Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen"

Transkript

1 Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen Udbud af stk. nye aktier à nominelt kr. 20 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i Hvidbjerg Bank A/S. Hver aktie giver ret til at købe 2 nye aktier til favørkurs, kr. 25 pr. aktie. Denne brochure indeholder de væsentligste oplysninger om aktieudvidelsen. De fuldstændige vilkår og betingelser fremgår af børsprospektet af 23. april Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen

2 Nye aktier i Hvidbjerg Bank Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen med op til stk. nye aktier til en tegningskurs på kr. 25 pr. ny aktie à nominelt kr. 20. Såfremt kapitaludvidelsen fuldtegnes, bliver bruttoprovenuet 37,5 mio. kr. Dette vil indebære en væsentlig styrkelse af Hvidbjerg Banks solvens og kapitalgrundlag. Baggrunden for kapitaludvidelsen Hvidbjerg Bank ønsker med udbuddet at konsolidere sig med henblik på at styrke sin solvens at styrke sine muligheder for fortsat at kunne fremstå stærkt i lokalområdet med konkurrencedygtige tilbud til kunderne at styrke bankens muligheder for fortsat organisk vækst gennem øget kundetilgang og forretningsomfang at forberede sig på forventede skærpede krav til bankers kapitalberedskab og således ruste banken til fremtidens kapitalkrav i god tid før de bliver en realitet at øge bankens finansielle robusthed i en usikker tid, hvor et økonomisk opsving måske lader vente på sig at forbedre mulighederne for igen at kunne tilbyde bankens aktionærer et attraktivt afkast af deres investeringer Anvendelsen af provenuet Nettoprovenuet fra kapitaludvidelsen vil indgå i Hvidbjerg Banks likviditetsberedskab, basiskapital samt kernekapital og vil dermed understøtte bankens drift og økonomiske robusthed. Ved fuldtegning er provenuet før omkostninger i alt 37,5 mio. kr. Efter omkostninger i forbindelse med kapitaludvidelsen forventes emissionen at tilføre Hvidbjerg Bank ca. 36 mio. kr. Der er yderligere to hovedformål med kapitaludvidelsen: 1. Tilpasning til kommende kapitalkrav Kapitalkravene for banker forventes at blive skærpet, således at bankerne har brug for mere kapital for at opfylde kravene. Udbuddet vil styrke bankens finansielle robusthed og i særdeleshed kernekapitalen også i forhold til kommende kapitalkrav. 2. Kapital til vækst Hvidbjerg Bank har udvidet virksomheden over de sidste år. Hvidbjerg Bank forventer, at det også i de kommende år vil være muligt at tiltrække nye kunder, hvilket ligeledes kræver en stærk kapitalstruktur. Vigtige forhold Oplysningerne i denne brochure skal læses i sammenhæng med det fuldstændige prospekt. En eventuel beslutning om at købe og udnytte tegningsretter samt tegne aktier i Hvidbjerg Bank skal træffes udelukkende på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i det fuldstændige prospekt. Oplysningerne i denne brochure kan ikke påberåbes som grundlag for køb af aktier i Hvidbjerg Bank. Alle investeringer er forbundet med en række risici og usikkerheder. Disse risici og usikkerheder kan være Hvidbjerg Bank ubekendt eller for øjeblikket vurderes at være uvæsentlige for banken. Potentielle investorer opfordres til at undersøge alle relevante risici og juridiske forhold, herunder skattemæssige forhold, der måtte være relevante i forbindelse med investering i aktier i Hvidbjerg Bank. Investorer bør endvidere være opmærksomme på, at investering i nye aktier og tegningsretter indebærer en risiko og bør derfor nøje overveje de faktorer, som er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer i det fuldstændige prospekt. Hvidbjerg Bank ønsker at anvende provenuet til almindelig konsolidering. Provenuet skal således indgå i Hvidbjerg Banks kapitalberedskab og vil blive brugt til almindelige bankforretninger. Finanstilsynet har i marts og april været på inspektion i Hvidbjerg Bank. Ved undersøgelsen blev blandt andet bankens solvensbehov gennemgået. Banken havde pr. udgangen af 2011 opgjort sit solvensbehov til 8,7 %. Finanstilsynet fandt, at der burde afsættes højere tillæg vedrørende kapitalfremskaffelse og højere tillæg til afdækning af kreditrisici. Banken har efterfølgende indberettet et solvensbehov på 10,6 % pr Finanstilsynet har tilkendegivet, at det ikke ville have bemærkninger hertil.

3 Sådan gennemføres kapitalforhøjelsen Alle aktionærer, der den 26. april 2012 er registreret som aktionærer i Hvidbjerg Bank, får tildelt to (2) tegningsretter for hver aktie, aktionæren ejer. For hver tegningsret har aktionæren ret til at tegne en (1) ny aktie til 25 kr. pr. stk. Tegningskursen er lavere end den seneste noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen forud for offentliggørelsen af prospektet for aktieudvidelsen. Tegningsretterne giver følgende to muligheder: 1. Aktionæren kan vælge at udnytte tegningsretterne til at tegne nye aktier i løbet af tegningsperioden, der løber fra den 2. maj 2012 og slutter den 16. maj 2012 kl eller 2. Aktionæren kan vælge at sælge tegningsretterne i løbet af handelsperioden for tegningsretterne, der løber fra den 27. april 2012 til 11. maj Som aktionær kan du vælge enten at udnytte eller sælge alle tegningsretter eller at udnytte en del af tegningsretterne og sælge resten. Du har herudover mulighed for at købe yderligere tegningsretter på NAS- DAQ OMX og for disse tegne nye aktier. Dette skal ske gennem din almindelige bank eller børsmægler. Hvis du ønsker at tegne nye aktier, skal det ske gennem det institut, hvor du har dit værdipapirdepot, og tegningen skal ske efter det pågældende instituts regler. Du skal være opmærksom på, at det kontoførende institut kan have vilkår, der indebærer, at de sælger tegningsretterne på dine vegne, såfremt du ikke har givet besked om andet inden for en bestemt frist. Den skattemæssige betydning af handlerne er beskrevet senere i denne folder og i prospektet. Det kan ske, at ikke alle udbudte aktier bliver tegnet ved udnyttelse af tegningsretter. Der vil i givet fald være resterende aktier. Resterende aktier kan tegnes til udbudskursen af både eksisterende aktionærer og andre investorer, der har givet bindende tilsagn, inden tegningsperiodens udløb. Disse kan dog ikke være sikre på at få tildelt resterende aktier. Investorerne og aktionærerne har kun sikkerhed for at tegne nye aktier, hvis de udnytter enten tildelte eller under handel med tegningsretter købte tegningsretter til at tegne nye aktier. Tegning af resterende aktier skal det ske gennem et kontoførende institut eller anden finansiel formidler. Danske investorer kan anvende den tegningsblanket, der er indeholdt i prospektet. På billedet ses Hvidbjerg Banks bestyrelse flankeret af direktør Oluf Vestergaard. Bestyrelsesmedlemmerne er fra venstre Niels Lyngs, Dorrit Lindgaard (medarbejderrep.), Lars Jørgensen, Annie Olesen (medarbejderrep.), Johannes V. Jensen, Flemming Borg Olesen (næstfmd.) og Knud Steffensen (formand) 3

4 Oplysninger om udbuddet Aktiekapital Umiddelbart før udbuddet var Hvidbjerg Banks aktiekapital på nominelt kr., bestående af stk. aktier à nominelt 20 kr. Bankens eksisterende aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN DK De udbudte aktiers rettigheder De udbudte aktier udstedes midlertidigt efter, at tegningsretterne er udnyttet og udbudskursen er betalt. Hvis udbuddet gennemføres, vil de udbudte aktier tilhøre samme klasse som de eksisterende aktier efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen. Følgende aktionærer ejer mere end 5 % af Hvidbjerg Banks Aktier: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted Sparekassen Vendsyssel, Østergade 15, 9760 Vrå Hver har en andel på 10 % af Aktierne i Hvidbjerg Bank. Skat Se afsnit om skattemæssige forhold på side 6. Ret til udbytte Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udbuddet vil de udbudte aktier have samme rettigheder som eksisterende aktier, herunder samme ret til udbytte fra gennemførelsen af udbuddet. Et eventuelt udbytte udbetales i danske kroner og udbetales til aktionærerne i overensstemmelse med VP s regler via aktionærens konto i dennes kontoførende institut eller eventuel anden finansiel formidler. Vedtægterne indeholder ikke en bestemmelse om kumulativt (opsparet) udbytte. Øvrige rettigheder Når udbuddet er gennemført, vil alle aktier i banken have sammen rettigheder. Alle aktionærer har én stemme uagtet hvor mange aktier, som aktionæren ejer. I tilfælde af at banken opløses eller træder i likvidation, har de udbudte aktier ret til en forholdsmæssig andel af bankens aktiver, når bankens kreditorer er blevet betalt. Ingen aktier har særlige rettigheder. Omsættelighedsbegrænsning Bankens vedtægter indeholder i 3 en bestemmelse, hvorefter banken skal samtykke til overdragelser, hvorved en aktionær opnår 10 procent eller mere af aktiekapitalen. Større aktionærer Pr. udgangen af 2011 havde Hvidbjerg Bank aktionærer, hvilket er en fremgang på næsten 10 % i forhold til året før. Tilvæksten har især været markant i Holstebro og Viborg. 98,3 % af aktionærerne er navnenoterede. 4

5 Udbudsbetingelser Prospekt Hvidbjerg Bank har den 23. april 2012 offentliggjort et prospekt, der indeholder detaljerede oplysninger om udbuddet af nye aktier. Prospektet kan downloades på eller rekvireres ved henvendelse til Hvidbjerg Bank dog med visse begrænsninger for investorer bosat uden for Danmark. Oplysningerne i denne brochure er udelukkende en sammenfatning af oplysningerne, der står i prospektet. Køb og udnyttelse af tegningsretter og tegning af nye aktier kan kun ske på grundlag af prospektet, hvor de fuldstændige betingelser og vilkår er beskrevet. Udbuddet Udbuddet omfatter stk. aktier à nominelt 20. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Udbuddet foretages i forholdet 1:2, hvilket betyder, at der for hver eksisterende aktie tildeles to (2) tegningsretter, og at en (1) tegningsret giver ejeren ret til at tegne en (1) ny aktie mod betaling af tegningskursen. Tegningskurs De nye aktier udbydes til 25 kr. pr. aktie à nominelt 20. kr. Handel med tegningsretter Tegningsretterne er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX med ISIN DK og forventes godkendt til handel i perioden fra den 27. april 2012 til og med den 11. maj 2012kl (dansk tid). Tegningsretter, der ikke ønskes udnyttet kan sælges i handelsperioden. Tegningsperiode Tegning af nye aktier på baggrund af tegningsretter skal ske i perioden fra den 2. maj 2012 til den 16. maj 2012, begge dage inklusive. Forhåndstilsagn Hvidbjerg Banks to storaktionærer, Sparekassen Thy og Sparekassen Vendsyssel, har meddelt, at de ønsker at udnytte deres tegningsretter fuldt ud. Samtlige medlemmer af Hvidbjerg Banks bestyrelse og direktion vil ligeledes deltage i aktieemissionen for fleres vedkommende ud over, hvad deres aktuelle aktiebeholdninger tilsiger, hvis dette bliver muligt. Fortegningsret Udbuddet sker med fortegningsret. Det betyder, at allerede eksisterende aktionærer får ret til at tegne en forholdsmæssig del af de udbudte aktier i forhold til deres ejerandel forud for udbuddet. 5

6 Skattemæssige forhold I det følgende gives et kort sammendrag af væsentlige danske skattemæssige forhold vedrørende erhvervelse, besiddelse og afhændelse af aktier i Hvidbjerg Bank for investorer skattemæssigt hjemmehørende i Danmark baseret på lovgivning pr. prospektdatoen den 23. april Sammendraget omfatter ikke professionelle investorer, pensionsselskaber m.v. og er kun til generel oplysning og tilsigter på ingen måde at udgøre skattemæssig eller juridisk rådgivning. Investorer bør rådføre sig med deres egne skatterådgivere med henblik på at få klarlagt de skattemæssige konsekvenser af at erhverve, besidde eller afhænde aktier i Hvidbjerg Bank i lyset af deres særlige forhold, herunder virkningen af eventuel statslig, lokal eller anden national skattelovgivning. Selskaber m.v. Avance og tab på tegningsretter til aktier eller aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked beskattes med 25 % forudsat at investoren ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i Hvidbjerg Bank. Beskatning sker efter lagerprincippet, dvs. på urealiseret grundlag som forskellen i værdien af tegningsretterne primo og ultimo i investorens indkomstår. Hvis investoren ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i Hvidbjerg Bank er avancer på tegningsretter til aktier og aktier skattefri og tab kan ikke fratrækkes. Udbytter beskattes med 25 %, hvis investoren ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i Hvidbjerg Bank. Udbytter er skattefrie, hvis investoren ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i Hvidbjerg Bank. For en mere uddybende beskrivelse af de skattemæssige forhold for investorerne, henvises der endvidere til prospektets værdipapirnote afsnit 12. Beskatning af fysiske personer, frie midler Avance ved salg af tegningsretter til aktier eller aktier beskattes som aktieindkomst med 27 % op til DKK (DKK for ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb) og 42 % af aktieindkomst, der overstiger DKK Beløbsgrænserne reguleres årligt, men nævnte beløbsgrænser er dog også gældende for Der gælder særlige overgangsregler for salg af aktier efter 1. januar 2006 eller senere som den fysiske person ejede havde anskaffet senest den 31. december Disse regler beskrives ikke nærmere. Tab kan modregnes i skattepligtige gevinster (fortjenester og udbytter) fra andre aktier, optaget til handel på et reguleret marked. Yderligere tab kan modregnes i en samlevende ægtefælles aktieindkomst og yderligere uudnyttede tab kan fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i fremtidig aktieindkomst fra børsnoterede aktier. Det er en betingelse for modregning af tab, at SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor erhvervelsen af aktierne har fundet sted, har modtaget oplysninger om aktiernes identitet, antallet, anskaffelsestidspunkt samt anskaffelsessum. Udbytter fra aktier beskattes tillige som aktieindkomst med ovennævnte satser. Fysiske personer, investering med pensionsmidler Avancer og tab samt udbytter beskattes efter lagerprincippet med 15,3 % efter pensionsafkastbeskatningsloven Pensionsafkastskat afregnes generelt af pensionsinstituttet. 6

7 Om Hvidbjerg Bank Historie I 2012 er det 100 år siden en gruppe fremsynede bønder, håndværkere og fiskere fra Thyholm og Jegindø besluttede at skabe en lokalt forankret bank, som kunne sikre en god finansiel samarbejdspartner i forbindelse med udbygningen af egnens landbrug, fiskeri, handel og de private husholdninger. Banken holdt konstituerende generalforsamling den 4. marts 1912, og 1. juni samme år startede den virksomhed i to stuer i en lokal malermesters privatbolig. Hvidbjerg Bank udviklede sig stille og roligt de første 47 år under samme direktør, og siden har banken kun haft tre direktører. Foranlediget af en befolkningsmæssig tilbagegang i det oprindelige kerneområde på Thyholm rettede Hvidbjerg Bank i 1990 erne øjnene mod syd. Og i 1992 etablerede banken sin første afdeling uden for Thyholm i Humlum. I januar 1995 bortvistes Hvidbjerg Banks direktør siden 1990 efter at have tilstået sig skyldig i skattesvig og mandatsvig. Senere samme år blev den nuværende direktør, Oluf Vestergaard ansat. Landbruget var i midten af 1990 erne Hvidbjerg Banks suverænt største kundegruppe målt på udlån og tegnede sig i 1997 for 37 % af det samlede udlån. I alt udgjorde erhverv 62 %. Derfor indledte Hvidbjerg Bank en strategisk indsats for at øge andelen af privatkunder og erhvervskunder uden for landbruget for dermed at opnå en bedre risikospredning. Hvidbjerg Bank havde ved udgangen af 2011 ca kunder, heraf ca. 700 erhvervskunder. Banken har i dag filialer i Hvidbjerg (hovedkontor), Struer, Viborg og Holstebro og beskæftiger 43,4 medarbejdere opgjort som heltidsansatte. Forretningsmæssigt tilbyder Hvidbjerg Bank engagementer af enhver art inden for Bankens primære forretningsområde og traditionelle kundegrupper, som består af private samt mindre og mellemstore virksomheder i bankens markedsområder. Endelig yder banken lån, kreditter og garantier til mere finansielt prægede formål uden for bankens primære markedsområder samt til gode private kunder, forudsat at det ikke indebærer væsentlige risici. Banken yder dog ikke lån til køb af aktier i Hvidbjerg Bank. Strategi Hvidbjerg Banks direktion og ledergruppe har i 2011 udarbejdet en 5-årig strategiplan, som efterfølgende er blevet tiltrådt af bestyrelsen. Planen definerer en række indsatsområder, som skal øge Hvidbjerg Banks vækst og indtjening. Målet er at sikre Hvidbjerg Banks fortsatte eksistens som en selvstændig bank med en rentabilitet, der gør banken til en attraktiv investering for aktionærerne. Der er i strategiplanen sat klare og ambitiøse mål for udviklingen i kundeunderlag, indtjening, balance og egenkapital. Som led i denne proces etablerede banken i 1997 en ny afdeling i Struer. I de følgende år opnåede Hvidbjerg Bank et solidt fodfæste uden for Thyholm, og i midten af 00 erne var banken klar til et nyt strategisk tiltag i form af etablering af to nye afdelinger i Viborg (2006) og Holstebro (2007). Etableringen af de nye afdelinger har siden 2006 ført til en forøgelse af kundeunderlaget med 36 %, og både afdelingen i Viborg og Holstebro bidrager i dag positivt til bankens samlede indtjening. Produkter og services Hvidbjerg Bank er et regionalt pengeinstitut med en stærk lokal forankring på Thyholm, hvor hovedparten af bankens resultater fortsat genereres. Bankens forretningsmodel er enkel og ukompliceret. Vi holder os til traditionelle bankydelser og begiver os ikke af med avancerede forretningsmetoder og produkter, ligesom vi ikke deltager i spekulative forretninger af nogen art. F.eks. har banken siden 1995 haft en fast politik om ikke at yde lån til køb af bankens aktier. Hvidbjerg Banks første bestyrelses- og generalforsamlingsprotokol 7

8 Hvidbjerg Banks seneste økonomiske udvikling 5 års hovedtal (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) RESULTATOPGØRELSEN Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Resultat af primær bankdrift Kursreguleringer Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Årets resultat BALANCEN Udlån Indlån Egenkapital Balance Garantier års nøgletal Solvens og kapital Solvensprocent... 11,6% 14,0% 16,7% 17,3% 13,5% Kernekapitalprocent... 8,3% 10,0% 12,0% 12,0% 9,5% Indtjening Egenkapitalforrentning før skat ,0% -13,5% 1,9% 3,2% 6,9% Egenkapitalforrentning efter skat ,2% -10,1% 1,5% 2,3% 5,9% Indtjening pr. omkostningskrone... 0,86 kr. 0,83 kr. 1,03 kr. 1,06 kr. 1,16 kr. Markedsrisiko Renterisiko... 0,1% 1,5% 1,3% 1,0% 1,0% Valutaposition... 9,3% 1,5% 0,7% 1,8% 1,1% Likviditet Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån... 99,9% 93,4% 105,4% 114,2% 114,9% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,8% 250,6% 170,1% 139,5% 77,8% Kreditrisiko Summen af store engagementer... 34,7% 43,4% 0% 11,5% 59,9% Andel af tilgodehavende med nedsat rente... 1,5% 3,0% 1,4% 1,3% 0,3% Nedskrivningsprocent... 3,9% 4,3% 2,6% 1,7% 1,2% Årets nedskrivningsprocent... 1,5% 2,2% 1,2% 0,5% -0,2% Årets udlånsvækst... 6,6% -1,4% 5,8% -0,1% 42,5% Udlån i forhold til egenkapital... 9,8 8,4 7,6 7,4 7,5 Aktieafkast Årets resultat pr. aktie (stk. str. 100 kr.) ,8 kr. -52,6 kr. 8,4 kr. 12,3 kr. 30,1 kr. Indre værdi pr. aktie (stk. str. 100 kr.) kr. 500 kr. 552 kr. 546 kr. 537 kr. Udbytte pr. aktie (stk. str. 100 kr.)... 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr 7 kr. Børskurs/årets resultat pr. aktie (stk. str. 100 kr.)... -4,2-6,9 47,6 25,0 29,8 Børskurs/indre værdi pr. aktie (stk. str. 100 kr.)... 0,4 0,7 0,7 0,6 1,7 Sund vækst Hvidbjerg Bank har i de senere år oplevet en sund vækst, ikke mindst som følge af det strategiske tiltag med etablering af de to nye afdelinger i Viborg (2006) og Holstebro (2007). Denne udvikling er fortsat i 2011, hvor begge afdelinger igen har noteret en nettofremgang i kundeunderlaget på over 30 %. Sammenlagt er antallet af kunder i Hvidbjerg Bank vokset med 36 % siden Begge de nye afdelinger bidrager i dag til bankens indtjening, og de forventes begge at give overskud efter indregning af alle fælles omkostninger fra

9 Forretningsomfang på 1,5 mia. kr. Forretningsomfanget opgjort som summen af udlån, indlån og garantier udgjorde 1,5 mia. kr. ved udgangen af Det er stort set uændret i forhold til Solid stigning i rente- og gebyrindtægter Hvidbjerg Banks renteindtægter steg i 2011 med 8,4 % til 54,6 mio. kr. Renteudgifterne udgjorde 13,2 mio. kr. Gebyr og provisionsindtægterne fortsatte den gode udvikling fra de foregående år og steg i 2011 med hele 27,8 % til 13,6 mio. kr., hvilket afspejler den fortsat pæne tilgang af nye kunder. Samlet set kunne Hvidbjerg Bank således notere en stigning i netto rente- og gebyrindtægterne på 9,2 % til 54,8 mio. kr. i 2011, hvilket er meget tilfredsstillende. Stærkt forbedret primær drift Omkostningerne udgjorde 46,0 mio. kr. Det bevirker, at resultatet af den primære drift er blevet forbedret i forhold til året før og steg med 16 % til 8,9 mio. kr., hvilket er det næstbedste resultat i Hvidbjerg Banks historie. Positive kursreguleringer På grund af en forsigtig fondspolitik har Hvidbjerg Bank i 2011 realiseret positive kursreguleringer på 0,5 mio. kr. Nedskrivninger I alt har Hvidbjerg Bank nedskrevet 16,9 mio. kr. mod 18,5 mio. kr. året før. Af nedskrivningerne vedrører 4,4 mio. kr. bankens tab på et indestående i Amagerbanken. Yderligere ca. 5 mio. kr. af nedskrivningerne vedrører landbrug. Disse nedskrivninger er ikke mindst en følge nye regler fra Finanstilsynet vedr. værdifastsættelsen af landbrugsjord. Udover nedskrivningerne har Hvidbjerg Bank i 2011 haft ekstraordinære udgifter på i alt 1,6 mio. kr. som følge af indbetalinger til indskydergarantifonden til dækning af fondens indskudsgaranti i forhold til banker, der er krakket i Resultat efter skat på -7,2 mio. kr. Sammenholdt betyder nedskrivningerne og bankens betalinger til indskydergarantifonden, at resultatet før skat kan opgøres til -9,1 mio. kr. mod -10,5 mio. kr. i Og efter skat lander resultatet på et underskud på 7,2 mio. kr. mod et minus på 7,9 mio. kr. året før. Basiskapital på 82,8 mio. kr. Efter overførsel af årets resultat havde Hvidbjerg Bank ved udgangen af 2011 en egenkapital på 66,7 mio. kr. mod 73,6 mio. kr. året før. Efter tillæg af efterstillede kapitalindskud på i alt 35 mio. kr. samt lovmæssige fradrag, udgør bankens basiskapital 82,8 mio. kr. Basiskapitalen svarer til en solvens på 11,6 % og en kernekapitalprocent på 8,3 %. Fortsat god likviditet Hvidbjerg Bank har fortsat en ganske god likviditet. Ved udgangen af 2011 udgjorde likviditetsoverdækningen således 156 mio. kr., hvilket svarer til en overdækning på 157,8 % i forhold til lovens krav. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har introduceret en såkaldt Tilsynsdiamant, som fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for fra ultimo Hvidbjerg Bank lever fortsat fuldt ud op til Tilsyns-diamantens pejlemærker allerede på nuværende tidspunkt og er ikke på noget punkt i nærheden af Finanstilsynets grænseværdier. Hvidbjerg Banks situation i forhold til de nævnte pejlemærker pr fremgår af nedenstående skema. Eksponeringskategori Grænseværdi Hvidbjerg Bank Summen af store engagementer max 125 % 34,7 % Udlånsvækst på årsbasis max. 20 % 6,6 % Ejendomseksponering max. 25 % 3,7 % Fundingratio max. 1 0,8 % Likviditetsoverdækning min. 50 % 157,8 % Finanstilsynets ordinære inspektion Hvidbjerg Bank har i marts og april måned 2012 haft ordinært inspektionsbesøg af Finanstilsynet. Finanstilsynet har på tidspunktet for offentliggørelsen af Prospektet endnu ikke tilsendt banken rapport om inspektionens konklusioner, men der er den 12. april 2012 afholdt afsluttende møde. Finanstilsynets rapport vil blive offentliggjort senest ved udgangen af 2. kvartal Finanstilsynet meddelte i forbindelse med sin inspektion, at såfremt Hvidbjerg Banks bestyrelse måtte vælge at fastsætte et solvensbehov på 10,6 % pr. 31. december 2011, ville Finanstilsynet ikke have bemærkninger hertil. Bestyrelsen har herefter på prospektdatoen forhøjet det af Banken opgjorte solvensbehov fra 8,7 % til 10,6 %, pr. 31. december 2011, hvorved Bankens solvensoverdækning reduceres til 1,0 procent point. I dette solvensbehov indgår et tillæg på 1,23 % point til kapitalfremskaffelse. Banken forventer at kunne reducere dette tillæg til 0,5 %, når den forestående kapitaludvidelse er afsluttet. Finanstilsynet har anmodet banken om at foretage nedskrivningsberegninger på fire engagementer, hvor Finanstilsynet har konstateret objektiv indikation for værdiforringelse. Disse engagementers risiko vurderes af bestyrelsen at være indeholdt i bestyrelsens opgørelse på prospektdatoen af solvensbehovet pr. 31. december De nedskrivninger, der måtte blive resultatet af beregningerne, forventes således at være afsat i solvensbehovet. Banken er ligeledes blevet anmodet om løbende at forholde sig til nedskrivningerne på yderligere seks engagementer med henblik på, at Finanstilsynet skal modtage nye nedskrivningsberegninger til endelig afgørelse af nedskrivningernes størrelse. Disse nedskrivninger indarbejdes i bankens kvartalsregnskab for første kvartal Bestyrelsen har også taget disse yderligere engagementer i betragtning ved den nævnte fastsættelse af solvensbehovet. 9

10 Risikofaktorer Tegningsretterne og Aktierne er investeringsprodukter, der er risikomærket i kategorien gul i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011). Risikomærkning i kategorien gul betyder, at der er risiko for, at investorer kan miste deres investering helt eller delvist, men at produktet ikke er vanskeligt at gennemskue. Risici forbundet med den samfundsøkonomiske udvikling og markedsmæssige forhold - Bankens virksomhed, driftsresultatet og finansielle stilling påvirkes af de makroøkonomiske forhold og den økonomiske udvikling i Danmark Risici forbundet med Hvidbjerg Banks kreditportefølje (udlån og garantier) - Banken har væsentlig kreditrisiko i relation til kunder og modparter - Bankens nedskrivninger på udlån er steget som følge af de vanskelige økonomiske forhold, herunder Amagerbankens krak - Banken har risici på ejendomsrelaterede udlån - Banken er eksponeret mod risici relateret til erhvervssektorer - Banken er eksponeret for risici relateret til samhandelspartnere i den finansielle sektor Risici forbundet med markedsrisiko - Udviklingen i rentemarginal har væsentlig indvirkning på bankens lønsomhed - Bankens fremtidige renteindtægter kan komme under pres fra fortsat beskeden efterspørgsel og dermed beskeden vækst i udlån - Bankens beholdning af aktier, obligationer og andre værdipapirer øger bankens risici Ricisi vedrørende likviditet, funding og solvens - Negative kapital- og kreditmarkedsforhold kan påvirke bankens mulighed for at opnå tilstrækkelig funding og kan påvirke bankens fundingomkostninger væsentlig i negativ retning - På et afsluttende møde den 12. april 2012 tilkendegav Finanstilsynet, at Finanstilsynet ikke ville have bemærkninger til Bestyrelsens eventuelle beslutning om at forhøje solvensbehovet til 10,6 % pr. 31. december Bestyrelsen har efterfølgende truffet beslutning herom. Bankens nuværende solvensoverdækning udgør således 1,0 procent point i forhold til det nu af Bestyrelsen fastsatte solvensbehov pr. 31. december Banken har således på nuværende tidspunkt en beskeden solvensoverdækning - Bankens kreditvurdering kan påvirke bankens funding- og konkurrencesituation - Bankens resultater og eksistensgrundlag kan påvirkes, hvis solvensprocenten reduceres eller vurderes som utilstrækkelig - En forøgelse af risikovægtede aktiver kan medføre en reduktion af bankens solvensprocent - Der foreligger risiko i forbindelse med Bankens solvensbehovsopgørelse - Hvis Banken ikke er i stand til at overholde grænseværdierne i Tilsynsdiamanten, kan overskridelserne få væsentlige negative konsekvenser for bankens virksomhed - De nuværende omsættelighedsbegrænsninger i bankens vedtægter kan gøre det vanskeligere at rejse kapital. Risici forbundet med operationelle forhold - Operationelle risici, herunder outsourcing-samarbejdspartnere og leverandører, kan medføre økonomiske tab samt skade bankens omdømme - Bankens risikostyringsmetoder kan vise sig utilstrækkelige til at dække uidentificerede, uventede og ukorrekt kvantificerede risici, hvilket kan medføre væsentlige tab eller væsentlig forøgelse af forpligtelser - Banken er afhængig af sin øverste ledelse og medarbejdere, og den kan i fremtiden få vanskeligt ved at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere Risici i forbundet med Udbuddet - Markedskursen på bankens aktier, tegningsretter og andre værdipapirer kan være meget svingende - Banken er et aktieselskab registreret i henhold til dansk lov, hvilket kan gøre det vanskeligt for aktionærer bosiddende uden for Danmark at udnytte eller håndhæve visse rettigheder - Tegningsretterne kan måske ikke blive erhvervet og/ eller udnyttet af visse aktionærer bosiddende uden for Danmark - Udbuddet kan tilbagekaldes, og investorer, der har købt tegningsretter eller udbudte aktier kan lide et tab, hvis udbuddet ikke gennemføres - Manglende udnyttelse af tegningsretter før tegningsperiodens udløb vil medføre bortfald af indehaverens tegningsretter - Hvis eksisterende aktionærer ikke udnytter nogen eller alle tegningsretterne, vil deres ejerandel blive udvandet, og denne udvanding kan være væsentlig - Aktionærer med mindre ejerandel kan få begrænset indflydelse - Markedet for tegningsretterne og/eller de udbudte aktier vil måske kun tilbyde begrænset likviditet, og hvis et marked opstår, kan kursen på tegningsretterne og/eller de udbudte aktier blive udsat for større volatilitet end kursen på de eksisterende aktier - Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici Andre risici forbundet med bankens virksomhed - Bankens kunders geografiske koncentration udgør en risiko for bankens muligheder for indtjening. Risici forbundet med nedskrivninger - De allerede foretagne nedskrivninger er baseret på for banken tilgængelig information. Der foreligger 10

11 risiko for, at denne tilgængelige information ikke er retvisende og at de foretagne nedskrivninger er utilstrækkelige. - Grundet det finansielle og økonomiske miljø kan det vise sig, at de nedskrivninger, som Banken allerede har foretaget, kan vise sig utilstrækkelige. Vigtig information Denne folder er udelukkende til orientering. Beslutning om at købe og udnytte tegningsetter samt tegne værdipapirer i Hvidbjerg Bank skal træffes uafhængigt af denne folder og udelukkende på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet. Prospektet er blevet offentliggjort den 23. april Man skal endvidere være opmærksom på eventuelle ændringer eller tillæg til prospektet. Investoren skal selv lave eventuelle undersøgelser af Hvidbjerg Bank, som investoren finder nødvendige. Denne folder udgør ikke en anbefaling vedrørende de værdipapirer, der udbydes i henhold til prospektet. Hverken denne folder eller nogen del eller kopi heraf må offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Australien, Japan eller i et andet land, hvor landets regler forbyder dette. Dette skriftlige materiale udgør ikke noget tilbud om at sælge værdipapirer i USA, ligesom værdipapirerne ikke må udbydes eller sælges i USA uden forudgående registrering eller uden en dispensation fra registreringskravet som fastsat i U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer og i regler og bekendtgørelser udstedt i medfør deraf. Det er ikke hensigten at registrere nogen del af udbuddet i USA eller at gennemføre et offentligt udbud af værdipapirer i USA. Udstedelse, udnyttelse og salg af værdipapirer i forbindelse med udbuddet er i nogle jurisdiktioner omfattet af visse juridiske og regulatoriske begrænsninger. Banken påtager sig intet ansvar for en persons manglende overholdelse af disse begrænsninger. Det er centralt, at denne folder ikke udgør et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe, ligesom de heri nævnte værdipapirer ikke må sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion. Enhver accept af tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, som er nævnt i nærværende dokument, skal ske på baggrund af Hvidbjerg Banks prospekt. I dette dokument er der beskrivelser om fremtidige hændelser. Disse beskrivelser er baseret på Bankens egne oplysninger, antagelser og vurderinger, som banken finder rimelige. Alle investeringer er forbundet med en række risici og usikkerheder. Disse risici og usikkerheder kan være Hvidbjerg Bank ubekendt eller for øjeblikket for Hvidbjerg Bank findes uvæsentlige. Der gives ikke sikkerhed for, at de forventede hændelser vil indtræffe eller om Hvidbjerg Banks mål opnås. Disse risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold omfatter, blandt andet, de forhold som er beskrevet under afsnittet risikofaktorer i prospektet offentliggjort af banken den 23. april 2012 og andre forhold, der er henvist til i nævnte prospekt. 11

12 Hovedsæde Hvidbjerg Østergade Thyholm Tlf Fax Afdelinger Struer Toldbodstræde Struer Tlf Fax Viborg Vævervej Viborg Tlf Fax Holstebro Lavhedevej 48A 7500 Holstebro Tlf Fax A/S Reg.nr.: 5682 CVR-nr.:

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35 Årsrapport 2011 1912-2012 Fredag den 1. juni 2012 er det 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op for kunderne. Det skete i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere