Plan- og bæredygtighedsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og bæredygtighedsstrategi"

Transkript

1 Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007

2 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Udgivet af: Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udgivelsesdato: 3. oktober 2007 Udarbejdet af: Ledelsessekretariatet ved Planlægger Anette Kümpel og Planlægger Merete Bach Hansen Fotos: Niels Bonnerup, Ledelsessekretariatet, Karen M. Pedersen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Florian Rasmussen, Plan- og Miljøforvaltningen og Per E. Rasmussen, Plan- og Miljøforvaltningen Trykkeri: Grafisk Hus, Løgstør Oplag: 250 eksemplarer

3 Fremad med raske skridt Vesthimmerlands Kommune tog sin begyndelse på Vitskøl Kloster december 2004, hvor de 4 daværende borgmestre i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars Kommuner underskrev en historisk aftale om dannelsen af Vesthimmerlands Kommune. I aftalen står der bl.a. at formålet med sammenlægningen af de 4 gamle kommuner er at skabe en stærk udviklingsorienteret og bæredygtig kommune, hvor den fælles kommuneplan bliver udviklingsplanen, der samler alle de strategiske og udviklingsmæssige muligheder i en Vesthimmerlandsk kommune. Vi var opmærksomme på vigtigheden af at have en vision for Vesthimmerlands Kommune. Hvorfor var det lige, at netop vi 4 kommuner lagde os sammen hvad er det vi gerne vil med vores nye kommune? Formålet med denne plan- og bæredygtighedsstrategi er at beskrive Byrådets visioner for den nye kommune, sætte pejlemærker for udviklingen og beskrive de skridt, vi vil tage for at skabe den ønskede udvikling. Med strategien inviterer vi alle kommunens borgere og samarbejdspartnere til dialog og meningsudveksling om en række emner. Vi ønsker en god og konstruktiv debat om Vesthimmerlands Kommunes udvikling. På Byrådets vegne Jens Lauritzen Borgmester

4 På vej mod en fælles plan! Nye udfordringer Med kommunalreformen får de nye og større kommuner nye kompetencer og et øget råderum det gælder også planområdet. Kommunerne har overtaget plankompetencen for det åbne land og får dermed ansvaret for at skabe helhed i den fysiske planlægning. Kommunalreformen åbner med andre ord op for, at de nye kommuner i højere grad kan præge udviklingen ud fra deres kendskab til lokale styrker, udfordringer og praktiske forhold. I Vesthimmerlands Kommune er administrationsgrundlaget i dag 4 kommuneplaner fra de gamle kommuner og 2 regionplaner fra de tidligere Nordjyllands og Viborg amter. Det gør at administrationsgrundlaget både er uoverskueligt og uensartet. For borgere og virksomheder kan det eksempelvis betyde uensartede afgørelser på identiske ansøgninger bare med forskellig lokalitet. Det er derfor vigtigt, at der hurtigst muligt udarbejdes et bæredygtigt plan- og administrationsgrundlag ud fra ensartede grundprincipper. Denne plan- og bæredygtighedsstrategi sætter pejlemærker for udviklingen af kommunen og dermed også for kommuneplanen. Processen forud for strategien Efter dannelsen af Vesthimmerlands Kommune december 2004 er der gennemført følgende forløb: Visionsproces for Byråd Bustur for Byrådet rundt i den nye kommune med titlen: Rejsen til landet lige om lidt. Visionsseminar med fremtidsforsker Anne Marie Dahl. Fagudvalgsdrøftelse af visionens 3 spor: Det gode liv, Virkelyst og Overblik. Visionen udsendt i offentlig debat. Afholdelse af borgermøder med 4 temaer: Erhverv og turisme, Fremtidens landkort, Børn og unge samt Livskvalitet. Alle indput fra debatfasen, borgermøderne, Byrådets visionsproces og fagforvaltningerne er nu samlet i denne plan- og bæredygtighedsstrategi. Dine muligheder for indflydelse Plan- og bæredygtighedsstrategien findes på: Der ud over kan strategien hentes i Borgerservice på Rådhuset i Aars og administrationsbygningerne i Farsø, Løgstør og Aalestrup. Bemærkninger til Plan- og bæredygtighedsstrategien skal sendes til: Vesthimmerlands Kommune, Ledelsessekretariatet, Himmerlandsgade Aars Offentlighedsperioden er på 8 uger fra 3. oktober 2007 til 28. november Fristen for indsendelse af kommentarer, forslag og ideer er 28. november Eller på mail til: Planlægger Merete B. Hansen Planlægger Anette Kümpel 4 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

5 Temaer i strategien Visionen for Vesthimmerlands Kommune følger 3 spor: Det gode Liv Vi vil fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldersgrupper ved at være kendt som et godt sted at leve og arbejde. Vesthimmerland prioriterer sundhed, natur, nærhed og ægthed. Virkelyst Vi vil tilbyde borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder i byer såvel som på landet og i landsbyerne med plads til udfoldelse og virkelyst i et trygt og sikkert miljø. Vesthimmerland prioriterer engagement, initiativ og uddannelse. Overblik Vækst i erhverv og bosætning skal bero på: -- Bæredygtig planlægning -- Respekt for områdets natur- og kulturværdier -- Et tæt samspil med borgerne Vesthimmerlands Kommune inddeles i 3 verdner; Kysten, Landet, Byen. Til Kysten kan der knyttes begreber som attraktiv bosætning, fritid og turisme, fjord, sø og vandløb, kunstnermiljø og meget mere. Til Landet kan der knyttes begreber som agro-industri og -viden, natur, landskaber, landsbyer og meget mere. Til Byen kan der knyttes begreber som iværksætteri, erhverv, uddannelse, handel og meget mere. Plan- og bæredygtighedsstrategien er bygget op omkring følgende temaer: Børn og unge Fremtidens landkort Livskvalitet Erhverv og turisme Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Beslutning om revision af kommuneplanen Vesthimmerlands Kommune er en ny organisation, hvorfor der ved udarbejdelsen af den første kommuneplan vil være behov for fuld revision. Der skal udarbejdes et nyt grundlag for alle kommuneplanens emneområder, jf. Planlovens 23a, stk. 2. Sundhedscenter Vesthimmerlands kampagne om livskvalitet fra borgermøde IV i Aalestrup Lov om planlægning 23a i Lov nr. 813 af 21. juni 2007 med senere ædringer. Stk.1 Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres, samt det regionale faglige kulturmiljøråd. Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte strategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten 1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller 2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny periode. Lokal Agenda 21 På FN s konference om miljø og udvikling i Rio de Janerio i 1992 vedtog man bl.a. et dokument med titlen lokal Agenda 21 en dagsorden for udviklingen i det 21. århundrede. Siden Rio-konferencen har lokal Agenda 21 været et centralt begreb på den internationale scene. Lokal Agenda 21 skitserer på globalt plan sigtelinierne for en bæredygtig udvikling. Der peges i dokumentet bl.a. på at en bæredygtig udvikling betinger inddragelse af befolkningen i arbejdet, og at arbejdet forankres nationalt og lokalt. Der henvises i øvrigt til afsnittet om: Agenda 21 - Bæredygtig udvikling på side 32. Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 5

6 Plan- og bæredygtighedsstrategien er et oplæg til udviklingsplanen, der samler alle de strategiske og udviklingsmæssige muligheder for Vesthimmerlands Kommune. 6 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi Stemningsbillede fra Kunsttorvet i Løgstør

7 Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategien er bygget op omkring temaerne: Børn og unge Fremtidens landkort Livskvalitet Erhverv og turisme Agenda 21 - Bæredygtig udvikling De enkelte temaer er kort beskrevet ud fra de forudsætninger, som er væsentlige på nuværende tidspunkt. Ud fra disse forudsætninger har Byrådet fastlagt visionerne ( Det vil vi ), og de handlinger som Byrådet ønsker at sætte i værk for at tage de første skridt frem mod visionerne ( Det gør vi ). Til plan- og bæredygtighedsstrategien hører et bilag, der indeholder en datasamling, som belyser de faktuelle forhold på en række udvalgte områder. Læsevejledning De valgte farver på teksboksene har en fast betydning og skaber sammenhæng mellem tekst og grafik i hele planog bæredygtighedsstrategien. Farvetypologien ses her: Faktaboks; inspiration og eksempler Bidrag fra borgerne ; sagt på borgermøderne og indlæg fra debatten Det vil vi ; kommunens vision for et tema Det gør vi ; kommunens handlinger på området og udmeldinger om planbehov i kommuneplanen Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 7

8 Børn og unge Børn og unge er vigtige parametre, når vi taler om fremtiden. Det er vigtigt at høre de unges synspunkter. Det fremgik især ved afholdelsen af borgermødet i Løgstør med temaet Børn og unge, hvor de tilstedeværende børn/ unge klart tilkendegav, at de ikke altid har de samme holdninger til behov og udvikling, som de voksne. Sådan tegner billedet Pasning Som det fremgår af Lov om Social Service skal kommunerne tilbyde pasningsgaranti til alle børn i aldersgruppen 6 mdr. og indtil skolestart. I Vesthimmerlands Kommune defineres pasningsgarantien, som en garanti for pasning indenfor det skoledistrikt (evt. naboskoledistriktet) barnet tilhører. Pasningsbehovet dækkes for de 0-2 årige hovedsageligt af kommunalt ansatte dagplejere. Der er i alt 219 stillinger i dagplejen til at dække et behov for 867 pladser i Befolkningsprognoser viser, at behovet for dagplejetilbud frem til 2020 er faldende. Uddrag af befolkningsprognosen for Vesthimmerlands Kommune fremgår af bilaget. For de 3-6 årige er pasningstilbuddet fordelt på børnehaver, puljeordninger og LBO (LandsByOrdninger). I 2007 er der for de 3-6 årige i alt et behov for 1373 pladser fordelt på 35 institutioner. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020 er behov for 253 færre pladser i disse institutioner. Skoler Som det fremgår af tabellen på næste side er der i dag 19 kommunale folkeskoler, der i skoleåret 2007/2008 har et samlet elevgrundlag på i alt elever. Elevtallet på de enkelte skoler varierer fra 29 elever til 677 elever. Ved en fremskrivning af elevtallet til skoleåret 2018/2019 forventes der et generelt fald i elevtallet fra elever i 2007/2008 til elever i 2018/2019. Et fald på 827 elever eller ca. 18%. Der er faldende elevtal på alle skoler undtagen Aars, hvor der ventes en fremgang i elevtallet. I opgørelsen er specialklasseeleverne ikke medtaget. De udgør ca. 200 elever. Det bemærkes, at der i skoleåret 2018/2019 vil være et elevtal under 100 på 8 af kommunens nuværende skoler. Ovenstående bygger på data fra en skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune. Uddrag heraf fremgår af bilaget. Yderligere findes der 3 friskoler og 6 efterskoler i Vesthimmerlands Kommune. Kortet på side 10 viser skolestrukturen i Vesthimmerlands Kommune. Fritidstilbud I Vesthimmerlands Kommune findes der en bred vifte af fritidsmuligheder til de unge indenfor bl.a. idræt, musik, kunst og diverse foreninger (der henvises iøvrigt til afsnittet om Livskvalitet ). SSP og Natteravne SSP (skole, socialforvaltning og politi) arbejder med forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet. Der er SSPrepræsentanter i Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup. I Aars, Løgstør og Aalestrup findes der Natteravne, hvis primære formål er at medvirke til at skabe større lokal tryghed og især hjælpe børn og unge til øget livskvalitet. Senest er der også kommet natteravne til i Vegger. 8 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

9 Skoleplanlægningsmodel for Vesthimmelands Kommune Kilde: Skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune, 2006/ /2019 Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 9

10 Skolestrukturen i Vesthimmelands Kommune * * Hertil kommer den private Aalestrup Realskole med 204 elever i klassetrin 10 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

11 Bidrag fra borgerne Befolkningens uddannelse Uddrag af pressemeddelelse af 10. maj 2007 De unge bekymrer sig ikke om skolenedlæggelser og højere klassekvotienter. Tværtimod. Ottende klasse fra Vester Hornum Skole stjal billedet ved Vesthimmerlands Kommunes borgermøde om Børn og Unge. Og de brugte det til at slå et slag for, at skolesammenlægning og større klassekvotienter ikke behøver at være en dårlig idé. I det mindste ikke, når man kommer fra en skole med 13 elever i hver klasse. Klassen og deres lærer deltog i borgermødet som en del af samfundsfagsundervisningen. Mens de øvrige deltagere i mødet understregede skolens betydning for lokalsamfundet og for kvaliteten i landsbyernes liv, var de unge meget entydige i deres vurdering af de tilbud, man rent faktisk får i landsbyernes skoler. Nu for eksempel valgfag i overbygningen. Ja, vi kan vælge håndgerning! sagde en ung mand og det lød ikke, som om det var et ønske på hans skoleskema. Flere valgfag end håndgerning, tak! Ud over det rent skolemæssige understregede de unge, at hvis de voksnes planer om levende landsbyer og trækplastre for nye børnefamilier skal lykkes, skal ungdomslivet tænkes mere direkte ind i planerne - for eksempel med ungdomshuse, hvor de unge fx kan få hjælp til at løse teenager-problemer og til at være sammen med nogle, der er lidt ældre end dem selv. En idé, som også nogle af de voksne støttede. Ungdomshuse er ikke bare for københavnere! Befolkningens udd (pct) VHK Smnl. Region Hele grp. Nordjyll. landet Grundskole 43,1 39,0 39,1 33,2 Almen gymnasial udd. 2,7 2,8 3,1 4,9 Erhvervsgymnasial udd. 1,8 1,7 2,0 2,3 Erhvervsfaglig udd. 36,3 37,7 36,4 34,8 Kort videregående udd. 3,4 3,7 3,4 4,3 Mellemlang videregående udd. 9,6 9,8 10,2 11,7 Bachelor 0,4 0,4 0,5 1,0 Lang videregående udd. 1,8 2,3 2,8 4,8 Uoplyst 2,7 2,6 2,5 3,0 I alt I Vesthimmerlands Kommune er uddannelsesniveauet lavt. 43,1% af indbyggerne har kun grundskole, hvilket er ca. 10% lavere end landsgennemsnittet. På almene gymnasiale uddannelser samt mellemlange og længere videregående uddannelser er uddannelsesniveauet også lavere end sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Kilde: ECO-nøgletal 2007 Visioner om børn og unge Pasning Pasningsområdet skal skabe rammer og grundlag for, at det enkelte barn optimalt kan udvikle sine kompetencer og evner, så det kan indgå i såvel nære relationer som i større sociale sammenhænge, bevare sin nysgerrighed, sin opdage- og lærelyst og derved få engagement i de aktiviteter, der arbejdes med, så det udvikler sig til et helt menneske. Der arbejdes specielt med fokus på overgangen mellem dagpleje, børnehave, børnehaveklasse og skole. For at synliggøre kvaliteten fokuseres der i Vesthimmerlands Kommune på de 6 indsatsområder i de pædagogiske læreplaner: sproglige -, sociale -, personlige og kulturelle kompetencer, natur og naturfænomener samt krop og bevægelse. Pasningsområdet skal være præget af dialogbaseret ledelse, hvor der er dialog mellem forældre, pædagoger, forvaltning og politikere med henblik på at skabe de bedste løsninger. Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 11

12 Skoler Skolerne i Vesthimmerlands Kommune skal primært fungere på folkeskolelovens grundlag. Lokalt udarbejdes egne visioner og mål, der ligger indenfor rammerne af folkeskoleloven, for gennem en målrettet indsats at implementere folkeskolelovens mange indsatsområder og dermed sikre, at de mål, vi har for de unge, nås. Det betyder, at Vesthimmerlands Kommune lægger vægt på at give skolerne størst mulig råderum til at virkeliggøre målene. Folkeskolen skal være fleksibel og give børnene lyst og evne til uddannelse og rum til fordybelse. Børnene gives grundlæggende redskaber, der er udgangspunktet for dannelsen af et harmonisk og ansvarligt menneske. Skolen skal således gennem sin undervisning give eleven såvel faglig kompetence som handle- og social kompetence. For at sikre ejerskab til skolen og helhed i undervisningen af børnene skal forældrene inddrages i videst mulig omfang. Dette stiller krav om stor faglighed og kreativitet i undervisningen, der er motiverende for både børn og voksne. Forældreejerskabet sikres også gennem samarbejdet i skole- og klassebestyrelserne. Vesthimmerlands Kommune lægger endvidere vægt på, at de lokale ressourcer bevidst udnyttes som faste temaer i undervisningen herunder den umiddelbare adgang til landbruget og fjorden. Historiske elementer med afsæt i bl.a. Limfjorden, Hessel, Giver Historiske Værksted bør Nærområdets kulturværdier inddrages i børnenes dagligdag - fx som her ved havnen i Hvalpsund Det vil vi Pasningsområdet skal være præget af dialogbaseret ledelse, hvor der er dialog mellem forældre, pædagoger, forvaltning og politikere med henblik på at skabe de bedste løsninger. Folkeskolen i Vesthimmerlands Kommune har som målsætning, at udvikle den enkeltes evne til omstilling, kreativ tænkning og social adfærd, da: den unge skal kunne arbejde konstruktivt i team, den unge skal kunne se flere løsningsmuligheder i forbindelse med en opgaveløsning og den unge skal være omstillings- og udviklingsparat for at begå sig i fremtidens samfund i konstant forandring. Vi skal motivere børnene til at søge viden og uddannelse. Børn skal gives viden og oplevelser omkring lokale kulturværdier og traditioner. Gode vaner for børns opvækst skal være med til at sikre, at børnene senere ønsker at bosætte sig i Vesthimmerlands Kommune. også udnyttes i undervisningen. Der lægges vægt på, at skolerne har mulighed for at tilbyde sund og ernæringsrigtig kost til eleverne. Der søges skabt gode og indbydende spisesteder for børnene på skolerne. Vesthimmerlands Kommune bakker endvidere op omkring, at skolerne i højere grad kan være rammen for et kulturcenter i lokalsamfundet. Social indsats Børn og unge med særlige behov skal ydes en målrettet støtte med henblik på at skabe gode opvækstvilkår. Individuelle vanskeligheder må ikke være en hindring for at opnå de samme muligheder som deres jævnaldrende. Misbrugsområdet tager udgangspunkt i en nul-tolerance med særlig fokus på børn og unge. Det er vigtigt at Vesthimmerlands Kommune skaber gode rammer for børns opvækst, der gør at de unge senere vender tilbage med nye impulser og bosætter sig i kommunen. 12 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

13 De videre skridt I Vesthimmerlands Kommune skal der udarbejdes en sammenhængende børnepolitik, hvis formål er at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik forventes vedtaget i Der vil blive lagt vægt på, at nærområdets kulturværdier - herunder landbruget, fjorden og skoven - inddrages i børnenes dagligdag i daginstitutionerne for at udvikle det enkelte barns respekt for tradition og kulturværdier. I Vesthimmerlands Kommune er der ansat en naturvejleder, der i samspil med lokale natur- og kulturcentre samt museer skal opbygge netværk og gennemføre naturekspeditioner i nærområdet - i tæt samarbejde med skoler, institutioner, foreninger, Sund By og plejehjem. For fremtidens folkeskole i Vesthimmerlands Kommune er der sat følgende pejlemærker: Skolen skal være et godt og trygt lære- og værested for den enkelte elev De forskellige praktiske, musiske og teoretiske fag skal afspejle en helhed i undervisningen Der lægges stor vægt på samarbejdet mellem skole og hjem, og informationsniveauet skal være højt begge veje Undervisningen skal være af høj faglig kvalitet. Skolestrukturdebatten i Vesthimmerlands Kommune forløber frem til efteråret 2007, hvor der forventes en endelig beslutning i Byrådet. Det gør vi Der skal udarbejdes en sammenhængende børnepolitik, der bygger på overordnede værdier som: Ansvar, Tryghed, Omsorg, Rummelighed og respekt. Politikken revideres hvert 4. år og udarbejdes i fællesskab af Børne- og Skoleforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen. Der arbejdes specielt med fokus på overgangen mellem dagpleje, børnehave, børnehaveklasse og skole. I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der med 4 emner i skolestrukturdebatten: 1. overflytning af 7. klasse til overbygningsskolerne 2. flytning af overbygningen fra smalle overbygningsskoler med et spor til andre overbygningsskoler 3. specialtilbud klasse struktur Der opbygges netværk omkring lokale kultur- og naturværdier samt gennemføres naturekspeditioner for skoler, institutioner, foreninger m.fl. i nærområdet. Lokale kulturoplevelser Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 13

14 Fremtidens landkort Vesthimmerlands Kommune ligger lige midt mellem de 2 regionsbyer; Aalborg og Viborg. En placering der absolut giver mange fordele og muligheder. Hvis bare vi tør udnytte dem! Sådan tegner billedet Vesthimmerlands Kommune er en del af Region Nordjylland med Aalborg som regionsby og lokomotiv for den regionale udvikling. Vesthimmerlands væsentligste roller i regionen er evnen til at være selvbærende med handel og erhverv, og som mellemegn med tætte samarbejdsrelationer mod nord, syd og øst. Set oppe fra kendetegnes Vesthimmerland ved adgangen til Limfjorden, det grønne landskab og de mange mindre landsbyer. I den østlige del af kommunen er adgangen sikret via det overordnede vejnet hovedvej A13 og motorvej E45. Bymønster I fastlæggelsen af bymønsteret i Vesthimmerlands Kommune tages der udgangspunkt i de enkelte byers egen styrke og specielle forudsætning. Bymønsteret fremgår af kortet på side 16, tekstboksen på omstående side og består af 4 kategorier: hovedby, byer, lokalbyer og landsbyer. Aars er hovedby, Løgstør, Farsø og Aalestrup er byer, Ranum, Gedsted og Hornum er lokalbyer. Dertil kommer 22 landsbyer samt en række mindr lokalsamfund. Kommunerne i Region Nordjylland 14 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

15 Byudvikling Det er i byerne, hovedparten af befolkningen finder arbejde, uddannelsesmuligheder og servicetilbud. Derfor er byernes udvikling afgørende for udviklingen i hele kommunen. Der er et tæt afhængighedsforhold mellem byerne og deres oplande, hvorfor udviklingen i landområderne må tænkes sammen med byernes udvikling. Byudviklingen forudsætter både, at der er tilstrækkelige arealer til rådighed til byernes udvikling og at arealforbruget begrænses af hensyn til landbruget og naturen. Af den statslige udmelding til kommunerne fremhæves det, at arealer til byvækst skal udlægges med omtanke af hensyn til arealressourcerne, og at rummeligheden i eksisterende arealudlæg reduceres. Infrastruktur Effektive og sikre forbindelser til transport og kommunikation - internt i kommunen og til omverdenen - er afgørende for byernes udvikling. Det samme er en effektiv forsyning med energi og rent drikkevand. Vesthimmerlands Kommune har de seneste år ligget over den nationale målsætning om at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt kvæstede med 40% frem til Der henvises til bilaget under: Tekniske forhold. Det åbne land Landskabet har stor betydning for borgernes liv og kommunens identitet. Vesthimmerland har en meget smuk og alsidig natur. Hertil kommer den unikke kulturhistorie. Hvis kommunen skal være et godt sted at bo, virke og besøge, er det vigtigt at disse værdier plejes og bevares. Både natur- og kulturværdierne er dagligt under pres. Byerne breder sig og strukturudviklingen i landbruget betyder større og større bygninger og markfelter. Byernes udvikling sætter spor i landskabet med veje, lossepladser, vindmøller og andre forsyningsanlæg. Befolkningen i byerne bruger i stigende omfang det åbne land mellem byerne til friluftsliv og i ferier. Begge dele kan være i strid med intentionerne om at beskytte naturen og dyrkningsjorden. Vejnettet løser en stadig større andel af transportopgaverne. Med fortsat økonomiske vækst vil omfanget af transportopgaverne stige. Samtidig er der hensynet til trafiksikkerheden. Antallet af dræbte og tilskadekommende i Bymønster og byudvikling i Vesthimmerlands Kommune Bymønsteret består af 4 kategorier: hovedby, byer, lokalbyer og landsbyer. Aars defineres som hovedby. Indbyggermæssigt (ca indbyggere) er Aars langt den største by i kommunen. Byen adskiller sig også fra de øvrige byer ved at have et langt større/bredere udbud med hensyn til uddannelse, erhverv, handel, service- og kulturtilbud. Byen har på flere områder en dynamik der gør, at det er byen, der kan og vil selv! Løgstør, Farsø og Aalestrup defineres som byer. Indbyggermæssigt ligger byerne henholdsvis på ca , og indbyggere. Byerne har været kommunecentre i de gamle kommuner og rummer de handels- og servicefunktioner, der er kendetegnende for disse centre. Det er selvstændige og aktive samfund med handel, skole, erhverv og arbejdspladser. Byerne har et opland, som betinger udvalgsvarehandel og offentlig borgerservice, der muliggør pendling. Ranum, Gedsted og Hornum defineres som lokalbyer. Indbyggertallet i hver af de 3 lokalbyer er ca indbyggere. Det er byer, hvor der lokalt er ønsker om at skabe udvikling for at fastholde eksisterende serviceniveau og for at sikre løbende vedligeholdelse af byens kvaliteter. Der er i alle tilfælde tale om byer, der er afhængige af arbejdspladser og servicetilbud i de øvrige byer. 22 af kommunens mindre bysamfund defineres som landsbyer. Dertil komme en række mindre lokalsamfund. Rummeligheden, der fremgår af kortet på side 16, udgør i Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup pr. 1/ ialt ca. 160 ha til byformål - heraf 44 ha til boligformål og 116 ha til erhvervsformål. Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 15

16 Bymønsteret i Vesthimmerlands Kommune Bymønster Hovedby By Lokalby Landsby * Rummelighed Aars 53,7 ha Farsø 26,2 ha Løgstør 46,9 ha Aalestrup 32,7 ha * Rummelighed til byudvikling (bolig- og erhvervsformål). 16 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

17 Visioner om fremtidens landkort Vesthimmerlands Kommune opdeles i 3 verdner; kysten, landet og byen. I de 3 verdner differentieres arealanvendelsen, hvor kysten eksempelvis hænger nøje sammen med turisme, bosætning og værdifuld natur. Landet (det åbne land) hænger nøje sammen med landbrug og natur - og byen hænger nøje sammen med bosætning, handel og erhverv. Kysten Kystlandskabet er en begrænset ressource med stor herlighedsværdi. Der er derfo r store økonomiske interesser i at udnytte disse landskaber til både bolig- og erhvervsbyggeri især i omegnen af kystbyerne. De kystnære landskaber har imidlertid også stor almen værdi for turisme, friluftsliv og rekreation og som naturtype. Det er værdier, der taler for, at kysten friholdes for byggeri, og at adgangen til disse områder forbedres. Det er vigtigt, at disse værdier så vidt muligt forenes. De vesthimmerlandske havne spiller en afgørende rolle i forhold til bosætning, erhverv og turisme. Havnenes forsatte udvikling skal sigte mod øget fokus på atmosfære og bevarelse af de kulturhistoriske karakteristika. I Vesthimmerlands Kommune ligger hovedparten af sommerhusområderne i det kystnære landskab ud til Limfjorden. Miljøministeriet udsendte i marts 2007 et landsplandirektiv for 500 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. I Vesthimmerlands Kommune giver det mulighed for yderligere 69 grunde i Trend og 46 grunde ved Lovns. Fjordens miljøtilstand er generelt ikke tilfredsstillende. Der finder stadig en alt for stor tilførsel af næringssalte sted, hvor især kvælstoftilførslen er alt for høj. Resultatet er uklart vand, dårlig vegetation, iltsvind og betydelig mindre fiskebestand. Anvendelsen af fjorden har naturligvis også en indflydelse på fjordens tilstand. Projekter som Vilsted Sø og Halkær Ådal har begge til formål at skabe forbedringer af naturen samt bidrage til reduktion af næringsstofbelastningen til Limfjorden. De ferske overfladevande indgår som et væsentligt element i den Vesthimmerlandske natur. Vandløb, søer og vådområder giver livsbetingelser for et rigt dyre- og planteliv. Generelt har der været en positiv udvikling i ferskvandenes miljøtilstand. Det er dog vigtigt at vi fortsat arbejder for at forbedre den generelle miljøtilstand. Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 17

18 Det vil vi Byrådet vil sikre, at der til enhver tid er passende arealer til rådighed for bl.a. byformål, friluftsliv og turisme, veje og andre anlæg. Gennem den kommunale planlægning sikrer Byrådet, at udlæg af nye arealer sker på et bæredygtigt grundlag, således udlæggene i omfang og placering sker i balance med de øvrige interesser - herunder bl.a. det åbne land, naturen og miljøet. Adgangen til det åbne land skal forbedres således borgernes behov for en aktiv fritid, ophold og rekreation tilgodeses. Der skal sikres en varieret natur af høj kvalitet, og egnens kulturarv skal beskyttes og bruges med omtanke. Landet Anvendelsen af det åbne land tager udgangspunkt i den natur, som Vesthimmerlands Kommune er beliggende midt i. Der skal sikres mulighed for en bæredygtig udvikling, hvor anvendelsen af det åbne land til bl.a. produktion, friluftsliv og turisme, veje og andre anlæg sker i bedre balance med naturen. Det er vigtigt, at fastholde og udvikle en alsidig og miljømæssig bæredygtig landbrugsproduktion, herunder udpegning af jordbrugsområder til sikring af den bedste dyrkningsjord til forsat landbrugsdrift. Ligesom mulighederne for anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger i det åbne land skal optimeres. I Vesthimmerlands Kommune skal skovrejsningen bidrage til grundvandsbeskyttelse og til borgernes adgang til de rekreative områder. Den generelle forbyggende indsats for at sikre rent grundvand prioriteres højt. Det er også vigtigt at beskytte og forvalte råstofområderne, så de kan udnyttes bedst muligt i respekt for det omgivende miljø. Byen Byerne og landsbyerne i Vesthimmerlands Kommune er forskellige. De positive udviklingstræk i de enkelte byer og landsbyer skal understøttes, og det skal accepteres, at alle byer ikke skal kunne tilbyde de samme ting. Der skal udvikles netværk landsbyer og byer imellem, der understøtter og udvikler lokalsamfundene på flere niveauer. Byerne og landsbyerne danner tilsammen netværk med det formål at understøtte hinandens kvaliteter og muligheder. Byudviklingen i Vesthimmerlands Kommune tager udgangspunkt i byernes og landsbyerne forskellighed, og hvilke muligheder det på et bæredygtigt grundlag giver på sigt. For at sikre bæredygtige udviklingsmuligheder for virksomhederne i kommunen, skal der være en klar adskillelse mellem boligområder og erhvervsområder. Der skal tilbydes et varieret udbud af boligområder og erhvervsområder. Det er Vesthimmerlands Kommunes mål, at landsbyernes særlige kvaliteter skal bevares. Der skal udarbejdes en landdistriktspolitik, der understøtter de lokale ressourcer og det aktive lokalsamfund. Vesthimmerlands Kommune vil derfor skabe muligheder for at udvikle og fremme bosætningen i landsbyerne, bl.a. med boliger i attraktive landskaber og boliger med mulighed for dyrehold. Byggeriet skal afpasses de lokale forhold og skal fortsat ske i form af udfyldning i og afrunding af landsbyerne mod det åbne land. De videre skridt For at finde frem til de bymæssige- og landskabelige kvaliteter ønskes byerne og landsbyerne i Vesthimmerlands Kommune registreret og vurderet med hensyn til deres historiske kvaliteter, tilgængeligheden til specialiserede funktioner, natur- og landskabskvalitet, udseende, serviceog kulturtilbud, bylivet og deres identitet og image. Re- 18 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

19 Det gør vi I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen revideres de enkelte arealudlæg i de 4 kommuneplaner i forhold til Byrådets målsætning. I kommuneplanen skal der ske en afvejning af de forskellige arealinteresser, som et grundlag for en zoneinddeling af det åbne land. Vi vil skabe god tilgængelighed til naturen ved at sikre et netværk af vandre- og cykelstier, der forbinder byer og områder med friluftsoplevelser i de nære landskaber. Der skal sikres et godt og sikkert vej- og stinet med gode adgangsforhold til kommunens yderområder, uddannelsesinstitutioner, naturområder og turistattraktioner. Der skal udarbejdes en helhedsplan for de vesthimmerlandske havne. Der udarbejdes en helhedsplan for området i og omkring Gatten. For at vende den negative befolkningsudvikling har Byrådet besluttet, at der skal gøres en aktiv indsats ved udarbejdelse af en bosætnings- og markedsføringspolitik. Der skal også udarbejdes en landdistriktspolitik samt en natur- og miljøpolitik. gistreringen skal give et overblik over byernes styrkesider og særlige udviklingsbehov. Samtidig vil registreringen være nyttig i mange andre sammenhænge fx i forbindelse med fastlæggelse af bymønster, herunder tildeling af arealramme til byudvikling samt udarbejdelse af en landdistriktspolitik. Bidrag fra borgerne Landbrugsbedrifternes vækst sker bedst, når det sker i harmoni med miljø, natur og naboer. Store bedrifter stiller så store krav til infrastruktur og miljø, at kommunen må bistå med planlægning, fx i form af zoner, hvor landbrug har høj prioritet i forhold til bosætning. Det er vigtigt, at vi bevarer gårdenes mark- og hulveje samt læbeplantninger, som er med til at give variation i landskabet, og som giver både dyr og mennesker mulighed for at bevæge sig rundt mellem markerne i Vesthimmerlands Kommunes landskabelige muligheder. Den kommunale planlægning kan skabe sikkerhed for landbrugets investeringer - og for naturen. Det er vigtigt med et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem de, der bruger det åbne land i arbejdstiden - og de, der bruger det åbne land, når de holder fri. Vesthimmerland er rig på ro, fred og natur. Havnene er et kæmpe aktiv i Vesthimmerlands Kommune. Vi bør tænke i muligheder, hvad angår fjord og havne. Et eksempel kunne være kajakturisme. Der burde udstykkes jordbrugsparceller i alle landsbyer, så alt, hvad der er afhængig af flere indbyggere, har en chance for at overleve! Der må gerne være enkelte udstykninger med mulighed for alternative byggeformer. Der er ønske om udlæg af områder til placering af vindmøller med lokalt ejerskab. Turismen bidrager postivt til økonomien i Vesthimmerlands Kommune - og har et omfang, der fungerer i samspil med lokalbefolkningen og naturværdierne. Det vil være relevant at se på mulighederne for etablering af sommerhusområder inde i landet i fx tilknytning til attraktioner og aktiviteter. Det kunne fx være ved golfcenteret i Gatten og Vilsted Sø. Som det fremgår af ovenstående er interesserne i det åbne land mangfoldige, hvilket ofte fører til konflikter mellem de forskellige interesser. For at imødekomme det stigende behov for at få afklaret, hvilken arealanvendelse der må finde sted hvor, vil det være oplagt at arbejde med en zoneinddeling af det åbne land - ganske som det foregår i byerne, bare med andre arealinteresser. Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 19

20 Livskvalitet Spørgsmålet om det gode liv beskæftiger mange. Diskussionen mellem kosteksperter, læger, filosoffer, reklamefolk og mange andre har igennem tiden ført til mange forskellige og ofte modsatrettede definitioner på, hvad et godt liv er: Kosteksperten ser fx sundheden som en afgørende forudsætning for et godt liv. Filosoffen mener måske, at nydelsen af en god flaske vin om dagen er afgørende for, om livet er værd at leve. De forskellige definitioner afspejler, at opfattelsen af det gode liv er subjektiv. Sådan tegner billedet Livskvalitet omfatter alt, der kan bringe kvalitet ind i måden, man lever sit liv. Det handler bl.a. om familielivet, hvordan og hvor man bor, jobmuligheder, adgangen til naturoplevelser osv. I dette afsnit afgrænses livskvalitet til at omfatte: sundhed, fritid og kultur. Emner som bo-muligheder og adgangen til naturen behandles i afsnittet: Fremtidens landkort og jobmuligheder behandles i afsnittet Erhverv og turisme. Sundhed og trivsel Sundhedstilstanden er en af de faktorer, der er med til at fastlægge livskvaliteten for det enkelte menneske. Sundhedsområdet er et af de nye områder for kommunerne, og som favner hele befolkningen i den enkelte kommune. Sundhed drejer sig ikke blot om fravær af sygdom men i høj grad om nærvær af sundhed. 20 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på design Omsorg globalisering Kvalitet læring nærhed initiativ Visionsdokument for Kolding Kommune forord Dette er Kolding Byråds vision for den fremtidige udvikling af Kolding Kommune. Visionen er udformet

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Uddybning af visionen

Uddybning af visionen Uddybning af visionen 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Mission... 1 Visionskerne... 2 Grupper i særligt fokus... 4 Familier... 4 Besøgende... 5 Kommunens særlige kendetegn... 6 Livslang

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere