Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS"

Transkript

1 Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013 har D ApS klaget over registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, jf. 19, stk. 3, og 20, stk. 4, i anordning nr. 623 af 23. juni 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som registreret revisor siden den 4. december Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, at han har været tilknyttet B Registreret Revisionsanparrtsselskab, som den 5. november 2012 registrerede navneændring til C ApS. Klagen: Klagen er formuleret således: 1. Registreret revisor A har udvist grov pligtforsømmelse ved sin udarbejdelse af revisorerklæring samt årsrapport for D ApS ved ikke behørigt, at foretage de løbende og nødvendige opgørelser. 2. Registreret revisor As mangelfulde arbejde har endvidere været egnet til at vække tvivl om hans uafhængighed, da registreret revisor A er gift med E. Revisornævnet lægger til grund, at klagepunkterne vedrører årsrapporten 2008/2009, idet denne er vedlagt klageskrivelsen. 1

2 Sagsfremstilling: I brev af 18. januar 2009 (aftalebrev) bekræftede registreret revisor A over for D ApS, at B, Registreret Revisionsanpartsselskab var genvalgt som D ApS revisor. Det fremgik af brevet, at B, Registreret Revisionsanpartsselskabs arbejde i tillæg til at foretage lovpligtig revision af D ApS årsrapport omfattede bl.a. følgende: Yder bogføringsassistance v/e E er gift med registreret revisor A. Klager har oplyst, at der i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 forekom månedlige kassedifferencer på kr. i klagers detailforretning, hvilket førte til en samlet kassedifference på ,37 kr. i regnskabsåret 2008/09. Der er mellem parterne enighed om, at E blev opmærksom på dette i forbindelse med udførelse af bogføringsassistance, men der er ikke enighed om, hvornår hun blev opmærksom på dette, eller hvilke drøftelser, hun i den forbindelse havde med D ApS ledelse. Det fremgår af D ApS årsrapport 2008/09 for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009, at selskabets revisor var B, Registreret Revisionsanpartsselskab. Af erklæringen på årsrapport 2008/09, som er afgivet den 16. december 2009, fremgår: DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til anpartshaverne i D ApS Vi har revideret årsrapporten for D ApS for regnskabsåret 2008/09, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision 2

3 Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til høje etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2008 til 30. juni 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erklæringen er underskrevet af registreret revisor F, B, Registreret Revisionsanpartsselskab, hvorimod underskriftlinjen over registeret revisor As maskinskrevne navn er tom. Tilsvarende underskriftforhold fremgår af reviewerklæringen, som B, Registreret Revisionsanpartsselskab samme dag afgav om gennemgang af opgørelse af den skattepligtige indkomst. I tilknytning til disse underskriftforhold har indklagede i sine skriftlige indlæg oplyst, at revisionen af D ApS årsregnskab 2008/09 blev udført af B Registreret Revisionsanpartsselskabs medarbejder, revisor G, der er statsautoriseret revisor med deponeret bestalling, og at revisionen herefter blev gennemgået og kvalitetssikret af F, som er partner og registreret revisor. Registreret revisor A har ud over at foretage fysisk kontrol af D ApS lager ikke været involveret i revisionen af selskabets årsrapport 2008/09. Af revisionsprotokollatet af 16. december 2009 for regnskabsåret 2008/09 fremgår bl.a.: 3.1 Den udførte revision 3

4 På grund af selskabets størrelse er der ingen funktionsadskillelse mellem bogholder og kasserer, hvilket svækker en effektiv, intern kontrol. Der har gennem regnskabsåret været forholdsvis store kassedifferencer på i alt 154 t.kr. På det forelæggende grundlag har det ikke været muligt at opklare differencerne, men vi har efterfølgende konstateret, at ledelsen har indført de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring af de likvide beholdninger. Herudover har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionsprotokollatet er i lighed med erklæringen på årsrapport 2008/09 underskrevet af registreret revisor F, B, Registreret Revisionsanpartsselskab, hvorimod underskriftlinjen over registeret revisor As maskinskrevne navn er tom. B, Registreret Revisionsanpartsselskab fratrådte som revisor for D ApS den 16. februar Parternes bemærkninger: Klager har navnlig anført, at B, Registeret Revisionsanpartsselskab ved registreret revisor A har tilsidesat god revisorskik samt udført arbejde i strid med 11, stk. 2, jf. 1, stk. 2, i anordning nr. 623 af 23. juni 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, fordi han er gift med E. Registreret revisor A har uvist grov pligtforsømmelse ved ikke behørigt at foretage de løbende og nødvendige opgørelser af selskabets kassebeholdning. Derudover har han udvist en adfærd, som vækker tvivl om hans uafhængighed i forbindelse med Es manglende omhu ved hendes udførelse af sit arbejde. Kassedifferencen kunne være undgået, hvis E i tide havde gjort indehaverne af D ApS opmærksom på de betydelige differencer, der akkumulerede. B, Registreret Revisionsanpartsselskab ved registreret revisor A har endvidere forsømt at sammenholde den faktiske beholdning i kasserne med den bogførte beholdning. Det må også anses som en grov fejl og manglende behørig omhu fra registeret revisor As side, at der ikke løbende blev afstemt kassebeholdninger, men at alle afstemninger først blev udarbejdet den 4. december A er erstatningsansvarlig for den samlede difference. Først efter den 4. december 2009 kom E med anbefalinger vedrørende kasseoptællinger og kontrol. 4

5 Registreret revisor A har ansvaret for kontraktforholdet med D ApS og for årsrapport 2008/09 og erklæringen på denne, selv om han ikke har underskrevet årsrapporten. Den manglende underskrift skyldes alene praktiske forhold, idet A formentlig har været på ferie eller på anden måde fraværende på det pågældende tidspunkt, hvor det hastede med at få sendt årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. Registreret revisor A er underskrift eller ej ansvarlig for alle revisionshandlinger foretaget i forhold til klageren. De indklagede har navnlig anført, at registreret revisor A ikke har afgivet erklæring på årsrapport 2008/09 for D ApS, og at registreret revisor A ikke har haft noget ansvar for regnskabet og kontraktforholdet til klager. B, Registreret Revisionsanpartsselskab havde foretaget nødvendige og tilstrækkelige modforanstaltninger til at selskabets uafhængighed ikke var kompromitteret af ægteskabet mellem E og A, og A har ikke haft nogen funktion i forhold til Es arbejde for D ApS, som kan skabe tvivl om hans uafhængighed i forhold til D ApS. E har udført de løbende opgørelser i forbindelse med bogføringen, som B, Registreret Revisionsanpartsselskab havde ansvaret for, og B, Registreret Revisionsanpartsselskab har i fornødent omfang vejledt D ApS ledelse om dennes ansvar for kassefunktionen, herunder for den fysiske optælling. E havde ikke mulighed for at opdage kassedifferencerne på et tidligere tidspunkt. D ApS ledelse blev løbende vejledt om den uhensigtsmæssige forvaltning af kassefunktionen, og ledelsen blev straks underrettet, da differencerne blev konstateret. D ApS ledelse undlod herefter at gøre det fornødne med henblik på at undgå yderligere differencer. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Revisornævnet kan i medfør af 19, stk. 3, i anordning nr. 623 af 23. juni 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer behandle klager over, at en revisor ved udførelsen af opgaver i henhold til anordningens 1, stk. 2, har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører. Blandt de forpligtelser, som stillingen medfører, er, at revisor ikke må udføre opgaver som omhandlet i 1, stk. 2, i anordning nr. 623 af 23. juni 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, når der foreligger omstændigheder, der er eg- 5

6 net til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed, jf. anordningens 11. Såfremt revisor findes at have tilsidesat sine pligter ved udførelsen af opgaver i henhold til anordningens 1, stk. 2, og revisionsvirksomheden er medansvarlig herfor, kan der pålægges revisionsvirksomheden et ansvar i medfør af 20, stk. 4, i anordning nr. 623 af 23. juni 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Det fremgår af D ApS årsrapport 2008/09, at selskabets revisor er B, Registreret Revisionsanpartsselskab, og revisorerklæringen i årsrapporten er underskrevet af registreret revisor F, som er registreret revisor As kollega. Erklæringen er ikke underskrevet af registreret revisor A. Da erklæringen således ikke er afgivet af registreret revisor A, og da det, som klager har anført om baggrunden for, at erklæringen ikke er underskrevet af registreret revisor A, ikke kan føre til andet resultat, har nævnet ikke grundlag for at konstatere, at registreret revisor A i forbindelse med D ApS aflæggelse af årsrapport 2008/09 har udført arbejde, som er omfattet af 1, stk. 2, anordning nr. 623 af 23. juni 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, og som dermed er omfattet af Revisornævnets kompetence. Herefter afviser Revisornævnet klagen over registreret revisor A i sin helhed. Der er derfor ikke grundlag for at konstatere et medansvar for B, Registreret Revisionsanpartsselskab, jf. 20, stk. 4, i anordning nr. 623 af 23. juni 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Som følge heraf afvises klagen over B, Registreret Revisionsanpartsselskab. Thi bestemmes: Klagerne over registreret revisor A og B, Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring nu: C ApS, afvises. 6

7 Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Karen Duus Mathiesen 7

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager.

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager. Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013 Finanstilsynet mod statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager afsagt K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. december 2013 har Finanstilsynet i medfør af

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere