STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1

2 2

3 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til at fungere som en ny helhed. Byrådet vil takke kommunens medarbejdere for en flot indsats og byens borgere, organisationer og erhvervsliv for hjælp, forståelse og tålmodighed i processen. Nu er det blevet tid til at lave en plan, der kan udnytte de muligheder og tage hånd om de udfordringer, som den nye, større kommune står overfor. Med kommunalreformen er grundlaget for at lave kommuneplan et andet, end vi har været vant til. De to sammenlægningskommuner har haft forskellige måder at gøre tingene på, og de mange nye opgaver, som kommunen har overtaget fra staten og amtet, skal nu indgå i kommuneplanen. Første del af denne opgave er at lave en strategi for, hvordan Kommuneplan 09 skal udarbejdes, og hvad den skal indeholde. Den ny forvaltning i kommunen har beskrevet udgangspunktet for alle kommunens arbejdsområder og peget på de opgaver den enkelte sektor står over for de kommende år. Byrådet har lavet visioner for den nye kommune og drøftet strategien for arbejdet med kommuneplanen, som er samlet og vedtaget som denne Planstrategi 07. Forudsætningerne for udarbejdelse af kommuneplanen er samlet i en planberetning, der ligesom denne planstrategi kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til kommunen. Byrådet vil opfordre alle borgere, interessegrupper, organisationer, foreninger med videre til at læse planstrategien og deltage i debatten om kommunens udvikling. Vi kan ikke på forhånd love, at vi kan efterkomme alle ønsker, men når vi kender problemer og synspunkter, får vi nye ideer og kan tage de nødvendige hensyn i den forestående planlægning. Jeg håber, at mange vil bidrage til arbejdet og hjælpe os til den bedste start for den nye Struer Kommune. God debat! På vegne af byrådet. Med venlig hilsen Martin Merrild Borgmester. 3

4 DET VIL VI Byrådet har drøftet, hvordan den fremtidige Struer Kommune skal se ud. Vi har samlet en række visioner, som vi vil arbejde for kan blive til virkelighed. For nogle af dem er vi allerede godt på vej, mens andre kan forekomme noget ambitiøse i dag. Vi finder, at de alle er væsentlige at arbejde for i den kommende kommuneplan, og at det er realistisk at gøre visionen til virkelighed over en årrække. Vi har formuleret mange visioner for hele kommunens arbejdsområde. I sammenhæng med kommuneplanarbejdet vil vi fremhæve følgende overordnede visioner for Kommuneplan 09: Struer Kommune er kendt for B&O-kvalitet i arkitektur, bymiljø, offentlige bygninger og offentlig service. Struer Kommune er blandt landsdelens mest søgte steder at bosætte sig. Nye indbyggere giver medarbejdere til kommunens eksisterende virksomheder og medvirker til at skabe nye. God og effektiv kvalitet i den offentlige service skaber gode vilkår for at leve og arbejde i Struer Kommune for alle aldersgrupper. Struer Kommunes hoteller, sommerhuse, campingpladser, havne med videre er blevet attraktive udgangspunkter, når man vil opleve turistmål i landsdelen. Struer Havn er blevet et værdifuldt aktiv for bosætning, turisme, fritidsliv og for bymiljøet i Struer. Struers nye havnefront er center for sejl- og vandsport i Limfjorden, og kommunen har Limfjordens mest attraktive miljø for sejler-turister. 4

5 Struer Kommune er en helhed, hvor landdistrikter og byerne har en afbalanceret rollefordeling og støtter hinanden. Bosætning i landsbyer og landdistrikter er blevet et anderledes og attraktivt supplement til mulighederne i byerne. Naturen og miljøet er af stor værdi for borgerne og kommunens gæster, som bliver benyttet og beskyttet. God trafikal betjening med veje og kollektiv trafik sikrer, at det er let at arbejde og bo i kommunen - uanset om man bor i byerne eller på landet. Sikre veje, stier og cykelstier gør det trygt at komme i skole, på arbejde og rundt i kommunen til fods eller på cykel for både borgere og turister med gode naturoplevelser og øget sundhed til følge. Støtte til de initiativrige ildsjæle i kommunens kultur- og fritidsliv har skabt mangfoldige tilbud for borgerne til at opleve eller aktivt at medvirke i kulturarrangementer, idrætsbegivenheder og andre fritidsaktiviteter. Med udgangspunkt i kommunens institutioner har sundere vaner og livsstil bredt sig til familie- og fritidsliv. Alle indsatser i kommunen er vurderet og tilrettelagt under hensyn til miljø og bæredygtighed. I det følgende fortælles det, hvordan vi vil arbejde med Kommuneplan 09 for at realisere visionerne. Byrådet vil dog have visionerne for øje i hele vort arbejde. 5

6 HER STÅR VI FORUDSÆTNINGER Kommuneplanens indhold bestemmes ikke fuldt ud af byrådet. Staten giver nogle overordnede forudsætninger, som kommuneplanen skal forholde sig til. Det drejer sig bl.a. om overordnet lovgivning som planlov, miljølov, lov om miljøvurdering, naturbeskyttelseslov, museumslov, vejlov med mere samt de rammer for kommuneplanlægningen som staten har fastlagt. Regionplanen er efter kommunalreformen stadig gældende indtil den afløses af nye retningslinier i kommuneplanen. Struer Kommune har indgået aftale om fælles planstrategi for Landsdelscenter Midt- Vest. Heri ligger en intention og forpligtigelse til at koordinere visse tiltag mellem kommunerne i landsdelscentret: Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer. Der er i planloven særligt stillet krav om, at kommunerne skal redegøre for arbejdet med Lokal Agenda 21. Agenda 21 betyder dagsorden for det 21. århundrede og indgår i en international aftale, der blev indgået mellem landene på FN s miljø-topmøde i Rio de Janeiro i Heri forpligter landene sig til at engagere befolkningerne i arbejdet for en social og miljømæssig bæredygtig udvikling kaldet Agenda 21. UDVIKLINGEN I PLANPERIODEN De seneste fire år, har ud over højkonjunkturen været præget af temaerne globalisering, miljø og kommunalreform. Højkonjunkturen har været præget af stor eksport, lav rente, stigende boligpriser og højt forbrug. Visse dele af landet har haft større andel i væksten end andre. Hovedstads- og Århusområdet har haft stor vækst, men også storbyerne Odense og Ålborg 6

7 og områderne i Østjylland og Trekantsområdet har været godt med. Andre steder i landet - herunder i Struer Kommune - har væksten været mindre, men dog også markant. Globaliseringen er ud over brugen af internettet til handel og kommunikation over grænserne især kommet til udtryk i forbindelse med udflytning af arbejdsopgaver til lande med lavere lønninger. Det vurderes imidlertid, at globaliseringen har medført flere nye arbejdspladser i Danmark, end der er flyttet ud. Også i Struer Kommune er mere simple opgaver flyttet ud, mens der er skabt mange nye mere kvalificerede jobs i kommunen. Kommunalreformen har medført flytning af en række opgaver fra de tidligere amter til staten og de nye kommuner. Administration og organiseringen af de nye opgaver vil komme til at påvirke kommuneplanen og borgernes billede af den nye kommune. Sammenlægningen af Struer og Thyholm kommuner betyder også, at den ny Struer Kommune får en anden identitet end de to tidligere kommuner havde. Dels er kommunen blevet noget større, og dels består den nu af en større købstad nogle oplandsbyer og store landdistrikter med få indbyggere. At få kommunen til at fungere som en samlet helhed og få skabt en fælles identitet for den ny Struer Kommune vil være et overordnet mål i den forestående kommuneplanlægning og for de kommende kommuneplaner. Diskussionen om miljøet og klimaforandringer har i planperioden igen taget fart, og der er kommet fokus på indsatser for miljøet og udledning af drivhusgasser både internationalt og nationalt. Denne debat og de indsatser, som iværksættes på den baggrund, vil komme til at præge kommuneplanen bl.a. vedrørende udnyttelse af vindenergi og andre vedvarende energikilder, vandmiljø, naturområder og involvering af borgerne i arbejdet for miljøet det såkaldte lokale Agenda 21-arbejde. Der er udarbejdet en planberetning, som redegør for udviklingen i kommunen i sidste planperiode og for de perspektiver den udvikling har for den kommende kommuneplanlægning. Planberetning 07 kan ses og hentes på kommunens hjemmeside i den fulde udgave og i en forkortet version: Hovedtræk fra Planberetningen 07. indbyggere personer personer personer Befolkningsudvikling i alt år Befolkningsudvikling erhvervsaktive år Befolkningsudvikling børn år Befolkningsudvikling ældre år 7

8 DET GØR VI Byrådet skal tage stilling til, hvordan kommuneplanen skal gennemføres. Planloven giver mulighederne for: at genvedtage den gældende plan; at revidere kommuneplanen for særlige temaer eller områder, hvor byrådet finder, at udviklingen giver behov for ny planlægning; at revidere hele kommuneplanen. Byrådet vurderer, at der med kommunalreformen vil være behov for at gennemføre en fuld revision af kommuneplanen. Den ny kommuneplan for Struer Kommune bygges op som et solidt skelet. Gennem udarbejdelse af temaplaner udbygges de enkelte temaer løbende efterhånden som udviklingen giver behov for nye mål og indsatser inden for kommuneplanen. I Kommuneplan 09 har byrådet udvalgt nogle særlige områder, som der skal fokus på, da der inden for disse områder er særlige aktuelle udfordringer, som der skal tages hånd om. Fokusområderne er: Landsbyerne og det åbne land Bymidten og havnen Bosætning Erhvervsudvikling Detailhandel Turisme Sundhed Masterplan for byudviklingen Fokusområderne er synsvinkler i kommuneplanen og vil omfatte alle kommunens arbejdsområder. For eksempel vil fokus på erhvervsudvikling bl.a. involvere bosætning, skole og daginstitutioner, offentlig service, miljø, byudvikling, teknisk forsyning og meget andet, men betragtet ud fra betydningen for erhvervsudviklingen. 8

9 LANDSBYERNE OG DET ÅBNE LAND Den nye Struer Kommune har mange landsbyer og store landdistrikter. Disse områder beriger kommunen med flotte landskaber og storslåede naturoplevelser. Det er også områder, som oplever en kraftig tilbagegang i indbyggertallet. Landbrug og fiskeri bruger stadig færre medarbejdere. De nye indbyggere i landdistrikterne skal derfor i højere grad findes blandt dem, som har arbejde andre steder, men prioriterer nærheden til naturen, god plads til dyrehold eller hobby-landbrug og det trygge nærmiljø i landsbyerne frem for facilliteterne i de større bysamfund. I kommuneplanen skal der beskrives indsatser for at fastholde og udvikle befolkningstallet i landdistrikterne ved at udvikle og markedsføre de kvaliteter, der er særlige for Struer Kommunes landområder. Her skal også beskrives de erhvervsmuligheder, som kan udvikles i disse områder som supplement til landbrug og fiskeri. Kommunen har iværksat et projekt, der skal kortlægge og udvikle de særlige kvaliteter, som landdistrikterne kan tilbyde for erhvervsudvikling og bosætning. Resultaterne af dette projekt skal indgå i kommuneplanen. BYMIDTEN OG HAVNEN Struer by udgør det naturlige centrum for handel, administration, erhverv, turisme og kultur i den nye kommune. Det er vigtigt for hele kommunen, at byen kan tilbyde et attraktivt bymiljø, så funktionerne kan fastholdes, og borgerne ikke behøver at køre til andre kommuner for at få disse tilbud. En mangeårig indsats med byfornyelse og -forskønnelse har udviklet Struers bymiljø, hvor gammelt og nyt tilsammen giver smukke bykvarterer og attraktive handelsgader. Det er et arbejde, som skal fortsætte med den nye kommuneplan. Udviklingen på havnen giver Struer en særlig udfordring med at udvikle de frigjorte havnearealer i en kvalitet og med funktioner, som styrker bosætning, erhverv, turisme og bymiljøet, og som medvirker til at styrke byens og kommunens profil. I den kommende kommuneplan vil fokus være på at få udviklingen i bymidten og havnen integreret på tværs af jernbanedæmningen, så de to bydele kan understøtte hinanden og tilsammen udvikle en by med kvaliteter, der ikke kan sammenlignes med andre byer i landsdelen. 9

10 BOSÆTNING Befolkningstallet i kommunen er faldet med 371 personer fra 2003 til Befolkningsprognosen spår et yderligere fald fremover. Andelen af ældre vil stige kraftigt, mens andelen af både børn og erhvervsaktive vil falde. Det er en udvikling som ses over hele landet uden for de store byer. Byrådet finder, at Struer Kommune kan imødegå denne udvikling. Det overordnede fokus i Kommuneplan 09 vil derfor være fastholdelse og tiltrækning af indbyggere til kommunen. I sidste planperiode gennemførte Struer Kommune en temaplan for bosætning som udpegede en række indsatsområder, der skal gøre kommunen til et mere attraktivt sted at bo. Disse indsatser er igangsat og skal indarbejdes i den nye kommuneplan, hvor de skal suppleres med initiativer for at udvikle bosætning i landdistrikterne. ERHVERVSUDVIKLING Struer kommune har en flot profil indenfor elektronik-, højteknologi- og fødevareerhverv, som skal fastholdes og udbygges. Det kræver indsatser på mange fronter. Erhvervene skal kunne tiltrække de rette medarbejdere. Derfor er indsatserne inden for bosætning en væsentlig del af erhvervspolitikken. Også den offentlige service, skolerne og kultur- og fritidslivet har betydning for muligheden for at tiltrække medarbejdere og dermed for at fastholde virksomhederne. Med sådanne indsatser og med god rådgivning og service for såvel de eksisterende som nye virksomheder, der vil etablere sig i kommunen, vil byrådet videreføre den gode udvikling i kommunens erhvervsliv. Det er vigtigt at vide, hvad det er for udfordringer erhvervslivet står over for. Derfor er kommunikationen både med eksisterende og nye virksomheder en betydningsfuld del af indsatsen for erhvervsudviklingen. Byrådet ligger vægt på, at planlægningen gennemføres i en løbende dialog med erhvervslivet, så de særlige kvaliteter ved at drive virksomhed i Struer Kommune kan identificeres, udvikles og synliggøres. I Kommuneplan 09 vil byrådet fokusere på erhvervslivets behov for at kunne tiltrække de rette medarbejdere og få rådgivning og service fra den offentlige administration, som kan hjælpe med lokalisering og drift af virksomhederne, så erhvervslivets behov tilgodeses, og miljøkravene opfyldes. 10

11 DETAILHANDEL Detailhandel er en særlig del af erhvervslivet, der har stor betydning for bosætning og bymiljøet og omvendt. Et spændende bymiljø med fine handelsgader virker tiltrækkende for nye tilflyttere, mens flere indbyggere giver flere kunder i butikkerne og udvikler handelsmiljøet. Planloven stiller særlige krav til udlæg af nye arealer med mulighed for detailhandel. Der skal derfor udarbejdes en detailhandelsplan for hele kommunen, hvor det fastlægges, hvor og hvordan der kan udlægges areal til detailhandel. En sådan detailhandelsplan skal indgå i den nye kommuneplan. Byrådet kan ikke blande sig i etablering og drift af butikker, men kommunen kan medvirke til at påvirke vilkårene for handelslivet. Det kan blandt andet ske ved at tiltrække flere indbyggere. Det kan også ske ved forbedringer i by- og handelsmiljøet, så flere får lyst til handle i kommunen. I Kommuneplan 09 vil byrådet fastlægge de indsatser og målsætninger som kan udvikle handelen i kommunen og søge at fastholde handels- og servicemulighederne i de mindre bysamfund. TURISME Den ny Struer Kommune har rigtigt gode muligheder inden for turisme, som kan udnyttes. Fjorden, strandene, havnene, skove og landskabet, by- og handelsmiljø, museer, herregårde samt nærheden til Vesterhavet og byerne Holstebro, Herning og Viborg kan gøre kommunen til det bedste udgangspunkt for at opleve Midt- og Vestjylland. Kommunens hoteller, sommerhuse, campingpladser, lystbådehavne med videre vil udgøre en god base for turisterne. Struer Havn kan blive en væsentlig del af udvikling af turismen. Hvis der her skabes nye faciliteter og et godt havnemiljø, kan det tiltrække både sejlturister og turister, som kommer over land. For turisterne har kommunegrænser ingen betydning. Det er derfor vigtigt at markedsføre og udvikle faciliteterne i udvalgte turismesamarbejder for eksempel omkring Limfjorden og Vestkysten. Staten har givet mulighed for at etablere nye sommerhuse i kommunen. Det åbner særlige muligheder for at udvikle nogle faciliteter, der kan imødekomme nye behov, hvor turisterne i stigende grad efterspørger luksus som swimmingpool, spa-bad og lignende. 11

12 Turisterne tiltrækkes også af spændende miljøer og velbevaret natur, så det er en udfordring i planlægningen at indpasse de nye sommerhuse i attraktive bebyggelser, der tager hensyn til naturen og landskabet. I Kommuneplan 09 vil byrådet fastlægge indsatser, som sikrer, at kommunens gode muligheder for turisme kan udnyttes bedst muligt. SUNDHED Danskernes levetid er væsentligt kortere end i de lande vi sammenligner os med. Den kortere levetid er forbundet med sygdomme, som er stærkt forringende for livskvaliteten og meget ressourcekrævende for sundhedsvæsnet, hjemmepleje, hjælpemidler og hjemmehjælp. Problemerne skyldes i høj grad vores livsstil. Vi ryger og drikker for meget, spiser forkert og får for lidt motion. Kan vi ændre på det, kan vi få meget bedre livskvalitet, leve længere og frigøre ressourcer til andre formål. Byrådet vil med den kommende kommuneplan sætte særlig fokus på indsatser, som kan medvirke til at forbedre folkesundheden. Det skal foregå på mange planer og kan for eksempel omfatte kampagner og undervisning, forplejning i offentlige institutioner, gode muligheder for sport og friluftsliv, sikre veje og stier som fremmer gang og brug af cykel, nye boligområder som indrettes med grønne friarealer og adgang til naturen, der indbyder til udendørs leg og motion. Således vil fokus på sundhed være en del af mange indsatser på tværs af kommuneplanen. MASTERPLAN FOR BYUDVIKLINGEN I kommuneplanen udlægger byrådet areal til den udvikling, som det forventes, at der er brug for i en kommende 12-års planlægningsperiode. Med Kommuneplan 09 vil byrådet kigge længere frem og skitsere en udvikling af byer, landsbyer og landdistrikter i en masterplan, der rækker op til 25 år frem. Man kan ikke forudsige, hvilken udvikling der vil komme så langt frem i tiden, men med masterplanen kan byrådet tegne et perspektiv for udviklingen, hvor der er taget overordnede hensyn til trafikbetjening, naturinteresser, land- og skovbrug, rekreative muligheder, ansvaret for miljøet, rollefordelingen mellem byerne, landsbyerne og landdistrikterne og meget mere. Byrådet kan efter masterplanen placere nye udlæg af arealer til erhverv, boliger, handelscentre, fritidsaktiviteter, skoler og offentlige 12

13 institutioner med videre, på en måde så de overordnede og langsigtede hensyn tilgodeses. Masterplanen skal ikke udlægge arealer, men være et beredskab i planlægningen, der sikrer den overordnede helhed, efterhånden som udviklingen giver behov for nye arealer. INDSATSER FOR MILJØET - AGENDA 21 I lighed med de tidligere kommuneplaner er det byrådets mål, at bæredygtighed og varetagelse af natur og miljø er højtprioriteret i den kommende kommuneplan. Byrådet finder, at arbejdet for et bedre miljø skal være en integreret del af alle kommuneplanens indsatser. Ny lovgivning med krav om miljøvurdering af planer samt kommunens overtagelse af arbejdet med udarbejdelse af VVM-redegørelser (vurderinger og virkninger på miljøet) for miljøbelastende projekter fra amtet, har givet bæredygtighed en meget fremtrædende plads i kommunens planlægningsarbejde. Det vil også sætte præg på Kommuneplan 09. Med etableringen af et nyt Grønt Råd i kommunen vil de grønne organisationer og græsrodsarbejdet få en platform for at komme med synspunkter og initiativer til varetagelse af miljøet i kommunens administration og planlægningsarbejde. Det Grønne Råd vil være en vigtig hørings- og samarbejdspartner for byrådet og kommunens administration, når der skal udarbejdes planer og projekter. I Kommuneplan 09 skal varetagelse af miljøet og samarbejde med borgerne om bæredygtighed være en fast del af alle temaer i kommuneplanen. 13

14 BRUG INTERNETTET På kommunens hjemmeside kan du løbende få mere at vide om processen og kommuneplanarbejdet, og du kan se og hente Planstrategi 07, Planberetning 07 og Hovedtræk fra Planberetning 07. På hjemmesiden er der et debatforum. Her kan du komme med synspunkter og ideer til planstrategien, og du kan se og komme med kommentarer til andres indlæg i debatforummet. 14

15 VIL DU VÆRE MED? Hjælp os med at folde visionerne ud. Vi ved, at der er mange gode ideer og initiativer blandt borgerne i kommunen. Vi vil derfor gerne invitere alle til at komme med forslag og ideer til den kommende kommuneplan. Denne gang vil vi også gerne have dig med til at udvikle ideerne. Byrådet inviterer dig derfor til at deltage i et fremtidsværksted den 5. november kl i Folkets Hus i Struer. Her vil vi sammen arbejde videre med planstrategien og udvikle de indsatser og handlinger, som skal med i den ny kommuneplan. Vi vil starte med nogle gode oplæg, der kan give os inspiration til arbejdet. Bagefter er det din tur til at komme med dine forslag og udvikle dem i samarbejde med medborgere, politikere og embedsmænd. Der vil blive serveret lidt mad og drikke, så vi kan klare aftenens arbejde. For at få det bedste ud af arrangementet vil vi bede dig om at melde dig til, så vi ved hvor mange, vi bliver. Dermed kan vi bedre tilrettelægge arrangementet, så vi får en god og spændende aften og et godt udbytte af fremtidsværkstedet. Du kan tilmelde dig på eller ved at bruge svarkortet ved siden af. Du kan også komme med dine idéer, forslag eller kommentarer til planstrategien og kommuneplanarbejdet ved at indsende dem til kommunen i brev eller på . Adressen står på bagsiden. Eller du kan lægge dem ind på debatforummet på kommunens hjemmeside på 15

16 16 Struer Kommune Rådhuset Østergade Struer Telefon:

17 TILMELDING TIL FREMTIDSVÆRKSTED DEN 5. NOVEMBER 2007 Navn: Adresse: Postnummer og by: Telefonnr.: Eventuelt særligt interesseområde: Bosætning Landsbyerne og det åbne land Detailhandel Indsatser for miljøet - Agenda 21 Erhverv og turisme Bymidten og Havnen Sundhed Andet: Planafdelingen, Rådhuset, Østergade Struer Kommune Struer KLIP HER 17

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et Danmark i balance. Hvad skal der gøres? DEBAT JANUAR 2002

Et Danmark i balance. Hvad skal der gøres? DEBAT JANUAR 2002 DEBAT JANUAR 2002 Et Danmark i balance Hvad skal der gøres? Miljøministeren skal efter nyvalg til Folketinget udarbejde en landsplanredegørelse. Jeg inviterer hermed til dialog om landsplanredegørelsens

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Borgmester Bjarne Nielsen Langeland Kommune bn@langelandkommune.dk Befolkning og befolkningsudvikling Største

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020 KORT FORTALT BY NATUR FRITID SUNDHED INFRASTRUKTUR SERVICE MILJØ LANDDISTRIKT ENERGI ERHVERV KULTUR BOLIGER JORDBRUG BESKÆFTIGELSE ÆLDRE ANLÆG HANDICAP UNGE TURISME UDVIKLING Forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Sendt pr. e-mail til: toender@toender.dk Tønder Kommune, 1. oktober 2008 Høringssvar til debatoplægget kommuneplanstrategi 2009-2021 Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012 LEADERSHIP Svendborg CITTA SLOW Diskussionsoplæg Pluss Leadership A/S 12. marts 2012 På baggrund af seminaret for ca. 125 ledere fra Svendborg Kommune den 28. februar 2008 og det forudgående arbejde søges

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Jungshoved Den 08.11.2007

Mødenotat fra dialogmøde i Jungshoved Den 08.11.2007 Dorit Mahler Jensen 09-11-2007 2007-28562. Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere 40 engagerede borgere deltog i mødet med dialogudvalget: Bent Maigaard Mette Høgh Christiansen Birthe

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Aftenens program Program 17:00-17:05 Ankomst 17:05-17:15 Velkomst ved borgmester Holger Schou Rasmussen 17:15-17:45

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplan 2009-2021 Informationsfolder Forslag til Kommuneplan 2009-2021 Information om svendborgs kommuneplanforslag 2009-2021 Forslag til Kommuneplan 2009 til 2021 er nu offentliggjort og kan nu ses på internettet. Det

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk Dato: 8. marts 2012 Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar Planstrategi 2011 2014 Fredensborg Byråd har med Planstrategi

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Arkitekternes Hus Strandgade 27A DK-1401 København K +45 3085 9000 aa@aa-dk.dk www.arkitektforeningen.dk CVR 62 57 23 10 Høringssvar

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling Rådhuset 1599 København V 29. september 2010 Vedr.: Høringssvar - Planstrategi 2010 Grøn vækst og livskvalitet Hermed fremsendes høringssvar

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Seniorrådets høringssvar til Byrådets Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020

Seniorrådets høringssvar til Byrådets Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 24. januar 2016/fkj/mh Seniorrådets høringssvar til Byrådets Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 Seniorrådets hovedsynspunkter er: at den stigende ældrebefolkning i kommunen og dens særlige behov i planperioden

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15 Indholdsfortegnelse PDF startside Vores kommune...1/15 Vores kommune Hjørring kommune...2/15 52.782.538.900 kroner for rammen om det gode liv...2/15 Afvejninger og nogle hovedprincipper...3/15 Hvilken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Tandlæge på deltid eller heltid

Tandlæge på deltid eller heltid Tandlæge på deltid eller heltid Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig tandlæge med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003.

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003. HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI TRYGHED VÆKST FORSLAG, den 17. december 2003. PLANSTRATEGI FOR HOLMEGAARD KOMMUNE. Indledning. I henhold til planlovens 23 a skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune Lolland Kommune indgik i Plan09 projektet Erhverv ud til motorvejen for at få bedre redskaber til planlægning af erhvervsarealer og dialog med virksomhederne i den

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Disposition De statslige udmeldinger Status Kommuneplanrevision 2009 Erhvervsarealer generelt Erhvervsudvikling

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere