Om arvefæste og landboreformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om arvefæste og landboreformer"

Transkript

1 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter med arvefæstebreve, skøder mv. skal denne artikel beskrive hvorledes arvefæsteordningen fik indflydelse på ejerforholdene i bøndergårde på Solrødegnen. I midten af 1700-tallet var dansk landbrug nået sit laveste niveau siden Middelalderen. På vor egn var alle bønder simple fæstere under herregårde og andre fjerne ejere, og bønderne var tynget af store landgildeydelser, stavnsbånd og hoveri samtidig med, at de ikke havde nogen ret til at lade gården gå videre til næste generation. Ejeren kunne uden videre bortdømme en bonde fæstet og lade gården gå videre til en anden fæster. Alle disse forhold ødelagde naturligvis bondens motivation til at vedligeholde bygninger og dyrke jorden effektivt. Landbrug ved hjælp af fæstegårde var blevet en dårlig forretning for ejerne, og de fornuftigste i godsejerkredse begynder o at diskutere de nødvendige reformer. De største problemer for et effektivt landbrug skyldtes: - hoveriet, som beslaglagde en for stor del af bøndernes kræfter og arbejdstid - de ret store afgifter (indfæstning og landgilde) som belastede bøndernes økonomi - den helt ineffektive fællesdrift, hvor bøndernes jord lå spredt på mange små stykker jord, og som bevirkede at en aktiv bonde måtte vente på sine byfæller for at dyrke sin jord - de helt usikre ejerforhold, der skyldtes at en bonde ikke kunne lade sin gård gå videre i slægten - stavnsbåndet, der bandt en ung karl til sin hjemegn og det gods, der ejede jorden Det er kendt, at der kom en større reform i 1788, hvor stavnsbåndet blev ophævet, og hvor der forberedtes at udskifte jorden, så gårdene fik deres jord samlet. Der lagdes endvidere op til at bønder, der kunne samle kapital, kunne købe deres gård til selveje. Som det allerførste tilløb til reformer, begyndte man i 1767 på Bernstorff Gods at indføre arvefæste for godsets bønder, og samme år gjorde Københavns Magistrat - der via Bidstrup Gods ejede mange gårde ud over Sjælland - det samme. Dette kom alle bønder i Solrød og enkelte i de øvrige 4 landsbyer til gode. Bidstrup Gods ved Roskilde (tidligere Roskilde bispegård) blev i 1660 af Frederik III skænket til byen København som tak for borgernes udholdenhed under den lange svenske belejring. Magistraten havde til huse i dette gamle rådhus, som Chr. IV ombyggede. De øvrige reformer tog fart efter 1788, og i vore 5 landsbyer kom der gang i udskiftningen og sammenlægningen af bøndernes jord. Da en del gårde måtte flytte ud på markerne, skete der en markant ændring af landskabet, som med alle gårde liggende i landsbyerne havde været uændret i mange århundreder.

2 Det var godserne, der jo stadig ejede jorden, der fik gang i udskiftningen. Her er et eksempel fra Karlstrup, hvor gårdenes jordstykker kom til at se sådan ud: Lodderne i mosen og langs stranden blev her fællesarealer for husmændene og fælles græsningsarealer. Også Københavns Universitet og Vallø Gods indførte løbende i starten af 1800-tallet arvefæste på de gårde, de ejede i landsbyerne Jersie og Kirke Skensved. Her er et arvefæstebrev fra 1816 for Malesgård i Jersie under Universitetet: Vi ser, at der er tale om en gård på 73 tdr. land af landets bedste jord med bonitet 24. I landgilde skal betales 11 tdr. og 6 skp. af henholdsvis rug, byg og havre og i penge 2 Rigsdaler og 2 Mark. Da det er Universitetet, der er ejer, skal der ikke betales hoveripenge, som der skal for en god del af andre samtidige arvefæstekontrakter. I arvefæstebreve fra andre godser kan vi imidlertid læse, at mange forhold fra den undertrykte bondes tid har overlevet. Der er stadig tale om hoveriforpligtelse, kørsel og vejarbejde, men afstandene gør, at disse ydelser betales i penge sammen med landgilden til godset. Endvidere skal bonden stadig vise Herskabet vedbørlig Lydighed og denne bestemmelse fra Christian II s landlov i 1521 består uændret langt op i 1800-tallet.

3 Vi læser også, at der er en yderligere fordel ved arvefæsteordningen, idet der nu gives fæsteren mulighed for at dele sin gård eller udstykke dele af den. En klar fordel, hvis gården skal blive i familiens eje. Der udstedes arvefæstebreve til helt op omkring 1860, og et enkelt gods, Vallø har arvefæsteordninger helt til Godset Gammel Køgegård, der ejer alle gårde i Karlstrup indfører ikke arvefæste, men bønderne her er simple fæstere, indtil selvejet slår igennem omkring Et gods som Giesegård, der havde gårde i Jersie, udsteder heller ikke arvefæstebreve. Et fæstebrev fra Giesegård for en større gård (Frihedstoft i Jersie) i simpelt fæste i 1822 viser en landgildeydelse på 5 Rbd og 81 Sk i Sølv, 5 Skp Havre, 7 Mk og 3 Sk Sølv i småredselspenge og 10 Rbd i Sølv i hoveripenge. Fæstebrevet fastslår endvidere, at gården ikke må deles, og at fæsteren skal vise mig og min Fuldmægtig tilbørlig Ære og Lydighed, alt under Fæstes Forbrydelse! Han kan altså smides ud af gården! Det er ikke nemt at sammenligne disse ydelser med de ovenfor nævnte ydelser for Malesgård, men hoveripengene og truslen om tab af fæstet er bemærkelsesværdige. Umiddelbart ser det ikke ud til, at det simple fæste ellers har betydet større ydelser. Hvordan gik det med landboreformerne fra 1788? Landøkonomen S. Sterm udgav i 1836 altså ca. 50 år efter sin Beskrivelse over Kjøbenhavns Amt, hvor han nøje beskriver tilstandene i alle amtets sogne. En gennemgang af denne beskrivelse giver et indtryk af, om reformerne har virket og om der er indført selveje eller arvefæste i vore landsbyer: I Karlstrup hvor alle gårde, huse, kroen og møllerne tilførte Gammel Køgegård, var hele byen stadig i simpelt fæste og gårdene blev først købt til selveje omkring Om godset ikke ville sælge, eller om der trods alt var så store fordele ved fæsteordningen, at bønderne ikke ville købe, vides ikke. Gammel Køgegård I Solrød var det lige så enkelt. Alle huse og gårde tilhørte Bistrup Gods, dvs. Københavns Magistrat, der havde været fremskridtsvenligt og indført arvefæste allerede i Her i 1836 var der ikke købt en eneste gård til selveje, så arvefæstet bestod uændret. Vi ved, at Bistrup gjorde sig store anstrengelser for at få solgt sit jordegods ud over Sjælland, men arvefæsteordningen var åbenbart så fordelagtig, at bønderne først købte til selveje fra omkring Bidstrup gods ved Roskilde (Reesen Danske Atlas 1677) I Sterms beskrivelse ser det straks mere broget ud for forholdene i de øvrige landsbyer. Da han besøgte byerne i 1836 kunne han konstatere, at ejerforholdene var vidt forskellige fra gård til gård i landsbyerne:

4 I Havdrup tilhørte 7 gårde Benzonseje (nuværende Risbyholm) og disse gårde var købt til selveje allerede i Om godset manglede penge og gerne ville sælge, eller om bønderne, der havde måttet yde direkte hoveri på dette nærliggende gods, ville slippe for dette påtvungne arbejde, vides ikke. En enkelt gård er købt til selveje fra Svenstrup i gårde havde stadig arvefæste under Bistrup og blev først købt til selveje efter Benzonseje (Risbyholm) Ejerforholdene i 1836 var vidt forskellige i Kirke Skensved, hvor der var mange ejere: Halvdelen af gårdene tilhørte tidligere Benzonseje, men er nu selvejergårde som i Havdrup. 2 gårde, der tilhører Bistrup og Københavns Universitet har arvefæste. 6 gårde, der tilhører Vallø og Universitetet er i simpelt fæste. Et meget broget billede. Billedet var ikke mindre broget i Jersie i 1836, hvor ejerkredsen omfattede Vartov Hospital, Københavns Universitets bogtrykker (5 gårde), Roskilde Domkirke, Gl. Køgegård, Giesegård, Gunderslevholm, Bidstrup (5 gårde) og en assessor Smidth. 6 gårde var i selveje, medens arvefæste var oprettet for Bistrups gårde og de fleste af Universitetets og Domkirkens gårde. 8 gårde er stadig i simpelt fæste og 1 gård er i privat eje af en borger i København. På dette kort fra 1767 (Pontoppidans Danske Atlas) ses markeret de godser, der ejede gårde og huse i vore 5 landsbyer. Det ses, at der var store afstande fra godserne til landsbyerne. Derfor var det kun muligt at yde direkte hoveri på Gl. Køgegård og Benzonseje. Til de øvrige godser måtte bønderne betale sig fra denne forpligtelse.

5 Af udstykningskort for alle landsbyerne i Sterms beskrivelse fra 1836 fremgår det klart, at selve udskiftningen, der fandt sted omkring år i alle landsbyerne, var en succes. Hans beskrivelse af dyrkningsmetoder og hans vurdering af landbrugets kvalitet og udbytte viser, at der er sket rigtig meget siden midten af 1700-tallet, og at reformerne har virket og udviklet landbruget, og at en vel aflagt og standsbevidst gårdmandsstand er blevet skabt. Der er svært at se, hvor stor effekt arvefæsteordninger har haft i denne proces, men da det var det første tiltag i 1767, som satte gang i processen 20 år før de egentlige landboreformer, og da den indeholdt åbenbare fordele i forhold til simpelt fæste, må vi tro, at den hjalp til i udviklingen af det landbrug, der i de næste 150 år skulle blive et bærende erhverv i landet. Den sene overgang til selveje for gårde i både arvefæste og simpelt fæste, kunne tyde på at den undertrykkelse og udnyttelse af bønderne, der prægede forholdene til og med 1700-tallet, var slut. De bønder, der allerede i 1800-tallets første halvdel fik indflydelse og fik sæde i fattigkommissioner, skolekommissioner og fra 1842 i sogneforstanderskaberne, blev givetvis ikke behandlet som i tidligere tider af godsejerne, selv om deres gård var i simpelt fæste eller arvefæste. Den forbedrede skolegang efter 1814-loven og retten til at stemme med det indførte demokrati efter 1849-grundloven, har naturligvis også fremmet bøndernes selvstændighedsfølelse. Vallø slot. Fra Pontoppidans Danske Atlas [1767]. Denne artikel har udelukkende fokuseret på gårdmandsstanden og dens vilkår. Men vi må ikke glemme, at godt og vel halvdelen af befolkningen på landet var uden for den egentlige gårdmandsstand, og levede som landhåndværkere, husmænd og tjenestefolk, enten med en lille jordlod eller helt jordløse og med jordlod og hus i fæste. Disse folk fik ikke megen del i landboreformerne, og mange historikere påstår, at de fik det værre. De mistede f.eks. græsningsmulighederne for deres ene ko eller ged, da de fælles græsningsarealer ved udskiftningen blev fordelt mellem gårdene. I vore landsbyer blev der dog ved udskiftningen også lagt jordstykker ud til husmændene, og tidligere jordløse fik også lidt jord. Men dog ikke så meget jord, at en familie kunne leve af det. Det skulle stadig være sådan, at husmændene skulle være til rådighed som arbejdskraft for gårdene, for at de kunne opretholde en tålelig tilværelse. Da man skulle have både jord og formue for at have stemmeret til både Rigsdag og lokale råd, fik husmændene ingen indflydelse på beslutningerne hverken på landsplan eller lokalt.

6 Først med jordlovene i 1919 og lov om udstykning i 1921 blev der lagt jord ud til husmandsbrug ved inddragelse af herregårdsjord og præstegårdsjord. Herved oprettedes husmandsbrug i en størrelse, så en nøjsom familie kunne leve af det. De allerfattigste, de gamle, staklerne og indsidderne fik kun nødtørftig hjælp fra de midler som fattigkommissionerne bevilgede efter fattiglovene fra 1802, og bønderne i de senere sogneråd ruttede heller ikke med midlerne til fattighjælp. Kildehenvisninger: S. Sterm : Beskrivelse over Kjøbenhavns Amt [1836] Fridlev Strubbeltrang: Det danske Landbosamfund [1978] Havdrup- Solrød sognebog [1949] Karlstrup sogn af V. Mortensen. Årbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt [1951] Fred. Vedsø: Hvorfra vi kom [1953] Arvefæstebreve fra Solrød Kommunes Lokalarkiv Pontoppidans Danske Atlas [1767] Artikel: Hvem ejede landsbyerne (Medlemsblad for Solrød lokalhistoriske Forening ) Jens Engberg: Det Daglige Brød [2011] Reesen Danske Atlas [1677]

Sådan kan beskrivelsen af en enkelt husstand se ud i folketællingen. Her tællingen fra 1801. Vi er i Solrød sogn og

Sådan kan beskrivelsen af en enkelt husstand se ud i folketællingen. Her tællingen fra 1801. Vi er i Solrød sogn og Side 1 af 9 Sognenes folk Siden 1800 af Kurt Hartvig Petersen Vi kan starte med et af de mest kendte billeder fra Danmarkshistorien, billedet af bønderne, der i vinteren 1840 bærer kong Frederik den Sjette

Læs mere

Stationsbyen på Ulvemosen

Stationsbyen på Ulvemosen Stationsbyen på Ulvemosen Den nye bys første år 1800-1920 Af Bent Hartvig Petersen 23. april 2013 Med denne artikel skal skildres, hvorledes en mindre stationsby på Sjælland opstod og ændrede en hidtidig

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

Boslod Det, hver ægtefælle tillægges ved bodelingen. Debitor Den, der låner pengene.

Boslod Det, hver ægtefælle tillægges ved bodelingen. Debitor Den, der låner pengene. Adkomst Den ret til ejendommen, som ejeren har, fordi han har gjort udlæg i ejendommen p.gr.a. pant, arvet eller købt ejendommen. Afbygger Betegnelse for en jordbruger eller -ejer, der har fået tidligt

Læs mere

Pionererne på Bubbel Mark

Pionererne på Bubbel Mark Pionererne på Bubbel Mark Af Thomas Norskov Kristensen, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune Luftfoto over Bubbel Mark, 2009. I de markerede områder ses husmandsbrugene, som i 1927 blev udstykket fra

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

2. ny bygning, foto fra 1957 Og, lige fra min barndom har jeg hørt: Nu skal banen elektrificeres!

2. ny bygning, foto fra 1957 Og, lige fra min barndom har jeg hørt: Nu skal banen elektrificeres! Stengård Se, da skolen blev bygget fik den navnet Stengård Skole. Og var der noget, der kunne ærgre skolens første inspektør Asger Gjerløv Christensen, så var det når nogen talte eller skrev om Stengårdsskolen.

Læs mere

Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 Til alles bedste?

Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 Til alles bedste? Christina Franck Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 Til alles bedste? Når historikerne beskriver dansk landbrug efter 1770, er sigtet næsten altid at undersøge de mange bønder, som overgik fra

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

Nejede. NoMus 25. Ole Blaakilde og Finn Erik Kramer

Nejede. NoMus 25. Ole Blaakilde og Finn Erik Kramer NoMus 25 Nejede Ole Blaakilde og Finn Erik Kramer Landsbyen Nejede ligger smukt i et bakket landskab ved østsiden af Arresø. Landsbyen ligger omtrent midt på sine jorder knapt 1 km fra søen. Den grænser

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005 Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage En landskabshistorisk undersøgelse af Signe Trolle Gronemann INDLEDNING...3 INTRODUKTION

Læs mere

Artikelarkiv Arvesølv 2001

Artikelarkiv Arvesølv 2001 Artikelarkiv Arvesølv 2001 af Svend Ove Edvardsen Husmandskolonien Trællerup Når man kører på Kølstrupvej mellem Møllelauget og Østergård ser man på begge sider af vejen en del spredt bebyggelse, der ligger

Læs mere

Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge.

Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge. Forkortet interview med Helle Kibsgaard. Medlem af Herlev-byttering. Cand. Scient. Soc. fra Roskilde Universitetscenter i Internationale Udviklingsstudier og Pædagogik. Specialetitel: Komplementære penge,

Læs mere

Begrebet landmand og det danske landbrugs moderniseringsproces

Begrebet landmand og det danske landbrugs moderniseringsproces Begrebet landmand og det danske landbrugs moderniseringsproces Peter Henningsen Fortid og Nutid december 2001, s. En nærlæsning af det 18. og 19. århundredes litteratur om det danske landbosamfund afslører,

Læs mere

Fanøs frihedsbrev 1741 Sønderhos og Nordbys beboere køb af Fanø af Christian VI i 1741 Fanøs historiker N.M. Kromann Fanøs frihedsbrev

Fanøs frihedsbrev 1741 Sønderhos og Nordbys beboere køb af Fanø af Christian VI i 1741 Fanøs historiker N.M. Kromann Fanøs frihedsbrev Fanøs frihedsbrev 1741 Sønderhos og Nordbys beboere køb af Fanø af Christian VI i 1741 Fremlagt og belyst gennem samtidige originaldokumenter Af bibliotekar Per Hofman Hansen Fanøs såkaldte frihedsbrev

Læs mere

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard.

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard. Mit Ur Af Aage Mikkelsen, Silkeborg Denne overskrift har ikke noget at gøre med hvad klokken er. Derimod har overskriften noget at gøre med, at jeg gerne i det efterfølgende vil prøve at skrive noget om

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere

BARNEMORD I DET 18. A RHUNDREDE - HVORDAN OG HVORFOR?

BARNEMORD I DET 18. A RHUNDREDE - HVORDAN OG HVORFOR? BARNEMORD I DET 18. A RHUNDREDE - HVORDAN OG HVORFOR? Af Simon Steen Hansen Foto: Anker Tiedemann de det? Hvilke omstændigheder kunne drive en nybagt mor til barnemord? Barnemord i det 18. årh. - hvordan

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Juni 2008 No. 48 Hovedbygningen til Hejselt 1934 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Herskab og tjenestefolk på en lille herregård Af Axel Thrane Forsat fra sidste nummer For at være

Læs mere

Sociallovgivning og sociale reformer forud for velfærdsstaten

Sociallovgivning og sociale reformer forud for velfærdsstaten Sociallovgivning og sociale reformer forud for velfærdsstaten Hans Chr. Johansen Den tidligste periode I middelalderen var hjælp til nødstedte i Danmark næsten udelukkende en opgave for den katolske kirke,

Læs mere