BORNHOLMS LANDBRUG GENNEM TIDERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMS LANDBRUG GENNEM TIDERNE"

Transkript

1

2 BORNHOLMS LANDBRUG GENNEM TIDERNE

3 BORNHOLMS LANDBRUG GENNEM TIDERNE BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE - 2. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

4 Tryk: Burgundia tryk, Rønne, ISBN ISNN Udarbejdet med støtte fra: BORNHOLMS AMTSKOMMUNE MINISTERIET FOR KULTURELLE ANLIGGENDER SPAREKASSEN BORNHOLM HASLE BANK A/S

5 Forord I forbindelse med 200-året for stavnsbåndets ophævelse har Bornholms Historiske Samfund ønsket at give et bidrag til markeringen af denne begivenhed ved at samle artiklerne i dette års bind omkring temaet Bornholms landbrug gennem tiderne. Herigennem bliver det også muligt at se, hvordan de bornholmske bønders forhold adskilte sig fra forholdene i det øvrige Danmark. Bindet indledes med en artikel, der belyser det centrale spørgsmål om, hvorfor der ikke var stavnsbånd på Bornholm. Artiklen om Oldtidens landbrug behandler faserne i den lange udvikling frem til den teknologi og det afgrødevalg, som det bornholmske landbrug nåede ved Middelalderens begyndelse. Herfra tages trådene op i artiklen om de bornholmske bønder i Senmiddelalderen, hvor deres hoveri og afgifter undersøges med det formål at finde frem til forskellen på selvejeres og fæstebønders vilkår. Artiklen om jordbrug og landgilde i midten af det 17. årh. analyserer en jordebog over de bornholmske bønders afgifter i Sammenholdt med den foregående artikel bliver det muligt at følge udviklingen i landbrugets situation i tiden op til landboreformerne. Artiklen om landbruget og forsvaret viser, hvor stærk forbindelsen har været mellem bonde og soldat på Bornholm, hvorfor stavnsbåndet ikke kunne begrundes. Artiklerne om andelsbønderne, husmændene og kvinderne i landbruget skildrer de forskellige sider af livet på landet helt op til i dag - det tunge slid og de sociale skels påvirkning af tankegangen, kvindernes betydning osv. I artiklen om Østermarie Folkehøjskole, som er en del af et større videnskabeligt værk om Martin Andersen Nexø, foretages en revision af den traditionelle vurdering af de kendte højskoleforstandere og deres betydning. Det konkrete materielle grundlag for det bornholmske landbrug behandles i de afsluttende fire artikler, der indgående beskriver udviklingen inden for markafgrøderne, husdyrholdet, redskaberne og de bornholmske vogne. En hjertelig tak skal her rettes til forfatterne af de enkelte artikler, fordi de beredvilligt og uden vederlag har stillet deres undersøgelser Lil rådighed for en bredere kreds af historisk interesserede. Redaktionen ønsker også på dette sted at takke Bornholms Landøkonomiske Forening og Husmandsforeningen for deres interesse og bidrag. En særlig tak til Bornholms Amtskommune, Ministeriet for Kulturelle Anliggender, Sparekassen Bornholm og Hasle Bank A/S for den store økonomiske støtte, som har gjort det muligt at udsende det foreliggende bind. Rønne, den 1. juni Henrik Vensild og Per Thule Hansen Bornholmske Samlinger

6

7 Indhold Redaktøren Forord 5 Anders Holm Rasmussen Det bornholmske landbosamfund i 1700-tallet 9 Lars Jørgensen Oldtidens landbrug, 4000 f.kr e.kr. 21 Hanne Valsø Vensild Træk af de bornholmske bønders vilkår i senmiddelalderen 29 Ebbe Gert Rasmussen Jordbrug og landgilde på Bornholm ved midten af det 17. århundrede 55 H. E. Skaarup Landbruget og forsvaret på Bornholm 87 Trine Dam Kofoed og Mette Skougaard Fra bonde til landmand - andelsbønder på Bornholm 109 Keld Søgaard Christensen De lykkelige husmænd 125 Ann Vibeke Knudsen Den kloge kone fra Ibsker - om Andrea Margrethe Jensen og hendes folkelivsskildringer 149 Henrik Yde Bornholms Folkehøjskole i Østermarie og dens sidste forstander 157 Poul Nørgaard Markafgrøder og ukrudt 179 Helmer Hansen Husdyrbruget på Bornholm 199 Afsnittet om fjerkræavlen er skrevet af H.P. lpsen, Lobbæk. Henrik Vensild Fra hjulplov til traktorplov 233 Thor Lund Kure Bornholmske vogne 253 Niels Foght Hansen Fortegnelse over litteratur om landbrug og mejeribrug 263 Forfatternes adresser 269 Indmeldelser 271

8

9 Det bornholmske landbosamfund i 1700-tallet Af Anders Holm Rasmussen Studiet af det bornholmske landbosamfund i ældre tider er, set i forhold til den danske landbohistoriske tradition, en forsømt disciplin. Dette skyldes, at strukturen i det bornholmske landbosamfund var væsentlig forskellig fra strukturen i det øvrige Danmark. Bornholm har sjældent kunnet inddrages i de landbohistoriske problemstillinger, historikerne gennem tiden har arbejdet med. Det er i det følgende hensigten at give en fremstilling af det bornholmske landbosamfund i 1700-tallet især med henblik på en sammenligning med det øvrige land, Fremstillingen er lagt bredt an, sådan at så mange emner som muligt bliver berørt. Der er således ikke tale om nogen tilbundsgående undersøgelse af de enkelte emner, og fremtidige enkeltundersøgelser vil være velkomne. Landbohistorisk er 1700-tallet bedst kendt som stavnsbåndets og reformernes epoke. I sidste halvdel af århundredet indledtes den proces, der skulle føre til opløsningen af det gamle danske godssystem. Denne proces blev igangsat af regeringen ved en række love, som eftertiden har givet fællesbetegnelsen»landboreformerne«. Forordningen af 20. juni 1788 om ophævelsen af det i 1733 indførte stavnsbånd er vel den berømteste af disse reformlove, og jo den direkte årsag til det jubelår, der i øjeblikket fejres. Bornholm stod udenfor i denne udvikling. Det godssystem, som i 1700-tallet administrerede den danske landbrugsproduktion på det lokale plan, eksisterede ikke på Bornholm. Ganske vist var ca. en tredjedel af de bornholmske bønder indtil 1744 at regne for fæstebønder under krongodset, men disse drev deres gårde - kaldet vornedgårde - på samme måde som de resterende ca. to tredjedele selvejerbønder. Det danske landbosamfund I 1700-tallet var de færreste bønder selvejere. De allerfleste danske bøndergårde lå samlet i landsbyer. Ca. 15% af gårdene var o ejet af kronen, mens resten var ejet af private godsejere. De fæstebønder, der drev gårdene, havde indgået en kontrakt - et fæstebrev - med den lokale godsejer, hvorved de for retten til resten af deres liv at drive gården skulle yde afgifter til godset. De vigtigste afgifter var landgilden, hoveriet og tienden. Landgilden og tienden var oprindelig naturalieafgifter, men de blev efterhånden afløst med en pengeydelse. Hoveriets vigtigste funktion var at få arbejdskraft til dyrkningen af hovedgårdens marker, selv om kørsel og vedligeholdelse af veje også var arbejder, godsejeren kunne pålægge hovbønderne. Udover afgifterne til godset, skulle bønderne betale skatter til staten. Når bønderne ikke var på hovarbejde, skulle fæstegården drives. Ifølge fæstebrevet var bønderne forpligtet til at holde gården i god stand, dyrke og gøde jorden forsvarligt samt forbedre husdyrholdet. Hvis ikke fæstebonden opfyldte sine forpligtelser overfor herskabet, kunne han blive tvunget til at forlade gården. Hvor hyppigt sådanne forsiddelser forekom, er det vanskeligt at give et entydigt svar på. De undersøgelser, der er foretaget, viser, at antallet var forskelligt fra landsdel til landsdel. En fæstegårds jord var indlemmet i landsbymarken, der blev dyrket af landsbyens bønder i fællesskab. På den sjællandske øgruppe og på Fyn var vangebruget fremherskende, mens det i Jylland var det såkaldte græsmarksbrug, der var den overvejende dyrkningsform. Begge systemer indebar, at den enkelte bonde havde sin jord fordelt på mange agre, der lå spredt ud over bymarken. Der er ofte, især for år til- 9

10 ANDERS HOLM RASMUSSEN bage, blevet berettet om dyrkningsfællesskabets dårligheder, og det er klart, at systemet kun gav lidt plads for individuelle initiativer, eftersom man var nødt til at indordne sig efter hinanden. Det må dog ikke glemmes, at dyrkningsfællesskabet også havde sine fordele, driftstekniske såvel som sociale. Da regeringen begyndte at tale om udskiftning og opløsning af landsbyfællesskabet i sidste del af 1700-tallet, var mange bønder imod. Militærtjeneste var en anden af de samfundsopgaver, der påhvilede landalmuen. Hvert gods var forpligtet til at stille et vist antal soldater til landmilitsen afhængigt af godsets størrelse. I 1730 blev den gamle landmilitsordning imidlertid ophævet. Kongens begrundelse var dens skadelige virkninger både på soldaterne og samfundet. Selv om ophævelsen af landmilitsen havde haft godsejernes støtte, ændrede disse snart holdning. Landmilitsen var i stor udstrækning blevet brugt som påskud for godsejerne til at holde på godsets arbejdskraft, og ved afskaffelsen oplevede mange godser en stor udvandring af bønderkarle, og mange steder blev det svært at finde egnede folk til de ledige fæstegårde. Efter kun tre år blev landmilitsen i 1733 igen indført, denne gang med en bestemmelse om at ingen bondekarl mellem 14 og 36 år måtte forlade det gods, hvor han var født. Stavnsbåndet var blevet indført. Senere blev stavsbåndet strammet: i 1742 kom det til at omfatte alderen fra 9 til 40 år, og i 1764 aldersgruppen 4 til 40 år. Denne stavsbinding blev i 1700-tallet, op gennem slægtledene og helt til i dag symbolet på bondestandens undertrykkelse, og ophævelsen 1788 blev tilsvarende symbolet på bondestandens frigørelse. De øvrige landboreformer er blevet trængt i baggrunden for samtidig at blive betragtet i dette frihedens skær. Udskiftning, ordning af hoveriet, tilskyndelsen til selveje, alle disse ting er traditionelt blevet opfattet som udtryk for, at det gamle ufrihedens samfund havde spillet fallit, og et nyt liberalistisk samfund, hvor den enkeltes frihed blev sat i højsædet, havde sejret. Bornholms landbefolkning og deres boliger»bøndergårdene er beliggende i mere eller mindre afstand fra hinanden, og på landet er ingen landsby«. Sådan skriver præsten Jacob Peter Prahl i sin»agerdyrknings Cateehismus efter Bornholms Agerdyrknings Maade«fra Beskrivelsen er ikke enestående for 1700-tallet. Den havde passet lige så godt på de bornholmske forhold 500 år tidligere. Det er vanskeligt at sige, hvorfor der aldrig er opstået hovedgårde på Bornholm, og hvorfor bøndergårdene aldrig har været samlet i et dyrkningsfællesskab. Et bud har været, at de naturgivne forhold på Bornholm ikke har levnet plads til at oprette vange i forbindelse med landsbyer. Dette kan måske også passe på forholdene i meget utilgængelige egne som f.eks. steder på nordlandet eller tæt op til udmarkerne og lyngen. Imidlertid findes der mange steder blandt andet på syd-øst Bornholm, hvor de vidtstrakte jordområder sagtens kunne have skabt basis for et dyrkningsfællesskab. De forskellige bornholmske gårde må opfattes som selvstændige produktionsenheder, hvilket gør det vanskeligt at beskrive dem indenfor rammerne af et system. Det, der primært angiver forskellen på de enkelte gårde, er deres afgiftsforhold. I»Jordebog over Bornholms Amt«fra 1696 (fig. 1) er opført samtlige jordebogsafgifter for alle afgiftspligtige bornholmske gårde og husmandssteder, og samtidig bliver de forskellige gårdtyper præsenteret. Skellet mellem selvejergårde og vordnedgårde er velkendt, men hvad indebar dette skel i praksis? I jordebogen er alle selvejergårde og vornedgårde opført i hver sin nummerrække sogn for sogn. Ved hver gård er angivet bondens navn, for vornedgårdenes vedkommende er navnet efterfulgt af bemærkningen»kongens Gaard«. Denne benævnelse markerer forskellen mellem en selvejergård og en vornedgård. Beboeren på 10

11 DET BORNHOLMSKE LANDBOSAMFUND I 1700-TALLET Fig. 1. To si dur fra.\>jordebog ovar Bornholms Amt(( fra Siderne viser afgifterne for vornedgårde i Aaker sogn. Findes i Rentekammerets arkiv på Rigsarkivet, arkivalienummer R.K. 361,55. (Foto AHR ) vornedgården ejede ikke selv gården, men var fæster under krongodset. Det vil sige, at de landgildeposter, vornedbonden skyldte, skulle indbetales til kongen, hvilket reelt vil sige amtmanden, som var kongens lokale repræsentant. Selvejergårde skulle imidlertid også betale jordebogsafgift til kronen. En selvejerbonde var ikke bedre stillet på dette punkt end en vornedbonde. Der kan dog alligevel konstateres visse forskelle mellem selvejergårde og vornedgårde. Mange vornedgårde skulle udover landgilden til kronen betale andre afgifter. Som eksempler på dette kan tjene 9. vornedgård og 12. vornedgård i Østerlarsker sogn. På den 9. vornedgård boede»mads Mortensen Kirkebonde«. Hans gård havde to hartkornsansættelser. Den ene, på godt 2 tønder hartkorn, var udgangspunkt for landgilden og gav»til Hans Kgl. Majestæt«årligt godt 2 pund smør og 1 skæppe byg samt andre mindre ydelser. Den anden hartkornsansættelse, ligeledes på godt 2 tønder, dannede grundlag for en ekstraafgift, der var pålignet Mads Mortensen, fordi han var kirkebonde. Afgiften til Østerlars kirke blev således 1 fjerding smør. Sådanne kirkebønder fandtes kun blandt vornedbønderne. De bornholmske kirker fik desuden indtægter fra de andre gårde, der skulle yde årligt tiende. Den 12. vornedgård havde også to hartkornsansættelser. Den ene på godt 1 tønde dannede grundlag for en afgift, bonden Hans Andersen skulle yde til»leensgaards Gods«. Den egentlige landgilde blev således til kronen ca. 1 pund smør og 1 skæppe byg m.m., og til Lensgårds godset 4 pund smør 11

12 ANDERS HOLM RASMUSSEN og 1 tønde havre m.m. Bøndergårde som 12. vornedgård, der udover at være underlagt kronen også var underlagt en større gård, fandtes også kun blandt vornedgårdene. Leosgård i Østerlarsker sogn havde en særlig status. At jordebogen benævner den»godset«, ja endog et sted»hovedgård«, betyder dog ikke, at den er at sammenligne med det øvrige lands herregårde. Den kan derimod være repræsentant for en gruppe større bornholmske gårde, der falder udenfor nummerrækkerne, og som tit bliver benævnt proprietærgårde. Mange af disse proprietærgårde havde købt vornedgårdshartkorn, men derudover fungerede deres afgiftssystem på samme måde som de øvrige gårdes. Præstegårdene tilhørte også denne kategori af unummererede gårde. Som nævnt tidligere var selvejerbønderne forpligtet til at betale jordebogsafgift til amtsstuen, og efter at forskellen mellem selvejergårde og vornedgårde er blevet skitseret, er det vigtigt at understrege, at selvejergårdene - på lige fod med vornedgårdene - i jordebogen er opført som tilhørende»hans Kongl. Majestæts eget forbeholdne bøndergods«. På trods af at selvejerbønderne ejede deres gård, var de alhgevel forpligtede overfor majestæten. At dette blev taget alvorligt, kan dokumenter fremkommet i forbindelse med kronens store salg af bøndergods på Bornholm 1744 vidne om. Her blev mange selvejergårde solgt på samme betingelser som vornedgårde. Disse selvejergårde har åbenbart ikke været i stand til at svare den krævede landgilde og er som følge heraf, blevet sat under administration. De frie bornholmske bønder, der så ofte er blevet rigt besunget, havde altså også forpligtelser overfor øvrigheden, og de har ikke fuldt ud - end ikke med det manglende hoveri - kunnet gå og passe sig selv. Bortset fra nogle arveretslige regler, har der ikke i praksis været forskel på en selvejerbonde og en vornedbonde, heller ikke før Om de bornholmske gårdes afgifter skal der generelt bemærkes: Siden den bornholmske opstand 1658 mod svenskerne var bornholmerne blevet privilegeret med skattelettelser. Den afgift, der efterhånden udviklede sig til at blive den væsentligste, var smørskatten. I jordebogen kan man se, hvordan visse gårde næsten udelukkende er pålignet smørskat. Leosgård, der var sat til 18 tønder hartkorn, havde ikke andre naturalieafgifter end smørret. 1 Yz tønde skulle gården årligt yde. De fleste andre gårde skulle dog udover smørskatten også yde kornskatter. Disse var for det meste byg, men havre ses også. I jordebogen kan man desuden læse, at nogle gårde havde fået deres naturalieafgifter afløst med en pengeydelse. At smør-og kornskatten blev afløst af kontanter, blev mere og mere almindeligt op gennem 1700-tallet. Beregningsgrundlaget for de skatter, gårdene var pålignet, var gårdenes hartkornsansættelser. For det øvrige Danmarks vedkommende blev hartkornsansættelsen før Christian V's matrikel 1688 udregnet på baggrund af gårdenes traditionelle landgildeydelser; men med Christian V's matrikel søgte man at udligne de skævheder, det gamle system indebar. Hartkornet blev nu udregnet efter en opmåling af jorden samt en vurdering af dens bonitet. De bornholmske gårde blev første gang sat i hartkorn i Grundlaget var her, som i det øvrige land, jordebogsafgiften. Da Bornholm imidlertid ikke blev omfattet af Christian V's matrikel, blev de gamle hartkornstakster stående indtil 1850, hvor en ny hartkornsansættelse trådte i kraft. At Bornholm stod udenfor det øvrige lands matrikuleringer, skabte en forskel mellem almindeligt dansk hartkorn og bornholmsk hartkorn. Hvor 5 1 h td. land normaljord blev sat til 1 tønde dansk hartkorn, kom 1 tønde bornholmsk hartkorn til at svare til 3 Yz td. land normaljord. Gårdmandsstanden tilhørte det bornholmske landbosamfunds øverste lag. In- 12

13 DET BORNHOLMSKE LANDBOSAMFUND l 1700-TALLET Fig. 2. Til venstre for porten indgang til karlekammer. Den bornholmske gård, Frilandsmuseet i Sorgenjrt. (Foto AHR ) denfor standen kunne der dog være stor forskel på fattig og rig. Som vi har set i afsnittet om gårdene, kunne nogle bønder gennem afgifter være i et afhængighedsforhold til andre mere velstående bønder. Det er imidlertid en forenkling af de faktiske forhold, hvis gårdmandsstandens sociale inddeling direkte overføres på de enkelte gårdkategorier med proprietærerne øverst og vornedbønderne nederst på den sociale rangstige. Især indenfor gruppen af selvejerbønder og vornedbønder er billedet mere nuanceret. Disse to grupper vil derfor i det følgende blive behandlet under et. Selv om den bornholmske bonde ikke var indlemmet i noget dyrkningsfællesskab, og derfor kunne tilrettelægge sin produktion som han villle, havde han alligevel sociale forpligtelser overfor de andre bønder i sognet. Som det senere vil blive beskrevet, krævede det bornholmske dyrkningssystem en hel del social fleksibilitet fra bøndernes side, hvis det skulle kunne fungere i praksis. Blandt andet derfor var bønderne indenfor hvert sogn, samt i visse købstæder, sammensluttede i såkaldte gildelaug. Der er for Bornholms vedkommende overleveret en del af disse gildelaugs vedtægter, hvilket gør det muligt at få et indblik i nogle af de sociale krav, bønderne stillede til hinanden. Det er ikke formålet i denne sammenhæng at give en skildring af 13

14 ANDERS HOLM RASMUSSEN det bornholmske gildesvæsen, men blot at fremdrage nogle få typiske træk fra vedtægterne. Et gennemgående punkt i næsten samtlige de overleverede vedtægter omhandler gærder og marker. I vedtægten for Rønne og Nexø byvang - to vedtægter, der næsten er enslydende - er hovedindholdet koncentreret om disse to forhold. Hvert år den 18. april skulle alle gærder i byvangen inspiceres, og for hvert misligholdt gærde skulle ejeren betale 1 mark i bøde. Ligeledes var det forbudt at pløje ind på andre folks marker, og de mange veje, som fandtes lagt på kryds og tværs over»godtfolks agre«, søgtes afskaffet på grund af de skadelige virkninger, færdslen havde på afgrøderne. Disse to punkters tilstedeværelse i så mange af vedtægterne tyder på, at netop indhegning og problemfri transport til og fra agrene var besværligt at få til at fungere. Ligeledes viser det, at bønderne var meget bevidst omkring deres private ejendomsret. På trods af at det for det meste er bonden, der fremhæves som den, der driver gården, indgik der selvfølgelig også arbejdskraft fra mange andre mennesker i gårdens produktion. Disse folk kommer bare sjældent til orde i kilderne. Det drejede sig først og fremmest om de øvrige medlemmer af gårdmandsfamilien. Kone og børn var i 1700-tallet en fuldstændig uundværlig arbejdskraft i produktionen. Dette ses blandt andet af, at en enke eller enkemand hurtigt giftede sig igen efter ægtefællens død. Kernefamilien var ikke bare et ideal for et rigtigt samliv; den var en nødvendighed, hvis man ville overleve, eller i det mindste forblive i sin stand. Ud over familiemedlemmer indgik der også arbejdskraft fra tjenestefolk i mange gårdes produktion. Antallet af tjenestefolk afhang af gårdens størrelse, og mange mindre gårde havde måske kun en vogterdreng eller lignende i arbejde. Tjenestefolkene er den gruppe i det bornholmske landbosamfund, der vanskeligst lader sig belyse. Disse mennesker har sjældent købt og solgt. De har ikke ejet andet end deres tøj, og kost og logi fik de, hvor de tjente (fig. 2). De har ikke udrettet noget, der har affødt papir, og derfor findes der kun få efterretninger om disse mennesker de steder, hvor historikerne normalt søger efter materiale. Bornholm oplevede i 1700-tallet en kraftig tilvækst i befolkningstallet. Som følge heraf blev 1700-tallet også det århundrede, hvor den bornholmske husmandsgruppe voksede frem. Mange husmandsfamilier fandt deres bopæl ved at indhegne et stykke af udmarken, hvorpå de byggede et hus og anlagde et mindre jordbrug. Udmarken var den generelle betegnelse for den del af Bornholm, der ikke var opdyrket. Indtagelsen af udmarken afstedkom mange problemer, som ikke mindst husmændene kom til at mærke. Det blev nemlig fra øvrighedens side hævdet - juridisk nok med rette - at udmarken tilhørte kongen. Andre husmænd anlagde deres hus på en bondegårds jord, det såkaldte fortov, og kom derved til at stå i et afgiftspligtigt afhængighedsforhold til gårdmanden. Husmandsfamilierne blev på denne måde en gruppe mennesker, der kom til at leve klemt mellem gårdmænd og statsøvrigheden. Et brev dateret 1773, som husmand Stephen Jochumsen fra Bodilsker afsendte til Rentekammeret i København, illustrerer dette forhold (fig. 3):»Jeg undertegnede fattige mand Stephen Jochumsen af Bodilsker sogn her på landet Bornholm, er højligst i dybeste underdanighed at andrage for Deres Excellence og samtlige høje herrer... «. Sådan indleder husmanden sit brev til kongen og hans embedsmænd. Hans Fig. 3. Stephen Jochumsens brev, skrevet for ham af en professionel skriver. Findes i Rentekammerets arkiv på Rigsarkivet, pakkenummer R.K. 361,62. (Foto AHR ) 14

15 DET BORNHOLMSKE LANDBOSAMFUND I 1700-TALLET 15

16 ANDERS HOLM RASMUSSEN problem er, at han indtil dato har boet på den 4. vornedgårds fortov, men nu»derfra af husbonden er bleven udsagt, og således med hustru og børn gjort husvild«. Det er derfor nu hans»underdanigst og ydmygste begæring«, at måtte få tilladelse til at opsætte et nyt hus på»hans Kongelige Majestæts udmark«udenfor den 18. selvejergårds fortov, samt at indlægge et mindre stykke jord til avlsbrug, sådan at familien ikke skulle blive»nødte til at gribe til betlerstaven«. Husmandens råb om hjælp blev hørt af de nådige københavnske herrer. Jorden blev bevilget og sat til et skålpund smør i årlig afgift. Dette brev viser sammen med flere andre lignende breve, at de husmænd, der kom til at bo på udmarksjordene, havde mere sikre forhold, end den husmand, der havde indfæstet sig på en gård. Selv om indtagelsen af udmarken var ulovlig, fik alle husmænd lov til at blive boende, da myndighederne ikke havde andre steder at placere dem. Indtagelsen af udmark var ikke alene et problem mellem husmændene og kronen. Det var i lige så høj grad et problem, der skabte interne stridigheder de bornholmske landbefolkningsgrupper imellem. Udmarken - der også omfattede Almindingen - havde fra gammel tid været anvendt af befolkningen til blandt andet lyngrivning. Lyngen var en af de vigtigste brændselskilder. Opdyrkningen af udmarken skabte således et dilemma. På den ene side var det en god ting at få opdyrket udmarken, da det skabte nye eksistensmuligheder for det voksende antal indbyggere. På den anden side blev lyngen trængt tilbage. Mulighederne for at anvende udmarken som alternativt græsningssted for kreaturer blev også formindskede. Langt den overvejende del af de breve og dokumenter, der er bevaret til i dag, og som omhandler bornholmske landboforhold i 1700-tallet, er fremkommet som følge af denne opdyrkning af udmarken: Husmænd, der ansøger kongen om lov til at indtage udmark for at opføre hus; gårdmænd, der ansøger om lov til at indta- ge udmark for at kunne rette deres gærder; gårdmænd, der skælder ud over husmænd, der har fået tildelt et stykke udmark, som gårdmanden følte sig historisk berettiget til at anvende osv. osv. Den store mængde klage- og bønskrifter af denne art viser, hvor vigtig en funktion udmarken havde i datidens bornholmske kulturlandskab. Stephen Jochumsen præsenterede sig selv som»jeg fattige mand«. Der er ingen grund til at betvivle karakteristikkens rigtighed. De husmandsbrug, der opstod i løbet af 1700-tallet, var kun små, og efter at afgifterne var betalt, og brødet kommet på bordet, har menneskene ikke haft noget nævneværdigt overskud, og de fleste har slet intet haft. Hvor meget Stephen Jochumsen og hans familie faktisk ejede er dog vanskeligt at svare på. Andre husmænd har i forbindelse med deres ansøgninger om udmarksindtagelse anført årsagen til deres behov, og disse årsager siger noget om bostedernes ringe størrelse. Husmand Mogens Mogensen fra Rutsker sogn anmodede om at måtte flytte sit gærde længere bort, eftersom de kreaturer, der gik på udmarken, kunne nå hans hus. Frederik Hansen fra Klemensker sogn anmodede om indtagelse af mere udmark, så han blev i stand til at holde en ko. Disse to eksempler fra 1773, og de er kun to blandt mange lignende, viser, hvor trængt mange husmænd har været. Det bornholmske landbosamfund i tallet var ligesom alle øvrige samfund på den tid strengt klassedelt. Gårdmænd, husmænd og tjenestefolk var de tre største befolkningsgrupper. Disse tre grupper har, når man medtager godsejerstanden, også været fremherskende i det almindelige danske landbosamfund. Der er dog i denne forbindelse særlig et forhold, der her adskiller Bornholm fra det øvrige land, og det er spørgsmålet om den sociale mobilitet. I det danske landbosamfund var der ikke ringe mulighed for såvel social op- som nedstigning. Det var ikke ualmindeligt, at 16

17 DET BORNHOLMSKE LANDBOSAMFUND I 1700-TALLET husmænd eller tjenestekarle overtog en ledig fæstegård, med de muligheder dette gav for en forbedret levestandard. Sådanne overtagelser kunne blandt andet komme på tale, fordi godsledelsen, i det daglige arbejde ofte med ridefogeden i spidsen, kendte almuebefolkningen på godset, og derfor ofte vidste, hvor man kunne finde en duelig tjenestekarl, der kunne overtage en ledig eller måske dårligt holdt fæstegård. Eller en fæstebondes søn kunne komme i lære på herregården, blive ridefoged og måske ende som godsejer. Det bornholmske landbosamfund var socialt meget mere fastlåst. Selvfølgelig var der mulighed for nedstigning. En gårdmand kunne gå fallit og hurtigt havne på samfundets bund. Men den, der befandt sig på bunden af samfundspyramiden, havde utroligt vanskeligt ved at forbedre sin status. Ville man have en gård, måtte man købe den til markedspris. Der var ingen godser, der kunne give henstand med indfæstningen, og med den ringe opsparing, tjenestefolk og måske især husmandsfamilierne havde, har det været umuligt at rejse den fornødne kapital. På Bornholm var der ingen genvej til en forbedret levestandard. Kulturlandskabet og landbrugsdriften Kilderne til beskrivelse af det bornholmske kulturlandskab og den bornholmske landbrugsdrift i 1700-tallet er umiddelbart mere tilgængelige, end når det drejer sig om de sociale forhold. For det første er man for Bornholms vedkommende i den heldige situation, at et af de bedste danske egnskort fra 1700-tallet - Hammers bornholmskort fra gør os i stand til at rekonstruere kulturlandskabet temmelig nøje. For det andet er amtmand J.C. Urnes»Ager Dyrkningens Behandling paa Bornholm«fra o blevet udgivet af Aage Rohmann i 1964, og J.P. Prahls»Agerdyrknings Catechismus Efter Bornholms Agerdyrknings-Maade«, som allerede er blevet nævnt, blev trykt i København i Begge disse skrifter beskæftiger sig indgående med den tekniske side af landbrugsdriften. Urne giver i tidens sprog følgende beskrivelse af kulturlandskabet:»her på Bornholm er i almindelighed ikkun ringe høbjærgning, hvilket til dels og meget kommer af landets indretning dermed, at hverken til købstæderne eller på bøjden (landet) er a parte indelukkede vange som skiftevis bruges andre steder, et år til at beså og holde fredet for kreature, og andre år igen til overdrev. Men her på landet ligge agrene i flæng, snart blive nogle besåede, snart andre liggende til hvile. Heste, kvæg, får, svin og øvrige kreature går fra indhøstet er, hen til hegning skal holdes, nemlig 1. maj eller Valborg dag over alt både de usåede, som og med rug besåede agre, samt engene, frit omkring, ja fårene endog længere indtil vårsæden er lagt.«en ager var betegnelsen for den mindste markenhed indenfor et vangebrug. Vangebruget var som tidligere nævnt den fremherskende dyrkningsmåde af landsbymarkerne på Sjælland og Fyn. Landsbymarken var de fleste steder inddelt i tre vange. Disse vange var igen inddelt i åse, som igen var inddelt i agre. Agren var således den markenhed, en honde havde ansvaret for, og bonden kunne have utallige agre rundt omkring i bymarken. Det var ikke ualmindeligt, at en enkelt gård havde over 100 agre fordelt i landsbymarken. Der var dog system i opbygningen, sådan at der i hver ås var ligeså mange agre, som der var gårde i landsbyen, og bønderne blev i fællesskab enige om, hvad der skulle dyrkes af afgrøder i de enkelte åse. Det er dette dyrkningssystem, Urne sammenligner det bornholmske med i ovenstående citat. Hvad han mener, når han skriver, at de bornholmske agre ligger i flæng, kan man få et indtryk af ved at se på Hammers kort, hvor agrene er indtegnet (fig. 4). Umiddelbart ser der ud til at være meget smukt system i markanlæggene, og det Urne mener, er heller ikke, at agrene ligger hulter til bulter. Han mener, at agrene er 17

18 ANDERS HOLM RASMUSSEN anlagt, hvor de bedst kan og med baggrund i personlige interesser uden nogen fælles koordinering. De agre, som tilhørte en bestemt gårdmand, blev dyrket, som denne gårdmand ønskede det, uden forudgående aftale med de øvrige bønder. Man havde altså ikke på Bornholm indrettet et system, hvor man gennem rådslagning bønderne imellem vedtog, hvilke arealer der skulle besås med byg, hvilke der skulle besås med rug, og hvilke der skulle henlægges til fælles overdrev og til græsning for kreaturerne. Den enkelte bonde»bestemmer sine jorders inddeling til mueligste fordel, efter jordens natur og beliggenhed«, som Prahl udtrykker det. Hvordan fungerede den bornholmske dyrkningsmåde så i praksis, og var det bornholmske dyrkningssystem mere eller mindre funktionsdygtigt end det danske? Både Urne og Prahl beskriver markrotationer, samt hvordan de enkelte afgrøder skal dyrkes, for at man kan opnå det bedste resultat; men de understreger til stadighed, at de kender andre bønder, der har deres egen foretrukne facon. Generelt blev jorden opdelt i to typer: bygjorden og havrejorden. Byggen var den kornsort, der blev regnet for mest værdifuld, mens havren var den mindst værdifulde. Bygjorden var da også den gode jord, som blev gødet og dyrket med rug, byg, ærter og vikker. Prahl beskriver en bygjords rotation, som den almindeligt tog sig ud, således: En ager i bygjorden skulle hvert sjette år have hvile og gødning. Brakåret skulle komme efter det år, hvor der havde været sået rug. Det vil sige, første år såede man rug, andet år lå agren brak. Herefter såede man tredje år byg, fjerde år ærter, femte år byg igen. Sjette år blev agren delt op i to dele, hvorefter den ene part blev sået med byg, den anden med vikker, hvorefter man begyndte forfra igen. Om havrejorden skriver Prahl, at man bør beså halvdelen og lade den anden halvdel ligge gold. Den enkelte bondegårds jord lå ikke samlet, som landbrugsjorden gør det i dag med markerne i umiddelbar nærhed af gården. Selvfølgelig befandt nogle af markerne sig i nærheden af gården, men der var også mange, der lå spredt rundt i landskabet længere væk. Når Prahl taler om bygjorden, skal dette derfor ikke opfattes som en samlet jordlod indenfor samme indhegning. Bygjorden såvel som havrejorden var summen af alle de mange agre, den enkelte gård havde rundt omkring, og det kunne være et stort problem, der krævede meget arbejde, alene at transportere sig derhen, hvor den ager, der skulle dyrkes, var placeret. Et andet problem, det bornholmske marksystem affødte, var spørgsmålet om afvanding. Prahl skriver:»vandets afløb befordres ved dybe furer, render og grøfter; men her mødes ofte den vanskelighed, at det er en nabos eller en anden mands jord, som enten skulle gøres rende igennem, eller hvor vandet skulle løbe over eller på, og som ej vil tillade samme at ske.«problemet opstår ifølge Prahl derved, at bønderne»som selvejere søge på den fordelagtigste måde at gøre sig jorden nyttig, så enhver retter sig efter sin egen fordel«. Der er ingen tvivl om, at det visse steder har været en fordel for bønderne, at de var herrer over deres egen jord. De, der har haft gode driftsbetingelser, det vil sige en stor del af deres jord samlet i umiddelbar nærhed af gården og ikke for mange lavtliggende jorder, har ikke været nødsaget til at tage hensyn til andre bønders krav. Det er interessant at se både Urnes og Prahls holdning til spørgsmålet om det bornholmske systems kvaliteter. På den ene side er de samstemmende enige om, at det er en fordel for bonden at være fri af fællesskabet og fri for diverse godsejerkrav. De skriver begge to, at den bornholmske bonde i særlig grad har mulighed for at høste optimalt, da der ikke påhviler ham pligter såsom hoveri o.lign. På den anden side oplever man gang på gang, at de i deres vurderinger ligefrem efterlyser et dyrkningsfællesskab. Udover den bemærkning om høbjærgnin- 18

19 DET BORNHOLMSKE LANDBOSAMFUND I 1700-TALLET Fig. 4. Blad fra Hammers kort. Bodilsker sogn med Paradisbakkerne. Foto af original i Det Kongelige Bibliotek. (Foto AHR ) gen, som Urne blev citeret for i begyndelsen af dette afsnit, skriver han ligeledes om efterårspløjningen, at den ikke er så effektiv på Bornholm som i det øvrige land. Efterårspløjningen havde til formål»at pløje stubbene ned om efterhøst, for at få jorden desto mørere vinteren over«. Men da bornholmerne ikke havde brakvange, hvorpå de kunne have kreaturerne gående, var de nødt til at lade dem gå på de jorder, der ellers burde have været pløjet ned. Generelt synes Urne at mene, at de manglende vange især gør det til et problem at få kreaturerne til at indgå i driften på en fornuftig måde. Hvis spørgsmålet, om det bornholmske landbosamfund i 1700-tallet fungerede bedre eller dårligere end det danske godssystem, skal besvares, kan det ikke blive med et enkelt»ja«eller»nej«. Det bornholmske system havde sine fordele såvel som ulemper, og det havde dyrkningsfællesskabet også. Generelt må det siges, at hvis det bornholmske landbrug i 1700-tallet skulle komme til at yde mere, end det gjorde, var reformer nødvendige på samme måde som i det øvrige land. På dette centrale punkt kom Bornholm nok til at stå noget i skyggen, netop fordi bønderne ikke indgik som en del af det danske godssystem. Det var jo på baggrund af dette system, landboreformerne blev udarbejdet. Det mest markante eksempel på konsekvensen af, at bornholmerne stod udenfor her, var måske udskiftningen. Mens man i det øvrige land i slutningen af 1700-tallet var godt igang med udskiftningen, hvorved hver enkelt gård fik sin jord samlet omkring sig, blev grundlaget for en bornholmsk udskiftning først 19

20 ANDERS HOLM RASMUSSEN lagt langt op i 1800-tallet. Den første matrikulering af den bornholmske jord fandt sted i 1840'erne. I det øvrige land begyndte man at matrikulere allerede i 1600-tallet, hvilket endte med Christian V's matrikel fra Den bornholmske bonde var ikke stavnsbunden efter samme juridiske princip som den oversøiske kollega. Han var ikke direkte undertrykket af nogen herremand, men til gengæld trykket ind i et socialt fastlåst samfund, ofte alene med sig selv og sin familie udenfor et fællesskab, der kunne mobilisere kamp for bedre vilkår, når en storbonde havde sat sig på en del af hans udkomme. Alligevel fungerede landbosamfundet på Bornholm, og produktionen var fuldt på højde med de øvrige landsdele. Befolkningstallet steg, og landbosamfundet udviklede sig imod en tilpasning til en ny tids krav. Kilder: Arkivalier i Rigsarkivet. Rentekammerets arkiv, 361 Bornholmske sager: Pakkenummer: 361,55 Jordebog over Bornholms Amt ,57 Breve og dokumenter vedrørende kommissionen af december angående udmarksjorderne på Bornholm. 361,58 Breve og dokumenter vedrørende kommissionen af september angående udmarksjorderne på Bornholm. 361,59 Jordebøger over den indtagne udmark på Bornholm , Dokumenter vedr. salg af kgl. gods på Bornholm, navnlig auktionen 1744 I. maj. 361, Indkomne sager fra Bornholm, navnlig vedrørende udmarksjorderne. 361,62 Ansøgninger fra Bornholms forskellige sogne angående udmarksjorders indtagelse ,63 Ca Sager vedr. udmarksjorderne på Bornholm. 361,64 Diverse sager vedr. navnlig kommissionen af 1738 til at undersøge forskellige forhold på Bornholm. 361, Dokumenter vedr. kommissionen af 1738 til at undersøge forskellige forhold på Bornholm. Arkivalier i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Bornholms amtsstuearkiv. Pakke11u111111e1. C. Matrikelvæsen 30 Hartkornsspecifikation Jordebøger 3 bd. Øster, Nørre, Sønder hrd. Ca Fortegnelse over udmarksjorder 2 bd. i en pakke. 1729, 1829 (?), D. Regnskabsvæsen 46 Hovedbøger over indkomne kendelser og fæstepenge Specifikation over betalte fæstepenge Specifikation over Bornholms gårde. F. Godsforvaltning Fæsteprotokoller Fæsteprotokoller (Findes på mikrofilm nr. M 13874ff.) Fæstebreve Afskrivningsbøger for landgilde. (Ordnet herredsvis.) 185 Landgilde og udmarkshavre efter forordning 16/ efter taxt , Trykte kilder H.J. Skovgaard: Kort Afbildning paa Bornholms Vedtægt om Adgangsret til Selveyergaarde (Kbh. 1771). J.C. Urne: Ager-Dyrkningens Behandling paa Bornholm (Udg. Kbh. 1964). J.P. Prahl: Agerdyrknings Catechismus efter Bornholms Agerdyrknings-Maade (Kbh. 1777). N. Grønbech: Noget om Landbruget paa Bornholm med Forslag til dets Forbedring (Kbh. 1815). 0. Andersen Borreby: Anviisning til den Practiske Agerdyrkning grundet paa egen Erfaring (Kbh. 1772). 20

21 Oldtidens landbrug, 4000 f.kr e.kr. Af Lars Jørgensen Stenalderen ( f.kr.) I det 5. årt. f.kr. bestod Bornholms befolkning af små grupper af jægere og fiskere. De var primært tilknyttet kystområderne, og i flere strandvolde har man fundet spor efter deres bopladser. Der er tale om efterladenskaber i form af flintøkser, flintpile og andre kasserede redskaber som simple knive og skrabere. I enkelte tilfælde er der også fundet knuste lerkar og madaffald (knogler, muslinger etc.). De centrale dele af Bornholm var tæt bevokset med egeskov, blandet med elm og lind. Skoven leverede vildt, primært vildsvin og hjort, og man indsamlede nødder og lignende spiselige frugter. Disse små jæger/fiskergrupper fandtes i slutningen af det 5. årt. f.kr. spredt over hele Syd1'.kaudiuavieu og beuævucs Ertebøllekulturen. Fund af fremmedartede stenøkser og særlige træk ved Ertebøllekeramikken viser, at jægerbefolkningen har haft kontakt til agerbrugsbefolkningerne syd for Øst~rs0~n Her havde man kendt til agerbrug de sidste 1000 år, og via disse kontakter blev kendskabet til agerbrug formidlet til Ertebøllekulturen. Ved byttehandel kom det første korn og husdyr som kvæg, får og svin til Skandinavien, herunder også Bornholm. Overgangen fra jæger/fiskersamfund til agerbrugssamfund, ca f.kr., havde ikke karakter af en voldsom ændring. Derimod ses der i løbet af de første år af det 4. årt. f.kr., hvorledes agerbruget kun langsomt optages af befolkningen. Man fortsætter med sit tidligere hovederhverv, jagt/fiskeri og indsamling, men agerbruget indtager med tiden en stadig voksende andel af økonomien. Med agerbruget ses nu en omlægning af bosættelsesmønstret. De kystbundne bopladser fra Ertebøllekulturen afløses nu af indlandsbosættelser på de lettere jorder, hvor en opdyrkning med de primitive redskaber var mindst arbejdskrævende. Der har sandsynligvis været tale om såkaldt svedjebrug, hvor et mindre skovområde blev ryddet for træer, hvorefter underskoven blev afbrændt. Herefter blev muldlaget løsnet, i begyndelsen måske med hakker af hjortetak eller træ, men allerede 3500 f.kr. synes ploven i form af den simple krogard være anvendt (fig. 2a). Denne plovtype har ikke vendt jorden, men ved pløjning på kryds og tværs kunne den løsne jorden så meget, at såning var mulig. Under høje finder man bevaret de karakteristiske ardspor, og de tidligste er netop fra ca f.kr. Vi har kendskab til de første kornarter via aftryk i stenalderens lerkar og fund af forkullede korn i affaldsgruber på bopladserne. Fra Vallensgård og Øster Krusegård har man gjort fund af kornaftryk i bondestenalderens lerkar. Der var tale om primitive hvedearter som enkorn og emmer, samt en mindre del nøgen byg. Alle er kornarter, der har deres oprindelse i den Nære Orient, hvor man påbegyndte korndyrkning allerede i det 8. årtusinde f.kr. Også de bornholmske moser vidner om agerbrugets indførelse. I Græssøens tørvelag i Almindingen ses, hvorledes blomsterstøv (pollen) fra korn dukker op i lag fra f.kr. Også den dyrkede marks følgeplanter, f.eks. bredbladet vejbred, ses samtidig med de første kornpollen i moserne. De første kornmarker var ganske små, og meget tyder på, de blev dyrket gennem en længere årrække, inden jorden var udpint. Herefter blev marken opgivet og et nyt skovområde ryddet for skov og en mark anlagt. Kornhøsten foregik med enkle kornsegl 21

22 LARS JØRGENSEN a b c Fig. 1. Eksempler på kornsegl fra oldtiden, a: flækkesegl fra tidlig bondestensalder, f Kr., b: kornsegl fra sen bondestenalder og ældre bronzealder, fkr., c: seglblad af bronze fra Kras Mose, yngre bronzealder, f Kr. Segl med jernblad fra ældre jernalder, e.kr. bestående af et træskaft, hvori var indsat skarpe flinteflækker som ægge (fig. la). På bopladserne finder vi disse seglflækker med deres karakteristiske skinnende overflade, som skyldes de kiselholdige kornstrå. Introduktionen af kornavl betød, at der nu fandtes en ny føderessource - et forhold der sandsynligvis har medført en befolkningstilvækst. Denne tilvækst betød igen, at stadig større limciomri\cier miitte 11cilægges til marker og agerbruget intensiveres. Gradvist må man opgive de ældre jægererhverv og koncentrere sig omkring landbruget. Agerbruget var stadig svedjebrug, men de større arealer der opgives efter jordens udpining, skaber nu grundlag for dannelsen af de første overdrevsområder. Alt tyder dog på, at disse relativt hurtigt atter blev dækket med skov - endnu var presset på jorden ikke så hårdt, at permanente overdrev kunne dannes. Først ca f.kr. ses permanente overdrev. Kornarterne udgøres nu primært af nøgen byg og en mindre del af emmer, enkorn og almindelig hvede. Som noget nyt ses nu også hirse. Fra en affaldsgrube ved Nørre Sandegård i Østerlars har vi et indtryk af kornsammensætningen under stridsøksekulturen. Her fandtes ca. 60% byg og 40% hvedearter. d Desuden fandtes der hirse og indsamlede vildæbler, som var blevet flækket og tørret. De første husdyr dukkede op samtidig med kornavlen. Der var tale om kvæg, svin og får. De var alle indførte, men specielt svinet blander sig med de lokale vildsvin. Kvægets stamfader var uroksen, et stort dyr, hvor tyren kunne veje op mod 1 tons og med en skulderhøjde på op mod 2 m. Stenalderkvægets nære slægtskab med uroksen ses da også i deres størrelse, idet knoglefund viser, <ler var lale om slore dyr og klart større end de senere dværgformer fra jern- og middelalderen. Stenalderens svin kan måske bedst beskrives som en mellemform til vore dages svin og vildsvin. De første husdyr blev for en stor dels vedkommende løvfodret, specielt elm var velegnet. I denne forbindelse er det interessant, at vi fra moserne har bevis for et markant fald i elmepollen samtidig med agerbrugets indførelse. Man tolker dette fald i elmens pollenproduktion som udtryk for løvfodring med elm, idet afløvningen forhindrede pollenproduktionen. Denne løvfodring ophørte efterhånden, og man lod nu kvæget være fritgående. De store permanente overdrevsområder, som blev shtht ca f.kr., er uden tvivl blevet opretholdt af fritgående kvæg. Samtidig ses de første tegn på en mindskning i dyrenes størrelse - et resultat af ændringen til fritgående kvæghold. Bronzealderen ( f.kr.) Under den ældre bronzealder, f.kr., ses en videreførelse af det landbrug, der var etableret under den sene del af stenalderen. Der er stadig tale om svedjebrug og store overdrevsområder. Sandsynligvis er en stadig større del blevet inddraget til opdyrkning. Kornarterne er stort set de samme, men nøgen byg er klart dominerende og har afløst emmer som den førende kornart. Dette er muligvis et resultat af en klimaændring, idet byg er mere hårdfør end hvedearterne. Under bronzealderen bliver avneklædt byg også almindelig, mens 22

23 OLDTIDENS LANDBRUG, 4000 f.kr e.kr. den kun optrådte sporadisk i yngre stenalder. Også hirse ses oftere, og for første gang optræder havre. Andre dyrkede eller indsamlede afgrøder er hvidmelet gåsefod, pileurt, sæd-dodder, ærter og hestebønne. Fra det øvrige Danmark har vi nu de ældste sikre fund af plove i form af den tidligere omtalte krogard og den mere udviklede bueard (fig. 2b). I modsætning til krogarden har buearden et påmonteret skær af hårdt træ. Ved høsten anvendtes kornsegl, i begyndelsen med en indsat æg af flint (fig. 1 b) - en type, der dukkede op i slutningen af yngre stenalder. Denne type fortsætter langt op i bronzealderen. Det nye metal, bronzen, fandt dog også anvendelse i landbruget, og specielt i yngre bronzealder støbte man metalsegl med svungen æg (fig. le). I Kras Mose i Klemensker er der fundet 3 ofrede bronzesegl af denne type. Desværre er fund af denne type sjældne, sandsynligvis fordi opslidte hronzeredskaber blev omsmeltet til nye redskaber. Fig. 3. Fossilt marksystem fra Blemmelyng med digevoldinger. Sandsynligvis fra 500 e.kr.-0. Anlæggel~en af disse permanente marker omkring 500 e.kr. viser, at man nu gøder markerne. (Efter V. Nielsen 1984, omtegnet.) Husdyrene er de samme som under yngre stenalder, men en nyhed er hesten, som dog muligvis dukker op omkring 2800 f.kr. Det er dog først fra bronzealderen, man har sikre fund af tamhest. Mindskningen i husdyrenes størrelse, som allerede begyndte i sh1tninef'n ;:if stf'n;:ilrlf'rf'n, fort~ætter under bronzealderen, kvæget er klart mindre dyr end under den tidlige bondestenalder. Fig. 2. Oldtidens plovtyper. a: krogard (3500 j.kr.-800 e.kr.), b: bueard (ca. 1500j.Kr.-JOOO e.kr.), c: hjulplov fra vikingetiden med muldfjæl af jern. Jernalderen (500 f.kr e.kr.) Allerede fra yngre bronzealder, ca f.kr" kendes der spredte fund af oldtidsmarker på Bornholm. Fra den tidlige jernalder kendes der imidlertid et stort antal bevarede oldtidsagre, og det er klart, at svedjebruget nu var afløst af permanente marker. I flere af øens skove kan disse fossile marksystemer ses idag. På op imod 100 lokaliteter er spor efter dem blevet påvist. Fra Blemmelyng ved Rønne kendes der et meget omfattende marksystem (fig. 3). Markerne var relativt små, eks. 50 x 100 m, og omgivet af lave diger af stenene fra markrydningen. Det forhold, at markerne nu også anlægges i de udprægede marginaljordsområder, eks. Blemmelyng, tyder på, en meget stor del af Bornholm må have været opdyrket omkring 500 f.kr.-0, hvorfra 23

24 LARS JØRGENSEN : boplads, gravplads /grav, skattefuna, våbenoffer. : løsfund (ædelmetal, fibel, perle, etc.) : sand, lerbl. sand N 11 / : sandbl. ler 1111/ : lerjord /11/1/I : svær lerjord : hu111u; D : skov, by m.v KM I Fig. 4. Landbrugsjordens bonitering og fordelingen af fundlokaliteterne fra e.kr. Bemærk placeringen af flere lokaliteter på de svære lerjorder i Øster herred (Østerlars-lbsker). I de øvrige dele af øen synes disse jorder være undgået. 24

25 OLDTIDENS LANDBRUG, 4000 f.kr e.kr. hovedparten af disse marksystemer stammer. Mange af kornarterne var de samme som under bronzealderen, men i perioden fra e.kr. afløses nøgen byg helt af avneklædt byg. Mange af de gamle kornarter forsvinder i løbet af ældre jernalder, tiden op til 400 e.kr. Det gælder således hvedearterne 'enkorn, emmer og spelt. Til gengæld ses rug for første gang, i begyndelsen sikkert som ukrudt, men i vikingetiden ( e.kr.) dyrkes den helt klart. En anden vigtig jernalderplante er hør, som nu dyrkes for tavernes skyld og efterfølgende fremstilling af hørklæde. På jernalderbopladserne Dalshøj og Sorte Muld i lbsker er der gjort fund af forkullet korn. Specielt fundet fra Dalshøj er spændende, idet der herfra stammer et af de største danske fund af forhistorisk korn. I et hus fra det 1. årh. e.kr. fandtes der over 30 liter forkullet korn, som under en brand i huset må være styrtet ned fra kornloftet. Hovedparten af kornet bestod af avneklædt byg, mens en mindre del var emmer, nøgen byg, flyvehavre og alm. havre. Korntyper som alm. hvede (brødhvede) og rug fandtes slet ikke i Dalshøjgården. Kornfundet fra Sorte Mulcf er meget mindre end Dalshøj. Det blev gjort i et hus fra ca. 500 e.kr., altså 400 år yngre end Dalshøj. Den almindeligste kornart var stadig avneklædt byg, men de gamle typer som nøgen byg og emmer var nu forsvundet, og i stedet fandtes der nye typer som alm. hvede og rug. De to kornfund fra Dalshøj og Sorte Muld viser tydeligt, hvorledes de gamle korntyper, nøgen byg og emmer, afløses af alm. hvede og rug. De gammelkendte landbrugsredskaber som krog- og bueard anvendes under hele jernalderen. Ved vikingetidens start introduceres desuden den kraftigere hjulplov (fig. 2c). Fra det øvrige Danmark er der desuden tegn på, at højryggede agre allerede anlægges under vikingetiden - et sikkert tegn på at hjulploven med muldfjæl er dukket op. Hermed kan bonden for første gang vende pløjejorden, noget de gamle arder ikke var i stand til. Høstredskaberne forsynes nu med skær af jern (fig. ld), og nye former som kort-og!angle ses allerede i den ældre jernalder. I flere bornholmske grave fra perioden e.kr. er der fundet lange leblade af jern, eks. Slusegård. Tilsynekomsten af leen og træriver viser, at høslet nu er en vigtig del i forbindelse med indsamling af vinterfoder til de opstaldede dyr. Husdyrene er de samme som under bronzealderen, men kvæg og svin har nu næsten dværgagtige størrelser. Et helt nyt husdyr er dog hønen, som dukker op e.kr. Hele spektret af jernalderens husdyr er fundet på de store bopladser Dalshøj og Sorte Muld i lbsker. Under jernalderen sker der muligvis også en opdeling af Bornholm i korn- og kvægproducerende områder. De lettere jorder, specielt på Sydbornholm, har været særligt egnede til korndyrkning, hvorimod græsningsområderne har været specielt beskedne. Derimod har de store områder med svære lerjorder i Øster herred rummet udstrakte engområder med fine græsningsmuligheder og stort høslet (fig. 4). I dag er disse engområder bortdrænede, men det er muligt via gammelt kortmateriale fra tallet at rekonstruere deres oprindelige udstrækning. Vi kan konstatere, at kun 50/o af de oprindelige arealer er bevaret i dag. T Gudhjem-Østerlars området har der under jernalderen været et udstrakt system af engområder i et 2 km bredt bælte langs kysten (fig. 5) Ind imellem disse enge placerede jernalderbefolkningen sine bopladser på de tørre områder. Bopladsernes nære tilknytning til vådområderne viser, at kvægholdet har indtaget en central placering i økonomien. Dette afspejles også af de store mængder kvægknogler på bopladser som Sorte Muld, hvor svin og får kun indtager en sekundær position. Mange fiskeknogler, især fra sild, viser dog, man ikke udelukkende har ernæret sig ved landbrug. Udviklingen i oldtidens landbrug viser, 25

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005 Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage En landskabshistorisk undersøgelse af Signe Trolle Gronemann INDLEDNING...3 INTRODUKTION

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Il. RÆKKE - 2. BIND RØNNE 1966 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI INDHOLD Vald. M. Mikkelsen Bornholms natur, beboere og naturfredning

Læs mere

Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 Til alles bedste?

Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 Til alles bedste? Christina Franck Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 Til alles bedste? Når historikerne beskriver dansk landbrug efter 1770, er sigtet næsten altid at undersøge de mange bønder, som overgik fra

Læs mere

HYLLESTED SKOVGAARDE

HYLLESTED SKOVGAARDE Side 1 af 109 Ove Højfeldt Lund HYLLESTED SKOVGAARDE Om en landsby i 1930erne, meget før og lidt efter Side 2 af 109 Side 3 af 109 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Afsnit I: Schougaardene Oprindelse Schougaardene

Læs mere

Nejede. NoMus 25. Ole Blaakilde og Finn Erik Kramer

Nejede. NoMus 25. Ole Blaakilde og Finn Erik Kramer NoMus 25 Nejede Ole Blaakilde og Finn Erik Kramer Landsbyen Nejede ligger smukt i et bakket landskab ved østsiden af Arresø. Landsbyen ligger omtrent midt på sine jorder knapt 1 km fra søen. Den grænser

Læs mere

Begrebet landmand og det danske landbrugs moderniseringsproces

Begrebet landmand og det danske landbrugs moderniseringsproces Begrebet landmand og det danske landbrugs moderniseringsproces Peter Henningsen Fortid og Nutid december 2001, s. En nærlæsning af det 18. og 19. århundredes litteratur om det danske landbosamfund afslører,

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere

Fortid og Nutid. 1999 3 Oktober Side 169-256

Fortid og Nutid. 1999 3 Oktober Side 169-256 Fortid og Nutid 1999 3 Oktober Side 169-256 Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd og fra

Læs mere

Hasseris Å. En kulturhistorisk vandring langs åen fra præstegårdshaven i Øster Hornum til Ny Mølle i Aalborg. Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensen

Hasseris Å. En kulturhistorisk vandring langs åen fra præstegårdshaven i Øster Hornum til Ny Mølle i Aalborg. Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensen Hasseris Å En kulturhistorisk vandring langs åen fra præstegårdshaven i Øster Hornum til Ny Mølle i Aalborg Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensen 2008 Hasserisstuerne Hasseris Å en kulturhistorisk vandring

Læs mere

Skovenes udbredelse før landboreformerne

Skovenes udbredelse før landboreformerne Peder Dam Skovenes udbredelse før landboreformerne Skovene blev og bliver generelt stadigt opfattet som en positiv landskabstype der var mangel på skov og tømmer i Danmark efter middelalderen, og forfattere

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002 Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion Temagennemgang 2002 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Landbrugets Bygninger 1850-1940. Introduktion. Temagennemgang 2002 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid

En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen Geografispeciale Roskilde

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1 Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«Af Erik A. Jarrum og Søren Frandsen Tisvildeleje var sandsynligvis oprindeligt et dobbeltfiskeleje. Udover navnet Saltboleje, der første gang omtales 1560,

Læs mere

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 AF CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN Efter nogle år, hvor virksomheder og privatpersoner med ringe

Læs mere

Strandengenes kulturhistorie og udnyttelse. Kapitel 3:

Strandengenes kulturhistorie og udnyttelse. Kapitel 3: Kapitel 3: Strandengenes kulturhistorie og udnyttelse Strandengene i ældre e tid Dette kapitel handler om de måder, man har brugt strandengene på igennem de sidste ca. 7000 år, og om nogle af de spor,

Læs mere

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Se udstillingen om: Voksnes arbejdsliv, boligforhold, fritidsfornøjelser m.m. D. 6/9 24/9 2004 Galleriet Gladsaxe Hovedbibliotek Søborg Hovedgade 220, 1. sal Arrangør:

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

Kompendium i samtidshistorie Danmark 1870-1900

Kompendium i samtidshistorie Danmark 1870-1900 Kompendium i samtidshistorie Danmark 1870-1900 En by i kraftig vækst. Voldene nedrives 1871-73 ved Nørreport. Bemærk broen over voldgraven med den voldsomme trafik med hestevogne og sporvogn, hestetrukken

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

NORDISK BYGD. Nr 17: Bornholm Kulturlandskab og udvikling. Nordisk Kulturlandskabs Forbund

NORDISK BYGD. Nr 17: Bornholm Kulturlandskab og udvikling. Nordisk Kulturlandskabs Forbund NORDISK BYGD Nr 17: Bornholm Kulturlandskab og udvikling Nordisk Kulturlandskabs Forbund OBS: Ved søgning af bestemte sider på nettet via Adobe reader lægges 2 cifre til sidetallet i indholdsfortegnelse

Læs mere

Fuglslev En by og dens historie. Af Aksel Rousing

Fuglslev En by og dens historie. Af Aksel Rousing Fuglslev En by og dens historie Af Aksel Rousing Det Historiske Udgiverværksted i Grenaa 2006 Indhold Forord I. Fortiden II. Kirken og skolen III. Byens gårde De gamle overleveringer Fuglslev Stenalder

Læs mere

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk... Landsbyhåndbogen Indholdsfortegnelse Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3 Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4 Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...5 Kap. 4 Erhvervslivet

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 3-2010

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 3-2010 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 3-2010 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2010 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2010 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.slaegtogdata.dk

Læs mere

Forord. Blandt de mange begivenheder, der tilsammen

Forord. Blandt de mange begivenheder, der tilsammen Forord Af redaktør Marie Bach Blandt de mange begivenheder, der tilsammen dannede mosaikken i det sydsjællandske museumsbillede 2003, er der særlig grund til at fremhæve én, nemlig sammenlægningen af Køng

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere