Integrationsafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsafdelingen"

Transkript

1 Integrationsafdelingen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Helle Nygaard Jensen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør

2 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central del af styringsprincipperne i Vejen Kommune. Aftalestyring finder sted inden for rammerne af visionerne og værdigrundlaget. Aftalestyring skal være med til at sikre, at Vejen Kommune udfører sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstår som en moderne og serviceorienteret virksomhed. Intentionen med aftalestyring er at skabe en klar sammenhæng mellem de politisk fastlagte overordnede visioner og værdier og de konkrete handlinger i afdelinger og institutioner. Drifts- og udviklingsaftalen udgør grundlaget for de gensidige aftaler og regler, der skal gælde mellem afdelingschefen og institutionslederen. Drifts- og udviklingsaftalen er et styringsredskab for afdelingschefen og institutionslederen. Drifts- og udviklingsaftalen skal synliggøre de mål, som institutionen arbejder med og udgør dermed et redskab til dialog om kommunens vision, målsætninger og udvikling. Denne aftale erstatter drifts- og udviklingsaftalen for Aftalens varighed Aftalen gælder fra 1. januar 2014 til 31. december Arbejdsområde Integrationsafdelingen er en kombineret myndigheds- og driftsafdeling, som har opgaven omkring integration af flygtninge inden for den 3-årige integrationsperiode. Afdelingens kerneopgave er gennem samarbejde med interne og eksterne interessenter at give både etniske danske grupper men i særlig grad de nyankomne borgere det fundament, som gør, at der kan bygges bro, dannes netværk og knyttes relationer, således at de nyankomne ikke bliver en parallelgruppe men flettes ind i resten af det omkringliggende samfund. Konkret varetager afdelingen opgaver i relation til følgende hovedområder: - Koordinering af Vejen Kommunes overordnede og samlede integrationsindsats - Støtte til integration af enlige myndige flygtninge - Særlig støtte til familier med børn - Særlig støtte og botilbud til uledsagede flygtninge under 18 år Der er løbende ca. 130 borgere tilknyttet Integrationen. Team Myndighed og administration Teamet varetager sagsbehandling og myndighedsopgaver i relation til flygtninge omfattet af Integrationsloven. Det gælder f.eks. 2

3 50 undersøgelser af børn og unge under 18 år og udarbejdelse af handleplaner for disse Boligvisitering i forbindelse med modtagelse af nye borgere og omvisitering af eksisterende Bevilling af etableringsydelse i forbindelse med modtagelse af nye borgere Bevilling af enkeltydelser jf. xxxx Familiesammenføringssager Koordinering af den samlede integrationsindsats i Vejen Kommune Teamet varetager endvidere de administrative opgaver for samtlige teams i Integrationen. Det vedrører f.eks.: Bogføring Personaleadministration Indkøb Tolkeadministration for hele Vejen Kommune Teamet er fysisk placeret på Kærsdalsgård, Skovvej 36 i Vejen. Normering: Fagkoordinator, 2 socialrådgivere (heraf én medarbejder på 20 timer ansat i fleksjob og én fuldtidsmedarbejder hvor 12 timer/uge er øremærket til myndighedsarbejde, resten i forebyggelsesteamet) 3 administrative (heraf 2 i fleksjob på hhv. 20 og 22 timer/uge og én ordinært ansat på 32 timer/uge). Team Forebyggelse Team forebyggelse varetager selve modtagelsen og etableringen af alle familier og voksne over 18 år. I den henseende er opgaven bl.a. at vise borgerne tilrette i lokalområdet og sikre en beboelig bolig. Desuden har teamet en forebyggende og støttende funktion ift. familier, f.eks. i form af: Hjælp til opstart i institutioner, skole m.v. Opfølgning på familierne i hverdagen i alle relevante situationer, herunder lægebesøg, skolegang, økonomi, indkøb Samarbejde med interne og eksterne samarbejdsparter i relation til opgaven (Ungekontakten, Familieafdelingen mfl.) Særlige udredninger i vanskeligt stillede familier Forebyggende støtte til familier med børn. Der er løbende samarbejde med familier i forhold til børn. Teamet har derudover opgaven omkring hjemmestøtte til uledsagede unge i egen bolig, herunder også ved behov for de unge som udsluses fra team døgntilbud Normering: Fagkoordinator, 5 forebyggelseskonsulenter på fuld tid, én på 25 timer og 2 på 15 timer. For sidstnævnte gælder, at de samtidig indgår i vagtrul på team døgntilbud. Medarbejderne i teamet arbejder primært på hverdage i tidsrummet 8-20, men arbejdstiden kan i en vis udstrækning tilpasses familiernes behov. Teamet er fysisk placeret på Kærsdalsgård, Skovvej 36 i Vejen. 3

4 Team døgntilbud: Døgninstitution for uledsagede flygtningebørn i alderen år (eller ældre hvis ankommet tæt på at de bliver 18 år). 13 pladser fordelt på hhv. 7 pladser i et bofællesskab i en landejendom på Gamstvej 10 og 6 pladser i 2 lejligheder på Lærkevej. Teamets opgave er dels at fungere som de unges hjem og primær netværk og dels at bibringe de unge de nødvendige færdigheder til at kunne klare sig selv i det danske samfund. Mere konkret omfatter det: At samarbejde bredt med de øvrige interessenter omkring de unge (skole, frivillige, fritidsjob, ungdomsskolen, læger m.v. Hjælpe de unge til en struktureret og koordineret hverdag Guide de unge i hjælp til selvhjælp Botræning Støtte de unge I fritidslivet og dannelsen af netværk Være de unge behjælpelige med at finde rundt i det offentlige system Bibringe de unge den fornødne kulturforståelse til at kunne agere hensigtsmæssigt I en ny kontekst Teamet er desuden livline for nyankomne uden for almindelig arbejdstid, såfremt de måtte have et akut behov for hjælp. Normering: 1 fagkoordinatorer, 8 støttepersoner med overvejende socialpædagogisk baggrund og 1 pedel (27 t/uge). Team tværgående aktiviteter Kernen i Integrationens opgave er at tilrettelægge en indsats, hvor målet er at bygge broer, bygge netværk opgaven er at give flygtninge (og etnisk danskere) de redskaber, som skal til, for at denne sammenfletning sker. Team tværgående aktiviteter har en central rolle heri ift. at planlægge, afvikle og udvikle tværgående tilbud til hele flygtningegruppen og på tværs mellem flygtningegruppen og de øvrige borgere i Vejen Kommune. Teamet varetager forskellige udviklingsopgaver og praktisk afvikling af aktiviteter, arrangementer, undervisning m.v. Normering: 1 fagkoordinator og 1 medarbejder (17 timer/uge). Teamet er fysisk placeret på Kærsdalsgård, Skovvej 36 i Vejen. 3. Indsatsområder og mål Byrådet har fastlagt følgende indsatsområder og overordnede målsætninger på aktivitetsområdet: Tema: Effektivisering. Effektiviseringsstrategi Byrådet har i marts 2011 vedtaget en effektiviseringsstrategi. Strategien skal medvirke til at borgerne oplever en kommunal service hvor der er fokus på kvalitet i opgaveløsningen, for de ressourcer der er til rådighed. 4

5 Arbejdet med effektivisering ses som et aktivt samarbejde mellem politikere, ledere, medarbejdere og borgere om at udvikle, nytænke og indføre nye løsninger, arbejdsmetoder og arbejdsgange. Byrådets mål Vejen kommunes institutioner skal opnå og dokumentere konkrete effektiviseringer. Det skal ske gennem en forbedringskultur og et systematisk ledelsesmæssigt fokus på effektivitet i den daglige opgaveløsning. Disse effektiviseringsgevinster tilfalder institutionerne selv, til at udvikle kerneydelserne. Opfølgning og metode: Afdelingscheferne udarbejder en halvårlig redegørelse, også for at få de gode historier frem. Redegørelsen videreformidles til direktion og byråd. Vejen kommunes har uddannet en række konsulenter der kan hjælpe med at optimere arbejdsprocesser. Institutionerne har mulighed for at få hjælp herfra. Effektiviseringssekretariatet samler og videreformidler gode historier, primært via nyhedsbrevet KomVejen. Nr. Mål Baggrund Handleplan Opfølgningsmetode Politisk/social og ældreafdelingens fastsatte mål: 1. At indsatsen på integrationsområdet sigter mod at fastholde de nye borgeres ansvar for eget liv og egen integration ved fra ankomstdagen at arbejde målrettet mod at gøre dem selvhjulpne hurtigst muligt. 2. At styringen og ressourceanvendelsen tager udgangspunkt i kommunens værdier, og sikrer effektive og ubureaukratiske arbejdsgange. Indsatsen ift. nyankomne flygtninge kan med fordel differentieres ud fra et skærpet fokus på, at de hurtigst muligt skal blive selvhjulpne. Ved at fastholde fokus på selvhjulpethed støttes borgerne i at blive aktive medborgere i Danmark Effektive og ubureaukratiske arbejdsgange kan sikre kvaliteten af hjælpen til borgerne. Fælles vision for den samlede ledelse i Social og Ældre er, at den er kendt for en professionel og engageret ledelse som styrker borgernes ressourcer og Der sættes fokus på kerneopgaven samt konkretisering af begrebet hurtigst muligt selvhjulpen. Risikostyring med forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser Udbrede Videotolkningen til flere afdelinger/ institutoner. Mere effektiv dokumenthåndtering Indsamle de gode historier Løbende evaluering af den pædagogiske praksis ift. målsætningen Månedlig opfølgning på sygefravær 5

6 handlekompetencer. Arbejdet bygger på et fundament af tværgående faglighed, sammenhæng i opgaveløsningen, nytænkning og fælles ansvar. ved at samtlige aktive sager skal journaliseres i Acadre inden udgangen af 2014 Udvikle standarder eller normeringer som ressourceforbruget kan sættes i forhold til. Økonomisk kompetencefordelings plan, således at det er tydeligt, hvem der kan købe hvad og indenfor hvilke ramme Gennemgang af forbrug og budget hvert kvartal på personalemøde Direktionens mål: 3. Ingen 4. Fælles mål: 5. Se 1 og 2 6. Institutionens egne mål: 7. Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen, herunder også skabe en fælles kultur som er i overensstemmelse med kommunens værdier En institution i vækst som ikke har haft tid til at rodfæste sin kultur. Der har ikke eksisteret en opfattelse af at være én afdeling da de enkelte enheder i afdelingen er geografisk, Udarbejdelse af væsentlige personalepolitikker/ko nkretisering af Vejen Kommunes eksisterende (bl.a. kompetenceudvikling, sygefravær) og drøftelse af disse i Gentagelse af trivselsundersøgels en i sidste halvdel af 2014 Løbende punkt på personalemøder. Fast punkt i MEDudvalg og i 6

7 tidsmæssigt og opgavemæssigt adskilt. MED 1-2 temadage med fokus på fælles udarbejdelse af konkrete aftaler ift. det interne samarbejde, herunder ift. kommunikation (kommunikationsstrat egi) og konkrete aftaler om hvordan vi samarbejder og håndterer konflikter internt i personalegruppen. Arbejdsmiljøgruppe n. Overholdelse af aftaler som løbende samtaleemne og ledelsesmæssigt fokus. Udbygning af politik for voldsommehændelser (voldspolitik, forebyggelse m.v.) Aktiviteter målrettet mod at skabe større samhørighed i afdelingen (f.eks. nyhedsbrev, personalearrangement er, fælles personalemøder, flere tværgående opgaver, Politikker udarbejdes i MEDregi i løbet af 1. kvartal Politikkernes værdi evalueres løbende i forbindelse med konkrete episoder 8. Formulere mål, strategier og succeskriterier i indsats Der har ikke været formuleret noget grundlag fro indsatsen, og der mangler derfor fælles retning ift. borgerne. 2-dages fællesseminar for hele afdelingen med fokus på: Fælles opfattelse af målene med integrationsopgaven Drøftelse af kerneopgaven (hvad SKAL vi og hvad KAN vi vælge), således at denne kan guide os i prioriteringerne i det daglige Fast emne på personale- og teammøder. Ved udgangen af 2014 gøre status på, om der er implementeret et brugbart værktøj til måling af og dialog om progression samt vurdere dette værktøjs anvendelighed Formulere hvad kvalitet i indsatsen betyder, dvs. hvordan kan vi 7

8 italesætte god faglig kvalitet i opgaveløsningen 9. Et styrket skoletilbud for de årige Større dialog med borgere og samarbejdspartnere ift. udvikling af kvaliteten af Integrationens service Det skoletilbud, som nyankomne flygtningebørn modtager i Vejen Kommune p.t. har et lavt timetal (20 timer/uge) og giver ikke børnene den nødvendige faglige ballast for at kunne komme på niveau med etnisk danske børn Dertil kommer, at gruppen geografisk set er adskilt fra deres jævnaldrende (Østerbyskolen kontra Basen), hvilket er uhensigtsmæssigt set fra en integrationsmæssig vinkel For at kunne levere en god service, skal der hele tiden ske en udvikling af indsatsen. Modsat mange andre områder er Integrationsområdet kendetegnet ved manglende interesseorganisationer og lavt pres udefra. Der er dog stadig grund til at evaluere kvaliteten af de ydelser, afdelingen leverer på samme vis som øvrige fagområder. 11. Boliger Det stigende antal flygtninge kombineret med dårlig offentlig transportmuligheder til dele af kommunen gør Nedsættelse af arbejdsgruppe på tværs skoleafdelingen og integrationen, som skal udvikle forslag til en ny model Udarbejdelse af en tilfredshedsundersøgel se blandt nuværende borgergruppe (og evt. andre relevante interne og eksterne interessenter) omkring oplevelsen af Integrationens service Etablering af et borgerpanel for integration på tværs af grupper Øget inddragelse af de frivillige organisationer i opgaveløsningen Indgå i samarbejde med bygning og beredskab om den boligsociale indsats Løbende opfølgning på implementering af de tiltag som besluttes iværksat på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger Fortsat regelmæssige møder med skoleområdet med henblik på generel løbende udvikling af tilbuddet Drøftelse af resultater på personalemøde ultimo Evt. udarbejdelse af handleplan ift. udviklingsområder. Kortlægning ultimo 2014 ift. hvilke opgaver, der er blevet eller forventes at blive overflyttet til frivillige organisationer Vurdering af hvorvidt boligerne matcher behovene og hvorvidt indsatsen har 8

9 det vanskeligt at finde egnede boliger til nyankomne, og de kan derfor risikere at skulle placeres i en midlertidig bolig i en længere periode. Disse er p.t. beliggende i lindknud, og bevirker at Integrationen bruger mange ressourcer på at transportere borgerne pga. ringe transportmuligheder Opfordre alle kommunale enheder med tomme bygninger/lokaler til at henvende sig Undersøge alternative muligheder for midlertidige boliger, som måske har en større integrationseffekt reduceret dels kørselsudgifter (økonomi og personaletimer) 4. Budgettet Budgettet for Integrationen udgør mio. kr. Budgettets hovedposter fremgår af nedenstående tabel. Budget Navn og område: B Lønninger ledelse/fagpersonale Materiale og aktiviteter It-inventar Grunde og bygninger Øvrige udgifte Nettoudgifter Budgetforudsætninger: Institutionen er omfattet af lønsumsstyring. Institutionen er omfattet af overførselsadgang mellem budgetårene. Der henvises i øvrigt til de vedlagte bilag 1 og 2 5. Kompetencer og ansvar Afdelingschefen indgår drifts- og udviklingsaftalen med lederen af daginstitutionen inden for rammerne af den politiske og administrative organisation. Institutionslederen har ansvaret for den daglige drift af institutionen såvel fagligt som økonomisk, administrativt og personalemæssigt. Drifts- og udviklingsaftalen får gyldighed ved borgmesterens og direktørens underskrift på forsiden. 9

10 6. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen Institutionslederen har ansvar for, at der følges op på mål og økonomi i drifts- og udviklingsaftalen. Med mindre andet aftales lokalt skal institutionslederen som minimum fremsende en skriftlig redegørelse til afdelingschefen umiddelbart efter aftaleperiodens ophør. Redegørelsen skal indeholde en opfølgning på de mål, der er fastsat i aftalen. Redegørelsens præcise form fastlægges af den enkelte afdelingschef. Redegørelsen danner grundlag for den årlige opdatering af aftalen. 7. Bilag til aftalen Bilag 1: Lønsumsstyring Bilag 2: Overførselsadgang Bilag 3: Kompetencer Bilag 4: Øvrige administrative forhold 10

11 Bilag 1: Lønsumsstyring Ved lønsumsstyring har den decentrale leder den fulde kompetence over såvel lønbudget som personale. Den decentrale leder har mulighed for at omplacere lønmidler til driftsbudgettet og omvendt. Lønsumsstyring indebærer således en udstrakt grad af frihed for den enkelte institution. Dog kan der ikke ske permanente udvidelser af normeringen uden godkendelse i Byrådet. Generelt: Lønudgiften til den decentrale leder indgår i institutionens budget, men indgår ikke som en del af lønsumsstyring. Lønbudgettet til fagpersonale er fastsat ud fra en beregnet gennemsnitsløn og det forventede aktivitetsniveau (fx antal børn) i den pågældende institution. Det betyder, at det konkrete lønbudget kan justeres i løbet af året afhængig af det faktiske aktivitetsniveau. Gennemsnitslønnen fremskrives hvert år med KL s vejledende satser. Lønbudgettet til øvrige personalegrupper fastlægges i henhold til tildelingsmodellen på området. Størstedelen af barselsudgifterne dækkes i kraft af en central barselspulje. I praksis betyder det, at institutionen tilføres dagpengerefusionen. Derudover tilføres institutionen 80 pct. af differencen mellem dagpengerefusionen og lønudgiften, mens institutionen selv skal finansiere op til 20 pct. af differencen. Udgifter til korterevarende vikardækning er indregnet i budgetterne. Vikardækningen er forskellig fra område til område. Der henvises til selve drifts- og udviklingsaftalen. Ved længerevarende sygdom modtager institutionerne sygedagpengerefusion (efter 21 dages sygefravær). På dagtilbuds- og skoleområdet samt på socialområdet er der afsat centrale puljer, som fordeles til de enkelte institutioner efter ansøgning. Ved længerevarende sygdom modtager institutionerne således sygedagpengerefusion samt et budgetbeløb til hel/delvis udligning af lønudgiften. I afregningsmodellen på ældreområdet er udgifter til vikardækning i forbindelse med sygdom delvist indregnet i timeprisen. 11

12 Bilag 2: Overførselsadgang Reglerne for overførsler mellem budgetårene er: Højest 10 pct. af et års oprindelige driftsbudgetramme kan overføres til året efter. Et eventuelt underskud kan højest udgøre 5 pct. af et års oprindelige driftsbudgetramme. Underskud overføres til året efter. Institutioner, som er omfattet af styringsaftalen på det sociale område i Region Syddanmark, kan dog maksimalt overføre +/- 5 pct. af årets omkostningsbaserede budget, jf. takstprincipperne i styringsaftalen. Det omkostningsbaserede budget indeholder bl.a. overhead på 5 pct., afskrivninger, andel af centrale puljer og overskud/underskud i takstberegningen to år tidligere. Der skal udarbejdes en årlig redegørelse fra institutionerne med begrundelse og formål for eventuelle overførsler og eventuelle underskud. Institutioner må højest have underskud i tre på hinanden følgende år. Det betyder, at institutioner, der i 2011 har et underskud skal være i balance senest med udgangen af Alle overførsler mellem budgetårene skal godkendes som tillægsbevillinger i byrådet. 12

13 Bilag 3: Kompetencer Afdelingschefen indgår drifts- og udviklingsaftalen med lederen af institutionen på vegne af det politiske niveau og direktionen. Institutionslederen har ansvaret for den daglige drift af institutionen såvel fagligt som økonomisk, administrativt og personalemæssigt. Afdelingschefen har sammen med institutionslederen ansvar for, at der mellem området og institutionen etableres en dialog, som i det daglige er kendetegnet ved åbenhed, respekt og er kilde til gensidig støtte og udvikling. Afdelingschefen: - skal sikre, at områderne besidder og udvikler den kompetence, som er nødvendig for at støtte og betjene institutionerne i opgaveløsningen - er forpligtet til at yde faglig og økonomisk sparring og konsulentbistand til institutionen. - skal uddelegere økonomisk, personalemæssigt, fagligt og driftsmæssigt ansvar til institutioner og øvrige eksterne enheder - skal formidle relevant information fra politikere til institutionslederen og omvendt. Det gælder også lovændringer og beslutninger truffet af byrådet/ fagudvalg eller direktionen, som har indflydelse på vilkårene i drifts- og udviklingsaftalen - skal sikre betingelser for en udvikling i institutionerne, som over tid muliggør en stigende grad af uddelegering af ansvar og kompetence til institutionerne - skal løbende være i dialog med institutionslederen om de mål og aktiviteter, der aftales i drifts- og udviklingsaftalen. Institutionslederen: - har det daglige ansvar for institutionens drift og daglige ledelse. - har ansvar for, at institutionen overholder og lever op til de opstillede mål og krav i drifts- og udviklingsaftalen - skal løbende overfor afdelingschefen foretage opfølgning på, om aftalens økonomiske rammer forventes opfyldt - skal gennem dialog og åbenhed bidrage til et godt og tværgående samarbejde mellem institutionerne og med administrationen, så både drift og udvikling sker i et helhedsperspektiv - skal delegere ansvar og kompetence til medarbejderne. Institutionslederne skal sikre, at medarbejderne får den nødvendige støtte hertil, blandt andet gennem kompetenceudvikling og ved at tilskynde, at medarbejderne hjælper hinanden indbyrdes både inden for og på tværs af institutionerne - skal sikre åbenhed og et højt informationsniveau blandt medarbejdere og brugere gennem dialog og kommunikation - skal løbende være i dialog med afdelingschef om de mål og aktiviteter, der aftales i drifts- og udviklingsaftalen. Såfremt forudsætningerne for drifts- og udviklingsaftalens gennemførelse ændres væsentligt, er afdelingschefen og den decentrale leder forpligtet til gensidig at informere herom. Samtidig kan der anmodes om regulering af det aftalte. Anmodningen rettes til drifts- og 13

14 udviklingsaftalens anden part. Ændringer, der kan give anledning til genforhandling, er typisk lovændringer, ændring af interne regler i kommunen, byrådets beslutninger etc. Det forudsættes, at den aftalestyrede institution altid drives inden for rammerne af lovgivningen og de øvrige gældende bestemmelser for kommunens drift, med mindre andet fremgår af drifts- og udviklingsaftalen. 14

15 Bilag 4: Øvrige forhold Generelt Alle institutioner er underlagt byrådets generelle op- og nedskrivning af budgettet i årets løb, fx ændret pris- og lønskøn. Bevilling Alle driftsbevillinger er netto. Det vil sige, at den decentrale leder vil kunne øge sine udgifter, hvis indtægterne samtidig øges. Det er således en nettoramme, den decentrale leder skal overholde og ikke en ramme for udgifter og en ramme for indtægter hver for sig. Eventuelle undtagelser, som fx ved forældrebetaling, fremgår af drifts- og udviklingsaftalen. At der er tale om en nettobevilling forhindrer ikke, at der budgetteres/konteres brutto. Det vil sige, at alle indtægter og alle udgifter registreres og vises i budgettet/regnskabet og ikke kun nettobeløbet. Arbejdsskader Vejen Kommune er selvforsikrende, og der er afsat en central pulje på konto 6 til personskader. Ejendomsvedligeholdelse Der udlægges til den enkelte institution ca. 10 pct. af vedligeholdelsesudgifterne til bygninger. Det resterende placeres i en central pulje for hele kommunen. Institutionerne har ansvaret for den løbende ejendomsvedligeholdelse, mens Bygningsservice & Beredskab har ansvaret for den planlagte vedligeholdelse. De nærmere regler er beskrevet i dokumentet Bygningsvedligeholdelse, som er tilgængeligt i kommunens håndbog. Lån Den decentrale leder kan ikke på institutionens, skolens eller afdelingens vegne indgå aftale om lån i private eller offentlige pengeinstitutter. Leasing Leasingaftaler eller lignende aftaler, hvor man økonomisk binder kommunen udover regnskabsåret, kan alene indgås i samarbejde med Intern service Indkøb. Indtægtsdækket virksomhed Den decentrale leder har mulighed for under visse regler at udføre indtægtsdækket virksomhed. Indtægtsdækker virksomhed adskiller sig fra andre indtægtsgivende aktiviteter, som den decentrale leder har i løbet af et år, ved at være en særskilt permanent aktivitet. Det kan f.eks. være kantinedrift. Der er to grundlæggende regler for den indtægtsdækkede virksomhed. For det første skal den indtægtsdækkede virksomhed have en naturlig sammenhæng med institutionens, skolens eller afdelingens almindelige virksomhed. For det andet skal det registreringsmæssigt kunne adskilles fra den almindelige virksomhed. Herudover skal etablering af indtægtsdækket virksomhed som hovedregel forelægges direktionen. Den indtægtsdækkede virksomhed skal over en 3-årig periode balancere økonomisk eller give et overskud. Hvis det ikke er tilfældet, skal det overvejes, om virksomheden skal fortsætte. Et eventuelt overskud kan overføres til den almindelige virksomhed. 15

16 Indkøb Kommunale institutioner er forpligtede til at respektere kommunens indkøbsaftaler. Selvejende institutioner med kommunale tilskud er også omfattede af indkøbspolitikken i det omfang det er mulig i henhold til den gældende driftsoverenskomst. Der henvises i øvrigt til Vejen Kommunes indkøbspolitik. 16

Nørrevang Bo- og Aktivitetscenter

Nørrevang Bo- og Aktivitetscenter Nørrevang Bo- og Aktivitetscenter Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Birgit Petersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Lille Veum. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Lille Veum. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Lille Veum Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central del af styringsprincipperne

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Birkely. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Birkely. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center ABS.

Socialpsykiatrisk Center ABS. Socialpsykiatrisk Center ABS. ABS Beskæftigelse & Kompetence Skolegade 7, Brørup Kollegiet Søndergade 72, Brørup Bo- Støtten Fredensvej 10, Brørup Støtte- og kontaktpersonordning Cafe Noget Særligt, Lindegade

Læs mere

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Enghaven-Dixensminde Drifts- og Kirsten Dyrholm Afdelingschef Marianne Lyngsø Foged Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts-

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2014

Drifts- og udviklingsaftale 2014 Sundhedsplejen Drifts- og Afdelingschef Ulla Bjørn Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Lille Veum. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Lille Veum. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Lille Veum Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gunnar B. Viuff Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Døgnbehandlingen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Døgnbehandlingen Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk Lisa Culmsee Familieområdet 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Ebbedal og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Ebbedal Ebbedal 14 C, 3300 Frederiksværk Irene Pilegård Nielsen Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune

Model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune Model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune 23. november 2006 1. Indledning Notatet omhandler model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune fra 1. januar 2007. Skolerne er dog først

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Aftale mellem Døgninstitutionen C. Knaps Minde og Børne- og Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Døgninstitutionen C. Knaps Minde og Børne- og Familiechef Ken Engedal. Aftale mellem Døgninstitutionen C. Knaps Minde og Børne- og Familiechef Ken Engedal. 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Asserbo Børnehave og Vuggestue og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Asserbo Børnehave og Vuggestue Jonnasvej 4, 3360 Liseleje Karen-Marie Jensen Dagtilbudsområdet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen Årsrapport 2009 for Side 1 af 7 1. Sammendrag De fleste resultakrav er indfriet. Et enkelt er udsat, men arbejdet fortsætter i 2010. Sammenlægningen af på en matrikel har været et stort tema både før og

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere