K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3."

Transkript

1 Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at indklagede har været godkendt som registreret revisor fra den 2. december 1980, og at han i Revireg. har været tilknyttet revisionsvirksomheden C ApS, cvr.nr. xxxx xxxx, siden den 22. september Klagen vedrører fejl i forbindelse med revision af årsrapport, herunder manglende afstemning af posteringer på en konto i [Bank]. Sagsfremstilling: Indklagede har revideret årsrapporterne for 2007 til 2010 for klagerens selskab, D ApS, binavn E ApS, cvr.nr. xx xx xx xx. Herefter benævnt selskabet. Klageren driver virksomhed gennem selskabet, hvor hun efter det oplyste er direktør og eneste ansatte. Indklagede har været valgt som revisor for selskabet siden stiftelsen i Bogføringen er blevet varetaget af ekstern bogholder i hele perioden. Det fremgår af sagen, at indklagede den 10. maj 2008 afgav påtegning på selskabets årsrapport for Påtegningen har følgende formulering: Til selskabets anpartshaver: Vi har revideret årsrapporten for D ApS for regnskabsåret 1. januar 2007 til 31. december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 1

2 Det fremgår af årsrapporten, at selskabet omsatte for kr., at resultatet blev kr., at der var aktiver for kr., hvoraf kr. udgjorde "kapitalandele i selskab" og tilgodehavender udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Der var en gæld til anpartshaveren på kr. Det fremgår af sagen, at indklagede den 23. juni 2009 afgav påtegning på selskabets årsrapport for Påtegningen har følgende formulering: Til selskabets anpartshaver: Vi har revideret årsrapporten for D ApS for regnskabsåret 1. januar 2008 til 31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger: Det er under omsætningsaktiver nævnte mellemværende med anpartshaver, er i strid med selskabslovgivningen. Mellemværendet med anpartshaveren var i selskabets favør med kr. Det fremgår endvidere af årsregnskabet, at selskabet omsatte for kr., at resultatet blev kr., at der var aktiver for kr., hvoraf kr. udgjorde "kapitalandele i selskab" og tilgodehavender udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Den 27. marts 2012 meddelte registreret revisor F indklagede, at han var blevet valgt som ny revisor for selskabet. Under en brevveksling mellem parterne skrev indklagede den 25. april 2012 i en til F blandt andet, at han først den 31. maj 2011 havde modtaget udskrifter vedrørende [Bank]-kontoen for 2007, 2009 og 2010, at han ikke tidligere havde set kontoudskriften for 2008, at bevægelserne på kontoen i 2007 var blevet bogført på mellemregningskontoen af bogholderen, at bilag manglede vedrørende renovering af lejemålet i 2008 (betaling til "G" på ca kr.), at betalingen for en gulvrenovering hverken fremgik af bogføring eller kontoudskrifter, at der var bogført kr. for lidt vedrørende indbetaling til pension, hvorfor han samme dag havde anmodet SKAT om at ændre selskabets skatteansættelse for 2008, og at der burde efterangives beløb vedrørende værdien af fri bil. Endelig fremgår det af saldoliste debitorer den 31. december 2009, at der var debitorer over 120 dage for kr. og den 31. december 2010 debitorer over 120 dage for kr. 2

3 Indklagede har pr. kulance refunderet selskabet et beløb på ,75 kr., hvilket beløb efter indklagedes opfattelse svarer til F s tidsforbrug ved ekstraarbejdet med gennemgang af de tidligere årsregnskaber. Klagen: Revisornævnet lægger til grund, at klager har klaget over følgende 1. Årsrapporterne ikke er ajourført vedrørende posteringer på en konto i [Bank], idet der er fejl i mellemregningskontoen qua indbetalinger til kontoen i [Bank], ligesom der er fejl i opgørelsen af selskabets driftøkonomiske og skattemæssige resultat qua udbetalingerne og renter mv. fra kontoen. 2. Opgørelsen af årsrapporternes mellemregningkonto er ikke korrekt angivet. 3. Udgifter til istandsættelse af lejede lokaler er ikke medtaget i regnskabet. 4. Pensionsindbetalinger er ikke korrekt angivet og ej heller korrekt indberettet til SKAT. 5. Forøgelse af huslejedepositum er ikke medtaget i årsrapporten 6. Værdiansættelsesmetoden for selskabets kapitalandele i et andet selskab er ikke beskrevet i Anvendt regnskabspraksis. 7. Beskatningsbeløbet af fri bil er ikke korrekt angivet. 8. Der er ikke foretaget revision af selskabets tilgodehavender 9. Der er ikke foretaget afstemning af lønsumsafgiftsbetalinger. Parternes bemærkninger: Klageren har anført, at indklagede ved revisionen ikke har taget højde for bevægelser på kontoen i [Bank]. Først ved årsregnskabsrevisionen 2010 blev indklagede selv opmærksom på, at der havde været posteringer på denne konto i selskabet. Imidlertid gjorde indklagede ikke andet ved dette end at regulere forskellen mellem det af ham i årsregnskabet for 2009 optagne indestående på kr. og ultimoindeståendet 2010 på kr. over klagerens mellemregningskonto med selskabet. Indklagede burde have undersøgt alle de mellemliggende transaktioner og indarbejdet disse som korrektioner til tidligere år i årsregnskabet for Indklagede har begået fejl i forbindelse med revisionen for så vidt angår pensionsindbetalinger. Værdien af kapitalandele i et andet selskab er et af de væsentligste aktiver i selskabets balance. Indregning af aktivet er imidlertid ikke beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Indbetalt huslejedepositum på lokaler er ikke afstemt med lejekontrakten. 3

4 Der er begået fejl i forbindelse med revisionen for så vidt angår beskatning af fri firmabil for selskabets eneste ansatte, klageren. Der er ikke foretaget revision af debitorer/tilgodehavende for salg eller afsat eventuelle hensættelser til tab. Det af indklagede indsendte materiale er udskrifter fra bogholderisystemet samt liste med bemærkninger fra bogholderen om efterfølgende betalinger. Der er ikke dokumenteret egne revisionshandlinger til bekræftelse af den indregnede værdi af debitorer pr. 31. december 2010 på kr. Af denne saldo er tilgodehavender for kr. mere end 120 dage gamle, og der er i efterfølgende år afskrevet et beløb på kr. primært hidrørende fra disse gamle tilgodehavender. Der er ikke foretaget revision af afregning af lønsumsafgift og afsat skyld Indklagede har ikke påset, at de fire årlige a contoafregninger er bogført i 2009, hvor klageren har betalt april kvartal privat med kr. Den skyldige lønsumsafgift ultimo året har således ikke været afstemt eller kontrolleret hverken for 2009 eller Indklagede deltog selv i stiftelsen af selskabet, og han har siden været fuldt orienteret om alle forhold vedrørende selskabet. Indklagedes fejlbehæftede arbejde har haft store økonomiske konsekvenser for klageren. Indklagede har anført, at han i forbindelse med revisionen fik fremsendt udskrifter af bogføringen, balance pr. 31/12 samt kontokort for perioden 1/1-31/12. Derudover blev selskabets bilag leveret. Selskabet benyttede primært [Bank] som bankforbindelse. I 2006 oprettede selskabet en konto i [Bank] med en saldo pr. 31. december 2006 på 1.054,69 kr. Saldo hidrørte fra rentetilskrivning pr. 31. december Kontoen blev oprettet i forbindelse med selskabets køb af anparter i H A/S. Ifølge selskabets bogholderi havde der ikke i 2007, 2008 og 2009 været bevægelser på bankkontoen i [Bank], og da der ikke i bilagsmaterialet forelå udskrifter/årsopgørelser fra [Bank], blev bevægelserne på kontoen ikke registreret. Det var først med F s henvendelse den 27. marts 2012, at indklagede modtog udskrifter af kontoen i [Bank] for Baggrunden for, at der ikke i de pågældende år er foretaget en afstemning/verifikation af bevægelser og indestående på kontoen, fremgår ikke af arbejdspapirerne/kvalitetskontrollen og er klart en fejl. Som følge af denne fejl er indklagedes kvalitetskontrolprocedurer ændret. Posteringerne i 2007 er i bogholderiet anført som henholdsvis "overført [Bank]", "overført privat" og "indsat" på bankkontoen. Da klageren privat anvendte [Bank], gav tekstningen ikke anledning til undren. Indklagede er ikke bekendt med pensionsindbetalingen. Det fremgår også af kontoudskriften fra [Bank]-kontoen for 2007, at klageren ikke selv er klar over, hvorvidt udbetalingen vedrører pension. Istandsættelse af lejede lokaler Indklagede er aldrig blevet forelagt dokumentation for, at der er betalt kr. for istandsættelse/køkken. "Istandsættelsen" er tilsyneladende betalt fra [Bank]-kontoen. 4

5 Gulvrenovering fremgår hverken af bogføring eller kontoudskrifter fra banker. Derimod er der omkostningsført et tæppe til kr. Indklagede mener ikke, at der er begået fejl i den anledning. Pensionsbetalinger Ifølge R75 for 2008 blev der indbetalt kr. på arbejdsgiverbetalt pensionsordning. I bogføringen for 2008 er indbetalt kr. den 29. december Det er naturligvis en fejl, at afvigelsen mellem R75 og bogholderiet ikke er blevet afklaret. Da indklagede blev gjort opmærksom på fejlen, rettede han derfor straks henvendelse til SKAT for at ændre selskabets skatteansættelse for 2008 som følge af fejlen. Selskabets selvangivelse for 2008 er derfor blevet korrigeret. Kapitalandele i H A/S Selskabets kapitalandele i H A/S er værdiansat til indre værdi. Værdiansættelsesprincippet burde have fremgået af anvendt regnskabspraksis. Huslejedepositum Det er korrekt, at huslejedepositum ikke er afstemt med lejekontrakten. Indklagede kan ikke erindre at have set opkrævninger, hvoraf depositumforøgelsen fremgår, ej heller lejekontrakter som vedrører ændringer af lejemålet. Beskatning af firmabil Det er korrekt, at beskatning af fri bil er blevet nedsat tre år efter købet. Bilen er erhvervet 26. januar 2006, men er ifølge R75 indregistreret 1. gang 1. februar Som beskatningsgrundlag skulle anskaffelsessummen for bilen derfor have været anvendt. Indklagede har beklaget, at værdien af fri bil er blevet beregnet på et forkert grundlag, der har medført en for lav beskatning af hovedanpartshaveren. Tilgodehavender: I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet gennemlæste indklagede kontoen for debitorer og afstemte den med debitorkontoen. Desuden foretog indklagede en vurdering af, om der var grundlag for hensættelser til tab. Dokumentation for de vurderinger og arbejdshandlinger, der ligger til grund, fremgår af saldolisterne for debitorer pr. 31. december 2009 og Klageren har selv vurderet tilgodehavenderne. Ingen tilgodehavender var anført med "tab" eller "skal afskrives". Indklagede har derfor lagt til grund, at der var en rimelig formodning om, at tilgodehavenderne ville blive betalt. At tilgodehavender på kr. af en omsætning på 1,2 mio. kr. er over 120 dage gamle er i øvrigt ikke voldsomt, idet det bemærkes, at visse af tilgodehavenderne er betalt efter regnskabsårets udløb. Lønsumsafgift Lønsumsafgiften for det enkelte regnskabsår er beregnet i forbindelse med opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Den i denne forbindelse beregnede skyldige lønsumsafgift indgår i posten "Anden gæld". Indklagede er derfor ikke enig i klagerens synspunkt. Det fremgår ingen steder af bogholderiet, at der har været indbetalt lønsumsafgift for 2. kvartal 2009, ligesom det ikke på daværende tidspunkt var muligt at kontrollere, hvorvidt der var foretaget en indbetaling. En eventuel difference vil blive åbenbar ved indberetningen af årsafregningen som er fremsendt til selskabet den 5. august

6 Indklagede har endelig anført, at hverken klageren eller klagerens selskab har lidt et tab som følge af de anførte forhold. Revisornævnets begrundelse og afgørelse. I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter såvel lov om statsautoriserede og registrerede revisorer som den nugældende revisorlov. Sagens formalitet: En klager kan ikke som det til dels er tilfældet i denne sag helt eller delvist overlade det til nævnet, at udforme de enkelte klagepunkter blot ud fra en beskrivelse af et sagsforløb eller en opremsning af årsrapporter, ligesom det ej heller kan overlades til nævnet at finde ud af, hvilke klagepunkter, der gøres gældende over for flere indklagede. I så fald ville de indklagede revisorer ikke have rimelig mulighed for at varetage deres eventuelle forsvar overfor den rejste klage, og det ville være Revisornævnet, der fremstod som de indklagedes egentlige modpart, hvilket ville kompromittere Revisornævnets status som et af parterne uafhængigt klagenævn. Klageren har rejst spørgsmål om, hvorvidt en række forhold ved årsregnskaberne for selskabet D ApS er i overensstemmelse med god revisorskik. For så vidt angår årsregnskaberne for 2009 og 2010 bemærkes, at Revisornævnets saglige kompetence er begrænset til erklæringsafgivelse, jf. revisorlovens 43, stk. 3, jf. 1, stk. 2 og 3. Som følge af, at nævnet kun kan behandle en klage over en erklæring, som revisor har afgivet, og den bistand han har ydet i den forbindelse, forudsætter en klage til nævnet som altovervejende hovedregel, at klageren vedlægger kopi af de relevante årsregnskaber mv. med den eller de revisorerklæringer, der klages over. Den indgivne klage er ikke vedlagt årsregnskaberne for 2009 og 2010 med de revisionspåtegninger, der klages over. Uanset det er ubestridt, at indklagede har afgivet erklæringer på de pågældende årsregnskaber, finder Revisornævnet, at klagen ikke er egnet til at danne grundlag for nævnets behandling af sagen, når disse regnskaber ikke er forelagt nævnet. Sagen afvises derfor for så vidt angår klagen over årsregnskaberne for årene 2009 og Indklagede har erkendt, at han burde have indhentet engagementsoversigt for så vidt angår kontoen i [Bank]. Han har endvidere erkendt, at det er en fejl, at afvigelsen mellem R75 og bogholderiet vedrørende pensionsindbetalingen i 2008 ikke er blevet afklaret, at værdiansættelsesmetoden for kapitalandele i H A/S burde have været anført i årsregnskabets angivelse af regnskabspraksis, og at der er begået fejl vedrørende beskatning af firmabil. Revisornævnet finder, at indklagede herved har overtrådt god revisorskik. Da fejlen vedrørende udgiften til istandsættelse af lejemålet i 2008 endvidere findes at være en følge af indklagedes fejl vedrørende kontoen i [Bank], findes indklagede også herved at have 6

7 overtrådt god revisorskik. Det kan ikke føre til andet resultat, der ikke har foreligget bilag desangående. For så vidt angår depositum har klageren anført, at dette er forøget 100 %, og at dette skulle have været angivet i regnskabet. Det fremgår imidlertid ikke, hvornår dette er sket, og da indklagede har anført, at der er foretaget afstemning heraf, ligesom han ikke husker at have set opkrævninger vedrørende en forhøjelse, frifindes indklagede for dette klagepunkt. For så vidt angår revision af tilgodehavender og revision af lønsumsafgift finder nævnet, således som klagen er formuleret, at disse klagepunkter i det væsentlige vedrører årsregnskaberne for 2009 og 2010, hvorfor klagepunkterne afvises med samme begrundelse som ovenfor anført for disse årsregnskabers vedkommende. For overtrædelse af god revisorskik pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, og 20, stk. 1, i lov nr. 302 af 30. april 2003, en bøde på kr. Ved bødefastsættelse har nævnet særligt tillagt det betydning, at indklagede ikke har afstemt posteringer på kontoen i [Bank]. Thi bestemmes: Indklagede, registreret revisor A, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Karen Duus Mathiesen 7

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. juni 2010 blev der i. sag nr. 9/2009 - S. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 14. juni 2010 blev der i. sag nr. 9/2009 - S. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 9/2009 - S A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 1. marts 2009 har advokat A i medfør af dagældende revisorlovs 19, stk.

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S Skat mod statsautoriseret revisor Claus Tanggaard Jacobsen samt Revisionsvirksomheden KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR nr. 53

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 75/2008 - S. K ApS v/ direktør K. K 2000 A/S v/ direktør KK. mod. Statsautoriseret revisor Ole Skou

Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 75/2008 - S. K ApS v/ direktør K. K 2000 A/S v/ direktør KK. mod. Statsautoriseret revisor Ole Skou Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 75/2008 - S K ApS v/ direktør K og K 2000 A/S v/ direktør KK mod Statsautoriseret revisor Ole Skou og Statsautoriseret revisor Per Lundahl afsagt følgende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere