Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen"

Transkript

1 Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen Udbud af stk. nye aktier à nominelt kr. 20 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i Hvidbjerg Bank A/S. Hver aktie giver ret til at købe 2 nye aktier til favørkurs, kr. 25 pr. aktie. Denne brochure indeholder de væsentligste oplysninger om aktieudvidelsen. De fuldstændige vilkår og betingelser fremgår af børsprospektet af 23. april Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen

2 Nye aktier i Hvidbjerg Bank Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen med op til stk. nye aktier til en tegningskurs på kr. 25 pr. ny aktie à nominelt kr. 20. Såfremt kapitaludvidelsen fuldtegnes, bliver bruttoprovenuet 37,5 mio. kr. Dette vil indebære en væsentlig styrkelse af Hvidbjerg Banks solvens og kapitalgrundlag. Baggrunden for kapitaludvidelsen Hvidbjerg Bank ønsker med udbuddet at konsolidere sig med henblik på at styrke sin solvens at styrke sine muligheder for fortsat at kunne fremstå stærkt i lokalområdet med konkurrencedygtige tilbud til kunderne at styrke bankens muligheder for fortsat organisk vækst gennem øget kundetilgang og forretningsomfang at forberede sig på forventede skærpede krav til bankers kapitalberedskab og således ruste banken til fremtidens kapitalkrav i god tid før de bliver en realitet at øge bankens finansielle robusthed i en usikker tid, hvor et økonomisk opsving måske lader vente på sig at forbedre mulighederne for igen at kunne tilbyde bankens aktionærer et attraktivt afkast af deres investeringer Anvendelsen af provenuet Nettoprovenuet fra kapitaludvidelsen vil indgå i Hvidbjerg Banks likviditetsberedskab, basiskapital samt kernekapital og vil dermed understøtte bankens drift og økonomiske robusthed. Ved fuldtegning er provenuet før omkostninger i alt 37,5 mio. kr. Efter omkostninger i forbindelse med kapitaludvidelsen forventes emissionen at tilføre Hvidbjerg Bank ca. 36 mio. kr. Der er yderligere to hovedformål med kapitaludvidelsen: 1. Tilpasning til kommende kapitalkrav Kapitalkravene for banker forventes at blive skærpet, således at bankerne har brug for mere kapital for at opfylde kravene. Udbuddet vil styrke bankens finansielle robusthed og i særdeleshed kernekapitalen også i forhold til kommende kapitalkrav. 2. Kapital til vækst Hvidbjerg Bank har udvidet virksomheden over de sidste år. Hvidbjerg Bank forventer, at det også i de kommende år vil være muligt at tiltrække nye kunder, hvilket ligeledes kræver en stærk kapitalstruktur. Vigtige forhold Oplysningerne i denne brochure skal læses i sammenhæng med det fuldstændige prospekt. En eventuel beslutning om at købe og udnytte tegningsretter samt tegne aktier i Hvidbjerg Bank skal træffes udelukkende på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i det fuldstændige prospekt. Oplysningerne i denne brochure kan ikke påberåbes som grundlag for køb af aktier i Hvidbjerg Bank. Alle investeringer er forbundet med en række risici og usikkerheder. Disse risici og usikkerheder kan være Hvidbjerg Bank ubekendt eller for øjeblikket vurderes at være uvæsentlige for banken. Potentielle investorer opfordres til at undersøge alle relevante risici og juridiske forhold, herunder skattemæssige forhold, der måtte være relevante i forbindelse med investering i aktier i Hvidbjerg Bank. Investorer bør endvidere være opmærksomme på, at investering i nye aktier og tegningsretter indebærer en risiko og bør derfor nøje overveje de faktorer, som er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer i det fuldstændige prospekt. Hvidbjerg Bank ønsker at anvende provenuet til almindelig konsolidering. Provenuet skal således indgå i Hvidbjerg Banks kapitalberedskab og vil blive brugt til almindelige bankforretninger. Finanstilsynet har i marts og april været på inspektion i Hvidbjerg Bank. Ved undersøgelsen blev blandt andet bankens solvensbehov gennemgået. Banken havde pr. udgangen af 2011 opgjort sit solvensbehov til 8,7 %. Finanstilsynet fandt, at der burde afsættes højere tillæg vedrørende kapitalfremskaffelse og højere tillæg til afdækning af kreditrisici. Banken har efterfølgende indberettet et solvensbehov på 10,6 % pr Finanstilsynet har tilkendegivet, at det ikke ville have bemærkninger hertil.

3 Sådan gennemføres kapitalforhøjelsen Alle aktionærer, der den 26. april 2012 er registreret som aktionærer i Hvidbjerg Bank, får tildelt to (2) tegningsretter for hver aktie, aktionæren ejer. For hver tegningsret har aktionæren ret til at tegne en (1) ny aktie til 25 kr. pr. stk. Tegningskursen er lavere end den seneste noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen forud for offentliggørelsen af prospektet for aktieudvidelsen. Tegningsretterne giver følgende to muligheder: 1. Aktionæren kan vælge at udnytte tegningsretterne til at tegne nye aktier i løbet af tegningsperioden, der løber fra den 2. maj 2012 og slutter den 16. maj 2012 kl eller 2. Aktionæren kan vælge at sælge tegningsretterne i løbet af handelsperioden for tegningsretterne, der løber fra den 27. april 2012 til 11. maj Som aktionær kan du vælge enten at udnytte eller sælge alle tegningsretter eller at udnytte en del af tegningsretterne og sælge resten. Du har herudover mulighed for at købe yderligere tegningsretter på NAS- DAQ OMX og for disse tegne nye aktier. Dette skal ske gennem din almindelige bank eller børsmægler. Hvis du ønsker at tegne nye aktier, skal det ske gennem det institut, hvor du har dit værdipapirdepot, og tegningen skal ske efter det pågældende instituts regler. Du skal være opmærksom på, at det kontoførende institut kan have vilkår, der indebærer, at de sælger tegningsretterne på dine vegne, såfremt du ikke har givet besked om andet inden for en bestemt frist. Den skattemæssige betydning af handlerne er beskrevet senere i denne folder og i prospektet. Det kan ske, at ikke alle udbudte aktier bliver tegnet ved udnyttelse af tegningsretter. Der vil i givet fald være resterende aktier. Resterende aktier kan tegnes til udbudskursen af både eksisterende aktionærer og andre investorer, der har givet bindende tilsagn, inden tegningsperiodens udløb. Disse kan dog ikke være sikre på at få tildelt resterende aktier. Investorerne og aktionærerne har kun sikkerhed for at tegne nye aktier, hvis de udnytter enten tildelte eller under handel med tegningsretter købte tegningsretter til at tegne nye aktier. Tegning af resterende aktier skal det ske gennem et kontoførende institut eller anden finansiel formidler. Danske investorer kan anvende den tegningsblanket, der er indeholdt i prospektet. På billedet ses Hvidbjerg Banks bestyrelse flankeret af direktør Oluf Vestergaard. Bestyrelsesmedlemmerne er fra venstre Niels Lyngs, Dorrit Lindgaard (medarbejderrep.), Lars Jørgensen, Annie Olesen (medarbejderrep.), Johannes V. Jensen, Flemming Borg Olesen (næstfmd.) og Knud Steffensen (formand) 3

4 Oplysninger om udbuddet Aktiekapital Umiddelbart før udbuddet var Hvidbjerg Banks aktiekapital på nominelt kr., bestående af stk. aktier à nominelt 20 kr. Bankens eksisterende aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN DK De udbudte aktiers rettigheder De udbudte aktier udstedes midlertidigt efter, at tegningsretterne er udnyttet og udbudskursen er betalt. Hvis udbuddet gennemføres, vil de udbudte aktier tilhøre samme klasse som de eksisterende aktier efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen. Følgende aktionærer ejer mere end 5 % af Hvidbjerg Banks Aktier: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted Sparekassen Vendsyssel, Østergade 15, 9760 Vrå Hver har en andel på 10 % af Aktierne i Hvidbjerg Bank. Skat Se afsnit om skattemæssige forhold på side 6. Ret til udbytte Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udbuddet vil de udbudte aktier have samme rettigheder som eksisterende aktier, herunder samme ret til udbytte fra gennemførelsen af udbuddet. Et eventuelt udbytte udbetales i danske kroner og udbetales til aktionærerne i overensstemmelse med VP s regler via aktionærens konto i dennes kontoførende institut eller eventuel anden finansiel formidler. Vedtægterne indeholder ikke en bestemmelse om kumulativt (opsparet) udbytte. Øvrige rettigheder Når udbuddet er gennemført, vil alle aktier i banken have sammen rettigheder. Alle aktionærer har én stemme uagtet hvor mange aktier, som aktionæren ejer. I tilfælde af at banken opløses eller træder i likvidation, har de udbudte aktier ret til en forholdsmæssig andel af bankens aktiver, når bankens kreditorer er blevet betalt. Ingen aktier har særlige rettigheder. Omsættelighedsbegrænsning Bankens vedtægter indeholder i 3 en bestemmelse, hvorefter banken skal samtykke til overdragelser, hvorved en aktionær opnår 10 procent eller mere af aktiekapitalen. Større aktionærer Pr. udgangen af 2011 havde Hvidbjerg Bank aktionærer, hvilket er en fremgang på næsten 10 % i forhold til året før. Tilvæksten har især været markant i Holstebro og Viborg. 98,3 % af aktionærerne er navnenoterede. 4

5 Udbudsbetingelser Prospekt Hvidbjerg Bank har den 23. april 2012 offentliggjort et prospekt, der indeholder detaljerede oplysninger om udbuddet af nye aktier. Prospektet kan downloades på eller rekvireres ved henvendelse til Hvidbjerg Bank dog med visse begrænsninger for investorer bosat uden for Danmark. Oplysningerne i denne brochure er udelukkende en sammenfatning af oplysningerne, der står i prospektet. Køb og udnyttelse af tegningsretter og tegning af nye aktier kan kun ske på grundlag af prospektet, hvor de fuldstændige betingelser og vilkår er beskrevet. Udbuddet Udbuddet omfatter stk. aktier à nominelt 20. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Udbuddet foretages i forholdet 1:2, hvilket betyder, at der for hver eksisterende aktie tildeles to (2) tegningsretter, og at en (1) tegningsret giver ejeren ret til at tegne en (1) ny aktie mod betaling af tegningskursen. Tegningskurs De nye aktier udbydes til 25 kr. pr. aktie à nominelt 20. kr. Handel med tegningsretter Tegningsretterne er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX med ISIN DK og forventes godkendt til handel i perioden fra den 27. april 2012 til og med den 11. maj 2012kl (dansk tid). Tegningsretter, der ikke ønskes udnyttet kan sælges i handelsperioden. Tegningsperiode Tegning af nye aktier på baggrund af tegningsretter skal ske i perioden fra den 2. maj 2012 til den 16. maj 2012, begge dage inklusive. Forhåndstilsagn Hvidbjerg Banks to storaktionærer, Sparekassen Thy og Sparekassen Vendsyssel, har meddelt, at de ønsker at udnytte deres tegningsretter fuldt ud. Samtlige medlemmer af Hvidbjerg Banks bestyrelse og direktion vil ligeledes deltage i aktieemissionen for fleres vedkommende ud over, hvad deres aktuelle aktiebeholdninger tilsiger, hvis dette bliver muligt. Fortegningsret Udbuddet sker med fortegningsret. Det betyder, at allerede eksisterende aktionærer får ret til at tegne en forholdsmæssig del af de udbudte aktier i forhold til deres ejerandel forud for udbuddet. 5

6 Skattemæssige forhold I det følgende gives et kort sammendrag af væsentlige danske skattemæssige forhold vedrørende erhvervelse, besiddelse og afhændelse af aktier i Hvidbjerg Bank for investorer skattemæssigt hjemmehørende i Danmark baseret på lovgivning pr. prospektdatoen den 23. april Sammendraget omfatter ikke professionelle investorer, pensionsselskaber m.v. og er kun til generel oplysning og tilsigter på ingen måde at udgøre skattemæssig eller juridisk rådgivning. Investorer bør rådføre sig med deres egne skatterådgivere med henblik på at få klarlagt de skattemæssige konsekvenser af at erhverve, besidde eller afhænde aktier i Hvidbjerg Bank i lyset af deres særlige forhold, herunder virkningen af eventuel statslig, lokal eller anden national skattelovgivning. Selskaber m.v. Avance og tab på tegningsretter til aktier eller aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked beskattes med 25 % forudsat at investoren ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i Hvidbjerg Bank. Beskatning sker efter lagerprincippet, dvs. på urealiseret grundlag som forskellen i værdien af tegningsretterne primo og ultimo i investorens indkomstår. Hvis investoren ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i Hvidbjerg Bank er avancer på tegningsretter til aktier og aktier skattefri og tab kan ikke fratrækkes. Udbytter beskattes med 25 %, hvis investoren ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i Hvidbjerg Bank. Udbytter er skattefrie, hvis investoren ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i Hvidbjerg Bank. For en mere uddybende beskrivelse af de skattemæssige forhold for investorerne, henvises der endvidere til prospektets værdipapirnote afsnit 12. Beskatning af fysiske personer, frie midler Avance ved salg af tegningsretter til aktier eller aktier beskattes som aktieindkomst med 27 % op til DKK (DKK for ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb) og 42 % af aktieindkomst, der overstiger DKK Beløbsgrænserne reguleres årligt, men nævnte beløbsgrænser er dog også gældende for Der gælder særlige overgangsregler for salg af aktier efter 1. januar 2006 eller senere som den fysiske person ejede havde anskaffet senest den 31. december Disse regler beskrives ikke nærmere. Tab kan modregnes i skattepligtige gevinster (fortjenester og udbytter) fra andre aktier, optaget til handel på et reguleret marked. Yderligere tab kan modregnes i en samlevende ægtefælles aktieindkomst og yderligere uudnyttede tab kan fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i fremtidig aktieindkomst fra børsnoterede aktier. Det er en betingelse for modregning af tab, at SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor erhvervelsen af aktierne har fundet sted, har modtaget oplysninger om aktiernes identitet, antallet, anskaffelsestidspunkt samt anskaffelsessum. Udbytter fra aktier beskattes tillige som aktieindkomst med ovennævnte satser. Fysiske personer, investering med pensionsmidler Avancer og tab samt udbytter beskattes efter lagerprincippet med 15,3 % efter pensionsafkastbeskatningsloven Pensionsafkastskat afregnes generelt af pensionsinstituttet. 6

7 Om Hvidbjerg Bank Historie I 2012 er det 100 år siden en gruppe fremsynede bønder, håndværkere og fiskere fra Thyholm og Jegindø besluttede at skabe en lokalt forankret bank, som kunne sikre en god finansiel samarbejdspartner i forbindelse med udbygningen af egnens landbrug, fiskeri, handel og de private husholdninger. Banken holdt konstituerende generalforsamling den 4. marts 1912, og 1. juni samme år startede den virksomhed i to stuer i en lokal malermesters privatbolig. Hvidbjerg Bank udviklede sig stille og roligt de første 47 år under samme direktør, og siden har banken kun haft tre direktører. Foranlediget af en befolkningsmæssig tilbagegang i det oprindelige kerneområde på Thyholm rettede Hvidbjerg Bank i 1990 erne øjnene mod syd. Og i 1992 etablerede banken sin første afdeling uden for Thyholm i Humlum. I januar 1995 bortvistes Hvidbjerg Banks direktør siden 1990 efter at have tilstået sig skyldig i skattesvig og mandatsvig. Senere samme år blev den nuværende direktør, Oluf Vestergaard ansat. Landbruget var i midten af 1990 erne Hvidbjerg Banks suverænt største kundegruppe målt på udlån og tegnede sig i 1997 for 37 % af det samlede udlån. I alt udgjorde erhverv 62 %. Derfor indledte Hvidbjerg Bank en strategisk indsats for at øge andelen af privatkunder og erhvervskunder uden for landbruget for dermed at opnå en bedre risikospredning. Hvidbjerg Bank havde ved udgangen af 2011 ca kunder, heraf ca. 700 erhvervskunder. Banken har i dag filialer i Hvidbjerg (hovedkontor), Struer, Viborg og Holstebro og beskæftiger 43,4 medarbejdere opgjort som heltidsansatte. Forretningsmæssigt tilbyder Hvidbjerg Bank engagementer af enhver art inden for Bankens primære forretningsområde og traditionelle kundegrupper, som består af private samt mindre og mellemstore virksomheder i bankens markedsområder. Endelig yder banken lån, kreditter og garantier til mere finansielt prægede formål uden for bankens primære markedsområder samt til gode private kunder, forudsat at det ikke indebærer væsentlige risici. Banken yder dog ikke lån til køb af aktier i Hvidbjerg Bank. Strategi Hvidbjerg Banks direktion og ledergruppe har i 2011 udarbejdet en 5-årig strategiplan, som efterfølgende er blevet tiltrådt af bestyrelsen. Planen definerer en række indsatsområder, som skal øge Hvidbjerg Banks vækst og indtjening. Målet er at sikre Hvidbjerg Banks fortsatte eksistens som en selvstændig bank med en rentabilitet, der gør banken til en attraktiv investering for aktionærerne. Der er i strategiplanen sat klare og ambitiøse mål for udviklingen i kundeunderlag, indtjening, balance og egenkapital. Som led i denne proces etablerede banken i 1997 en ny afdeling i Struer. I de følgende år opnåede Hvidbjerg Bank et solidt fodfæste uden for Thyholm, og i midten af 00 erne var banken klar til et nyt strategisk tiltag i form af etablering af to nye afdelinger i Viborg (2006) og Holstebro (2007). Etableringen af de nye afdelinger har siden 2006 ført til en forøgelse af kundeunderlaget med 36 %, og både afdelingen i Viborg og Holstebro bidrager i dag positivt til bankens samlede indtjening. Produkter og services Hvidbjerg Bank er et regionalt pengeinstitut med en stærk lokal forankring på Thyholm, hvor hovedparten af bankens resultater fortsat genereres. Bankens forretningsmodel er enkel og ukompliceret. Vi holder os til traditionelle bankydelser og begiver os ikke af med avancerede forretningsmetoder og produkter, ligesom vi ikke deltager i spekulative forretninger af nogen art. F.eks. har banken siden 1995 haft en fast politik om ikke at yde lån til køb af bankens aktier. Hvidbjerg Banks første bestyrelses- og generalforsamlingsprotokol 7

8 Hvidbjerg Banks seneste økonomiske udvikling 5 års hovedtal (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) RESULTATOPGØRELSEN Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Resultat af primær bankdrift Kursreguleringer Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Årets resultat BALANCEN Udlån Indlån Egenkapital Balance Garantier års nøgletal Solvens og kapital Solvensprocent... 11,6% 14,0% 16,7% 17,3% 13,5% Kernekapitalprocent... 8,3% 10,0% 12,0% 12,0% 9,5% Indtjening Egenkapitalforrentning før skat ,0% -13,5% 1,9% 3,2% 6,9% Egenkapitalforrentning efter skat ,2% -10,1% 1,5% 2,3% 5,9% Indtjening pr. omkostningskrone... 0,86 kr. 0,83 kr. 1,03 kr. 1,06 kr. 1,16 kr. Markedsrisiko Renterisiko... 0,1% 1,5% 1,3% 1,0% 1,0% Valutaposition... 9,3% 1,5% 0,7% 1,8% 1,1% Likviditet Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån... 99,9% 93,4% 105,4% 114,2% 114,9% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,8% 250,6% 170,1% 139,5% 77,8% Kreditrisiko Summen af store engagementer... 34,7% 43,4% 0% 11,5% 59,9% Andel af tilgodehavende med nedsat rente... 1,5% 3,0% 1,4% 1,3% 0,3% Nedskrivningsprocent... 3,9% 4,3% 2,6% 1,7% 1,2% Årets nedskrivningsprocent... 1,5% 2,2% 1,2% 0,5% -0,2% Årets udlånsvækst... 6,6% -1,4% 5,8% -0,1% 42,5% Udlån i forhold til egenkapital... 9,8 8,4 7,6 7,4 7,5 Aktieafkast Årets resultat pr. aktie (stk. str. 100 kr.) ,8 kr. -52,6 kr. 8,4 kr. 12,3 kr. 30,1 kr. Indre værdi pr. aktie (stk. str. 100 kr.) kr. 500 kr. 552 kr. 546 kr. 537 kr. Udbytte pr. aktie (stk. str. 100 kr.)... 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr 7 kr. Børskurs/årets resultat pr. aktie (stk. str. 100 kr.)... -4,2-6,9 47,6 25,0 29,8 Børskurs/indre værdi pr. aktie (stk. str. 100 kr.)... 0,4 0,7 0,7 0,6 1,7 Sund vækst Hvidbjerg Bank har i de senere år oplevet en sund vækst, ikke mindst som følge af det strategiske tiltag med etablering af de to nye afdelinger i Viborg (2006) og Holstebro (2007). Denne udvikling er fortsat i 2011, hvor begge afdelinger igen har noteret en nettofremgang i kundeunderlaget på over 30 %. Sammenlagt er antallet af kunder i Hvidbjerg Bank vokset med 36 % siden Begge de nye afdelinger bidrager i dag til bankens indtjening, og de forventes begge at give overskud efter indregning af alle fælles omkostninger fra

9 Forretningsomfang på 1,5 mia. kr. Forretningsomfanget opgjort som summen af udlån, indlån og garantier udgjorde 1,5 mia. kr. ved udgangen af Det er stort set uændret i forhold til Solid stigning i rente- og gebyrindtægter Hvidbjerg Banks renteindtægter steg i 2011 med 8,4 % til 54,6 mio. kr. Renteudgifterne udgjorde 13,2 mio. kr. Gebyr og provisionsindtægterne fortsatte den gode udvikling fra de foregående år og steg i 2011 med hele 27,8 % til 13,6 mio. kr., hvilket afspejler den fortsat pæne tilgang af nye kunder. Samlet set kunne Hvidbjerg Bank således notere en stigning i netto rente- og gebyrindtægterne på 9,2 % til 54,8 mio. kr. i 2011, hvilket er meget tilfredsstillende. Stærkt forbedret primær drift Omkostningerne udgjorde 46,0 mio. kr. Det bevirker, at resultatet af den primære drift er blevet forbedret i forhold til året før og steg med 16 % til 8,9 mio. kr., hvilket er det næstbedste resultat i Hvidbjerg Banks historie. Positive kursreguleringer På grund af en forsigtig fondspolitik har Hvidbjerg Bank i 2011 realiseret positive kursreguleringer på 0,5 mio. kr. Nedskrivninger I alt har Hvidbjerg Bank nedskrevet 16,9 mio. kr. mod 18,5 mio. kr. året før. Af nedskrivningerne vedrører 4,4 mio. kr. bankens tab på et indestående i Amagerbanken. Yderligere ca. 5 mio. kr. af nedskrivningerne vedrører landbrug. Disse nedskrivninger er ikke mindst en følge nye regler fra Finanstilsynet vedr. værdifastsættelsen af landbrugsjord. Udover nedskrivningerne har Hvidbjerg Bank i 2011 haft ekstraordinære udgifter på i alt 1,6 mio. kr. som følge af indbetalinger til indskydergarantifonden til dækning af fondens indskudsgaranti i forhold til banker, der er krakket i Resultat efter skat på -7,2 mio. kr. Sammenholdt betyder nedskrivningerne og bankens betalinger til indskydergarantifonden, at resultatet før skat kan opgøres til -9,1 mio. kr. mod -10,5 mio. kr. i Og efter skat lander resultatet på et underskud på 7,2 mio. kr. mod et minus på 7,9 mio. kr. året før. Basiskapital på 82,8 mio. kr. Efter overførsel af årets resultat havde Hvidbjerg Bank ved udgangen af 2011 en egenkapital på 66,7 mio. kr. mod 73,6 mio. kr. året før. Efter tillæg af efterstillede kapitalindskud på i alt 35 mio. kr. samt lovmæssige fradrag, udgør bankens basiskapital 82,8 mio. kr. Basiskapitalen svarer til en solvens på 11,6 % og en kernekapitalprocent på 8,3 %. Fortsat god likviditet Hvidbjerg Bank har fortsat en ganske god likviditet. Ved udgangen af 2011 udgjorde likviditetsoverdækningen således 156 mio. kr., hvilket svarer til en overdækning på 157,8 % i forhold til lovens krav. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har introduceret en såkaldt Tilsynsdiamant, som fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for fra ultimo Hvidbjerg Bank lever fortsat fuldt ud op til Tilsyns-diamantens pejlemærker allerede på nuværende tidspunkt og er ikke på noget punkt i nærheden af Finanstilsynets grænseværdier. Hvidbjerg Banks situation i forhold til de nævnte pejlemærker pr fremgår af nedenstående skema. Eksponeringskategori Grænseværdi Hvidbjerg Bank Summen af store engagementer max 125 % 34,7 % Udlånsvækst på årsbasis max. 20 % 6,6 % Ejendomseksponering max. 25 % 3,7 % Fundingratio max. 1 0,8 % Likviditetsoverdækning min. 50 % 157,8 % Finanstilsynets ordinære inspektion Hvidbjerg Bank har i marts og april måned 2012 haft ordinært inspektionsbesøg af Finanstilsynet. Finanstilsynet har på tidspunktet for offentliggørelsen af Prospektet endnu ikke tilsendt banken rapport om inspektionens konklusioner, men der er den 12. april 2012 afholdt afsluttende møde. Finanstilsynets rapport vil blive offentliggjort senest ved udgangen af 2. kvartal Finanstilsynet meddelte i forbindelse med sin inspektion, at såfremt Hvidbjerg Banks bestyrelse måtte vælge at fastsætte et solvensbehov på 10,6 % pr. 31. december 2011, ville Finanstilsynet ikke have bemærkninger hertil. Bestyrelsen har herefter på prospektdatoen forhøjet det af Banken opgjorte solvensbehov fra 8,7 % til 10,6 %, pr. 31. december 2011, hvorved Bankens solvensoverdækning reduceres til 1,0 procent point. I dette solvensbehov indgår et tillæg på 1,23 % point til kapitalfremskaffelse. Banken forventer at kunne reducere dette tillæg til 0,5 %, når den forestående kapitaludvidelse er afsluttet. Finanstilsynet har anmodet banken om at foretage nedskrivningsberegninger på fire engagementer, hvor Finanstilsynet har konstateret objektiv indikation for værdiforringelse. Disse engagementers risiko vurderes af bestyrelsen at være indeholdt i bestyrelsens opgørelse på prospektdatoen af solvensbehovet pr. 31. december De nedskrivninger, der måtte blive resultatet af beregningerne, forventes således at være afsat i solvensbehovet. Banken er ligeledes blevet anmodet om løbende at forholde sig til nedskrivningerne på yderligere seks engagementer med henblik på, at Finanstilsynet skal modtage nye nedskrivningsberegninger til endelig afgørelse af nedskrivningernes størrelse. Disse nedskrivninger indarbejdes i bankens kvartalsregnskab for første kvartal Bestyrelsen har også taget disse yderligere engagementer i betragtning ved den nævnte fastsættelse af solvensbehovet. 9

10 Risikofaktorer Tegningsretterne og Aktierne er investeringsprodukter, der er risikomærket i kategorien gul i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011). Risikomærkning i kategorien gul betyder, at der er risiko for, at investorer kan miste deres investering helt eller delvist, men at produktet ikke er vanskeligt at gennemskue. Risici forbundet med den samfundsøkonomiske udvikling og markedsmæssige forhold - Bankens virksomhed, driftsresultatet og finansielle stilling påvirkes af de makroøkonomiske forhold og den økonomiske udvikling i Danmark Risici forbundet med Hvidbjerg Banks kreditportefølje (udlån og garantier) - Banken har væsentlig kreditrisiko i relation til kunder og modparter - Bankens nedskrivninger på udlån er steget som følge af de vanskelige økonomiske forhold, herunder Amagerbankens krak - Banken har risici på ejendomsrelaterede udlån - Banken er eksponeret mod risici relateret til erhvervssektorer - Banken er eksponeret for risici relateret til samhandelspartnere i den finansielle sektor Risici forbundet med markedsrisiko - Udviklingen i rentemarginal har væsentlig indvirkning på bankens lønsomhed - Bankens fremtidige renteindtægter kan komme under pres fra fortsat beskeden efterspørgsel og dermed beskeden vækst i udlån - Bankens beholdning af aktier, obligationer og andre værdipapirer øger bankens risici Ricisi vedrørende likviditet, funding og solvens - Negative kapital- og kreditmarkedsforhold kan påvirke bankens mulighed for at opnå tilstrækkelig funding og kan påvirke bankens fundingomkostninger væsentlig i negativ retning - På et afsluttende møde den 12. april 2012 tilkendegav Finanstilsynet, at Finanstilsynet ikke ville have bemærkninger til Bestyrelsens eventuelle beslutning om at forhøje solvensbehovet til 10,6 % pr. 31. december Bestyrelsen har efterfølgende truffet beslutning herom. Bankens nuværende solvensoverdækning udgør således 1,0 procent point i forhold til det nu af Bestyrelsen fastsatte solvensbehov pr. 31. december Banken har således på nuværende tidspunkt en beskeden solvensoverdækning - Bankens kreditvurdering kan påvirke bankens funding- og konkurrencesituation - Bankens resultater og eksistensgrundlag kan påvirkes, hvis solvensprocenten reduceres eller vurderes som utilstrækkelig - En forøgelse af risikovægtede aktiver kan medføre en reduktion af bankens solvensprocent - Der foreligger risiko i forbindelse med Bankens solvensbehovsopgørelse - Hvis Banken ikke er i stand til at overholde grænseværdierne i Tilsynsdiamanten, kan overskridelserne få væsentlige negative konsekvenser for bankens virksomhed - De nuværende omsættelighedsbegrænsninger i bankens vedtægter kan gøre det vanskeligere at rejse kapital. Risici forbundet med operationelle forhold - Operationelle risici, herunder outsourcing-samarbejdspartnere og leverandører, kan medføre økonomiske tab samt skade bankens omdømme - Bankens risikostyringsmetoder kan vise sig utilstrækkelige til at dække uidentificerede, uventede og ukorrekt kvantificerede risici, hvilket kan medføre væsentlige tab eller væsentlig forøgelse af forpligtelser - Banken er afhængig af sin øverste ledelse og medarbejdere, og den kan i fremtiden få vanskeligt ved at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere Risici i forbundet med Udbuddet - Markedskursen på bankens aktier, tegningsretter og andre værdipapirer kan være meget svingende - Banken er et aktieselskab registreret i henhold til dansk lov, hvilket kan gøre det vanskeligt for aktionærer bosiddende uden for Danmark at udnytte eller håndhæve visse rettigheder - Tegningsretterne kan måske ikke blive erhvervet og/ eller udnyttet af visse aktionærer bosiddende uden for Danmark - Udbuddet kan tilbagekaldes, og investorer, der har købt tegningsretter eller udbudte aktier kan lide et tab, hvis udbuddet ikke gennemføres - Manglende udnyttelse af tegningsretter før tegningsperiodens udløb vil medføre bortfald af indehaverens tegningsretter - Hvis eksisterende aktionærer ikke udnytter nogen eller alle tegningsretterne, vil deres ejerandel blive udvandet, og denne udvanding kan være væsentlig - Aktionærer med mindre ejerandel kan få begrænset indflydelse - Markedet for tegningsretterne og/eller de udbudte aktier vil måske kun tilbyde begrænset likviditet, og hvis et marked opstår, kan kursen på tegningsretterne og/eller de udbudte aktier blive udsat for større volatilitet end kursen på de eksisterende aktier - Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici Andre risici forbundet med bankens virksomhed - Bankens kunders geografiske koncentration udgør en risiko for bankens muligheder for indtjening. Risici forbundet med nedskrivninger - De allerede foretagne nedskrivninger er baseret på for banken tilgængelig information. Der foreligger 10

11 risiko for, at denne tilgængelige information ikke er retvisende og at de foretagne nedskrivninger er utilstrækkelige. - Grundet det finansielle og økonomiske miljø kan det vise sig, at de nedskrivninger, som Banken allerede har foretaget, kan vise sig utilstrækkelige. Vigtig information Denne folder er udelukkende til orientering. Beslutning om at købe og udnytte tegningsetter samt tegne værdipapirer i Hvidbjerg Bank skal træffes uafhængigt af denne folder og udelukkende på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet. Prospektet er blevet offentliggjort den 23. april Man skal endvidere være opmærksom på eventuelle ændringer eller tillæg til prospektet. Investoren skal selv lave eventuelle undersøgelser af Hvidbjerg Bank, som investoren finder nødvendige. Denne folder udgør ikke en anbefaling vedrørende de værdipapirer, der udbydes i henhold til prospektet. Hverken denne folder eller nogen del eller kopi heraf må offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Australien, Japan eller i et andet land, hvor landets regler forbyder dette. Dette skriftlige materiale udgør ikke noget tilbud om at sælge værdipapirer i USA, ligesom værdipapirerne ikke må udbydes eller sælges i USA uden forudgående registrering eller uden en dispensation fra registreringskravet som fastsat i U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer og i regler og bekendtgørelser udstedt i medfør deraf. Det er ikke hensigten at registrere nogen del af udbuddet i USA eller at gennemføre et offentligt udbud af værdipapirer i USA. Udstedelse, udnyttelse og salg af værdipapirer i forbindelse med udbuddet er i nogle jurisdiktioner omfattet af visse juridiske og regulatoriske begrænsninger. Banken påtager sig intet ansvar for en persons manglende overholdelse af disse begrænsninger. Det er centralt, at denne folder ikke udgør et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe, ligesom de heri nævnte værdipapirer ikke må sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion. Enhver accept af tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, som er nævnt i nærværende dokument, skal ske på baggrund af Hvidbjerg Banks prospekt. I dette dokument er der beskrivelser om fremtidige hændelser. Disse beskrivelser er baseret på Bankens egne oplysninger, antagelser og vurderinger, som banken finder rimelige. Alle investeringer er forbundet med en række risici og usikkerheder. Disse risici og usikkerheder kan være Hvidbjerg Bank ubekendt eller for øjeblikket for Hvidbjerg Bank findes uvæsentlige. Der gives ikke sikkerhed for, at de forventede hændelser vil indtræffe eller om Hvidbjerg Banks mål opnås. Disse risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold omfatter, blandt andet, de forhold som er beskrevet under afsnittet risikofaktorer i prospektet offentliggjort af banken den 23. april 2012 og andre forhold, der er henvist til i nævnte prospekt. 11

12 Hovedsæde Hvidbjerg Østergade Thyholm Tlf Fax Afdelinger Struer Toldbodstræde Struer Tlf Fax Viborg Vævervej Viborg Tlf Fax Holstebro Lavhedevej 48A 7500 Holstebro Tlf Fax A/S Reg.nr.: 5682 CVR-nr.:

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for Hvidbjerg Bank, 2012

Årsregnskabsmeddelelse for Hvidbjerg Bank, 2012 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Fortegningsretsemission 2017

Fortegningsretsemission 2017 Fortegningsretsemission 2017 1 En kort introduktion til Salling Bank Salling Bank er et dansk lokalt pengeinstitut, der med baggrund i sit historiske fundament i Skive, Salling og Fjends har et naturligt

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere