Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning) Præambel Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning)... 6. 1. Præambel... 6. 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv..."

Transkript

1 1 Indhold Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning) Præambel Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv Formål Kompetenceprofil Normering og gennemførelsestid Optagelseskrav Uddannelsens indhold og faglige profil Kandidatuddannelsens overordnede indhold Moduler Uddannelsens enkelte fagelementer Valgfag Udlandsophold Speciale Muligheder for specialiseringer Eksamen Generelt om eksamen Skriftlig eksamen Mundtlig eksamen Skriftlige opgaver der inddrager tredjepart Censur Normalside Eksamenssnyd Eksamensklage Overbygningsopgaver

2 Økonomiske øvelser Speciale Øvrige bestemmelser Indskrivning Ophør af indskrivning Orlov Studieskift og overflytning Merit forhåndsgodkendelse og endelig godkendelse Dispensation Klageadgang Kandidatbevis Elektronisk kommunikation mellem universitetet og studerende Kommunikation til studerende Fagkatalog AØKA08088U Advanced Development Economics (Micro Aspects) AØKA08087U Advanced Development Economics (Macro Aspects) AØKK08198U Advanced Development Economics: Applied Macroeconomic and Policy Analysis AØKA08082U Advanced Industrial Organization AØKK08204U Advanced Macroeconometrics AØKA08098U Advanced Macroeconomics AØKA08084U Advanced Microeconometrics AØKA08100U Advanced Strategic Management AØKA08051U Anvendte generelle ligevægtsmodeller AØKA08049U Anvendt operationsanalyse med SAS AØKA08053U Auctions AØKA08107U Behavioral and Experimental Economics

3 3 AØKA08166U Behavioral Economics and Finance AØKA08055U Contract Theory and the Economics of Organization AØKA08012U Corporate Finance and Incentives AØKK08202U Corporate Finance Theory AØKA08013U Datamatik AØKA08197U Demography AØKA08031U Development Economics AØKA08191U Dynamiske Modeller AØKA08089U Economic Growth AØKB08030U Economic Sociology AØKA08069U The Economics of Banking AØKA08209U Economics of Education AØKA08081U Economics of the EU AØKA08187U Economics of Welfare AØKA08179U Entrepreneurship AØKA08017U Erhvervsret AØKK08097U Family Economics AØKA08216U Financial Econometrics A AØKA08154U Financial Econometrics B (Topics in Financial Time Series Econometrics) AØKK08206U Financial Frictions, Liquidity, and the Business Cycle AØKA08212U Financial Markets AØKA08204U Fixed Income Derivatives: Risk Management and Financial Institutions AØKA08018U Forvaltningslære AØKA08019U Forvaltningsret AØKA08076U Game Theory AØKA08079U Health Economics

4 4 AØKA08030U History of Economic Thought AØKA08161U ICT-Applied AØKA08020U Industrial Organization AØKA08021U International Economics AØKA08210U International Finance AØKA08061U International Monetary Economics AØKA08062U International Trade and Investment: Theory and Policy AØKA08065U Labour Economics AØKA08189U Lineære modeller AØKK08092U Managerial Accounting AØKA08202U Marketing AØKK08094U Miljø-, ressource- og klimaøkonomi AØKA08068U Monetary Economics: Macro Aspects AØKA08070U Multivariat analyse og kategoriserede data AØKA08071U Offentlig udgiftspolitik AØKA08025U Operation Research AØKA08026U Organization Theory AØKK08089U Political Economics AØKA08208U Praktisk tidsrækkeanalyse AØKK08095U Pricing Financial Assets AØKA08186U Programmering og statistik med SAS AØKK08117U The Psychology of Choice - Experimental Theory and Methods AØKA08035U Public Finance AØKA08073U Regnskabsanalyse og aktievurdering AØKA08218U Science of behavior change AØKA08075U Skatteret

5 5 AØKA08077U Stikprøveteori AØKA08101U Strategic Management AØKA08185U Tax Policy AØKA08080U Telecommunications Economics AØKA08207U Theoretical and Empirical Foundations of DSGE Modeling AØKA08178U Videregående statistik AØKA08036U Årsregnskab og regnskabsanalyse Ikrafttrædelse

6 6 Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2008-ordning) Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polit, og kandidater kan vælge at benytte betegnelsen cand. oecon. På engelsk: Master of Science (MSc) in Economics. Ved særlige valg af fag beskrevet i denne studieordning opnås retten til at betegne sig som cand. polit. (finansiering), på engelsk: Master of Science (MSc) in Economics (Finance). 1. Præambel 1.1 Denne studieordning er delvist godkendt af Dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet efterår 2008 og endeligt godkendt januar Ændringer er godkendt i november 2009, februar 2010, august 2010, august 2011, januar 2012 og oktober 2012, august 2013 og senest i august 2014 med virkning fra 1. september Studieordningen har hjemmel i Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (Kandidatadgangsbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr. BEK nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) og Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Karakterbekendtgørelsen). Uddannelsen hører under Økonomisk Studienævn. 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv. 2.1 Formål Kandidatuddannelsen i økonomi er et selvstændigt afrundet forskningsbaseret uddannelsesforløb, hvis formål i overensstemmelse med uddannelsesbekendtgørelsen er at: 1. Sikre de studerende mulighed for dygtiggørelse og specialisering inden for økonomisk og økonometrisk teori og anvendelse og for at beskæftige sig med andre samfundsvidenskabelige discipliner. 2. Give den studerende videregående faglig viden, teoretiske kvalifikationer og metodiske kompetencer, så de studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse avancerede, komplekse problemstillinger inden for økonomi og økonometri Give den studerende grundlag for udøvelse af økonomiske erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d-uddannelse i økonomi.

7 7 2.2 Kompetenceprofil Målet for Københavns Universitets forskningsbaserede kandidatuddannelse i økonom i er at give de studerende en solid og internationalt anerkendt udvikling af deres kompetencer i økonomi, økonometri og anvendelserne af disse i samfunds og erhvervsøkonomisk sammenhæng. Den studerende skal således erhverve kompetence til konstruktivt at erkende, strukturere og løse økonomiske problemer. Uddannelsen er sammensat på en sådan måde, at evnen til stadig, kritisk, personlig vidensudvikling fremmes. Uddannelsen tilbyder de studerende stor valgfrihed, som giver mulighed for specialisering i videregående økonomi og økonometri, ligesom der er mulighed for at vælge et større eller mindre antal bredt orienterede fag også inden for andre samfundsvidenskabelige felter end økonomi. Specialiserer studerende sig inden for finansiering, kan de opnå en særlig gradsbetegnelse. Det er muligt at indbygge et studieophold fra et internationalt anerkendt universitet i sit studieforløb, hvorfra aflagte eksamener indmeriteres i kandidatuddannelsen på Københavns Universitet. Se afsnit om merit. De fleste af uddannelses fagelementer (fag, øvelser og speciale) udbydes eller lader sig gennemføre på engelsk. Man kan således gennemføre uddannelsen uden at kunne arbejde på det danske sprog. 2.3 Normering og gennemførelsestid Kandidatuddannelsen er jf. Uddannelsesbekendtgørelsen normeret til 120 ECTS-point, svarende til 2 års heltidsstudier. Uddannelsen er opbygget af kurser og økonomiske øvelser svarende til 90 ECTS-point og et speciale svarende til 30 ECTS-point. Den studerende kan frit vælge sine fag. Hvis man ønsker at opnå betegnelsen cand.polit (finansiering), skal man læse finansieringsorienterede (fmærkede) kurser svarende til mindst 45 ECTS-point og herudover læse mindst én f- mærket øvelse samt skrive et finansieringsorienteret speciale. En studerende, der specialiserer sig i finansiering, skal angive det i forbindelse med indgåelse af specialekontrakten, så det kan blive registreret Studieaktivitetskrav Med virkning fra 1. september 2013 skal studerende bestå 35 ECTS-point om året. Studerende, der ikke har opfyldt det løbende aktivitetskrav i en sammenhængende periode på mindst 1 år, kan udskrives jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen. Fra 1. september 2014 kan studerende, der ikke har overholdt studieaktivitetskravet, udmeldes. 7

8 8 Studerende skal desuden overholde universitetets generelle studieaktivitetskrav, hvis sådanne er fastsat. Senest tre år fra indskrivning på kandidatuddannelsen skal den studerende indgå specialekontrakt. Dette gælder for studerende optaget på kandidatuddannelsen fra 1. september Studerende, der ikke overholder gældende aktivitetskrav eller krav om indgåelse af specialekontrakt senest tre år fra indskrivningstidspunktet, udskrives af universitetet jf. Kandidatadgangsbekendtgørelsen. Før eventuel udskrivning vil den studerende blive tilbudt vejledning. Universitetet kan dispenseres fra studieaktivitetskravet eller krav om indgåelse af specialekontrakt senest tre år fra indskrivningstidspunktet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 2.4 Optagelseskrav Følgende uddannelser er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen i økonomi på Københavns Universitet: Bacheloruddannelse i Økonomi fra Københavns Universitet Bacheloruddannelse i Jordbrugsøkonomi fra Københavns Universitet Bacheloruddannelse i Matematik Økonomi fra Aarhus eller Københavns Universitet Bacheloruddannelsen HA Matematik fra CBS eller Aarhus Universitet Hvad angår: Bacheloruddannelse i økonomi fra Aalborg, Aarhus eller Syddansk Universitet: Sådanne ansøgere kan optages, hvis det efter en konkret, individuel faglig vurdering konstateres at deres bacheloruddannelse indeholder fagelementer i økonomi og økonometri svarende til vores fag Mikro C, Makro C og Økonometri C. Bacheloruddannelse i HA (almen) fra AU, SDU og CBS: Sådanne ansøgere kan optages, hvis det efter en konkret, individuel faglig vurdering konstateres at deres bacheloruddannelse indeholder fagelementer i økonomi og økonometri svarende til vores fag Mikro C, Makro C og Økonometri C. Mangler ansøgeren forudsætninger svarende til ét eller to af fagene Mikro C, Makro C og Økonometri C, så kan ansøgerne optages under forudsætning af supplering med vores fag, dog højst med 15 ECTS jf. uddannelsesbekendtgørelsen. Denne supplering skal være bestået senest ved udgangen af første semester på kandidatuddannelsen. Den supplerende uddannelsesaktivitet indgår ikke i opgørelsen af tilmelding til 30 ECTS, der kræves i hvert semester. Den studerende har to prøveforsøg til at bestå de krævede supplerende uddannelsesaktiviteter. 8

9 9 Består den studerende ikke den krævede supplerende uddannelsesaktivitet, udskrives den studerende af uddannelsen jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen. Se også afsnit 5.2. Man kan ligeledes på baggrund af en konkret, individuel, faglig vurdering blive optaget på baggrund af bacheloruddannelser i økonomi fra udenlandske universiteter. Økonomisk Institut kan efter faglig vurdering stille krav til indretningen af kandidatuddannelsen herunder kræve, at man tager specifikke fag. Udenlandske studerende, der optages på kandidatuddannelsen skal dokumentere deres færdigheder i engelsk, hvis dette ikke er deres modersmål. 3. Uddannelsens indhold og faglige profil 3.1 Kandidatuddannelsens overordnede indhold Uddannelsen udbygger de kundskaber og den indsigt, som er erhvervet på bacheloruddannelsen. Uddannelsen kan gennemføres på enten dansk eller engelsk. 3.2 Moduler Uddannelsen består af konstituerende fagelementer for uddannelsens særlige faglige kompetence og identitet svarende til mindst 90 ECTS-point. Kandidatspecialet udgør heraf 30 ECTS-point. De studerende kan vælge fagene frit idet dog finansieringsstuderende har ovennævnte, særlige vilkår og alle fag, der udbydes af Økonomisk Institut på Københavns Universitet er at regne som konstituerende. Alle studerende skal udarbejde et speciale og skrive to eller tre økonomiske øvelser. Overblik over kandidatuddannelsen: Fagelementer ECTS-point 10 (eller 9) valgfag 10 x 7,5 ECTS (eller 9 x 7,5 ECTS) 2 (eller 3) økonomiske øvelser 2 x 7,5 ECTS (eller 3 x 7,5 ECTS) Speciale I alt 30 ECTS 120 ECTS 9

10 10 Ved opnåelse af merit fra andre institutioner, herunder udenlandske universiteter, sikres at mængden af ikke-konstituerende fag (omtalt som nabofag ) ikke udgør mere end 30 ECTS-point. Nabofag er samfundsvidenskabelige fag, der ikke kan regnes som relaterede til økonomisk teori og økonometri; studerende kan altid læse matematiske fag, der styrker og videreudvikler deres kompetencer inden for økonomisk teori og økonometri. 3.3 Uddannelsens enkelte fagelementer e/f/s angiver, i hvilket semester faget typisk udbydes. (F) angiver om faget er et finansieringsfag. Valgfagenes betegnelser e Advanced Development Economics (Micro Aspects) e Advanced Development Economics (Macro Aspects) e Advanced Development Economics: Applied Macroeconomic and Policy Analysis f Advanced Industrial Organization e Advanced Macroeconometrics (F) ECTS - point Eksamen 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler 7,5 Nej 48 timers taghjem med hjælpemidler e Advanced Macroeconomics 7,5 Ja 3 timers skriftlig uden hjælpemidler Obligatoriske opgaver* Bedømdømmelse Censur Reeksamen Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis eller m. genaflevering af tag-hjem som synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis e Advanced Microeconometrics f Advanced Strategic Management 7,5 Nej Mundtlig 25 minutter uden forberedelse og uden hjælpemidler 7,5 Nej Projekt med mundtlig eksamen Karakter 100% Samme, dvs. mundtlig uden synopsis Karakter 100% Samme 10

11 11 e Anvendte generelle ligevægtsmodeller 7,5/ 12,5 Ja Mundtlig med forberedelse og hjælpemidler /Mundtlig uden forberedelse med aflevering af overbygningsopgave Karakter 100% Samme, dvs. mundtlig uden synopsis /Samme, dvs. mundtlig og med aflevering af overbygningsopgave f Anvendt operationsanalyse med SAS 7,5 Nej 4 opgaver (løbende evaluering) Karakter Nej Samme f Auctions 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis s Behavioral and Experimental Economics 7,5 Ja 2 timers skriftlig uden hjælpemidler Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis e Behavioral Economics and Finance (F) e Contract Theory and the Economics of Organization e Corporate Finance and Incentives (F) e Corporate Finance Theory (F) 11 7,5 Ja 2 timers skriftlig uden hjælpemidler 7,5 Ja 3 timers skriftlig uden hjælpemidler 7,5 Ja 3 timers skriftlig uden hjælpemidler 7,5 Nej To tag-hjemopgaver (løbende evaluering) Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis Bestået/Ej bestået e/f/s Datamatik 7,5 Nej 4-5 obligatoriske opgaver samt individuelle opgavetests, hertil kommer evt. samtaler med underviser (løbende evaluering) Bestået/Ej bestået Nej Nej Tag-hjemeksamen, evt. mundtlig med synopsis Genaflevering af opgaver e Demography 7,5 Ja Projekt Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis f Development Economics 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis

12 12 e/f Dynamiske Modeller 7,5 Ja 3 timers skriftlig med visse hjælpemidler f Economic Growth (F) 7,5 Ja 3 timers skriftlig uden hjælpemidler f Economic Sociology 7,5 Nej 24 timers taghjem med hjælpemidler f Economics of Banking (F) 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler e Economics of Education 7,5 Ja 3 timers skriftlig uden hjælpemidler e Economics of the EU 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler f Economics of Welfare 10 Nej 28 timers taghjem med hjælpemidler s Entrepreneurship 7,5 Ja Paper Bestået / Ej bestået f Erhvervsret (F) 7,5 Nej 3 timers skriftlig med hjælpemidler Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Nej Samme Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis f Family Economics 7,5 Ja Projekt Karakter 20% Samme e Financial Econometrics A (F) 7,5 Ja 3 timers skriftlig uden hjælpemidler s Financial Econometrics B (F) 7,5 Nej 3 opgaver (løbende evaluering) e Financial Frictions, Liquidity, and the Business Cycle (F) 12 7,5 Nej Projekt med mundtlig eksamen f Financial Markets (F) 7,5 Nej 48 timers taghjem-eksamen med hjælpemidler f Fixed Income Derivatives (F) 7,5 Nej 48 timers taghjem-eksamen med hjælpemidler Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis Bestået / ej bestået Nej Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis

13 13 f Forvaltningslære 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler e Forvaltningsret 7,5 Nej 3 timers skriftlig med visse hjælpemidler e Game Theory (F) 7,5 Ja Mundtlig 20 min. med forberedelse uden hjælpemidler e/f Health Economics 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler e History of Economic Thought 7,5 Ja 3 timers skriftlig uden hjælpemidler e ICT-Applied 7,5 Nej 4-5 obligatoriske opgaver og en individuel test (løbende evaluering) f Industrial Organization 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler f International Finance (F) 7,5 Ja 3 timers skriftlig uden hjælpemidler Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis Bestået / ej bestået Nej Genaflevering af opgaver Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis e International Monetary Economics (F) 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis e International Trade and Investment: Theory and Policy 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler f Labour Economics 7,5 Nej 12 timers taghjem med hjælpemidler e/f Lineære Modeller 7,5 Ja 3 timers skriftlig med visse hjælpemidler f Managerial Accounting (F) 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis 13

14 14 f Marketing 7,5 Ja 3 timers skriftlig med hjælpemidler f Mechanism Design 7,5 Ja 7 dages taghjem-eksamen med hjælpemidler f Miljø-, ressource- og klimaøkonomi 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis f Monetary Economics: Macro Aspects (F) 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis e Multivariat analyse og kategoriserede data 7,5 Ja 14 dages taghjem-eksamen med hjælpemidler f Offentlig udgiftspolitik 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler e Operation Research 7,5 Nej 3 timers skriftlig med hjælpemidler s Organization Theory 7,5 Nej 24 timers taghjem-eksamen med hjælpemidler e Political Economics 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler e Praktisk tidsrækkeanalyse 7,5 Nej 24 timers taghjem-eksamen med hjælpemidler f Pricing Financial Assets (F) 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 20% Mundtlig med synopsis Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis f Private Equity From Venture Capital to Buyouts (F) 10 Nej Projekt Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis 14

15 15 f Programmering og statistic med SAS 7,5 Nej 3 timers skriftlig med hjælpemidler Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis f The Psychology of Choice - Experimental Theory and Methods 7,5 Ja 3 timers skriftlig uden hjælpemidler f Public Finance 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis f Regnskabsanalyse og aktievurdering (F) 7,5 Nej 3 timers skriftlig med hjælpemidler Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis e Science of Behavior Change 7,5 Ja 2 timers skriftlig uden hjælpemidler f Skatteret (F) 7,5 Nej 3 timers skriftlig med hjælpemidler f Stikprøveteori 7,5 Nej 4 dages taghjem-eksamen og mundtlig e Strategic Management 7,5 Nej 48 eksamen timers taghjem-eksamen e Tax Policy 7,5 Ja 3 timers skriftlig uden hjælpemidler e Telecommunication Economics s Theoretical and Empirical Foundations of DSGE Modeling 7,5 Nej 3 timers skriftlig uden hjælpemidler 7,5 Nej 7 dages taghjem-eksamen med hjælpemid- s Videregående Statistik 7,5 Nej Aktiv undervisningsdeltagelsler og aflevering af opgaver (løbende evaluering) e Økonomiske Prognoser I Praksis 7,5 Nej 12 timers taghjem-eksamen med hjælpemidler Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 20% Mundtlig med synopsis Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Bestået / ej bestået Nej Samme Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis 15

16 16 e Årsregnskab og Regnskabsanalyse 7,5 Nej 24 timers taghjem-eksamen med hjælpemidler Karakter 20% Samme, evt. mundtlig med synopsis e/f Micro C 7,5 Ja 2 timers skriftlig uden hjælpemidler e/f Macro C 7,5 Ja 3 timers skriftlig uden hjælpemidler e/f Econometrics C 7,5 Ja Mundtlig med forberedelse og hjælpemidler i forberedelsen Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, evt. mundtlig med synopsis Karakter 100% Samme, dvs. uden synopsis *Obligatoriske opgaver kan også være præsentation, aflevering af et paper eller andet. Der kan forekomme kurser med projekt som eksamensform, hvor det er en forudsætning for deltagelse af man afleverer en projektbeskrivelse eller lignende. I så fald er det ikke nødvendigvis nævnt ovenfor. Der henvises til punkt 6 Fagkatalog, hvor indholdet i alle uddannelsens fag er beskrevet. Supplerende og uddybende oplysninger findes i det elektroniske kursuskatalog på 3.4 Valgfag Alle uddannelsens fag er valgfag, idet der dog er restriktioner på valget af fag, når man ønsker at opnå betegnelsen cand. polit (finansiering). Det er muligt på kandidatuddannelsen at skrive overbygningsopgave, jf. pkt Udlandsophold Det er muligt at tage på studieophold i udlandet som en del af kandidatuddannelsen. Under sådanne ophold, der kan tage karakter af udvekslingsophold, deltagelse i summer schools eller erhvervelse af hele udenlandske grader kan optjenes op til 60 ECTS-point. Studienævnet kan dispensere for denne øvre grænse. Se nærmere i afsnit 5.5 om merit for beståede uddannelseselementer. 3.6 Speciale Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Der henvises til en nærmere beskrivelse af fagelementet under afsnit 4.11 Speciale og 6 Fagkatalog vedr. fagelementet speciale, herunder krav om godkendelse af emne og afleveringsfrist. 16

17 Muligheder for specialiseringer Det er i øjeblikket muligt at specialisere sig i finansiering jf. afsnit Eksamen 4.1 Generelt om eksamen Formålet med eksamen er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål, kompetencer og faglige krav, som er fastsat for uddannelsen i uddannelsesbekendtgørelsen, studieordningen mv. jf. eksamensbekendtgørelsen. Prøveformen skal tilgodese fagelementets formål og afspejle undervisningens indhold jf. eksamensbekendtgørelsen. Information om tidsfrister og tilmeldingsperioder findes på studiets uddannelsessider i KUnet Obligatorisk tilmelding Bestemmelserne i dette afsnit gælder for kandidatstuderende fra den 1. september 2015 og frem: Alle studerende skal hvert semester være tilmeldt undervisning og eksamen til i alt 30 ECTS. Kun nye tilmeldinger tæller med i de 30 ECTS. Tilmeldinger til eksamener, man mangler at bestå fra tidligere semestre, tæller ikke med i de 30 ECTS. Det er ikke muligt at afmelde sig undervisning og eksamen. Hvis man ikke deltager i en eksamen bruges et prøveforsøg. Tilmelding til valgfag er bindende. Det vil sige, at hvis man først har været tilmeldt og deltaget i ét valgfag, så kan det ikke senere erstattes af et andet fag. Det gælder uanset om man har aflagt prøve i valgfaget og er dumpet, eller om man endnu ikke har aflagt prøve i valgfaget. Hvis man udebliver fra en eksamen, bliver syg eller hvis man dumper, tilmeldes man automatisk til den førstkommende re-eksamen. Dog gælder det, at hvis man ikke opfylder de i fagbeskrivelsen anførte forudsætninger for at deltage i eksamen, vil man ikke blive tilmeldt re-eksamen, medmindre det fremgår af fagbeskrivelsen, at forudsætningerne kan opfyldes på anden vis inden afholdelse af re-eksamen. Man vil dog bruge ét prøveforsøg. I nogle fag kan man få en ny mulighed for at opfylde forudsætningerne eller man kan opfyldes forudsætningerne på anden vis inden eksamen eller inden re-eksamen. Dette vil fremgå af fagbeskrivelsen. Hvis man får en ny mulighed for at opfylde forudsætningerne inden re-eksamen, vil man automatisk blive tilmeldt re-eksamen og dermed sit 2. prøveforsøg. 17

18 18 Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, og man ikke har mulighed for at opfylde dem inden re-eksamen, vil man skulle tilmeldes faget og 2. prøveforsøg næste gang det udbydes, samtidig med de 30 ects man i øvrigt skal være tilmeldt. Hvis man ikke består 1. og 2. prøveforsøg, er man forpligtet til at tilmelde sig og bestå 3. prøveforsøg for at færdiggøre uddannelsen. Som udgangspunkt har man dog ikke pligt til at tilmelde sig 3. prøveforsøg på et bestemt tidspunkt, medmindre der er tale om, at en bestået eksamen er en forudsætning for tilmelding til et andet fag. I dette tilfælde, vil man automatisk blive tilmeldt næste ordinære eksamen, hvis man ikke har bestået 1. og 2. prøveforsøg. Hvis man i ét semester tilmelder sig mere end 30 ECTS (inkl. tilmeldinger til summer school), er det tilladt at tilmelde sig tilsvarende færre ECTS i det næstkommende semester. Det er ikke tilladt at tilmelde sig færre end 30 ECTS mod forventning om, at man i det næstkommende semester tilmelder sig tilsvarende flere ects. Studienævnet kan dispensere fra ovennævnte regler, hvis der foreligger usædvanlige omstændigheder. For studerende på kandidatuddannelsen gælder følgende indtil 1. september 2015: Det er den studerendes eget ansvar at tilmelde sig undervisning og dermed eksamen inden for den fastsatte tidsfrist. Se studiets uddannelsessider i KUnet for information om tilmeldingsperiode Afmelding Efter 1. september 2015 er det ikke tilladt at afmelde undervisning og eksamen. Se nærmere under afsnittet om obligatorisk tilmelding. For kandidatstuderende gælder det indtil 1. september 2015 at de efter tilmeldingen til undervisning og eksamen efterfølgende kan afmelde sig eksamen inden for nærmere fastsatte regler. Afmelder en studerende sig efter den fastsatte frist, er der brugt et eksamensforsøg, medmindre den studerende sygemelder sig jf. eksamensbekendtgørelsen og nedenfor Sygeeksamen/reeksamen På kandidatuddannelsen i økonomi afholdes syge-/reeksamen i samme semester, som de pågældende fag har været udbudt i, jf. eksamensbekendtgørelsen. Om sommeren afholdes syge-/reeksamen i august, og om vinteren afholdes syge-/reeksamen i februar. Som udgangspunkt holdes der ikke eksamen i forlængelse af et semester, hvor et fag ikke har været udbudt, men studienævnet kan dog bestemme, at der alligevel afholdes syge-/reeksamen. Ved syge-/reeksamener anvendes som udgangspunkt samme eksamensform som ved den ordinære eksamen, men studienævnet kan bestemme, at reeksamenen skal være mundtlig, selvom eksamensformen efter denne studieordning er skriftlig. I sådanne situationer skal eksaminanderne indsende en synopsis senest på en af universitetet fastlagt dato, der ligger ca. 14 dage før afholdelsen af første mundtlige eksamen. 18

19 19 En synopsis skal være på 2 3 normalsider og beskrive centrale problemstillinger i det pensum, hvori den studerende skal eksamineres. Synopsen skal godkendes, for at den studerende kan gå til den mundtlige eksamen, men den indgår ikke i eksamen. Studerende optaget 1. september 2014 og senere vil automatisk blive tilmeldt re-eksamen, hvis de ikke består eller ikke deltager i den ordinære eksamen. Se nærmere i afsnittet om obligatorisk tilmelding. Studerende på kandidatuddannelsen skal indtil 1. september 2015 selv tilmelde sig reeksamen. Det gælder endvidere indtil 1. september 2015, at syge/reeksamen er forbeholdt studerende, der har deltaget i en prøve uden at bestå denne, og studerende, der er fraværende pga. dokumenteret sygdom Bedømmelse En prøve er bestået, når der er opnået bedømmelsen Bestået, Godkendt eller karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om jf. eksamensbekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen. Der afholdes prøver ved afslutningen af hvert fag. Alle fag bedømmes efter 7-trinsskalaen medmindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen. Det fremgår af beskrivelsen af de enkelte studieelementer (fag), hvilken eksamensform der anvendes til den enkelte eksamen. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(er) og en eller flere censorer beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser jf. eksamensbekendtgørelsen. Der forekommer eksterne prøver, hvor kun en stikprøve blandt besvarelser udtages til censur ligesom der efter eksamensbekendtgørelsens regler er prøver uden medvirken af censor Eksamenssproget Eksamenssproget er dansk jf. eksamensbekendtgørelsen. Universitetet kan i øvrigt, hvor forholdene gør det muligt, tillade studerende at aflægge prøve på et fremmedsprog, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk. Hvis den kursusansvarliges undervisning er foregået på et fremmedsprog, aflægges prøven også på dette fremmedsprog. Universitetet (studienævnet) kan fravige denne regel. I nogle tilfælde vil der være mulighed for, at prøven kan aflægges på dansk, selvom undervisning er foregået på engelsk. Dette angives ved tilmelding til eksamen, og eksamenssprog vil fremgå af eksamensbeviset. Når studerende på kandidatuddannelsen i økonomi vil have bevis på, at de har gennemført den engelsksprogede variant af uddannelsen, så forudsætter dette, at alle eksamener er gennemført på dette sprog Eksamensforsøg 19

20 20 Den studerende har højst 3 eksamensforsøg til at bestå en prøve jf. eksamensbekendtgørelsen. Universitetet kan dispensere og tillade flere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. I vurderingen af, om der foreligger usædvanlige forhold, kan spørgsmålet om studieegnethed ikke indgå Særlige prøvevilkår Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at sidestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen, jf. eksamensbekendtgørelsen. 4.2 Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen kan afholdes som individuel skriftlig prøve på universitetet, ved aflevering af skriftlig opgavebesvarelse eller som kombination af skriftlig og individuel mundtlig prøve. Prøverne skal tilrettelægges som individuelle prøver jf. eksamensbekendtgørelsen. Regler om eventuel adgang til brug af hjælpemidler ved skriftlig eksamen fremgår af eksamensplanen på studiets uddannelsessider i KUnet. I visse fag kan skriftlige opgavebesvarelser udarbejdes af flere studerende, men der kan kun gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres, sådan at det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted, jf. eksamensbekendtgørelsen. Ved gruppebesvarelser af skriftlig opgave med individuel bedømmelse skal det tydeligt fremgå, hvilke dele af opgaven den enkelte studerende har skrevet, således at individuel bedømmelse kan finde sted. Den enkelte studerendes bidrag til opgavebesvarelsen skal tydeligt angives i såvel indholdsfortegnelsen som ved indledningen til de dele, den pågældende studerende er ansvarlig for. Indledning og konklusion samt evt. delkonklusioner og/eller opsummeringer kan skrives i fællesskab. Max 20 % af opgaven må bestå af fælles dele. Når der ikke skal gives en skriftlig karakter eller anden bedømmelse for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende mundtlig prøve jf. eksamensbekendtgørelsen. Den enkelte studerende vil ved den mundtlige eksamen blive eksamineret med udgangspunkt i hele gruppeopgaven. Aflevering af en eller flere skriftlig opgaver kan være en forudsætning for at gå til eksamen, uden at opgaven indgår ved den efterfølgende eksamen i fagelementet. Kravene til opgavens omfang er angivet i kursusrummet i Absalon. Omfanget opgøres i antal normalsider og skal anføres på forsiden af opgaven. Overstiger omfanget det angivne antal normalsider, vil opgaven blive afvist. Når en opgave afvises, kan den ikke indleveres igen i samme eksamenstermin, og der er anvendt et eksamensforsøg. Universitetet (studienævnet) kan dispensere, når der foreligger usædvanlige forhold. 20

21 21 Begrebet en normalside er defineret i afsnit 4.6. Øvrige formkrav er defineret på studiets uddannelsessider i KUnet samt eventuelt i kursets absalonrum. Det skal tydeligt fremgå, hvis man i opgaven citerer andre. Citater anføres med citationstegn og tydelig angivelse af kilde. Det skal endvidere tydeligt fremgå med kildehenvisning og ved citater med citationstegn, hvis man i opgaven inddrager dele af egne, tidligere bedømte opgaver. Der henvises til afsnit 4.7 om eksamenssnyd. I henhold til eksamensbekendtgørelsen kan universitetet fastsætte regler om brug af computer ved skriftlige eksamen. Alle skriftlige eksamener på Økonomistudiet afvikles som PC eksamener i lokalerne på Peter Bangsvej 36. De nærmere regler for PC eksamen er beskrevet på studiets uddannelsessider ikunet. Sprog-ordbøger kan altid benyttes, selv om eksamen i øvrigt er uden hjælpemidler. 4.3 Mundtlig eksamen Mundtlig eksamen afholdes som individuel prøve. Det fremgår af beskrivelsen af de enkelte fagelementer, hvilken eksamensform der anvendes til den enkelte eksamen. Se punkt 6. Fagkatalog for nærmere oplysninger. Ved mundtlig eksamen kan en afleveret skriftlig opgavebesvarelse indgå direkte eller indirekte ved bedømmelsen. Se nærmere herom under beskrivelsen af de enkelte eksamensformer under pkt. 6. Fagkatalog og ovenfor under pkt om skriftlig eksamen. 4.4 Skriftlige opgaver der inddrager tredjepart Studerende, der i forbindelse med specialer og andre skriftlige opgaver inddrager en tredjepart fx en virksomhed eller organisation der stiller oplysninger eller data til rådighed, skal indgå en tredjepartsaftale, som regulerer forholdet mellem studerende, tredjepart og Universitetet jf. eksamensbekendtgørelsen. Regler og aftaletekst findes på studiets uddannelsessider i KUnet. 4.5 Censur Uddannelsen hører under Censorkorpset for Økonomi. Bortset fra enkelte undtagelser underkastes fagene 100 pct. ekstern censur, hvilket også er tilfældet med specialet. Økonomiske øvelser underkastes stikprøvecensur. En nærmere angivelse af censur findes for hvert enkelt fag i kursuskataloget på / i afsnit 3.3. Overbygningsopgaver underkastes ekstern censur, når ECTS-vægten er 5,5 ECTS-point eller derover. Der forekommer intet sted intern censur. De fleste fag bedømmes efter 7-trinsskalaen, mens et mindre antal fag bedømmes med bestået/ikkebestået, når det er tilfældet er det noteret ved omtalen af de enkelte fag. 21

22 Normalside Ved en normalside forstås følgende: tekstbehandlet A4-format punktstørrelse: 12 linjeafstand: 1½ højre- og venstremargin: mindst 2,5 cm top og bundmargin: mindst 2,5 cm Den studerende kan anvende andre tekstbehandlingssystemer f.eks. Scientific Workplace eller en form for Tex - hvor en sådan formatering ikke er naturlig. I så fald er den studerende selv ansvarlig for at sikre sig, at sidetalskravet opfyldes. 4.7 Eksamenssnyd Sager om snyd i forbindelse med eksamen behandles efter reglerne om Disciplinære foranstaltninger overfor studerende ved Københavns Universitet. Eksamenssnyd omfatter forfalskning, plagiering, fortielse, f.eks. manglende kildeangivelse, eller anden vildledning om pågældendes indsats eller resultater. Bistand til medstuderendes snyd er omfattet af reglerne. Forsøg på at snyde behandles som gennemførte snyderier. Sager om snyd undersøges af studielederen, som, hvis der er tale om snyd, indberetter forholdet til dekanen, som indberetter sagen til rektor. Rektor kan tildele en mundtlig eller skriftlig irettesættelse, bortvise den studerende fra eksamen, fra samtlige eksaminer i samme eksamenstermin eller fra Universitetet i en bestemt periode eller uden tidsbegrænsning. 4.8 Eksamensklage Klage over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, indgives af den studerende til universitetet (det samfundsvidenskabelige fakultetssekretariat). Klagen skal være skriftlig og begrundet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort, ligeledes jf. eksamensbekendtgørelsen. For så vidt angår de ordinære sommereksamener (prøve afholdt efter 1. juni) er klagefristen den 1. august. Der kan jf. eksamensbekendtgørelsen bl.a. klages over: 22

23 23 Retlige spørgsmål, Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende), Prøveforløbet, Bedømmelsen. Hvis klageren ikke får medhold, kan klager indbringe universitetets afgørelse af faglige spørgsmål for et ankenævn. Klageren indgiver anken til universitetet (Det samfundsvidenskabelige fakultetssekretariat). Anken skal være skriftlig og begrundet. Anken skal indgives senest to uger efter, at klageren er gjort bekendt med bedømmernes afgørelse, jf. eksamensbekendtgørelsen. Ved ombedømmelse og omprøve samt ved indbringelse for ankenævn kan en karakter fastholdes, forhøjes eller nedsættes. Der kan ikke klages over den nye karakter. Der kan dog klages over retlige forhold. Se nærmere om reglerne i eksamensbekendtgørelsen. 4.9 Overbygningsopgaver En overbygningsopgave skrives, når en studerende vil udbygge sin viden og kompetence inden for emner, der dækkes af et eller flere bachelorfag. Overbygningsopgaver er af et omfang fra 0,5 ECTS-point til 15 ECTS-point, og den studerende kan skrive op til to opgaver på kandidatuddannelsen. Fra 1. september 2014 gælder det, at overbygningsopgaver af et omfang fra 0,5 ECTS-point til 7,5 ECTSpoint, og at den studerende højst kan skrive én overbygningsopgave på kandidatuddannelsen. Regler vedr. tidsfrister fremgår af studiets uddannelsessider på KUnet Økonomiske øvelser Økonomiske øvelser er en undervisningsform, hvor studerende udarbejder et oplæg om et på forhånd aftalt emne og præsenterer dette oplæg for alle deltagende studerende og underviseren. De deltagende studerende skal også på skift fungere som opponenter ved andre studerendes fremlæggelser. Formålet med udarbejdelse af økonomiske øvelser ved kandidatuddannelsen i økonomi er at de studerende skal identificere og afklare en problemstilling under anvendelse af de teorier og metoder, der er indeholdt i bachelor- og kandidatstudierne i økonomi. Emnet for en økonomisk øvelse aftales med underviseren. Deltagelse i en økonomisk øvelse indebærer udarbejdelse af et skriftligt oplæg, konstruktiv diskussion af andre studerendes oplæg og aktiv deltagelse i undervisningen. De i afsnit 4.6 angivne formkrav skal overholdes, og der lægges vægt på, at en økonomisk øvelse udformes klart og sprogligt korrekt. Øvrige formkrav er defineret i uddannelsessiderne på KUnet. 23

24 24 De studerende skal i øvrigt iagttage de regler, tidsfrister og formkrav, der er fastsat på uddannelsessiderne i KUnet. Der er mødepligt ved økonomiske øvelser. Der gælder følgende målbeskrivelse for økonomiske øvelser: Deltagelse i en økonomisk øvelse har som formål at de studerende skal demonstrere beherskelse af følgende: Formulere, afgrænse og operationalisere et i bred forstand økonomisk og samfundsvidenskabeligt problem; det skriftlige oplæg udarbejdes med udgangspunkt i de fag og andre undervisningsaktiviteter (inklusive sådanne der er meriterede fra andre uddannelser), der er indeholdt i bachelor- og kandidatuddannelserne i økonomi. Udvælge, diskutere og anvende relevante økonomisk-teoretiske og økonometriske tilgange (på kandidatstudiets niveau) relevante for den udvalgte analyse og et evt. et tilhørende empirisk materiale. Dokumentere og forklare den foretagne analyse og redegøre for dens styrker og svagheder. Give en logisk, klar og sproglig korrekt fremstilling af den udvalgte problemstilling og dens afklaring. Gennemføre en klar og sproglig korrekt fremlæggelse af eget oplæg. Gennemføre en konstruktiv mundtlig diskussion af andre studerendes oplæg og deltage aktivt i undervisningen. Karakteren 12 gives, når den studerende har gennemført den økonomiske øvelse på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler Speciale Specialet er den store, afsluttende opgave på 30 ETCS-point, hvis målbeskrivelse er at: 24 Formulere, afgrænse og operationalisere et i bred forstand økonomisk og samfundsvidenskabeligt problem; specialeopgaven udarbejdes med udgangspunkt i de fag og andre undervisningsaktiviteter (inklusive sådanne der er meriterede fra andre uddannelser), der er indeholdt i bachelor- og kandidatuddannelserne i økonomi). Udvælge, diskutere og anvende relevante økonomisk-teoretiske og økonometriske tilgange (på kandidatstudiets niveau) relevante for den udvalgte analyse og et evt. et tilhørende empirisk materiale. Dokumentere og forklare den foretagne analyse og redegøre for dens styrker og svagheder. Give en logisk, klar og sproglig korrekt fremstilling af den udvalgte problemstilling og dens afklaring. Til specialet er knyttet et mundtligt forsvar, der tager udgangspunkt i den studerendes skriftlige fremstilling. Den studerende skal ved dette mundtlige forsvar demonstrere beherskelse af de metoder, der er anvendt ved udarbejdelse af specialet og skal kunne redegøre klart og tydeligt for specialets problemstilling og dennes afklaring.

25 25 Universitetet (studieleder) godkender emneafgrænsning og fastsætter en afleveringsfrist jf. uddannelsesbekendtgørelsen. Regler om afleveringsfrister fremgår af en specialekontrakt, som specialeskrivere, vejledere og studieleder skal indgå, når arbejdet påbegyndes; regler vedr. specialeskrivning fremgår af kontraktteksten. Specialeskrivere skal overholde de regler om fortrolighed og samarbejde med tredjepart som er fastlagt af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Stave og formuleringsevne indgår som en del af den samlede bedømmelse af specialet, idet det faglige indhold dog vægtes tungest eksamensbekendtgørelsen. Specialet skal forsynes med et resume på engelsk jf. eksamensbekendtgørelsen, såfremt opgaven er skrevet på dansk, svensk eller norsk. Hvis opgaven er skrevet på et fremmedsprog, kan resumeet skrives på dansk. Det udarbejdede resume indgår i bedømmelsen. Universitetet (studienævnet) kan give tilladelse til, at resumeet skrives på et andet fremmedsprog end engelsk., jf. eksamensbekendtgørelsen. Kandidatspecialet afslutter uddannelsen. Universitetet (studienævnet) kan dispensere fra denne regel jf. uddannelsesbekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, eller når et eller flere forudgående fag eller fagelementer ikke er bestået. Der gælder følgende regler vedr. udarbejdelse og aflevering af specialet: Den studerende skal indgå en kontrakt med vejleder og studienævnet. Denne kontrakt skal indeholde en disposition og en arbejdsplan. Vejleder(e) og studerende skal underskrive dispositionen, og studielederen skal godkende denne disposition og arbejdsplan. Når godkendelsen foreligger, gælder en frist på 6 måneder til at gøre specialet færdigt. Hvis den studerende ikke afleverer inden for denne frist, skal der indgås en ny kontrakt og der skal udarbejdes en ændret opgaveformulering, som skal ligge inden for det hidtidige emneområde jf. uddannelsesbekendtgørelsen. Den nye kontrakt kan kun indgås i umiddelbar forlængelse af den tidligere kontrakt. Dvs. uden en mellemliggende periode. Efter en fornyet godkendelse fastsættes en ny afleveringsfrist på 3 måneder. Indgås den nye kontrakt med en vis forsinkelse, vil den mellemliggende periode, fra den gamle kontrakts udløb til indgåelsen af den nye kontrakt, blive fratrukket de tre måneder, der er fristen i det andet eksamensforsøg. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for denne frist, kan den studerende få et tredje eksamensforsøg jf. eksamensbekendtgørelsen, efter samme regler som gælder for andet prøveforsøg. Indgåelse af efterfølgende kontrakter i forbindelse med udløbet af tidligere kontrakter er en forudsætning for den studerendes fortsatte indskrivning på Økonomiuddannelsen. Dette vil sige, at indgår den studerende ikke 2. eller 3. kontrakt efter udløbet af 1. eller 2. kontrakt, kan den studerende udskrives af studiet jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen. Et speciale kan skrives af mellem 1 og 2 studerende. I tilfælde af, at specialet skrives af flere studerende sammen, skal den enkeltes bidrag klart fremgå. Skrives specialet af 1 studerende, må det være på højst 80 normalsider, med 2 studerende er grænsen 160 sider. En nærmere præcisering af formkravene findes på studiets uddannelsessider i KUnet. 5. Øvrige bestemmelser 25

26 Indskrivning Efter optagelse indskrives studerende på det relevante studietrin på kandidatuddannelsen, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen. Studerende kan som hovedregel ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen. Der gælder dog visse undtagelser herfra, se nærmere herom i kandidatadgangsbekendtgørelsen. 5.2 Ophør af indskrivning Universitetet bringer indskrivning til ophør jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen for studerende, der: Har gennemført uddannelsen. Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har besået supplerende uddannelsesaktivitet, som universitetet har krævet som forudsætning for optagelsen jf. eksamensbekendtgørelsen. Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine prøveforsøg jf. eksamensbekendtgørelsen. Er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler, herunder når den studerende. overtræder studieaktivitetsregler fastsat af universitetet jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen. På kandidatuddannelsen i økonomi gælder den aktivitetsbestemmelse, at en studerende mindst skal bestå eksamener m.v. svarende til 35 ECTS-point pr. år, se afsnit Melder sig ud af uddannelsen. Er varigt bortvist fra universitetet efter regler udstedt i medfør af universitetsloven. Der er i visse tilfælde mulighed for genindskrivning. Ved genindskrivning indskrives den studerende på den nyeste studieordning. Studerende der er blevet udskrevet af universitetet fordi de er afskåret fra at fortsætte uddannelsen fordi de ikke har flere eksamensforsøg eller ikke har opfyldt de gældende aktivitetsregler, kan søge om genindskrivning. Tilladelse til genindskrivning gives kun hvis universitetet på grundlag af en konkret faglig vurdering skønner, at den pågældende studerendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller uddannelsen er væsentligt ændret. Studerende, der optages/ indskrives på ny på uddannelsen, kan ikke tage beståede prøver om, medmindre de er forældede som følge af regler for uddannelsen jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen. 26

27 27 Der henvises nærmere til bestemmelserne i kandidatadgangsbekendtgørelsen. 5.3 Orlov Studerende kan få orlov fra uddannelse efter regler, der fastsættes af universitetet jf. kandidatadgangsbekendtgørelsen. Orlov betyder, at uddannelsens tidsfrister og studieaktivitetskrav stilles I bero I orlovsperioden. Studerende kan i orlovsperioden ikke følge undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov. Orlov kan afbrydes, men som nævnt ovenfor kan studerende ikke deltage i eksamen i et semester, hvor de har eller har haft orlov. Studerende kan få orlov I op til 12 måneder I løbet af kandidatuddannelsen Orlov kan dog ikke meddeles, før den studerende har bestået mindst 30 ECTS-point på kandidatuddannelsen. Universitetet (fakultetet) kan dispensere fra denne bestemmelse, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Der henvises til kandidatadgangsbekendtgørelsen. Ansøgt orlov skal dog meddeles, når det er begrundet med barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. 21, stk. 2. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste (og f. eks. udsendes gennem NATO) m.v., følger reglerne i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtslov, mv., jf. 21, stk. 3. Når en studerende har indgået en specialekontrakt, kan vedkommende ikke få orlov fra studiet, med mindre usædvanlige forhold foreligger. Se nærmere om regler for orlov på fakultetets uddannelsessider i KUnet. 5.4 Studieskift og overflytning Der kan søges om studieskift, overflytning og genindskrivning efter reglerne i kandidatadgangsbekendtgørelsen. 5.5 Merit forhåndsgodkendelse og endelig godkendelse Universitetet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af universitetet, godkende, at beståede uddannelseselementer efter uddannelsesbekendtgørelsen træder i stedet for uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau jf. uddannelsesbekendtgørelsen (merit). Universitetet kan 27

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitetskrav... 4 3 Uddannelsernes struktur... 4 3.1 Bacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Økonomi (2008- ordning)

Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Økonomi (2008- ordning) Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Økonomi (2008- ordning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieordning knytter sig også Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Økonomi (2008- ordning)

Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Økonomi (2008- ordning) Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Økonomi (2008- ordning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieordning knytter sig også Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Økonomi (2008- ordning)

Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Økonomi (2008- ordning) Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Økonomi (2008- ordning) Revision sep. 2016 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieordning knytter sig også Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi

KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi Studieordning Kandidatuddannelsen af 2013 INDHOLD 1. PRÆAMBEL... 3 1.1 Godkendelse... 3 1.2 Hjemmel... 3 2 UDDANNELSENS

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitet og studietid... 4 2.2.1 Førsteårsprøven... 4 2.2.2 Krav

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2012- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012. Revideret 1. september 2014.

BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2012- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012. Revideret 1. september 2014. BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2012- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012. Revideret 1. september 2014. Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2014- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2014. Revideret 1. december 2014

BACHELORUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2014- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2014. Revideret 1. december 2014 BACHELORUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2014- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2014. Revideret 1. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv....

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Fagstudieordning for 2008-bachelorstudieordningen i Økonomi

Fagstudieordning for 2008-bachelorstudieordningen i Økonomi Fagstudieordning for 2008-bachelorstudieordningen i Økonomi Revision september 2016 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieordning knytter sig også Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17)

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) Vedtaget af studienævnet for de juridiske kandidatuddannelser og deltidsuddannelser ved Københavns Universitet den

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Gældende pr. 1. oktober 2015. Godkendt af Dekanatet for Det Humanistiske Fakultet 30. september 2015.

Læs mere

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 1 Bekendtgørelsesgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Fagstudieordning for 2015-kandidatuddannelsen i Økonomi

Fagstudieordning for 2015-kandidatuddannelsen i Økonomi Fagstudieordning for 2015-kandidatuddannelsen i Økonomi Revision september 2016 1 Indledning Studieordningen for kandidatuddannelsen i økonomi består af to dele, en rammestudieordning og en uddannelsesspecifik

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere