Den effektive kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den effektive kommune"

Transkript

1 Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1

2 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune og Bee-Line Oplag: 400 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Juni 2011 Ordrenr.:

3 Indhold Den effektive kommune Formålet med strategien Ledelse og ansvar Det er Byrådets mål: Fokuspunkter frem mod målene Økonomisk bæredygtighed Risikovillighed Relationer og grænsebrydning Videndeling Kommunikation af effektiviseringstiltag

4 Effektivisering skal være en del af mind settet i vores kommune., sagt af afdelingschef De bedste effektiviseringer, er dem, som man ikke mærker negativt som borger. Men vi må gerne være stolte af den effektivitet vi har., sagt af medarbejder Det er vigtigt, at borgerne forstår, hvorfor vi effektiviserer. At vi gør det for, at de kan få mere for pengene, sagt af leder Vi skal skabe effektivisering gennem en visionær og innovativ tankegang! sagt af direktion. Vi skal være på forkant med de effektiviseringer, der er nødvendige, for det er ikke altid muligt at få den gode idé i 11. time, sagt af medarbejder Vi skal huske, at give tid til forandring, sagt af medarbejder Effektivisering kræver også, at man investerer, fx i kompetenceudvikling, sagt af direktion Det er os som medarbejdere, der ved, hvor vi kan gøre det bedre. Derfor har vi en vigtig rolle Måske den vigtigste, sagt af medarbejder Kilde: Citater fra fokusgruppeinterview efteråret Den effektive kommune

5 Den effektive kommune Hvad er meningen med den kommunale virksomhed? Hvordan udvikler borgernes forventninger til kommunale ydelser sig, og hvordan skal vi leve op til det? Hvordan kommer vi hen til, at Vejen Kommune i højere grad er med til at påvirke fremtidens måde at være kommune på? Det skal vi gennem en styrket satsning på vores ledere og medarbejdere, så effektiviseringskultur bliver en naturlig del af Vejen Kommune både i det daglige og ved gennemgribende tiltag. Vi må derfor ændre radikalt på den måde, vi tænker kommune og opgaveløsning på. Vejen Kommune er en økonomisk veldrevet kommune, og der skal utraditionelle midler til for at skabe forbedringer, der ikke allerede er prøvet og anvendt. Vi skal med andre ord i højere grad tænke ud af boksen for at påvirke udviklingen for kommunens borgere, så det også er sjovt at være Vejen Kommune-borger om 5, 10, 15, 20 år. Økonomi Vejen kommune er udgiftsmæssigt en veldreven kommune. Men økonomien er stram Arbejdskraft Der er generel forventning om mangel på arbejdskraft om nogle år. Forventninger Der forventes færre i den erhvervsaktive alder, færre børn og flere ældre i de kommende år. Demografi - kreative løsninger 5

6 Produktivitet er et meget anvendt begreb i debatten om arbejde både i den private og offentlige sektor. Produktiviteten er et udtryk for, hvor meget der produceres af serviceydelser i forhold til de afsatte ressourcer. I begrebet effektivitet inddrages også kvaliteten af den service, der ydes. Effektivitet betyder for Vejen Kommune: Nye løsninger, der medfører en bedre kvalitet i den leverede service uden forøgede omkostninger. Nye løsninger, der gør det muligt at levere service i uforandret kvalitet for en større gruppe brugere, for et uforandret eller reduceret budget. Nye løsninger, der gør det muligt at frigøre midler til omprioritering, uden at det berører kvaliteten i servicen på området. Nye løsninger kan medføre, at servicen tilvejebringes og sammensættes på en ny og anderledes måde, dog så serviceniveauet overordnet set kan siges at være uændret eller forbedret. Besparelser/reduktioner kan medføre både lavere ressourceforbrug og lavere serviceniveau. 6 Den effektive kommune

7 Formålet med strategien Strategien skal medvirke til, at borgerne oplever en kommunal service, hvor der er fokus på kvalitet i opgaveløsningen for de ressourcer, der er til rådighed. Arbejdet med effektivisering i Vejen Kommune ses som et aktivt samarbejde mellem politikere, ledere, medarbejdere og borgere om at udvikle, nytænke og indføre nye løsninger, arbejdsmetoder, arbejdsgange osv. Effektivisering skal: sikre at vi får mest muligt for pengene med fortsat god og gerne bedre løsninger/resultater for borgerne sikre at der frigøres hænder, der kan bruges andre steder, hvor der er behov for det frigøre midler, der kan prioriteres til nye opgaver og nye tiltag reducere behovet for servicereduktioner/besparelser medvirke til at vi får faglig udvikling og attraktive arbejdspladser med trivsel og godt arbejdsmiljø. Vejen Kommune arbejder allerede meget med effektiviseringer. Strategien skal medvirke til at systematisere arbejdet, gøre det mere tilgængeligt at arbejde med effektiviseringer og skabe et øget fokus på effektivisering på alle niveauer i kommunen. - kreative løsninger 7

8 Langsigtet mod og risikovilje til at vende tingene på hovedet Øget effektivitet og produktivitet fordrer en proces, der kræver handling og tålmodighed til længerevarende løsninger. At tænke langsigtet kræver mod både fra politikere, ledere og medarbejdere i Vejen Kommune. Det kræver også, at vi tænker på tværs og i helheder. På tværs så vi sammen kan finde de bedste løsninger for brugerne og borgerne. I helheder, så opgaverne kan løses med de kompetencer, der er bedst for netop denne opgave - også selvom det betyder, at medarbejdere og ledere skal ryste plejer og det trygge af sig. Det siges, at et problem ikke kan løses med den tænkning, der skabte det. Hvis vi i Vejen Kommune skal være med til at skabe de optimale løsninger for borgerne, skal vi kunne tænke utraditionelt for at finde nye løsninger på, hvordan arbejdet skal tilrettelægges. I den forbindelse er det vigtigt, at effektiviseringsarbejdet på den enkelte arbejdsplads tilrettelægges, så der er mulighed for faglig udvikling og medarbejdertilfredshed. Startskuddet på denne kulturtilpasning er en strategi, der udstikker rammerne for hvad og hvordan vi vil arbejde med effektivisering i Vejen Kommune. Strategien handler både om at skabe økonomisk råderum, skabe øget produktivitet, samt om at skabe rum for udvikling, innovation og kreativitet. Ledelse og ansvar Det formelle ledelsesansvar generelt, og dermed også for arbejdet med effektivisering er og bliver ledelsens. Men i arbejdet med at være kreative, utraditionelle, tænke ud af boksen osv. for at øge produktivitet og effektivitet har alle i Vejen Kommune, såvel politiske og administrative ledere som medarbejdere, et ansvar. Læs mere i implementeringsnotat om ansvar. 8 Den effektive kommune

9 Det er Byrådets mål: Mål Gevinst Opfølgning Gennem en forbedringskultur og et systematisk ledelsesmæssigt fokus på effektivitet i den daglige opgaveløsning skal Vejen Kommunes institutioner og afdelinger opnå og dokumentere konkrete effektiviseringer. Disse effektiviseringsgevinster tilfalder institutionerne selv til at udvikle kerneydelserne. I forbindelse med møder i chefteamet udarbejder afdelingscheferne halvårligt redegørelse for effektiviseringstiltag og resultater heraf, dette for også at få de gode effektiviseringshistorier frem. Materialet videreformidles til direktion og byråd Afdelingscheferne medtager resultater fra deres årlige opfølgning på effektiviseringsmål i drifts- og udviklingsaftalerne og i forbindelse med lederaftalerne. Vejen Kommune skal gennem tværgående effektiviseringsprojekter og større strategiske effektiviseringsprojekter på politikområdeniveau frigøre mindst 1 pct. af servicedriftsudgifterne i hvert af årene 2012, 2013, 2014 og Disse effektiviseringsgevinster samles centralt. Det kræver nytænkning at opnå effektiviserings-gevinster. Effektiviseringsgevinster kan benyttes til at styrke servicen på andre områder. Følger kommunens budgetopfølgning og budgetlægning. Opnåede effektiviseringsgevinster indarbejdes løbende i budgettet. - kreative løsninger 9

10 Fokuspunkter frem mod målene For at imødekomme byrådets målsætninger skal Vejen Kommune styrke effektiviseringskulturen gennem både løbende effektiviseringer i dagligdagen og ved større gennemgribende prioriterede indsatsområder. Følgende fokuspunkter opstilles som retningsgivende for arbejdet med effektivisering i perioden : Fokuspunkter Midler Hvem beslutter 1. Økonomisk bæredygtighed 1.1 Benchmarking Direktionen 1. 2 Forløbsbeskrivelser Afdelingschefer udpeger sammen med direktion relevante områder 1. 3 Reducere sygefravær eller fastholde et lavt Direktionen 2. Risikovillighed 2.1 Investeringspulje Byrådet 2.2 Kompetenceudvikling af ledere 2.3 Understøtte eksperimenter og udfordre regler 2.4 Eksperimenterende og udfordrende som en del af arbejdskulturen Direktionen Direktionen Direktion, afdelingschefer og institutionsledere 10 Den effektive kommune

11 Fokuspunkter Midler Hvem beslutter 3. Relationer og grænsebrydning 3.1 Intern kommunikation Direktionen 3.2 Etablering af innovationsrum 3.3 Trivsel og kompetenceudvikling af medarbejdere Direktionen Den enkelte leder 4.Vidensdeling 4.1 Etablering af mentorordning Direktionen 4.2 Arbejdsgangsbeskrivelser Den enkelte leder 4.3 De gode historier, herunder effektiviseringspris Direktionen, chefteam og de enkelte ledere - kreative løsninger 11

12 Økonomisk bæredygtighed Arbejdet med effektivisering skal understøtte Vejen Kommunes værdi om økonomisk ansvarlighed for at yde brugere og borgere den bedste service for de midler, der er til rådighed. Det betyder, at vi i Vejen Kommune vil 1.1 Benchmarke udvalgte serviceområder årligt ved at sammenligne med andre kommuner 1.2 Udarbejde forløbsbeskrivelser, hvor serviceydelserne søges anskuet fra brugernes/borgernes vinkel 1.3 Fortsat arbejde på at nedbringe sygefravær eller fastholde lavt sygefravær. Risikovillighed For at øge sandsynligheden for flere gennemgribende effektiviseringer skal der i arbejdet med effektivisering være risikovillighed. Ledelsen skal i arbejdet med effektivisering give rum til markante afvigelser fra plejer. I en organisation, som en kommune, er der behov for sikker drift. Men arbejdet med effektivisering skal være eksperimenterede og utraditionelt for at finde nye løsninger både i de daglige effektiviseringer og i større gennemgribende projekter. Effektiviseringsarbejdet skal ikke hænge fast i best practice, men videre til next practice. Best practice kan ikke bruges som drejebog til initiativer andre steder. Bedst practice kan give inspiration, men det skal omsættes til lokale forhold. Det betyder, at vi i Vejen Kommune 2.1 Vil oprette en investeringspulje, som kan søges også til dækning af skæve risikofyldte, eksperimenterende effektiviseringsprojekter 2.2 Forventer at ledere udviser mod og tillid. Derfor vil vi fortsat kompetenceudvikle ledere 2.3 Vil medvirke til på alle niveauer at understøtte eksperimenter og udfordre 12 Den effektive kommune

13 regler, om nødvendigt ved brug af udfordringsretten 2.4 Vil sikre at ledere og medarbejdere har mulighed for at arbejde undersøgende og eksperimenterende. Relationer og grænsebrydning Arbejdet med effektivisering skal have fokus på at skabe relationer og engagere på tværs af organisationen. Lederne skal sikre at forskellige fagområder, samarbejdspartnere og andre relevante parter bringes sammen ud fra en overbevisning om, at forskellighed og gensidigt kendskab fremmer kreativitet og effektivitet på tværs til gavn for helheden. Det betyder, at vi i Vejen Kommune vil 3.1 Fremme samarbejde på tværs ved at arbejde med den interne kommunikation. Konkret arbejdes der på at videreudvikle kommunens kommunikationsformer 3.2 Etablere muligheder for fysiske og mentale rum til kreative processer i effektiviseringsarbejdet 3.3 Arbejde med medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling af medarbejdere. Videndeling Arbejdet med effektivisering forudsætter ledere og medarbejderes faglige viden og evne til åbent at hente inspiration fra vidt forskellige fagområder og sektorer. I organisationen Vejen Kommune er en stor viden. For at dele viden og erfaringer skal arbejdet med effektivisering have fokus på at sikre struktureret videndeling. Det betyder, at vi i Vejen Kommune vil 4.1 Etablere mentorordning. Det kan være seniormedarbejdere/-ledere, som er mentorer for yngre, medarbejdere med specialfunktioner som er mentorer el- - kreative løsninger 13

14 ler sparringspartnere, så viden kan forblive i og være til gavn for organisationen 4.2 Beskrive udvalgte arbejdsgange. Det betyder, at nye medarbejdere hurtigere kan arbejde effektivt, og at viden om arbejdsgangene formuleres eksplicit og fastholdes i organisationen 4.3 Beskrive gode effektiviseringshistorier, bl.a. i forbindelse med uddeling af en effektiviseringspris. Se implementeringsplanen for yderligere beskrivelse. Kommunikation af effektiviseringstiltag Det er vigtigt, at borgerne forstår, hvorfor vi effektiviserer. At vi gør det for, at de kan få mere for pengene, sagt af leder på fokusgruppeinterview i efteråret 2010 Det er vigtigt, at de, der berøres af effektiviseringstiltag, bliver informeret. Det er ikke sikkert, at vi kan kommunikere forandringerne, så der opnås enighed, men det er vigtigt at kommunikere forandringerne og hvorfor vi gør det. 14 Den effektive kommune

15

16 16 Den effektive kommune Rådhuspassagen 3 I 6600 Vejen I tlf.: I I

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere