Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt"

Transkript

1 Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1

2 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev behandlet lokalt i kommunerne svarende til 63 % af alle indvisiterede. Sundhedsstyrelsens beregninger siger, at målgruppen for specialtandpleje vil være 4,275 individer pr indbyggere. For region Midt svarer det til ca børn som voksne. Styrelsen har samtidig forventning om en dækningsprocent på 80 % i forhold til voksengruppen; beregnet som antal tilsluttede voksne / målgruppen fratrukket børnepatienterne 100 %. I 2013 ses en gennemsnitlig dækningsprocent i region Midt på 60 % af den estimerede målgruppe fratrukket det faktiske antal indvisiterede børn. Dækningsprocenten er reelt højere, da to større kommuner (Holstebro og ) ikke medvirker i undersøgelsen og yderligere 2 kommuner (Herning og Samsø) ikke udvisiterer børn til specialtandpleje, men behandler alle børn i den alm. børne- og ungdoms tandpleje. De 60 % dækker over en variation fra de tre kommuner med den laveste dækningprocent på hhv. 6, 32 og 34 % til de tre med den højeste dækningsprocent på hhv. 96, 102, 161 % Variationerne kan skyldes flere ting: Generel lav/ høj indvistering, lille patientunderlag, stort udbud af institutionspladser/botilbud eller tilstedeværelse af psykiatrisk hospital i den enkelte kommune samt usikkerhed vedr. visitation af børnegruppen (det kan være vanskeligt eksakt at estimere om et barn tilhører målgruppen og den kommunale tandpleje har generelt stor ekspertise i behandling af vanskelige børn ). 343 patienter er udvisiteret fra Specialtandplejen, heraf er de 234 behandlet af kommunalt ansat tandlæge. Det er fortrinsvis psykiatriske patienter, der har fået det så godt, at de kan benytte det almene sygesikringstilbud. Kommunerne forventer samlet en stigning på ca. 4 % i antal brugere i 2014 svarende til 136 flere brugere. Der forventes både flere brugere behandlet i kommunerne og ca. det samme i regionen. Specialtandpleje er i flg. lovgivningen et tilbud om tandpleje til udviklingshæmmede, sindslidende og andre som pga. af funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almene tandplejetilbud. På spørgsmålet vedr. fordelingen mellem grupperne svarer 7 kommuner, at der er en ligelig fordeling mellem udviklingshæmmede og sindslidende borgere, 3 kommuner har overvejende udviklingshæmmede borgere og 6 kommuner har overvejende sindslidende borgere. 1 kommune kender ikke fordelingen. Generelt skyldes en stor del af stigningen i patienttallet i 2013 og også den forventede stigning i 2014 flere sindslidende/ psykiatriske borgere blandt de indvisiterede ( jf. spørgsmålet vedr. udgiftsniveauet). Organisering Alle kommuner i regionen samarbejder i forskellig grad med den regionale specialtandpleje. Også på det organisatoriske plan er der stor variation lige fra en enkelt kommune (Århus), der laver al regelmæssig behandling selv og kun køber narkosebehandlinger i regionen til at overlade al behandling i regionen, som 2 kommuner gør. Den generelle tendens er, at opgaven løses i større omfang af kommunerne selv; jf. ovenstående om patientunderlaget. Denne udvikling forventes at fortsætte i

3 Økonomi 1. Udgifter. Kommunernes udgifter pr. pt. varierer en del afhængig af patientantallet, kompleksiteten af behandlingerne og om disse er udført i generel anæstesi. Desuden er der en vis usikkerhed vedr. prisen for gruppen under 18 år. 14 kommuner forventer stigende udgifter i 2014 primært pga. en forventning om et stigende antal brugere med større og mere komplekst behandlingsbehov (specielt flere psykiatriske patienter) samt et større behov for behandlinger udført i narkose. 2. Indtægter. Alle kommuner i regionen har valgt at opkræve den maimale brugerbetaling i kommuner sender en årlig opkrævning, 2 3 sender hvert kvartal, 4-5 sender månedligt og en enkelt kommune laver regning ved hver behandling. I 6 kommuner er det stort set alle brugere, der får en behandling, der udløser maksimum egenbetaling. Januar 2015 Overtandlæge Marianne Blegvad, Lemvig kommune Overtandlæge Hanne Pehrson, Ikast- Brande kommune 3

4 Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2013? a. Hvor mange blev af disse blev behandlet af en kommunalt ansat tandlæge? b. Hvor mange blev behandlet af en tandlæge ansat i regionen? c. Hvor mange blev behandlet af privat ansatte tandlæger? d. Hvor stor er målgruppen i din kommune? skal IKKE udfyldes e. Dækningspct skal IKKE udfyldes Hvor mange personer over 18 år er indvisiteret i (kommunale og regionale) pr.31/ ? Hvor mange børn og unge under 18 år er indvisiteret i (kommunale og regionale) pr.31/ ? Hvor mange af disse blev behandlet af en kommunalt ansat tandlæge? Hvor mange blev behandlet af en tandlæge ansat i regionen? Hvor stor er målgruppen i din kommune? SST skønner 4,275 individer(voksne + børn) pr 1000 indb. * Dækningspct.= antal tilsluttede voksne / målgruppen fratrukket børnept. er 100 % (SST regner med 80 %)** Aarhus Alle % Favrskov % Hedensted % Herning 120 Opgøres ikke %? Holstebro 245 Horsens % Ikast-Brande % Lemvig (heraf 2 RSP) % Norddjurs 94 1 (se svar spg.5) % Odder %? Randers % Ringkøbing % Samsø % Silkeborg % Skanderborg % 201 Struer % Syddjurs % Viborg % I alt OBS: De med blåt markerede felter skal ikke udfyldes!!! * Ifølge målbeskrivelsen fra 2006 forventede Sundhedsstyrelsen, at 4,275 individer pr 1000 indbyggere (voksne og børn) tilhørte målgruppen. Indbyggertallet i kommunerne er fra Danmarks Statistik 4. kvartal 2013 ** Ifølge Sundhedsstyrelsen kunne der regnes med en tilslutningspct. på 80% ( e. børnepatienter) 4

5 2. Hvor mange personer bosat i din kommune er udskrevet fra Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/ Hvor mange børn og unge under 18 år er udskrevet fra pr.31/ ? Hvor mange af disse blev behandlet af en kommunalt ansat tandlæge? Hvor mange blev behandlet af en tandlæge ansat i regionen? Hvor mange patienter over 18 år er udskrevet fra pr.31/ ? Hvor mange af disse blev behandlet af en kommunalt ansat tandlæge? Hvor mange blev behandlet af en tandlæge ansat i regionen? Aarhus 25 Alle 216 alle Favrskov 0 0 Hedensted Herning Opgøres ikke 0 Holstebro Horsens 0 0 Ikast-Brande 0 0 Lemvig Norddjurs 3 3 Odder 0 0 Randers 0 0 Ringkøbing Samsø 0 0 Silkeborg Skanderborg 0 0 Struer Syddjurs 1 Viborg I alt Bemærkninger, herunder årsag(e) til udvisitering: Aarhus: Da vores fordeling af Specialtandplejepatienter mht. Sindslidende/udviklingshæmmede er ca. 60/40. En del af de sindslidende har det i perioder så godt, at de udmærket kan følge et tilbud i privat praksis. Der er udvisiteret 216 personer i 2013, siden starten i 2007 er der udvisteret Hedensted: Alle omvisiteret fra specialtandpleje til omsorgstandpleje Herning: Vi har patienter visiteret fra regional til kommunal specialtandpleje Horsens: Horsens har ingen opgørelse over udvisitering Lemvig: Patienten har ikke ønsket at fortsætte i Specialtandplejen (2). Patienten er udskrevet til omsorgstandpleje (1) eller privat praksis (1) Ringkøbing- : Afsluttet GA-behandling eller speciel enkelt-behandling Silkeborg: 2 18 årige blev overført fra specialbørn til KSP voksne Struer: Manglende fremmøde af patienten Syddjurs: 1 enkeltbehandling foretaget i Regionen i GA Viborg: Alle er psykiatriske pt., der responderede så positivt på behandling af deres sygdom, at de i en periode kunne udskrives til pp. Tallene må tages med forbehold, registrering da nogle patienter kan være flyttet efter udskrivningen og andre kan være overført til omsorgstandpleje senere. 5

6 3. Hvor mange personer forventes at være indvisiteret i pr. 31/12 i 2014 (ifølge redegørelsen til Regionsrådet)? a. Hvor mange af disse forventes behandlet af en kommunalt ansat tandlæge? b. Hvor mange forventes behandlet af en tandlæge ansat i regionen? Hvor mange personer over 18 år forventes indvisiteret i (kommunale og regionale) Pr.31/ ? Hvor mange børn og unge under 18 år forventes indvisiteret i (kommunale og regionale) Pr.31/ ? Hvor mange af disse forventes behandlet af en kommunalt ansat tandlæge? Aarhus alle Favrskov Hedensted Herning 135 Opgøres ikke Holstebro Horsens (ingen under 18 år i Regionen) Hvor mange af disse forventes behandlet af en tandlæge ansat i regionen? Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder *- heraf 1 ved Region SYD Randers Ringkøbing Samsø 1 1 Silkeborg voksne + 80 børn Skanderborg Struer Syddjurs Viborg I alt voksne +1barn 6

7 4. Forventes stigende udgifter på området? Aarhus Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Samsø NEJ med hvilken begrundelse? JA - med hvilken begrundelse? Ja. Der er stigende udgifter til narkose, flere arbejdsmiljøkrav og vi må også forvente, at der fortsat kan komme flere brugere. Der forventes en stigende tilslutning til området med flere brugere. Andelen af dyre psykiatriske patienter stiger 0, vi har nogenlunde fat i målgruppen og ind- og udvisitering balancerer nej Der er øget opmærksomhed på området og en del omsorgspatienter har et behandlingsbehov som ikke kan tilgodeses i kommunalt regi Flere behandlinger i Regionen. Ønsker opnormering på området. Stigning i patientantal og flere narkosebehandlinger Flere patienter tilhørende målgruppen for specialtandpleje identificeres og henvises fra center fra sociale tilbud + taksstigning på GA i RSP. Ja. Der indskrives fortsat pt. i højere takt end der udskrives. Mere udbredt kendskab til tilbuddet hos relevante målgruppe Ja flere tilmeldte. Flere Psyk pt indvisiteres, ofte med stort behbehov. De fleste m behov for GA. som indledning 0 samme begrundelse Silkeborg Skanderborg Struer Syddjurs Viborg X stabilt niveau Fortsat stigning pga visitation af mange voksne med sindslidelser med store behandlingsbehov Da de fleste nyvisiterede pt er er sindslidende med store behandlingsbehov, vurderes udgifterne at kunne være stigende. Let øgning af antal regelmæssige patienter samt lidt flere voksne i GA - enkeltbehandling Der her flere GA behandlinger 7

8 5. Hvad er gennemsnitsudgiften pr. specialtandplejepatient i regnskab 2013 (brutto)? Evt. bemærkninger i forhold til udgiften pr pt.: Aarhus: Vi skelner ikke mellem børn og voksne, alle udgifter er lagt sammen og divideret med patientantal pr Horsens: Prisen pr. barn er svær at beregne. Størstedelen af børnene er tilknyttet de lokale BogU klinikker. Forebyggelse og opsøgende arbejde på institutionen Lundager varetages af personale fra BogU klinik. Norddjurs: * Der er en væsentlig stigning i udgiften i forhold til sidste år begrundet i mere omfattende behandlinger herunder mange GA. * *En pt. er regelmæssigt tilknyttet RSP. Dertil behandles 135 børn fra en specialskole (tidl. amtsinstitution) på de kommunale klinikker, og de er ikke registreret som specialbørn Skanderborg:Prisen på specialbørn under 18 er kun baseret på de specialbørn der er tilknyttet vores klinik på Sølund. De der behandles på vores lokale klinikker i tandplejen samt i andre kommuner er ikke medtaget Randers: Vi har i Randers en konto med et beløb til specialtandpleje Viborg: Det er ikke muligt at give et nøjagtigt tal for behandling pr patient fordi der ikke føres et eksakt regnskab for hvilke kommunale udgifter der er til behandling på kommunale klinikker. Tallene er det bedste skøn. Gennemsnitsudgift pr. specialtandplejepatient over 18 år ( indskrevet pr. 31/12-13) i flg. regnskab 2013 (brutto) Aarhus kr kr. Favrskov kr kr. Hedensted kr kr. Herning Ca kr. Opgøres ikke Gennemsnitsudgift pr. specialtandplejepatient under 18 år ( indskrevet pr. 31/12-13) i flg. regnskab 2013 (brutto) Holstebro Horsens kr. Ikast-Brande kr kr. Lemvig kr. Norddjurs kr. * ** Odder kr. Ikke beregnet. Randers kr kr. Ringkøbing- Samsø kr kr kr. Silkeborg kr kr. Skanderborg kr kr. Struer kr kr. ikke muligt at adskille udgiften til børn og voksne, derfor samme tal Syddjurs Ca kr. Ca kr. Viborg kr kr. 8

9 6. Brugermedbetaling. a. Har kommunen besluttet at opkræve brugermedbetaling? b. Opkræves maksimal brugerbetaling? c. % andel brugere, der opkræves ma. egenbetaling? d. Hvordan opkræves brugerbetaling - efter regning, månedsvis, kvartalsvis etc.? Har kommunen besluttet at opkræve brugermedbetaling? Opkræves maksimal brugerbetaling? % andel brugere, der opkræves ma. egenbetaling? Hvordan opkræves brugerbetaling - efter regning, månedsvis, kvartalsvis etc.? Aarhus ja ja Ca. 40 % Efter regning Favrskov ja ja 100 Efter regning en gang årligt i januar måned. Hedensted ja ja 96 Helårligt bagudrettet Herning ja ja Ca. 54 % En gang årligt Holstebro Horsens X X Månedsvis bagud (kontanthjælpsmodt agere). Træk i pension. Nuværende praksis under revision. Ikast-Brande ja ja 85 % Sidst på året Lemvig ja ja 40 % På årsbasis bagud, når ydelser pr. patient er opgjort. Norddjurs Ja Ja Alle Månedsvis efter regning. Odder ja ja 20 % 1årligt Randers ja ja 100 % Årligt bagudrettet. Ringkøbing- ja ja Alle over 18 år kvartalsvis Samsø? Silkeborg ja ja Ca. 50 % I januar måned det efterfølgende år Skanderborg Ja Der opkræves brugerbetaling svarende til 38 % På årsbasis Januar for foregående år. modtagne ydelser. Struer ja ja 100 % Nogle kvartalsvis andre månedsvis Syddjurs ja ja Ca. 100 % månedsvis Viborg ja ja 70 % Månedsvist 9

10 7. Organisering af sæt et kryds a. Løser kommunen hele opgaven selv? b. Løser kommunen opgaven i samarbejde med en eller flere andre kommuner eller regionen? c. Har kommunen overladt hele opgaven til anden kommune eller regionen? Løser kommunen hele opgaven selv? Løser kommunen opgaven i samarbejde med en eller flere andre kommuner eller regionen? Har kommunen overladt hele opgaven til anden kommune eller regionen? Aarhus Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Samsø X Aftale om generel anæstesi i RSP Løser opgaven i samarbejde med Regionen I samarbejde med regionen Silkeborg Skanderborg Struer Syddjurs Viborg nej I samarbejde med RSP Viborg nej X (vi har nogle få opgaver selv) nej ja nej 10

11 8. Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til udviklingshæmmede, sindslidende og andre som pga. en funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almene tandplejetilbud. Hvordan vurderes kommunens specialtandplejeklientel at være fordelt? sæt ét kryds a. Næsten udelukkende udviklingshæmmede borgere b. Overvejende udviklingshæmmede borgere, men også en del sindslidende borgere c. En ligelig fordeling af udviklingshæmmede og sindslidende borgere d. Overvejende sindslidende borgere, men også en del udviklingshæmmede borgere e. Ved ikke Næsten udelukkende udviklingshæmmede borgere Overvejende udviklingshæmmede borgere, men også en del sindslidende borgere En ligelig fordeling af udviklingshæmmede og sindslidende borgere Overvejende sindslidende borgere, men også en del udviklingshæmmede borgere Ved ikke Aarhus Favrskov X Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Samsø Silkeborg Skanderborg Struer Syddjurs Viborg Ca. 60/40 X X X X 11

12 Bemærkninger: Hedensted: Når tallet for specialtandplejepatienter under 18 år i kommunalt regi stiger, skyldes det, at vi til nu kun i begrænset omfang har visiteret børn til kommunal specialtandpleje. Herning: Vi har en stor institution med yngre senhjerneskadede i kommunen, en del af disse er tilknyttet Favrskov: Der forventes en stigende tilslutning blandt andet grundet stigende opmærksom på tilbuddet fra borgere, pårørende og personalet i de kommunale tilbud. Der er igangsat tilbud om undervisning af personale og brugere, der sætter fokus på området, og kvaliteten ved et sundt tandsæt. 12

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON Udgivet af Social-, Børne-

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON 18-redegørelsen Udgivet af

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 De regionale udviklingsråd...2 1.2 Sammensætning

Læs mere

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast. Oktober 2009.

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast. Oktober 2009. Praksisplan Praktiserende speciallæger Udkast Oktober 2009. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.1 Praksisplanens udarbejdelse...2 1.2 Praksisplanens opbygning...3 2. Lidt om speciallægepraksis...4

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Møde 24. marts 2010 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 24. marts 2010 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Handicaprådet Referat Møde 24. marts 2010 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Ulla Jeppesen deltog som suppleant for Ellen Riber Povlsen Fraværende: Anette Holm, Solveig Altofte, Olga Tækker Pkt. Tekst Side 15 Valg

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

Den socioøkonomiske fordeling af hjemmehjælp til de ældre

Den socioøkonomiske fordeling af hjemmehjælp til de ældre Danmarks Statistik, Velfærd 29. oktober 2013 Ældredokumentation AVJ/NPL Akt.nr. Den socioøkonomiske fordeling af hjemmehjælp til de ældre Abstract I foråret 2013 blev der foretaget en analyse af de ældre

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 baggrund og formål med analysen 2 1.2 sammenfatning 2

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere