DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk"

Transkript

1 Juni DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de bor der. Grundlæggende er det i Kollegiets ånd, at eleverne gives frihed under ansvar i det omfang det er muligt, og at både voksne og elever udviser respekt overfor og tager hensyn til hinanden. ABC en er god at kende, når man flytter ind på Kollegiet, ligesom det kan være rart at slå op i den, når man er i tvivl om en regel. Alkohol * * * Nedenstående regler er gældende i perioden mellem hjemrejseweekender og under rejse til og fra Kollegiet. Elever fra klasse samt præ-aspiranter Det er ikke tilladt at købe, opbevare eller indtage alkohol hverken på eller udenfor Kollegiet. August Bournonvilles Passage 2-8 Postboks 2185 DK København K CVR: Tel Fax Aspiranter Det er ikke tilladt at købe, opbevare eller indtage alkohol hverken på eller uden for Kollegiet. Dog kan der dispenseres fra denne regel ved fester og arrangementer på Kollegiet, forestået af eller arrangeret i samarbejde med Kollegiets personale. Kun alkohol godkendt af Kollegiets personale må nydes. Besøg på diskoteker og værtshuse er ikke tilladt, men eforparret kan i sjældne tilfælde give tilladelse til, at aspiranter indtager en øl eller et glas vin i forbindelse med besøg på restaurant eller café. Uden forudgående tilladelse fra eforparret, må alkohol ikke indtages. Når der gives tilladelse til at indtage øl eller vin, sker det i forventning om en rimelig og naturlig omgang med alkohol, og man må ikke være synligt påvirket af alkohol. Aviser/blade Diverse blade må eleverne selv anskaffe. Kollegiet kan holde en avis. Besøg Eleverne må kun overnatte uden for Kollegiet efter aftale med Kollegiets personale. Hvis en elev overnatter hos en kammerat udenfor Kollegiet, skal personalet kontaktes af kammeratens forældre. Hvis en elev ønsker at have en kammerat på besøg, aftales det med Kollegiets personale.

2 Side 2/8 Brugerbetaling For beboere tilknyttet Balletskolen koster det pr kr. pr. måned at bo på Kollegiet. For beboere tilknyttet balletskolen, er der mulighed for at søge hel/delvis friplads efter gældende regler om indkomst. Kontakt administration. For aspiranter og semesterkollegianer koster det kr. pr. måned at bo på Kollegiet. Brandalarm Lyder brandalarmen skal alle forlade deres værelser; gå mod udgange og samles foran billetkontoret (brandinstruks følger). Cykler Det er muligt at medbringe en cykel. Der er tæt trafik i København, og cykling er på eget og forældrenes ansvar. Cykelhjelm er påkrævet. Dyr Det er ikke tilladt eleverne at holde husdyr på Kollegiet. Elevforpligtelser Den enkelte elev er forpligtet til at yde sit bedste og til at være en god kammerat, der bidrager positivt til fællesskabet. Hver elev har ansvar for at tale ordentligt til andre og at vise respekt for andres forskelligheder. Desuden må man som elev være i stand til at inddrage kammerater eller personale for at løse et opstået problem. I forbindelse med aftensmaden skiftes eleverne til at dække og rydde af bordet. I weekender samarbejder elever og personale om indkøb og madlavning. Kollegiets personale forventer, at eleverne hjælper hinanden med lektier og andre praktiske opgaver. Kollegiets personale forventer, at eleverne deltager i Kollegiets elevmøder. Eleven skal sørge for at rydde op efter sig selv. Det gælder på alle fællesarealer. El-artikler Det er af sikkerhedsmæssige årsager (brandfare!) ikke tilladt at have kaffemaskine, toaster, dypkoger eller anden vandkoger på værelset. Erstatning Hvis en elev forsætligt eller ved grov uagtsomhed ødelægger Kollegiets eller kammeraters ting, vil der blive krævet erstatning. Ferier/fridage Ferie- fridagsliste med oversigt over hjemrejse-weekender udleveres hvert år inden sæsonstart. Kollegiet er lukket på hjemrejseweekender. Fester På Kollegiet arrangerer eleverne klassefester og i december måned en julemiddag. Folkeregister Eleverne tilmeldes almindeligvis ikke folkeregisteret i Københavns Kommune, blandt andet af hensyn til læge og skoletandlæge.

3 Side 3/8 Forsikring Det påhviler eleven og forældrene at sørge for, at eleven har en forsvarlig forsikringsmæssig dækning specielt vedrørende ansvar, ulykke og indbo. Eleven/forældrene bærer selv ansvar for personlige ejendele, herunder værdigenstande og elektronisk udstyr. Når børn og unge flytter hjemmefra, kan man ikke uden videre regne med, at familiens almindelige forsikring dækker. Derfor bør man undersøge den forsikringsmæssige dækning og sikre sig, at barnet er omfattet af en heltidsulykkesforsikring. Forældre Der afholdes forældresamtaler efter behov. Forældrene er altid velkomne til at kontakte Kollegiets personale i løbet af sæsonen, ligesom personalet vil kontakte forældrene, når det er aktuelt. I forbindelse med Balletskolens Se på dage, afholdes der forældremøde for forældre til elever på Kollegiet. En af forudsætningerne for et godt kollegieliv er, at forældrene har tillid til det pædagogiske arbejde vi laver for/med de elever der bor her, og vi forventer, at forældrene bakker op om det ansvar, vi har og de beslutninger, vi tager. Fotografering Det bør være helt naturligt, at man respekterer sine kammerater og andre og aldrig tager billeder uden at spørge først. Det er ikke tilladt at fotografere andre uden deres tilladelse, hverken med digitalkamera, mobiltelefoner eller videokamera. Færden uden for Kollegiet Det forudsættes, at eleverne er selvhjulpne, når de færdes uden for Kollegiet og i trafikken. Alle elever har som udgangspunkt lov til at færdes i København på egen hånd. Der er en tavle ved elevindgangen hvor eleven skal markere om han/hun er inde eller ude. Der er forskellige komhjemtider i forhold til elevens alder, og til årstiderne. Fødselsdag Når en elev har fødselsdag, samles vi i spisesalen, hvor vi flager og synger fødselsdagssang. Bagefter er der hygge med morgenbasser. Forældre er velkomne til at komme og lave aftensmad til alle, eller efter aftale med personalet arrangere noget særligt på Kollegiet den dag. Gæster Gæster er velkomne på Kollegiet efter aftale med personalet. Når eleven har en kammerat på besøg, skal vedkommende forlade Kollegiet senest kl. 22:00, med mindre andet er aftalt. Gæster er omfattet af de samme regler som eleverne, når de er på besøg på Kollegiet. Det er værtens ansvar at sikre sig, at gæster følger Kollegiets regler. Hjemrejse Ved hjemrejse sørger forældre og elever for billetbestilling. Kollegiets personale anbefaler, at eleven køber et 10-turs-kort. Opstår der problemer, hjælper personalet.

4 Side 4/8 It brug samt etiske regler herfor Der er etableret trådløst netværk på hele Kollegiet, og eleven er velkommen til at medbringe stationær eller bærbar computer. Husk usb-stik, når der skal printes, eller når en af Kollegiets computere benyttes. Kollegiet har en stationær computer i opholdstuen, som kan benyttes til skolearbejde og lektierelateret internetsøgning. Desuden er der en bærbar computer, der kan benyttes i forbindelse med skolearbejde. Netværket tilhører Det Kongelige Teater og må derfor ikke bruges til at downloade programmer og filer eller til at videresende disse, hvis det er i strid med reglerne om ophavsret. Ligeledes er det ikke tilladt at bruge fildelingsprogrammer på computeren. Når en elev bruger Internettet, repræsenterer vedkommende Det Kongelige Teater og må derfor ikke downloade, producere eller distribuere materiale, der strider mod teatrets ånd. Det gælder f.eks. materiale, der er racistisk, sexistisk, pornografisk eller ærekrænkende. Husk man er ikke anonym, når man færdes på nettet. Trafikken kan følges og spores. Overtrædelse af de etiske regler for brug af netværket vil kunne medføre frakobling fra netværket. Kollegiets computere er kun til brug i forbindelse med skolearbejde, men kan efter aftale med Kollegiets personale bruges til at sende og modtage s. Der er i elevernes opholdsrum ophængt råd om sikker chat. Kemikalier Det er forbudt at have kemikalier, giftstoffer og brandfarlige væsker på værelserne. Konfirmation Det er muligt at følge konfirmationsforberedelsen i København og blive konfirmeret hjemme, hvis dette ønskes. Alt vedrørende konfirmation aftales med læseskolen. Køkken Det er muligt for eleverne at lave kaffe, te samt lettere supplerende måltider i køkkenet. Det forudsættes dog, at der ryddes op efter brug, da køkkenet bruges til den daglige madlavning på Kollegiet. Husk at vaske hænderne grundigt hver gang du går i køkkenet/køleskabet. Eleverne har deres eget køleskab i opholdsstuen, hvor de kan have deres private ting stående. Eleverne skiftes til at holde køleskabet rent. Lektier Stilletimen er dagligt fra kl. 19:00 til kl. 20:00. I dette tidsrum skal der være ro på gange og i opholdstuen. 7. klasse har fælles lektielæsning i spisesalen i samme tidsrum. 8. og 9. klasse kan opholde sig på værelserne og i opholdsstuen, sammen eller alene, det afgør de selv, ligesom de selv siger fra over for hinanden, hvis de ønsker fred og ro. Den enkelte elev har ansvar for at få lavet sine lektier. Vi forventer at eleverne hjælper hinanden. Eleverne har ansvar for at kontakte de voksne når de har brug for lektiehjælp. Hvis elever ikke har lektier for, eller har brug for at gå en tur inden de går i gang med lektier, kan eleverne selv administrere dette. Kollegiet samarbejder med Læseskolen, når det drejer sig om skolearbejde. Hvis en elev har særligt behov for lektiehjælp, tilrettelægges dette i samarbejde med Læseskolen.

5 Side 5/8 Lommepenge Kollegiets personale anbefaler, at forældrene opretter en konto i et lokalt pengeinstitut, evt. med hævekort. Læge Da eleverne som hovedregel beholder deres folkeregisteradresse, er det fortsat elevens egen læge, der følger eleven. Ved akut opstået sygdom bruger Kollegiet en lokal læge, eller Københavns skolesundhedstjeneste. Madlavning På hverdage sørger Kollegiets køkkenpersonale for sund og varieret mad til eleverne. I weekenderne skiftes eleverne til, i samarbejde med Kollegiets personale, at lave maden. Frokosten får de i kantinen, og der kan laves en ekstra madpakke eller tages frugt med fra morgenbordet. Se i øvrigt Kollegiets kostpolitik. Medicin Kollegiets personale skal informeres om elevens eventuelle medicinforbrug. Mobiltelefon Brug af mobiltelefon er tilladt. Dog ikke ved fællesmåltider. Mobiltelefonens kamera, video-og lydoptager funktion er kun tilladt at benytte, når alle involverede er indforstået hermed og må aldrig bruges krænkende. Kollegiets personale appellerer til forældrene om ikke at ringer til deres børn i stilletimen, og efter sengetid. Mobning Ingen elev kan tildeles myndighed over andre elever. Kollegiet vil således ikke tolerere mobning, psykisk eller fysisk chikane, racistisk og nedladende sprogbrug eller anden form for uacceptabel adfærd. Ligeledes tolereres brug af øgenavne ikke. Se i øvrigt særskilt antimobbepolitik. Musik Eleverne må gerne på eget ansvar have radio og musikanlæg på værelserne. Der skal tages hensyn til de andre elever, når der spilles musik på værelserne. Der må ikke spilles musik på værelserne efter sengetid. Husk, at der skal betales licens efter gældende regler. Eleven er velkommen til at medbringe musikinstrumenter på Kollegiet. Møder Der afholdes fællesmøde ca. hver anden måned og efter behov. Alle kan sætte emner på dagsordenen, og der er mødepligt. Narkotika Det er under enhver form forbudt at være i besiddelse af narkotika samt at indtage eller være påvirket af narkotika, mens man er elev på Kollegiet. Nøgler Eleven får ved indflytning udleveret et elektronisk adgangskort, der fungerer som nøgle til Kollegiet og teatret. Ud over adgangskort vil eleven få udleveret en nøgle til sit værelse. Adgangskortet er personligt, og det er forbudt at udlåne kort og nøgle til

6 Side 6/8 andre. Eleverne skal huske at have kort og nøgle på sig, når de forlader Kollegiet. Det gælder også, når de går op i skolen. Opslags-og infotavler Ved elevindgangen er en opslagstavle til vigtige informationer og nyttige oplysninger. Eleverne har pligt til dagligt at holde sig orienteret. Penge/spil Enhver form for spil om penge er forbudt. Dette gælder også leg, der indebærer køb, salg og indirekte pengeombytning. Personale Der er ansat et eforpar, der bor på Kollegiet, og som har det daglige ansvar for eleverne. Når eforparret har fri, er der en assistent, der har vagten på Kollegiet. Kollegiets personale kan hjælpe og inspirere samt give et lille skub, hvis det er nødvendigt. Når dit barn bor på Kollegiet, er planlægning og organisering af elevaktiviteter i forbindelse med ture og arrangementer i og ud af huset eforparrets ansvar i samarbejde med det øvrige pædagogiske personale. Post Posten bliver uddelt hver dag, når eleverne kommer fra skole. Postadresse Når eleven modtager breve, sendes de til: Elevens navn Dronning Margrethe kollegiet Postboks København K Når eleven modtager pakker, sendes de til: Elevens navn Dronning Margrethe Kollegiet August Bournonvilles passage nr København K Rengøring Rengøringspersonalet passer dagligt fællesarealerne samt toiletter og baderum. Alle har pligt til at holde orden og rydde op efter sig på fællesarealerne. Eleverne skal selv holde deres værelser. Rengøringspersonalet vasker gulv på elevernes værelser en gang om ugen, og i den forbindelse skal værelserne være ryddet op. Rygning Kollegiet og Kollegiets gård er røgfrit område. Uden for Kollegiets område må eleverne kun ryge, hvis forældrene har givet tilladelse hertil. Sengetider/regler Følgende angiver det tidspunkt, hvor eleverne omklædte, skal være i deres senge. Eleverne skal sove i egne senge.

7 Side 7/8 Hverdage og søndage 22:00 For elever fra klasse. 22:30 For elever fra 9. klasse og præaspiranter 23:00 For aspiranter. Lørdag 24:00 For elever fra klasse samt præaspiranter 02:00 For aspiranter. Kollegiets personale kan lave aftaler om udsættelse af sengetiden. Det er ikke tilladt for elever af modsat køn at opholde sig på henholdsvis drenge- og pigeafdelinger efter klokken 22:00 på hverdage og søndage samt kl. 23:00 på lørdage. Den elev, der har lukket en elev af modsat køn ind på sit værelse, er lige så ansvarlig som den elev, der er på besøg. Det er først tilladt at gæste hinanden efter morgenmaden. Bemærk i denne sammenhæng, at Kollegiet anser det for et særdeles alvorligt aftalebrud, hvis en elev overtræder disse regler. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra Kollegiet. Seksuel adfærd Det er i orden at have en kæreste, men det er ikke tilladt at have seksuelt samkvem på Kollegiet. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning. Stearinlys og anden åben ild På grund af brandfare er det ikke tilladt at have levende lys eller anden åben ild på værelserne. Tandlæge Det er muligt at følge tandlægeordningen i hjemkommunen. Der gives fri efter aftale med Balletskolen. Tv/dvd Det er muligt at se tv og film i det fælles opholdsrum. Der er også et fjernsyn i spisesalen hvor elever kan se direkte udsendelser. Det er ikke tilladt at have fjernsyn på værelserne. Vask Der er vaskemaskine og tørretumbler på Kollegiet, som eleverne frit kan benytte på eget ansvar. Vegetar Hvis eleven er vegetar, tages der hensyn til det. Værdigenstande Hvis eleverne har kontanter eller ting af større værdi på Kollegiet, er der mulighed for at få det opbevaret i et pengeskab hos personalet. Værelser Alle elever har enkeltværelser. Man må ikke gå ind på hinandens værelser uden at have fået lov af værelsets beboer. Værelserne fordeles af Kollegiets personale. Eleverne kan kun efter aftale med Kollegiets personale bytte værelser.

8 Side 8/8 Kollegiet forventer, at eleven holder orden på sit eget værelse. På hjemrejseweekender skal eleven tømme sin papirkurv, lukke vinduer og skrue ned for varmen. Af hensyn til forbrug af energi skal eleven huske at slukke lys, musikanlæg og computer, når værelset forlades. Weekender De weekender, hvor eleverne er på Kollegiet og ikke er optaget af morgentræning, prøver og forestillinger, laver Kollegiets personale forskellige aktiviteter; tager på tur, i biograf, på museum, ud på naturoplevelser og meget andet. I weekenderne laver eleverne mad sammen med Kollegiets personale. Søndag soves der længe. Er der et særligt arrangement, eller har vi lyst, laver vi brunch sammen. Konsekvenser ved overtrædelse af Dr. Margrethe Kollegiets ABC Hvis Kollegiets regler, herunder Kollegiets ABC overtrædes, kan eforparret vælge at tage en af følgende sanktioner i brug afhængig af overtrædelsens karakter: 1. Mundtlig advarsel. Eforparret indkalder den pågældende elev til en samtale. Hvis det er muligt, indkaldes tillige elevens forældre. Såfremt forældrene ikke har mulighed for at deltage, orienteres forældrene telefonisk om advarslens indhold. Eforparret udarbejder et referat af den mundtlige advarsel, som gives til eleven og sendes til elevens forældre. 2. Skriftlig advarsel. Eforparret indkalder den pågældende elev til et møde og orienterer om, at eleven vil modtage en skriftlig advarsel. Hvis muligt indkaldes tillige elevens forældre. Såfremt forældrene ikke har mulighed for at deltage, orienteres forældrene telefonisk om den skriftlige advarsels indhold, og en kopi af advarslen gives til eleven og fremsendes til elevens forældre. 3. Såfremt eforparret skønner, at der er sket en særlig grov eller væsentlig overtrædelse af Kollegiets regler, herunder ABC, vil de informere teaterchefen, der herefter kan vælge at bortvise eleven fra Kollegiet. En bortvisning har som konsekvens, at eleven ikke længere kan bo på Kollegiet. Ligeledes vil Balletskolen herefter tage stilling til, om eleven kan følge undervisningen på Balletskolen på Kgs. Nytorv.

Birkerød Gymnasiums. Husorden

Birkerød Gymnasiums. Husorden Birkerød Gymnasiums Kostskole Husorden 2 indhold Velkommen til Kostskolen 3 Birkerød Kostskoles vision, værdier og kultur 4 Mad og måltidspolitik 6 Ind- og udflytning samt brug af værelset 7 Indflytning

Læs mere

Grenaa Gymnasiums Kostskole

Grenaa Gymnasiums Kostskole Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Forældre- og elevorientering

Forældre- og elevorientering Forældre- og elevorientering Praktiske oplysninger 2012-2013 Drammelstrupvej 15, 8400 Ebeltoft telefon 87 52 91 20 mail: post@djfh.dk hjemmeside: www.djfh.dk Kære elev Med dette lille hæfte byder vi dig

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk 1 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Cykler Eleverne har ved skolestart mulighed for at medbringe en cykel. Det er elevernes eget ansvar at sørge for at cyklerne er driftsikre - og skal således selv

Læs mere

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen Praktiske Oplysninger Råd og Regler Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig. Den er moderne, fordi livet

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Sådan virker din efterskole

Sådan virker din efterskole Sådan virker din efterskole Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2014-15 Alle nye elever møder søndag d. 17. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

FORÆLDREFOLDER 2013-14

FORÆLDREFOLDER 2013-14 FORÆLDREFOLDER 2013-14 Gode og nyttige oplysninger for forældre. Faaborgegnens Efterskole udgiver hvert år en folder til nybagte efterskoleforældre. Folderen indeholder en lang række praktiske oplysninger

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2014 2015 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen

Håndbogen 2015/16. Mina Hindholm Efterskole. Mina Hindholm-kulturen Mina Hindholm Efterskole Håndbogen 2015/16 Mina Hindholm-kulturen I denne ABC håndbog bliver du præsenteret for reglerne på Mina Hindholm Efterskole, som tager udgangspunkt i et muslimsk værdigrundlag.

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere