Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR"

Transkript

1 Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

2 Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat

3 Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse Har du en plan for 70% af kommunens udgifter? Kommunen er typisk den største lokale arbejdsgiver, og løn er klart den største udgift. 31% Lønudgifter 69% Øvrige udgifter Har du en strategi for, hvordan lønmidlerne bruges, så du sikrer dig, at pengene bruges rigtigt? - Hvordan bruges løn som motivationsfaktor og drivkraft til omorganisering, effektivisering og innovation i kommunen? - Hvordan er personalesammensætningen i kommunen, og kan den ændres, så opgaverne løses billigere - uden at slække på kvaliteten? - Er kommunens budgetlægning og økonomistyring indrettet sådan, at der er både handlerum og klare retningslinjer for kommunens ledere til at arbejde strategisk med løn? - Hvordan fremskaffes et økonomisk råderum til forhandling af løn lokalt? 1

4 Du kan ikke spare den lokale løn væk Der er dækning i budgetterne for de lokale lønmidler, der er i kommunerne i dag. Hvis kommunerne ikke bliver ved med at anvende de lokale lønmidler, som allerede er i spil, vil midlerne via reguleringsordningen blive udmøntet som ensartede lønstigninger til alle kommunalt ansatte i stedet. Udgiften til løn forsvinder altså ikke, hvis kommunerne under ét tilsigtet eller utilsigtet ikke anvender de lokale lønmidler, som allerede er i spil. Til gengæld mister kommunerne muligheden for aktivt at anvende løn som et styringsredskab til at honorere prioriterede medarbejdere, grupper og områder. Fakta om reguleringsordningen: - Hvis lønudviklingen i den kommunale sektor er lavere end i den private sektor, udmøntes 80 % af forskellen som generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte. - Omvendt gælder, at hvis lønudviklingen i den kommunale sektor er højere end i den private sektor, udmøntes 80 % af forskellen som generel lønnedgang til alle kommunalt ansatte. - Reguleringsordningen medfører dermed, at lønudviklingen i den kommunale sektor følger lønudviklingen i den private sektor parallelt. - Hvis kommunerne ikke bevarer lokal løns nuværende andel af den samlede løn, forsvinder udgiften ikke. - I stedet omdannes den lokale løn via reguleringsordningen til generelle, ensartede lønstigninger til alle kommunalt ansatte, som kommunale ledere ingen indflydelse har på. 2

5 Kommunerne skal stå sammen Kommunerne anvender i gennemsnit 8,5 % af nettolønnen til lokal løn. Gennemsnittet dækker over en vis spredning mellem kommuner og mellem personalegrupper. For at undgå at lokal løn konverteres til ensartede lønstigninger, skal hver enkelt kommune fastholde sin egen andel af lokal løn af nettolønnen. Kommunerne skal stå sammen som sektor for at bevare den lokale indflydelse på løn. - Kender du gennemsnittet for lokal løns andel af nettolønnen i din kommune? - Har kommunen besluttet, at lokal løns andel af nettolønnen i din kommune skal fastholdes? - Er lokal løns andel af nettolønnen i din kommune steget eller faldet i det seneste år? Lokallønsandel nov sep Fald Uændret Stigning Figur: Lokale tillægs andel af nettolønnen, tjenestemænd og overenskomstansatte, nov 10-sept 11. 3

6 Råderum og retning i budgetlægningen - hvordan? Har de decentrale ledere et reelt råderum til at anvende løn strategisk? Hvilke rammer har du i budgetlægningen sat for de decentrale lederes brug af løn som et strategisk ledelsesværktøj? Anvender I normeringsstyring, lønsumsstyring eller totalrammestyring, og hvordan påvirker det, de decentrale lederes mulighed for at anvende løn aktivt? - Kan de decentrale ledere frit prioritere og overføre mellem lønudgifter og øvrige udgifter på budgettet? - Har de decentrale ledere overførselsadgang fra et budgetår til det næste for hele budgettet eller kun for lønbudgettet? - Har de decentrale ledere mulighed for selv at sammensætte personalet, som det er mest hensigtsmæssigt i forhold til opgaverne på arbejdspladsen, eller er der bindinger i form af normeringsstyring? Der er flere måder, kommunen kan styre lokal løns andel af nettolønnen i budgetlægningen. - Kommunen sætter ikke økonomiske rammer for løn Kommunen anvender totalrammestyring og sætter således ikke økonomiske rammer til lokal løn i de budgetter, der meldes ud til institutionerne. - Andelen, der kan eller skal forhandles løn for, er angivet i budgettet I de budgetter, der meldes ud til institutionerne, angiver kommunen, hvor mange penge i % af lønsummen eller som kronebeløb lederne kan bruge i lokale lønforhandlinger. De angivne lønmidler kan enten defineres som et maksimum, lederen kan agere indenfor, men det det kan selvfølgelig også defineres som et minimum, så de angivne lønmidler skal anvendes til lokal løn. 4

7 - Midler omfordeles mellem sektorer og medarbejdergrupper Lønbudgetterne på et prioriteret område fremskrives mere, mens andre områder evt. fremskrives mindre. Det kan ske samtidig med, at de decentrale ledere får anvisning på, at lønmidlerne skal bruges til at honorere bestemte personalegrupper for en bestemt udvikling, omstilling mv. - En del af budgettet holdes tilbage centralt i kommunen En del af budgettet kan holdes centralt tilbage i kommunen altså i form af en slags pulje, som direktionen løbende kan disponere over til honorering af særlige indsatser og/eller tværgående prioritering. - Nye midler via effektiviseringer Kommunen iværksætter effektiviseringsprocesser, hvor det aftales med fx en forvaltning, at en andel af en præsteret effektiviseringsgevinst føres tilbage til forvaltningen til brug for lønforhandlinger. Kommunen har iværksat en særlig indsats for at nedbringe udgifterne til specialundervisning gennem øget inklusion i den almindelige folkeskole. En del af de penge, som frigøres ved omlægningen, føres ud på de enkelte folkeskoler i budgetterne til at understøtte inklusionen - og en del af pengene øremærkes til løn. 5

8 Lederne skal have et reelt handlerum For at kunne se meningen med at arbejde strategisk med løn i forhold til sine medarbejdere, skal institutionslederne have et reelt økonomisk råderum til at prioritere inden for budgettet. Og lederne skal have bistand fra forvaltningen til at få overblik over råderummet. - Ved lederne, hvordan råderummet til løn kan udnyttes? - Har du taget stilling til, om HR, Økonomi eller fagforvaltningen har ansvaret for at bistå de decentrale ledere med at få et overblik over budgettet? - Har kommunen opsagt forhåndsaftaler for at skabe et større handlerum for de decentrale ledere? - Har kommunen vedtaget en bestemt fordeling af varige løntillæg kontra engangsvederlag? - Kan de decentrale ledere selv sammensætte personalet på arbejdspladsen? Institutionslederne er typisk underlagt mange krydspres. Fx kan det være besnærende at bruge ledige penge på at få hverdagen til at fungere fx til vikardækning ved sygdom frem for til at drive udvikling og innovation af opgaveløsningen. Hvad er kommunens svar på det? Hvordan skal dine ledere prioritere? Der er brug for tæt dialog mellem forvaltning og institutionsledere om de økonomiske prioriteringer og et vedvarende fokus på opfølgning, hvis det skal sikres, at lønudgifterne anvendes effektivt i henhold til kommunens og arbejdspladsens mål. Økonomisk skal institutionslederne kende deres manøvrerum, herunder det økonomiske råderum, de har til at forhandle løn lokalt til deres medarbejdere. Enten skal lederne selv være i stand til at få overblik over råderummet, eller også skal de hjælpes på vej af retningslinjer, som meldes ud i budgetlægningen. I vores kommune har direktionen vedtaget en strategi om, at alle forhåndsaftaler opsiges, og at der ikke må indgås nye. Vi vil frigøre de lokale lønmidler, der allerede er i spil, så vores decentrale ledere kan målrette lønmidlerne til de medarbejdere, kvalifikationer og opgaver, hvor det virkelig flytter noget for dem på arbejdspladsen. 6

9 Strategisk løn kalder på opfølgning og samarbejde Økonomi og HR og eventuelt fagforvaltningen skal samarbejde om at sætte mål og følge op på kommunens lønstrategiske arbejde. HR er bindeleddet til fagforvaltningerne og i sidste ende til institutionslederne. HR skal formidle de lønstrategiske mål og redskaber, herunder bistand og strategi for personalesammensætning og personaleomsætning og bistand i de konkrete forhandlinger og aftaler om lokal løn til medarbejderne. Økonomi skal integrere lønstrategien i måden at budgetlægge og økonomistyre i kommunen, herunder følge op på lønudviklingen generelt og udviklingen i lokal løns andel af nettolønnen. - Skal lønudviklingen og udviklingen i lokal løns andel af nettolønnen indgå som et fast element i ledelsesinformationen til direktion eller kommunalbestyrelse fx fire gange om året? - Skal Økonomi eller HR eller evt. fagforvaltningen bistå de decentrale ledere med at få overblik over handlemulighederne inden for budgettet og råderummet til de lokale lønforhandlinger? - Skal HR bistå de decentrale ledere i at realisere overordnede lønstrategier til konkrete handlinger i praksis på de enkelte arbejdspladser? Her i kommunen har vi en målsætning om, at lokal løns andel af nettolønnen ved udgangen af overenskomstperioden skal være den samme som i april Ved hjælp af FLD s Lokale Løndata opgøres lokal løns andel som procent af forvaltningens samlede nettolønsum. Det er den enkelte forvaltnings ansvar at medvirke til at sikre en opfyldelse af intentionerne om en strategisk brug af lokal løn. Forvaltningen skal herunder sikre, at forvaltningens egen andel af nettolønnen fastholdes. 7

10 De nye rammer for løn efter O.11 Der afsættes og finansieres ikke længere nye penge til kommunernes lønforhandlinger i overenskomstrammen og dermed i økonomiaftalen Kommunerne har ikke længere pligt til at dokumentere, hvor mange nye penge de bruger til lønforbedringer til bestemte personalegrupper i kommunen Der er ingen aftalte forpligtelser til at genanvende de lokale lønmidler, der allerede er i kommunerne men sker det ikke, kommer lønudgiften alligevel via reguleringsordningen som ensartede lønstigninger til alle kommunalt ansatte Det er således forudsat i økonomien bag overenskomstresultatet, at lokal løns nuværende andel af nettolønnen i kommunerne bevares. Lokal løn udgør i dag gennemsnitligt 8,5 pct. af nettolønnen i kommunerne Hvis kommunerne har anvendt KL s lønfremskrivningsprocent i budgetvejledningen, er der i de kommunale budgetter økonomisk dækning til at fastholde det nuværende niveau af lokal løn Hvis lokal løn skal overleve og udvikle sig, er det afgørende, at kommunerne som minimum genanvender de midler, der allerede er i spil, til lokale lønforhandlinger De centralt aftalte procedureregler for kommunernes lønforhandlinger er stærkt forenklet ved overenskomstforhandlingerne i Den konkrete udmøntning af løn skal fortsat aftales med de faglige organisationer. Hvis du vil vide mere: FLD s Lokale Løndata: Her kan du abonnere på løbende information om løn og lokal løn i din kommune. KL s hjemmeside om løn og strategi: Lokal-londannelse/. Her kan du hente inspiration til videre overvejelser om løn, strategi og budgetlægning. 9

11 Layout og tryk: KL s Trykkeri

12 Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Indholdsfortegnelse 2 4 5 7 9 10 Overenskomstresultatet for 2013 Løn Samarbejdspakken Kompetencepakken Pensionspakken

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

90 ernes aftaler og overenskomster

90 ernes aftaler og overenskomster 90 ernes aftaler og overenskomster Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem Betænkning 1150 Indholdsfortegnelse Kapitel 0. Udvalget om større fleksibilitet i det

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere