Beskrivelse af jobområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 15 Nummer: 2245 Titel: Offentlig forvaltning og sagsbehandling Kort titel: forvalt Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er offentlig forvaltning af samfundets anliggender. Området er traditionelt opdelt i kommunale, regionale og statslige forvaltningsopgaver, hvor opgaverne varetages af offentlige forvaltningsenheder. Jobområdet omfatter sagsbehandling, herunder myndighedsudøvelse, forvaltningsopgaver samt administration af områderne. Med administration af områderne henvises der til personaleadministration, økonomifunktioner og interne service- og informationsopgaver i tilknytning til sagsbehandling, myndighedsudøvelse og forvaltning. AMU målgruppens typiske arbejdsfunktioner omhandler sagsbehandling med mange aspekter, kontrolfunktioner, databehandling især af fortrolige oplysninger, servicering af borgerne og virksomheder, varetagelse af intern service i forvaltningen, deltagelse i politikerbehandling, deltagelse i lovforberedende arbejde og i analysearbejde foretaget af forvaltningen. AMU målgruppen, som omfatter faglærte og ufaglærte administrative medarbejdere, varetager både selvstændige arbejdsopgaver og assisterende funktioner indenfor jobområdet i samarbejde med andre personalegrupper og eksterne aktører. Sagsbehandling er funktioner, der traditionelt foregår ved udveksling af informationer mellem myndigheder og borgere/virksomheder samt mellem myndigheder og med afgørelser på baggrund af mere eller mindre fastlagte regelsæt. Opgaver, som er forbundet med myndighedsudøvelse varetages ofte samtidigt med, at der er tale om en servicefunktion i forhold til borgere. Forvaltningsopgaverne afgrænses til forvaltning af gældende love, bekendtgørelser og andre typer af politisk vedtagne regler, herunder den tilknyttede planlægning, gennemførelse og opfølgning. En stigende kompleksitet i lovgivningsarbejdet, og hastigheden af ændringer i regelsæt gør, at der foregår en øget specialisering af arbejdet. Denne specialisering giver sig udtryk på 2 måder i forhold til AMU målgruppen: Der sker en opgaveglidning, der peger frem mod en akademisering af jobområdet, som kan betyde øgede uddannelseskrav til AMU målgruppen Der udskilles en række rutinegjorte jobfunktioner, hvor visse typer af opgaver koncentreres hos AMU målgruppen En mere markedsorienteret offentlig sektor og decentralisering har medført øget brug af udlicitering og friere borgervalg. Det medfører, at driftsmæssige opgaver kan varetages af private aktører og selvejende institutioner, og at medarbejderne på forvaltningsenhederne herigennem får nye opgaver i form af udlicitering og kontraktstyring mv. Udviklingen stiller også krav til de private aktører og

2 Side 2 af 15 selvejende institutioner om at udføre opgaverne indenfor de særlige regler og rammer, der gælder for jobområdet. Og det stiller krav til samarbejdet mellem de nye aktører og de egentlige offentlige myndigheder. Borgeren i centrum og helhedsorienteret service og myndighedsudøvelse betyder, at medarbejderne på forvaltningsenhederne i stadig stigende grad samarbejder tværfagligt og på tværs af forvaltningsenhederne. En øget åbenhed i forvaltningsudøvelsen, døgnåbent i forvaltningerne, lettelser af administrative byrder for erhvervslivet, effektiviseringer mv. udvikler sig i takt med den teknologiske udvikling inden for digital forvaltning. Denne udvikling betyder, at hele sagsområder gøres elektroniske i form af fx selvbetjeningssystemer, der udvikles neurale netværk til sagsbehandling, informationer kan indsamles og udveksles elektronisk. Desuden benytter og vedligeholder medarbejderne på forvaltningsenheder i stadig stigende grad websites på Internettet til informationsformidling. Dermed gøres en meget stor del af kommunikationen elektronisk. Dette gælder både kommunikationen mellem forvaltningsenheder, og kommunikationen til og fra borgere og brugere. Dog er der forsat også direkte kommunikation ansigt til ansigt med borgere og brugere i Borgerservicecentre og Jobcentre. I et samfund med stigende krav til borgertilfredshed, og det at borgerne generelt føler et behov for at være velinformeret, kan opgaver forbundet med offentlig forvaltning, sagsbehandling og myndighedsudøvelse ikke ses isoleret fra kundeservice og kommunikation. De ansatte indenfor jobområdet skal kunne håndtere, at deres jobfunktion også er et serviceerhverv. Med til denne udvikling hører det, at der i befolkningen ikke er den samme autoritetsfølelse overfor offentlige myndigheder som tidligere. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Virksomheder og institutioner indenfor jobområdet er offentlige forvaltningsenheder og institutioner, herunder også selvejende institutioner, og i mindre omfang private aktører, der har opgaver forbundet med offentlig forvaltning, sagsbehandling og myndighedsudøvelse. Forvaltningsenheder i statsligt, regionalt og kommunalt regi har offentlig forvaltning og sagsbehandling som deres kerneaktivitet. Disse arbejdspladser er placeret i den centrale (ministerielle) statsforvaltning, forvaltning i statslige styrelser og direktorater, regionsforvaltning, de kommunale forvaltninger, den kommunale borgerservice og jobcentre. Andre steder hvor der findes arbejdspladser indenfor offentlig forvaltning er i institutioner og organisationer i offentligt regi indenfor infrastruktur, service og velfærdsydelser. Arbejdspladser med ansatte fra AMU målgruppen indenfor vagtvirksomhed, politiet, domstole, fængselsvæsen & kriminalforsorg, dag- og døgninstitutioner, forsyningsvirksomhed, plejehjem, skoler, kulturinstitutioner, vejvæsen, offentlig transport, uddannelsesinstitutioner, udøvende aktører indenfor beskæftigelsesområdet og sygehusvæsen har opgaver forbundet med sagsbehandling og offentlig forvaltning. Den dominerende stillingskategori fra AMU målgruppen på disse arbejdspladser indenfor jobområdet er kontoransatte, men også social- og sundhedsmedhjælpere og andre grupper af faglærte og ufaglærte kan have opgaver forbundet med offentlig administration og myndighedsudøvelse. Der kan indenfor jobområdet ligeledes henvises til arbejdspladser hos selvejende institutioner, offentlige organisationer og private virksomheder, hvor en række ansatte varetager afgrænsede

3 Side 3 af 15 opgaver forbundet med sagsbehandling, offentlig forvaltning og myndighedsudøvelse i tilknytning til deres kerneydelse. Eksempler på sådanne arbejdspladser er uddannelsesinstitutioner, selvejende institutioner indenfor handicapområdet, privathospitaler eller andre aktører indenfor beskæftigelsesområdet. Opgaver med sagsbehandling og offentlig forvaltning udgør en begrænset del af den samlede arbejdsbelastning, ligesom der kun undtagelsesvist vil være medarbejdere, der alene eller helt overvejende beskæftiger sig med offentlig sagsbehandling og forvaltning. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Målgruppen indenfor offentlig forvaltning og sagsbehandling er overvejende kontoruddannede med speciale inden for offentlig forvaltning og sagsbehandling. Dette gælder især de medarbejdere, der alene eller helt overvejende beskæftiger sig med sagsbehandling og offentlig forvaltning. Der kan herudover peges på to øvrige målgrupper: ansatte i AMU målgruppen med anden faglig uddannelse end kontoruddannelse og ufaglærte, som varetager opgaver forbundet med offentlig administration og sagsbehandling. Medarbejdere fra AMU målgruppen inden for jobområdet varetager en række forskellige typer af arbejdsopgaver, hvilket afspejler sig i forskellige stillingsbetegnelser og rejser varierede krav til uddannelsesniveau, faglige og personlige kompetencer. Der kan overordnet skelnes imellem fire niveauer hvorunder medarbejdere fra AMU målgruppen indenfor jobområdet befinder sig: Visitering og henvisning af sager til relevant enhed for sagsbehandling. Ved henvendelse fra borgere og brugere til offentlige myndigheder, vil der være ansatte der tager stilling til hvor den respektive sag hidrører. Eksempler på arbejdspladser er borgerservicefunktionen i en primærkommune eller postmodtagelse. Sagsbehandling og myndighedsudøvelse. Dele af AMU målgruppen varetager selvstændig sagsbehandling og direkte myndighedsudøvelse overfor borgerne. Eksempler på medarbejdergrupper i forvaltninger der træffer afgørelser af betydning for borgerne er ansatte indenfor sygedagpengeområdet og miljøgodkendelser. Som eksempler på ansatte der har offentlig forvaltning og myndighedsudøvelse som en del af deres beskæftigelse kan nævnes den studiesekretær der tager afgørelse om merit til en statsanerkendt uddannelse. Assisterende funktioner ved sagsbehandling. Dette er jobfunktioner der knytter sig direkte til kerneydelsen offentlig administration, sagsbehandling og myndighedsudøvelse. Eksempler på denne type af medarbejdere er ansatte i sekretærfunktioner. Assisterende funktioner til offentlig forvaltning og sagsbehandling, også kaldet intern service. Dette er medarbejdere der varetager understøttende funktioner som indkøb, personaleadministration, bidrag til organisationsudvikling og udlicitering, regnskabs- og budgetfunktioner og lignende. Medarbejderne indenfor dette område er typisk placeret i stabsfunktioner som HR-afdelinger, regnskabsafsnit, udviklingsafdelinger og ledelsessekretariater. Den aktuelle udvikling gør, at nye grupper af medarbejdere får opgaver vedrørende sagsbehandling og offentlig administration. Udlicitering til private aktører, selvejende institutioner og offentlige velfærdsinstitutioner medfører, at helt nye typer af institutioner får offentlig forvaltning og sagsbehandling som en afgrænset del af deres arbejds- og ansvarsområde. Uddannelsesmæssigt kan disse medarbejdere være både kontoruddannede, ufaglærte eller have anden uddannelsesmæssig baggrund. Denne udvikling skal ses med det forbehold, at det fortsat er en meget begrænset del af de samlede opgaver forbundet med sagsbehandling og offentlig administration, der er udlægges fra de egentlige offentlige forvaltningsenheder.

4 Side 4 af 15 Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet De udviklingstendenser der ses inden for jobområdet, har afgørende konsekvenser for arbejdets organisering. En stigende kompleksitet indenfor dele af jobområdet og en generel tendens til specialisering af opgaverne, anvendelsen af elektronisk kommunikation og det forhold at direkte ledelse og styring i stigende omfang erstattes af manualer og standarder for opgavernes udførelse, er medvirkende til, at ansatte i betydeligt omfang deltager selvstændigt ved tilrettelæggelse af arbejdets udførelse. Dette lægger op til forskellige former for team-organisering, hvor grupper af medarbejdere bliver gjort ansvarlige for arbejdets udførelse indenfor de udstukne rammer. Den teknologiske udvikling, herunder digital forvaltning, medfører nye krav til organisering og krav om at medarbejderne kan anvende elektroniske værktøjer, herunder medvirke til implementering af de nye værktøjer. Endvidere skal medarbejderne kunne arbejde med formidling til borgere og brugere om anvendelse af de WEB baserede informations-, ansøgnings- og sagsbehandlingssystemer. Medarbejderne skal kunne arbejde med formidling, opdatering og vedligehold af elektroniske systemer, og kunne håndtere sagsbehandling og -styring ved brug af de nye teknologiske løsninger. Medarbejderne skal selvstændigt planlægge og tilrettelægge eget arbejde, og bidrage til samarbejdet mellem kollegaer på baggrund af mål- & rammebeskrivelser, kvalitetskoncepter og angivne standarder for arbejdets udførelse. Medarbejderen skal have forståelse for og bidrage til at eget arbejde og jobfunktionen varetages i overensstemmelse med politiske udmeldinger og indenfor de udmeldte økonomiske og øvrige ressourcemæssige rammer. Udviklingen har endelig medført, at forskellige typer af praksis- og sidemandsoplæring og videndeling er blevet afgørende i opkvalificering af både nyansatte og den eksisterende arbejdsstyrke. Dette har ført til, at der inden for jobområdet er etableret mere systematiske og professionelt tilrettelagte aktiviteter for praksislæring.

5 Side 5 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Myndighedsudøvelse ved udformning og formidling af afgørelser og ved tilsyn og kontrol Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter myndighedsudøvelse ved at udforme og formidle afgørelser på baggrund af gældende lovgivning og forordninger og ved at varetage tilsyn og kontrol med myndighedskrav. Tilsyn og kontrol varetages både direkte overfor borgere og brugere, og overfor andre institutioner der er udøvende, og hvor der stilles krav om at de efterlever bestemte myndighedskrav. Kompetencen forudsætter kendskab til det lovkompleks og den retslige og forvaltningsmæssige praksis, der eksisterer på det respektive jobområde, herunder løbende at kunne følge med i de ændringer, der er på ressortområdet. Myndighedsudøvelse er forbundet med særlige og detaljerede regler for udformning af afgørelser, sagsbehandling, offentlighed, tavshedspligt, dokumentation osv. Medarbejderen skal kende og efterleve detaljerede regelsæt. Kompetencen kan her omfatte selvstændig myndighedsudøvelse efter udstukne rammer eller assistance ved myndighedsudøvelse. Kompetencen omfatter direkte kontakt med forskellige borgere, virksomheder og institutioner, hvilket forudsætter servicebevidsthed. Medarbejderen skal have forståelse for borgeren eller virksomhedens aktuelle situation, værdisæt, sociale situation, etniske baggrund og kulturelle orientering. Samt repræsentere den aktuelle sag og egen organisation på en klar, professionel og imødekommende måde. Kompetencen forudsætter opmærksomhed på de særlige krav, der er til præcision i ordvalg ved myndighedsudøvelse. Medarbejderen skal kunne afstemme indholdet og formen for sin kommunikation med alle typer af modtagerens forventninger og forudsætninger. Medarbejderen skal i forlængelse heraf kunne håndtere konflikter. For nogle borgeres vedkommende vil afgørelser eller en verserende sagsbehandling kunne afstedkomme forskellige former for følelsesmæssige reaktioner som synligt nedtrykthed eller aggressive udfald. For virksomheder og institutioner vil utilfredshed med en afgørelse kunne føre til en klage eller retssag. Medarbejderen skal kunne håndtere de forskellige typer af konflikter, der kan affødes af myndighedsudøvelse. Da jobområdet er præget af en stor grad af skriftlighed, herunder krav til at alle afgørelser er skriftlige, stiller jobområdet krav til de ansattes læse- og skrivefærdigheder. I en række funktioner indenfor jobområdet stilles der tillige krav om at kunne et eller flere fremmedsprog i tale og/eller skrift. Kompetencen omfatter kendskab til de ledelsesteknologier og -koncepter der anvendes indenfor jobområdet. For nogle medarbejderes vedkommende skal de kunne bidrage til udvikling, implementering, formidling og evaluering af ledelsesteknologier og -koncepter. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender i stort omfang IT-værktøjer og IT-baserede systemer. Disse værktøjer anvendes både til kommunikation, som skriveredskaber og som værktøjer til egentlig

6 Side 6 af 15 sagsbehandling. Medarbejderen foretager WEB baseret informationssøgning og informationsformidling. Brugerne anvender i stort omfang de samme værktøjer, idet en række anmodninger og bidrag til myndighedsudøvelse indleveres af borgere, brugere og institutioner gennem WEB baserede systemer til egenkontrol mv. Medarbejderne skal derfor kunne vejlede borgere, brugere og institutioner ved anvendelse af disse værktøjer. En stigende kompleksitet indenfor dele af jobområdet og en generel tendens til specialisering af opgaverne, brug af elektronisk kommunikation og det forhold at direkte ledelse og styring i stigende omfang erstattes af manualer og opgavestandarder, er medvirkende til, at ansatte i betydeligt omfang deltager selvstændigt ved tilrettelæggelse af arbejdet. Dette lægger op til forskellige former for team-organisering, hvor grupper af medarbejdere bliver gjort ansvarlige for arbejdets udførelse indenfor de udstukne rammer. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencerne er relevante for samtlige arbejdsplader inden for jobområdet, men udfoldes forskelligt alt efter type af arbejdsplads, i hvilket omfang offentlig administration og sagsbehandling udgør en kernefunktion eller er en supplerende aktivitet. Af afgørende betydning er også de ansattes jobfunktioner, placering i organisationen og uddannelsesmæssige baggrund.

7 Side 7 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Sagsbehandling i den offentlige forvaltning Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter sagsbehandling på flere niveauer. Medarbejderne indgår i lovforberedende arbejde, og gennemfører sagsbehandling i tilslutning hertil. Medarbejderne forbereder sagsfremstilling til politisk behandling i form af notater, indstillinger og øvrig baggrundsviden som grundlag for beslutninger. En række medarbejdere foretager analyser som led i sagsfremstillinger og til brug ved administrative afgørelser. Medarbejderne dokumenterer med tal, tekst og grafer de indstillinger, der fremlægges i dokumenter. Medarbejderne sagsbehandler ved at udveksle dokumenter mellem myndigheder og borgere/virksomheder og myndigheder imellem. Medarbejderen samarbejder med og indhenter information fra mange typer af instanser som en integreret del af jobfunktionen. Kompetencen kan her omfatte selvstændig sagsbehandling efter udstukne rammer eller assistance ved sagsbehandling. Kompetencen forudsætter generelt samfundskendskab og organisationsforståelse til at kunne overskue konsekvenser af og formålet med sagsbehandling og et indgående kendskab til det ressortområde, hvor der foretages sagsbehandling, herunder evne til at følge med i den udvikling og de ændringer der er på ressortområdet. Kompetencen omfatter endvidere metodiske færdigheder til at kunne udforme notater, indstillinger og øvrig baggrundsviden som grundlag for beslutninger. Sagsbehandling kan være forbundet med særlige og detaljerede regler for udformning, offentlighed, tavshedspligt, dokumentation osv. Medarbejderen skal kende og efterleve disse detaljerede regelsæt. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender elektroniske værktøjer og medvirker til implementering af de nye værktøjer. En stigende kompleksitet indenfor dele af jobområdet og en generel tendens til specialisering af opgaverne, brug af elektronisk kommunikation og det forhold at direkte ledelse og styring i stigende omfang erstattes af manualer og opgavestandarder, er medvirkende til, at ansatte i betydeligt omfang deltager selvstændigt ved tilrettelæggelse af arbejdet. Dette lægger op til forskellige former for team-organisering, hvor grupper af medarbejdere bliver gjort ansvarlige for arbejdets udførelse indenfor de udstukne rammer. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencerne er relevante for samtlige arbejdsplader inden for jobområdet, men udfoldes forskelligt alt efter type af arbejdsplads, i hvilket omfang offentlig administration og

8 Side 8 af 15 sagsbehandling udgør en kernefunktion eller er en supplerende aktivitet. Af afgørende betydning er også de ansattes jobfunktioner, placering i organisationen og uddannelsesmæssige baggrund.

9 Side 9 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Servicering og rådgivning af borgere og virksomheder Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter serviceopgaver og rådgivning overfor flere forskellige brugergrupper, der efterspørger offentlige ydelser, herunder rådgivning og vejledning, indenfor offentlig sagsbehandling og myndighedsudøvelse. Medarbejderne formidler og vejleder om gældende regler og lovgivning til borgere og virksomheder, ofte samtidig med at de udøver forvaltning og sagsbehandling. Den direkte kontakt til forskellige borgere og virksomheder, gør, at servicebevidsthed og forståelse for borgerens eller virksomhedens aktuelle situation, værdisæt, sociale situation, etniske baggrund og kulturelle orientering er centrale forudsætninger for at udøve kompetencen. Medarbejderen skal også kunne repræsentere egen organisation på en klar, professionel og imødekommende måde. Kompetencen omfatter endvidere videresendelse eller visitering af en henvendelse til relevante personer og enheder. Dette kræver et overblik og grundlæggende viden om relevante instanser i og omkring egen organisation, der beskæftiger sig med offentlig forvaltning og sagsbehandling. Medarbejderen skal kunne skelne imellem hvorvidt de selv har kompetence og viden til at behandle en henvendelse, eller om den skal videresendes til anden instans. Kompetencen forudsætter dermed organisationsforståelse. Medarbejderen skal kunne afstemme indholdet og formen for sin kommunikation med alle typer af modtagerens forventninger og forudsætninger. Medarbejderen skal evne at kommunikere både i skrift og tale både med borgere og virksomheder og med øvrige ansatte og enheder der varetager opgaver forbundet med offentlig administration og sagsbehandling. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender i stort omfang IT-værktøjer og IT-baserede systemer. Disse værktøjer anvendes både til kommunikation, som skriveredskaber og som værktøjer til egentlig sagsbehandling. Brugerne anvender i nogen grad de samme værktøjer, idet en række anmodninger og bidrag til sagsbehandling indleveres af borgere og brugere gennem WEB baserede systemer. Medarbejderne skal derfor kunne vejlede borgere og brugere ved anvendelse af disse værktøjer. En stigende kompleksitet indenfor dele af jobområdet og en generel tendens til specialisering af opgaverne, brug af elektronisk kommunikation og det forhold at direkte ledelse og styring i stigende omfang erstattes af manualer og opgavestandarder, er medvirkende til, at ansatte i betydeligt omfang deltager selvstændigt ved tilrettelæggelse af arbejdet. Dette lægger op til forskellige former for team-organisering, hvor grupper af medarbejdere bliver gjort ansvarlige for arbejdets udførelse indenfor de udstukne rammer. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen.

10 Side 10 af 15 Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencerne er relevante for samtlige arbejdsplader inden for jobområdet, men udfoldes forskelligt alt efter type af arbejdsplads, i hvilket omfang offentlig administration og sagsbehandling udgør en kernefunktion eller er en supplerende aktivitet. Af afgørende betydning er også de ansattes jobfunktioner, placering i organisationen og uddannelsesmæssige baggrund.

11 Side 11 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Varetagelse af interne serviceopgaver i offentlig forvaltning Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter arbejdsopgaver forbundet med intern service. Det drejer sig om økonomistyring, indkøb, planlægning & tilrettelæggelse, herunder kvalitetssikring og dokumentation, personaleadministration og statistik, og til en vis udstrækning, udviklingsopgaver i forbindelse med omlægninger eller udlicitering/decentralisering af opgaver. Kompetencen kræver bred indsigt og specifik viden på området til at kunne bistå organisationen og dens ansatte og ledere effektivt. Medarbejderen har derfor overblik over, og viden om relevante instanser i og omkring egen organisation, der beskæftiger sig med offentlig forvaltning og sagsbehandling. Da en del af udviklingsopgaverne søges finansieret ved hjælp af projektmidler, er overblik over og viden om puljer, fonde og ansøgningskriterier samt medvirken til udformning af ansøgninger også en del af kompetencen. Kompetencen omfatter håndtering af den interne kunde/leverandør relation. Medarbejderen skal have forståelse for, og kunne se hvordan de bidrager til, kerneydelsen, der er offentlig service og sagsbehandling. De ansatte skal medvirke til at eget arbejde og jobfunktionen varetages i overensstemmelse med ledelsens udmeldinger og indenfor de udstukne økonomiske og øvrige ressourcemæssige rammer. Kompetencen omfatter også håndtering og behandling af data, der overfor den øvrige organisation er af både generel karakter og indeholder fortrolige oplysninger. Medarbejderen skal kunne kommunikere internt i organisationen og med samarbejdspartnere. Ligeledes skal medarbejderen kunne håndtere den informationsteknologi, der er udbredt inden for jobområdet. For visse jobfunktioner, fx økonomimedarbejdere, stilles der krav til de ansattes tal- og regnefærdigheder. Andre medarbejdere skal have en omfattende viden om udbud og brug af statistik, fx for at dokumentere beskæftigelsesindsatsen. For ansatte i indkøbsfunktion kræves kendskab til de regler, som indkøb i det offentlige er underlagt. Myndighedsudøvelse er forbundet med særlige og detaljerede regler for udformning af afgørelser, sagsbehandling, offentlighed, tavshedspligt, dokumentation osv. Selvom medarbejderne indenfor intern service ofte ikke er direkte underlagt disse regler, skal de fortsat kende til og have forståelse for omgang med denne type af regelsæt. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender elektroniske værktøjer og medvirker til implementering af de nye værktøjer. Medarbejderen har kendskab til både de IT-værktøjer der anvendes generelt ved offentlig administration og sagsbehandling, og de IT-værktøjer og -systemer der anvendes i den specifikke jobfunktion. Eksempler på sådanne specifikke IT-værktøjer og -systemer er regnskabssystemer, planlægningsværktøjer og kvalitetsstyringssystemer, indkøbsmoduler og systemer til personaleregistrering og statistik.

12 Side 12 af 15 For en række medarbejdere i intern service er IT en kernefaglighed, hvorfor disse ansatte skal have et indgående kendskab både generelt til IT-værktøjer og -systemer og være eksperter på bestemte IT-værktøjer og -systemer. En stigende kompleksitet indenfor dele af jobområdet og en generel tendens til specialisering af opgaverne, brug af elektronisk kommunikation og det forhold at direkte ledelse og styring i stigende omfang erstattes af manualer og opgavestandarder, er medvirkende til, at ansatte i betydeligt omfang deltager selvstændigt ved tilrettelæggelse af arbejdet. Dette lægger op til forskellige former for team-organisering, hvor grupper af medarbejdere bliver gjort ansvarlige for arbejdets udførelse indenfor de udstukne rammer. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencerne er relevante for samtlige arbejdsplader inden for jobområdet, men udfoldes forskelligt alt efter type af arbejdsplads, i hvilket omfang offentlig forvaltning og sagsbehandling udgør en kernefunktion eller er en supplerende aktivitet. Af afgørende betydning er også de ansattes jobfunktioner, placering i organisationen og uddannelsesmæssige baggrund.

13 Side 13 af 15 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Personalejura i lønberegning AD 2, og fremefter Lønberegning og lønrapportering AD 2, og fremefter Effektive, individuelle brugerflader AD 1, og fremefter Medvirken til udvikling af virksomhedens tryksager AD 2, og fremefter Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2, og fremefter Anvendelse af ESDH til sagsbehandling AD 1, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Ansættelse af nye medarbejdere AD 1, og fremefter Forebyggelse af stress på arbejdspladsen AD 2, og fremefter Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Kvalitetssikring via dokumentation og evaluering AD 3, og fremefter Selvevaluering i praksis AA 2, og fremefter Anvendelse af store datamængder i regneark AD 1, og fremefter Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer AD 1, og fremefter Præsentation af tal i regneark AD 1, og fremefter Anvendelse af databaseprogrammets data AD 0, og fremefter Anvendelse af etb til administrative opgaver AD 1, og fremefter Opsætning af pc til trådløst netværk AD 1, og fremefter Anvendelse af pivot-tabeller AD 1, og fremefter Effektiv anvendelse af tekstbehandling AD 1, og fremefter Tolke eksisterende regneark til analyse AD 1, og fremefter Dynamiske beregninger og diagrammer i etb AD 1, og fremefter Samarbejde om dokumenter AD 1, og fremefter Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer AD 2, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Brugerservice og oplysningsvirk. for adm. medarb. AD 5, og fremefter Interkulturel kompetence i jobudøvelsen AD 3, og fremefter Oprettelse af database til jobbrug AD 2, og fremefter Databasevedligeholdelse til jobbrug AD 1, og fremefter Oprette brugerflader og udskrifter i database AD 2, og fremefter Design og automatisering af regneark AD 2, og fremefter Standardisering af virksomhedens dokumenter AD 1, og fremefter Fletning af dokumenter til masseproduktion AD 1, og fremefter Jobrelateret brug af styresystemer på pc AD 2, og fremefter Anvendelse af præsentationsprogrammer AD 2, og fremefter Møde- og konferencetilrettelæggelse AD 3, og fremefter Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser AD 2, og fremefter Præsentationsteknik i administrative funktioner AD 3, og fremefter Dialog og samarbejde i den offentlige forvaltning AD 2, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter Digital formidling af borgerservice AD 2, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Dokumentation og evaluering i off. forvaltning AD 2, og fremefter

14 Side 14 af 15 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage God forvaltningsskik og administrativ praksis AD 2, og fremefter Kritisk informationssøgning i off. forvaltning AD 2, og fremefter Kvalitetssikring af serviceydelser i off. forvalt. AD 2, og fremefter Sikker kommunikation i den digitale forvaltning AD 2, og fremefter Introduktion til administration i off. forvaltning AD 1, og fremefter Personlig udvikling til arbejde og uddannelse AA 5, og fremefter Kommunikation i teams AA 3, og fremefter Værdibaserede arbejdspladser AA 2, og fremefter Videndeling og læring for medarbejdere AA 3, og fremefter Selvledelse i offentlig forvaltning AD 2, og fremefter Skriftlig kommunikation i offentlig forvaltning AD 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Håndtering af data i virksomhedens it-systemer AD 2, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Pc-bruger, introduktion til programmering AB 4, og fremefter Videoredigering i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Billedredigering i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Budget i offentlige organisationer AD 2, og fremefter Økonomistyring i offentlige organisationer AD 2, og fremefter Service i borgerservicecentret AD 2, og fremefter Økonomiske styring af lageret AD 2, og fremefter Likviditetsstyring AD 1, og fremefter Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom AD 2, og fremefter Kreditorstyring AD 1, og fremefter Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov AD 2, og fremefter Konteringsinstrukser AD 1, og fremefter Debitorstyring AD 2, og fremefter Placering af resultat- og balancekonti AD 2, og fremefter Registreringsmetoder ved virksomhedens drift AD 2, og fremefter Daglig registrering i et økonomistyringsprogram AD 2, og fremefter Udvikling af administrative arbejdsgange AD 2, og fremefter Samarbejde i grupper i virksomheden AD 2, og fremefter Arbejdsplanlægning i den administrative funktion AD 2, og fremefter Projektudvikling og gennemførelse AD 2, og fremefter Projektorienteret arbejde AD 2, og fremefter Anvend informationer fra internettet til jobbrug AD 1, og fremefter Konflikthåndtering AK 3, og fremefter Indkøb i offentlig forvaltning AD 2, og fremefter Håndtering og strukturering af længere tekster AD 1, og fremefter Opstillinger og layout i tekst AD 2, og fremefter Indskrivning og formatering af mindre tekster AD 2, og fremefter Anvendelse af regneark til enkle beregninger AD 2, og fremefter Kommunikation og feedback i administrativt arbejde AD 1, og fremefter Referat- og notatteknik AD 2, og fremefter Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug AD 2, og fremefter Tekster på papir - formulering og opbygning AD 2, og fremefter Tekster til nettet - formulering og opbygning AD 2, og fremefter Virksomhedens sprogpolitik i praksis AD 1, og fremefter

15 Side 15 af 15 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Udarbejdelse og afstemning af lønsedler AD 2, og fremefter Overenskomster mm. i lønberegning AD 2, og fremefter Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport AD 2, og fremefter Anvendelse af periodisk beregning og registrering AD 2, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Håndtering af personoplysninger AD 3, og fremefter

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2757 Titel: Plastsvejsning Kort titel: Plast Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Plastsvejsning indebærer sammenføjning

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40423 Praktikvejledning af ernæringsassistenter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2660 Titel: Pleje af hår, hud og negle Kort titel: Hår, hud, negle Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40037 Sundere måltider til patienter/borgere

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2606 Titel: Guld- og sølvsmedeområdet Kort titel: Guldsmed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2796 Titel: IKT-administration og -vedligeholdelse Kort titel: IKTadmogvedlige Status: GOD Godkendelsesperiode: 14-10-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2686 Titel: Forsynings- og distributionssektorerne Kort titel: Forsyning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2791 Titel: Administration Kort titel: Adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er en funktion,

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel halvår Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Tabel 22 - - Antal kursister fordelt på i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 483 1,4 322 1,2 113 0,4 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 357 1,0 453

Læs mere

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2781 Titel: Bolig- og autointeriørmontering Kort titel: Interiørmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Boligmonteringsområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2782 Titel: Operatøropgaver i el-forsyning Kort titel: forsyning oper. Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-06-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2627 Titel: Data- og kommunikationsteknisk område Kort titel: Data Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2636 Titel: Ejendomsservice Kort titel: Ejendomsservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet ejendomsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2250 Titel: Kort titel: Status: GOD Godkendelsesperiode: 25-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er afgrænset til at omfatte førstelinie-ledere

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2759 Titel: Metalindustriel bearbejdning Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 1.488 1.059 686 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.287 1.149 604 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.345 1.328 716

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2251 Titel: Postale produkter og processer Kort titel: Postal produkt Status: GOD Godkendelsesperiode: 24-11-2010 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Inden

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 14 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser FKB 2615 Stilladsmontage (uddrag) Bilag 1 Definition af jobområdet Inden for jobområdet opstilles og nedtages forskellige

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere