KONRADSBORG - langs bækken mellem bakkerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONRADSBORG - langs bækken mellem bakkerne"

Transkript

1 KONRADSBORG - langs bækken mellem bakkerne af foreningen MOD HER støttet af Adgang i det åbne land er ingen selvfølge. Landbrugsejendomme bliver nedlagt, markerne bliver større og stier og småveje bliver færre. foreningen MOD HER er stiftet for at øge adgangen til det åbne land, samt at komme med kvalificerede bud på hvad de funktionsforladte landbrug kan bruges til i fremtiden.

2 FUR inhabited area work of art Fursund Eskov Strandpark Selde Konradsborg SALLING Junget

3 INTRODUKTION I januar 2014 barslede foreningen MOD HER med et forslag om en funktionsforladt ejendom omdannet til et mindre refugie for folk der gerne vil afprøve livet på landet i en kortere periode. Forslaget blev i februar 2014 præmieret af Boligfonden Kuben. Herpå blev foreningen inviteret af det lokale initiativ Skulpturlandsby Selde i Nordsalling til at udføre projektet. Gennem 2014 og 2015 har der været ialt 19 kunstnere og arkitekter som har bidraget med værker på arealer stillet til rådighed af landsbyen Seldes borgere og Skive Kommune. Forud for dette har landsbyen haft et samarbejde med Aarhus Kunstakademi gennem en længerevarende områdefornyelse, samt en lang række andre mindre initiativer. Byen har godt 300 indbyggere og hundrede af dem er aktive frivillige i initiativet og er derfor meget aktivt involverede i opførelsen af værkerne. Konradsborg i forhold til Selde og de øvrige værker

4 Jungetvej 33 ubrugte lader Konradsborg stuehus gylletank Gennem Skulpturlandsby Selde kom foreningen MOD HER i kontakt med ejerne af Konradsborg, Anne og Reinhard Federer, som ønskede at stille deres ubrugte jordstykke og landbrugsbygninger til rådighed. Allerede i løbet af de første samtaler foreslog ejerne, uopfordret, at indføje et servitut for ejendommen i Tingbogen, som sikrer offentligheden adgang til området. nuværende situation på Jungetvej 33 eng bæk

5 gylletanken set fra laderne engen mod øst langs hegnet gylletanken set nede fra hegnet Konradsborg fra den fjerneste østlige del stuehus gylletank lader eng

6 Populus Nigra Italica Hamamelis udsigtspost Populus Tremula lader b jordsti a stuehus sø grussti have shelter A B brændeskur frugtlund c dræn vådområde lærkedæk Fagus Sylvatica Forma Purpurea Populus Nigra Italica C d jordsti platage bakke D

7 LANDSKABSPLAN Herefter har foreningen MOD HER udarbejdet en landskabsplan som kan rumme en lang række lokale og regionale besøgende. Den oprindelige idé om et refugie er blevet til et mere fleksibelt shelter som støttes op af en række af faciliteter og naturoplevelser. Det forhåndenværende forslag er: - et sted i det åbne land hvorfra man kan opleve Nordsallings naturkvaliteter - en mulighed for at overnatte i en funktionsforladt landbrugsbygning - et aktiv for lokale beboere, foreninger og institutioner - specifikt: shelter, tårn, bakke, skov, søer, frugtlund, allé, sti og toilet FORMÅL Landskabsplanen Konradsborg foreslået af foreningen MOD HER har som overordnet formål at genanvende den nu overflødige gylletank, samt at skabe adgang til engarealet på Jungetvej 33, 7870 Roslev. Dette opnåes ved at etablere en eller flere stiforbindelser gennem området, samt ved at etablere faciliteter på Konradsborg til ophold af kortere eller længere varighed. plan for Konradsborg. ikke skalafast - se bilag.

8 Gammelmandshøj mod Fur Holtshøj Floutrupvej Tornhøj Bavnehøj ESKOV STRANDPARK 272 sommerhuse 3 sheltere SELDE 321 indbyggere 1 Dagli Brugsen 1 folkeskole 1 kirke hovedvej 551 nordlig sti Konradsborg østlig sti Raaddenkjær Birkkærgård Bundgård Risgårde Bredning Floutrupvej molergrav Urhøje Kikkenborg Junget Krat Kluntshøj Jungetvej nyt hegn Løjengård sydlig sti Lynghøj foreslået sti kyst gravhøj gård Fjordvej vandløb skov eller hegn vand engareal mod Møjbæk JUNGET indbyggere kirke campingplads årlig musikfestival

9 ADGANG Den tidligere landbrugsejendom, Konradsborg, ligger midt mellem tre bebyggede områder på et 3 hektar stort engareal. I umiddelbar nærhed passerer den nationale cykelrute nr 12 forbi. Det er derfor oplagt at koble projektet op på denne rute. Ydermere løber der en å mod syd, som, med sine dyrkningsfrie bræmmer, er en oplagt forbindelse; og mod nord er der netop færdiggjort en grusvej som allerede er åben for færdsel. Herved bliver projektområdet forbundet med tre stier ud i landskabet til de omkringliggende veje. Vi har indledt dialog med de relevante jordejere omkring adgang.

10 gåtur i poppelalléen mod øst

11 FORSLAGETS ENKELTE DELE De enkelte elementer i planen er lån fra det omkringliggende landskaber; såsom alléer, gravhøje, dræningskanaler og plantevalg generelt. Herved kan den besøgende gå på opdagelse i området uden at føle sig fremmed. Mod nord etableres en poppelalle. Heri løber den overordnede sti gennem området og den adskiller det åbne produktionslandskab fra det mere lukkede og sammensatte engareal. Fra alléen inviteres man til at bevæge sig ud på engen og gå på opdagelse i skoven, ved vandet, i frugtlunden og i området omkring shelteret.

12 indgang concrete betondæk lade gravel transportbånd for gødning dunhammer grussti Betula Utilis sø weeds betontank rør bænk lærkedæk bike path shelter vandspejl overhang udhæng frugttræer lærkedæk apple tree planudsnit 1 : gylletanken og området omkring. entrance

13 I forlængelse af gårdens gamle frugthave plantes endnu flere frugttræer og -buske. Dette er nu også en baghave for de besøgende i shelteret som etableres i den ubrugte gylletank. På den anden side, i forhaven, oprenses vandet i det tidligere gødningsbassin og rundt om etableres en terasse. Det er også i dette felt den besøgende kan støde på gårdens ejere, idet de har adgang til området gennem laderne. Desuden støder cykelstien helt op til terassen som derfor bliver et naturligt samlingspunkt for de besøgende. B 1 : 300 snit bæk brændeskur Malus Domestica Pyrus Comunis bænk shelter betontank lærkedæk grus Betula Utilis lade

14 På de områder som historisk set har været våde graves der ud til søer, og længst mod øst bliver en begyndende skovvækst styrket af en masse nyplantede træer. Overskudsjorden fra søerne bruges til en bakke bag skoven. D 1 : 300 snit d mark plantage Pinaceae vådområde bakke Betula Pubescens dige mark hegn Salix Alnus Glutinosa Populus Nigra Italica

15 Midten af engen drænes med åbne kanaler for at sikre et konstant vandspejl, og for at give grobund for et tæt tæppe af dunhammere. C c 1 : 300 snit dige vådområde lærketræsbro Typha Latifolia Fagus Sylvatica Forma Purpurea mark Populus Nigra Italica

16 infrastrukturen mellem de tre bebyggelser kan forståes som en trekant hvori al trafik foregår. ved at etablere de nye forbindelser gennem Konradsborg, åbnes der for en lang række andre brugsmønstre. BRUG hele året: maj - september: juni: november - marts: lokale besøger området for at passe får, beskære frugttræer eller som en del af et jagtselskab cykelturister svinger forbi området for at slå sig ned en eftermiddag og bliver natten over elever fra Fursund Skole fanger haletudser og studerer vegetationen Konradsborg ligger stille hen. Enkelte lokale lægger gåturen forbi ejendommen og nyder stilheden sådan kunne forløbet se ud for Fursund Skole når de tager en dagstur til Konradsborg. cykelturisterne af rute 12 som kommer fra syd, kan lægge vejen forbi stranden ved Eskov Strandpark og herefter slå sig ned for natten i shelteret på Konradsborg. Dagen efter fortsætter turen gennem Selde og videre vestover.

17 FRIVILLIGHED, INVOLVERING og EJERSKAB Landskabsplanen udføres af 20 nationale og internationale frivillige i perioden 10. til 21. august Hertil forventes den store opbakning vi har oplevet fra de lokale borgere også at komme etableringen af dette projekt til gode. Vi forventer derfor at beskæftige op mod 40 personer i den nævnte periode. De frivillige hverves gennem bekendte i Ungarn ved lignende frivilligt arbejde i 2012; gennem bekendte fra USA ved Kaspers studieophold om design/build i efteråret 2013; gennem studiegrupper for kommende og nuværende landskabsarkitektstuderende på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet; samt gennem Facebook og andre kanaler. arbejdende frivillige i Transsylvanien, Rumænien, hvor foreningens stiftere deltog i opførelsen af badefaciliteter omkring naturlige kildespring.

18 Formgiv det efterladte rum IDÉKONKURRENCE En rungende tom gylletank står funktionsforladt hen på et engdrag i Nordsallings landbrugsland. Sammen med Skulpturlandsby Selde efterspørger foreningen MOD HER ideer fra kunstnere, arkitekter og designere til hvordan tanken og den tilstødende eng kan omdannes, så den bliver en særlig oplevelse for besøgende i Fursundegnens natur. Besvarelse Max én A3 som pdf sendt til Læs mere om konkurrencen og hent materiale på modher.dk Den bedste idé honoreres med KRONER Deadline 4. JANUAR 2015 KLOKKEN Mod Her Foreningen MOD HER arbejder for at aktualisere funktionsforladte ejendomme i det åbne land. Ved at facilitere nye samarbejder mellem kommunale myndigheder, private ejendomsbesiddere og kunstnere og arkitekter skaber MOD HER nye perspektiver for udviklingen af Danmarks landdistrikter. Ambitionen bag MOD HER er at fremhæve de forsvindende punkter på landkortet og gøre dem tilgængelige for offentligheden og til værdi for samfundet. opslag for den åbne idékonkurrence i december 2014

19 FORMIDLING Shelteret og dets faciliteter registreres på overnatningidetfri.dk ligesom at vi opfordrer Naturstyrelsen og turistorganisationer til at inkludere shelteret i deres relevante materialer. For tidligt at gøre området til et lokalt aktiv inviteres Fursund Skoles elever til at plante et træ på området, ligesom at vi ønsker at indlede samarbejder med lokale foreninger om brug af arealet. Fra december 2014 til januar 2015 afholdte foreningen MOD HER en åben idékonkurrence for anvendelse af ejendommen Konradsborg. De indkomne ideer har bidraget til udførelsen af den endelige landskabsplan. Desuden er vi tilstede på de sociale medier og vil intensivere denne indsats jo længere vi kommer mod frivilligperioden i august. Uddybende information omkring landskabsplanen, frivillighed og projektet generelt vil være at finde på foreningens hjemmeside; Efter den fysiske udførelse udarbejdes en trykt publikation til lokale borgere, de frivillige og fagligt interesserede.

20 ANSVARSOMRÅDER For at sikre en høj kvalitet i projektets enkelte delelementer har vi involveret følgende kapaciteter: ekstern supervisor for landskabsdesign Peter Lundsgaard Hansen MDL landskabsarkitekt ansvarlig for design og opførelse af shelter Christian Utzon MAA arkitekt og bygger CV vedlagt ansvarlig for design og opførelse af udsigtstårn Jakob Bue designer CV vedlagt ansvarlig for vegetationssammensætningen og stedets økologi Boris Šašić Økolog CV vedlagt bespisning af de frivillige og fotodokumentation Kathrine Uldbæk Nielsen fotograf og kogekone Derudover engagerer vi yderligere: frivilligkoordinator til at varetage kommunikation og faciliteter for frivillige en kommunikationsansvarlig til at udbrede kendskabet til projektet og stedets anvendelsesmuligheder

21 TIDSPLAN 2015 Marts - juni: _ Planlægning og fundraising Juli: _ Planlægning og fysiske forberedelser august: _ Fysisk gennemførelse af projektet September: _ Opfølgning på eventuelle mangler Oktober: _ Afrunding og færdiggørelse af publikation FINANSIERING Programmerings- og designfasen har forløbet fra foråret 2014 til februar 2015 og blev støttet af: Boligfonden Kuben; dkk premiering af ideen om genanvendelse af funktionsforladte ejendomme i det åbne land. _ midlerne anvendtes til afholdelse af åben idékonkurrence, hjemmeside, grafisk arbejde samt et mindre seminar. Statens Kunstfond dkk til afholdelse af udgifter til transport og diæter _ et større beløb er tilbageholdt for at sikre midler til udarbejdelse af offentlighedsservitut for ejendommen på Jungetvej 33 Fremadrettet søger foreningen støtte til den fysiske realisering hos: LAG Skive - Viborg RENT LIV-puljen v/ Skive Kommune Nordeafonden Lokale Grønne Partnerskaber Nykredits Fond Dertil kommer værdien af de 2220 frivillige arbejdstimer.

22

23 på vegne af foreningen MOD HER, Kasper Sørensen landskabsarkitekt og bygger medstifter af foreningen MOD HER Lauritz Rask landskabsarkitekt medstifter af foreningen MOD HER indgangen til Konradsborg fra nord. udsigtspunktets udformning er endnu ikke fastlagt.

24 KONRADSBORG - langs bækken mellem bakkerne ved foreningen MOD HER

LANDSBYEN DE 7 SOGNE

LANDSBYEN DE 7 SOGNE LANDSBYEN DE 7 SOGNE INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND side 5 - historien - bymosaik Morsø Kommune - 1. borgermøde - tilgang (de 3 skalaer) REGISTRERING OG ANALYSE side 11 - landskab og natur - funktioner og

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve,

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt er en del af Haderslev kommune. Indhold udarbejdet af lokale

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR LUSTRUP-DAMHUS LUSTRUP - DAMHUS LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

FORORD INDHOLD. Forord 3

FORORD INDHOLD. Forord 3 infos kil Bytorv Opho et: ld / a k og m ultiha tivitet - forb l indels e me llem by, rksæ rutem a rutem a rkør Bypo rt fartdæ : foran mpende staltn ing fremti digt b ygge felt kasse for iv æ som t som

Læs mere

SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN. Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene

SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN. Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene Landsbyplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan September 2011 Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan 2 en helhedsplan for Årslev-Sdr. Nærå indholdsfortegnelse indhold og introduktion s. 2 boligvalg anno 2011 s. 4 Årslev-Sdr. Nærå i dag s. 6

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune,

Læs mere

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik

Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik Rekreativ Politik Den Rekreative Politik er udarbejdet i andet halvår af 2012, og blev vedtaget den 27. juni 2013 af Kommunalbestyrelsen. 2 Rekreativ Politik INDHOLD FORORD Som kommune er man, i forhold

Læs mere

GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING

GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING BYFORNYELSE GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING ERFARINGSOPSAMLING OG INSPIRATION FRA FIRE LANDSBYER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER KOLOFON Udgivet oktober 2011 Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere