarende til 90 ects points og et speciale svarende til 30 ects points. Den studerende kan frit vælge sine fag. Hvis man ønsker at opnå betegnelsen cand.polit (finansiering), skal man læse f mærkede kurser svarende til 45 ects, tage én finansieringsorienteret øvelse (f mærket) samt skrive et finansieringsorienteret speciale. En studerende, der specialiserer sig i finansiering, skal have godkendt sit studieprogram af studielederen. De studerende skal overholde universitetets generelle aktivitetskrav, hvis sådanne er fastsat. De studerende skal ligeledes opfylde Økonomisk Instituts lokale aktivitetskrav, der foreskriver, at man består eksamener m.v. svarende til mindst 60 etcs points inden for 2 år. Senest tre år fra indskrivning på kandidatuddannelsen skal den studerende indgå specialekontrakt. Dette gælder for studerende optaget på kandidatuddannelsen fra 1. september Studerende, der ikke overholder gældende aktivitetskrav eller krav om indgåelse af specialekontrakt senest tre år fra indskrivningstidspunktet, udskrives af universitetet, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsens 17, stk. 3. Før evt. udskrivning vil der blive tilbudt vejledning. Der kan dispenseres fra aktivitetskravene og kravet om indgåelse af specialekontrakt, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 2.4 Optagelseskrav Følgende uddannelser er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen i økonomi på Københavns Universitet: Bacheloruddannelse i Økonomi fra Københavns Universitet Bacheloruddannelse i Jordbrugsøkonomi fra Københavns Universitet Bacheloruddannelse i Matematik Økonomi fra Aarhus eller Københavns Universitet Bacheloruddannelsen HA Matematik fra CBS eller Aarhus Universitet Hvad angår: Bacheloruddannelse i økonomi fra Aalborg, Aarhus eller Syddansk Universitet, så kan sådanne ansøgere optages, hvis det efter en konkret, individuel faglig vurdering konstateres at de har faglige kompetencer i økonomi og økonometri svarende til vores fag Mikro C, Makro C og Økonometri C. Er disse forudsætninger ikke til stede, så kan ansøgerne optages under forudsætning af supplering svarende til indholdet af et eller flere af disse fag. Denne supplering skal være gennemført inden optagelsen. Reglen om eventuel supplering gælder fra og med 1. februar

3 3 Bacheloruddannelse i HA (almen) fra AU, SDU og CBS, så kan sådanne ansøgere optages under forudsætning af supplering svarende til vores fag Mikro C, Makro C og Økonometri C. Denne supplering skal være gennemført inden optagelsen. Man kan ligeledes på baggrund af en konkret, individuel, faglig vurdering blive optaget på baggrund af bacheloruddannelser i økonomi fra udenlandske universiteter. Økonomisk Institut kan efter faglig vurdering stille krav til indretningen af kandidatuddannelsen herunder kræve, at man tager specifikke valgfag. Udenlandske studerende, der optages på kandidatuddannelsen skal dokumentere deres færdigheder i engelsk, hvis dette ikke er deres modersmål. 3. Uddannelsens indhold og faglige profil 3.1 Kandidatuddannelsens overordnede indhold Uddannelsen udbygger de kundskaber og den indsigt, som er erhvervet på bacheloruddannelsen. Uddannelsen kan gennemføres på enten dansk eller engelsk 3.2 Moduler Uddannelsen består af konstituerende fagelementer for uddannelsens særlige faglige kompetence og identitet svarende til mindst 90 ects points. Kandidatspecialet udgør heraf 30 ects points. De studerende kan vælge fagene frit idet dog finansieringsstuderende har ovennævnte, særlige vilkår og alle fag, der udbydes af Økonomisk Institut på Københavns Universitet er at regne som konstituerende. Alle studerende skal udarbejde et speciale og skrive to eller tre økonomiske øvelser. Overblik over kandidatuddannelsen: Fagelementer Ects points 10 (eller 9) valgfag 10*7½ (eller 9*7½ ) 2 (eller 3) økonomiske øvelser 2*7½ (eller 3*7½) Speciale 30 Ialt 120 Ved opnåelse af merit fra andre institutioner, herunder udenlandske universiteter, sikres at mængden af ikke konstituerende fag (omtalt som nabofag ) ikke udgør mere end 30 etcs points. Nabofag er samfundsvidenskabelige fag, der ikke kan regnes som relaterede til økonomisk teori og økonometri; studerende kan altid læse matematiske fag, der styrker og videreudvikler deres kompetencer inden for økonomisk teori og økonometri. Det er muligt på kandidatuddannelsen at skrive overbygningsopgaver, jf. pkt 4.5 og at deltage i frie seminarer, jf. pkt 4.6 i stedet for at gennemføre valgfag. 3.3 Uddannelsens enkelte fagelementer Der henvises til punkt 6 Fagkatalog, hvor indholdet i alle uddannelsens fag er beskrevet. 3.4 Valgfag 3

4 4 Alle uddannelsens fag er valgfag, idet der dog er restriktioner på valget af fag, når man ønsker at opnå betegnelsen cand. polit (finansiering). 3.5 Udlandsophold Det er muligt at tage på studieophold i udlandet som en del af kandidatuddannelsen. Under sådanne ophold, der kan tage karakter af udvekslingsophold, deltagelse i summer schools eller erhvervelse af hele udenlandske grader kan optrænes op til 60 ects points. Økonomisk studienævn kan dispensere for denne øvre grænse. Meritoverførsel af fag taget på et udenlandsk universitet forudsætter, at faget efter en faglig vurdering kan erstatte et fagelement på kandidatuddannelsen. Se nærmere pkt. 5.5 om merit for beståede uddannelseselementer. 3.6 Speciale Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Kandidatspecialet afslutter uddannelsen, medmindre universitetet (studienævn) dispenserer fra denne regel, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 19, stk. 5. Se en nærmere beskrivelse af fagelementet under punkt 6 Fagkatalog vedr. fagelementet speciale, herunder krav om godkendelse af emne og afleveringsfrist. 3.7 Muligheder for specialiseringer Det er i øjeblikket muligt at specialisere sig i finansiering der vil senere blive givet mulighed for andre specialiseringer. 4. Eksamen Formålet med eksamen er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål, kompetencer og faglige krav, som er fastsat for uddannelsen i uddannelsesbekendtgørelsen, studieordningen mv., jf. eksamensbekendtgørelsen 2, stk. 1. Prøveformen skal tilgodese fagelementets formål og afspejle undervisningens indhold, jf. 3, stk. 1 i eksamensbekendtgørelsen. 4.1 Generelt om eksamen Tilmelding og afmelding Det er den studerendes eget ansvar at tilmelde sig undervisning og dermed eksamen inden for den fastsatte tidsfrist. Studerende kan efter tilmeldingen til undervisning og eksamen efterfølgende afmelde sig eksamen inde for nærmere fastsatte regler. Tilmelding til eksamen gælder som et eksamensforsøg, medmindre eksamen afmeldes rettidigt, eller den studerende sygemelder sig, jf. 14 i eksamensbekendtgørelsen og nedenfor Reeksamen/sygeeksamen På kandidatuddannelsen i økonomi afholdes syge /reeksamen i samme semester, som de pågældende fag har været udbudt i, jf. eksamensbekendtgørelsens 18. Om sommeren afholdes syge /reeksamen i august, og om vinteren afholdes syge /reeksamen i februar. Som udgangspunkt holdes der ikke eksamen i forlængelse af et semester, hvor et fag ikke har været udbudt, men studienævnet kan dog bestemme, at der alligevel afholdes syge /reeksamen. Syge/reeksamen er forbeholdt studerende, der har deltaget i en prøve uden at bestå denne, og studerende, der er fraværende pga. dokumenteret sygdom. Ved syge /reeksamener anvendes som udgangspunkt samme eksamensform som ved den ordinære eksamen, men studienævnet kan bestemme, at reeksamenen skal være mundtlig, selvom eksamensformen efter denne studieordning er skriftlig. I sådanne situationer skal eksaminanderne indsende en synopsis senest på en af universitetet fastlagt dato, der ligger ca. 14 dage før afholdelsen af første mundtlige eksamen. 4

5 5 En synopsis skal være på 2 3 normalsider og beskrive centrale problemstillinger i det pensum, hvori den studerende skal eksamineres. Synopsen skal godkendes, for at den studerende kan gå til den mundtlige eksamen, men den indgår ikke i eksamen Bedømmelse En prøve er bestået, når der er opnået bedømmelsen Bestået, Godkendt eller karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om, jf. 13 i eksamensbekendtgørelsen og 14 i Karakterbekendtgørelsen. Der afholdes prøver ved afslutningen af hvert fag. Alle fag bedømmes efter 7 trinsskalaen medmindre andet er angivet i fagbeskrivelsen, se punkt 6 Fagkatalog og eksamensoversigt. Det fremgår af beskrivelsen af de enkelte studieelementer (fag), hvilken eksamensform der anvendes til den enkelte eksamen. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(er) og en eller flere censorer beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. 20 i eksamensbekendtgørelsen. Der forekommer eksterne prøver, hvor kun en stikprøve blandt besvarelser udtages til censur ligesom der efter eksamensbekendtgørelsens regler er prøver uden medvirken af censor Eksamenssproget Eksamenssproget er dansk, jf. 6 i eksamensbekendtgørelsen. Hvis undervisning er foregået på et fremmedsprog, aflægges prøven også på et fremmedsprog. Universitetet (studienævnet) kan fravige denne regel. Universitetet (studienævnet) kan give dispensation til, at eksamen aflægges på andet sprog, medmindre prøven forudsætter fremstilling på dansk. I nogle tilfælde vil der være mulighed for, at prøve kan aflægges på dansk, selvom undervisning er foregået på engelsk. Dette angives ved tilmelding til eksamen, og eksamenssprog vil fremgå af eksamensbeviset. Når studerende på kandidatuddannelsen i økonomi vil have bevis på, at de har gennemført den engelsksprogede variant af uddannelsen, så forudsætter dette, at alle eksamener er gennemført på dette sprog Eksamensforsøg Den studerende har højst 3 eksamensforsøg til at bestå en prøve, jf. 13, stk. 2, i eksamensbekendtgørelsen. Universitetet (studienævnet) kan undtagelsesvist dispensere og tillade flere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke et usædvanligt forhold Særlige prøvevilkår Universitetet (studienævnet) kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når universitetet (studienævnet) vurderer, at det er nødvendigt for at sidestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen, jf. 7 i eksamensbekendtgørelsen. 4.2 Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen kan afholdes som individuel skriftlig prøve på universitetet, ved aflevering af skriftlig opgavebesvarelse eller som kombination af skriftlig og individuel mundtlig prøve. Regler om eventuel adgang til brug af hjælpemidler ved skriftlig eksamen fremgår af Studiehåndbogen. Prøverne skal tilrettelægges som individuelle prøver, jf. 43, stk. 1 i eksamensbekendtgørelsen. 5

6 6 Skriftlige opgavebesvarelser kan udarbejdes af flere studerende, men der kan kun gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres, sådan at det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted, jf. 4, stk.3 i eksamensbekendtgørelsen. Når der ikke skal gives en skriftlig karakter eller anden bedømmelse for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende mundtlig prøve, jf. 4, stk.4, i eksamensbekendtgørelsen. Den enkelte studerende vil ved den mundtlige eksamen blive eksamineret med udgangspunkt i hele gruppeopgaven. Ved gruppebesvarelser af skriftlig opgave med individuel bedømmelse skal det tydeligt fremgå, hvilke dele af opgaven den enkelte studerende har skrevet, således at individuel bedømmelse kan finde sted. Den enkelte studerendes bidrag til opgavebesvarelsen skal tydeligt angives i såvel indholdsfortegnelsen som ved indledningen til de dele, den pågældende studerende er ansvarlig for. Indledning og konklusion samt evt. delkonklusioner og/eller opsummeringer kan skrives i fællesskab. Max 20 % af opgaven må bestå af fælles dele. Aflevering af en eller flere skriftlig opgaver kan være en forudsætning for at gå til eksamen, uden at opgaven indgår ved den efterfølgende eksamen i fagelementet. Kravene til opgavens omfang er angivet under de enkelte fagbeskrivelser. Omfanget opgøres i antal normalsider og skal anføres på forsiden af opgaven. Overstiger omfanget det angivne antal normalsider, vil opgaven blive afvist. Når en opgave afvises, kan den ikke indleveres igen i samme eksamenstermin, og der er anvendt et eksamensforsøg. Universitetet (studienævnet) kan dispensere, når der foreligger usædvanlige forhold. Begrebet en normalside og øvrige formkrav er defineret i Studiehåndbogen. Det skal tydeligt fremgå, hvis man i opgaven citerer andre. Citater anføres med citationstegn og tydelig angivelse af kilde. Det skal endvidere tydeligt fremgå med kildehenvisning og ved citater med citationstegn, hvis man i opgaven inddrager dele af egne, tidligere bedømte opgaver. Der henvises til afsnit 4.6 nedenfor om eksamenssnyd. I henhold til bestemmelsen i 10 i eksamensbekendtgørelsen kan universitetet fastsætte regler om brug af computer ved skriftlige eksamen. Alle skriftlige eksamener på Økonomistudiet afvikles som PC eksamener i lokalerne på Peter Bangsvej 36. De nærmere regler for PC eksamen er beskrevet på instituttets hjemmeside. 4.3 Mundtlig eksamen Mundtlig eksamen afholdes som individuel prøve. Det fremgår af beskrivelsen af de enkelte fagelementer, hvilken eksamensform der anvendes til den enkelte eksamen. Se punkt 6 Fagkatalog og eksamensoversigt for nærmere oplysninger. Ved mundtlig eksamen kan en afleveret skriftlig opgavebesvarelse indgå direkte eller indirekte ved bedømmelsen. Se nærmere herom under beskrivelsen af de enkelte eksamensformer under pkt. 6 Fagkatalog og eksamensoversigt og ovenfor under pkt om skriftlige opgaver. 6

7 7 4.4 Økonomiske øvelser Økonomiske øvelser er en undervisningsform, hvor studerende udarbejder et oplæg om et på forhånd aftalt emne og præsenterer dette oplæg for alle deltagende studerende og underviseren. De deltagende studerende skal også på skift fungere som opponenter ved andre studerendes fremlæggelser. Der gælder følgende målbeskrivelse for økonomiske øvelser: Formålet med udarbejdelse af økonomiske øvelser ved kandidatuddannelsen i økonomi er at de studerende skal identificere og afklare en problemstilling under anvendelse af de teorier og metoder, der er indeholdt i bachelor og kandidatstudierne i økonomi. Emnet for en økonomisk øvelse aftales med underviseren. Deltagelse i en økonomisk øvelse indebærer udarbejdelse af et skriftligt oplæg, konstruktiv diskussion af andre studerendes oplæg og aktiv deltagelse i undervisningen. De i Studiehåndbogen angivne formkrav skal overholdes, og der lægges vægt på, at en økonomisk øvelse udformes klart og sprogligt korrekt. Deltagelse i en økonomisk øvelse har som formål at demonstrere beherskelse af følgende. De studerende skal: Formulere, afgrænse og operationalisere et i bred forstand økonomisk og samfundsvidenskabeligt problem; det skriftlige oplæg udarbejdes med udgangspunkt i de fag og andre undervisningsaktiviteter (inklusive sådanne der er meriterede fra andre uddannelser), der er indeholdt i bachelor og kandidatuddannelserne i økonomi. Udvælge, diskutere og anvende relevante økonomisk teoretisk og økonometriske tilgange (på kandidatstudiets niveau) relevante for den udvalgte analyse og et evt. et tilhørende empirisk materiale. Dokumentere og forklare den foretagne analyse og redegøre for dens styrker og svagheder. Give en logisk, klar og sproglig korrekt fremstilling af den udvalgte problemstilling og dens afklaring. Gennemføre en klar og sproglig korrekt fremlæggelse af eget indlæg. Gennemføre en konstruktiv mundtlig diskussion af andre studerendes indlæg og deltage aktivt i undervisningen. Karakteren 12 gives, når den studerende har gennemført den økonomiske øvelse på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler. Økonomiske øvelser gennemføres på kandidatstudiet, og de studerende skal iagttage de regler, tidsfrister og formkrav, der er fastsat i Studiehåndbogen. Der er mødepligt ved økonomiske øvelser. 4.5 Overbygningsopgaver En overbygningsopgave skrives, når en studerende vil udbygge sin viden og kompetence inden for emner, der dækkes af et eller flere kandidatfag. Overbygningsopgaver er normalt af et omfang svarende til fra ½ til 15 ects points. Højere vægte kræver studienævnets godkendelse. Regler vedr. omfang, tidsfrister og formkrav og afleveringsfrister fremgår af Studiehåndbogen. 7

8 8 4.6 Frie seminarer Frie seminarer gælder som erstatning for og supplement til kandidatfag og tæller 7½ ects points. Ved denne undervisningsform kombineres gennemgang af faglige emner med de studerendes efterfølgende udarbejdelse af oplæg. Der gælder følgende målbeskrivelse for frie seminarer: Formålet med udarbejdelse af frie seminarer ved kandidatuddannelsen i økonomi er at de studerende skal identificere og afklare en problemstilling under anvendelse af de teorier og metoder, der er indeholdt i bachelor og kandidatstudierne i økonomi. Emnet for et frit seminar aftales med underviseren. Deltagelse i et frit seminar indebærer udarbejdelse af et skriftligt oplæg og aktiv deltagelse i undervisningen. De i Studiehåndbogen angivne formkrav skal overholdes og der lægges vægt på, at et frit seminar øvelse udformes klart og sprogligt korrekt. Deltagelse i et frit seminar har som formål at demonstrere beherskelse af følgende. De studerende skal: Formulere, afgrænse og operationalisere et i bred forstand økonomisk og samfundsvidenskabeligt problem; det skriftlige oplæg udarbejdes med udgangspunkt i de fag og andre undervisningsaktiviteter (inklusive sådanne der er meriterede fra andre uddannelser), der er indeholdt i bachelor og kandidatuddannelserne i økonomi. Udvælge, diskutere og anvende relevante økonomisk teoretisk og økonometriske tilgange (på kandidatstudiets niveau) relevante for den udvalgte analyse og et evt. et tilhørende empirisk materiale. Dokumentere og forklare den foretagne analyse og redegøre for dens styrker og svagheder. Give en logisk, klar og sproglig korrekt fremstilling af den udvalgte problemstilling og dens afklaring. Gennemføre en klar og sproglig korrekt fremlæggelse af eget indlæg. Deltage aktivt i undervisningen. Karakteren 12 gives, når den studerende har gennemført det frie seminar på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler. Frie seminarer gennemføres på kandidatstudiet, og de studerende skal iagttage de regler og formkrav, der er fastsat i studieordningen og i Studiehåndbogen. 4.7 Speciale Specialet er den store, afsluttende opgave med en ects vægt på 30, hvis målbeskrivelse er som følger: Formulere, afgrænse og operationalisere af et i bred forstand økonomisk og samfundsvidenskabeligt problem; specialeopgaven udarbejdes med udgangspunkt i de fag og andre undervisningsaktiviteter (inklusive sådanne der er meriterede fra andre uddannelser), der er indeholdt i bachelor og kandidatuddannelserne i økonomi). Udvælge, diskutere og anvende relevante økonomisk teoretisk og økonometriske tilgange (på kandidatstudiets niveau) relevante for den udvalgte analyse og et evt. et tilhørende empirisk materiale. Dokumentere og forklare den foretagne analyse og redegøre for dens styrker og svagheder. Give en logisk, klar og sproglig korrekt fremstilling af den udvalgte problemstilling og dens afklaring. Til specialet er knyttet et mundtligt forsvar, der tager udgangspunkt i den studerendes skriftlige fremstilling. Den studerende skal ved dette mundtlige forsvar demonstrere beherskelse af de me 8

9 9 toder, der er anvendt ved udarbejdelse af specialet og skal kunne redegøre klart og tydeligt for specialets problemstilling og dennes afklaring. Universitetet (Økonomisk studienævn) godkender emneafgrænsning og fastsætter en afleveringsfrist, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 19, stk. 6. Regler om afleveringsfrister fremgår af en specialekontrakt, som specialeskrivere, vejledere og studielederen skal indgå, når arbejdet påbegyndes; regler vedr. specialeskrivning fremgår af kontraktteksten. Specialeskrivere skal overholde de regler om fortrolighed, samarbejde med tredjepart og fortrolighed som er fastlagt af Det samfundsvidenskabelige Fakultet. Stave og formuleringsevne indgår som en del af den samlede bedømmelse af specialet, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest, jf. 24, stk. 1, i eksamensbekendtgørelsen. Universitetet (studienævnet) kan dispensere fra denne bestemmelse for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, medmindre stave og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål. Specialet skal forsynes med et resume på engelsk, jf. 24, stk. 2, i eksamensbekendtgørelsen, såfremt opgaven er skrevet på dansk, svensk eller norsk. Hvis opgaven er skrevet på et fremmedsprog, kan resumeet skrives på dansk. Det udarbejdede resume indgår i bedømmelsen. Universitetet (Økonomisk Studienævn) kan give tilladelse til, at resumeet skrives på et andet fremmedsprog end engelsk., jf. 24, stk. 2 i eksamensbekendtgørelsen. Kandidatspecialet afslutter uddannelsen. Universitetet (studienævnet), kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel jf. uddannelsesbekendtgørelsens 19, stk. 5.. Der gælder følgende regler vedr. udarbejdelse og aflevering af specialet: Den studerende skal indgå en kontrakt med vejleder og Økonomisk studienævn. Denne kontrakt skal indeholde en disposition og en arbejdsplan. Vejleder(e) og studerende skal underskrive dispositionen og studielederen skal godkende denne disposition og arbejdsplan. Når godkendelsen foreligger, gælder en frist på 6 måneder til at gøre specialet færdigt. Hvis den studerende ikke afleverer inden for denne frist, skal der indgås en ny kontrakt og der skal udarbejdes en ændret opgaveformulering, som skal ligge inden for det hidtidige emneområde(jf. Uddannelsesbekendtgørelsens 19, stk. 7). Den nye kontrakt kan kun indgås i umiddelbar forlængelse af den tidligere kontrakt. Dvs. uden en mellemliggende periode. Efter en fornyet godkendelse fastsættes en ny afleveringsfrist på 3 måneder. Indgås den nye kontrakt med en vis forsinkelse, vil den mellemliggende periode, fra den gamle kontrakts udløb til indgåelsen af den nye kontrakt, blive fratrukket de tre måneder, der er fristen i det andet eksamensforsøg. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for denne frist, kan den studerende få et tredje eksamensforsøg, jf. Eksamensbekendtgørelsen, efter samme regler som gælder for andet eksamensforsøg. Den studerende kan tidligst aflevere efter 2 måneder; Økonomisk Studienævn kan dispensere for denne bestemmelse.. Indgåelse af efterfølgende kontrakter i forbindelse med udløbet af tidligere kontrakter er en forudsætning for den studerendes fortsatte indskrivning på Økonomiuddannelsen. Dette vil sige, at indgår den studerende ikke 2. eller 3. kontrakt efter udløbet af 1. eller 2. kontrakt, kan den studerende udskrives af studiet (jf. Kandidatadgangsbekendtgørelsens 17, stk. 1, nr. 2 og nr. 3) 4.8 Skriftlige opgaver der inddrager tredjepart ( 43 aftale) Studerende, der i forbindelse med specialer og andre skriftlige opgaver inddrager en tredjepart fx en virksomhed eller organisation der stiller oplysninger eller data til rådighed, skal indgå en tredjepartsaftale, 9

10 10 som regulerer forholdet mellem studerende, tredjepart og Universitetet. Regler og aftaletekst findes på studiets hjemmeside. 4.9 Eksamensform for de enkelte fagelementer Der henvises til punkt 6 Fagkatalog, hvor det for hvert enkelt fagelement er beskrevet, hvorledes eksamen afholdes. Der er ekstern censur ved alle mundtlige og skriftlige eksamener bortset fra fagene datamatik 1 og datamatik 2, hvor der ikke anvendes censur Eksamenssnyd Sager om snyd i forbindelse med eksamen behandles efter reglerne om Disciplinære foranstaltninger overfor studerende ved Københavns Universitet. Eksamenssnyd omfatter forfalskning, plagiering, fortielse, f.eks. manglende kildeangivelse, eller anden vildledning om pågældendes indsats eller resultater. Bistand til medstuderendes snyd er omfattet af reglerne. Forsøg på at snyde behandles som gennemførte snyderier. Sager om snyd undersøges af studielederen, som hvis der er tale om snyd indberetter forholdet til dekanen, som indberetter sagen til rektor. Rektor kan tildele en mundtlig eller skriftlig irettesættelse, bortvise den studerende fra eksamen, fra samtlige eksaminer i samme eksamenstermin eller fra Universitetet i en bestemt periode eller uden tidsbegrænsning Eksamensklage Klage over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, indgives af den studerende til universitetet (Det samfundsvidenskabelige Fakultets Sekretariat). Klagen skal være skriftlig og begrundet, jf. 32 i Eksamensbekendtgørelsen. Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort, jf. 32, stk. 2 i Eksamensbekendtgørelsen. For så vidt angår de ordinære sommereksamener (prøve afholdt efter 1. juni) er klagefristen den 1. august. Der kan jf. Eksamensbekendtgørelsen 33 klages over: 1. Retlige spørgsmål, 2. Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende), 3. Prøveforløbet, 4. Bedømmelsen. Hvis klageren ikke får medhold jf. 34, nr. 3, kan klager indbringe universitetets afgørelse af faglige spørgsmål for et ankenævn. Klageren indgiver anken til universitetet (Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Sekretariat). Anken skal være skriftlig og begrundet. Anken skal indgives senest to uger efter, at klageren er gjort bekendt med bedømmernes afgørelse, jf. 36 i Eksamensbekendtgørelsen. Ved ombedømmelse og omprøve samt ved indbringelse for ankenævn kan en karakter både forhøjes og nedsættes. Der kan ikke klages over den nye karakter. Der kan dog klages over retlige forhold. Se nærmere om reglerne i eksamensbekendtgørelsens kapitel Øvrige bestemmelser 10

11 Indskrivning Efter optagelse indskrives studerende administrativt på det relevante studietrin på kandidatuddannelsen, jf. 14 i Kandidatadgangsbekendtgørelsen. Studerende kan som hovedregel ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsens 15, stk. 1. Der gælder dog visse undtagelser herfra, se nærmere herom i Ophør af indskrivning Indskrivning bringes til ophør, jf. 17 i Kandidatadgangsbekendtgørelsen: Når den studerende har gennemført uddannelsen. Når den studerende overtræder studieaktivitetsregler fastsat af universitetet, jf. 19 i kandidatadgangsbekendtgørelsen. På kandidatuddannelsen i økonomi gælder den aktivitetsbestemmelse, at en studerende mindst skal bestå eksamener m.v. svarende til 60 ects points på to år. Når den studerende er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af, at alle eksamensforsøg er opbrugt, jf. 26 i eksamensbekendtgørelsen. Når den studerende melder sig ud af uddannelsen. Hvis den studerende er afskåret fra at fortsætte på uddannelsen som følge af interne regler Når den studerende er varigt bortvist fra universitetet, jf. universitetslovens 14, stk. 7. Der er i visse tilfælde mulighed for genindskrivning. Der henvises til reglerne herom i 18, stk. 2 4 i kandidatadgangsbekendtgørelsen. Ved genindskrivning indskrives den studerende på den nyeste studieordning. Studerende der er blevet udskrevet af universitetet fordi de er afskåret fra at fortsætte uddannelsen fordi de ikke har flere eksamensforsøg eller ikke har opfyldt de gældende aktivitetsregler, kan søge om genindskrivning. Tilladelse til genindskrivning gives kun hvis universitetet på grundlag af en konkret faglig vurdering skønner, at den pågældende studerendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Studerende, der optages/ indskrives på ny på uddannelsen, kan ikke tage beståede prøver om, medmindre de er forældede som følge af regler for uddannelsen, jf. 18, stk. 4 i kandidatadgangsbekendtgørelsen. Hvis der ved ansøgning om optagelse/indskrivning på ny er forløbet mere end 5 år siden sidste beståede eksamen, skal studienævnet behandle ansøgningen, herunder tage stilling til spørgsmålet om forældelse. Der henvises nærmere til bestemmelserne i kandidatadgangsbekendtgørelsens Orlov Studerende kan få orlov fra uddannelse efter regler, der fastsættes af universitetet, jf. kandidatdgangsbekendtgørelsen 21, stk. 1. Orlov betyder, at uddannelsens tidsfrister og studieaktivitetskrav stilles I bero I orlovsperioden. 11

12 12 Studerende kan i orlovsperioden ikke følge undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov, jf. 40, stk. 2. Orlov kan afbrydes, men som nævnt ovenfor kan studerende ikke deltage i eksamen i et semester, hvor de har eller har haft orlov. Studerende kan få orlov I op til 12 måneder I løbet af kandidatuddannelsen Orlov kan dog ikke meddeles, før den studerende har gennemført 30 ects på kandidatuddannelsen. Universitetet (fakultetet) kan dispensere fra denne bestemmelse, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Der henvises til 21. Ansøgt orlov skal dog meddeles, når det er begrundet med barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. 21, stk. 2. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN tjeneste (og f. eks. udsendes gennem NATO) m.v., følger reglerne i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtslov, mv., jf. 21, stk. 3. Når en studerende har indgået en specialekontrakt, kan vedkommende ikke få orlov fra studiet, med mindre usædvanlige forhold foreligger. Se nærmere om regler for orlov på fakultetets hjemmeside: 5.4 Studieskift og overflytning Skift til ny kandidatuddannelse på samme universitet eller på et andet universitet kan kun ske gennem ny optagelse, jf. 16, stk. 1 i kandidatadgangsbekendtgørelsen. Hvis studieelementer, der ækvivalerer første år på den uddannelse, som ansøgeren ønsker at skifte til, er bestået, skal ansøgeren dog ikke søge om optagelse, men om indskrivning, jf. 16, stk.1 i kandidatadgangsbekendtgørelsen. Indskrivningen forudsætter, at der er ledige pladser på det pågældende studietrin på uddannelsen. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end der er ledige studiepladser. Overflytning til samme kandidatuddannelse ved andet universitet forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin. Overflytning sker i øvrigt efter det modtagne universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige studiepladser, jf. 16, stk. 3 i kandidatadgangsbekendtgørelsen. 5.5 Merit Beståede uddannelseselementer fra økonomiske kandidatuddannelser (herunder matematikøkonomiuddannelser) på samme niveau i Danmark træder i stedet for uddannelseselementer på denne uddannelse, jf. 27 i Uddannelsesbekendtgørelsen og aftale om merit. Beståede uddannelseselementer fra andre matematik økonomiuddannelser, matematikuddannelser og andre relevante på samme niveau i Danmark træder i stedet for uddannelseselementer på denne uddannelse. 12

13 13 Universitetet (studienævnet) kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af universitetet, godkende, at beståede uddannelseselementer efter uddannelsesbekendtgørelsen træder i stedet for uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter Uddannelsesbekendtgørelsen. Universitetet (studienævnet) kan tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse, jf. 28 i Uddannelsesbekendtgørelsen. Afgørelsen træffes på baggrund af en faglig vurdering, jf. 28, stk. 3 i Uddannelsesbekendtgørelsen. Studerende kan til meritankenævnet klage over studienævnets afgørelser om Afslag på forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af fagelementer fra andre danske uddannelser Afslag på forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af udenlandske fagelementer Afslag på endelig meritoverførsel af fagelementer fra andre danske uddannelser Det er studienævnets faglige vurdering, som kan indbringes for meritankenævn. Hvis man vil klage over retlige spørgsmål i studienævnets afgørelse, kan det ske til dekan (fakultet). Klagefristen er 2 uger fra klager er gjort bekendt med studienævnets afgørelse. En evt. klage skal være skriftlig og begrundet og sendes til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh. K. Se nærmere regler om meritankenævn i bekendtgørelse nr.102 af 20. februar 2008 om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen). Afslag på endelig meritoverførsel af udenlandske fagelementer kan ikke indbringes for ankenævnet, men kan fortsat rettes til Kvalifikationsnævnet, jf. 5a, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 371 af 13.april 2007 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Klagefristen er 4 uger fra klager har modtaget meddelelse om afgørelsen. En evt. klage stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh. K. Når studerendes aktivitet opgøres i relation til overholdelse af aktivitetskravet, så henregnes meriterede fag til det semester, når undervisningen er gennemført. Studerende skal ansøge om endelig godkendelse af meriterede fag ikke senere end tre måneder efter afslutningen af det udenlandske studieophold eller tre måneder efter afholdelsen af eksamen ved et andet dansk universitet. 5.6 Dispensation Der kan dispenseres fra de regler i studieordningen, som alene er fastsat af universitetet, når de er begrundet i usædvanlige forhold. 5.7 Klageadgang Afgørelse om retlige spørgsmål om studerendes forhold truffet af studienævn kan påklages til dekanen. Afgørelse om retlige spørgsmål truffet af dekanen kan påklages til rektor. De interne klagemuligheder skal være udtømt før klage til Universitets og Bygningsstyrelsen Retlige spørgsmål ved universitetets afgørelser om studerendes forhold kan indbringes for ministeren efter regler fastsat af denne, jf. 34 i universitetsloven. Regler er fastsat i 31 i uddannelsesbekendtgørelsen, i 26 i kandidatadgangsbekendtgørelsen og i 46 i eksamensbekendtgørelsen. 13

14 Kandidatbevis Universitetet (fakultetet) udsteder bevis for gennemført kandidatuddannelse. I beviset angives bl.a. resultatet af bedømmelserne i de enkelte prøver, prøvernes karaktervægte og det opnåede karaktergennemsnit. Se nærmere om hvilke oplysninger beviset angiver i 29 i eksamensbekendtgørelsen. Eksamensbeviset udfærdiges på dansk og engelsk. Som bilag til eksamensbeviset udsteder universitetet et engelsksproget Diploma Supplement, som beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om universitetet og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem. Studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, har ret til at få dokumentation for beståede dele af uddannelsen med angivelse af ects point. Har et universitet (studienævnet) godkendt, at et gennemført/bestået/godkendt fagelement m.v. fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, skal bedømmelsen overføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende fagelement m.v. bedømmes efter 13 skalaen (efter 7 skalaen, når denne er sat i kraft) ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med karakter. De involverede institutioner kan aftale andet. Der henvises til 30 i eksamensbekendtgørelsen. 5.9 Elektronisk kommunikation mellem universitetet og studerende Universitetet kan besluttes, at al kommunikation mellem universitetet og studerende helt eller delvist for den enkelte uddannelse skal foregå digitalt(pligtmæssig elektronisk kommunikation) Der henvises til bekendtgørelse nr af 4. november 2010 om elektronisk kommunikation for universiteterne. Hvis der træffes beslutning om pligtmæssig digital kommunikation, vil de studerende blive orienteret. 14

15 15 6. Fagkatalog Udbuddet af fag i de enkelte semestre fremgår af Lektionsplanen og Absalon. Alle fag bortset fra de to Datamatik fag underkastes 100 pct. ekstern censur, hvilket også er tilfældet med specialet. Der anvendes ikke censur ved de to Datamatik fag. Økonomiske øvelser underkastes stikprøvecensur. Overbygningsopgaver underkastes ekstern censur, når ects vægten er 5,5 ects eller derover. Der forekommer intet sted intern censur. De fleste fag bedømmes efter 7 trinsskalaen, mens et mindre antal fag bedømmes med bestået/ikke bestået, når det er tilfældet er det noteret ved omtalen af de enkelte fag. Advanced Development Economics The Macro Aspects Academic aims: To provide students with an understanding of the causes of global patterns of growth and development To allow students to understand structural features of less developed economies and relevant economic modelling. To give students an understanding of policies to promote growth and development. Intended Learning Outcomes: By the end of the course the students should be able to: Have a broad appreciation of important papers in the literature relevant to macroeconomic problems of less developed countries. Apply their knowledge of econometrics to articles that conduct quantitative analysis in less developed countries. Solve theoretical models in the area, as well as be able to provide intuition for central mechanisms and assess the models empirical predictions Appreciate some of the key debates among economists and how they relate to contemporary policy issues Have the background training needed to function as a trained economist working on the problems of less developed countries in an international organization, business environment, government or nongovernmental organization Recommended prerequisites: BSc in economics Ects: 7½ Assessment: Written closed book 3 hour examination Advanced Development Economics The Micro Aspect 15

16 16 Academic Aims: This course will cover the microeconomics of development, and will focus on approaches to understanding the behavior of households and firms, and the functioning of markets and institutions in developing countries. Since development is a field with a strong empirical tradition, most of the course will be centered around discussing and evaluating the empirical strategies used in the literature. Key topics in micro development will be covered including: (i) Household economics and intra household allocation, (ii) Health and nutrition (iii) Human capital and education (iv) Land markets and property rights (v) Savings and credit (vi) Risk and insurance (vii) Social networks and learning (viii) Institutions and corruption (ix) Constraints to doing business (x) Firm level productivity dispersion (xi) Technology adoption and spillovers (xii) Economic transition issues such as privatization (xiii) Project and program evaluation. Aims: To provide the students a critical overview of the recent literature and important debates within the micro aspects of economic development. To provide insight into methodological issues that arise when doing research on microeconomics of development. The emphasis will be on (i) How theoretical microeconomic hypothesis may be tested with data and (ii) how to identify causal relationships. Therefore, one aim is to gain some insight into what makes a good empirical study. To provide students with a hands on experience on how to replicate empirical results using relevant econometric software. This will hopefully prepare students for original independent empirical research and help identify possible interesting thesis topics. By the end of the course the students should be able to: Explain the main concepts and issues relevant to microeconomic problems of less developed countries. Understand and solve presented theoretical models and be able to present the models empirical prediction. Be able to present empirical results in a precise and consistent manor, as well as demonstrate a thorough understanding of the identification problems faced when carrying out empirical work. Recommended prerequisites: A BSc in economics and basic development economics Ects points: 7½ Assessment: 3 hours written exam (closed book). Advanced Finance Theory (f) In modern financial theory, investment decisions under uncertainty are studied in particular with regard to the pricing of traded assets including derivatives. Throughout the course students will acquire a fundamental understanding of the main elements in modern financial theory and the ability to apply the different models and techniques to problems of some complexity. Students are also expected to obtain an understanding of mathematical methods related to the theories of finance including proofs and the associated practical methods. 16

17 17 Academic aims : The excellent performance is characterized by a thorough knowledge of the theories, methods, models and proofs covered in the course together with the ability to apply these competencies to explicit problems, in particular within: Stochastic processes and conditional expectations Stochastic integration and Ito's lemma Equivalent martingale measures Pricing of derivatives, risk neutral pricing American options and exotic options Term structure models including short rate models, the HJM model and the Libor Market model. Recommended prerequisites: BSc in economics and basic finance theory as in the courses Corporate Finance and Incentives and Asset Pricing Theories. Ects: 7½. Assessment: Written closed book 3 hour examination Advanced Industrial Organization (f) Academic aims: The aim is that the students get an advanced knowledge of modern theories of industrial organization and their application in understanding real world problems such as competition policy cases. The students should acquire a level of knowledge, where they understand the details of the theories and are able to analyze problems within industrial organization using the acquired theoretical tools. It is the aim that the student learns how to model economic problems in markets with few firms, can be modelled using the appropriate (often game theoretic) methods as well as how these models are solved. The course furthermore covers a number of competition policy cases, and it is intended that the students should acquire knowledge so that they are able to analyze such cases using the acquired theoretical tools and basic knowledge about economics. The course is to some extent based on journal articles and recent research papers. Part of the course is intended to reflect the research frontier and a few topics may therefore change from time to time. Within the areas covered in the course, the aim is that students should be able to: 1. Solve formal models using tools from mathematical optimization theory and game theory. 2. Understand the theories at a level as found in research papers published in the major journals. 3. Analyze questions related to industrial organization drawing upon one or more theories and to present this analysis in writing using a scientific and concise language. 17

18 18 4. Analyze formal models that are variations of the models and theories covered in the course and to provide economic intuition for the results obtained. Recommended prerequisites: BSc in economics and basic industrial organization. This course builds upon the Industrial Organization course in the BSc programme Ects: 7½ Assessment: A 3 hour written closed book exam. Advanced Macroeconometrics (f) Academic aims: The aim of this course is to provide the students with a profound theoretical and practical knowledge of the econometric analysis of non stationary time series using multivariate dynamic models. At the end of the course students should be able to perform cointegration analyses based on a given set of data and critically assess empirical analyses of macroeconomic time series. The overall goal is that the students after having completed the course should be able to: Formulate a vector autoregressive (VAR) model for a given set of data and test whether it is a congruent representation of the information in the data. Formulate the hypotheses of unit roots and cointegration as restrictions on the VAR model. Test for the cointegration rank of the VAR model. Explain the role of constants, trend terms, and dummy variables in the cointegrated VAR model. Estimate the parameters of the cointegrated VAR model using maximum likelihood. Interpret the results in terms of equilibrium relationships and driving common trends. Formulate and test hypotheses on the cointegrating relationships and the equilibrium adjustments. Analyze whether the VAR model has constant parameters. Explain when a structure is exact, under or overidentified. Impose identifying restrictions on the long run and short run structure of the model Impose identifying restrictions on the common trends of the model and perform a structural VAR analysis. Understand the basics of the cointegration model for variables integrated of order two and perform a nominal to real transformation. Apply the theory to perform and interpret an empirical cointegration analysis. Course description: The focus of this course is on likelihood based analysis of the cointegrated VAR model with an emphasis on applicability, particularly in the field of macroeconomics and international finance. Cointegration analysis is a means to uncover, estimate and test stationary relations among non stationary variables. The reason why this is interesting is that such stationary relations often can be interpreted as equilibrium relations between economic variables. Within the cointegrated VAR model it is possible to investigate dynamic interaction and feed back effects, in particular how deviations from a steady state relation affect the economic system. Furthermore, it is also possible to make inference on the common driving trends which have generated the non stationarity of the data. The reason why this is interesting is that these common trends can be interpreted in terms of unanticipated shocks to the variables of the system. In 18

19 19 short the cointegrated VAR model allows us to investigate the economic reality as a system of pulling forces (the equilibrium correction forces) and the pushing forces (the common stochastic trends). The course includes the topics: (i) Introduction to central concepts: vector autoregressive processes, error correction models, nonstationary processes and cointegration. (ii) Representation of cointegrated processes. (iii) Estimation and testing in the cointegrated VAR model. (iv) Identification and estimation of structural econometric models and common trends models. (iv) Introduction to processes integrated of order 2. Recommended prerequisites: BSc in economics including an understanding of the principle of maximum likelihood estimation and understand the dynamic linear model corresponding to Econometrics C. In addition, a fairly good knowledge of macroeconomics at least corresponding to the basic course in macroeconomics is recommended. After completing this course it will NOT be possible to take the course Advanced Macroeconometrics since the content of these two courses are similar. Ects points: 10 Assessment: The final assessment is a 48 hours individual take home exam. Advanced Macroeconomics Academic Aims: The aim of the course is to endow the student with: (1) understanding of the basic theoretical concepts, mathematical methods and models of modern macroeconomics; (2) ability to use these tools in providing precise answers to questions related to the functioning of the economy as a whole, both in the short run and in the longer run; (3) knowledge of the major empirical regularities in the behaviour of aggregate economic variables in the short run, medium run and long run. A perfect score of 12 at the final exam is given if the student is able to demonstrate in a clear and indisputable way to have obtained accurate and thorough competence along these lines. Through the course students will learn the modelling tools necessary for understanding economic evolution at the aggregate level, for making macroeconomic forecasts and for policy analysis. Skills along these dimensions are essential for being qualified to work in the economic research and forecast divisions of companies, organisations and government institutions. Course Content: Being graduate, the course builds upon the macroeconomics courses in the bachelor program and one basic graduate course in macroeconomics and presupposes corresponding qualifications. The course extends models from these courses in different directions and introduces new models. The empha 19

20 20 sis is on complete dynamic models, taking forward looking expectations, uncertainty, and market imperfections in the goods, labour and credit markets into account in a systematic way. Fiscal and monetary policy questions are analysed in the light of these models. For example, how can fiscal sustainability of a given set of government spending and taxation rules be assessed? Can monetary policy be designed so as to help overcoming economic depression and at the same time avoid the dangers of high inflation as well as deflation? How does macroeconomic policy interact with other policies in relation to employment, competitiveness, economic growth and welfare? Specific topics in the course: Endogenous labor supply and retirement in the Diamond overlappinggenerations (OLG) model. OLG models in continuous time, budget policy and general equilibrium effects of public debt Tobin s q and firms investment decision the housing market in macroeconomics shortterm and long term dynamics of money, inflation and interest rates costs and benefits of (moderate) inflation macroeconomics with imperfect competition, nominal and real rigidities the consumption/saving decision under uncertainty different approaches to business cycle theory credit and business cycles. Ects: 7½ Recommended prerequisites: A BSc in economics and advanced macro corresponding to Advanced Macro 1. Teaching: Lectures with some exercises and workshop classes. Mandatory midterm paper Assessment: A 3 hour written closed book exam conditional on a term paper being accepted. Advanced Microeconometrics Academic aims: Through their completion of the course students should acquire the tools necessary to understand papers and undertake empirical analysis on microeconometric topics. The acquired skills in microeconometric theory and practice provide a strong background that enable students to do empirical analyses at a high level suitable for the master thesis, but also relevant for answering empirical economic questions that could be encountered in a government agency or in the private sector. A) The purpose of the lectures and the exercise classes is that the student should acquire knowledge about estimation methods be able to review linear cross section and panel data models, and nonlinear models for discrete dependent variables, censored dependent variables and sample selection. be able to give an account of how these techniques are applied to quantify effects of public policies. be able to give an account of how such models are applied appropriately within different sampling schemes. B) The purpose of the optional term paper is to make students pose a focused economic research question (inspired, for example, by an already published paper) 20

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Karakterbekendtgørelsen).

og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Karakterbekendtgørelsen). Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008 ordning) Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polit (kandidater kan vælge at benytte betegnelsen cand oecon), og når uddannelsen gennemføres

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitetskrav... 4 3 Uddannelsernes struktur... 4 3.1 Bacheloruddannelser...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6. 1. Præambel... 6. 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv...

Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6. 1. Præambel... 6. 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv... 1 Indhold Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6 1. Præambel... 6 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 6 2.1 Formål... 6 2.2 Kompetenceprofil... 7 2.3 Normering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi

KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi Studieordning Kandidatuddannelsen af 2013 INDHOLD 1. PRÆAMBEL... 3 1.1 Godkendelse... 3 1.2 Hjemmel... 3 2 UDDANNELSENS

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Version 05.09.2001 med revision af 07.11.2008 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi B 2001-studieordningen 1 Adgang til Bacheloruddannelsen Formålet med

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning for Master i Evaluering

Studieordning for Master i Evaluering Studieordning for Master i Evaluering 1 af 14 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1187 af 10. december 2009 om masteruddannelser

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 med februar 2014, april 2014, november 2014 og juni 2015 ændringer, jf. 24 Sag.nr. 2015-422-00673

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 1 Bekendtgørelsesgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

provide examples from the empirical literature, including country cases studies, that shed light on the range of topics covered in the course.

provide examples from the empirical literature, including country cases studies, that shed light on the range of topics covered in the course. 14 6. Fagkatalog Udbuddet af fag i de enkelte semestre fremgår af Lektionsplanen og Absalon. Alle fag bortset fra de to Datamatik fag underkastes 100 pct. ekstern censur, hvilket også er tilfældet med

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2012 med ændringer 2014 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17)

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) Vedtaget af studienævnet for de juridiske kandidatuddannelser og deltidsuddannelser ved Københavns Universitet den

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitet og studietid... 4 2.2.1 Førsteårsprøven... 4 2.2.2 Krav

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere