Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer i dag en uomgængelig ressource til understøttelse af virksomhedernes teknologisk bårne strategi for information og kommunikation. Systemer med stadigt mere komplekse funktioner og brugerflader udgør en integreret del af virksomhedernes administrative opgaver og arbejdsgange inden for kommunikation, dokumentation, koordination og ressourcestyring. I en digital tidsalder med øget brug af hjemmesider, e-business, integreret ressourcestyring og dokumenthåndtering og i en hverdag præget af organisatoriske forandringer og løbende tilpasninger af jobfunktioner stilles der store krav til ikt-administrative medarbejderes kompetencer med hensyn til at kunne agere proaktivt og innovativt og at kunne navigere på tværs af it-systemer foruden de ikt-faglige kompetencer. Jobfunktioner under ikt-administration dækker mange forskellige områder og arbejdsopgaver afhængigt af virksomhedens karakter. Der kan være tale om it-supportfunktioner og it-drift, herunder vedligeholdelse og sikkerhed samt om kommunikation og formidling til såvel virksomhedens egne brugere som til eksterne it-specialister og it-leverandører. Også specialiserede funktioner som planlægning, behovsafdækning samt indkøb og implementering af it-systemer kan høre under iktadministration. Kommunikative kompetencer inden for dialog og formidling mellem brugere og specialister er centrale for jobfunktioner inden for ikt-administration og -vedligeholdelse, uanset om der arbejdes med vedligeholdelse og udvikling af eksisterende systemer eller indkøb af nye teknologier til understøttelse af administrative processer i organisationen. Det kræver håndtering af og kritisk stillingtagen til informationskilder og ofte en sikker anvendelse af fremmedsprog. It-faglig support og oplæring af kolleger og kunder udgør et væsentligt jobområde, og i den forbindelse stilles der krav til den ikt-administrative medarbejder om færdigheder inden for udarbejdelse af brugervejledninger og andre supporterende håndbøger, også af digital karakter. Medarbejdere inden for ikt-administration varetager typisk en form for tilkaldefunktion og forventes at kunne assistere akut, når der i en afdeling eller en virksomhed er brug for særlig it-ekspertise. Af hensyn til den interne ikt-vedligeholdelse er det vigtigt, at fejl registreres og dokumenteres, ligesom løsninger skal dokumenteres. Krav til dokumentation vægtes højt af hensyn til mulighederne for hurtig

2 Side 2 af 10 fejlfinding og problemløsning samt den dermed forbundne minimering af ressourceforbruget i virksomheden. Den ikt-administrative medarbejder varetager i dag også opgaver inden for virksomhedens online markedsføring på digitale platforme. Der kan være tale om løbende vedligeholdelse af en hjemmeside eller opdatering af fx blogs, dvs. opgaver af kommunikativ karakter, der forudsætter indsigt i it, herunder webtjenester og sociale medier. Webtjenester bliver i stigende omfang anvendt også i virksomhedsinterne it-understøttede opgaver. Fra tidligere at have været højt specialiserede løsninger er cloud-løsninger i dag interessante for større og mindre virksomheder, der ikke ønsker at investere i hardware, software eller programmering for at få løst enkelte ikt-arbejdsopgaver. Det kan være virksomhedens økonomisystem, crm- eller kontorsystem. Den ikt-administrative medarbejder er opmærksom på muligheden for at supplere eller erstatte virksomhedens eget it-system med hostede ikt-løsninger, der tilgodeser virksomhedens behov. Den ikt-administrative medarbejder varetager dermed generelle administrative opgaver, der medvirker til at sikre den daglige drift, men han/hun har derudover ofte kompetencer inden for specifikke programmer og/eller it-systemer for at varetage opgaver i virksomhedens forskellige funktionsområder. Den løbende udvikling i it-systemer giver muligheder for mere smidig understøttelse af arbejdsgange i virksomheden, interne som eksterne. Der er mulighed for tids-, arbejds- og ressourcebesparelse når arbejdsgange omlægges fra at være manuelle og papirbårne til at være digitale. Derfor bør den iktadministrative medarbejder være ajour med aktuelle udviklingstræk og bidrage i fornyelse af virksomhedens it-understøttede arbejdsgange. Den ikt-administrative jobfunktion kan således inddeles i en række hovedarbejdsområder, hvor medarbejderen på egen hånd eller i samarbejde med virksomhedens specialister, herunder it-support, økonomi- og indkøbsfunktioner, varetager opgaver inden for: Planlægning af virksomhedens ikt-organisering Planlægning, behovsafdækning og indkøb af ikt-løsninger Installation og implementering af ikt-systemer Service, support og oplæring i forhold til virksomhedens ikt-brugere Kommunikation og formidling til og imellem brugergrupper og it-specialister samt i forhold til virksomhedens kunder på online netværk Ikt-drift, herunder vedligeholdelse og sikkerhed Ikt-administrativt arbejde udføres inden for stort set alle brancher og fagområder, og en række virksomheder benytter sig af ekstern konsulentbistand i forhold til ikt-administration. Når det gælder virksomhedens valg af ikt-platform og vedligeholdelsen af samme kan der skelnes mellem to strategier. Nogle virksomheder varetager på egen hånd processen omkring behovsafdækning, screening

3 Side 3 af 10 af markedet for it-løsninger, indkøb, implementering, oplæring af medarbejderne og vedligeholdelse af itsystemerne. Andre virksomheder foretrækker at outsource hele eller dele af opgaven. I sidstnævnte tilfælde kan ansvaret for den løbende drift, vedligeholdelse og videreudvikling af it-systemer og -løsninger være overdraget til leverandører med de fordele, det kan medføre for virksomheden. Denne løsning forudsætter, at den ikt-administrative medarbejder har en vis fortrolighed med systemerne og dermed kan beskrive, systematisere og formidle konstaterede fejl, mangler og udviklingsbehov til de eksterne itspecialister. Der stilles dermed krav til ikt-administrative medarbejdere om at kunne håndtere mange opgaver samtidigt og have et godt overblik over egen organisation, herunder dens udvikling og fremtidige profil, når det vedrører virksomhedens ikt-behov/-udvikling. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Der findes ikt-administrative funktioner i alle typer af virksomheder. Arbejdspladserne er såvel offentlige som private virksomheder. Ikt-administrative opgaver kan ligge inden for administration og vedligehold af virksomhedens itsystemer, herunder kontorprogrammer, samt håndtering af intranet, web- og netbaserede tjenester som post- og kalenderprogrammer, hjemmesider, blogs, e-handel, sociale medier m.v., hvilket indikerer, at jobfunktioner inden for ikt-administration og -vedligeholdelse må formodes at udgøre en større eller mindre del af så godt som alle danske virksomheder. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Den ikt-administrative medarbejder kan have en merkantil erhvervsuddannelse inden for administration. Medarbejderen har typisk behov for løbende opkvalificering i brug af it-programmer og -systemer. For at virksomhederne kan få dækket deres behov for medarbejdere med relevante it-kompetencer, må der forventes et fortsat behov for efteruddannelse af medarbejdere i administrative stillinger. Det drejer sig om medarbejdere, der har en stor indsigt i virksomheden og forstår brugernes arbejdssituation. Denne medarbejdergruppe skal dels kunne installere brugerprogrammer og rette almindeligt forekommende fejl og dels være formidlere mellem de faglige it-specialister og brugerne. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Arbejdsorganiseringen afhænger af, hvilken type virksomhed der er tale om samt af de anvendte teknologiske værktøjer og vil være præget af dialog, samarbejde og tæt kontakt med brugerne. Teknologiudviklingen har medført, at mange arbejdsopgaver foregår i digitale netværk, hvor det ikke er nødvendigt, at medarbejderen er fysisk til stede for at udføre opgaven. Nye organisations- og arbejdsformer stiller krav til den ikt-administrative medarbejder om at kunne indgå i projektarbejde og udøve selvledelse samt til at kunne se sin egen rolle i relation til kollegaer og virksomheden som helhed, dvs. krav til forretningsforståelse og helhedsforståelse.

4 Side 4 af 10 I dag er den ikt-administrative medarbejder dermed nødt til at besidde kompetencer på flere planer. Faglighed inden for it og kommunikation er fortsat afgørende, men tværgående kernekompetencer som helheds- og forretningsforståelse anses for uomgængelige, når den administrative medarbejder skal bidrage til øget produktivitet, vækst og værdiskabelse i virksomheden. Den ikt-administrative medarbejder vil nu og i fremtiden møde krav om en udtalt organisatorisk og forretningsmæssig indsigt samt en god forståelse af anvendte integrerede it-systemers rolle i organisationen og organisationens interaktion med omverdenen. Formålet er, at den ikt-administrative medarbejder kan arbejde på tværs af it-systemer og organisation og derved medvirke til fortsat værdiskabelse.

5 Side 5 af 10 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Administration af ikt-budgetter, -investeringer og -omkostninger Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Ikt-medarbejderne udfærdiger oplæg til budgetter for virksomhedens ikt-platform/-e vedrørende investeringer og driftsomkostninger. Medarbejderen understøtter virksomhedens it-strategi ved at forhandle rabatter, levering og/eller hosting af relevante it-løsninger. Medarbejderne registrerer, arkiverer og behandler styringsrelaterede data og opstiller oversigter over periodiske økonomiske samt miljømæssige ikt-nøgletal. Medarbejderne udarbejder statistikker og laver rapporter over virksomhedens ikt-drift. Det er væsentligt, at disse udformes, så de kan anvendes fremadrettet til optimering af processer. Alle medarbejdere, der beskæftiger sig med administration af ikt-systemer, skal have en helhedsopfattelse af virksomheden og en forståelse for omkostninger og investeringer i ikt-løsninger og deres betydning for virksomhedens økonomi og drift. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender den ikt, der anvendes inden for resten af virksomheden. Arbejdet foregår i tæt dialog med virksomhedens ledelse og øvrige økonomifunktioner. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Afhængig af virksomhedens størrelse varetages funktioner omkring oplæg til budgetter for virksomhedens ikt-systemer mv. af mindst én medarbejder.

6 Side 6 af 10 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Drift og vedligeholdelse af programmer, it-systemer og -udstyr Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Ikt-administrative medarbejdere arbejder med vedligeholdelse af virksomhedens programmer og itsystemer og medvirker derved til at sikre virksomhedens daglige drift i overensstemmelse med dens itrelaterede forretningsstrategi. Ikt-medarbejdere sørger for, at programmer og it-systemer fungerer efter hensigten, og at nødvendige opdateringer installeres, vedligeholdes og tilpasses til kollegers, kunders og øvrige interessenters behov. Også opfølgning på og sikring af licensregler samt overvågning af datasikkerhed og gennemførelse af formulerede sikkerhedsrutiner indgår i jobfunktionen. Ikt-administrative medarbejdere medvirker desuden ved løbende kontrol af og fejlfinding på it-udstyr, såsom printere, interaktive tavler, projektorer, skærme m.v. og sørger for, at fejl og mangler videreformidles til virksomhedens it-ansvarlige eller eksterne leverandører, hvis de it-tekniske problemer ikke kan løses af ikt-medarbejderne selv. Medarbejderen vurderer løbende egne arbejdsprocesser i relation til vedligeholdelse og opdatering af programmer og it-systemer samt ved løbende kontrol af og fejlfinding på it-udstyr og bidrager med ideer til effektivisering på baggrund af en generel forretningsforståelse. Teknologi og arbejdsorganisering Ikt-administrative medarbejdere benytter sig af relevante teknologiske værktøjer og er selvstændigt i stand til at vurdere, hvilke metoder og værktøjer, der er mest hensigtsmæssige at anvende i en given situation. Medarbejderne søger gennem deltagelse i såvel fysiske som onlinebaserede netværk at indsamle, anvende og videreformidle viden om den teknologiske udvikling, herunder nyheder relateret til programmer, it-udstyr og -systemer, således at forretningsprocesserne understøttes af konkurrencedygtig teknologi. En helhedsforståelse for virksomheden samt en tæt kontakt til såvel medarbejdere som intern/ekstern itsupportfunktion gør det muligt for ikt-medarbejderne at vurdere de anvendte it-systemer, programmer og applikationer i forhold til muligheder og begrænsninger og dermed udnytte disses virksomhedsrelaterede potentialer optimalt. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere, der beskæftiger sig med administration og vedligehold af programmer og it-systemer anvender kompetencen i jobområdet og er i stand til enten selv at løse problemstillinger omkring ikt eller at rekvirere relevant assistance.

7 Side 7 af 10 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Opsætning af udstyr og udbygning af ikt-systemer Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderne medvirker i design, installation og tilpasning af virksomhedens ikt-platforme. Desuden bidrager ikt-medarbejderne ved opsætning og konfiguration af personligt udstyr, så som bærbar pc, telefon og tablet samt forbindelse til netværkskomponenter og eventuelle webservices. Dette sker i samarbejde med virksomhedens it-ansvarlige og/eller eksterne leverandører. Ikt-medarbejderne tager initiativ til indsamling og vurdering af ønsker og behov fra medarbejdergrupper og giver forslag til virksomhedens ikt-platform. Medarbejderne deltager i et vist omfang i virksomhedens planlægning og ikt-understøttelse af kommunikation, samt rådgiver i forhold til virksomhedens politikker vedrørende ikt, således at disse i størst muligt omfang understøtter forretningen. De bidrager med ideer, der har som mål at introducere forbedrede processer, samt reducere energiforbruget og miljøbelastningen i øvrigt. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender selvstændigt de relevante teknologiske platforme og services. Samtidig indgår medarbejderne i mange arbejdssituationer i samarbejde med andre af virksomhedens personalegrupper, hvor der anvendes værktøjer til ikt-understøttet samarbejde og videndeling. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Afhængig af virksomhedens størrelse varetages funktioner omkring opsætning af ikt-systemer af mindst én medarbejder.

8 Side 8 af 10 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Vejledning, servicering og formidling af ikt Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Ikt-medarbejdere vejleder, servicerer, supporterer og kommunikerer med virksomhedens øvrige medarbejdergrupper om virksomhedens ikt-systemer og -udstyr. Medarbejderne servicerer, informerer og fungerer som formidlere i forbindelse med nye opsætninger, procedurer, ikt-systemer og udstyr samt i forbindelse med ændringer på eksisterende opsætninger, systemer, udstyr og software. Gode samarbejdsevner, brugerforståelse og formidlingsevner er nødvendige kompetencer, idet iktmedarbejderen fungerer som bindeled mellem medarbejdergrupper og it-specialister. Der kommunikeres ofte på et eller flere fremmedsprog såvel internt som i forhold til kunder og samarbejdspartnere. Kommunikationen foregår ved hjælp af såvel alment sprogbrug som branchespecifikke termer. Medarbejderen skal i vejledningen og formidlingen tage udgangspunkt i modtagerens niveau, forudsætninger og kulturelle baggrund. Den ikt-administrative medarbejders skriftlige arbejdsopgaver såsom udvikling af vejledninger, vedligeholdelse af blogs og hjemmesider samt den daglige e- mailbaserede support af kolleger stiller forskellige krav til kommunikation, herunder forståelse for medievalg og målgrupper. Lignende krav stilles til den mundtlige kommunikation på arbejdspladsen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Ikt-medarbejderen kan indgå i mindre projekter, herunder deltage i inkrementel procesinnovation. Medarbejderen kan identificere og formulere nye forretningsbehov samt indtænke mulighederne for at begrænse miljøbelastningen i virksomhedens it-anvendelse. Medarbejderen udvikler med afsæt i denne informationsindsamling og -udveksling samt en betydelig helhelds- og forretningsforståelse forslag til forbedring og optimering af arbejdsprocesser. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne kommunikerer ved hjælp af de tilstedeværende kommunikationsredskaber såvel skriftligt som mundtligt. Arbejdet er organiseret såvel på tværs af virksomhedens medarbejdergrupper som i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere og interessenter. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere, der beskæftiger sig med administration af ikt-systemer, beskæftiger sig i større eller mindre grad med kommunikative og samarbejdsorienterede problemstillinger.

9 Side 9 af 10 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Brug af social software i virksomheden AD 2, og fremefter Design af hjemmesider med CMS AD 2, og fremefter Projektstyring med IT-værktøj AD 2, og fremefter Kravspecifikation til IT-systemer AD 1, til Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, til Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, til Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer AD 1, og fremefter Opsætning af pc til trådløst netværk AD 1, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Anvendelse af hyperlinkteknik AD 0, og fremefter Instruktions- og komm.teknik i virksomheden for it AD 2, og fremefter DeskTop Publishing i virksomheden AD 3, og fremefter Jobrelateret brug af styresystemer på pc AD 2, og fremefter Anvendelse af præsentationsprogrammer AD 2, og fremefter Præsentationsteknik i administrative funktioner AD 3, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Administrativ it-sikkerhed - backup og kryptering AD 1, til Brugervejledninger til administrative it-systemer AD 1, til Den adm. it-medarbejder som vejleder og formidler AD 2, til Grafik og tekster til virksomhedens webside AD 2, og fremefter Installation & anvendelse af virksomhedens netværk AD 2, og fremefter Installation af software i adm. funktioner AD 2, til Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Videoredigering i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Billedredigering i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion AD 2, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Samarbejde i grupper i virksomheden AD 2, og fremefter Projektudvikling og gennemførelse AD 2, og fremefter Projektorienteret arbejde AD 2, og fremefter Udarbejdelse af projektrapporter AD 2, og fremefter Anvend informationer fra internettet til jobbrug AD 1, og fremefter

10 Side 10 af 10 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage It-ressourcer til virksomhedens online profilering AD 1, og fremefter Medvirken til virksomhedens webstrategi AD 1, og fremefter Opbygning af virksomhedens website AD 2, og fremefter Planlægning og valg af virksomhedens webløsning AD 3, og fremefter Programmering i virksomhedens adm. it-systemer AD 3, og fremefter Sikring af administrative it-systemer AD 3, til Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web AD 3, og fremefter Tekster til nettet - formulering og opbygning AD 2, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse

IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB

Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB 2796 IKT-administration- og vedligeholdelse 2797 Administrative funktioner i HR 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation 2609 Foto-, film-, tv- og redaktionel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management. Januar 2013

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management. Januar 2013 Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Datakilder og metoder... 3 2. Postal facility management og service...

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2279 Reception, servering og service FKB 2279 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wellness og oplevelse Bararbejde og Barista Dørmandsarbejde

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilknyttet. FKB 2267 Brød,- kage -, dessert- og konfekturefremstilling

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilknyttet. FKB 2267 Brød,- kage -, dessert- og konfekturefremstilling Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilknyttet FKB 2267 Brød,- kage -, dessert- og konfekturefremstilling FKB 2267 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Chokoladeog konfekturefremstilling Fremstilling af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag Århus Kommune Organisering af it-drift Projektgrundlag Rambøll Management den 16. september 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Vision, mål og principper for it-drift 3 2.1 Vision for it-drift

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren

Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren Fremtidens transport- og distributionsmedarbejdere i postsektoren - Kvalifikationsanalyse og jobprofilkatalog August 2008 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012 Jobprofiler i ejendomsservice November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Analysens grundlag... 3 2. Tendenser inden for ejendomsservice... 5 3. Hvad er en jobprofil?... 9 3.1 Tværgående variationer

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere