Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl. 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17."

Transkript

1 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas Frost Andersen Anne Juhl Lauridsen Vagn Nørgaard Børge Lindberg Kenneth Bjerregaard Søren Christensen Sekretær: Bo Hove Afbud: Kenneth Bjerregaard, Astrid Kær Rishøj Mødet hævet kl. 19 1

2 Åben dagsorden 1. Konstituering af bestyrelsen 2. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (bilag 1 og 2) 3. Fremtidig lønpolitik på Thisted Gymnasium & HF-Kursus (bilag 3). 4. Bestyrelsesseminar 5. Mødeplan for 2014 Bilag 1. Forbrug og budget. 2. Oversigt over forbrug og budget. 3. Fælles principper for lokalløn for Thisted Gymnasium & HF-Kursus m.fl. 2

3 1. Konstituering af bestyrelsen Sagsfremstilling: Ifølge vedtægterne skal den udpegede/valgte del af bestyrelsen udpege to medlemmer ved selvsupplering. Dernæst skal bestyrelsen konstituere sig. De valgte medarbejder- og elevrepræsentanter i bestyrelsen skal desuden beslutte, hvem af dem der er stemmeberettigede i tilfælde af afstemning i bestyrelsen. Indstilling: Vagn Nørgaard indstiller til bestyrelsen, at Michael Storm vælges som formand fra den 1. oktober 2014 og Jytte Nielsen som næstformand fra d.d.. Jytte Nielsen konstitueres i sin egenskab af næstformand som formand frem til udgangen af september måned Beslutning: Indstillingen taget til efterretning. Formandshonoraret for den resterende del af 2014 tilfalder Jytte Nielsen, og næstformandshonoraret for den resterende del af 2014 tilfalder skolen. Anne Juhl Lauridsen er medarbejderrepræsentanten med stemmeret, og Johannes Balsby Krøyer er elevrepræsentanten med stemmeret. 3

4 2. Efterretningssager a) Orientering fra rektor b) Økonomisk status (bilag 1 og 2) a) Rektor: Rektor tiltrådte i marts 2013 samtidig med vedtagelsen af en ny overenskomst for gymnasielærere (OK13). Implementeringen af OK13 var en bunden opgave, som skulle løses i skoleåret , men i det kommende skoleår er tiden nu til at arbejde med udviklingen af skolens kerneydelse, nemlig undervisningen af eleverne. For at det kan blive en succes, skal der skabes rum til dialog og samarbejde. Dette arbejde er gået i gang, bl.a. med den ændrede organisationsplan (studieretningsgymnasiet), samt en gennemgang af skolens råd og udvalg. Derudover er der nedsat et kommunikationsudvalg, der arbejder med at forbedre skolens kommunikationsveje. Samtidig med gennemførelsen af OK13 er der indført besparelser på taxametertilskuddet til gymnasierne, hvilket har nødvendiggjort effektiviseringer af oprettelse af hold og studieretninger. Fremadrettet vil studieretningsudbuddet på Thisted Gymnasium & HF- Kursus blive justeret både i forhold til den nye økonomiske situation, men også i forhold til de principper for oprettelse af studieretninger, der tidligere er vedtaget i bestyrelsen. I dag er der 11 studieretninger, men i fremtiden vil der sandsynligvis skulle udbydes færre. Målet er dog stadigvæk at fastholde skolen som et attraktivt uddannelsessted med velsammensatte studieretninger, der samlet set giver adgang til alle videregående uddannelser. Der er i foråret 2014 blevet foretaget medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) samt en arbejdspladsvurdering (APV). Forventeligt får specielt den øverste ledelse hård kritik, hvilket blandt andet kan forklares ved de store forandringer, der er gennemført, samtidig med at ledelsen blev udskiftet. Der er ligeledes afholdt medarbejderudviklingssamtaler (MUS), og op til disse, har ledelsen været på besøg i klasserne for at overvære undervisningen. Dette er en nyskabelse på skolen, og da undervisningen af eleverne er skolens kerneydelse, er det meget vigtigt, at skolens ledelse viser interesse for det og har en reel viden om, hvorledes undervisningen praktiseres på skolen. Det skal her bemærkes, at ledelsen har fået bekræftet, at der foregår undervisning af meget høj kvalitet på skolen. Resultaterne fra MTU, APV og MUS har været drøftet med sikkerhedsrepræsentanterne, samarbejdsudvalget (SU), og dernæst skal det besluttes, hvorledes resultaterne fra disse undersøgelser skal bruges fremadrettet. MTU og APV skal præsenteres for personalet på et møde den 26. juni. Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde blive præsenteret for MTU en og APV en. Som nævnt arbejdes der med en ny udvalgsstruktur, og der er allerede etableret såkaldte studieretningsudvalg. Et af formålene med den nye udvalgsstruktur er at forbedre samarbejdet og kommunikationen mellem specielt lærere og ledelse, hvilket vil imødekomme nogle af kritikpunkterne fra MTU og MUS. Ledelsen er med i et stort forskningsprojekt fra Aarhus Universitet (LEAP), hvor den enkelte leders ledelsesstil analyseres og evalueres. Dette er et godt input til at udvikle ledelsesarbejdet på skolen. Skolen forsøger næste år at oprette en helt ny studieretning med kinesisk områdestudium, og i den forbindelse har rektor, en lærer og to elever været på studietur til Kina for at etablere kontakter. Bl.a. har Thisted Gymnasium og HF-Kursus fået en venskabsskole i byen Nanjing i Kina. De gode kontakter, der er etableret, kan med fordel udbredes til lokalsamfundet (andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunen). 4

5 Der arbejdes med skolens synlighed i lokalområdet, bl.a. via øget kontakt til pressen og etablering/fastholdelse af samarbejdet med folkeskolen. Der arbejdes ligeledes med samarbejde med universiteterne. b) Vicerektor: Skolens driftsresultater for de seneste år blev skitsemæssigt fremlagt. Efter en række år med betydelige overskud på driften, har der de to seneste år været et underskud på driften. I 2013 var der underskud på knap TDKK 1.400, hvilket hovedsagligt var et resultat af den nye overenskomst for gymnasielærerne. Derfor følges budgettet i år nøje, og i øjeblikket arbejdes der på en prognose for resultatet på lønbudgettet for i år. Det er hovedsagligt lønudgifterne, der bestemmer resultatet på årets drift. Indtil nu forløber forbruget nogenlunde som forventet, men det er en udfordring for alle at overgå til et helt nyt system som konsekvens af overenskomsten. Beslutning: På næste møde skal der fremlægges en oversigt over skolens samlede økonomi: Gæld, likviditet, egenkapital og status på driften. Desuden skal der fremlægges en oversigt over eventuelt planlagte investeringer. 5

6 3. Fremtidig lønpolitik på Thisted Gymnasium og HF-Kursus Sagsfremstilling: På baggrund af en indstilling fra lærergruppen har skolens ledelse indvilliget i at indgå i et samarbejde om at finde nogle overordnede fælles lønprincipper for flere af gymnasierne i det tidligere Viborg Amt (Morsø Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole, Bjerringbro Gymnasium og Thisted Gymnasium & HF-Kursus). Principperne er nu færdigforhandlede af to rektorer og to tillidsrepræsentanter og vedlagt som bilag (bilag 3). Hvis bestyrelsen kan godkende, at Thisted Gymnasium & HF-Kursus tiltræder principperne, vil vi i løbet af efteråret kunne begynde arbejdet med at omdanne disse til en lokal lønpolitik for skolen gældende fra januar Datoen er valgt ud fra det princip, at det er besluttet, at de sidste måneder af 2014 (august til december), som en del af budget 2014, ikke udløser lokale løntillæg på skolen. Den eksisterende lokallønaftale er opsagt pr. 1. august Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at Thisted Gymnasium & HF-Kursus tiltræder de overordnede fælles lønprincipper for de ovenfornævnte skoler. Beslutning: Det indstilles, at ledelsen arbejder videre med lønpolitikken ud fra de fremlagte principper. 6

7 4. Bestyrelsesseminar Sagsfremstilling: For at få et godt udgangspunkt for det fremtidige bestyrelsesarbejde i skolens nye bestyrelse foreslås et bestyrelsesseminar, hvor rammer og principper for arbejdet fastlægges. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen finder et tidspunkt for afholdelse af et bestyrelsesseminar. Beslutning: Den 2. og 3. oktober afholdes bestyrelsesseminar. Rektor og den konstituerede formand for bestyrelsen finder et passende sted og planlægger i fællesskab programmet for seminaret. 7

8 5. Mødeplan for 2014 Sagsfremstilling: Der skal jf. forretningsordenen aftales møder for Indstilling: Det indstilles, at der aftales en mødeplan for Beslutning: Mødeplanen for den resterende del af året er: Bestyrelsesmøde mandag den 25. august Mandag den 8. december (afsluttende med julemiddag). 8

9 6. Eventuelt 9

10 Underskrifter: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Michael Aspegren Søndergård Thomas Frost Andersen Anne Juhl Astrid Kær Rishøj Vagn Nørgaard Børge Lindberg Kenneth Bjerregaard Søren Christensen 10

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 14 3-2013 kl. 16.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 14 3-2013 kl. 16.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 14 3-2013 kl. 16.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. august 2012

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. august 2012 Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. august 2012 TH. LANGS HF & VUC 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2012 Dagsorden blev

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere