Beskrivelse af jobområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig funktion, hvor kernen i arbejdet er generelle administrative opgaver, eller en funktion, hvor administration er den bagvedliggende kompetence, der understøtter medarbejderens kernefaglighed. Overordnet kan arbejdsopgaverne for medarbejdere på det administrative område inddeles i to kategorier: udadvendte og indadvendte opgaver. De udadvendte administrative opgaver finder sted i forhold til kunder og brugere, fx i forhold til salg, indkøb og kundeservice. De indadvendte administrative arbejdsopgaver er vendt mod organisationen selv, fx lønadministration, data- og sagsbehandling. De jobfunktioner, som kendetegner det administrative område, dækker alt fra simple og rutinemæssige administrative opgaver som fx arkivering, journalisering, telefonomstilling, postsortering, referatskrivning og almindelige regnskabs- og bogføringsopgaver til avancerede opgaver, som fx kommunikationsopgaver, sagsbehandling, planlægning og koordinering af opgaver. Fælles er, at det i stigende grad forventes, at den administrative medarbejder er rutineret bruger af de itværktøjer, som har relevans for jobbet, det være sig kontor- og økonomiprogrammer, web, sociale medier mv. Nogle medarbejdere skal have it-kompetencer på superbrugerniveau, så de kan hjælpe deres ledelse og kolleger med viden og instruktion. Jobområdet præges af stigende brug af outsourcing, teknologi og gør-det-selv løsninger. Denne udvikling medfører en forskydning i de administrative funktioner fra at være udførende til i højere grad at forberede, styre og kontrollere processer. Det øger kravene til helhedsforståelse, selvledelse, evnen til at løse problemer og til at bidrage til innovation i forhold til de klassiske administrative discipliner inden for kundekontakt, it, økonomi, jura, kommunikation, salg/indkøb mv. Afhængigt af arbejdsorganiseringen vil denne udvikling påvirke de administrative medarbejderes dagligdag, og kompetencebehovet er tilsvarende differentieret inden for uddannelsesområdet. En af konsekvenserne ved forskydningen i de administrative opgaver er, at den administrative medarbejder i stigende grad skal varetage forskellige jobfunktioner, og nye typer opgaver føjer sig til de kernefaglige opgaver. De administrative jobs er blevet endnu mere specialiserede og har fået større faglig kompleksitet. Det gælder bl.a. udviklings- og projektopgaver, dokumentation og kvalitetssikring, planlægning, vejledning og kommunikations- og formidlingsopgaver i skrift og tale samt opgaver, der omfatter brug af it, herunder web og sociale medier. Den administrative medarbejder får større samarbejds- og kontaktflader internt i forhold til ledelse og kolleger og eksternt i forhold til borgere, samarbejdspartnere og kunder. Det gælder fx inden for økonomi og regnskab, sagsbehandling, HR-administration og -udvikling, ledelse og logistik.

2 Side 2 af 12 Den teknologiske udvikling påvirker kravene til den administrative medarbejder, både når udviklingen sker inden for de generelle it-programmer, og når der indføres nye teknologier i andre led i virksomheden. I rapporten Digitalisering af dansk erhvervsliv, fra Irisgroup, januar 2013, fremhæves otte centrale teknologier og trends som afgørende for værdiskabelsen i erhvervslivet: internettets fortsatte ekspansion, mobile enheder, cloud computing, intelligente produkter, digitale serviceydelser, digitale forretningsmodeller, online brugerinvolvering via sociale medier og Big data (data om kunders adfærd). Disse trends påvirker den administrative medarbejders arbejdsopgaver og medfører en øget efterspørgsel efter kompetencer inden for digital navigation og kommunikation. De øgede kompetencekrav opstår i et digitalt krydspres mellem kunder, leverandører, konkurrenter og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Virksomhederne efterspørger administrative medarbejdere med nyeste digitale kompetencer. Det gælder både i bredden for at sikre og innovere den tværgående behandling af virksomhedens registrerede data og i dybden for at kunne håndtere de mange forskellige værktøjer. Øget anvendelse af ny teknologi medfører, at interne administrative opgaver tids- og prioriteringsmæssigt er i tilbagegang. Mange arbejdsopgaver bortfalder eller automatiseres/digitaliseres og integreres i andre arbejdsopgaver. Til gengæld er de udadvendte funktioner som kundeservice og projektorienterede opgaver i vækst. Når kommunikationen digitaliseres, medfører det også ændrede krav til de administrative medarbejderes digitale kommunikationskompetencer. Der bliver i fremtiden behov for såvel specialister som generalister, der kan håndtere mange arbejdsopgaver og roller. Medarbejdernes forretningsforståelse og omstillingsparathed er generelt vigtig, men da der inden for jobområdet er en stor spredning i såvel arbejdsopgaver som i virksomhedsprofiler, vil der være stor forskel på, hvor udpræget tendenserne viser sig. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Administrative arbejdspladser findes stort set i alle virksomheder. Der er dog stor forskel på medarbejdernes rolle i forhold til de øvrige medarbejdergrupper bl.a. afhængig af størrelsen på virksomheden. Hvis virksomheden eller organisationen er lille, omfatter funktionen mange forskellige typer af arbejdsopgaver fra økonomi, regnskab over superbruger på it-systemer til receptionsarbejde. Hvis virksomheden er stor, vil der derimod hyppigt være en mere specialiseret opdeling af arbejdsopgaverne. Medarbejdere på det administrative område skal typisk varetage funktioner inden for økonomi, statistik, teknologianvendelse, informationsbehandling, intern service, planlægning, projektstyring, oplæring, organisationsudvikling, kommunikation og kundeservice. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Den primære målgruppe, hvor administration er den vigtigste funktion, skønnes at udgøre ca personer, mens målgruppen udgør ca , hvis der også indregnes personer, hvor varetagelsen af administrative funktioner ikke er den primære funktion. Inden for Administration er der en overrepræsentation af kvinder: 76 % mod 24 % mænd. Omkring halvdelen af målgruppen er mellem 35 og 54 år; 27 % er år og 26 % er år. Størstedelen - 54 % - af de ansatte inden for målgruppen har en erhvervsfaglig uddannelse, mens 18 % har grundskole som højeste gennemførte uddannelse. 16 % er ansat på arbejdssteder med ansatte, mens hele 54 % er beskæftiget på store arbejdssteder med over 100 ansatte. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet

3 Side 3 af 12 Administrative opgaver løses i stigende omfang i tværgående funktioner og i samarbejde med andre personalegrupper, hvilket øger kompetencekravene til helheds- og forretningsforståelse. Der sker samtidig en centralisering af økonomi-, løn- og personaleadministration enten i form af enheder internt i virksomheden eller ved outsourcing. Begge løsninger medfører ændrede kompetencekrav. Endvidere er mange virksomheder udfordret af globalisering og af den økonomiske krise. Trods nedskæringer og omstillinger er administration stadig en stor og dyr arbejdsopgave for danske virksomheder, og yderligere effektivisering af administrationen er derfor en kilde til forøgelse af produktiviteten og forbedring af konkurrenceevnen. Omstillings- og effektiviseringsprocesserne administreres og implementeres i vidt omfang af administrative medarbejdere. Dette sker bl.a. ved innovation af virksomhedernes systemer og arbejdsgange. Grænseskellet mellem funktionerne forsvinder. Nye arbejdsopgaver opstår i forbindelse med indførelse af nye digitale løsninger, og den administrative medarbejder får nye arbejdsfunktioner i takt med, at klassiske sekretæropgaver, såsom referatskrivning og korrespondance, integreres i andre arbejdsprocesser, som enten varetages af administrative medarbejdere eller overtages af fx mellemledere. Det bevirker, at organiseringen af arbejdet forandres. Nye organisationsstrukturer går i retning af decentralisering af beslutningskompetencen ned gennem organisationen og udbredelse af selvledelse, medstyrende eller selvstyrende teams, projektorganisering mv. Administrative medarbejdere indgår i stigende omfang aktivt i projekter samtidig med, at de varetager driftsopgaver. Medarbejderne arbejder alene og løser selvstændige arbejdsopgaver, men er i høj grad afhængige af omgivelserne, og de indgår i teams, arbejdsgrupper m.m. Forandringskompetencer som fx åbenhed, fleksibilitet, selvledelse, individuelt ansvar, ansvar for egen læring, videndeling, helhedsorientering, faglig og organisatorisk mobilitet og generalist i stedet for specialist er væsentlige kompetencer i bevægelsen mod nye former for arbejdsorganisering.

4 Side 4 af 12 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer It- og systemanvendelse i administrative jobfunktioner Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet I dag er it- og telesystemer integreret i praktisk talt alle administrative arbejdsopgaver. Til varetagelse af generelle opgaver anvender medarbejderne it-systemer i forbindelse med fx kommunikation, kalenderstyring, mail, ressourceplanlægning og dataudtræk til fx statistikker og præsentation. Inden for fx web- og intranetvedligehold og -udvikling, regneark, økonomi/erp, e-handel, branding via sociale medier og blogs mv. arbejder administrative medarbejdere i dag mere tværgående i organisationen og kunderettet med opgaver, der bærer præg af såvel drift som udvikling. Anvendelsen af teknologi har en stigende indflydelse på det administrative arbejdsområde, hvilket bl.a. ses i en øget digitalisering inden for fx lønsystemer, elektronisk fakturering, behandling af kundedata, ordrelæsning, indberetninger til offentlige myndigheder og andre former for automatiseret dataudveksling, dvs. en mere integreret og tværgående it-anvendelse. Administrative medarbejdere deltager i stadig større omfang i implementering af it-systemer og håndteringen af digitale løsninger såsom cloudløsninger og i ressourceplanlægning lige som de i nødvendig udstrækning påtager sig rollen som superbrugere. De behersker virksomhedens planlægnings-, styrings- og kommunikationssystemer, fx inden for en kontorpakke, og besidder digitale navigationskompetencer i forhold til tværgående it-systemer. Medarbejderne kan formulere og søge hjælp fra kolleger, it-ansvarlige og/eller eksterne leverandører med henblik på at opretholde drift og sikre planlagt udvikling. Teknologi og arbejdsorganisering It-anvendelse bevæger sig fra en simpel til en integreret anvendelse, når it-systemer i stadig stigende grad integreres i alle arbejdsfunktioner, brugergrænseflader ændres og it-systemernes kompleksitet øges. Disse forandringer medfører organisatoriske tilpasninger og forudsætter, at medarbejderne tilegner sig en digital navigationskompetence, der sikrer, at de omstiller, tilpasser og udvikler sig i takt med nye digitale muligheder. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere søger og behandler data og information via såvel standardiserede som branchespecifikke it-systemer i relation til korrespondance, sagsbehandling, ressource- og projektstyring, planlægning, kalenderstyring, mail, økonomi, statistik mv.

5 Side 5 af 12 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Kommunikation og formidling i den administrative jobfunktion Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Administrative medarbejdere udfører mundtlige og skriftlige kommunikations- og formidlingsopgaver i forhold til kolleger, kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Det sker i et sprog, som er korrekt, nuanceret og afstemt efter situationen såvel face-to-face, telefonisk som i teknologibåret form. Administrative medarbejdere optræder i en formidlerrolle - mundtligt og skriftligt, på dansk eller et fremmedsprog - når de videndeler, rådgiver eller vejleder med sigte på at opnå løsninger og værdi for virksomheden. Formidlingsopgaver får større fokus, og opgaverne løses som en integreret del af den samlede opgaveløsning. Formidlingskompetencer kan fx være klar kommunikation, forståelse for målgruppe og pædagogik, metode/proces, konflikthåndtering etc. Med flere formidlingsopgaver får medarbejderne internt i virksomheden en mere direkte faglig kontaktflade til kolleger, ledere m.fl. Medarbejderne kan her fungere som instruktører eller vejledere for elever og nye kolleger, og de skal således være sig bevidst om rollen som kulturbærere. Det afstedkommer behov for kommunikative kompetencer som aktiv lytning, aflæsning af kropssprog, spørgeteknik og konstruktiv feedback samt de sociale og faglige kompetencer, det kalder på for at kunne videndele og deltage i oplæring af andre medarbejdere eller elever. Også i forhold til eksterne kunder og samarbejdspartnere udvides kontaktfladen og behovet for effektiv kommunikation. Online formidling og kommunikation via fx elektroniske sociale medier stiller nye krav til medarbejderne om fx helheds- og forretningsforståelse. Teknologi og arbejdsorganisering Anvendelsen af it-værktøjer og -systemer spiller en central rolle for medarbejdernes samlede kommunikationsadfærd. Medarbejderne indgår i forskellige arbejdsorganiseringer lige fra énmandsfunktioner til selvstyrende teams og projektorganisationer både nationalt og internationalt. En række udviklingstendenser, som vil påvirke formidling, er bl.a. større fokus på målgrupper og på kvalitet, øget inddragelse af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) og en øget grad af personlig kontakt. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere varetager kommunikative opgaver. Sproglige og kulturelle kompetencer er almene i jobområdet, mens fremmedsproglige kompetencer især er essentielle i virksomheder, som har kunder eller samarbejde over landegrænsen eller inden for brancher, hvor der ansættes medarbejdere med anden nationalitet.

6 Side 6 af 12 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Organisationsudvikling gennem administrativ forretningsforståelse Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Konjunkturændringer og stigende konkurrence på alle parametre nødvendiggør omstrukturering i hele virksomheden og herunder også administrationen med sigte på forøgelse af produktiviteten og forbedring af konkurrenceevnen for hele virksomheden. I den forbindelse deltager administrative medarbejdere i implementeringen af omstillings- og effektiviseringsprocesser, og de er gennem fx selvledelse og procesinnovation med til at sikre, at fx nye systemer og sagsgange fungerer optimalt. Det betyder blandt andet at det i stigende grad forventes af de administrative medarbejdere at de kan handle ud fra viden om virksomhedens visioner, mål, strategier og værdigrundlag, og på basis af forretningsforståelse og kundefokus kan bidrage aktivt til organisationsudvikling igennem optimering af arbejdsgange. Virksomhedens administration udgør endvidere et nøgleområde i dens bestræbelser på effektivisering i og med at medarbejderne medvirker administrativt ved opfølgning og rapportering i forbindelse med strategisk planlægning og implementering af handlingsplaner Når opgaver og processer effektiviseres eller bortfalder kræver det, at medarbejderne er i stand til at opsøge nye muligheder for opgaveløsning, job- og kompetenceudvikling, og at de proaktivt udvider deres ansvarsområder og indgår i beslutningsprocesser og projektorienteret opgaveløsning for at fastholde deres job og/eller øge jobindholdet i eget job. Det ses blandt at ved at nogle administrative medarbejdere i højere grad end tidligere har fået en rolle som projektsekretær og /eller administrativ projektansvarlig. At være projektsekretær kræver, at medarbejderen har overblikket over de praktiske og administrative forhold ved gennemførelsen af udviklingsrelaterede projekter: De servicerer og koordinerer i forhold til den øvrige projektgruppes arbejde for at optimere virksomhedens ressourcer. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender it-værktøjer og digitale systemer, herunder ERP, til registrering, håndtering af blanketter, opfølgning, ressource- og projektplanlægning, rapportering og indberetninger, hvilket stiller krav om digitale navigationskompetencer. Kravene om organisatoriske tilpasninger og effektivisering forudsætter, at medarbejderne evner at arbejde selvstændigt, udviser initiativ og tager ansvar, uanset om de arbejder i teams, projektgrupper eller alene. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet I takt med at administrative medarbejdere inddrages i beslutningsprocesser, udviser forretningsforståelse og bidrager til organisationens udvikling og værdiskabelse, udbredes disse kompetencer i jobområdet.

7 Side 7 af 12 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Serviceopgaver i administrationen Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Krav fra virksomheder om større effektivitet og omkostningsbevidsthed stiller øgede krav til administrative medarbejdere om såvel brede som mere specialiserede kompetencer. Det gælder inden for fx selvstændig sagsbehandling, sags- og produktionsstyring, daglig drift, registrering, databehandling, kvalitetssikring, indberetninger, projekt- og analysearbejde og arbejdsmiljø. Administrative medarbejdere udfører i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept og procedurer for kvalitetssikring en række traditionelle serviceopgaver i virksomheden, herunder håndtering af post og mail, telefonbetjening, mødeplanlægning og referatskrivning. Ved opgaveløsning er en forståelse for virksomhedens styringsvilkår, herunder drift og udvikling, servicekoncept og værdisæt nødvendig. Medarbejderen skal som led i værdikæden levere serviceydelser af værdi for såvel kunder som virksomheden. Medarbejderne arbejder med virksomhedens produkter og ydelser under hensyntagen til relevante retslige regler. Teknologi og arbejdsorganisering I de administrative opgaver arbejder medarbejderne med digitale systemer, herunder arkiveringsstyring, fx ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering), kundestyring, fx CRM-systemer (Customer Relationship Management) og økonomistyring, fx ERP-systemer (Enterprise Resource Planning). Rutineprægede og specialiserede arbejdsopgaver består, mens nye, mere analyse-, projekt- og udviklingsorienterede opgaver opstår og naturligt ansporer til nye former for arbejdsorganisering og en stadig mere udbredt anvendelse af integrerede og avancerede it-systemer. Medarbejderne indgår i meget forskellige arbejdsorganiseringer lige fra enmandsfunktioner til selvstyrende teams og projektorganisationer både nationalt og internationalt. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere løser i større eller mindre omfang administrative serviceopgaver.

8 Side 8 af 12 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Økonomi og statistik i den administrative jobfunktion Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderne varetager opgaver inden for eksempelvis finansbogføring, kreditorbehandling og - bogføring, betalinger, fakturering, debitorbehandling og -opfølgning, afstemninger (moms, bank m.m.), momsafregning, lønadministration og rapportering. De varetager endvidere administrative arbejdsopgaver forbundet med pengetransaktioner fx ved ind- og udbetalinger og opgørelser til pengeinstitutter. Medarbejderne udfører beregninger af fx nøgletal for personale, omsætning, varer, biler og benzinforbrug, reparationer og vedligeholdelse. I den forbindelse udføres en del statistisk arbejde med fokus på omkostningsudvikling. Medarbejderne varetager opgaver inden for virksomhedens indkøbsfunktioner, herunder kalkulation af priser samt budgetlægning, -opfølgning samt kvalitetssikring ved tilrettelæggelse og gennemførelse af indkøb. Administrative medarbejdere foretager indberetninger af informationer i forbindelse med fx opgivelse af skat, statistik til staten og feriepenge. Disse opgaver varetages i stigende grad digitalt. Teknologi og arbejdsorganisering Til udførelse af de administrative arbejdsopgaver anvender medarbejderne it- og ressourceplanlægningssystemer (ERP, Enterprise Resource Planning) samt informationssystemer, databaser og it-baserede værktøjer til statistik. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fordrer, at virksomhederne håndterer digital post, indberetter oplysninger til SKAT og kommunale myndigheder, foretager afregninger i forhold til det offentlige, afleverer virksomhedsårsregnskaber digitalt mv. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet En stor del af de administrative medarbejdere udfører opgaver indenfor økonomi, indkøb, analyse af nøgletal samt statistik. Det sker i vid udstrækning med afsæt i it-værktøjer og -systemer.

9 Side 9 af 12 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2, og fremefter Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen AD 2, og fremefter Årsafslutning af bogholderiet AD 2, og fremefter Personalejura i lønberegning AD 2, og fremefter Lønberegning og lønrapportering AD 2, og fremefter Effektive, individuelle brugerflader AD 1, og fremefter Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager AD 2, og fremefter Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2, og fremefter Udarbejdelse af budgetkontrol AD 2, og fremefter Anvendelse af ESDH til sagsbehandling AD 1, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Projektstyring med IT-værktøj AD 2, og fremefter Oprettelse af e-formularer AD 2, og fremefter Lean i administrative funktioner AD 1, og fremefter Optimering ved 5S af den administrative funktion AD 1, og fremefter Lean-kortlægning af værdistrøm i administration AD 2, og fremefter Sidemandsoplæring AK 2, og fremefter Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, til Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, til Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Planlægning af systematisk informationsindsamling AD 2, og fremefter Bearbejdning af data fra informationsindsamling AD 2, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Anvendelse af store datamængder i regneark AD 1, og fremefter Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer AD 1, og fremefter Præsentation af tal i regneark AD 1, og fremefter Anvendelse af databaseprogrammets data AD 0, og fremefter Anvendelse af etb til administrative opgaver AD 1, og fremefter Opsætning af pc til trådløst netværk AD 1, og fremefter Anvendelse af pivot-tabeller AD 1, og fremefter Effektiv anvendelse af tekstbehandling AD 1, og fremefter Tolke eksisterende regneark til analyse AD 1, og fremefter Dynamiske beregninger og diagrammer i etb AD 1, og fremefter Samarbejde om dokumenter AD 1, og fremefter Elektronisk korrektur med PDF AD 1, og fremefter Fordeling af omkostninger vha. et ERP system AD 1, og fremefter Anvendelse af regneark til statistik AD 1, og fremefter Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer AD 2, og fremefter Desktop Publishing opdatering for adm. funktioner AD 2, og fremefter Materialestyring i virksomheder vha ERP system AD 2, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Oprettelse af database til jobbrug AD 2, og fremefter Databasevedligeholdelse til jobbrug AD 1, og fremefter Oprette brugerflader og udskrifter i database AD 2, og fremefter Design og automatisering af regneark AD 2, og fremefter Standardisering af virksomhedens dokumenter AD 1, og fremefter Fletning af dokumenter til masseproduktion AD 1, og fremefter DeskTop Publishing i virksomheden AD 3, og fremefter

10 Side 10 af 12 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Jobrelateret brug af styresystemer på pc AD 2, og fremefter Anvendelse af præsentationsprogrammer AD 2, og fremefter Elektronisk journalisering AD 3, og fremefter Møde- og konferencetilrettelæggelse AD 3, og fremefter Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser AD 2, og fremefter Præsentationsteknik i administrative funktioner AD 3, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Personlig udvikling til arbejde og uddannelse AA 5, og fremefter Værdibaserede arbejdspladser AA 2, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Håndtering af data i virksomhedens it-systemer AD 2, og fremefter Brug af pc på arbejdspladsen AD 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde AB 1, og fremefter Pc-bruger, introduktion til programmering AB 4, og fremefter Integration af data mellem adm. it-systemer AD 2, og fremefter Videoredigering i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Billedredigering i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Kundeanalyse og e-strategi AD 2, og fremefter Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering AD 2, og fremefter E-markedsføring og reklameindsats AD 2, og fremefter E-administration og betalingssystemer AD 2, og fremefter E-teknologi og online opdatering AD 2, og fremefter Økonomiske styring af lageret AD 2, og fremefter Likviditetsstyring AD 1, og fremefter Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom AD 2, og fremefter Kreditorstyring AD 1, og fremefter Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov AD 2, og fremefter Konteringsinstrukser AD 1, og fremefter Debitorstyring AD 2, og fremefter Placering af resultat- og balancekonti AD 2, og fremefter Registreringsmetoder ved virksomhedens drift AD 2, og fremefter Daglig registrering i et økonomistyringsprogram AD 2, og fremefter Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet AD 3, og fremefter Resultatbudgettering AD 2, og fremefter Opstilling og analyse af årsregnskabet AD 2, og fremefter Likviditets- og balancebudgettering AD 2, og fremefter Udvikling af administrative arbejdsgange AD 2, og fremefter Samarbejde i grupper i virksomheden AD 2, og fremefter Organisationens strukturelle opbygning AD 1, og fremefter Mål og strategier for administrative medarbejdere AD 2, og fremefter Arbejdsplanlægning i den administrative funktion AD 2, og fremefter Projektudvikling og gennemførelse AD 2, og fremefter Projektorienteret arbejde AD 2, og fremefter Udarbejdelse af projektrapporter AD 2, og fremefter

11 Side 11 af 12 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Kvalitetsudvikling af den administrative funktion AD 2, og fremefter Adm. og registrering af budgetter i et ERP system AD 1, og fremefter Fakturahåndtering i et ERP system AD 1, og fremefter Håndtering af rekvisitioner i et ERP system AD 1, og fremefter Indkøbsprocessen i et ERP system AD 1, og fremefter Udarbejdelse af rapporter i et ERP system AD 1, og fremefter Håndtering af virksomhedens kontrakter AD 1, og fremefter Design og anvendelse af spørgeskemaundersøgelser AD 2, og fremefter Virksomhedskommunikation med AD 2, og fremefter Administration i projektarbejde AD 2, og fremefter Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler AD 1, og fremefter Informationssøgning på internettet til jobbrug AD 1, og fremefter Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job AD 1, og fremefter Anvend informationer fra internettet til jobbrug AD 1, og fremefter Administrativ drift af varelager AD 2, og fremefter Online kundeservice og -rådgivning AD 2, og fremefter Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram AD 1, og fremefter Ensartning af dokumenter med flere tekstbidrag AD 1, og fremefter Håndtering og strukturering af længere tekster AD 1, og fremefter Opstillinger og layout i tekst AD 2, og fremefter Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem AD 3, og fremefter Indskrivning og formatering af mindre tekster AD 2, og fremefter Anvendelse af regneark til enkle beregninger AD 2, og fremefter Administrationens rolle i salg, indkøb og lager AD 1, og fremefter Administrative opgaver i salgsarbejdet AD 2, og fremefter Administrative opgaver i indkøbsarbejdet AD 2, og fremefter Administration af CRM systemer AD 1, og fremefter Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner AD 1, og fremefter Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner AD 2, og fremefter Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner AD 2, og fremefter Samtalestyring i kundekontaktfunktioner AD 2, og fremefter Kundedatahåndtering i kundekontaktfunktioner AD 2, og fremefter Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner AD 2, og fremefter Mersalg i kundekontaktfunktioner AD 1, og fremefter Produktvejledning i kundekontaktfunktioner AD 2, og fremefter til jobbrug AD 2, og fremefter Kulturafstemt kommunikation i salg og service AD 2, og fremefter Kundeservice i administrative funktioner AD 1, og fremefter Kommunikation og feedback i administrativt arbejde AD 1, og fremefter Referat- og notatteknik AD 2, og fremefter Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug AD 2, og fremefter Tekster på papir - formulering og opbygning AD 2, og fremefter Tekster til nettet - formulering og opbygning AD 2, og fremefter Virksomhedens sprogpolitik i praksis AD 1, og fremefter Udarbejdelse og afstemning af lønsedler AD 2, og fremefter Overenskomster mm. i lønberegning AD 2, og fremefter Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport AD 2, og fremefter Anvendelse af periodisk beregning og registrering AD 2, og fremefter Innovative processer i den administrative praksis AD 2, og fremefter Ressourcestyring i virksomheder vha ERP system AD 2, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Anvendelse af digital post AD 1, og fremefter Kommunikation via videomøder AD 2, og fremefter Instruktører og elever i praktikcentret AP 2, og fremefter Mål og læring i praktikcentret AP 2, og fremefter

12 Side 12 af 12 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2791 Titel: Administration Kort titel: Adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er en funktion,

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2796 Titel: IKT-administration og -vedligeholdelse Kort titel: IKTadmogvedlige Status: GOD Godkendelsesperiode: 14-10-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22 - - Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 483 1,4 322 1,2 113 0,4 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 357 1,0 453

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 13 280046 Zealand Business College Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkensestype: 2250 Lese AD 01-08-2011 og fremefter Godkendt til udbud 2265 Detailhan AD 01-01-2013 og fremefter Godkendt

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2245 Titel: Offentlig forvaltning og sagsbehandling Kort titel: forvalt Status: GOD Godkendelsesperiode: 16-04-2010 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 19 280046 Zealand Business College Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkendelsestype: 2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler AA 01-01-2015 og fremefter Godkendt til udbud 2248 Industrislagtning

Læs mere

Tabel 22-1. halvår 2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22-1. halvår 2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22-1. halvår 2013 - Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2.212 919 552 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 334 673

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 12 851402 Aalborg Handelsskole Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkendelsestype: 2237 Administration i sundhedssektoren AD 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2245 Offentlig forvaltning

Læs mere

Tabel 22-2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22-2013 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Sort = mål der har FKB som moder-fkb FKB Administration Rød = mål der er tilkoblet FKB 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 3.198 1.488 1.059 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 1.488 1.059 686 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.287 1.149 604 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.345 1.328 716

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2660 Titel: Pleje af hår, hud og negle Kort titel: Hår, hud, negle Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22 - - Antal kursister fordelt på i HAKL i % FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 428 0,9 483 1,4 294 1,1 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 724 1,5

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2757 Titel: Plastsvejsning Kort titel: Plast Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Plastsvejsning indebærer sammenføjning

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2606 Titel: Guld- og sølvsmedeområdet Kort titel: Guldsmed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40423 Praktikvejledning af ernæringsassistenter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2627 Titel: Data- og kommunikationsteknisk område Kort titel: Data Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2686 Titel: Forsynings- og distributionssektorerne Kort titel: Forsyning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40037 Sundere måltider til patienter/borgere

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2250 Titel: Kort titel: Status: GOD Godkendelsesperiode: 25-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er afgrænset til at omfatte førstelinie-ledere

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2781 Titel: Bolig- og autointeriørmontering Kort titel: Interiørmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Boligmonteringsområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 13 280046 Zealand Business College Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkensestype: 2250 Lese AD 01-08-2011 og fremefter Godkendt til udbud 2265 Detailhan AD 01-01-2013 og fremefter Godkendt

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2759 Titel: Metalindustriel bearbejdning Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2782 Titel: Operatøropgaver i el-forsyning Kort titel: forsyning oper. Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-06-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere