Plan- og bæredygtighedsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og bæredygtighedsstrategi"

Transkript

1 Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007

2 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Udgivet af: Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udgivelsesdato: 3. oktober 2007 Udarbejdet af: Ledelsessekretariatet ved Planlægger Anette Kümpel og Planlægger Merete Bach Hansen Fotos: Niels Bonnerup, Ledelsessekretariatet, Karen M. Pedersen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Florian Rasmussen, Plan- og Miljøforvaltningen og Per E. Rasmussen, Plan- og Miljøforvaltningen Trykkeri: Grafisk Hus, Løgstør Oplag: 250 eksemplarer

3 Fremad med raske skridt Vesthimmerlands Kommune tog sin begyndelse på Vitskøl Kloster december 2004, hvor de 4 daværende borgmestre i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars Kommuner underskrev en historisk aftale om dannelsen af Vesthimmerlands Kommune. I aftalen står der bl.a. at formålet med sammenlægningen af de 4 gamle kommuner er at skabe en stærk udviklingsorienteret og bæredygtig kommune, hvor den fælles kommuneplan bliver udviklingsplanen, der samler alle de strategiske og udviklingsmæssige muligheder i en Vesthimmerlandsk kommune. Vi var opmærksomme på vigtigheden af at have en vision for Vesthimmerlands Kommune. Hvorfor var det lige, at netop vi 4 kommuner lagde os sammen hvad er det vi gerne vil med vores nye kommune? Formålet med denne plan- og bæredygtighedsstrategi er at beskrive Byrådets visioner for den nye kommune, sætte pejlemærker for udviklingen og beskrive de skridt, vi vil tage for at skabe den ønskede udvikling. Med strategien inviterer vi alle kommunens borgere og samarbejdspartnere til dialog og meningsudveksling om en række emner. Vi ønsker en god og konstruktiv debat om Vesthimmerlands Kommunes udvikling. På Byrådets vegne Jens Lauritzen Borgmester

4 På vej mod en fælles plan! Nye udfordringer Med kommunalreformen får de nye og større kommuner nye kompetencer og et øget råderum det gælder også planområdet. Kommunerne har overtaget plankompetencen for det åbne land og får dermed ansvaret for at skabe helhed i den fysiske planlægning. Kommunalreformen åbner med andre ord op for, at de nye kommuner i højere grad kan præge udviklingen ud fra deres kendskab til lokale styrker, udfordringer og praktiske forhold. I Vesthimmerlands Kommune er administrationsgrundlaget i dag 4 kommuneplaner fra de gamle kommuner og 2 regionplaner fra de tidligere Nordjyllands og Viborg amter. Det gør at administrationsgrundlaget både er uoverskueligt og uensartet. For borgere og virksomheder kan det eksempelvis betyde uensartede afgørelser på identiske ansøgninger bare med forskellig lokalitet. Det er derfor vigtigt, at der hurtigst muligt udarbejdes et bæredygtigt plan- og administrationsgrundlag ud fra ensartede grundprincipper. Denne plan- og bæredygtighedsstrategi sætter pejlemærker for udviklingen af kommunen og dermed også for kommuneplanen. Processen forud for strategien Efter dannelsen af Vesthimmerlands Kommune december 2004 er der gennemført følgende forløb: Visionsproces for Byråd Bustur for Byrådet rundt i den nye kommune med titlen: Rejsen til landet lige om lidt. Visionsseminar med fremtidsforsker Anne Marie Dahl. Fagudvalgsdrøftelse af visionens 3 spor: Det gode liv, Virkelyst og Overblik. Visionen udsendt i offentlig debat. Afholdelse af borgermøder med 4 temaer: Erhverv og turisme, Fremtidens landkort, Børn og unge samt Livskvalitet. Alle indput fra debatfasen, borgermøderne, Byrådets visionsproces og fagforvaltningerne er nu samlet i denne plan- og bæredygtighedsstrategi. Dine muligheder for indflydelse Plan- og bæredygtighedsstrategien findes på: Der ud over kan strategien hentes i Borgerservice på Rådhuset i Aars og administrationsbygningerne i Farsø, Løgstør og Aalestrup. Bemærkninger til Plan- og bæredygtighedsstrategien skal sendes til: Vesthimmerlands Kommune, Ledelsessekretariatet, Himmerlandsgade Aars Offentlighedsperioden er på 8 uger fra 3. oktober 2007 til 28. november Fristen for indsendelse af kommentarer, forslag og ideer er 28. november Eller på mail til: Planlægger Merete B. Hansen Planlægger Anette Kümpel 4 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

5 Temaer i strategien Visionen for Vesthimmerlands Kommune følger 3 spor: Det gode Liv Vi vil fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldersgrupper ved at være kendt som et godt sted at leve og arbejde. Vesthimmerland prioriterer sundhed, natur, nærhed og ægthed. Virkelyst Vi vil tilbyde borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder i byer såvel som på landet og i landsbyerne med plads til udfoldelse og virkelyst i et trygt og sikkert miljø. Vesthimmerland prioriterer engagement, initiativ og uddannelse. Overblik Vækst i erhverv og bosætning skal bero på: -- Bæredygtig planlægning -- Respekt for områdets natur- og kulturværdier -- Et tæt samspil med borgerne Vesthimmerlands Kommune inddeles i 3 verdner; Kysten, Landet, Byen. Til Kysten kan der knyttes begreber som attraktiv bosætning, fritid og turisme, fjord, sø og vandløb, kunstnermiljø og meget mere. Til Landet kan der knyttes begreber som agro-industri og -viden, natur, landskaber, landsbyer og meget mere. Til Byen kan der knyttes begreber som iværksætteri, erhverv, uddannelse, handel og meget mere. Plan- og bæredygtighedsstrategien er bygget op omkring følgende temaer: Børn og unge Fremtidens landkort Livskvalitet Erhverv og turisme Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Beslutning om revision af kommuneplanen Vesthimmerlands Kommune er en ny organisation, hvorfor der ved udarbejdelsen af den første kommuneplan vil være behov for fuld revision. Der skal udarbejdes et nyt grundlag for alle kommuneplanens emneområder, jf. Planlovens 23a, stk. 2. Sundhedscenter Vesthimmerlands kampagne om livskvalitet fra borgermøde IV i Aalestrup Lov om planlægning 23a i Lov nr. 813 af 21. juni 2007 med senere ædringer. Stk.1 Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres, samt det regionale faglige kulturmiljøråd. Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte strategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten 1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller 2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny periode. Lokal Agenda 21 På FN s konference om miljø og udvikling i Rio de Janerio i 1992 vedtog man bl.a. et dokument med titlen lokal Agenda 21 en dagsorden for udviklingen i det 21. århundrede. Siden Rio-konferencen har lokal Agenda 21 været et centralt begreb på den internationale scene. Lokal Agenda 21 skitserer på globalt plan sigtelinierne for en bæredygtig udvikling. Der peges i dokumentet bl.a. på at en bæredygtig udvikling betinger inddragelse af befolkningen i arbejdet, og at arbejdet forankres nationalt og lokalt. Der henvises i øvrigt til afsnittet om: Agenda 21 - Bæredygtig udvikling på side 32. Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 5

6 Plan- og bæredygtighedsstrategien er et oplæg til udviklingsplanen, der samler alle de strategiske og udviklingsmæssige muligheder for Vesthimmerlands Kommune. 6 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi Stemningsbillede fra Kunsttorvet i Løgstør

7 Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategien er bygget op omkring temaerne: Børn og unge Fremtidens landkort Livskvalitet Erhverv og turisme Agenda 21 - Bæredygtig udvikling De enkelte temaer er kort beskrevet ud fra de forudsætninger, som er væsentlige på nuværende tidspunkt. Ud fra disse forudsætninger har Byrådet fastlagt visionerne ( Det vil vi ), og de handlinger som Byrådet ønsker at sætte i værk for at tage de første skridt frem mod visionerne ( Det gør vi ). Til plan- og bæredygtighedsstrategien hører et bilag, der indeholder en datasamling, som belyser de faktuelle forhold på en række udvalgte områder. Læsevejledning De valgte farver på teksboksene har en fast betydning og skaber sammenhæng mellem tekst og grafik i hele planog bæredygtighedsstrategien. Farvetypologien ses her: Faktaboks; inspiration og eksempler Bidrag fra borgerne ; sagt på borgermøderne og indlæg fra debatten Det vil vi ; kommunens vision for et tema Det gør vi ; kommunens handlinger på området og udmeldinger om planbehov i kommuneplanen Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 7

8 Børn og unge Børn og unge er vigtige parametre, når vi taler om fremtiden. Det er vigtigt at høre de unges synspunkter. Det fremgik især ved afholdelsen af borgermødet i Løgstør med temaet Børn og unge, hvor de tilstedeværende børn/ unge klart tilkendegav, at de ikke altid har de samme holdninger til behov og udvikling, som de voksne. Sådan tegner billedet Pasning Som det fremgår af Lov om Social Service skal kommunerne tilbyde pasningsgaranti til alle børn i aldersgruppen 6 mdr. og indtil skolestart. I Vesthimmerlands Kommune defineres pasningsgarantien, som en garanti for pasning indenfor det skoledistrikt (evt. naboskoledistriktet) barnet tilhører. Pasningsbehovet dækkes for de 0-2 årige hovedsageligt af kommunalt ansatte dagplejere. Der er i alt 219 stillinger i dagplejen til at dække et behov for 867 pladser i Befolkningsprognoser viser, at behovet for dagplejetilbud frem til 2020 er faldende. Uddrag af befolkningsprognosen for Vesthimmerlands Kommune fremgår af bilaget. For de 3-6 årige er pasningstilbuddet fordelt på børnehaver, puljeordninger og LBO (LandsByOrdninger). I 2007 er der for de 3-6 årige i alt et behov for 1373 pladser fordelt på 35 institutioner. Befolkningsprognosen viser, at der i 2020 er behov for 253 færre pladser i disse institutioner. Skoler Som det fremgår af tabellen på næste side er der i dag 19 kommunale folkeskoler, der i skoleåret 2007/2008 har et samlet elevgrundlag på i alt elever. Elevtallet på de enkelte skoler varierer fra 29 elever til 677 elever. Ved en fremskrivning af elevtallet til skoleåret 2018/2019 forventes der et generelt fald i elevtallet fra elever i 2007/2008 til elever i 2018/2019. Et fald på 827 elever eller ca. 18%. Der er faldende elevtal på alle skoler undtagen Aars, hvor der ventes en fremgang i elevtallet. I opgørelsen er specialklasseeleverne ikke medtaget. De udgør ca. 200 elever. Det bemærkes, at der i skoleåret 2018/2019 vil være et elevtal under 100 på 8 af kommunens nuværende skoler. Ovenstående bygger på data fra en skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune. Uddrag heraf fremgår af bilaget. Yderligere findes der 3 friskoler og 6 efterskoler i Vesthimmerlands Kommune. Kortet på side 10 viser skolestrukturen i Vesthimmerlands Kommune. Fritidstilbud I Vesthimmerlands Kommune findes der en bred vifte af fritidsmuligheder til de unge indenfor bl.a. idræt, musik, kunst og diverse foreninger (der henvises iøvrigt til afsnittet om Livskvalitet ). SSP og Natteravne SSP (skole, socialforvaltning og politi) arbejder med forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet. Der er SSPrepræsentanter i Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup. I Aars, Løgstør og Aalestrup findes der Natteravne, hvis primære formål er at medvirke til at skabe større lokal tryghed og især hjælpe børn og unge til øget livskvalitet. Senest er der også kommet natteravne til i Vegger. 8 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

9 Skoleplanlægningsmodel for Vesthimmelands Kommune Kilde: Skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune, 2006/ /2019 Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 9

10 Skolestrukturen i Vesthimmelands Kommune * * Hertil kommer den private Aalestrup Realskole med 204 elever i klassetrin 10 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

11 Bidrag fra borgerne Befolkningens uddannelse Uddrag af pressemeddelelse af 10. maj 2007 De unge bekymrer sig ikke om skolenedlæggelser og højere klassekvotienter. Tværtimod. Ottende klasse fra Vester Hornum Skole stjal billedet ved Vesthimmerlands Kommunes borgermøde om Børn og Unge. Og de brugte det til at slå et slag for, at skolesammenlægning og større klassekvotienter ikke behøver at være en dårlig idé. I det mindste ikke, når man kommer fra en skole med 13 elever i hver klasse. Klassen og deres lærer deltog i borgermødet som en del af samfundsfagsundervisningen. Mens de øvrige deltagere i mødet understregede skolens betydning for lokalsamfundet og for kvaliteten i landsbyernes liv, var de unge meget entydige i deres vurdering af de tilbud, man rent faktisk får i landsbyernes skoler. Nu for eksempel valgfag i overbygningen. Ja, vi kan vælge håndgerning! sagde en ung mand og det lød ikke, som om det var et ønske på hans skoleskema. Flere valgfag end håndgerning, tak! Ud over det rent skolemæssige understregede de unge, at hvis de voksnes planer om levende landsbyer og trækplastre for nye børnefamilier skal lykkes, skal ungdomslivet tænkes mere direkte ind i planerne - for eksempel med ungdomshuse, hvor de unge fx kan få hjælp til at løse teenager-problemer og til at være sammen med nogle, der er lidt ældre end dem selv. En idé, som også nogle af de voksne støttede. Ungdomshuse er ikke bare for københavnere! Befolkningens udd (pct) VHK Smnl. Region Hele grp. Nordjyll. landet Grundskole 43,1 39,0 39,1 33,2 Almen gymnasial udd. 2,7 2,8 3,1 4,9 Erhvervsgymnasial udd. 1,8 1,7 2,0 2,3 Erhvervsfaglig udd. 36,3 37,7 36,4 34,8 Kort videregående udd. 3,4 3,7 3,4 4,3 Mellemlang videregående udd. 9,6 9,8 10,2 11,7 Bachelor 0,4 0,4 0,5 1,0 Lang videregående udd. 1,8 2,3 2,8 4,8 Uoplyst 2,7 2,6 2,5 3,0 I alt I Vesthimmerlands Kommune er uddannelsesniveauet lavt. 43,1% af indbyggerne har kun grundskole, hvilket er ca. 10% lavere end landsgennemsnittet. På almene gymnasiale uddannelser samt mellemlange og længere videregående uddannelser er uddannelsesniveauet også lavere end sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Kilde: ECO-nøgletal 2007 Visioner om børn og unge Pasning Pasningsområdet skal skabe rammer og grundlag for, at det enkelte barn optimalt kan udvikle sine kompetencer og evner, så det kan indgå i såvel nære relationer som i større sociale sammenhænge, bevare sin nysgerrighed, sin opdage- og lærelyst og derved få engagement i de aktiviteter, der arbejdes med, så det udvikler sig til et helt menneske. Der arbejdes specielt med fokus på overgangen mellem dagpleje, børnehave, børnehaveklasse og skole. For at synliggøre kvaliteten fokuseres der i Vesthimmerlands Kommune på de 6 indsatsområder i de pædagogiske læreplaner: sproglige -, sociale -, personlige og kulturelle kompetencer, natur og naturfænomener samt krop og bevægelse. Pasningsområdet skal være præget af dialogbaseret ledelse, hvor der er dialog mellem forældre, pædagoger, forvaltning og politikere med henblik på at skabe de bedste løsninger. Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 11

12 Skoler Skolerne i Vesthimmerlands Kommune skal primært fungere på folkeskolelovens grundlag. Lokalt udarbejdes egne visioner og mål, der ligger indenfor rammerne af folkeskoleloven, for gennem en målrettet indsats at implementere folkeskolelovens mange indsatsområder og dermed sikre, at de mål, vi har for de unge, nås. Det betyder, at Vesthimmerlands Kommune lægger vægt på at give skolerne størst mulig råderum til at virkeliggøre målene. Folkeskolen skal være fleksibel og give børnene lyst og evne til uddannelse og rum til fordybelse. Børnene gives grundlæggende redskaber, der er udgangspunktet for dannelsen af et harmonisk og ansvarligt menneske. Skolen skal således gennem sin undervisning give eleven såvel faglig kompetence som handle- og social kompetence. For at sikre ejerskab til skolen og helhed i undervisningen af børnene skal forældrene inddrages i videst mulig omfang. Dette stiller krav om stor faglighed og kreativitet i undervisningen, der er motiverende for både børn og voksne. Forældreejerskabet sikres også gennem samarbejdet i skole- og klassebestyrelserne. Vesthimmerlands Kommune lægger endvidere vægt på, at de lokale ressourcer bevidst udnyttes som faste temaer i undervisningen herunder den umiddelbare adgang til landbruget og fjorden. Historiske elementer med afsæt i bl.a. Limfjorden, Hessel, Giver Historiske Værksted bør Nærområdets kulturværdier inddrages i børnenes dagligdag - fx som her ved havnen i Hvalpsund Det vil vi Pasningsområdet skal være præget af dialogbaseret ledelse, hvor der er dialog mellem forældre, pædagoger, forvaltning og politikere med henblik på at skabe de bedste løsninger. Folkeskolen i Vesthimmerlands Kommune har som målsætning, at udvikle den enkeltes evne til omstilling, kreativ tænkning og social adfærd, da: den unge skal kunne arbejde konstruktivt i team, den unge skal kunne se flere løsningsmuligheder i forbindelse med en opgaveløsning og den unge skal være omstillings- og udviklingsparat for at begå sig i fremtidens samfund i konstant forandring. Vi skal motivere børnene til at søge viden og uddannelse. Børn skal gives viden og oplevelser omkring lokale kulturværdier og traditioner. Gode vaner for børns opvækst skal være med til at sikre, at børnene senere ønsker at bosætte sig i Vesthimmerlands Kommune. også udnyttes i undervisningen. Der lægges vægt på, at skolerne har mulighed for at tilbyde sund og ernæringsrigtig kost til eleverne. Der søges skabt gode og indbydende spisesteder for børnene på skolerne. Vesthimmerlands Kommune bakker endvidere op omkring, at skolerne i højere grad kan være rammen for et kulturcenter i lokalsamfundet. Social indsats Børn og unge med særlige behov skal ydes en målrettet støtte med henblik på at skabe gode opvækstvilkår. Individuelle vanskeligheder må ikke være en hindring for at opnå de samme muligheder som deres jævnaldrende. Misbrugsområdet tager udgangspunkt i en nul-tolerance med særlig fokus på børn og unge. Det er vigtigt at Vesthimmerlands Kommune skaber gode rammer for børns opvækst, der gør at de unge senere vender tilbage med nye impulser og bosætter sig i kommunen. 12 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

13 De videre skridt I Vesthimmerlands Kommune skal der udarbejdes en sammenhængende børnepolitik, hvis formål er at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik forventes vedtaget i Der vil blive lagt vægt på, at nærområdets kulturværdier - herunder landbruget, fjorden og skoven - inddrages i børnenes dagligdag i daginstitutionerne for at udvikle det enkelte barns respekt for tradition og kulturværdier. I Vesthimmerlands Kommune er der ansat en naturvejleder, der i samspil med lokale natur- og kulturcentre samt museer skal opbygge netværk og gennemføre naturekspeditioner i nærområdet - i tæt samarbejde med skoler, institutioner, foreninger, Sund By og plejehjem. For fremtidens folkeskole i Vesthimmerlands Kommune er der sat følgende pejlemærker: Skolen skal være et godt og trygt lære- og værested for den enkelte elev De forskellige praktiske, musiske og teoretiske fag skal afspejle en helhed i undervisningen Der lægges stor vægt på samarbejdet mellem skole og hjem, og informationsniveauet skal være højt begge veje Undervisningen skal være af høj faglig kvalitet. Skolestrukturdebatten i Vesthimmerlands Kommune forløber frem til efteråret 2007, hvor der forventes en endelig beslutning i Byrådet. Det gør vi Der skal udarbejdes en sammenhængende børnepolitik, der bygger på overordnede værdier som: Ansvar, Tryghed, Omsorg, Rummelighed og respekt. Politikken revideres hvert 4. år og udarbejdes i fællesskab af Børne- og Skoleforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen. Der arbejdes specielt med fokus på overgangen mellem dagpleje, børnehave, børnehaveklasse og skole. I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der med 4 emner i skolestrukturdebatten: 1. overflytning af 7. klasse til overbygningsskolerne 2. flytning af overbygningen fra smalle overbygningsskoler med et spor til andre overbygningsskoler 3. specialtilbud klasse struktur Der opbygges netværk omkring lokale kultur- og naturværdier samt gennemføres naturekspeditioner for skoler, institutioner, foreninger m.fl. i nærområdet. Lokale kulturoplevelser Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 13

14 Fremtidens landkort Vesthimmerlands Kommune ligger lige midt mellem de 2 regionsbyer; Aalborg og Viborg. En placering der absolut giver mange fordele og muligheder. Hvis bare vi tør udnytte dem! Sådan tegner billedet Vesthimmerlands Kommune er en del af Region Nordjylland med Aalborg som regionsby og lokomotiv for den regionale udvikling. Vesthimmerlands væsentligste roller i regionen er evnen til at være selvbærende med handel og erhverv, og som mellemegn med tætte samarbejdsrelationer mod nord, syd og øst. Set oppe fra kendetegnes Vesthimmerland ved adgangen til Limfjorden, det grønne landskab og de mange mindre landsbyer. I den østlige del af kommunen er adgangen sikret via det overordnede vejnet hovedvej A13 og motorvej E45. Bymønster I fastlæggelsen af bymønsteret i Vesthimmerlands Kommune tages der udgangspunkt i de enkelte byers egen styrke og specielle forudsætning. Bymønsteret fremgår af kortet på side 16, tekstboksen på omstående side og består af 4 kategorier: hovedby, byer, lokalbyer og landsbyer. Aars er hovedby, Løgstør, Farsø og Aalestrup er byer, Ranum, Gedsted og Hornum er lokalbyer. Dertil kommer 22 landsbyer samt en række mindr lokalsamfund. Kommunerne i Region Nordjylland 14 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

15 Byudvikling Det er i byerne, hovedparten af befolkningen finder arbejde, uddannelsesmuligheder og servicetilbud. Derfor er byernes udvikling afgørende for udviklingen i hele kommunen. Der er et tæt afhængighedsforhold mellem byerne og deres oplande, hvorfor udviklingen i landområderne må tænkes sammen med byernes udvikling. Byudviklingen forudsætter både, at der er tilstrækkelige arealer til rådighed til byernes udvikling og at arealforbruget begrænses af hensyn til landbruget og naturen. Af den statslige udmelding til kommunerne fremhæves det, at arealer til byvækst skal udlægges med omtanke af hensyn til arealressourcerne, og at rummeligheden i eksisterende arealudlæg reduceres. Infrastruktur Effektive og sikre forbindelser til transport og kommunikation - internt i kommunen og til omverdenen - er afgørende for byernes udvikling. Det samme er en effektiv forsyning med energi og rent drikkevand. Vesthimmerlands Kommune har de seneste år ligget over den nationale målsætning om at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt kvæstede med 40% frem til Der henvises til bilaget under: Tekniske forhold. Det åbne land Landskabet har stor betydning for borgernes liv og kommunens identitet. Vesthimmerland har en meget smuk og alsidig natur. Hertil kommer den unikke kulturhistorie. Hvis kommunen skal være et godt sted at bo, virke og besøge, er det vigtigt at disse værdier plejes og bevares. Både natur- og kulturværdierne er dagligt under pres. Byerne breder sig og strukturudviklingen i landbruget betyder større og større bygninger og markfelter. Byernes udvikling sætter spor i landskabet med veje, lossepladser, vindmøller og andre forsyningsanlæg. Befolkningen i byerne bruger i stigende omfang det åbne land mellem byerne til friluftsliv og i ferier. Begge dele kan være i strid med intentionerne om at beskytte naturen og dyrkningsjorden. Vejnettet løser en stadig større andel af transportopgaverne. Med fortsat økonomiske vækst vil omfanget af transportopgaverne stige. Samtidig er der hensynet til trafiksikkerheden. Antallet af dræbte og tilskadekommende i Bymønster og byudvikling i Vesthimmerlands Kommune Bymønsteret består af 4 kategorier: hovedby, byer, lokalbyer og landsbyer. Aars defineres som hovedby. Indbyggermæssigt (ca indbyggere) er Aars langt den største by i kommunen. Byen adskiller sig også fra de øvrige byer ved at have et langt større/bredere udbud med hensyn til uddannelse, erhverv, handel, service- og kulturtilbud. Byen har på flere områder en dynamik der gør, at det er byen, der kan og vil selv! Løgstør, Farsø og Aalestrup defineres som byer. Indbyggermæssigt ligger byerne henholdsvis på ca , og indbyggere. Byerne har været kommunecentre i de gamle kommuner og rummer de handels- og servicefunktioner, der er kendetegnende for disse centre. Det er selvstændige og aktive samfund med handel, skole, erhverv og arbejdspladser. Byerne har et opland, som betinger udvalgsvarehandel og offentlig borgerservice, der muliggør pendling. Ranum, Gedsted og Hornum defineres som lokalbyer. Indbyggertallet i hver af de 3 lokalbyer er ca indbyggere. Det er byer, hvor der lokalt er ønsker om at skabe udvikling for at fastholde eksisterende serviceniveau og for at sikre løbende vedligeholdelse af byens kvaliteter. Der er i alle tilfælde tale om byer, der er afhængige af arbejdspladser og servicetilbud i de øvrige byer. 22 af kommunens mindre bysamfund defineres som landsbyer. Dertil komme en række mindre lokalsamfund. Rummeligheden, der fremgår af kortet på side 16, udgør i Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup pr. 1/ ialt ca. 160 ha til byformål - heraf 44 ha til boligformål og 116 ha til erhvervsformål. Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 15

16 Bymønsteret i Vesthimmerlands Kommune Bymønster Hovedby By Lokalby Landsby * Rummelighed Aars 53,7 ha Farsø 26,2 ha Løgstør 46,9 ha Aalestrup 32,7 ha * Rummelighed til byudvikling (bolig- og erhvervsformål). 16 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

17 Visioner om fremtidens landkort Vesthimmerlands Kommune opdeles i 3 verdner; kysten, landet og byen. I de 3 verdner differentieres arealanvendelsen, hvor kysten eksempelvis hænger nøje sammen med turisme, bosætning og værdifuld natur. Landet (det åbne land) hænger nøje sammen med landbrug og natur - og byen hænger nøje sammen med bosætning, handel og erhverv. Kysten Kystlandskabet er en begrænset ressource med stor herlighedsværdi. Der er derfo r store økonomiske interesser i at udnytte disse landskaber til både bolig- og erhvervsbyggeri især i omegnen af kystbyerne. De kystnære landskaber har imidlertid også stor almen værdi for turisme, friluftsliv og rekreation og som naturtype. Det er værdier, der taler for, at kysten friholdes for byggeri, og at adgangen til disse områder forbedres. Det er vigtigt, at disse værdier så vidt muligt forenes. De vesthimmerlandske havne spiller en afgørende rolle i forhold til bosætning, erhverv og turisme. Havnenes forsatte udvikling skal sigte mod øget fokus på atmosfære og bevarelse af de kulturhistoriske karakteristika. I Vesthimmerlands Kommune ligger hovedparten af sommerhusområderne i det kystnære landskab ud til Limfjorden. Miljøministeriet udsendte i marts 2007 et landsplandirektiv for 500 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. I Vesthimmerlands Kommune giver det mulighed for yderligere 69 grunde i Trend og 46 grunde ved Lovns. Fjordens miljøtilstand er generelt ikke tilfredsstillende. Der finder stadig en alt for stor tilførsel af næringssalte sted, hvor især kvælstoftilførslen er alt for høj. Resultatet er uklart vand, dårlig vegetation, iltsvind og betydelig mindre fiskebestand. Anvendelsen af fjorden har naturligvis også en indflydelse på fjordens tilstand. Projekter som Vilsted Sø og Halkær Ådal har begge til formål at skabe forbedringer af naturen samt bidrage til reduktion af næringsstofbelastningen til Limfjorden. De ferske overfladevande indgår som et væsentligt element i den Vesthimmerlandske natur. Vandløb, søer og vådområder giver livsbetingelser for et rigt dyre- og planteliv. Generelt har der været en positiv udvikling i ferskvandenes miljøtilstand. Det er dog vigtigt at vi fortsat arbejder for at forbedre den generelle miljøtilstand. Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 17

18 Det vil vi Byrådet vil sikre, at der til enhver tid er passende arealer til rådighed for bl.a. byformål, friluftsliv og turisme, veje og andre anlæg. Gennem den kommunale planlægning sikrer Byrådet, at udlæg af nye arealer sker på et bæredygtigt grundlag, således udlæggene i omfang og placering sker i balance med de øvrige interesser - herunder bl.a. det åbne land, naturen og miljøet. Adgangen til det åbne land skal forbedres således borgernes behov for en aktiv fritid, ophold og rekreation tilgodeses. Der skal sikres en varieret natur af høj kvalitet, og egnens kulturarv skal beskyttes og bruges med omtanke. Landet Anvendelsen af det åbne land tager udgangspunkt i den natur, som Vesthimmerlands Kommune er beliggende midt i. Der skal sikres mulighed for en bæredygtig udvikling, hvor anvendelsen af det åbne land til bl.a. produktion, friluftsliv og turisme, veje og andre anlæg sker i bedre balance med naturen. Det er vigtigt, at fastholde og udvikle en alsidig og miljømæssig bæredygtig landbrugsproduktion, herunder udpegning af jordbrugsområder til sikring af den bedste dyrkningsjord til forsat landbrugsdrift. Ligesom mulighederne for anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger i det åbne land skal optimeres. I Vesthimmerlands Kommune skal skovrejsningen bidrage til grundvandsbeskyttelse og til borgernes adgang til de rekreative områder. Den generelle forbyggende indsats for at sikre rent grundvand prioriteres højt. Det er også vigtigt at beskytte og forvalte råstofområderne, så de kan udnyttes bedst muligt i respekt for det omgivende miljø. Byen Byerne og landsbyerne i Vesthimmerlands Kommune er forskellige. De positive udviklingstræk i de enkelte byer og landsbyer skal understøttes, og det skal accepteres, at alle byer ikke skal kunne tilbyde de samme ting. Der skal udvikles netværk landsbyer og byer imellem, der understøtter og udvikler lokalsamfundene på flere niveauer. Byerne og landsbyerne danner tilsammen netværk med det formål at understøtte hinandens kvaliteter og muligheder. Byudviklingen i Vesthimmerlands Kommune tager udgangspunkt i byernes og landsbyerne forskellighed, og hvilke muligheder det på et bæredygtigt grundlag giver på sigt. For at sikre bæredygtige udviklingsmuligheder for virksomhederne i kommunen, skal der være en klar adskillelse mellem boligområder og erhvervsområder. Der skal tilbydes et varieret udbud af boligområder og erhvervsområder. Det er Vesthimmerlands Kommunes mål, at landsbyernes særlige kvaliteter skal bevares. Der skal udarbejdes en landdistriktspolitik, der understøtter de lokale ressourcer og det aktive lokalsamfund. Vesthimmerlands Kommune vil derfor skabe muligheder for at udvikle og fremme bosætningen i landsbyerne, bl.a. med boliger i attraktive landskaber og boliger med mulighed for dyrehold. Byggeriet skal afpasses de lokale forhold og skal fortsat ske i form af udfyldning i og afrunding af landsbyerne mod det åbne land. De videre skridt For at finde frem til de bymæssige- og landskabelige kvaliteter ønskes byerne og landsbyerne i Vesthimmerlands Kommune registreret og vurderet med hensyn til deres historiske kvaliteter, tilgængeligheden til specialiserede funktioner, natur- og landskabskvalitet, udseende, serviceog kulturtilbud, bylivet og deres identitet og image. Re- 18 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

19 Det gør vi I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen revideres de enkelte arealudlæg i de 4 kommuneplaner i forhold til Byrådets målsætning. I kommuneplanen skal der ske en afvejning af de forskellige arealinteresser, som et grundlag for en zoneinddeling af det åbne land. Vi vil skabe god tilgængelighed til naturen ved at sikre et netværk af vandre- og cykelstier, der forbinder byer og områder med friluftsoplevelser i de nære landskaber. Der skal sikres et godt og sikkert vej- og stinet med gode adgangsforhold til kommunens yderområder, uddannelsesinstitutioner, naturområder og turistattraktioner. Der skal udarbejdes en helhedsplan for de vesthimmerlandske havne. Der udarbejdes en helhedsplan for området i og omkring Gatten. For at vende den negative befolkningsudvikling har Byrådet besluttet, at der skal gøres en aktiv indsats ved udarbejdelse af en bosætnings- og markedsføringspolitik. Der skal også udarbejdes en landdistriktspolitik samt en natur- og miljøpolitik. gistreringen skal give et overblik over byernes styrkesider og særlige udviklingsbehov. Samtidig vil registreringen være nyttig i mange andre sammenhænge fx i forbindelse med fastlæggelse af bymønster, herunder tildeling af arealramme til byudvikling samt udarbejdelse af en landdistriktspolitik. Bidrag fra borgerne Landbrugsbedrifternes vækst sker bedst, når det sker i harmoni med miljø, natur og naboer. Store bedrifter stiller så store krav til infrastruktur og miljø, at kommunen må bistå med planlægning, fx i form af zoner, hvor landbrug har høj prioritet i forhold til bosætning. Det er vigtigt, at vi bevarer gårdenes mark- og hulveje samt læbeplantninger, som er med til at give variation i landskabet, og som giver både dyr og mennesker mulighed for at bevæge sig rundt mellem markerne i Vesthimmerlands Kommunes landskabelige muligheder. Den kommunale planlægning kan skabe sikkerhed for landbrugets investeringer - og for naturen. Det er vigtigt med et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem de, der bruger det åbne land i arbejdstiden - og de, der bruger det åbne land, når de holder fri. Vesthimmerland er rig på ro, fred og natur. Havnene er et kæmpe aktiv i Vesthimmerlands Kommune. Vi bør tænke i muligheder, hvad angår fjord og havne. Et eksempel kunne være kajakturisme. Der burde udstykkes jordbrugsparceller i alle landsbyer, så alt, hvad der er afhængig af flere indbyggere, har en chance for at overleve! Der må gerne være enkelte udstykninger med mulighed for alternative byggeformer. Der er ønske om udlæg af områder til placering af vindmøller med lokalt ejerskab. Turismen bidrager postivt til økonomien i Vesthimmerlands Kommune - og har et omfang, der fungerer i samspil med lokalbefolkningen og naturværdierne. Det vil være relevant at se på mulighederne for etablering af sommerhusområder inde i landet i fx tilknytning til attraktioner og aktiviteter. Det kunne fx være ved golfcenteret i Gatten og Vilsted Sø. Som det fremgår af ovenstående er interesserne i det åbne land mangfoldige, hvilket ofte fører til konflikter mellem de forskellige interesser. For at imødekomme det stigende behov for at få afklaret, hvilken arealanvendelse der må finde sted hvor, vil det være oplagt at arbejde med en zoneinddeling af det åbne land - ganske som det foregår i byerne, bare med andre arealinteresser. Plan- og bæredygtighedsstrategi Vesthimmerlands Kommune 19

20 Livskvalitet Spørgsmålet om det gode liv beskæftiger mange. Diskussionen mellem kosteksperter, læger, filosoffer, reklamefolk og mange andre har igennem tiden ført til mange forskellige og ofte modsatrettede definitioner på, hvad et godt liv er: Kosteksperten ser fx sundheden som en afgørende forudsætning for et godt liv. Filosoffen mener måske, at nydelsen af en god flaske vin om dagen er afgørende for, om livet er værd at leve. De forskellige definitioner afspejler, at opfattelsen af det gode liv er subjektiv. Sådan tegner billedet Livskvalitet omfatter alt, der kan bringe kvalitet ind i måden, man lever sit liv. Det handler bl.a. om familielivet, hvordan og hvor man bor, jobmuligheder, adgangen til naturoplevelser osv. I dette afsnit afgrænses livskvalitet til at omfatte: sundhed, fritid og kultur. Emner som bo-muligheder og adgangen til naturen behandles i afsnittet: Fremtidens landkort og jobmuligheder behandles i afsnittet Erhverv og turisme. Sundhed og trivsel Sundhedstilstanden er en af de faktorer, der er med til at fastlægge livskvaliteten for det enkelte menneske. Sundhedsområdet er et af de nye områder for kommunerne, og som favner hele befolkningen i den enkelte kommune. Sundhed drejer sig ikke blot om fravær af sygdom men i høj grad om nærvær af sundhed. 20 Vesthimmerlands Kommune Plan- og bæredygtighedsstrategi

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Plan- og miljøudvalget Formand: Knud Kristensen Martin Glerup, Lise B. Harbo, Kaj Wisti Lassen, Ib Johansen, Henrik Degn, Torben Duelund.. mandag den 23. oktober 2006 kl. 15:00

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Kommunalbestyrelsen i Albertslund ser det som væsentligt, at der er sammenhæng i børns og unges liv. Børn og unge påvirkes af mange forskellige voksne: Forældre,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889037 Handicap- og Psykiatripolitik Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Introduktionshefte til De 9 Strategier. Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune

Introduktionshefte til De 9 Strategier. Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune Introduktionshefte til De 9 Strategier Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune Indhold De 9 Strategier 4 Baggrund: 4 Udvikling og brug af De 9 Strategier:

Læs mere