Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet"

Transkript

1 Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning Varighed og omfang Beståelseskrav Studieaktivitetskrav Uddannelsernes struktur Bacheloruddannelser Førsteårsprøvekravet Adgang til kurser på kandidatuddannelsen inden bacheloruddannelsen er afsluttet Kandidatuddannelser Sidefagsuddannelser på bachelor- og kandidatniveau Mobilitetsvindue og udlandsophold Eksamen og undervisning Formålet med eksamen Tilmelding og afmelding til undervisning og eksamen Tilmeldingskrav på 30 ECTS per semester Manglende opfyldelse af tilmeldingskravet på 30 ECTS Undtagelse fra reglen om at afmelding ikke er muligt Forudsætninger for indstilling til eksamen og prøveforsøg Tilmelding til 3. prøveforsøg Tilmelding til speciale på kandidatuddannelsen Tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg for specialet på kandidatuddannelsen Ph.d.-studerende indskrevet på 3+5 eller 4+4 ordningen Re- og sygeeksamen Eksamensforsøg Formkrav ved skriftlige opgaver og eksamen Individuelle prøver og gruppeprøver Bedømmelse og censur Inddragelse af 3. part Eksamenssprog

2 4.10 Hjælpemidler ved eksamen Særlige prøvevilkår Eksamenssnyd Eksamensklager og meritankenævn Øvrige bestemmelser Indskrivning Ophør af indskrivning Orlov Studieskift og overflytning Merit Forhåndsgodkendelse og tilmelding til 30 ECTS per semester Startmerit Overførsel af karakter ved meritoverførsel Dispensation og klageadgang Eksamensbevis Elektronisk kommunikation mellem universitetet og studerende og 3+5 ph.d. studerende

3 1 Indledning Denne rammestudieordning gælder for alle ordinære uddannelser (bachelor-,kandidat- og sidefagsuddannelser) udbudt ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende studieordninger, der omhandler disse emner. Denne studieordning samt de tilhørende fagstudieordninger har hjemmel i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer: Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) Vejledning nr. 5 af 18. januar 2006 om retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (faglige mindstekrav) Henvisning til de nyeste udgaver af bekendtgørelserne kan findes på fakultetets hjemmeside. Studieordningen træder i kraft den 1. september 2015 og er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 2 Varighed og omfang Omfanget af uddannelserne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet opgøres i ECTS-point (European Credit Transfer and Accumulation System). Et årsværk udgør 60 ECTS-point svarende til en arbejdsbelastning for den studerende på 1650 timer. Bacheloruddannelser er normeret til 180 ECTS-point svarende til 3 års heltidsstudier. På bacheloruddannelsen i Samfundsfag skal vælges et gymnasierettet sidefag. Hvis der vælges et sidefag med tilknyttet propædeutik (typisk på 30 ECTS) vil denne lægges til bacheloruddannelsens 180 ECTS, så den samlede studietid på bacheloruddannelsen inkl. propædeutik bliver 3½ år. Kandidatuddannelser er normeret til 120 ECTS-point, svarende til 2 års studier. På kandidatuddannelsen i Samfundsfag forlænges studietiden med 30 ECTS-point, hvis det gymnasierettede sidefag ligger uden for det samfundsvidenskabelige fagområde. Studietidsforlængelsen på ½ år tilknyttes kandidatsidefaget. 2.1 Beståelseskrav 3

4 For at bestå bachelor- og kandidatuddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kræves det, at alle uddannelsens fagelementer bedømt med karakter er bestået med mindst 02, og at fagelementer, der bedømmes Bestået/Ikke bestået, skal være bestået. 2.2 Studieaktivitetskrav Studerende er omfattet af førsteårsprøvekravet jf. Eksamensbekendtgørelsen. Se afsnit Studerende, der har bestået førsteårsprøven, skal som minimum bestå én prøve om året. Studerende der ikke har bestået mindst én prøve inden for en sammenhængende periode på mindst ét år udskrives af universitetet, jf. bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelsen. 3 Uddannelsernes struktur Fakultetets uddannelser består af tre typer fagelementer: - Obligatorisk Fagelementer som alle studerende skal have fuldført for at kunne bestå uddannelsen. - Begrænset valgfri Fagelementer der vælges inden for en afgrænset gruppe af kurser (enten afgrænset ved konkret angivne fagelementer, eller bredere defineret som kurser udbudt af et eller flere institutter eller inden for specifikke fagområder, evt. med konkret liste over fagelementer, der er undtaget) - Valgfri Helt valgfri fagelementer på uddannelsens niveau (kun på bacheloruddannelsen i Antropologi) 3.1 Bacheloruddannelser Hver bacheloruddannelse indeholder nedenstående fagelementer. Den enkelte uddannelses fagstudieordning fastsætter elementernes respektive omfang samt eventuelle krav til sammensætning. - En række obligatoriske fagelementer og evt. begrænset valgfrie fagelementer - Evt. valgfrie fagelementer (kun relevant på bacheloruddannelsen i Antropologi) - Bachelorprojekt (15 eller 20 ECTS-point) Førsteårsprøvekravet Inden udgangen af første studieår, skal den studerende deltage i de prøver, der ifølge studieordningen indgår i førsteårsprøven, for at kunne fortsætte på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen. Inden udgangen af andet studieår efter studiestart, skal den studerende bestå de prøver, der indgår i førsteårsprøven, for at kunne fortsætte på uddannelsen. Studerende der ikke opfylder kravet om deltagelse i/beståelse af førsteårsprøven udskrives af universitetet, jf. bacheloradgangsbekendtgørelsen. Universitetet (studienævnet) kan dispensere fra førsteårsprøvens tidsfrister, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 4

5 For alle bacheloruddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, bortset fra bacheloruddannelsen i Sociologi, er førsteårsprøven defineret som alle de fag, der er udbudt på uddannelsens første år og de udgør i alt 60 ECTS-point. På bacheloruddannelsen i Sociologi er førsteårsprøven defineret som fagene Almen Sociologi I og II samt Elementære Samfundsvidenskabelige Metoder I og II, der udgør i alt 35 ECTS-point Adgang til kurser på kandidatuddannelsen inden bacheloruddannelsen er afsluttet Den studerende kan søge om tilladelse til at tilmelde sig fagelementer på den kandidatuddannelse på KU, som bacheloruddannelsen giver retskrav til optagelse på, selvom bacheloruddannelsen ikke er afsluttet. En sådan tilladelse kan gives til studerende, der mangler mindre end 30 ECTS på bacheloruddannelsen, hvis det skønnes, at vedkommende har de faglige forudsætninger til at færdiggøre bacheloruddannelsen, samtidig med at vedkommende læser kandidatfag. Der kan maksimalt gives tilladelse til at tage 30 ECTSpoint på kandidatuddannelsen inden bacheloruddannelsen er afsluttet, jf. uddannelsesbekendtgørelsen. Procedurer for ansøgning om at tage kandidatfag før bacheloruddannelsen er afsluttet kan findes på uddannelsessiderne i KUnet. Det bemærkes, at en tilladelse ikke medfører, at den studerende bliver optaget på kandidatuddannelsen. Når bacheloruddannelsen er afsluttet, skal den studerende derfor søge om optagelse efter de gældende optagelsesregler og ansøgningsfrister. 3.2 Kandidatuddannelser Hver kandidatuddannelse indeholder nedenstående elementer. Den enkelte uddannelses fagstudieordning fastsætter elementernes respektive omfang samt eventuelle krav til sammensætning. - Evt. obligatoriske fagelementer - Begrænset valgfrie fagelementer - Speciale (30 ECTS) 3.3 Sidefagsuddannelser på bachelor- og kandidatniveau Bachelor- og kandidatuddannelser, der tilrettelægges med henblik på undervisning på de gymnasiale uddannelser, opbygges af et centralt fag og et sidefag, jf. uddannelsesbekendtgørelsen. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbyder sidefagsuddannelser med henblik på undervisning på gymnasiale uddannelser i psykologi, samfundsfag og erhvervsøkonomi. Sidefaget gennemføres delvist på bachelor- og delvist på kandidatuddannelsen og har et samlet omfang på mindst 90 ECTS. Samfundsfag udbydes både som centralt fag og som sidefag. Psykologi og erhvervsøkonomi udbydes ikke som centralt fag. Hver sidefagsuddannelse indeholder nedenstående elementer. Den enkelte sidefagsuddannelses fagstudieordninger fastsætter elementernes respektive omfang samt eventuelle krav til sammensætning. - Evt. obligatoriske elementer - Begrænset valgfrie elementer 5

6 3.4 Mobilitetsvindue og udlandsophold Alle uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet indeholder som minimum et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point svarende til ét semester. Mobilitetsvinduet sikrer, at de studerende har mulighed for at gennemføre fagelementer på andre danske eller udenlandske universiteter som en del af deres bacheloreller kandidatuddannelse. Mobilitetsvinduets placering på den enkelte uddannelse fremgår af uddannelsernes fagstudieordning. 4 Eksamen og undervisning 4.1 Formålet med eksamen Formålet med eksamen er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål, kompetencer og faglige krav, som er fastsat for uddannelsen i uddannelsesbekendtgørelsen, studieordningen mv. jf. eksamensbekendtgørelsen. Bedømmelse af præstationer sker på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for det pågældende fag/fagelement, jf. karakterbekendtgørelsen. Prøveformen skal tilgodese fagelementets formål og afspejle undervisningens indhold jf. eksamensbekendtgørelsen. 4.2 Tilmelding og afmelding til undervisning og eksamen Tilmeldingskrav på 30 ECTS per semester Alle studerende skal hvert semester være tilmeldt undervisning og eksamen til i alt 30 ECTS. Kun nye tilmeldinger tæller med i de 30 ECTS. Tilmeldinger til fag, man mangler at bestå fra tidligere semestre, tæller ikke med i de 30 ECTS. Det er ikke muligt at afmelde sig undervisning og eksamen. Hvis man ikke deltager i en eksamen bruges et prøveforsøg. Tilmelding til alle fag, herunder valgfag er bindende. Det vil sige, at hvis man først har været tilmeldt ét fag, så kan det ikke senere erstattes af et andet fag. Det gælder uanset, om man har aflagt prøve i faget og er dumpet, eller om man endnu ikke har aflagt prøve i faget. Man kan normalt kun blive tilmeldt undervisning i et fag en gang. Hvis man udebliver fra en eksamen, bliver syg eller hvis man dumper, tilmeldes man automatisk til den førstkommende reeksamen. Hvis man i ét semester tilmelder sig mere end 30 ECTS (inkl. tilmeldinger til summer school), er det tilladt at tilmelde sig tilsvarende færre ECTS i det næstkommende semester. Det er ikke tilladt at tilmelde sig færre 6

7 end 30 ECTS mod forventning om, at man i det næstkommende semester tilmelder sig tilsvarende flere ECTS. Studienævnet kan dispensere fra ovennævnte regler, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Information om tidsfrister og tilmeldingsperioder findes på de respektive uddannelsers uddannelsessider i KUnet. Se desuden regler om tilmelding til speciale i afsnit Manglende opfyldelse af tilmeldingskravet på 30 ECTS Det fremgår af fagstudieordningen, hvilke studerende der tilmeldes af administrationen og hvilke studerende, der er ansvarlig for selv at tilmelde sig fag og eksamener. Studerende, der selv er ansvarlige for tilmelding, vil blive tilmeldt af administrationen, hvis det efter tilmeldingsperioden viser sig, at de: Ikke opfylder tilmeldingskravet (30 ECTS per semester) Har tilmeldt sig fag, der ikke er i overensstemmelse med uddannelsens regler, jf. fagstudieordningen. Tilmeldinger, der ikke er i overensstemmelse med uddannelsens regler, kan f.eks. omfatte tilmelding til for mange valgfag, brud på regler om progression (forudsætning for at tilmelde sig) eller hvis man har tilmeldt sig fag på en anden uddannelse uden forhåndsgodkendelse. Tilmeldinger til fag, der ikke er i overensstemmelse med uddannelsens regler, vil blive annulleret. Brud på uddannelsens regler eller procedurer for tilmelding, herunder regler for prioritering af tilmeldinger, vil også kunne føre til, at man tilmeldes af administrationen. Hvis man er tilmeldt mindre end 30 ECTS efter tilmeldingsperioden, vil man blive tilmeldt af administrationen efter de principper, der er beskrevet i fagstudieordningen. Studerende som efter reglerne har tilmeldt sig 30 ECTS kurser, men som ikke får plads på kurserne på grund af enten begrænset kapacitet eller at kurser nedlægges, vil blive kontaktet af den lokale studieadministration med henblik på, at de kan komme med alternative kursusønsker indenfor en given deadline. Hvis den studerende ikke vender tilbage inden denne deadline, så vil den studerende blive tilmeldt kurser ud fra samme principper, som hvis han/hun ikke havde tilmeldt sig nok ECTS Undtagelse fra reglen om at afmelding ikke er muligt Efter tilmeldingsperioden er det muligt i samme semester at erstatte sine tilmeldinger med tilmeldinger til særlige fagelementer, hvor endelig tilmelding eller godkendelse typisk finder sted efter KU s tilmeldingsperioder. Det kan f.eks. gælde projektorienterede forløb og forskningspraktik. Hvis tilmelding til og/eller godkendelse af disse fagelementer sker efter tilmeldingsperioden, er det tilladt at afmelde sig andre fag i samme semester, så de samlede tilmeldinger ikke overstiger 30 ECTS per semester. 7

8 Det vil fremgå af beskrivelsen af det enkelte fagelement i fagstudieordningen, hvis undtagelsen er gældende Forudsætninger for indstilling til eksamen og prøveforsøg Det fremgår af fagbeskrivelserne i fagstudieordningens fagkatalog, om der findes forudsætninger for at blive indstillet til den enkelte eksamen. Forudsætninger for indstilling til eksamen kan blandt andet omfatte aflevering og godkendelse af obligatoriske opgaver, aktiv undervisningsdeltagelse, mødepligt og andet. Hvis man ikke opfylder de i fagbeskrivelsen anførte forudsætninger for at blive indstillet til eksamen, kan man ikke deltage i eksamen, men man vil dog bruge ét prøveforsøg. Man vil ikke blive tilmeldt reeksamen, medmindre det fremgår af fagbeskrivelsen, at forudsætningerne kan opfyldes inden afholdelse af reeksamen. Hvis man får en ny mulighed for at opfylde forudsætningerne inden reeksamen, vil man automatisk blive tilmeldt reeksamen og dermed sit 2. prøveforsøg. Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, og man ikke har mulighed for at opfylde dem inden reeksamen, vil man skulle tilmeldes faget og 2. prøveforsøg næste gang det udbydes, samtidig med de 30 ECTS man i øvrigt skal være tilmeldt Tilmelding til 3. prøveforsøg Hvis man ikke består 1. og 2. prøveforsøg, er man forpligtet til at tilmelde sig og bestå 3. prøveforsøg for at færdiggøre uddannelsen. Som udgangspunkt har man dog ikke pligt til at tilmelde sig 3. prøveforsøg på et bestemt tidspunkt, medmindre der er tale om, at en bestået eksamen er en forudsætning for tilmelding til et andet fag. I dette tilfælde, vil man automatisk blive tilmeldt næste ordinære eksamen, hvis man ikke har bestået 1. og 2. prøveforsøg. Der gælder andre regler for 2. og 3. prøveforsøg til specialet på kandidatuddannelsen. Se afsnit og Tilmelding til speciale på kandidatuddannelsen Specialet skal udarbejdes på kandidatuddannelsens 4.semester, jf. reglerne om tilmeldingskrav på 30 ECTS per semester. Tilmelding til specialet i form af indlevering af godkendt specialekontrakt skal ske senest ved indgangen til kandidatuddannelsens 4. semester (1. september/1. februar). Studerende, der er indskrevet på kandidatuddannelsen før 1. september 2015, skal tilmeldes specialet senest ved indgangen til det semester, hvor de efter reglerne om tilmeldingskravet på 30 ECTS per semester skal være tilmeldt de sidste 30 ECTS på kandidatuddannelsen. 8

9 Studerende der jf. ovenstående regler ikke af egen drift har tilmeldt sig specialet på det fastsatte tidspunkt, vil blive tilmeldt af specialeadministrationen, og afleveringstidspunktet vil løbe fra indgangen til semesteret, selv om specialekontrakten først godkendes senere Tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg for specialet på kandidatuddannelsen Hvis man ikke afleverer specialet ved udløbet af afleveringsfristen, bruges et prøveforsøg, og der skal godkendes en ny problemformulering inden for samme emne. Ny godkendt specialekontrakt inkl. ny problemformulering skal indleveres senest to uger efter afleveringsfristen for første prøveforsøg. Afleveringsfristen for andet prøveforsøg løber tre måneder fra indlevering af ny problemformulering, dog senest fra to uger efter afleveringsfristen for første prøveforsøg. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den nye frist, kan den studerende få et tredje prøveforsøg efter samme regler, som gælder for andet prøveforsøg Ph.d.-studerende indskrevet på 3+5 eller 4+4 ordningen Studerende der er indskrevet samtidig på en kandidatuddannelse og en ph.d.-uddannelse (4+4 eller 3+5 ph.d. ordning) skal årligt tilmeldes uddannelseselementer på kandidat- og ph.d.-uddannelsen, der samlet svarer til 60 ECTS, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen. 4.3 Re- og sygeeksamen Hvis man udebliver fra en eksamen, bliver syg eller hvis man dumper, tilmeldes man automatisk til den førstkommende reeksamen. Studerende tilmelder sig selv 3. prøveforsøg, jf. afsnit Der afholdes reeksamen efter hver ordinære eksamenstermin (senest i februar for vintereksamen og senest i august for sommereksamen). Som udgangspunkt udbydes der ikke reeksamen i et semester, hvor faget ikke udbydes, medmindre der er tale om fag, der er en forudsætning for deltagelse i andre fag. Studienævnet kan dog bestemme, at der alligevel afholdes reeksamen. Reeksamen kan have en anden prøve- eller bedømmelsesform end den ordinære eksamen. Dette vil fremgå af fagbeskrivelsen for det enkelte fagelement. Hvis man er forhindret i at deltage i en prøve på grund af sygdom, skal det meddeles eksamensadministrationen på den relevante uddannelse inden afholdelse af eksamen efter uddannelses regler, og der skal endvidere indleveres dokumentation for sygdom. Indleveres der ikke dokumentation for sygdom inden for uddannelsens frister for dette bruges et prøveforsøg. Der henvises til uddannelsessiderne På KUnet for regler om sygemelding. 4.4 Eksamensforsøg 9

10 Den studerende har tre eksamensforsøg til at bestå en prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen. Universitetet (studienævnet) kan undtagelsesvist dispensere og tillade yderligere forsøg, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, jf. eksamensbekendtgørelsen. For fagelementer, der kun udbydes i et enkelt semester, har studerende kun krav på at kunne tilmelde sig det 3. prøveforsøg i det førstkommende semester efter fagelementets udbud, jf. eksamensbekendtgørelsen. Hvis studerende ikke tilmelder sig 3. prøveforsøg senest på dette tidspunkt, kan vedkommende ikke fortsætte uddannelsen. Det fremgår af kurser.ku.dk om et fag kun udbydes i et enkelt semester. Hvis et fag udbydes for sidste gang, har studerende kun krav på at kunne tilmelde sig det 3. prøveforsøg i det førstkommende semester efter fagelementets sidste udbud. Hvis studerende ikke tilmelder sig 3. prøveforsøg senest på dette tidspunkt, kan vedkommende ikke fortsætte uddannelsen. Nedlæggelse af kurser, der udbydes regelmæssigt skal annonceres gennem studiebeskeder i KUnet. Det fremgår af kurser.ku.dk om et fag udbydes for sidste gang. 4.5 Formkrav ved skriftlige opgaver og eksamen Ved skriftlige opgaver og eksamener, vil der i visse tilfælde være krav om minimum eller maksimum for antallet af normalsider. Der kan også gælde krav vedr. omfang af og genbrug af pensum. Normalsidetallet opgøres ud fra en definition af, at en normalside udgøres af 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Normalsidetallet og antallet af typeenheder skal fremgå af opgavens forside. I optælling af typeenheder inkl. mellemrum inkluderes al tekst i i den skriftlige fremstillings hovedtekst. Dvs. inklusive fodnoter, slutnoter og tabeller. Følgende tæller ikke med i optællingen af antal typeenheder inkl. mellemrum: Forside, indholdsfortegnelse, evt. resumé, litteraturliste, figurer, grafer etc. Hvis formkravene herunder maksimalt sidetal, pensumomfang etc. ikke opfyldes ved skriftlige opgaver og eksamener, kan opgaven afvises administrativt og der bruges et eksamensforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen. Det skal tydeligt fremgå, hvis man i en opgave citerer andre. Citater anføres med citationstegn og tydelig angivelse af kilde. Det skal endvidere tydeligt fremgå med kildehenvisning og ved citater med citationstegn, hvis man i opgaven inddrager dele af egne, tidligere bedømte opgaver. Hvis man citerer andre uden kildehenvisning og citationstegn, eller hvis man genbruger dele af egne bedømte eksamensbesvarelser eller lignende uden kildehenvisning og citationstegn, anses dette for plagiat og er omfattet af reglerne om eksamenssnyd, jf. Københavns Universitets disciplinære foranstaltninger. 4.6 Individuelle prøver og gruppeprøver Mundtlig eksamen kan afholdes som individuel prøve eller som gruppeprøve. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. eksamensbekendtgørelsen. 10

11 Ved en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, skal der foretages individuel bedømmelse. Der kan kun gives en selvstændig karakter eller anden bedømmelse, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres, jf. eksamensbekendtgørelsen. Ved gruppebesvarelser af skriftlig opgave med individuel bedømmelse skal det tydeligt fremgå, hvilke dele af opgaven den enkelte studerende har skrevet, således at individuel bedømmelse kan finde sted. Indledning og konklusion samt evt. delkonklusioner og/eller opsummeringer kan skrives i fællesskab. Når der ikke skal gives en skriftlig karakter eller anden bedømmelse for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende mundtlig gruppeprøve jf. eksamensbekendtgørelsen. Den enkelte studerende vil ved den mundtlige eksamen blive eksamineret med udgangspunkt i hele gruppeopgaven. Ved en individuel, mundtlig prøve som opfølgning på en skriftlig opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere studerende, må disse studerende ikke være til stede i prøvelokalet, før de skal eksamineres i den individuelle mundtlige prøve. Det fremgår af fagbeskrivelsen for det enkelte fagelement, hvis gruppeprøve er tilladt samt, hvor mange studerende, der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve. 4.7 Bedømmelse og censur En prøve er bestået, når der er opnået bedømmelsen Bestået, Godkendt eller karakterne 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om, jf. eksamensbekendtgørelsen. Der afholdes prøver ved afslutningen af hvert fag. Oplysninger om eksamensform fremgår af kursusbeskrivelserne i fagstudieordningens fagkatalog og på Prøverne er enten interne eller eksterne. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator og en eller flere censorer beskikket af Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. Eksamensbekendtgørelsen. Interne prøver bedømmes enten alene af eksaminator, eller af eksaminator og en bedømmer udpeget blandt underviserne på instituttet. Er eksaminator og anden intern bedømmer ikke enige om bedømmelsen, gælder samme regel som fastsat for uenighed mellem eksaminator og censor, jf. karakterbekendtgørelsen. Mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver, jf. eksamensbekendtgørelsen. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver. Bedømmelsen»Bestået«eller»Ikke bestået«eller bedømmelsen»godkendt«eller»ikke godkendt«kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver, jf. eksamensbekendtgørelsen. Af fagstudieordningen fremgår de enkelte fagelementers prøveform og om de enkelte prøver er interne eller eksterne. Ved mundtlige prøver meddeles resultatet straks efter, at eksamination og votering er afsluttet. Ved skriftlige prøver på universitetet og ved hjemmeopgaver meddeles resultatet på Selvbetjeningen på KUnet. Bedømmelsen foreligger inden for 4 uger (juli måned fraregnet) efter prøvens afholdelse. For specialet og bachelorprojekt er fristen senest 2 måneder (juli måned fraregnet) efter aflevering. 11

12 Stave og formuleringsevne indgår som en del af den samlede bedømmelse af alle skriftlige hjemmeopgaver, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest, jf. eksamensbekendtgørelsen. Universitetet (studienævnet) kan dispensere fra denne bestemmelse for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, medmindre stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål. 4.8 Inddragelse af 3. part Studerende, der i forbindelse med bachelorprojekter, specialer og andre skriftlige opgaver inddrager en tredjepart f.eks. en virksomhed eller organisation der stiller oplysninger eller data til rådighed, skal indgå en tredjepartsaftale, som regulerer forholdet mellem studerende, tredjepart og Universitetet jf. eksamensbekendtgørelsen. Regler og aftaletekst findes på uddannelsessiderne i KUnet. 4.9 Eksamenssprog Eksamenssproget er det samme som det sprog der undervises på. Hvis undervisningssproget er dansk kan prøven dog aflægges på svensk og norsk i stedet for dansk. Universitetet (studienævnet) kan fravige denne regel, jf. Eksamensbekendtgørelsen. Studienævnet kan give dispensation til, at eksamen aflægges på et andet sprog, medmindre eksamen forudsætter fremstilling på dansk, jf. Eksamensbekendtgørelsen Hjælpemidler ved eksamen Det er angivet i fagbeskrivelsen for det enkelte fagelement, om en eksamen er med eller uden hjælpemidler. Regler om eventuelle tilladte hjælpemidler findes på de relevante uddannelsessider på KUnet. Sprogordbøger kan altid benyttes, selv om eksamen i øvrigt er uden hjælpemidler Særlige prøvevilkår Universitetet (Studienævnet) kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når studienævnet vurderer, at det er nødvendigt for at sidestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen, jf. eksamensbekendtgørelsen Eksamenssnyd Sager om snyd i forbindelse med eksamen behandles efter reglerne om Disciplinære foranstaltninger overfor studerende ved Københavns Universitet. 12

13 Eksamenssnyd omfatter forfalskning, plagiering, fortielse, f.eks. manglende kildeangivelse, eller anden vildledning om pågældendes indsats eller resultater. Bistand til medstuderendes snyd er omfattet af reglerne. Forsøg på at snyde behandles som gennemførte snyderier. Sager om snyd undersøges af studielederen, som, hvis der er tale om snyd indberetter forholdet til dekanen, som indberetter sagen til rektor. Rektor kan tildele en mundtlig eller skriftlig irettesættelse, bortvise den studerende fra eksamen, fra samtlige eksaminer i samme eksamenstermin eller fra Universitetet i en bestemt periode eller uden tidsbegrænsning. Rektor kan indgive politianmeldelse Eksamensklager og meritankenævn Studerende kan klage over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, efter regler fastsat i eksamensbekendtgørelsen. Klagen skal indgives til Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat senest to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort. For så vidt angår de ordinære sommereksamener (prøve afholdt efter 1. juni) er klagefristen 1. august. De nærmere procedurer for eksamensklager er beskrevet på uddannelsessiderne under menupunktet Eksamen. 5 Øvrige bestemmelser 5.1 Indskrivning Efter optagelse indskrives studerende administrativt på det relevante studietrin, jf. bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelsen. 5.2 Ophør af indskrivning Universitetet bringer indskrivningen til ophør, jf. bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelsen for studerende, der: har gennemført uddannelsen, er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har besået supplerende uddannelsesaktivitet, som universitetet har krævet som forudsætning for optagelsen på kandidatuddannelsen jf. eksamensbekendtgørelsen, er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine prøveforsøg jf. eksamensbekendtgørelsen, er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt reglerne om deltagelse i eller beståelse af førsteårsprøven på bacheloruddannelsen jf. eksamensbekendtgørelsen, 13

14 er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler som beskrevet i denne rammestudieordning samt den relevante fagstudieordning, melder sig ud af uddannelsen, er varigt bortvist fra universitetet efter regler udstedt i medfør af universitetsloven. Der er i visse tilfælde mulighed for genindskrivning, jf. bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelsen Studerende der er blevet udskrevet af universitetet, fordi de er afskåret fra at fortsætte uddannelsen på grund af, at de ikke har flere eksamensforsøg, kan søge om genindskrivning. Tilladelse til genindskrivning gives dog kun, hvis universitetet på grundlag af en konkret faglig vurdering skønner, at den pågældende studerendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede Genindskrivning på en bacheloruddannelse forudsætter, at ansøger har bestået fag der svarer til førsteårsprøven på den gældende studieordning. Genindskrivning på en kandidatuddannelse kræver, at der er bestået 60 ECTS-point. Hvis dette ikke er opfyldt, skal der søges om optagelse på ny. Genindskrivning forudsætter endvidere, at der er ledige pladser på uddannelsen Studerende, der optages/ indskrives på ny på uddannelsen, kan ikke tage beståede prøver om, medmindre studienævnet i forbindelse med optagelsen vurderer, at de er forældede som følge af ændrede regler for uddannelsen jf. bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelsen. Ved genindskrivning indskrives den studerende på den nyeste studieordning. Studienævnet kan dispensere fra denne regel. 5.3 Orlov Bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelsen indeholder regler for orlov. Københavns Universitet har endvidere fastsat et fælles regelsæt for orlov på bachelor- og kandidatuddannelser. Bachelorstuderende, der har gennemført og bestået 60 ECTS-point, herunder bestået førsteårsprøven, kan søge om orlov. Kandidatstuderende der har gennemført første halve studieår (bestået mindst 30 ECTSpoint) kan søge om orlov. Disse betingelser gælder dog ikke, hvis en ansøgning skyldes orlov, barsel, adoption, værnepligt, FN-tjeneste og lignende. I så fald meddeles den studerende orlov. Det følger af Københavns Universitets fælles regler, at studerende kan få orlov i op til 12 måneder i løbet af én uddannelse. Man kan dog ikke få orlov i et semester, hvor man har været til eksamen. Når en studerende har indgået en specialekontrakt, kan vedkommende ikke få orlov i specialeperioden. Specialeperioden defineres som den tidsramme, der fastsættes i forbindelse med indgåelsen af specialeaftalen samt den tidsramme, der fastsættes ved et eventuelt 2. og 3. eksamensforsøg. Studerende kan i orlovsperioden ikke følge undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i prøver inden for uddannelsen i det semester, hvor den studerende har eller har haft orlov. 14

15 Orlov betyder at uddannelsens tidsfrister og aktivitetskrav stilles i bero i orlovsperioden. Universitetet (fakultetet) kan dispensere fra ovennævnte regler, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 5.4 Studieskift og overflytning Der er mulighed for at søge overflytning fra samme uddannelse ved et andet universitet og om studieskift fra en anden uddannelse ved et andet universitet. For regler og procedurer vedrørendestudieskift og overflytning henvises til reglerne herfor i bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelserne samt Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside. 5.5 Merit Beståede uddannelseselementer fra samme samfundsvidenskabelige uddannelse på samme niveau i Danmark kan træde i stedet for uddannelseselementer på uddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, jf. uddannelsesbekendtgørelsen. Universitetet (studienævnet) kan lade beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau i enten Danmark eller udlandet træde i stedet for uddannelseselementer på uddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det respektive studienævn vurderer i hvert enkelt tilfælde, om uddannelseselementer fra danske og udenlandske uddannelser, kan træde i stedet for uddannelseselementer på uddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Afgørelsen om meritoverførsel træffes på baggrund af en faglig vurdering, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen. Ved ansøgning om meritoverførsel til erstatning for obligatoriske fagelementer, forudsættes en betydelig grad af overensstemmelse mellem det meritoverførte fagelement og det fag det ønskes at erstatte. Ved ansøgning om meritoverførsel af valgfrie fagelementer vurderes det faglige niveau og relevansen i relation til den faglige ramme, der er for den pågældende valgfri del af bachelor- eller kandidatuddannelsen det ønskes meritoverført til. Specialet kan ikke meritoverføres, jf. uddannelsesbekendtgørelsen. Dette gælder dog ikke ved overflytning fra den samme uddannelse ved et andet universitet. Der kan være begrænsninger i forhold til, hvor mange ECTS, der på den enkelte uddannelse kan meritoverføres. Eventuelle begrænsninger fremgår af de enkelte uddannelsers fagstudieordninger Forhåndsgodkendelse og tilmelding til 30 ECTS per semester En forhåndsgodkendelse og dermed en tilmelding til fag på et andet dansk eller udenlandsk universitet er bindende, og de skal derfor indgå i den studerendes uddannelse på Københavns Universitet. Som beskrevet i afsnit om tilmelding til undervisning og eksamen, skal alle studerende være tilmeldt 30 ECTS hvert semester. En forhåndsgodkendelse af et studieophold eller et eller flere enkelte fag tæller med som en tilmelding i det pågældende semester. 15

16 Hvis den studerende ikke får plads på de forhåndsgodkendte fag eller af anden grund ikke benytter sig af forhåndsgodkendelsen, har den studerende pligt til at orientere universitetet, så vedkommende kan blive tilmeldt det krævede antal ECTS. Når et forhåndsgodkendt fag på et andet dansk eller udenlandsk universitet er gennemført, er den studerende forpligtet til hurtigst muligt at indlevere dokumentation til studienævnet for, om fagene er bestået eller ikke bestået. Hvis det gennemførte fag er bestået, vil det blive endelig meritoverført og indgå i uddannelsen. Dokumentation skal indleveres senest tre måneder efter studieopholdets afslutning. Procedurer for ansøgning om meritoverførsel fremgår af uddannelsessiderne på KUnet Startmerit Ansøgere til en bachelor- eller en kandidatuddannelse har pligt til at søge merit for tidligere beståede uddannelseselementer fra uafsluttede uddannelser på samme niveau, jf. Bachelor- og Kandidatadgangsbekendtgørelsen. Ansøgning om merit sker ved ansøgning om optagelse. Studienævnet foretager efter optagelsen en faglig vurdering af, om der kan gives meritoverførsel i forbindelse med optag (startmerit). Eventuelle begrænsninger på, hvor mange ECTS man kan få meritoverført til en bachelor- eller kandidatuddannelse, jf. den respektive fagstudieordning, gælder ikke for så vidt angår startmerit Overførsel af karakter ved meritoverførsel Har universitetet (studienævnet) godkendt, at et bestået fag eller fagelement fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, overføres bedømmelsen som»bestået«. Hvis det pågældende fagelement bedømmes efter 7-trins-skalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, overføres bedømmelsen med karakterer, jf. eksamensbekendtgørelsen. 5.6 Dispensation og klageadgang Der kan dispenseres fra de regler i studieordningen, som alene er fastsat af universitetet, når de er begrundet i usædvanlige forhold. Dette gælder både reglerne i rammestudieordningen og i den enkelte uddannelses fagstudieordning. Procedurer og ansøgningsfrister ifm. ansøgning om dispensation er beskrevet på de enkelte uddannelsers uddannelsessider. Afgørelse om retlige spørgsmål om studerendes forhold truffet af studienævn kan påklages til dekanen. Afgørelse om retlige spørgsmål truffet af dekanen kan påklages til rektor. Rektors afgørelser kan påklages til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Der kan som udgangspunkt ikke klages over faglige afgørelser. Klager over eksamen omtales i afsnit 4.13.Afgørelser om afslag eller delvis afslag på meritoverførsel kan påklages til Meritankenævnet, jf. Meritankenævnsbekendtgørelsen. Klage over afslag på endelig merit for 16

17 udenlandske uddannelseselementer kan dog ikke behandles af Meritankenævnet, men skal rettes til Kvalifikationsnævnet. Der kan dog ikke klages over afgørelser om startmerit. Klageren indgiver anken til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet senest to uger efter, at klageren er gjort bekendt med studienævnets afgørelse, jf. meritankenævnsbekendtgørelsen. Universitetet kan dispensere fra fristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Beskrivelse af procedurer for klage over meritafgørelser kan findes på KUnet. 5.7 Eksamensbevis Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udsteder bevis for gennemført bachelor- og kandidatuddannelse, jf. Eksamensbekendtgørelsen. I beviset angives resultatet af bedømmelserne i de enkelte prøver (herunder meritoverførte prøver), prøvernes omfang i ECTS-point og det opnåede karaktergennemsnit, hvis et sådan beregnes på den relevante uddannelse 1, eksamenssprog (hvis prøven er aflagt på et fremmedsprog), den betegnelse uddannelsen giver ret til på dansk og engelsk samt en kompetenceprofil, jf. eksamensbekendtgørelsen. Der angives endvidere eventuel specialisering. Eksamensbeviset udfærdiges på dansk og engelsk. Som bilag til eksamensbeviset udsteder universitetet et engelsksproget Diploma Supplement, som beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om universitetet og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem. Studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, har ret til at få dokumentation for beståede dele af uddannelsen med angivelse af ECTS-point. For yderligere detaljer om eksamensbeviset henvises til Eksamensbekendtgørelsen. 5.8 Elektronisk kommunikation mellem universitetet og studerende Al kommunikation fra Københavns Universitet til de studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet foregår elektronisk, jf. bekendtgørelse om elektronisk kommunikation for universiteterne. Kommunikation sker dels via generelle beskeder via studiebeskedfunktionen på KUnet og dels via-mails til de studerendes KU-mail-adresse. Den studerende har derfor pligt til at holde sig orienteret på sin KU-mailadresse samt i studiebeskeder på KUnet. Al kommunikation fra studerende til universitetet foregår elektronisk via den studerende KU-mail-adresse. Studerende der på grund af synshandicap eller anden funktionsnedsættelse oplever udfordringer ved disse regler skal kontakte Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, så en alternativ kommunikationsform kan 1 På bachelor- og kandidatuddannelserne i Psykologi og Samfundsfag beregnes IKKE gennemsnit på eksamensbeviset. For de øvrige uddannelser fremgår det samlede karaktergennemsnit af eksamensbeviset. Ved beregning af karaktergennemsnit vægtes den enkelte prøve med antallet af ECTS. 17

18 aftales. Undtaget fra digital kommunikation er aflevering af visse eksamensopgaver samt udstedelse af eksamensbeviser og 3+5 ph.d. studerende Studerende der er indskrevet samtidig på en kandidatuddannelse og en ph.d.-uddannelse (4+4 eller 3+5 ph.d. ordning), følger de samme regler som øvrige studerende, bortset fra reglerne om tilmeldingskravet (se afsnit 4.2.1). Der kan dog gælde særlige regler for specialet. Der henvises til ph.d. studieordningen for evt. skærpede regler. 18

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitet og studietid... 4 2.2.1 Førsteårsprøven... 4 2.2.2 Krav

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2014- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2014. Revideret 1. december 2014

BACHELORUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2014- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2014. Revideret 1. december 2014 BACHELORUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2014- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2014. Revideret 1. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv....

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2012- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012. Revideret 1. september 2014.

BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2012- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012. Revideret 1. september 2014. BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2012- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012. Revideret 1. september 2014. Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Gældende pr. 1. oktober 2015. Godkendt af Dekanatet for Det Humanistiske Fakultet 30. september 2015.

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi

KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi Studieordning Kandidatuddannelsen af 2013 INDHOLD 1. PRÆAMBEL... 3 1.1 Godkendelse... 3 1.2 Hjemmel... 3 2 UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB OG SAMFUNDSFAG, 2005-STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2011, revideret 1.

BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB OG SAMFUNDSFAG, 2005-STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2011, revideret 1. BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB OG SAMFUNDSFAG, 2005-STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2011, revideret 1. september 2013 Indhold 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB OG SAMFUNDSFAG, 2012-STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012.

BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB OG SAMFUNDSFAG, 2012-STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012. BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB OG SAMFUNDSFAG, 2012-STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012. Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi. Studieordning 2011 Bacheloruddannelsen (revideret juni 2014)

KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi. Studieordning 2011 Bacheloruddannelsen (revideret juni 2014) KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi Studieordning 2011 Bacheloruddannelsen (revideret juni 2014) INDHOLD 1 PRÆAMBEL... 3 1.1 GODKENDELSE... 3 1.2 HJEMMEL...

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i statskundskab

Studieordning for Bacheloruddannelse i statskundskab Studieordning for Bacheloruddannelse i statskundskab 1 af 25 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, bekendtgørelse nr. 1520 af

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Prøveformer Kapitel 3 Afholdelse af prøver m.v. Kapitel 4 Bedømmelsen m.v. Kapitel 5 Krav til studieordningen Kapitel 6 Eksamensbevis m.v. Kapitel

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Sociologi

Bacheloruddannelsen i Sociologi S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bacheloruddannelsen i Sociologi 2005-studieordningen (Rev. 2007, 2009, 2010, 2012 og 2013 og 2014) Uddannelsen giver ret

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. juli 2010 1. juli 2010. Nr. 857. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsfag (Cand.soc.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsfag (Cand.soc.) Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsfag (Cand.soc.) Odense Sept. 2015, Version 1 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Uddannelses- og Forskningsministeriet, ændringsbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Master i Evaluering

Studieordning for Master i Evaluering Studieordning for Master i Evaluering 1 af 14 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1187 af 10. december 2009 om masteruddannelser

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand.jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse,

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

Studieordning almen del:

Studieordning almen del: Det Humanistiske Fakultet Studieordning almen del: Titel: Fællesbestemmelser for de humanistiske bachelor- og kandidatuddannelser ved Syddansk Universitet 1. september 2016 Indhold Sagsnr. 15/40439 LOGR

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST af 2. oktober 2013 Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1-2 og 4, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Page 1 of 10 BEK nr 666 af 24/06/2012 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-06-2012 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i følgende forskrifter

Læs mere

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere