KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den KOM(2001) 735 endelig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende EKSF for 1999 [Europa-Parlamentets beslutning (A5-0097/2001) om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af EKSF's budget for 1999]

2 RESUME I overensstemmelse med traktatens artikel 276, stk. 3, og finansforordningens artikel 89, stk. 8, omfatter denne opfølgningsrapport svar på Europa-Parlamentets beslutning, der er knyttet til afgørelsen om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af EKSF's budget for regnskabsåret Europa-Parlamentets beslutning har fem hovedpunkter: afviklingen af EKSF, opfølgning af tidligere henstillinger, annullering af sovende forpligtelser, tilbagebetaling af kildeskat samt lån til tjenestemænd. Hvad angår afviklingen af EKSF, kan Kommissionen besvare Europa-Parlamentets anmodninger positivt, specielt hvad angår gennemførelsen af evalueringer og allerede foretagne og fremtidige opfølgningsaktioner. Kommissionen traf foranstaltninger i 2000 i relation til tidligere henstillinger, og den mener ikke, at den har været for langsom til at træffe beslutning om at annullere sovende forpligtelser, eftersom sådanne beslutninger er uigenkaldelige. Kommissionen viser sin proaktive holdning vedrørende tilbagebetaling af kildeskat, og den har truffet foranstaltninger i forbindelse med lån til tjenestemænd. Europa-Parlamentets beslutning med bemærkninger, som udgør en integreret del af afgørelsen om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs budget for regnskabsåret 1999 (C5-0654/ /2167(DEC)) Afvikling af EKSF 1. Anmoder om, at Kommissionen vurderer EKSF-rentegodtgørelsens virkning på kulsektorens konkurrencesituation og dens betydning sammenlignet med den statsstøtte, som visse medlemsstater yder; Kommissionen vil gerne understrege, at programmet for rentegodtgørelser inden for kulsektoren (EKSF-traktatens artikel 54) allerede blev indstillet i Under alle omstændigheder var de pågældende beløb (f.eks. 97,9 mio. ECU tildelt over perioden ) meget små, og de havde kun en ubetydelig indvirkning på konkurrencesituationen indenfor kulsektoren.. 2. Opfordrer i lighed med kravet fra decharge for 1998 Kommissionen til inden EKSFtraktatens udløb den 23. juli 2002 at vurdere EKSF's virkning, for så vidt angår de

3 målsætninger om udvidelse af den økonomiske aktivitet, fremme af beskæftigelsen og højnelse af levestandarden, der er fastsat i traktaten; Kommissionen er helt enig i, at en sådan vurdering er nødvendig, og den har i 2000 foretaget en indledende undersøgelse af grundlaget for en evaluering. Undersøgelsen førte til den konklusion, at på grund af de metodologiske problemer ville en måling af EKSF's indvirkning på så omfattende områder som dem, der anføres i Parlamentets anmodning, ikke føre til brugbare og troværdige resultater. F.eks. medfører længden af den periode, i hvilken EKSF's virkning skulle måles (50 år), at der skulle indsamles meget store mængder data, hvoraf nogle kunne være meget vanskelige at tilvejebringe. Men endnu vigtigere er det, at mængden af faktorer, der har betydning for økonomisk ekspansion, vækst i beskæftigelsen og forøgelse af levestandarden i Europa i løbet af den pågældende periode, er så enorm, at det i praksis vil være umuligt at isolere EKSF's indflydelse. Derimod er Kommissionen af den opfattelse, at det ville give mere mening at foretage specifikke evalueringer af virkningen af de instrumenter, der finansieres over EKSFbudgettet. I denne forbindelse har Kommissionen foretaget evalueringer af de EKSFfinansierede forskningsprogrammer, inden for både kul- og stålsektoren, omfattende perioden indtil midten af halvfemserne. Disse evalueringer viser klart de tilsvarende forskningsaktiviteters positive indvirkning. Kommissionen har til hensigt at foretage tilsvarende evalueringer af EKSF's forskningsprogrammer inden for kul- og stålsektoren dækkende perioden indtil EKSF-traktatens udløb. Bemærker, at Revisionsretten anser solvensnøgletallet, der af Kommissionen er fastsat til 100 % pr. 23. juli 2002, for at være realistisk, og at denne nøje vil følge udviklingen og ønsker at blive holdt underrettet herom; Som følge af beslutning (EFT C175 af 28. juni 1994, s. 5) vil 100 % af de lån, der er udestående efter 23. juli 2002, og som ikke er garanteret af en medlemsstats regering, blive dækket af EKSF-reserverne. Det har imidlertid aldrig været hensigt at opnå en solvenssats på 100 %. Ifølge beregningsmåde er en sats på 100 % pr. 23. juli 2002 ikke mulig, fordi denne sats sammenligner EKSF's/garantifondens reserver (som udgør tælleren) med de samlede vejede aktiver (inklusive kapitalanbringelser). På grund af tilbagebetaling af lån steg satsen fra 16 % i 1995 til 38 % i 1999, og den vil fortsat udvise en stigning nåede satsen op på 41 %. ^ ^^^ Forventer, at Kommissionen forsikrer Parlamentet om, at der efter 2002 vil være tilstrækkelige reserver, så der ikke er risiko for lånetransaktionerne, når de ophører; Som følge af beslutning (EFT C175 af 28. juni 1994, s. 5) vil 100 % af de lån, der er udestående efter 23. juli 2002, og som ikke er garanteret af en medlemsstats regering, blive dækket af EKSF-reserverne.

4 Pr. 31. december 1999 udgjorde Garantifonden allerede 553 mio. EUR til sammenligning med det anslåede behov pr. 23. juli 2002 på ca. 570 mio. EUR (omregningssats pr. 31. december 1999). Pr. 31. december 1999 dækkede garantifonden 31. december 2000 var 98,8 %. 97 % af disse lån. Det tilsvarende tal for 5. Understreger, at Parlamentet fortsat vil overvåge, at skatteydernes penge anvendes effektivt, selv efter afviklingen af EKSF; 6. Noterer sig EKSF's stærke balance, som var på 4,488 mia. EUR ved udgangen af 1999; 7. Glæder sig over, at Kommissionen i overensstemmelse med Parlamentets henstillinger i ovennævnte afgørelse for 1998 har forelagt et forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af de flerårige tekniske retningslinjer for Kul- og Stålforskningsfondens 1 forskningsprogram, i 2000 offentliggjorde en femårsevaluering af FoU inden for EKSFstålsektoren udarbejdet af et panel af uafhængige eksperter inden for anvendt videnskabelig, industriel og social forskning og nu offentliggør kriterier, der danner grundlag for udvælgelse, overvågning og evaluering af EKSF-stålforskningsprojekter; 8. Anmoder Kommissionen om at redegøre for, hvorfor der ikke findes tilsvarende evalueringer inden for kulsektoren; Kommissionen har til hensigt at foretage en lignende evaluering af EKSFforskningsprogrammet for kulsektoren omfattende perioden indtil udløbet af EKSFtraktaten, og den vil snarest offentliggøre et udbud med henblik på at indgå kontrakt om gennemførelse af evalueringen. 9. Gentager kravet til Kommissionen fra decharge for 1998 om i betragtning af EKSFtraktatens snarlige udløb at foretage en vurdering af de reelle personalemæssige behov, på dette grundlag om nødvendigt at omorganisere tjenestegrenene og forelægge en sådan plan for Parlamentet inden traktatens udløb; Den 8. marts 2001 fremsendte Kommissionen til Parlamentet et dokument med titlen "EKSF-traktatens udløb - Indvirkningen på administrationsomkostninger", som i nogen detaljer og med fremskrivning indtil 2007 vurderer personalebehov på baggrund af EKSF-traktatens udløb. Rapporten sondrer mellem tre hovedgrupper af aktiviteter/opgaver knyttet til kul- og stålsektoren: (1) de, der er mere knyttet mere til kul- og stålsektoren end til selve EKSF-traktaten, (2) de, der betragtes "EKSF-arven " (operationelle og finansielle aktiviteter/opgaver), og som er foreslået videreført efter udløbet af EKSF-traktaten, og endelig (3) de, der er tæt knyttet til EKSF-traktaten, og som skal ophøre på ét eller andet tidspunkt efter traktatens udløb. EFT C 29 E af , s EUR rapport nr

5 / februar 2002, vil Kommissionen, inden for rammerne af dens årlige politiske strategi for 2003, beslutte, efter hvilke retningslinjer det personale, der varetager den tredje gruppe af aktiviteter/opgav er, gradvis skal omplaceres. 10. Anmoder Kommissionen om at henstille til medlemsstaterne at sikre, at Det Økonomiske og Sociale Udvalg, der skal påtage sig ansvaret for en struktureret dialog efter EKSF-traktatens udløb, hvad angår sammensætning og funktionsmåde, genspejler den særlige ekspertise inden for kul- og stålsektoren; Kommissionen understregede i sin meddelelse fra september 2000 de enestående resultater, der var opnået med det Rådgivende Udvalg for EKSF, og hvor stort et bidrag det havde ydet til udviklingen indenfor kul- og stålsektoren i løbet af de seneste 50 år. Selv om det måtte erkendes, at Det Rådgivende Udvalg og de procedurer, der var fastlagt ved EKSF-traktaten, ville ophøre efter 2002, foreslog Kommissionen, at nogle af Det Rådgivende Udvalgs aktiviteter kunne overtages af ØSU, idet dette er det normale forum for en struktureret social dialog på grundlag af EF-traktaten. Samtidig anbefalede Kommissionen, at ØSU undersøgte mulighederne for at tilpasse sine egne arbejdsmetoder og strukturer, således at de gode erfaringer med EKSF kunne udnyttes fuldt ud Kommissionen anbefalede bl.a., at der indenfor ØSU oprettes en ny struktur, specialiseret ikke blot i kul- og stålanliggender, men også i industriel forarbejdning i bred forstand. Et sådant permanent organ ville være velegnet til at sikre en gensidig udveksling af ideer og god praksis mellem kul- og stålsektoren og de øvrige sektorer, der er repræsenteret i ØSU. Arbejdet er siden skredet meget hurtigt frem. Der er for nylig opnået enighed om hovedtrækkene i den fremtidige struktur, inden for en fælles arbejdsgruppe bestående af ØSU og Det Rådgivende Udvalg og med aktiv deltagelse af Kommissionen. Der arbejdes også stadig på snarligt at kunne forelægge et omfattende forslag for ØSU og Det Rådgivende Udvalg. 11. Anmoder Kommissionen om med henblik på udvidelsen at forhandle med de berørte lande om deres deltagelse i den nye forskningsfond; Forhandlingerne med ansøgerlandene om vilkårene for deres deltagelse i den nye forskningsfond kan først begynde, når de nødvendige retlige skridt til oprettelse af fonden er taget. Kommissionen holder ansøgerlandene fuldt ud informeret om udviklingen. Opfølgning af tidligere henstillinger- udnyttelsen af de likvide midler 12. Anser det for uacceptabelt, at årsregnskabet for 1999 ikke indeholder oplysninger, der gør det muligt at vurdere kvaliteten af udnyttelsen af likvide midler; anmoder Kommissionen om som lovet at forelægge Revisionsretten og Parlamentet allerede for 1999, men senest for 2000, alle nødvendige oplysninger med henblik på en evaluering af likviditetsstyringen ud fra en markedssituation; J

6 Kommissionen besluttede i 2000 at udvikle et system til vurdering af udnyttelsen af de aktiver, den forvalter. Dette har, som det blev lovet Revisionsretten, resulteret i et tal for afkast af investeringer, som blev offentliggjort i EKSF-finansrapporten for regnskabsåret Det meddelte tal var 4,72 %. 13. Mener, at disse oplysninger er af afgørende betydning for en evaluering af nettoprovenuet fra forvaltningen af EKSF's aktiver, der overgår til Forskningsfonden efter traktatens udløb; anmoder derfor Kommissionen om at stille Rådet og Parlamentet konkrete forslag vedrørende Forskningsfondens fremtidige ressourcer og forvaltningen af udgifter i forbindelse med denne fond; Kommissionen bemærker, at dens meddelelse (KOM (2000) 518 endelig) om forvaltningen af EKSF efter traktatens udløb omfattede detaljerede prognoser for indtægter, udgifter og de nettoressourcer, der forventes at være til rådighed for Forskningsfonden for Kul og Stål. Hvad angår forvaltningsudgifter, har Kommissionen forelagt Parlamentet en detaljeret analyse i dokumentet af 8. marts 2001 med titlen "Expiry ofthe ECSC Treaty: Impact on Administrative Costs in the Commission" (EKSF-traktatens udløb - Indvirkningen på administrationsudgifter). Annullering af sovende forpligtelser 14. Beklager, at Kommissionen har været for længe om at annullere ganske betydelige beløb, hvilket sætter fokus på den utilstrækkelige styring i tjenestegrene; Som Revisionsretten selv anfører i sin beretning for 1999 om EKSF, har de korrigerende foranstaltninger, som Kommissionen har truffet i løbet af regnskabsåret 2000, ført til, at 90 % af disse forpligtelser er blevet annulleret, svarende til 23,5 mio. EUR. Kommissionen er forsigtig, når det drejer sig om annullering af disse forpligtelser, eftersom en sådan handling er uigenkaldelig. Desuden vil Kommissionen gerne understrege, at annullering af disse forpligtelser ikke har finansielle virkninger, idet resultatet af kontanttransaktionerne (nettosaldoen) ikke påvirkes. Tilbagebetaling af kildeskat 15. Tager til efterretning, at EKSF har haft et indtægtstab svarende til de ikke-indgåede lovbestemte renter som følge af ordningen i Italien, en situation, det noterer sig ikke vil gentage sig, men mener også her, at dette skyldes utilstrækkelig styring i tjenestegrene; Kommissionen erkender, at den har lidt et tab. Den skal imidlertid understrege, at tabet af lovbestemte renter drejer sig om mindre beløb, som senere er opdaget af interne kontrolsystem. Kommissionen betragter ikke opdagelsen og korrektionen af fejl som dårlig forvaltning, men som et eksempel på en fungerende intern kontrolmekanisme.

7 Desuden har de skuffende resultater af bestræbelser i 2000 på at inddrive udestående skat medført, at Kommissionen i 2001 har indledt en overtrædelsesprocedure mod den berørte medlemsstat. Lån til tjenestemænd 16. Undrer sig over, at oversigter over lån til tjenestemænd i 1999 fortsat udarbejdes ud fra anslåede og ikke faktiske beløb; bemærker, at Kommissionen har forelagt en plan for afskaffelse af nye lån til tjenestemænd efter EKSF-traktatens udløb; Der er her tale om et ret stort strukturelt problem vedrørende menneskelige ressourcer, som sektoren har været ramt af i årevis. Ikke desto mindre vil Kommissionen træffe de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe situationen. 17. Opfordrer Kommissionen til at udarbejde en plan for med mindst mulige omkostninger at omdanne ordningen for personalelån, der er baseret på EKSF's tidligere pensionsfond, til en låneporteføjle i den eksterne banksektor; Kommissionen har overvejet spørgsmålet. Eftersom det i en nær fremtid (juli 2002) ikke længere vil være muligt at yde nye lån og udeståendet vil blive nedskrevet, blev det besluttet, at det ikke var relevant at gå videre hermed. 18. Glæder sig over Revisionsrettens stort set positive vurdering af forvaltning af EKSF-budgettet for regnskabsåret 1999 og tilsagn om fra regnskabsåret 2000 i EKSF's årsberetning at give informationer om gennemsnitssatsen for afkast af likvide midler, men understreger nødvendigheden af, at Kommissionen sikrer den størst mulige gennemskuelighed ved offentliggørelsen af data, som kan indvirke på værdien af EKSF's likvide midler, navnlig i perioden frem til udløbet af EKSF-traktaten og oprettelsen af Kul- og Stålforskningsfonden. Kommissionen er klar over, hvor vigtigt det er at fremskaffe de data, der er nødvendige for at måle afkastet af og værdien af EKSF's likvide midler, hvilket blev understreget gennem dens tilsagn om at give oplysninger om afkastet af sådanne aktiver ud over de sædvanlige detaljerede oplysninger om sådanne aktiver i finansrapporten for Disse data vil indgå i finansrapporten for 2001 og i det endelige regnskab for EKSF i juli 2002.

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2009/2166(INI) 5.1.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008 (2009/2166(INI)) Budgetkontroludvalget Ordfører:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2007/2055(DEC) 7.2.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2006 (C6-0380/2007 2007/2055(DEC))

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2007 financial year Den 3. juni 2008 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 619 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3

Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) 15265/09 CO CL 3 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD I BRUXELLES DE 29.-30. OKTOBER 2009

Læs mere