Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013"

Transkript

1 5 Bygningsdeltavle Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013

2 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltnings Klassifikation Objekter og bygningsdele Tavlen og dens opbygning Kodning Anvendelse af bestanddele Relationer til DBK Relationer til SfB Bygningsdelens afgrænsning Bygningsdelen overflade Hvis bygningsdelen ikke findes Bygningsdelstavle Bygningsdelstavle med bestanddele 13 2

3 5.1 Fra SfB til Forvaltnings Klassifikation SfB Bygningsdelstavle, som i årevis har været anvendt både i byggeopgaver og i ejendomsforvaltning, har udspillet sin rolle. Årsagen er dels, at SfB ikke har været vedligeholdt, dels at SfB reelt ikke tilfredsstiller kravene til en moderne digital byggeproces. I forbindelse med indsatsområdet Det Digitale Byggeri udviklede man derfor en ny klassifikation DBK (Dansk Bygge Klassifikation) Da man i DBK ikke forholdt sig til specifikke partsinteresser og dermed ikke til ejendomsforvaltning, fandt Landsbyggefonden og KL det nødvendigt i forlængelse af DBK at udvikle Forvaltnings Klassifikation. DBK er efterfølgende definitivt opgivet, og organisationen Cuneco udarbejder nu på vegne af Bygningsstyrelsen på udvikling af endnu en ny klassifikation Cuneco Classification System (CCS). Hvordan denne klassifikation på bygningsdelsniveau forholde sig til forvaltningsområdet og i øvrigt harmonerer med Forvaltnings Klassifikation er endnu uafklaret. Formålet med bygningsdelstavlen i Forvaltnings Klassifikation er først og fremmest at sikre et ensartet og ukompliceret arbejde med bygningsdele i ejendomsforvaltning. Dette ønske er tilgodeset gennem den valgte og meget enkle og logiske struktur samt ved en entydig navngivning og kodning af alle bygningsdele. 5.2 Objekter og bygningsdele Ved et objekt i byggeriet forstås en fysisk forekomst med alle dens iboende egenskaber. Forklaring: En bebyggelse, en boligblok, en garage, et varmeanlæg, en port og et køleskab er eksempler på objekter. Form, materialer og farver er eksempler på objekternes egenskaber. I forvaltnings- og driftssystemerne genfinder vi de samme objekter som i den virkelige verden, men her i digital form eller på papir. Disse objekter, som benævnes dataobjekter, er alene en repræsentation af de fysiske objekter med både iboende og relaterede egenskaber. Selv om det fysiske objekt og dataobjektet er to forskellige ting, udgør de reelt en helhed. Forklaring: En trappe beskrevet på et bygningsdelskort i ét driftssystem er et eksempel på et dataobjekt. 3

4 Bygningsdelskortet beskriver en række af det fysiske objekts egenskaber, men det kan tillige beskrive relaterede egenskaber som f.eks. anvisning på renhold og drift. For at bringe system i objekterne opdeles disse i en række overordnede klasser. Forklaring: Bebyggelser, bygninger, rum og bygningsdele er eksempler på overordnede objektklasser. Bygningsdele, der udgør en selvstændig objektklasse, defineres som objekter, der i sig selv eller i kombination med andre objekter opfylder en karakteristisk funktion i bygningen. Denne opfattelse af objektbegrebet stemmer meget godt overens med den opfattelse, der er indarbejdet gennem anvendelse af SfB bygningsdelstavle. Forklaring: Et loft, en lyskasse, en terrasse, en dør og en altan er eksempler på bygningsdele. Til gengæld opfattes mindre dele som f.eks. beslag, rør, fittings, kabler og spjæld ikke som bygningsdele, men alene som bestanddele, se afsnit

5 5.3 Tavlen og dens opbygning Bygningsdelstavlen i Forvaltnings Klassifikation indeholder klasser for alle de bygningsdele, der indgår i henholdsvis terræn og bygning. For at gøre tavlen nem at anvende er denne opdelt i to selvstændige hovedafsnit for henholdsvis bygningsdele i terræn og bygningsdele i bygning. Hvert af disse hovedafsnit er igen opdelt i afsnit for konstruktion, tekniske anlæg, inventar og beplantning. Forklaring: Bygningsdele i terræn er de bygningsdele på ejendommen, der ligger uden for bygningen. Stikledninger uden for bygningen er således bygningsdele i terræn. For at sikre overskueligheden inden for tekniske anlæg er der tillige i bygningsdelstavlen en gruppering i forskellige systemtyper som afløbssystem, ventilationssystem m.v. Det er vigtigt, at bygningsdelenes placering i grupperingen fastholdes. Der skal således f.eks. skelnes mellem Forbrugsanlæg inden for henholdsvis Køling, Vand og Varme. For en række tekniske anlæg er det muligt at håndtere bygningsdelene efter to forskellige principper. Det ene princip er at håndtere det samlede system eller anlæg som én bygningsdel. Det anden princip er at oprette de enkelte dele af det samlede system som bygningsdele. De to principper kan ikke kombineres. Man kan med andre ord ikke både oprette det samlede anlæg og de enkelte dele af anlægget som bygningsdele. Anvendes det første princip, oprettes f.eks. alene bygningsdelen Køleanlæg (samlet). Anvendes det andet princip, oprettes Blandeanlæg, Filteranlæg, Forbrugsanlæg m.v. hver som selvstændige bygningsdele med selvstændig kodning. I begge tilfælde struktureres informationen om bygningsdelene efter listen over bestanddele. Inden for hvert afsnit i bygningsdelstavlen er bygningsdelene for nemheds skyld ordnet i alfabetisk rækkefølge. Har man som bruger behov for en anden ordning inden for det enkelte afsnit, er dette uden problemer. Vigtigt er det alene at holde fast i bygningsdelenes navne og kodning. Bygningsdelstavlens terminologi er i al væsentlighed den terminologi, som i dag anvendes af både rådgivere og udførende. For at tilgodese harmoniseringen med 5

6 DBK er der dog enkelte eksempler på, at bygningsdele er kommet til at hedde noget andet. F.eks. finder man i tavlen hverken tagrender eller nedløbsrør, men alene Afløbssystem, Opsamling og Afløbsenhed, Røranlæg. 5.4 Kodning Alle bygningsdele er forsynet med en entydig og unik bogstavkode. Der er anvendt bogstaver, som relaterer sig til bygningsdelens placering i tavlens afsnit samt navn. Forklaring: En lyskasse har i Forvaltnings Klassifikation koden bk.lys. Her angiver bk, at lyskassen hører til i hovedafsnittet bygning og under dette til afsnittet konstruktion, mens lys i dette eksempel er de tre første bogstaver i selve navnet. Den konkrete forekomst i bygningen kan efter behov yderligere forsynes med et løbenummer. Lyskasse nr. 7 vil herefter have koden: bk.lys-07. Ønsker man at tydeliggøre, at lyskassen er placeret i et bestemt fundament eller en bestemt vægtype, anføres dette som egenskabsdata. 5.5 Anvendelse af bestanddele Bestanddele eller komponenter er, som ordet siger, dele af bygningsdele. Bestanddele kan f.eks. være de dele af bygningsdelene, til hvilke der knytter sig driftsaktiviteter. Formelt set er bestanddele også bygningsdele, men af praktiske årsager håndteres de ikke som objekter og klassificeres ikke. Der er derfor heller ikke knyttet nogen kodning til bestanddelene. Anvendelsen af bestanddele skal således i al væsentlighed betragtes som en praktisk foranstaltning, der sikrer, at man anvender samme betegnelser. Bemærk, at søjle i bygningsdelstavlen normalt betragtes som en væg af typen søjle - altså en væg med lille tværsnit. Dog er søjle anført som bestanddel under andre bygningsdele, idet søjlen her kan indgå som del af en totalleverance. Dette gælder bl.a. udvendige stålaltaner. 6

7 Bemærk tillige, at bestanddelen plade i den konkrete forekomst kan være forvæg, bagvæg, betonplade m.v. Bemærk endvidere, at produktionsanlæg for henholdsvis køling, vand og varme samt aggregat for ventilation indeholder den integrerede automatik som bestanddele. Automationsanlæg som selvstændig bygningsdel anvendes alene om komplekse selvstændige anlæg som f.eks. CTS-anlæg. 5.6 Relationer til DBK Bygningsdelene i bygningsdelstavlen stemmer som objekter i al væsentlighed overens med bygningsdelene i DBK s referencesystem for bygningsdele i resultatdomænet. Det er derfor muligt at overføre bygningsdele fra DBK til Forvaltnings Klassifikation. Til gengæld er overførsel den modsatte vej mere kompliceret, da en bygningsdel i Forvaltnings Klassifikation i en række tilfælde kan have flere placeringer i DBK s referencesystem. Forklaring. Et vindue vil i DBK s referencesystem have forskellige placeringer, alt efter om det er et vindue i et fundament, i en ydervæg eller i et tag. I Forvaltnings Klassifikation har vinduet altid samme placering i bygningsdelstavlen, idet informationen om placering anføres som egenskabsdata. Alle vinduer i DBK s referencesystem fører altså til et og samme objekt i Forvaltnings Klassifikation, mens et vindue i Forvaltnings Klassifikation kan have flere placeringer i DBK. 5.7 Relationer til SfB Bygningsdelene i Forvaltnings Klassifikation kan i vid udstrækning genfindes i SfB Bygningsdelstavle. Det er derfor forholdsvis nemt at overføre bygningsdele fra SfB til Forvaltnings Klassifikation på trods af, at strukturen i de to systemer er forskellig. Det skal dog tilføjes, at der i Forvaltnings Klassifikation findes bygningsdele, som ikke eksisterer i SfB. Forklaring: Et vindue i SfB vil altid være placeret under (31) Ydervægge komplettering. I Forvaltningsklassifikation vil samme vindue være placeret som vindue under bygning, konstruktion med koden bk.vin. Der er altså tale om et et til et forhold. 7

8 Vedrørende mapping fra Sfb til Forvaltningsklassifikation, se hefte 7 Mappingtabeller. 5.8 Bygningsdelens afgrænsning Det kan undertiden være vanskeligt at fastlægge grænsen mellem to bygningsdele, f.eks. om fugen hører til vinduet eller til væggen, eller om inddækningen hører til tagbelægningen eller til ventilationskanalen. Inden for rammerne af Forvaltnings Klassifikation har det ikke været muligt at opstille et egentlig regelsæt for bygningsdelenes afgrænsning. Det anbefales dog, at man som rettesnor trækker grænsen mellem to bygningsdele efter det udførelsesmæssige og vedligeholdelsesmæssige tilhørsforhold. F.eks. bør fugen mellem væg og vindue høre til vinduet, fordi det er vinduet, der betinger fugen, og fugearbejdet indgår som en del af monteringen. Omvendt bør inddækningen ved ventilationskanalen høre til tagbelægningen, fordi der i forvejen er en række afslutninger og inddækninger i denne. 5.9 Bygningsdelen overflade r er i Forvaltnings Klassifikation i lighed med SfB anført som en selvstændig bygningsdelsklasse (bk.ovf). Dette er især af hensyn til de, der ønsker at håndtere vægoverfladerne i f.eks. et rum eller en bolig under ét. Det må dog vurderes, at det i langt de fleste tilfælde vil være mest hensigtsmæssigt at betragte overfladen som en bestanddel af de øvrige bygningsdele Hvis bygningsdelen ikke findes Der er ikke nogen diversekasse i bygningsdelstavlen, og alt bør placeres korrekt. Skulle der opstå et behov for at tilføje nye bygningsdele i tavlen, opfordres man derfor til at rette henvendelse til Landsbyggefonden på mailadressen att. Finn Lykkegaard Madsen, som vil sikre den nødvendige opdatering. 8

9 5.11 Bygningsdelstavle Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn t Terræn, konstruktion Belægning Bro Hegn Jord Pergola Teknikgang Trappe og rampe Tunnel Væg tk tk.bel tk.bro tk.heg tk.jor tk.per tk.tek tk.tra tk.tun tk.væg Terræn, tekniske anlæg / installationer tt Afløb Afløbssystem (samlet) tt.afl.sam - Brønd tt.afl.brø - Drænledning tt.afl.dræ - Højvandslukke tt.afl.høj - Ledning/rør tt.afl.led - Nedsivningsanlæg tt.afl.ned - Opsamling tt.afl.ops - Pumpeanlæg tt.afl.pum - Stikledning tt.afl.sti - Udskiller tt.afl.uds Adgang Adgangssystem (samlet) tt.adg.sam Automation Automationssystem (samlet) tt.aut.sam Belysning Vej- og pladsbelysningsanlæg tt.bly.sam Elforsyning Elforsyningsanlæg (samlet) tt.elf.sam - Stikledning tt.elf.sti - Transformerstation tt.elf.tra Gas og luft Anlæg for gas og luft (samlet) tt.gas.sam - Ledning tt.gas.led - Stikledning tt.gas.sti - Tank tt.gas.tan Kommunikation Kommunikationsanlæg (samlet) tt.kom.sam Vand Vandsystem (samlet) tt.van.sam - Brandhaner og vandposte tt.van.bra - Ledning tt.van.led - Stikledning tt.van.sti Varme Varmeanlæg (samlet) tt.var.sam - Ledning tt.var.led - Stikledning, fjernvarme tt.var.sti - Tank (olie) tt.var.tan Terræn, inventar Affaldscontainer, -beholder og -stativ Borde og bænke Kunstnerisk udsmykning Legepladsudstyr ti ti.aff ti.bor ti.kun ti.leg 9

10 Gruppering Bygningsdel Kode Småbygninger ikke reg. som bygninger ti.sby Sportspladsudstyr ti.spo Tavler, skilte, skærme, postkasser, riste og cykelstativer ti.tav Teknisk inventar, P-automater ti.tei Terræn, beplantning Buske Græs Hække Løgplanter Stauder Træer Bygningsdele i bygning Bygning, konstruktion Altan Altangang Dækkonstruktion Dør Fundament Gulv Kanaler, ingeniørgange Karnap Kvist Loft Luger og lemme Lyskasse Port Rampe Tagdækning Tagkonstruktion Tagterrasse Trappe Vindue Væg tb tb.bus tb.græ tb.hæk tb.løg tb.sta tb.træ b bk bk.alt bk.alg bk.dæk bk.dør bk.fun bk.gul bk.kan bk.kar bk.kvi bk.lof bk.lug bk.lys bk.ovf bk.por bk.ram bk.tad bk.tak bk.tat bk.tra bk.vin bk.væg Bygning, tekniske anlæg / installationer bt Adgang Adgangssystem (samlet) bt.adg.sam Affald Affaldssystem (samlet) bt.aff.sam Afløb Afløbssystem (samlet) bt.afl.sam - Brønd bt.afl.brø - Opsamling bt.afl.ops - Pumpeanlæg bt.afl.pum - Røranlæg bt.afl.rør Automation Automationssystem (samlet) bt.aut.sam Belysning Belysningsanlæg (samlet) bt.bly.sam Beskyttelse Beskyttelsesanlæg (samlet) bt.bes.sam Elforsyning Elforsyningsanlæg (samlet) bt.elf.sam Gas og luft Anlæg for gas og luft bt.gas.sam Kommunikation Kommunikationsanlæg (samlet) bt.kom.sam Køling Køleanlæg (samlet) bt.køl.sam - Blandeanlæg bt.køl.bla - Filteranlæg bt.køl.fil 10

11 Gruppering Bygningsdel Kode - Forbrugsanlæg bt.køl.for - Kondensatorkøleanlæg bt.køl.kon - Køleproduktionsanlæg bt.køl.pro - Pumpeanlæg bt.køl.pum - Røranlæg bt.køl.rør - Trykbeholder- og ekspans. anlæg bt.køl.try Transport Transportsystem (samlet) bt.tra.sam Vand Vandsystem (samlet) bt.van.sam - Forbrugsanlæg bt.van.for - Målerarrangement bt.van.mål Pumpeanlæg bt.van.pum - Røranlæg bt.van.rør - Stikledning bt.van.sti - Trykforøgeranlæg bt.van.try - Vandbehandlingsanlæg bt.van.beh - Varmtvandsproduktionsanlæg bt.van.pro Varme Varmeanlæg (samlet) bt.var.sam - Blandeanlæg bt.var.bla - Filteranlæg bt.var.fil - Forbrugsanlæg bt.var.for - Målerarrangement bt.var.mål - Pumpeanlæg bt.var.pum - Røranlæg bt.var.rør - Stikledning bt.var.sti - Trykholde- og ekspansionsanlæg bt.var.try - Varmeproduktionsanlæg bt.var.pro Vaskeri, fælles Vaskerimaskiner (samlet) bt.vas.sam Ventilation Ventilationsanlæg (samlet) bt.ven.sam - Aggregat bt.ven.agg - Indblæsningsarmatur bt.ven.iar - Kanal bt.ven.kan - Luftafkast bt.ven.afk - Luftindtag bt.ven.ind - Udsugningsarmatur bt.ven.uar Bygning, inventar Affaldscontainer, -beholder og -stativ Automater til mad / drikke Av-udstyr Badeværelse inventar Beplantning Brandslukker El-radiatorer og apparater Hjælpemidler (handicap) Hårde hvidevarer Kunstnerisk udsmykning Køkkeninventar Lamper, løse Møbler Skabe, garderobe m.v. Skilte Skærmvæg Tekstil bi bi.aff bi.atm bi.avu bi.bad bi.bep bi.bra bi.elr bi.hjæ bi.hvi bi.kun bi.køk bi.lam bi.møb bi.ska bi.ski bi.skæ bi.tet 11

12 5.12 Bygningsdelstavle med bestanddele Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Bygningsdele i terræn t Terræn, konstruktion Belægning Bro Hegn Jord Pergola Teknikgang Trappe og rampe Tunnel Væg tk tk.bel tk.bro tk.heg tk.jor tk.per tk.tek tk.tra tk.tun tk.væg Terræn, teknisk anlæg / installationer tt Afløb Afløbssystem (samlet) tt.afl.sam - Brønd tt.afl.brø - Drænledning tt.afl.dræ - Højvandslukke tt.afl.høj - Ledning/rør tt.afl.led - Nedsivningsanlæg tt.afl.ned - Opsamling tt.afl.ops - Pumpeanlæg tt.afl.pum - Stikledning tt.afl.sti - Udskiller tt.afl.uds Adgang Adgangssystem (samlet) tt.adg.sam Automation Automationssystem (samlet) tt.aut.sam Belysning Vej- og pladsbelysningsanlæg tt.bly.sam Elforsyning Elforsyningsanlæg (samlet) tt.elf.sam - Stikledning tt.elf.sti - Transformerstation tt.elf.tra Gas og luft Anlæg for gas og luft (samlet) tt.gas.sam - Ledning tt.gas.led - Stikledning tt.gas.sti - Tanke tt.gas.tan Kommunikation Kommunikationsanlæg (samlet) tt.kom.sam Vand Vandsystem (samlet) tt.van.sam - Brandhaner og vandposte tt.van.bra - Ledning tt.van.led - Stikledning tt.van.sti Varme Varmeanlæg (samlet) tt.var.sam - Ledning tt.var.led - Stikledning, fjernvarme tt.var.sti - Tanke (olie) tt.var.tan Terræn, inventar Affaldscontainer, -beholder, -stativ Borde og bænke Kunstnerisk udsmykning Legepladsudstyr ti ti.aff ti.bor ti.kun ti.leg 12

13 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Småbygning ikke reg. som bygn. ti.sby Sportspladsudstyr ti.spo Tavler, skilte, skærme, postkasser, riste og cykelstativer ti.tav Teknisk inventar, P-automater m.v. ti.tei Terræn, beplantning Buske Græs Hække Løgplanter Stauder Træer Bygningsdele i bygning Bygningsdele, konstruktion Altan Altangang Dækkonstruktion Afskærmning Afslutning Bjælke Dækkonstruktion (bund) Gitter Plade Søjle Værn (balustre, håndliste, plade m.v.) Åbning Afskærmning Afslutning Bjælke Dækkonstruktion (bund) Gitter Plade Søjle Værn (balustre, håndliste, plade m.v.) Bjælke Gitter tb tb.bus tb.græ tb.hæk tb.løg tb.sta tb.træ b bk bk.alt bk.alg bk.dæk 13

14 Plade Søjle Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Dør bk.dør Åbning Beslåning Indfatning Karm Lysning Plade Parti (ikke oplukkeligt felt) Vandnæse Fundament Gulv Kanaler, ingeniørgange Karnap Afskærmning Afslutning Bjælke Bærelag Gitter Lukning Plade Pæl Sokkel Søjle Åbning Belægning Sokkel Undergulv Åbning Afskærmning Afslutning bk.fun bk.gul bk.kan bk.kar 14

15 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Bjælke Dæk Gitter Gulv Loft Lukning Plade Søjle Tagdækning Tagkonstruktion Undergulv Undertag Væg Værn (balustre, håndsliste, plade m.v.) Åbning Kvist Loft Afskærmning Afslutning Bjælke Dækkonstruktion Gitter Loftskonstruktion Lukning Værn Plade Søjle Tagdækning Tagkonstruktion Underlag Undertagskonstruktion Vægkonstruktion Værn (balustre, håndliste, plade m.v.) Åbning Gennemføring bk.kvi bk.lof 15

16 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Underlag Åbning Luger og lemme Lyskasse Port Rampe Tagdækning Afdækning Afskærmning Afslutning Dækkonstruktion Lukning Vægkonstruktion Værn (balustre, håndliste m.v.) Åbning Beslåning Indfatning Lysning Parti (ikke oplukkeligt felt) Port (oplukkeligt felt inkl. karm og bundstykke) Vandnæse Afskærmning Afslutning Lukning Repos Spindel Trin Vange Værn (balustre, håndliste, plade m.v.) Åbning Afstandslister bk.lug bk.lys bk.ovf bk.por bk.ram bk.tad 16

17 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Gennemføring Hulrum Lægter Underlag Undertag Tagkonstruktion Tagterrasse Trappe Afslutning (vindskede, stern) Bjælke Element Gangbro Gitter Kassette Plade Spær Søjle Vindkryds Værn Afskærmning Afslutning Belægning Gennemføring Plade Værn (balustre, håndliste, plade m.v.) Åbning Afskærmning Afslutning Lukning Repos Spindel bk.tak bk.tat bk.tra 17

18 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Trappeelement Trin Vange Værn (balustre, håndliste, plade m.v.) Åbning Vindue Væg Beslåning Felt Gitre Indfatning Lysning Parti (ikke oplukkeligt) Skodde Solskærm / Markise Sålbænk Vandnæse Vindue (ramme, rude, karm) Vinduesplade Bjælke Fender Fodpanel Gennemføring Gitter Hulrum Plade bk.vin bk.væg Bygning, tekniske anlæg / installationer bt Adgang Adgangssystem (samlet) bt.adg.sam Adgangskort Afspærring Automat Betjeningspanel Display Føringsvej Kabel Kamera Kortfabrik Lagermedie Lysgiver Låsesystem Modtager Monitor 18

19 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Profilkort Sender Sensor Signalgiver Tavle Affald Affaldssystem (samlet) bt.aff.sam Skakt Sugeanlæg Afløb Afløbssystem (samlet) bt.afl.sam - Brønd bt.afl.brø - Opsamling bt.afl.ops - Pumpeanlæg bt.afl.pum - Røranlæg bt.afl.rør Aktuator Brønd Dæksel Føringsvej Højvandslukke Opsamlingsenhed Pumpe Renselem Riste Rottestop Rør Sensor Tavle Udluftning Vandlås Ventil Viserinstrument Automation Automationssystem (samlet) bt.aut.sam Betjeningspanel Display Føringsvej Hovedstation Kabel Sensor Signalgiver Sikring Tavle Vejrstation Belysning Belysningsanlæg (samlet) bt.bly.sam Afbryder Betjeningspanel Føringsvej Kabel Lysarmatur Sensor Sikring Tavle Transformer 19

20 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Udtag Beskyttelse Beskyttelsesanlæg (samlet) bt.bes.sam Elforsyning Elforsyningsanlæg (samlet) bt.elf.sam Fordelingsanlæg Kompensator Målerarrangement Omformer Stikledning Transformer Gas og luft Anlæg for gas og luft (samlet) bt.gas.sam Forbrugsanlæg Gasstik Kompressoranlæg Lager Målerarrangement Røranlæg Trykreguleringsenhed Vakuumpumpeanlæg Kommunikation Kommunikationsanlæg (samlet) bt.kom.sam Afleveringspunkt Afspilnings- og optageudstyr Aktivt udstyr Antenne Betjeningspanel Betjeningstryk Display Fordeler Forstærker Føringsvej Kabel Kamera Lærred Modtager Sender - modtager Signalgiver Tavle (el) Tavle (skrive) Udtag Køling Køleanlæg (samlet) bt.køl.sam - Blandeanlæg bt.køl.bla - Filteranlæg bt.køl.fil - Forbrugsanlæg bt.køl.for - Kondensatorkøleanlæg bt.køl.kon - Køleproduktionsanlæg bt.køl.pro - Pumpeanlæg bt.køl.pum - Røranlæg bt.køl.rør - Trykbeholder- og ekspensionsanlæg bt.køl.try Aftapning Aktuator Automatik Beholder 20

21 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Filter Fordamperkondensator Føringsvej Kabel Kompressor Køleaggregat Kølegiver Køletårn Magnet Motor Måler Pumpe Rør Sensor Tavle Tørkøler Udluftning Veksler Ventil Viserinstrument Transport Transportsystem (samlet) bt.tra.sam Belysning Betjeningspanel Drivsystem Elevatorstol Føringsvej Gelænder Håndlister Kabel Nødkald Nødtryk Sensor Tavle Vand Vandsystem (samlet) bt.van.sam - Forbrugsanlæg bt.van.for - Målerarrangement bt.van.mål Pumpeanlæg bt.van.pum - Røranlæg bt.van.rør - Stikledning bt.van.sti - Trykforøgeranlæg bt.van.try - Vandbehandlingsanlæg bt.van.beh - Varmtvandsproduktionsanlæg bt.van.pro Aftapning Aktuator Automatik Beholder Filter Føringsvej Injektor Kabel Korrosionsbeskytter 21

22 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode Motor Måler Pumpe Rør Rørafbryder Sensor Snavssamler Tapsted Tavle til styringsanlæg Udluftning Vandbehandlingsenhed Veksler Ventil Viserinstrument Varme Varmeanlæg (samlet) bt.var.sam - Blandeanlæg bt.var.bla - Filteranlæg bt.var.fil - Forbrugsanlæg bt.var.for - Målerarrangement bt.var.mål - Pumpeanlæg bt.var.pum - Røranlæg bt.var.rør - Stikledning bt.var.sti - Trykholde- og ekspansionsanlæg bt.var.try - Varmeproduktionsanlæg bt.var.pro Aftapning Aktuator Automatik Brænder Filter Føringsvej Kabel Kedel Kompressor Motor Måler Pumpe Røgrør Rør Sensor Snavssamler Tavle Udluftning Vandudlader Varmegiver Varmepumpe Veksler Ventil Viserinstrument Vaskeri, fælles Vaskerimaskiner (samlet) bt.vas.sam Ventilation Ventilationsanlæg (samlet) bt.ven.sam - Aggregat bt.ven.agg - Indblæsningsarmatur bt.ven.iar 22

23 Gruppering Bygningsdel Bestanddel Kode - Kanal bt.ven.kan - Luftafkast bt.ven.afk - Luftindtag bt.ven.ind - Udsugningsarmatur bt.ven.uar Aftapning Aktuator Automatik Befugter Filter Føringsvej Kabel Kanal Køleflade Motor Måler Omformer Opsamlingsbakke / vandlås Pumpe Renselem Rør Sensor Spjæld Tavle Tomdel Varmeflade Ventil Ventilator Viserinstrument Bygning, inventar Affaldscontainer, -beholder, -stativ Automater til mad / drikke Av-udstyr Badeværelse inventar Beplantning Brandslukker El-radiator og apparater Hjælpemidler (handicap) Hårde hvidevarer Kunstnerisk udsmykning Køkkeninventar Lamper, løse Møbler Skabe, garderobe m.v. Skilte Skærmvæg Tekstil bi.aff bi.atm bi.avu bi.bad bi.bep bi.bra bi.elr bi.hjæ bi.hvi bi.kun bi.køk bi.lam bi.møb bi.ska bi.ski bi.skæ bi.tet 23

Bygningsdelstavle. Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn. Terræn, konstruktion. Trappe og rampe

Bygningsdelstavle. Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn. Terræn, konstruktion. Trappe og rampe Forvaltnings Klassifikation Version 2.1 oktober 2012 Bygningsdelstavle Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn t Terræn, konstruktion Belægning Bro Hegn Væg Opfyld Teknikgang Trappe og rampe

Læs mere

Kontoplan, konto 115 og 116

Kontoplan, konto 115 og 116 8 Kontoplan, konto 115 og 116 Forvaltnings Klassifikation Version 2.3 April 2015 Indhold side 8.1 Kontoplan for konto 115 og 116 3 8.2 Kontonumre 4 8.3 Bestanddele af tekn.anlæg på konto 32 og 41 4 8.4

Læs mere

Kontoplan, konto 115 og 116. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Kontoplan, konto 115 og 116. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 8 Kontoplan, konto 115 og 116 Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 8.1 Kontoplan for konto 115 og 116 3 8.2 Kontonumre 4 8.3 Koordineret indarbejdning af kontoplan og Klassifikation

Læs mere

Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 7 Mappingtabel, bygningsdele Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 7.1 Formål og anvendelse 3 7.2 Mapping fra SfB 5 7.3 Mapping fra gammel konto 115 og 116 (det almene byggeri)

Læs mere

Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning

Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning 3 Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning Version 1.0 Indhold side 1. Indledning 3 2. Aktivitetsbaserede objektbehov, oversigt 4 3. Krav til objekt og model i: 7 3.1 Administration

Læs mere

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013 1 Vejledning Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 1.1 Indledning 3 1.2 Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation 3 1.3 Forvaltnings Klassifikation, indhold 4 1.4 Implementering

Læs mere

1. HVAD ER KLASSIFIKATION? 1.1 Nyt klassifikationssystem på vej i byggeriet. Klassifikation

1. HVAD ER KLASSIFIKATION? 1.1 Nyt klassifikationssystem på vej i byggeriet. Klassifikation Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Værktøj 2. Klassifikation af bygningsdele Davidsen, Henrik; Bertelsen, Niels Haldor; Jørgensen, Olaf Brun; Kjær, Rolf; Alrø, Erik; Bertelsen, Niels Haldor; Kragh, Andreas Publication

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Metode til styring af vedligehold

Metode til styring af vedligehold 4 Metode til styring af vedligehold Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 4.1 Forord 3 4.2 Metode til styring af vedligehold 3 4.3 Processen og aktiviteter 5 A. Grundlag 7 A1

Læs mere

Forvaltnings Klassifikation

Forvaltnings Klassifikation Forvaltnings Klassifikation Landsbyggefonden og KL Version 1.0 august 2009 Indledning Forvaltnings Klassifikation som nu foreligger i denne version 1.0 er en ny klassifikation udviklet til anvendelse i

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

Bruger- og driftsvejledninger til byggeri

Bruger- og driftsvejledninger til byggeri Bruger- og driftsvejledninger til byggeri -vejledning om vejledninger Leif Bertelsen Eksempel på placeringer af tekniske anlæg Forord Bruger- og driftsvejledninger skal være et redskab til: brugerne om

Læs mere

Decentraliseringsprincipper. Middelfart Kommune. Gældende pr. 1. marts 2010

Decentraliseringsprincipper. Middelfart Kommune. Gældende pr. 1. marts 2010 Middelfart Kommune Gældende pr. 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Resume af principperne...1 1.1 Indledning...1 1.2 De fem decentraliseringsprincipper...2 2. Økonomisk decentralisering...3 2.1 Definition...3

Læs mere

Tilstandsrapport 2014

Tilstandsrapport 2014 2014 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003 Vejledning I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder Slots- og Ejendomsstyrelsen December 2003-1 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Vejledningens baggrund 1.2. Byggesagsrapporten

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 9 Begrebskatalog Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 9.1 Formål og anvendelse 3 9.2 r til begrebskataloget 4 9.3 Ordliste 5 9.4 Begreber 12 2 9.1 Formål Formålet med dette

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

Marts 2013. Paradigme for bygningsanalyse

Marts 2013. Paradigme for bygningsanalyse Marts 2013 Paradigme for bygningsanalyse Rekvirent Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Lotte Hviid Melsen EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørring kommune dresse Fredensgade 11 Postnr. 9870 Dato 28-05-2014 By Sindal Udløbsdato 28-11-2014 H-14-0-0033 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-32834 Matrikel/Ejerlav: 3HT Sindal By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Thorsø. Udløbsdato 19-11-2015. Lb. nr. H-15-00386-0118. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Thorsø. Udløbsdato 19-11-2015. Lb. nr. H-15-00386-0118. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nja Nørgård dresse Thorsølundvej 14 Postnr. 8881 Dato 19-05-2015 By Thorsø Udløbsdato 19-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-15641 Matrikel/Ejerlav: 11ET Thorsø By, Thorsø Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tune. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. H-15-02630-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tune. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. H-15-02630-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Vogel dresse Bryggerstien 6 Postnr. 4030 Dato 19-01-2015 By Tune Udløbsdato 19-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 253-12900 Matrikel/Ejerlav: 15KN Tune By, Tune Internt sagsnummer

Læs mere