K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C."

Transkript

1 Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Klagen er indgivet til Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer, men færdigbehandlet af Revisornævnet i medfør af 57, stk. 3, i revisorloven (lov nr. 468 af 17. juni 2008). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været beskikket som registreret revisor siden den 30. november Klagen angår, om indklagede var inhabil ved afgivelsen af en erklæring på en årsrapport, og om indklagede i øvrigt overholdt god revisorskik ved udførelsen af denne og andre opgaver. 1

2 Sagsfremstilling: Indklagede er indehaver af revisionsvirksomheden D, der er en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed uden andet personale end indklagede. Revisortilsynet udtog revisionsvirksomheden til kvalitetskontrol for I sin erklæring af 10. november 2006 anførte kvalitetskontrollanten: Forbehold I et tilfælde er revisorvirksomheden ikke uafhængig. I 2 tilfælde oplyses kapitaltab ikke som en supplerende bemærkning. Konklusion Revisors erklæring på erklæringsopgaver er ikke i overensstemmelse med arbejdspapirerne og lovgivningens krav. Af kontrollantens arbejdspapirer fremgår, at der under kvalitetskontrollen stikprøvevis blev udtaget følgende tre enkeltsager, hvis navne er nævnet bekendt, men her gengives i anonymiseret form: 1) Revisionsfirmaet A 2) B A/S samt 3) B Holding Ad 1) Revisionsfirmaet A. I sine arbejdspapirer anførte kontrollanten: Jeg har i forbindelse med kontrollen konstateret at: 2

3 Revisionsfirmaet er ikke uafhængigt af kunden den afgivne erklæring/påtegning er ikke i overensstemmelse med Erklæringsbekendtgørelsen, relevant lovgivning og relevante revisionsstandarder erklæringen er ikke i overensstemmelse med konklusionerne i arbejdspapirerne Kontrollantens supplerende bemærkninger til gennemgangen. Revisionsfirmaet burde ikke udfører erklæringsopgaver for kunden. Konklusion Revisors erklæring på erklæringsopgaver er ikke i overensstemmelse med arbejdspapirer og lovgivningens krav. Ifølge et telefonnotat, hvis rigtighed kontrollanten har godkendt, meddelte denne den 19. februar 2007 følgende til en ansat i Revisortilsynet: (Kontrollanten) oplyste, at registreret revisor C delte kontorfællesskab med (A) Revision, og han var samtidig ansat i revisionsselskabet. (Kontrollanten) oplyste, at revisionsvirksomheden havde etableret (A s) kvalitetsstyringssystem i sin revisionsvirksomhed, men det blev ikke anvendt på enkeltsagerne (Kontrollanten) kunne på enkeltsagsniveau konstatere, at der ikke var udarbejdet aftalebreve, planlægningsnotater mv. på de pågældende sager. Under Revisortilsynets sagsbehandling forud for klagens indgivelse oplyste indklagede ved skrivelse af 10. april 2007 følgende: Jeg er/var ikke ansat hos (A) Revision A/S. 3

4 Jeg har lejet et kontor + bogføring (omfattende telefon, fax, internet, porto og EDB-software) hos (A) Revision A/S og udfører forskellige opgaver for (A) Revision A/S. Det skal endvidere oplyses, at jeg er fratrådt som revisor for (A) Revision A/S. Ved skrivelse af 8. maj 2007 meddelte indklagede yderligere: Opgaver udført for (A) Revision A/S er bogføring og udarbejdelse af årsrapporter. Der foreligger ikke nogen skriftlig aftale med (A) Revision A/S. Ad 2) B A/S. I sine arbejdspapirer anførte kontrollanten: Jeg har i forbindelse med kontrollen konstateret, at: den afgivne erklæring/påtegning er ikke i overensstemmelse med Erklæringsbekendtgørelsen, relevant lovgivning og relevante revisionsstandarder erklæringen er ikke i overensstemmelse med konklusionerne i arbejdspapirerne Kontrollantens supplerende bemærkninger til gennemgangen. Selskabet har tabt kapitalen, hvilket ikke er omtalt i erklæringen. Konklusion Revisors erklæring på erklæringsopgaver er ikke i overensstemmelse med arbejdspapirer og lovgivningens krav. 4

5 Ad 3) B Holding. I sine arbejdspapirer anførte kontrollanten: Jeg har i forbindelse med kontrollen konstateret, at: den afgivne erklæring/påtegning er ikke i overensstemmelse med Erklæringsbekendtgørelsen, relevant lovgivning og relevante revisionsstandarder erklæringen er ikke i overensstemmelse med konklusionerne i arbejdspapirerne Kontrollantens supplerende bemærkninger til gennemgangen. Selskabet har tabt kapitalen, hvilket ikke er omtalt i erklæringen. Konklusion Revisors erklæring på erklæringsopgaver er ikke i overensstemmelse med arbejdspapirer og lovgivningens krav. Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: 1) Indklagede opfyldte ikke uafhængighedskravene i revisorlovens 11, stk. 2, nr. 5, da han underskrev revisionspåtegningen i årsrapporten for A Revision, idet han samtidig ifølge Revireg var tilknyttet A Revision som registreret revisor. 2) 5

6 Indklagede har ikke overholdt god revisorskik ved udførelsen af de ved kvalitetskontrollen udtagne opgaver for A Revision, B A/S og B Holding, idet de afgivne erklæringer ikke var i overensstemmelse med konklusionerne i indklagedes arbejdspapirer, ligesom der hverken var udarbejdet aftalebreve eller planlægningsnotater. Registreringsforhold i Revireg: Revisortilsynet har i klageskrivelsen anført:... Revisortilsynet har ved opslag i ReviReg kunnet konstatere, at registreret revisor C er tilknyttet som registreret revisor i (A) Revision. Det skal i øvrigt bemærkes, at revisionsvirksomheden D, CVR-nr. xx xx xx xx, ikke har nogen revisorer eller kontorsteder tilknyttet revisionsvirksomheden i ReviReg. I skrivelse af 23. august 2007 til nævnet anførte Revisortilsynet: Vedrørende revisor C(s) uafhængighed fra (A) Revision er C registreret som ansat i dette selskab i Revireg. Indklagede meddelte i en skrivelse af 13. september 2007 til nævnet,, at der kan være fejl i Revireg. Jeg er ikke og har ikke været ansat i (A) Revision A/S. Jeg er ikke ansvarlig for, hvad der er anført i Revireg under (A) Revision A/S. 6

7 Foranlediget heraf anmodede nævnet om yderligere oplysninger vedrørende indklagedes registreringsforhold i Revireg. Revisortilsynet har herefter ved skrivelse af 12. december 2007 meddelt: Revisortilsynet kan bekræfte, at tre registrerede revisorer blev tilknyttet (A) Revisionsaktieselskab i ReviReg den 1. marts Det drejede sig om registreret revisor, registreret revisor og registreret revisor C. Registreret revisor C har efterfølgende ladet sig afregistrere fra (A) Re-vision A/S i ReviReg den 10. september Ovennævnte oplysninger er udtrukket fra ReviReg. Jeg har vedlagt erklæring for kvalitetskontrol for 2006 for (A) Revisionsaktieselskab, der bekræfter, at der på kontroltidspunktet for (A) Revisionsaktieselskab var 3 registrerede revisorer tilknyttet. Det skal i øvrigt bemærkes, at registreret revisor C ikke er tilknyttet nogen revisionsvirksomhed i ReviReg på nuværende tidspunkt. I en skrivelse af 21. februar 2008 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelt nævnet følgende: Det kan oplyses, at registreret revisor C blev tilknyttet (A) Registreret revisionsaktieselskab, CVR i marts Registreret revisor C blev frameldt som registreret revisor i (A) Registreret revisionsaktieselskab i september

8 Registreret revisor C har derudover ikke været tilknyttet som registreret revisor i andre revisionsvirksomheder. Registreret revisor C har således ikke på noget tidspunkt været tilknyttet revisionsvirksomheden D, CVR-nr. xx xx xx xx. Indklagede har ved skrivelse af 15. maj 2008 fremsendt følgende udskrift af 20. november 2007 fra Revireg og har samtidig anført, at det skyldtes en formel fejl, når der ikke var tilknyttet noget kontorsted: Oversigt Virksomhedens information CVR-nr xx xx xx xx Navn D Retsform Enkeltmandsvirksomhed Virksomhedstype Registreret revisionsvirksomhed Oprettet den 05/ Der er ingen tilknyttede kontorsteder Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har om klagepunkt 1) gjort gældende, at en registreret revisor ikke må udføre opgaver, der er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed. Indklagede har i dette tilfælde afgivet revisorerklæring i årsrapporten for et revisionsselskab, som han selv har været tilknyttet som registreret revisor. Han har selv oplyst, at han har lejet kontor og bogføring omfattende telefon, fax, internet, porto og edb-software hos det revisionsselskab, som han reviderede. Indklagede har videre selv oplyst, at han har udført bogføringsopgaver og udarbejdelse af årsrapporter for dette 8

9 revisionsfirma, dog uden at der foreligger nogen skriftlig aftale herom. Kvalitetskontrollanten har oplyst, at indklagede havde kontorfællesskab med revisionsfirmaet, at indklagede benyttede det kvalitetsstyringssystem, der tilhørte revisionsfirmaet, og at indklagede samtidig var ansat i firmaet. Den tilknytning, som indklagede har haft til revisionsfirmet hvad enten denne forbindelse har bestået i en direkte ansættelse eller i et kontorfællesskab - har været af en sådan karakter, at revisorlovens 11, stk. 2, nr. 5, ikke var overholdt. Indklagede har derfor ikke opfyldt uafhængighedskravene, da han afgav sin erklæring, og indklagede her derved tilsidesat god revisorskik. Vedrørende klagepunkt 2) har Revisortilsynet anført, at indklagede ved erklæringsopgaverne i de af kontrollanten udtrukne enkeltsager ikke havde udarbejdet aftalebreve eller planlægningsnotater, ligesom indklagedes konklusioner i arbejdspapirerne ikke var i overensstemmelse med den afgivne erklæring. Indklagede har dermed ikke overholdt god revisorskik, jf. revisorlovens 2, stk. 2. Indklagede har vedrørende klagepunkt 1) anført, at han opfyldte de gældende krav om uafhængighed, da han virkede som revisor for A Revision A/S. Han er ikke og har aldrig været ansat i dette revisionsfirma, men var selvstændig og havde sit eget revisionsfirma. Efter revisorlovens 11, stk. 2, nr. 5, må revisor ikke have økonomisk forbindelse med den virksomhed, som revisors erklæring angår, medmindre den økonomiske forbindelse finder sted på almindelige forretningsmæssige vilkår og er ubetydelig. Dette krav har han overholdt i sit virke som revisor for A. Revisortilsynet har da heller ikke givet nogen redegørelse for, hvori hans overtrædelse af disse regler efter tilsynets opfattelse nærmere skulle bestå. Hvad dernæst angår klagepunkt 2), har indklagede gjort gældende, at der i begge selskabers ledelsesberetninger er omtale af kapitaltab. Revisornævnets bemærkninger: 9

10 Klagen angår erklæringsarbejde efter den dagældende revisorlovs 1, stk. 2, som stikprøvevis blev udtaget under kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden D, der er en enkeltmandsvirksomhed med indklagede som eneste ejer. Efter kvalitetskontrollantens og indklagedes oplysninger lægges det til grund selv om de pågældende erklæringer ikke, som de burde, er blevet fremlagt af Revisortilsynet at indklagede i 2006 har påtegnet årsregnskaberne 2005 for A Revision A/S, B A/S og B Holding, og at han har afgivet disse erklæringer gennem sit eget enkeltmandsfirma, jf. dagældende revisorlovs 2, stk. 2, 1. pkt., jf. nu 16, stk. 2, jf. stk. 1, i den nye revisorlov (lov nr. 468 af 17. juni 2008), der trådte i kraft den 1. juli Selv om det er dokumenteret af indklagede, at hans revisionsvirksomhed var behørigt registreret i Revireg, må det efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens oplysninger lægges til grund, at indklagede ikke selv personligt har været registreret i Revireg som tilknyttet sin egen revisionsvirksomhed. Det følger derfor af 1, stk. 2, i bekendtgørelsen om Revireg (dengang nr. 54 af 2. februar 2004, nu nr. 666 af 26. juni 2008), at indklagede ikke lovligt har kunnet udføre revisions- og erklæringsopgaver efter den dagældende revisorlovs 1, stk. 2, gennem sin revisionsvirksomhed og dermed heller ikke har kunnet erklære sig som sket. De afgivne erklæringer var således ugyldige. Efter den dagældende revisorlovs 19, stk. 3, (jf. nu 57, stk. 3) har nævnet alene kompetence til at tage stilling til udførelsen af opgaver, som er erklæringsarbejde i henhold til 1, stk. 2. Sådant erklæringsarbejde foreligger kun, når arbejdet er gyldigt udført i henhold til de ovennævnte regler. Da denne betingelse ikke er opfyldt i det foreliggende tilfælde, er klagen ikke omfattet af nævnets kompetence. Nævnet afviser derfor sagen. Klagen afvises. T h i b e s t e m m e s : 10

11 Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Revisornævnet 12, stk. 3. Taber Rasmussen 11

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere