Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration i sundhedssektoren varetages primært af lægesekretærer og sundhedsservicesekretærer. Jobområdet indeholder specifikke funktioner som administrative medarbejderes assistance til lægers og andet sundhedspersonales arbejde med forberedelse, undersøgelse, vurdering og behandling af patienter. Jobområdet indeholder også generelle serviceorienterede og selvstændige administrative funktioner i forbindelse med klinik eller praksis. Jobfunktionerne findes indenfor den primære sundhedssektor i almen- og speciallægepraksis, på klinikker inden for sundhed og helse, kiropraktik, ergo- og fysioterapi, alternativ behandling samt på private og offentlige hospitaler i den sekundære sundhedssektor. Jobfunktionerne for en lægesekretær omfatter primært patientmodtagelse, journalarbejde, koordination af patientforløb, sagsbehandling,, it-arbejde - herunder også specialistopgaver - projektkoordination, informationsopgaver, opgaver i teamsamarbejde både internt og eksternt og bookingopgaver. Andre funktioner kan være økonomistyring og indkøb. Sundhedsservicesekretærerne varetager et udsnit af jobfunktioner især i de private klinikker. Det gælder modtagelse af patienter, booking af tid til behandling, administrative opgaver og forskellige servicefunktioner. Generelt vurderes det, at hele området står over for store udfordringer på en række områder. Der er tale om en ny organisering af sundhedsområdet, bl.a. som følge af Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, populært kaldet autorisationsloven. Tillige er der tale om øget digitalisering af udstyr og arbejdsprocesser. Desuden ses tendenser til øget anvendelse og integration af alternativ behandling og terapi samt organisation af arbejdet i funktionsorienterede teams. Muligheden for uddelegering af arbejdsopgaver til medhjælp som følge af ovennævnte revision af autorisationsloven kan betyde større krav til personalets sundhedsfaglige kompetencer og dermed øge behovet for efteruddannelse. Den teknologiske udvikling vil skabe behov for kompetenceudvikling på en lang række administrative og teknologiske områder, som f eks. kvalitetssikringssystemer, styring af patientforløb og patientkoordination, sundhedsvurderinger, og informationssøgning i it-netværk og udvikling af itsystemer som Elektronisk Patient Journal (EPJ) samt databasevedligeholdelse Mundtlig og skriftlig kommunikation, såvel eksternt som internt, er integreret i mange jobfunktioner. Det gælder fx information og formidling til patienter og pårørende og kommunikation til ledere, kolleger og eksterne samarbejdspartnere samt i jobfunktionen, som fx oplæringsansvarlig for nye elever.

2 Side 2 af 7 Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Typiske arbejdspladser inden for jobområdet findes i den primære sundhedssektor hos praktiserende læger og speciallæger. Andre typiske arbejdspladser findes i den sekundære sundhedssektor på hospitaler og sygehuse - herunder psykiatriske hospitaler og afdelinger. I privat praksis er arbejdspladsen karakteriseret ved, at alle funktioner indgår, herunder især assistance af lægen og nogen steder også laboratoriearbejde. På hospitaler og sygehuse er arbejdspladserne mere specialiserede. De administrative arbejdsfunktioner varetages også af lægesekretærer og sundhedsservicesekretærer inden for terapeutområdet. Hertil kommer området for alternativ behandling, som vurderes at være et vækstområde, idet der er sket en markant stigning i brugen af alternativ behandling. De hyppigst anvendte behandlingsformer er massage, zoneterapi og akupunktur. Flere alternative behandlere opretter klinikfællesskaber, hvilket kan betyde, at behovet for administrativ assistance øges. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Medarbejderne inden for jobområdet er enten uddannede lægesekretærer, sekretærer med en tilsvarende uddannelse, sundhedsservicesekretærer eller personer med en administrativ baggrund og efteruddannelse inden for det relevante område. Ca. 60 % har en erhvervsfaglig uddannelse. Der er ifl. Dansk Lægesekretærforening lægesekretærer, der arbejder i den primære og sekundære sundhedssektor. Medarbejderne inden for jobområdet er karakteriseret ved en klar overrepræsentation af kvinder. Personer i alderen år udgør den største andel af målgruppen tæt efterfulgt af gruppen årige. Gruppen over 54 år udgør ca. 1/5 af den samlede målgruppe. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Lægesekretærer arbejder selvstændigt med mange opgaver. Det gælder fx at booke, modtage og informere patienter samt at koordinere opgaver mellem afdelinger på hospitaler og sygehuse. Desuden er der mange administrative opgaver i form af journalskrivning, klinikadministration og planlægning. Ved andre opgaver bistår lægesekretærer lægerne med fx forberedelse, undersøgelse, vurdering og behandling af patienter. Lægesekretærer kan også udføre behandlingsopgaver, som er uddelegeret af lægen eller andet autoriseret sundhedspersonale, som fx vaccination. Meget arbejde foregår i samarbejde med andre personalegrupper som læger, sygeplejersker, laboranter og fysioterapeuter. Det gælder både hos de praktiserende læger og på hospitaler og sygehuse.

3 Side 3 af 7 Assistance ved undersøgelse og behandling/terapi Kompetencen omfatter assistance ved forberedelse, undersøgelse, vurdering og behandling/terapi af patienter og opgaverne består af journalføring, korrespondance, registrering, kontakt med patienter og pårørende og i mindre grad kliniske opgaver, såsom vurdering af patienter, måle og veje patienter mv.. Kompetencen kræver viden inden for det område, som modsvarer jobfunktionen, fx viden om anatomi, fysiologi, patologi ved assistance ved undersøgelse og behandling eller viden om kirurgi og radiologi ved assistance på specialafdelinger. Desuden kræves viden om medicinsk-latinsk terminologi og journalteknik. Kontakten med patienten og pårørende kræver viden om kommunikation, formidling og konflikt- og krisehåndtering. Medarbejderne anvender elektronisk og digital teknologi og udstyr, når der assisteres ved undersøgelses-, behandlings- og terapimetoder samt ved sundhedsvurderinger. Arbejdet foregår i samarbejde med den enkelte autoriserede sundhedsperson eller i teams. Alle skal kunne assistere inden for forskellige undersøgelses- behandlings- og terapimetoder i forhold til arbejdsområde samt virksomheds-, praksis- og institutionstype.

4 Side 4 af 7 Behandling af data og informationer i patientforløb Kompetencen omfatter vurdering og behandling af information og data i patientforløb i form af indberetninger og afrapporteringer til myndigheder, andre afdelinger og samarbejdspartnere ved anvendelse af indberetnings-, klassifikations- og akkrediteringssystemer i sundhedssektoren. Hvor der gælder særlige regler for oplysninger og tavshedspligt skal opgaverne udføres under respekt for disse regler og krav. Kompetencen stiller store krav til vurdering af validitet og håndtering af sikkerhed vedrørende data. Medarbejderen arbejder med integrerede it-systemer, it-netværk samt it-baserede administrationsregistrerings- og dokumentationssystemer. Medarbejderne arbejder selvstændigt med mange opgaver men en del arbejde foregår også i et samarbejde med andre personalegrupper. Der er samarbejdsrelationer både internt og eksternt. Alle arbejder med data- og informationshåndtering alene eller i samarbejde med andre.

5 Side 5 af 7 Patient- og klinikadministration i sundhedssektoren Kompetencen omfatter oprettelse og ajourføring af patientjournalen, herunder også den elektroniske journal, elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) håndtering af diagnoserelaterede grupper (DRG) samt økonomistyring, regnskab og indkøb. Hvor der gælder særlige regler for oplysninger og tavshedspligt, skal opgaverne udføres under respekt for disse regler og krav. Kompetence kræver viden om diagnoselatin, medicinsk-latinsk terminologi og fordanskningsregler samt viden om fagudtryk inden for det eller de relevante områder som fx fagudtryk inden for anatomi, fysiologi, patologi og kirurgi. Kompetencen omfatter endvidere viden og erfaring med kvalitetssikring og effektivisering af arbejdsprocesser Medarbejderen anvender integrerede it-systemer og it-værktøjer inden for administration, journalarbejde, registrering, dokumentation og kvalitetssikring. Medarbejderne arbejder selvstændigt med mange opgaver, men en del arbejde foregår også i et samarbejde med andre personalegrupper. Der er samarbejdsrelationer både internt og eksternt. Alle arbejder med patient- og klinikadministration alene eller i samarbejde med andre.

6 Side 6 af 7 Planlægning og koordinering af patientforløb Kompetencen omfatter planlægning og service, kommunikation og formidling, kvalitetsstyring og håndtering af sags- og databehandling. Opgaverne udføres i overensstemmelse med servicekoncepter og fastlagte rutiner for kvalitetssikring i forhold til patienter og samarbejdspartnere. Kompetencen stiller krav om service- og konceptforståelse, effektiv mundtlig og skriftlig formidling til og kommunikation med patienter og andre samarbejdspartnere. Kompetencen stiller endvidere særlige krav til viden og erfaring med it-baserede planlægningsværktøjer, databehandling samt kvalitetsstyringsværktøjer. Medarbejderen anvender relevante kommunikationsværktøjer i forhold til arbejdsopgaven som itsystemer og it-værktøjer til planlægning, organisering, registrering, dokumentation samt kvalitetssikring. Arbejdsorganiseringen foregår både eksternt og internt, enten alene, i samarbejde med andre eller i teams. Stort set alle udfører planlægning og koordination af patientforløb i samarbejde med andre.

7 Side 7 af 7 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, til Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, til Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Grundlæggende diagnoselatin AD 5, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Kommunikation i patientforløbet AD 2, og fremefter Brug af DRG - diagnoserelaterede grupper AD 1, og fremefter Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler AD 2, og fremefter Arbejdet med recepter, attester og registre AD 1, og fremefter Anvendelse af diagnoselatin i journaler AD 2, og fremefter Medicinsk fagsprog - fordanskning AD 1, og fremefter Kvalitetssikring af patientdata AD 2, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Referat- og notatteknik AD 2, og fremefter Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug AD 2, og fremefter Tekster på papir - formulering og opbygning AD 2, og fremefter Virksomhedens sprogpolitik i praksis AD 1, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Instruktører og elever i praktikcentret AP 2, og fremefter Mål og læring i praktikcentret AP 2, og fremefter Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Administrative funktioner

Administrative funktioner Administrative funktioner Analyse af administrative funktioner i tre forvaltninger inden for det kommunale og regionale område Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilknyttet. FKB 2267 Brød,- kage -, dessert- og konfekturefremstilling

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilknyttet. FKB 2267 Brød,- kage -, dessert- og konfekturefremstilling Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilknyttet FKB 2267 Brød,- kage -, dessert- og konfekturefremstilling FKB 2267 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Chokoladeog konfekturefremstilling Fremstilling af

Læs mere

2/2007. Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver

2/2007. Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver 2/2007 Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver 2/2007 Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration UDGIVER OPLAG LAYOUT TRYK UDGIVET VARENR. DL PATIENT ADMINISTRATION KOMMUNIKATION 3000 STINE LINDBORG DESIGN KLS GRAFISK HUS JUNI 2013 4409030725

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen September 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM. Lokal undervisningsplan 2012/2013

Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM. Lokal undervisningsplan 2012/2013 Kontoruddannelse med specialer Offentlig Administration CAMPUS BORNHOLM Lokal undervisningsplan 2012/2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012 Jobprofiler i ejendomsservice November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Analysens grundlag... 3 2. Tendenser inden for ejendomsservice... 5 3. Hvad er en jobprofil?... 9 3.1 Tværgående variationer

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere