Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013"

Transkript

1 5 Bygningsdeltavle Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013

2 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltnings Klassifikation Objekter og bygningsdele Tavlen og dens opbygning Kodning Anvendelse af bestanddele Relationer til DBK Relationer til SfB Bygningsdelens afgrænsning Bygningsdelen overflade Hvis bygningsdelen ikke findes Bygningsdelstavle Bygningsdelstavle med bestanddele 13 2

3 5.1 Fra SfB til Forvaltnings Klassifikation SfB Bygningsdelstavle, som i årevis har været anvendt både i byggeopgaver og i ejendomsforvaltning, har udspillet sin rolle. Årsagen er dels, at SfB ikke har været vedligeholdt, dels at SfB reelt ikke tilfredsstiller kravene til en moderne digital byggeproces. I forbindelse med indsatsområdet Det Digitale Byggeri udviklede man derfor en ny klassifikation DBK (Dansk Bygge Klassifikation) Da man i DBK ikke forholdt sig til specifikke partsinteresser og dermed ikke til ejendomsforvaltning, fandt Landsbyggefonden og KL det nødvendigt i forlængelse af DBK at udvikle Forvaltnings Klassifikation. DBK er efterfølgende definitivt opgivet, og organisationen Cuneco udarbejder nu på vegne af Bygningsstyrelsen på udvikling af endnu en ny klassifikation Cuneco Classification System (CCS). Hvordan denne klassifikation på bygningsdelsniveau forholde sig til forvaltningsområdet og i øvrigt harmonerer med Forvaltnings Klassifikation er endnu uafklaret. Formålet med bygningsdelstavlen i Forvaltnings Klassifikation er først og fremmest at sikre et ensartet og ukompliceret arbejde med bygningsdele i ejendomsforvaltning. Dette ønske er tilgodeset gennem den valgte og meget enkle og logiske struktur samt ved en entydig navngivning og kodning af alle bygningsdele. 5.2 Objekter og bygningsdele Ved et objekt i byggeriet forstås en fysisk forekomst med alle dens iboende egenskaber. Forklaring: En bebyggelse, en boligblok, en garage, et varmeanlæg, en port og et køleskab er eksempler på objekter. Form, materialer og farver er eksempler på objekternes egenskaber. I forvaltnings- og driftssystemerne genfinder vi de samme objekter som i den virkelige verden, men her i digital form eller på papir. Disse objekter, som benævnes dataobjekter, er alene en repræsentation af de fysiske objekter med både iboende og relaterede egenskaber. Selv om det fysiske objekt og dataobjektet er to forskellige ting, udgør de reelt en helhed. Forklaring: En trappe beskrevet på et bygningsdelskort i ét driftssystem er et eksempel på et dataobjekt. 3

4 Bygningsdelskortet beskriver en række af det fysiske objekts egenskaber, men det kan tillige beskrive relaterede egenskaber som f.eks. anvisning på renhold og drift. For at bringe system i objekterne opdeles disse i en række overordnede klasser. Forklaring: Bebyggelser, bygninger, rum og bygningsdele er eksempler på overordnede objektklasser. Bygningsdele, der udgør en selvstændig objektklasse, defineres som objekter, der i sig selv eller i kombination med andre objekter opfylder en karakteristisk funktion i bygningen. Denne opfattelse af objektbegrebet stemmer meget godt overens med den opfattelse, der er indarbejdet gennem anvendelse af SfB bygningsdelstavle. Forklaring: Et loft, en lyskasse, en terrasse, en dør og en altan er eksempler på bygningsdele. Til gengæld opfattes mindre dele som f.eks. beslag, rør, fittings, kabler og spjæld ikke som bygningsdele, men alene som bestanddele, se afsnit

5 5.3 Tavlen og dens opbygning Bygningsdelstavlen i Forvaltnings Klassifikation indeholder klasser for alle de bygningsdele, der indgår i henholdsvis terræn og bygning. For at gøre tavlen nem at anvende er denne opdelt i to selvstændige hovedafsnit for henholdsvis bygningsdele i terræn og bygningsdele i bygning. Hvert af disse hovedafsnit er igen opdelt i afsnit for konstruktion, tekniske anlæg, inventar og beplantning. Forklaring: Bygningsdele i terræn er de bygningsdele på ejendommen, der ligger uden for bygningen. Stikledninger uden for bygningen er således bygningsdele i terræn. For at sikre overskueligheden inden for tekniske anlæg er der tillige i bygningsdelstavlen en gruppering i forskellige systemtyper som afløbssystem, ventilationssystem m.v. Det er vigtigt, at bygningsdelenes placering i grupperingen fastholdes. Der skal således f.eks. skelnes mellem Forbrugsanlæg inden for henholdsvis Køling, Vand og Varme. For en række tekniske anlæg er det muligt at håndtere bygningsdelene efter to forskellige principper. Det ene princip er at håndtere det samlede system eller anlæg som én bygningsdel. Det anden princip er at oprette de enkelte dele af det samlede system som bygningsdele. De to principper kan ikke kombineres. Man kan med andre ord ikke både oprette det samlede anlæg og de enkelte dele af anlægget som bygningsdele. Anvendes det første princip, oprettes f.eks. alene bygningsdelen Køleanlæg (samlet). Anvendes det andet princip, oprettes Blandeanlæg, Filteranlæg, Forbrugsanlæg m.v. hver som selvstændige bygningsdele med selvstændig kodning. I begge tilfælde struktureres informationen om bygningsdelene efter listen over bestanddele. Inden for hvert afsnit i bygningsdelstavlen er bygningsdelene for nemheds skyld ordnet i alfabetisk rækkefølge. Har man som bruger behov for en anden ordning inden for det enkelte afsnit, er dette uden problemer. Vigtigt er det alene at holde fast i bygningsdelenes navne og kodning. Bygningsdelstavlens terminologi er i al væsentlighed den terminologi, som i dag anvendes af både rådgivere og udførende. For at tilgodese harmoniseringen med 5

6 DBK er der dog enkelte eksempler på, at bygningsdele er kommet til at hedde noget andet. F.eks. finder man i tavlen hverken tagrender eller nedløbsrør, men alene Afløbssystem, Opsamling og Afløbsenhed, Røranlæg. 5.4 Kodning Alle bygningsdele er forsynet med en entydig og unik bogstavkode. Der er anvendt bogstaver, som relaterer sig til bygningsdelens placering i tavlens afsnit samt navn. Forklaring: En lyskasse har i Forvaltnings Klassifikation koden bk.lys. Her angiver bk, at lyskassen hører til i hovedafsnittet bygning og under dette til afsnittet konstruktion, mens lys i dette eksempel er de tre første bogstaver i selve navnet. Den konkrete forekomst i bygningen kan efter behov yderligere forsynes med et løbenummer. Lyskasse nr. 7 vil herefter have koden: bk.lys-07. Ønsker man at tydeliggøre, at lyskassen er placeret i et bestemt fundament eller en bestemt vægtype, anføres dette som egenskabsdata. 5.5 Anvendelse af bestanddele Bestanddele eller komponenter er, som ordet siger, dele af bygningsdele. Bestanddele kan f.eks. være de dele af bygningsdelene, til hvilke der knytter sig driftsaktiviteter. Formelt set er bestanddele også bygningsdele, men af praktiske årsager håndteres de ikke som objekter og klassificeres ikke. Der er derfor heller ikke knyttet nogen kodning til bestanddelene. Anvendelsen af bestanddele skal således i al væsentlighed betragtes som en praktisk foranstaltning, der sikrer, at man anvender samme betegnelser. Bemærk, at søjle i bygningsdelstavlen normalt betragtes som en væg af typen søjle - altså en væg med lille tværsnit. Dog er søjle anført som bestanddel under andre bygningsdele, idet søjlen her kan indgå som del af en totalleverance. Dette gælder bl.a. udvendige stålaltaner. 6

7 Bemærk tillige, at bestanddelen plade i den konkrete forekomst kan være forvæg, bagvæg, betonplade m.v. Bemærk endvidere, at produktionsanlæg for henholdsvis køling, vand og varme samt aggregat for ventilation indeholder den integrerede automatik som bestanddele. Automationsanlæg som selvstændig bygningsdel anvendes alene om komplekse selvstændige anlæg som f.eks. CTS-anlæg. 5.6 Relationer til DBK Bygningsdelene i bygningsdelstavlen stemmer som objekter i al væsentlighed overens med bygningsdelene i DBK s referencesystem for bygningsdele i resultatdomænet. Det er derfor muligt at overføre bygningsdele fra DBK til Forvaltnings Klassifikation. Til gengæld er overførsel den modsatte vej mere kompliceret, da en bygningsdel i Forvaltnings Klassifikation i en række tilfælde kan have flere placeringer i DBK s referencesystem. Forklaring. Et vindue vil i DBK s referencesystem have forskellige placeringer, alt efter om det er et vindue i et fundament, i en ydervæg eller i et tag. I Forvaltnings Klassifikation har vinduet altid samme placering i bygningsdelstavlen, idet informationen om placering anføres som egenskabsdata. Alle vinduer i DBK s referencesystem fører altså til et og samme objekt i Forvaltnings Klassifikation, mens et vindue i Forvaltnings Klassifikation kan have flere placeringer i DBK. 5.7 Relationer til SfB Bygningsdelene i Forvaltnings Klassifikation kan i vid udstrækning genfindes i SfB Bygningsdelstavle. Det er derfor forholdsvis nemt at overføre bygningsdele fra SfB til Forvaltnings Klassifikation på trods af, at strukturen i de to systemer er forskellig. Det skal dog tilføjes, at der i Forvaltnings Klassifikation findes bygningsdele, som ikke eksisterer i SfB. Forklaring: Et vindue i SfB vil altid være placeret under (31) Ydervægge komplettering. I Forvaltningsklassifikation vil samme vindue være placeret som vindue under bygning, konstruktion med koden bk.vin. Der er altså tale om et et til et forhold. 7

8 Vedrørende mapping fra Sfb til Forvaltningsklassifikation, se hefte 7 Mappingtabeller. 5.8 Bygningsdelens afgrænsning Det kan undertiden være vanskeligt at fastlægge grænsen mellem to bygningsdele, f.eks. om fugen hører til vinduet eller til væggen, eller om inddækningen hører til tagbelægningen eller til ventilationskanalen. Inden for rammerne af Forvaltnings Klassifikation har det ikke været muligt at opstille et egentlig regelsæt for bygningsdelenes afgrænsning. Det anbefales dog, at man som rettesnor trækker grænsen mellem to bygningsdele efter det udførelsesmæssige og vedligeholdelsesmæssige tilhørsforhold. F.eks. bør fugen mellem væg og vindue høre til vinduet, fordi det er vinduet, der betinger fugen, og fugearbejdet indgår som en del af monteringen. Omvendt bør inddækningen ved ventilationskanalen høre til tagbelægningen, fordi der i forvejen er en række afslutninger og inddækninger i denne. 5.9 Bygningsdelen overflade r er i Forvaltnings Klassifikation i lighed med SfB anført som en selvstændig bygningsdelsklasse (bk.ovf). Dette er især af hensyn til de, der ønsker at håndtere vægoverfladerne i f.eks. et rum eller en bolig under ét. Det må dog vurderes, at det i langt de fleste tilfælde vil være mest hensigtsmæssigt at betragte overfladen som en bestanddel af de øvrige bygningsdele Hvis bygningsdelen ikke findes Der er ikke nogen diversekasse i bygningsdelstavlen, og alt bør placeres korrekt. Skulle der opstå et behov for at tilføje nye bygningsdele i tavlen, opfordres man derfor til at rette henvendelse til Landsbyggefonden på mailadressen att. Finn Lykkegaard Madsen, som vil sikre den nødvendige opdatering. 8

9 5.11 Bygningsdelstavle Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn t Terræn, konstruktion Belægning Bro Hegn Jord Pergola Teknikgang Trappe og rampe Tunnel Væg tk tk.bel tk.bro tk.heg tk.jor tk.per tk.tek tk.tra tk.tun tk.væg Terræn, tekniske anlæg / installationer tt Afløb Afløbssystem (samlet) tt.afl.sam - Brønd tt.afl.brø - Drænledning tt.afl.dræ - Højvandslukke tt.afl.høj - Ledning/rør tt.afl.led - Nedsivningsanlæg tt.afl.ned - Opsamling tt.afl.ops - Pumpeanlæg tt.afl.pum - Stikledning tt.afl.sti - Udskiller tt.afl.uds Adgang Adgangssystem (samlet) tt.adg.sam Automation Automationssystem (samlet) tt.aut.sam Belysning Vej- og pladsbelysningsanlæg tt.bly.sam Elforsyning Elforsyningsanlæg (samlet) tt.elf.sam - Stikledning tt.elf.sti - Transformerstation tt.elf.tra Gas og luft Anlæg for gas og luft (samlet) tt.gas.sam - Ledning tt.gas.led - Stikledning tt.gas.sti - Tank tt.gas.tan Kommunikation Kommunikationsanlæg (samlet) tt.kom.sam Vand Vandsystem (samlet) tt.van.sam - Brandhaner og vandposte tt.van.bra - Ledning tt.van.led - Stikledning tt.van.sti Varme Varmeanlæg (samlet) tt.var.sam - Ledning tt.var.led - Stikledning, fjernvarme tt.var.sti - Tank (olie) tt.var.tan Terræn, inventar Affaldscontainer, -beholder og -stativ Borde og bænke Kunstnerisk udsmykning Legepladsudstyr ti ti.aff ti.bor ti.kun ti.leg 9

10 Gruppering Bygningsdel Kode Småbygninger ikke reg. som bygninger ti.sby Sportspladsudstyr ti.spo Tavler, skilte, skærme, postkasser, riste og cykelstativer ti.tav Teknisk inventar, P-automater ti.tei Terræn, beplantning Buske Græs Hække Løgplanter Stauder Træer Bygningsdele i bygning Bygning, konstruktion Altan Altangang Dækkonstruktion Dør Fundament Gulv Kanaler, ingeniørgange Karnap Kvist Loft Luger og lemme Lyskasse Port Rampe Tagdækning Tagkonstruktion Tagterrasse Trappe Vindue Væg tb tb.bus tb.græ tb.hæk tb.løg tb.sta tb.træ b bk bk.alt bk.alg bk.dæk bk.dør bk.fun bk.gul bk.kan bk.kar bk.kvi bk.lof bk.lug bk.lys bk.ovf bk.por bk.ram bk.tad bk.tak bk.tat bk.tra bk.vin bk.væg Bygning, tekniske anlæg / installationer bt Adgang Adgangssystem (samlet) bt.adg.sam Affald Affaldssystem (samlet) bt.aff.sam Afløb Afløbssystem (samlet) bt.afl.sam - Brønd bt.afl.brø - Opsamling bt.afl.ops - Pumpeanlæg bt.afl.pum - Røranlæg bt.afl.rør Automation Automationssystem (samlet) bt.aut.sam Belysning Belysningsanlæg (samlet) bt.bly.sam Beskyttelse Beskyttelsesanlæg (samlet) bt.bes.sam Elforsyning Elforsyningsanlæg (samlet) bt.elf.sam Gas og luft Anlæg for gas og luft bt.gas.sam Kommunikation Kommunikationsanlæg (samlet) bt.kom.sam Køling Køleanlæg (samlet) bt.køl.sam - Blandeanlæg bt.køl.bla - Filteranlæg bt.køl.fil 10

11 Gruppering Bygningsdel Kode - Forbrugsanlæg bt.køl.for - Kondensatorkøleanlæg bt.køl.kon - Køleproduktionsanlæg bt.køl.pro - Pumpeanlæg bt.køl.pum - Røranlæg bt.køl.rør - Trykbeholder- og ekspans. anlæg bt.køl.try Transport Transportsystem (samlet) bt.tra.sam Vand Vandsystem (samlet) bt.van.sam - Forbrugsanlæg bt.van.for - Målerarrangement bt.van.mål Pumpeanlæg bt.van.pum - Røranlæg bt.van.rør - Stikledning bt.van.sti - Trykforøgeranlæg bt.van.try - Vandbehandlingsanlæg bt.van.beh - Varmtvandsproduktionsanlæg bt.van.pro Varme Varmeanlæg (samlet) bt.var.sam - Blandeanlæg bt.var.bla - Filteranlæg bt.var.fil - Forbrugsanlæg bt.var.for - Målerarrangement bt.var.mål - Pumpeanlæg bt.var.pum - Røranlæg bt.var.rør - Stikledning bt.var.sti - Trykholde- og ekspansionsanlæg bt.var.try - Varmeproduktionsanlæg bt.var.pro Vaskeri, fælles Vaskerimaskiner (samlet) bt.vas.sam Ventilation Ventilationsanlæg (samlet) bt.ven.sam - Aggregat bt.ven.agg - Indblæsningsarmatur bt.ven.iar - Kanal bt.ven.kan - Luftafkast bt.ven.afk - Luftindtag bt.ven.ind - Udsugningsarmatur bt.ven.uar Bygning, inventar Affaldscontainer, -beholder og -stativ Automater til mad / drikke Av-udstyr Badeværelse inventar Beplantning Brandslukker El-radiatorer og apparater Hjælpemidler (handicap) Hårde hvidevarer Kunstnerisk udsmykning Køkkeninventar Lamper, løse Møbler Skabe, garderobe m.v. Skilte Skærmvæg Tekstil bi bi.aff bi.atm bi.avu bi.bad bi.bep bi.bra bi.elr bi.hjæ bi.hvi bi.kun bi.køk bi.lam bi.møb bi.ska bi.ski bi.skæ bi.tet 11

12 5.12 Bygningsdelstavle med bestanddele Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Bygningsdele i terræn t Terræn, konstruktion Belægning Bro Hegn Jord Pergola Teknikgang Trappe og rampe Tunnel Væg tk tk.bel tk.bro tk.heg tk.jor tk.per tk.tek tk.tra tk.tun tk.væg Terræn, teknisk anlæg / installationer tt Afløb Afløbssystem (samlet) tt.afl.sam - Brønd tt.afl.brø - Drænledning tt.afl.dræ - Højvandslukke tt.afl.høj - Ledning/rør tt.afl.led - Nedsivningsanlæg tt.afl.ned - Opsamling tt.afl.ops - Pumpeanlæg tt.afl.pum - Stikledning tt.afl.sti - Udskiller tt.afl.uds Adgang Adgangssystem (samlet) tt.adg.sam Automation Automationssystem (samlet) tt.aut.sam Belysning Vej- og pladsbelysningsanlæg tt.bly.sam Elforsyning Elforsyningsanlæg (samlet) tt.elf.sam - Stikledning tt.elf.sti - Transformerstation tt.elf.tra Gas og luft Anlæg for gas og luft (samlet) tt.gas.sam - Ledning tt.gas.led - Stikledning tt.gas.sti - Tanke tt.gas.tan Kommunikation Kommunikationsanlæg (samlet) tt.kom.sam Vand Vandsystem (samlet) tt.van.sam - Brandhaner og vandposte tt.van.bra - Ledning tt.van.led - Stikledning tt.van.sti Varme Varmeanlæg (samlet) tt.var.sam - Ledning tt.var.led - Stikledning, fjernvarme tt.var.sti - Tanke (olie) tt.var.tan Terræn, inventar Affaldscontainer, -beholder, -stativ Borde og bænke Kunstnerisk udsmykning Legepladsudstyr ti ti.aff ti.bor ti.kun ti.leg 12

13 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Småbygning ikke reg. som bygn. ti.sby Sportspladsudstyr ti.spo Tavler, skilte, skærme, postkasser, riste og cykelstativer ti.tav Teknisk inventar, P-automater m.v. ti.tei Terræn, beplantning Buske Græs Hække Løgplanter Stauder Træer Bygningsdele i bygning Bygningsdele, konstruktion Altan Altangang Dækkonstruktion Afskærmning Afslutning Bjælke Dækkonstruktion (bund) Gitter Plade Søjle Værn (balustre, håndliste, plade m.v.) Åbning Afskærmning Afslutning Bjælke Dækkonstruktion (bund) Gitter Plade Søjle Værn (balustre, håndliste, plade m.v.) Bjælke Gitter tb tb.bus tb.græ tb.hæk tb.løg tb.sta tb.træ b bk bk.alt bk.alg bk.dæk 13

14 Plade Søjle Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Dør bk.dør Åbning Beslåning Indfatning Karm Lysning Plade Parti (ikke oplukkeligt felt) Vandnæse Fundament Gulv Kanaler, ingeniørgange Karnap Afskærmning Afslutning Bjælke Bærelag Gitter Lukning Plade Pæl Sokkel Søjle Åbning Belægning Sokkel Undergulv Åbning Afskærmning Afslutning bk.fun bk.gul bk.kan bk.kar 14

15 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Bjælke Dæk Gitter Gulv Loft Lukning Plade Søjle Tagdækning Tagkonstruktion Undergulv Undertag Væg Værn (balustre, håndsliste, plade m.v.) Åbning Kvist Loft Afskærmning Afslutning Bjælke Dækkonstruktion Gitter Loftskonstruktion Lukning Værn Plade Søjle Tagdækning Tagkonstruktion Underlag Undertagskonstruktion Vægkonstruktion Værn (balustre, håndliste, plade m.v.) Åbning Gennemføring bk.kvi bk.lof 15

16 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Underlag Åbning Luger og lemme Lyskasse Port Rampe Tagdækning Afdækning Afskærmning Afslutning Dækkonstruktion Lukning Vægkonstruktion Værn (balustre, håndliste m.v.) Åbning Beslåning Indfatning Lysning Parti (ikke oplukkeligt felt) Port (oplukkeligt felt inkl. karm og bundstykke) Vandnæse Afskærmning Afslutning Lukning Repos Spindel Trin Vange Værn (balustre, håndliste, plade m.v.) Åbning Afstandslister bk.lug bk.lys bk.ovf bk.por bk.ram bk.tad 16

17 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Gennemføring Hulrum Lægter Underlag Undertag Tagkonstruktion Tagterrasse Trappe Afslutning (vindskede, stern) Bjælke Element Gangbro Gitter Kassette Plade Spær Søjle Vindkryds Værn Afskærmning Afslutning Belægning Gennemføring Plade Værn (balustre, håndliste, plade m.v.) Åbning Afskærmning Afslutning Lukning Repos Spindel bk.tak bk.tat bk.tra 17

18 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Trappeelement Trin Vange Værn (balustre, håndliste, plade m.v.) Åbning Vindue Væg Beslåning Felt Gitre Indfatning Lysning Parti (ikke oplukkeligt) Skodde Solskærm / Markise Sålbænk Vandnæse Vindue (ramme, rude, karm) Vinduesplade Bjælke Fender Fodpanel Gennemføring Gitter Hulrum Plade bk.vin bk.væg Bygning, tekniske anlæg / installationer bt Adgang Adgangssystem (samlet) bt.adg.sam Adgangskort Afspærring Automat Betjeningspanel Display Føringsvej Kabel Kamera Kortfabrik Lagermedie Lysgiver Låsesystem Modtager Monitor 18

19 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Profilkort Sender Sensor Signalgiver Tavle Affald Affaldssystem (samlet) bt.aff.sam Skakt Sugeanlæg Afløb Afløbssystem (samlet) bt.afl.sam - Brønd bt.afl.brø - Opsamling bt.afl.ops - Pumpeanlæg bt.afl.pum - Røranlæg bt.afl.rør Aktuator Brønd Dæksel Føringsvej Højvandslukke Opsamlingsenhed Pumpe Renselem Riste Rottestop Rør Sensor Tavle Udluftning Vandlås Ventil Viserinstrument Automation Automationssystem (samlet) bt.aut.sam Betjeningspanel Display Føringsvej Hovedstation Kabel Sensor Signalgiver Sikring Tavle Vejrstation Belysning Belysningsanlæg (samlet) bt.bly.sam Afbryder Betjeningspanel Føringsvej Kabel Lysarmatur Sensor Sikring Tavle Transformer 19

20 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Udtag Beskyttelse Beskyttelsesanlæg (samlet) bt.bes.sam Elforsyning Elforsyningsanlæg (samlet) bt.elf.sam Fordelingsanlæg Kompensator Målerarrangement Omformer Stikledning Transformer Gas og luft Anlæg for gas og luft (samlet) bt.gas.sam Forbrugsanlæg Gasstik Kompressoranlæg Lager Målerarrangement Røranlæg Trykreguleringsenhed Vakuumpumpeanlæg Kommunikation Kommunikationsanlæg (samlet) bt.kom.sam Afleveringspunkt Afspilnings- og optageudstyr Aktivt udstyr Antenne Betjeningspanel Betjeningstryk Display Fordeler Forstærker Føringsvej Kabel Kamera Lærred Modtager Sender - modtager Signalgiver Tavle (el) Tavle (skrive) Udtag Køling Køleanlæg (samlet) bt.køl.sam - Blandeanlæg bt.køl.bla - Filteranlæg bt.køl.fil - Forbrugsanlæg bt.køl.for - Kondensatorkøleanlæg bt.køl.kon - Køleproduktionsanlæg bt.køl.pro - Pumpeanlæg bt.køl.pum - Røranlæg bt.køl.rør - Trykbeholder- og ekspensionsanlæg bt.køl.try Aftapning Aktuator Automatik Beholder 20

21 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Filter Fordamperkondensator Føringsvej Kabel Kompressor Køleaggregat Kølegiver Køletårn Magnet Motor Måler Pumpe Rør Sensor Tavle Tørkøler Udluftning Veksler Ventil Viserinstrument Transport Transportsystem (samlet) bt.tra.sam Belysning Betjeningspanel Drivsystem Elevatorstol Føringsvej Gelænder Håndlister Kabel Nødkald Nødtryk Sensor Tavle Vand Vandsystem (samlet) bt.van.sam - Forbrugsanlæg bt.van.for - Målerarrangement bt.van.mål Pumpeanlæg bt.van.pum - Røranlæg bt.van.rør - Stikledning bt.van.sti - Trykforøgeranlæg bt.van.try - Vandbehandlingsanlæg bt.van.beh - Varmtvandsproduktionsanlæg bt.van.pro Aftapning Aktuator Automatik Beholder Filter Føringsvej Injektor Kabel Korrosionsbeskytter 21

22 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Motor Måler Pumpe Rør Rørafbryder Sensor Snavssamler Tapsted Tavle til styringsanlæg Udluftning Vandbehandlingsenhed Veksler Ventil Viserinstrument Varme Varmeanlæg (samlet) bt.var.sam - Blandeanlæg bt.var.bla - Filteranlæg bt.var.fil - Forbrugsanlæg bt.var.for - Målerarrangement bt.var.mål - Pumpeanlæg bt.var.pum - Røranlæg bt.var.rør - Stikledning bt.var.sti - Trykholde- og ekspansionsanlæg bt.var.try - Varmeproduktionsanlæg bt.var.pro Aftapning Aktuator Automatik Brænder Filter Føringsvej Kabel Kedel Kompressor Motor Måler Pumpe Røgrør Rør Sensor Snavssamler Tavle Udluftning Vandudlader Varmegiver Varmepumpe Veksler Ventil Viserinstrument Vaskeri, fælles Vaskerimaskiner (samlet) bt.vas.sam Ventilation Ventilationsanlæg (samlet) bt.ven.sam - Aggregat bt.ven.agg - Indblæsningsarmatur bt.ven.iar 22

23 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode - Kanal bt.ven.kan - Luftafkast bt.ven.afk - Luftindtag bt.ven.ind - Udsugningsarmatur bt.ven.uar Aftapning Aktuator Automatik Befugter Filter Føringsvej Kabel Kanal Køleflade Motor Måler Omformer Opsamlingsbakke / vandlås Pumpe Renselem Rør Sensor Spjæld Tavle Tomdel Varmeflade Ventil Ventilator Viserinstrument Bygning, inventar Affaldscontainer, -beholder, -stativ Automater til mad / drikke Av-udstyr Badeværelse inventar Beplantning Brandslukker El-radiator og apparater Hjælpemidler (handicap) Hårde hvidevarer Kunstnerisk udsmykning Køkkeninventar Lamper, løse Møbler Skabe, garderobe m.v. Skilte Skærmvæg Tekstil bi.aff bi.atm bi.avu bi.bad bi.bep bi.bra bi.elr bi.hjæ bi.hvi bi.kun bi.køk bi.lam bi.møb bi.ska bi.ski bi.skæ bi.tet 23

DVBygningsdel Version=1.1 t t Bygningsdele i terræn 1 J J 1 tk tk Terræn konstruktion 2 J J 2 tk.bel tk.bel Belægninger [SfB 40.2, 40.3, 40.4, 40.

DVBygningsdel Version=1.1 t t Bygningsdele i terræn 1 J J 1 tk tk Terræn konstruktion 2 J J 2 tk.bel tk.bel Belægninger [SfB 40.2, 40.3, 40.4, 40. DVBygningsdel Version=1.1 t t Bygningsdele i terræn 1 J J 1 tk tk Terræn konstruktion 2 J J 2 tk.bel tk.bel Belægninger [SfB 40.2, 40.3, 40.4, 40.5] 3 J J 3 tk.bro tk.bro Broer [SfB 20.5] 3 J J 4 tk.heg

Læs mere

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 5 Bygningsdeltavle Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltnings Klassifikation 3 5.2 Objekter og bygningsdele 3 5.3 Tavlen og dens opbygning 4 5.4 Kodning

Læs mere

Bygningsdelstavle. Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn. Terræn, konstruktion. Trappe og rampe

Bygningsdelstavle. Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn. Terræn, konstruktion. Trappe og rampe Forvaltnings Klassifikation Version 2.1 oktober 2012 Bygningsdelstavle Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn t Terræn, konstruktion Belægning Bro Hegn Væg Opfyld Teknikgang Trappe og rampe

Læs mere

Bygningsdelstavle. Forvaltnings Klassifikation. Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009

Bygningsdelstavle. Forvaltnings Klassifikation. Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009 5 Bygningsdelstavle Forvaltnings Klassifikation Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltning Klassifikation 3 5.2 Objekter og bygningsdele 3 5.5 Tavlen og dens

Læs mere

Kontoplan, konto 115 og 116. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Kontoplan, konto 115 og 116. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 8 Kontoplan, konto 115 og 116 Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 8.1 Kontoplan for konto 115 og 116 3 8.2 Kontonumre 4 8.3 Koordineret indarbejdning af kontoplan og Klassifikation

Læs mere

Kontoplan, konto 115 og 116

Kontoplan, konto 115 og 116 8 Kontoplan, konto 115 og 116 Forvaltnings Klassifikation Version 2.3 April 2015 Indhold side 8.1 Kontoplan for konto 115 og 116 3 8.2 Kontonumre 4 8.3 Bestanddele af tekn.anlæg på konto 32 og 41 4 8.4

Læs mere

Kontoplanen med bygningsdele og særlige observationspunkter.

Kontoplanen med bygningsdele og særlige observationspunkter. en med bygningsdele og særlige er. Terræn klimaskærm bolig- erhvervsenhed, indvendigt fælles indvendigt tekniske installationer Materiel (ikke aktuelt) t Terræn, konstruktion Bygningsdel Variant Bygningsdele

Læs mere

Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 7 Mappingtabel, bygningsdele Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 7.1 Formål og anvendelse 3 7.2 Mapping fra SfB 5 7.3 Mapping fra gammel konto 115 og 116 (det almene byggeri)

Læs mere

Tabeller. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.3 Marts 2015

Tabeller. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.3 Marts 2015 Tabeller Forvaltnings Klassifikation Version 2.3 Marts 2015 Indhold side 2.4 Materiel 3 2.6 Roller, virksomheder og personer 4 2.7 Virksomheder, typer 5 2.8 Fag, faglig ekspertise 6 2.9 Aktiviteter / processer

Læs mere

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version 2.1 16. april 2013

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version 2.1 16. april 2013 Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version 2.1 16. april 2013 Gruppe Bygningsdel Kode Navn Miljøegenskaber Placering Konstruktionstype af Bygningsdel Bestanddele Konstruktionstype

Læs mere

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version november 2012

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version november 2012 Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version 2.1 13. november 2012 Gruppe Bygningsdel Kode Navn Miljøegenskaber Placering Konstruktionstype af Bygningsdel Bestanddele

Læs mere

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version marts 2012

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version marts 2012 Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version 2.0 14. marts 2012 Gruppe Bygningsdel Kode Navn Miljøegenskaber Placering Konstruktionstype af Bygningsdel Bestanddele Konstruktionstype

Læs mere

Digital Aflevering for den almene sektor, kravspecifikation for IFC modellens objekter og egenskaber

Digital Aflevering for den almene sektor, kravspecifikation for IFC modellens objekter og egenskaber Digital Aflevering for den almene sektor, kravspecifikation for IFC modellens objekter og egenskaber Nærværende dokument er en teknisk kravspecifikation. Den henvender sig til fagfolk i byggeriet, som

Læs mere

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version 2.1 22-01-2015 Gruppe Bygningsdel Kode Navn Miljøegenskaber Placering Konstruktionstype af Bygningsdel Bestanddele Konstruktionstype

Læs mere

Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning

Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning 3 Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning Version 1.0 Indhold side 1. Indledning 3 2. Aktivitetsbaserede objektbehov, oversigt 4 3. Krav til objekt og model i: 7 3.1 Administration

Læs mere

Kontoplan, konto 115 og 116

Kontoplan, konto 115 og 116 8 Kontoplan, konto 115 og 116 Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 8.1 Kontoplan for konto 115 og 116 3 8.2 Kontonumre 4 8.3 Bestanddele af tekn.anlæg på konto 32 og 41 4 8.4

Læs mere

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59. Afdeling 7 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 599 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 64,49

Læs mere

DBK 2006 resultatdomænet 2 Struktur og klassifikationstabeller for. 3D CAD-projektaftale. bygningsdele

DBK 2006 resultatdomænet 2 Struktur og klassifikationstabeller for. 3D CAD-projektaftale. bygningsdele 200 DBK 2006 resultatdomænet 2 Struktur og klassifikationstabeller for 3D CAD-projektaftale bygningsdele DBK 2006 resultatdomæne 2 DBK 2006 resultatdomæne 2 er udarbejdet i Det Digitale Byggeris regi af

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 9. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 9. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335. Afdeling 9 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 693 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 57,9

Læs mere

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013 1 Vejledning Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 1.1 Indledning 3 1.2 Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation 3 1.3 Forvaltnings Klassifikation, indhold 4 1.4 Implementering

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som

Læs mere

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Arkitekt Tag Opdeles som minimum i typer e+er konstrukdonsopbygning (materialer og konstrukdonstykkelse). Vinduer Døre, porte og karruseldøre Vægge og vinduesfacadesystemer

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

fsb Afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden Budget 2016

fsb Afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 01/10-2001 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 357 357,0 27.806,0 Lejligheder i alt 357

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (11) Fri (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling. Fundamentssokler,

Læs mere

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 DBK 2006 er klar til brug DBK definerer og fastlægger

Læs mere

Bo42 Afdeling 20 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 20 Tilstandsrapport 2015 Afdeling 2 Tilstandsrapport 215 Afdeling 2 Kystparken 19-29 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 6 Udarbejdet: 215

Læs mere

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 2015 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Likviditetsbudget / Langtidsplan

Likviditetsbudget / Langtidsplan Side 1 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 Side 2 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 19/2 2/21 Saldo primo 3.888.74 4.15.262 3.898.293 3.22.945 2.417.261 2.286.969 2.436.792 2.646.1

Læs mere

UNIK. 7. Juni 2001. Ejvind Alf Jensen arkitekt m.a.a. Manual New manew@mail.dk. Landsbyggefonden juni 2011

UNIK. 7. Juni 2001. Ejvind Alf Jensen arkitekt m.a.a. Manual New manew@mail.dk. Landsbyggefonden juni 2011 1 UNIK 7. Juni 2001 Ejvind Alf Jensen arkitekt m.a.a. Manual New manew@mail.dk 2 3 IKT-bekendtgørelse Drifts-bekendtgørelse Bygherrekrav: Modeller til visualisering i konkurrencer IKT-koordinering Klassifikation

Læs mere

fsb Afdeling 1.46 Skolevangen II Budget 2015

fsb Afdeling 1.46 Skolevangen II Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1959 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/3 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 58 58,0 3.784,1 Lejligheder i alt 58 58,0

Læs mere

Tilstandsrapport 2014

Tilstandsrapport 2014 2014 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Tilstandsvurdering Dato 2015

Tilstandsvurdering Dato 2015 Tilstandsvurdering Dato 205 Afd. nr.: 0 Afd. navn: Hersegade / Grønnegade Adresse: Hersegade 5 Frue Kirkestrædet 2, 4000 Roskilde. Matrikel: Roskilde Bygrunde 3 og 46 F Opførelse: 984 Boliger: 7 Ungdomsboliger:

Læs mere

I alt 176,00 215, ,98

I alt 176,00 215, ,98 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1962 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 140,00 140,00 11.449,60 Ungdomsboliger 28,00 28,00 963,60 168,00 168,00

Læs mere

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 1 Vejledning Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 1.1 Indledning 3 1.2 Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation 3 1.3 Forvaltnings Klassifikation, indhold 4 1.4 Implementering

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1957 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50 Lejligheder i alt 173,00 173,00 18.026,50

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 73,00 73, ,00. I alt 73,00 73, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 73,00 73, ,00. I alt 73,00 73, ,00 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1992 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 73,00 73,00 5.745,00 I alt 73,00 73,00 5.745,00 Gennemsnitsleje for:

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Orientering om baggrunden for FORVALTNINGS KLASSIFIKATION v. Projektleder Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden

Orientering om baggrunden for FORVALTNINGS KLASSIFIKATION v. Projektleder Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden 1 Møde i Bygherreforeningen, 7. januar 2009 DAGSORDEN: Præsentation af deltagerne Orientering om baggrunden for FORVALTNINGS KLASSIFIKATION v. Projektleder Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden Præsentation

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

fsb Afdeling 1.32 Voldparken Budget 2016

fsb Afdeling 1.32 Voldparken Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1948 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 392 392,0 30.402,0 Lejligheder i alt 392

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2016

fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1964-71 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 680 680,0 55.031,1 Lejligheder i alt 680 680,0

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

fsb Afdeling 1.77 Portugalsgade 10-12 Budget 2016

fsb Afdeling 1.77 Portugalsgade 10-12 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1906 - overtaget af fsb pr. 1/1-1999 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 11 11,0 759,0

Læs mere

Modelleverancespecifikation

Modelleverancespecifikation Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013)

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) 2. maj 2013 Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) har interesse modtaget høring af CCS kodestruktur. ser det som positivt, at CCS er ved at tage form og kan formidles

Læs mere

Høringsudgave 2008-06-24

Høringsudgave 2008-06-24 2008 F111 1 Opmålingsregler 2008, Anvisning, F111-1. udgave, 2008-06-23 Denne publikation er udarbejdet i bips regi, og bips har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen såvel i papirudgaver

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger ,9 Garager ,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger ,9 Garager ,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt Budget 2017 Ibrugtagningsår: 1977/78 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51

Læs mere

fsb Afdeling 1.22 Bispeparken Budget 2016

fsb Afdeling 1.22 Bispeparken Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1940-41 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/2 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 786 786,0 50.217,4 Lejligheder i alt 786 786,0

Læs mere

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2016 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55, , , ,7

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2016 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55, , , ,7 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/7-2010 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/7 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 Gennemsnitsleje

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE 19.06.2008 AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard på skoleområdet

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Tilstandsvurdering Dato 2014

Tilstandsvurdering Dato 2014 Tilstandsvurdering Dato 204 Afd. nr.: 0-0 Afd. navn: Adresse: 0 45, 4000 Roskilde Matrikel: 28 k Klostermarken Roskilde Jorder e Nymarken. Roskilde Jorder Opførelse: 982 Boliger: 32 Ungdomsboliger: 2 Tilstandsvurdering

Læs mere

fsb Afdeling 1.96 Pia Hus Budget 2015

fsb Afdeling 1.96 Pia Hus Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1985-86 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 38 38,0 3.054,9 Lejligheder i alt 38 38,0

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 75

TIL BEBOERNE I AFDELING 75 TIL BEBOERNE I AFDELING 75 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips Spor 1, sal C, kl.13.20 13.50 Håndtering af bygningsdele - bygningsinstallationer BIPS konference Mandag 16. September 2013 Nyborg Strand Præsentation Henrik Schledermann Alectia. Civ. Ingeniør med speciale

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 30

TIL BEBOERNE I AFDELING 30 TIL BEBOERNE I AFDELING 30 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 700 Esbjerg Tlf.: 7 1 1 1 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Ewaldsalle Ewaldsalle 13-19, 25-31 700

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-18

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-18 INDHOLDSFORTEGNELSE NYBYGGERI, BRUTTO MOLIO PRISDATA Introduktion Side 2-18 Faneblad Bygningsbasis (1.) Primære bygningsdele (2.) Komplettering (3.) Overflader (4.) VVS-anlæg (5.) El- og mekaniske anlæg

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 41

TIL BEBOERNE I AFDELING 41 TIL BEBOERNE I AFDELING 41 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

1. HVAD ER KLASSIFIKATION? 1.1 Nyt klassifikationssystem på vej i byggeriet. Klassifikation

1. HVAD ER KLASSIFIKATION? 1.1 Nyt klassifikationssystem på vej i byggeriet. Klassifikation Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2015 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2015 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/7-2010 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/7 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 Gennemsnitsleje

Læs mere

Udkast til 12.03.2008

Udkast til 12.03.2008 Udkast til 12.03.2008 AFTALE MELLEM Børne & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT KLØVERPARKEN 1. Nordre Fasanvej 99, 2000 Frederiksberg Telefon , Fax ,

TILSTANDSRAPPORT KLØVERPARKEN 1. Nordre Fasanvej 99, 2000 Frederiksberg Telefon , Fax , Arkitektfirmaet MW A/S, Danske ARK / Henrik S. Christensen MAK og Mogens Werliin MAA Nordre Fasanvej 99, 2000 Frederiksberg Telefon 38 19 90 44, Fax 38 19 90 99, www.arkmw.dk TILSTANDSRAPPORT KLØVERPARKEN

Læs mere

DiKon. Leverancespecifikation for Bygningsmodeller. DigitalKonvergens. Baseret på informationsniveauer for udvalgte bygningsdele

DiKon. Leverancespecifikation for Bygningsmodeller. DigitalKonvergens. Baseret på informationsniveauer for udvalgte bygningsdele DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 1 DEC 2015 Leverancespecifikation for Bygningsmodeller Baseret på informationsniveauer for udvalgte bygningsdele Leverancespecifikation Indhold Side Fane Revideret 3

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth.dk

KOMMENTARSKABELON. Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth.dk KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E-mail: Dokument Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth. Navn på er afsnit figur 5.3 Generel Hele funktionsinddelingen er ikke tilgængelig. Hvad

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 383,00 383, ,00. Boliger i alt 383,00 383, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 383,00 383, ,00. Boliger i alt 383,00 383, ,00 Budget 216 Ibrugtagningsår: 195 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 383, 383, 25.838, Boliger i alt 383, 383, 25.838, Institutioner 1,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Begrebskatalog Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Udarbejdet af Ejvind Alf Jensen, arkitekt m.a.a, MANUAL NEW Version 1.0 januar 2013 Forord

Læs mere

Tilstandsvurdering Dato 2014

Tilstandsvurdering Dato 2014 Tilstandsvurdering Dato 204 Afd. nr.: 0-0 Afd. navn: Sjerneparken Adresse: Linkøpingvej 80-86, 4000 Roskilde Matrikel: 34cb, Himmelev By, Himmelev. Opførelse: 2005 Ungdomsboliger: 42 Tilstandsvurdering

Læs mere

Primo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo

Primo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo 1 11500012 Terræn, teknisk anlæg 10-03-2014 10-03-2014 3208617 rep. af lås kon 705,00 21-03-2014 21-03-2014 3209932 rep. af lås BEJ 705,00 16-04-2014 16-04-2014 3213134 Indkøb af ekstra låsecylinder til

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 33

TIL BEBOERNE I AFDELING 33 TIL BEBOERNE I AFDELING 33 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

BIM7AA Baggrund og historie

BIM7AA Baggrund og historie 2/ Baggrund og historie 2/ Baggrund og historie $ Penge Mennesker 2/ Baggrund og historie 400 Industrien Byggeri & Anlæg 100 1966 2008 2/ Baggrund og historie 2002 Det Digitale Byggeri 2007 Bekendtgørelse

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 2 Introduktion Denne pjece henvender sig til alle institutioner, tilbud og enheder, som benytter

Læs mere

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION ANVENDELSE AF ALMENNETS FORVALTNINGSSPECIFIKATION Specifikation af krav til digital aflevering til brug for drift og vedligehold og den fremadrettede ejendomsforvaltning jf. 10 i bekendtgørelsen 1 MAJ

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2015

fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1964-71 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 680 680,0 55.031,1 Lejligheder i alt 680 680,0

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 67

TIL BEBOERNE I AFDELING 67 TIL BEBOERNE I AFDELING 67 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Bestyrelsens beretning Afdelingens driftsbudget 2017 Vedligeholdelsesopgaver 2017

Læs mere

fsb Afdeling 1.39 Stakhaven Budget 2016

fsb Afdeling 1.39 Stakhaven Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1954-56 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 143 143,0 10.641,6 Lejligheder i alt 143

Læs mere