Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune. Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune. Bilag"

Transkript

1 Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Bilag

2 Si Sortering til bortskaffelse Erhvervsvirksomhederne har pligt til at sortere affaldet i fraktioner og til de former for bortskaffelse, der er beskrevet i det følgende. Desuden skal erhvervsvirksomhederne frasortere de affaldsfraktioner, for hvilke der er specifikke regulativer. For tiden gælder det følgende regulativer: Regulativ for klinisk risikoaffald 1 Indsamlingsordning Nedenfor nævnte affaldsfraktioner er omfattet af en indsamlingsordning. Farligt affald Tømning af olie- og benzinudskillere Farligt affald 1.01 Farligt affald defineres som affald, der er opført på affaldsbekendtgørelsens liste over affald i bilag 2 og markeret som farligt affald og som opfylder kriterierne i bilag 3 og 4 samt affald, der ikke er på listen men som opfylder kriterierne i bilag 3 og 4. Eksempelvis omfatter farligt affald: olieaffald, rester af opløsningsmidler, pesticider, malingsrester, batterier, medicinaffald mv. Farligt affald skal anmeldes til Frederikshavn Kommune. En anmeldelse skal omfatte oplysning om affaldets art (affaldskatalogkode), affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Indsamling af farligt affald udføres som en henteordning af Modtagestation Vendsyssel I/S Mandøvej 8 B 9800 Hjørring Tlf Modtagestation Vendsyssel afhenter emballeret farligt affald samt olieaffald i løs vægt. Erhvervsvirksomheder og slamsugerfirmaer kan aflevere farligt affald herunder spildolie direkte på Modtagestation Vendsyssel I/S. Undtaget fra indsamlingsordningen er eksplosivt affald og affald fra olie- og benzinudskillere. Frederikshavn Kommune kan efter ansøgning meddele dispensation fra benyttelsespligten af indsamlingsordningen, jf. regulativets punkt 11.5 og Alle virksomheder skal frasortere farligt affald fra øvrigt affald. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettet således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Hjemstedskommunen kan meddele dispensation fra ovennævnte opbeva-

3 Si ringsbetingelser, hvor opbevaringen finder sted på lige så betryggende vis som overfor nævnt, hvilket kan være tilfældet, hvor opbevaringen sker i godkendte beholdere, der er underlagt løbende kvalitetskontrol. Hjemstedskommunen kan dog ikke meddele dispensation til opbevaring af farligt affald i nedgravede beholdere. De enkelte typer af farligt affald skal emballeres og deklareres hver for sig. Kun godkendt emballage må anvendes til farligt affald. Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns eller sikkerhedslåg. Farligt affald skal være tydeligt mærket i henhold til gældende bestemmelser. Vejledning kan rekvireres Modtagestation Vendsyssel I/S. Tømning af olie- og benzinudskillere 1.02 Ordningen er gældende for alle ejendomme, hvor afløbssystemet er tilkoblet en olie- og benzinudskiller. Ordningen omfatter alt olieaffald, som opsamles i olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang. Følgende er ikke omfattet af denne tømningsordning: Olieaffald fra anlæg til behandling af undervogne eller tilsvarende anlæg, som opsamles i olie- og benzinudskillere. Disse anlæg skal tømmes efter særlig aftale med den pågældende kommune. Skære- og boreolier. Disse olier skal opsamles i godkendt emballage/tank og afleveres til den kommunale tømningsordning for farligt affald. Tømninger i forbindelse med uheld. Ved uheld skal Frederikshavn Kommune kontaktes. Frederikshavn Kommune kan indgå en kontrakt eller aftale med tømningsfirmaer/ behandlingsanlæg om den praktiske udførelse af tømningsordningen for olie- og benzinudskillere, herunder transport, behandling og håndtering af olieaffald. Tømningerne omfatter følgende tømningstyper: bundtømning af udskiller (udskiller tømmes for vand og oliefase) bundtømning af sandfang (sandfang tømmes for slam, sand og vandfase) skumning af udskiller (oliefasen opsuges) besigtigelse (tilsyn og registrering af udskiller og sandfang) Bundtømning af olieudskiller og sandfang skal, med mindre særlige forhold gør sig gældende, ske mindst en gang årligt. Øvrige tømninger herunder tømningsinterval og tømningstype fastsættes efter konkret vurdering af den enkelte udskiller. Inden tømning foretager transportøren en besigtigelse af udskilleren. Ved hver tømningsrunde udfylder transportøren et registreringsskema, hvorefter AVØ og transportøren kan aftale en evt. revision af tømningsintervallerne. Såfremt der ikke er enighed om tømningsintervaller og typer, fastsættes disse af AVØ. I forbindelse med tømning skal transportøren efterfylde udskillere med vand i fornødent omfang. Rejektvand kan anvendes til efterfyldning efter aftale med AVØ. Hvis udskilleren har automatisk flydelukke/alarm skal transportøren efter tømning kontrollere, at udstyret fungerer. Ansvaret for at udstyret er funktionsdygtigt påhviler brugeren.

4 Si Affaldstransportørerne indberetter årligt, senest 31. januar, oplysninger fra det forløbne kalenderår til AVØ om affaldsproducenter, adresser, antal udskillere og sandfang, udførte ydelser, mængder og modtageanlæg samt tømningsfrekvens og tidspunkter. AVØ og kommunen kan udføre kontroltilsyn. Såfremt det konstateres at udskilleren ikke virker efter hensigten, kan de foranledige, at der udføres en ekstra tømning på grundejerens regning. AVØ og kommunen kan pålægge grundejeren og transportøren at afgive oplysninger om forhold af betydning for olie- og benzinudskillerens drift og tømning. Der skal indenfor virksomhedens normale arbejdstid være adgang for tømningspersonalet, AVØ og kommunens personale og adgangsveje til olie- og benzinudskillere skal holdes åbne for nødvendigt materiel. Det påhviler grundejeren at der føres kontrol med olie- og benzinudskillerens funktion, samt straks at rekvirere ekstra tømning, såfremt der er risiko for at olie eller benzin kan blive tilledt det offentlige spildevandssystem. Dæksler og lignende skal være let tilgængelige og være ført op til terræn, og være sådan udformet at besigtelse og tømning kan ske uhindret. Tilmelding til tømningsordningen skal ske til en af de godkendte affaldstransportører. Affaldstransportørerne skal indgå skriftlig aftale/kontrakt med de enkelte indehavere af olie- og benzinudskillere og kopi af aftalen skal på forlangende fremsendes til AVØ. Afmelding kan ske til transportøren eller AVØ. Afmeldingen skal indeholde en begrundelse. Transportøren meddeler afmeldingen til AVØ, som foranlediger kontrol med, at udskiller og sandfang varigt er taget ud af brug eller er tilmeldt en anden godkendt affaldstransportør. Etablering af nye og nedlæggelse af gamle udskillere må kun ske, såfremt dette er godkendt af AVØ.

5 Si 2 Anvisningsordning - genanvendelse Genanvendelige materialer anvises generelt til anlæg, der er godkendt i henhold til gældende lovgivning, og som lever op til nedenstående kriterier for de specifikke fraktioner. Der kan således afleveres til alle anlæg, der opfylder de krav, der er stillet i regulativet og i dette bilag. Frederikshavn Kommune har indgået aftale med nogle modtageanlæg. Dette er dog ikke ensbetydende med, at andre behandlingsmetoder end de, der er beskrevet under den specifikke fraktion, er lavere prioriteret, men blot et udtryk for, at Frederikshavn Kommune ikke har indgået aftale med sådanne anlæg. AVØ arbejder til stadighed på at få etableret aftaler med relevante modtageanlæg. Nedenfor nævnte affaldsfraktioner anvises til genanvendelse. Frederikshavn Kommune kan tilføje nye affaldsfraktioner, der skal genanvendes. Dette kan ske ud fra en afvejet vurdering af miljømæssige, arbejdsmiljømæssige, økonomiske og afsætningsmæssige forhold, de teknologiske muligheder o.lign. Erhvervsvirksomheder har pligt til at frasortere følgende affaldsfraktioner til genanvendelse: Asfalt Brugte blæsemidler/sandblæsemidler Dæk/autogummi Elektriske og elektroniske produkter Fedt fra fedtfang Flasker og genanvendeligt glas Friturefedt Gipsaffald Have- og grenaffald Jern og metal, inkl.. emballageaffald af metal Kabler Organisk affald Pap og papir Planglas Plast (emballageaffald af plast) Pvc, genanvendeligt Rene tegl- og betonbrokker Restprodukter fra kulfyrede kraftværker, kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, der opfylder kravene i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 655 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder af 27. juni 2000 Slam og andre affaldsprodukter, der ikke opfylder kravene til anvendelse til jordbrugsformål, efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (genanvendeligt). Træemballage Andre former for erhvervsaffald kan genanvendes efter konkret anvisning fra Frederikshavn Kommune. Asfalt 2.01 Opbrudt asfalt skal afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af asfalt, og som sikrer genanvendelse.

6 Si Opbrudt asfalt skal indgå i produktionen af ny asfalt eller granuleres til grusmaterialer, der bruges i henhold til Miljøministeriets cirkulæreskrivelse af 15. juli 1985 om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål. Brugte blæsemidler/sandblæsemidler 2.02 Brugte blæsemidler skal afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af brugte blæsemidler, og som sikrer genanvendelse. Dæk/autogummi 2.03 Dæk fra person- og varebiler samt motorcykler skal indsamles og genanvendes ved produktion af gummipulver. Dæk fra lastbiler, busser, traktorer, entreprenør- og industrimaskiner o.lign. skal indsamles og enten genanvendes ved produktion af gummipulver eller nyttiggøres ved forbrænding med energiudnyttelse. Elektriske og elektroniske produkter 2.04 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er omfattet af producentansvaret, skal afleveres til WEEEsystem i overensstemmelse med reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Det vil sige affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende: 1) Store husholdningsapparater 2) Små husholdningsapparater 3) It- og teleudstyr 4) Forbrugsudstyr (TV, musikanlæg mv.) 5) Belysningsudstyr (lavenergipærer mv.) 6) Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala) 7) Legetøj, fritids- og sportsudstyr 8) Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) 9) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter 10) Salgsautomater. Andet affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af elektrisk og elektronisk udstyr, og som sikrer genanvendelse i videst muligt omfang. Det vil sige affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, eller som er bestemt til brug ved en spænding på mere end 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende. Fedt fra fedtfang 2.05 Fedt fra fedtfang skal afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af fedt fra fedtfang, og som sikrer genanvendelse. Flasker og genanvendeligt glas

7 Si 2.06 Flasker og genanvendeligt glas skal afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af flasker og glas, og som sikrer genanvendelse. Flasker og genanvendeligt glas skal afleveres til direkte genbrug eller omsmeltning til nye glasprodukter. Virksomheder, der frembringer mere end 50 kg flasker og genanvendeligt glas pr. måned, har pligt til at frasortere dette til genanvendelse. Glas og flasker skal være skyllede og rengjorte ved afleveringen. Friturefedt 2.07 Friturefedt skal afleveres til anlæg godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af friturefedt, og som sikrer genanvendelse. Friturefedt skal indgå i produktionen af dyrefoder (separat aflevering) eller afleveres til bioforgasning. Gipspladeaffald 2.08 Gipspladeaffald skal afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af gipsaffald, og som sikrer genanvendelse. Kan gipsaffald ikke genanvendes, afleveres det til deponering på losseplads. Jern og metal inkl. emballageaffald af metal 2.09 Jern og metal skal afleveres til anlæg godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af jern og metal. Virksomheder, der frembringer mere end 100 kg emballageaffald af jern og metal pr. måned, har pligt til at frasortere dette til genanvendelse. Kabler 2.10 Kabler skal afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse af kabler, til kabelskrælning eller til kabelafbrænding, og som sikrer genanvendelse. Organisk affald 2.11 Organisk affald, herunder madaffald kan afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af organisk affald, og som sikrer genanvendelse. Organisk affald til genanvendelse kan kun afleveres: Til anlæg, der oparbejder til dyrefoder, eller Direkte til foder efter de til enhver tid gældende krav fra Veterinærdirektoratet, eller Til biogas. Papir og pap

8 Si 2.12 Papir og pap skal afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af papir og pap, og som sikrer genanvendelse. Virksomheder, der frembringer mere end 50 kg papir og pap pr. måned, har pligt til at frasortere papir og pap til genanvendelse. Fortrolige papirer er ikke omfattet af krav om frasortering til genanvendelse. Fortroligt papir kan enten bortskaffes via makulering og efterfølgende genanvendelse eller via direkte indfyring i forbrændingsovn efter aftale med forbrændingsanlægget. Planglas 2.13 Planglas skal afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af planglas, og som sikrer genanvendelse. Plast (emballageaffald af plast) 2.14 Emballageaffald af plast består af både plastfolier og andre plastemballager såsom dunke, spande, tromler, sække og andre beholdere af plast. Virksomheder, der frembringer mere end 10 kg emballageaffald af plast pr. uge, har pligt til at frasortere dette til genanvendelse. Emballageaffald af plast skal afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af plastaffald, og som sikrer genanvendelse til nye plastmaterialer. Aflevering skal ske efter aftale med behandlingsanlægget, idet ikke alle typer plast kan modtages. PVC genanvendeligt 2.15 Genanvendeligt PVC skal afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af PVC, og som sikrer genanvendelse. Rene tegl- og betonbrokker 2.16 Rene tegl- og betonbrokker skal afleveres til anlæg godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af rene tegl- og betonbrokker, og som sikrer genanvendelse. Hvis man ønsker at genanvende ikke-nedknuste rene beton- og teglbrokker i bygge- og anlægsarbejder, skal man forinden have tilladelse (konkret anvisning) hertil hos Frederikshavn Kommune. Sådanne tilladelser kan kun gives, hvor der er tale om egentlige bygge- og anlægsarbejder, og hvor de rene beton- og teglbrokker anvendes som nødvendig stabilisering og dermed erstatter primære råstoffer. Hvis knusningen foregår direkte på byggepladsen, skal der ikke søges konkret tilladelse til genanvendelsen, men Frederikshavn Kommune skal orienteres, inden arbejdet udføres, ligesom mængden af knuste beton- og teglbrokker skal oplyses. Endvidere skal knuse-aktiviteten anmeldes til miljømyndigheden.

9 Si Restprodukter (slagger og flyveaske) 2.17 Restprodukter fra kulfyrede kraftværker, kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg kan genanvendes til forskellige bygge- og anlægsarbejder, hvis bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 655 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder er opfyldt. Endvidere kan restprodukter m.v. genanvendes, hvis der kan opnås tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19 eller godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Kontakt Frederikshavn Kommune i forbindelse med genanvendelse af restprodukter. Træemballage 2.18 Træemballage skal afleveres til anlæg, der er godkendt efter gældende lovgivning til modtagelse og/eller oparbejdning af træaffald, og som sikrer genanvendelse af dette enten direkte eller som materiale til andre produkter f.eks. spånplader. Virksomheder, der frembringer mere end kg træemballageaffald pr. måned, har pligt til at frasortere dette til genanvendelse.

10 3 Anvisningsordning - specialbehandling Affaldsfraktioner anvises til specialbehandling, hvis materialerne ikke umiddelbart kan genanvendes, eller hvis forbrænding, deponering på fyldplads eller på kontrolleret losseplads ikke er tilladt uden forudgående behandling. F.eks. forurenet jord. Have- og grenaffald 3.01 Have- og grenaffald skal: Neddeles/flises til anvendelse til afdækning, eller Hjemmekomposteres på betingelse af, at den færdige kompost anvendes på den ejendom, hvor den er produceret, eller Afleveres til central kompostering på anlæg godkendt efter gældende lovgivning til kompostering af have- og parkaffald. Større komposteringsanlæg er omfattet af bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og må ikke anlægges eller påbegyndes, før det er godkendt af miljømyndigheden. Mindre mængder have- og parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v. kan afbrændes på egen grund. Affaldet skal være så tørt, at det ikke giver anledning til unødig røgudvikling og ikke må give anledning til væsentlige gener for naboer. Affaldet skal typisk kunne afbrændes indenfor et tidsrum af 3 timer og afbrændingen skal være afsluttet senest 1 time efter solnedgang. Afbrændingen skal være unde konstant tilsyn af en voksen person. Rent tørt træ kan anvendes som brænde i godkendt brændeovn. Skrotbiler 3.02 Skrotbiler skal afleveres til virksomheder, der er certificeret og registreret i Miljøstyrelsen til at modtage dem. Listen over virksomheder revideres løbende. Nærmere oplysning herom fås på Miljøstyrelsens hjemmeside på Jord forurenet 3.03 Bestemmelserne omfatter forurenet jord, jord fra forureningskortlagte arealer og offentlige vejarealer. Flytning af jord skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før flytningen. Anmeldeskema rekvireres hos AVØ og Frederikshavn Kommune. Den der foranstalter flytningen (ejer, bruger eller bygherre) er ansvarlig for at anmeldelsen sker. Udgør jorden maksimalt 1 m 3 kan anmeldelse ske samtidig med flytningen såfremt jorden flyttes til et kommunalt modtageanlæg og der er truffet aftale med modtageanlægget herom forinden.

11 Ved akut opståede situationer hvor flytningen af jorden ikke kan afvente en anmeldelse, kan jorden flyttes midlertidigt til container eller tilsvarende opbevaring i hjemkommunen. Anmeldelse heraf skal ske senest 3 hverdage herefter og ud over anmeldelse skal følgende beskrivelse vedlægges: Beskrivelse af den akutte opgravning og flytning Dokumentation for den akutte situation Jorden skal under flytningen være ledsaget af en følgeseddel og transportøren skal aflevere følgesedlen til modtageanlægget. Anmeldeskemaet kan benyttes som følgeseddel. Anmelder og modtageanlæg skal opbevare anmeldelsen i 2 år efter flytningen. Anmelderen skal fremsende dokumentation for at jorden er flyttet i henhold til anmeldelsen til hjemkommunen, f. eks. ved kopi af udfyldte deklarationer eller vejesedler. Anlæggenes til enhver tid gældende modtageregler skal overholdes, herunder krav om analyser af jord, der modtages.

12 4 Anvisningsordning - forbrænding Ved affald til forbrænding forstås affald, der ikke er omfattet af kravene til genanvendelse eller frasortering til deponering eller specialbehandling. Affaldet sorteres i følgende fraktioner: Restaffald Småt brændbart Stort brændbart Biomasseaffald der er reguleret af bekendtgørelse om biomasseaffald (bek. nr. 638 af 3. juli 1997). Restaffald (dagrenovationslignende affald) 4.01 Reglerne for restaffald omfatter opbevaring, indsamling og bortskaffelse af restaffald fra erhvervsvirksomheder og institutioner i Frederikshavn Kommune. Reglerne omfatter tillige restaffald, der opstår fra f.eks. offentlige arrangementer. Reglerne omfatter ikke følgende affaldstyper: Restaffald fra virksomheder og institutioner med fastboende personer f.eks. plejehjem, landbrug, boligudlej ning mv. Ovennævnte affaldstyper betragtes som affald fra private husholdninger og er omfattet af regulativ for affald fra private husholdninger. Ordningen består af En anvisningsordning, som varetages af private vognmænd En kommunal indsamlingsordning Virksomheder og institutioner har pligt til at være tilsluttet en ordning for indsamling af restaffald, men der er valgfrihed mellem den kommunale indsamlingsordning og den private anvisningsordning. Såfremt virksomheder eller institutioner har en ordning med en privat vognmand, skal den overfor AVØ kunne godtgøre, at restaffaldet indsamles af en registreret affaldstransportør. Grundejerens pligter Kapacitetskrav Virksomheder og institutioner skal som minimum være tilmeldt med en kapacitet svarende til restaffaldet. Dette medfører, at der skal være tilmeldt et tilstrækkeligt antal sække eller minicontainere, således at der ikke sker overfyldning mellem to afhentninger. Hvis det konstateres, at der ikke er tilmeldt tilstrækkelig kapacitet kan AVØ kræve, at virksomheden skal have yderligere affaldskapacitet tilmeldt. Tømningskrav Beholderen skal normalt tømmes en gang ugentligt, der kan dog fastlægges andre tømningsintervaller. Affaldet skal minimum afhentes hver 14. dag. For andre containertyper f.eks. hejselads, komprimator-, vippe- og delvis nedgravede molokcontainere kan minimum tømningsinterval dog aftales til max. 1 måned.

13 Anvisningsordningen For anvisningsordningen, som varetages af private vognmænd gælder følgende særskilte vilkår: Indsamlingen skal varetages af en registreret affaldstransportør. Affaldet skal bortskaffes til forbrænding på Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk, Vendsysselvej 201, 9900 Frederikshavn. eller Skagen Forbrænding, Buttervej 66, 9990 Skagen. De private vognmænd skal 1 gang årligt indberette det forløbne års afhentningsadresser til AVØ. Indberet ningen skal ske senest 1. februar hvert år. Affaldet skal opbevares i en egnet beholder, f.eks. i en renovationssæk eller i en lukket container. Kommunal indsamlingsordning Indsamling i sække og containere Den udleverede affaldssæk eller container skal anvendes. Sækken må højst fyldes til den påtrykte fyldningsstreg og højst veje 25 kg. Afhentning af sækken skal kunne ske uhindret og sækken må ikke være overfyldt eller itu. Affaldsstativ skal købes, vedligeholdes og rengøres af grundejeren. Hvis stativet er defekt eller ikke er udført i henhold til arbejdstilsynets regler, kan AVØ kræve, at der anskaffes et godkendt stativ. Alternativt kan grundejeren aftale, at sækken kan afhentes uden at affaldsstativet benyttes. En minicontainer må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes. Såfremt det er nødvendigt at fastspænde en minicontainer, skal en af AVØ udleveret lås benyttes. Rengøring af minicontaineren påhviler grundejeren, som ligeledes er ansvarlig ved tyveri af, og skader på minicontaineren. Grundejeren er ligeledes ansvarlig for person og tingskade, som kan relateres til containerens tilstedeværelse. Sod, aske og afrensning fra ildsteder skal være uden gløder og skal pakkes ind før det lægges i beholderen, så det ikke bliver fugtigt eller støver unødvendigt når beholderen tømmes. Der må ikke lægges flydende affald i beholderen. Skarpe genstande, hygiejneaffald og lignende skal være forsvarligt indpakket. Konstateres det, at affaldsbeholderen indeholder andet end restaffald og ikke genanvendeligaffald, skal grundejeren fjerne det fejlsorterede affald. Sker dette ikke, kan AVØ lade arbejdet udføre på virksomhedens regning. Til- og afmelding Til- og afmelding til den kommunale indsamlingsordning for restaffald skal ske til AVØ. Afmeldingen skal ske skriftlig med mindst en måneds varsel. Ekstra tømninger af minicontainere kan bestilles hos AVØ senest kl. 12 hverdagen i forvejen. Bestemmelser omkring tømning Tømningen foretages normalt på samme ugedag og så vidt muligt i tidsrummet AVØ kan fastsætte andre indsamlingstidsrum i nærmere fastsatte områder. Ved hver afhentning af en renovationssæk vil renovatøren påsætte en ny sæk i stativet. Er sækken på tømningstidspunktet tom, vil den ikke blive indsamlet, og der vil ikke blive leveret en ny sæk. Dette medfører ikke reduktion af affaldsgebyret. Minicontainere tømmes og stilles på plads. Minicontainer leveres og opstilles på foranledning af AVØ.

14 Adgangs- og tilkørselsforhold den kommunale indsamlingsordning Ansvar Grundejeren skal sikre, at adgangsforholdene er tilstrækkelige til, at affaldet kan afhentes på normal vis af renovatøren. Adgangsvejen skal være sådan, at affaldet kan køres fra standpladsen til skel af én renovationsarbejder med normalt indsamlingsmateriel. Adgangsvejen defineres som afstanden fra renovationsbilen til affaldsbeholderen. Underlaget Beholderen skal stå plant og stabilt. Adgangsvejen skal være fri, så renovatøren kan gå oprejst og køre med beholder eller kærre. Placering på grunden Affaldsbeholderen skal placeres således, at renovatøren kan udføre arbejdet efter Arbejdstilsynets anvisninger. Tilkørsel til grunden Der skal være tilstrækkelig fast kørevej for renovationsbilen til ejendommen, og bevoksning skal holdes nedklippet således, at kørsel kan ske, uden at renovationsbilen beskadiges. Afhjælpning Hvis adgangsforholdene, ikke kan opfyldes, eller hvis vejforholdene generelt eller i perioder er for dårlige for renovationsbilen, kan grundejeren pålægges selv at sørge for transport af sæk/beholder til nærmeste tilgængelige vej. Se i øvrigt afsnittet om specialindsamling ved dårlige adgangsforhold. På indsamlingstidspunktet må der ikke være løsgående hunde på ejendommen. Snerydning og glatføregrusning skal udføres efter bestemmelser i vejlovgivningen. Affaldsrum skal have elektrisk belysning og døre skal kunne fastholdes i åben stilling. Ved indretning henvises til bygningsreglementet. Hvis beholdere/stativer er stillet i aflåst affaldsrum, skal der være låst op ved tømning, eller der kan efter aftale med renovatøren udleveres nøgler. Specialindsamling ved dårlige adgangsforhold Hvis adgangsforholdene er for dårlige til at affaldet kan indsamles på normal vis og grundejer ikke har mulighed for at sikre tilstrækkelige adgangsforhold kan AVØ overføre ejendommen til en specialindsamling, hvor renovatøren benytter ekstra mandskab og materiel. Der vil i forbindelse hermed blive opkrævet et forhøjet renovationsgebyr jf. regulativets generelle bestemmelser. Småt brændbart 4.02 Småt brændbart anvises til forbrænding ved: Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk Vendsysselvej Frederikshavn Skagen Forbrænding Buttervej Skagen Telefon: Stort brændbart 4.03

15 Stort brændbart anvises til neddeling ved Ravnshøj Losseplads Stenvej Frederikshavn tlf Genbrug og Affald Buttervej Skagen Tlf

16 5 Anvisningsordning - deponering Affaldsfraktioner, der ikke er brændbare, der ikke anvises til specialbehandling, eller som er forurenet på en sådan måde, at de ikke kan genanvendes, anvises til deponering. AVØ kan i samarbejde med erhvervsvirksomheden vurdere mulighederne for at undgå forurening af affaldet eller yderligere sortering af affaldet, så genanvendelse er mulig. Affald anvises til deponering på losseplads. Følgende affaldsfraktioner anvises til deponering: Asbest Asfaltforurenet materiale Bygge- og anlægsaffald samt produktionsaffald, der ikke er muligt at sortere til genanvendelse eller forbræn ding Gadeopfejningsaffald Glas, ikke genanvendeligt Glaserede klinker og glaseret tegl Havnesediment, der ikke opfylder kravene til klapning i havet jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 975 af 19. december 1986 om dumpning af optaget havbundsmateriale Imprægneret træ (neddelt kreosotbehandlet træ kan dog forbrændes på anlæg, der må medforbrænde farligt affald). Isoleringsmateriale Jord, tungmetalforurenet Keramik og porcelæn Plastisk fugemasse PVC-plast, ikke genanvendeligt Restprodukter fra kulfyrede kraftværker, kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, der ikke opfylder kravene i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 655 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder af 27. juni 2000 Sand fra rendestensbrønde/sandfangssand Slam og andre affaldsprodukter, der ikke opfylder kravene til anvendelse til jordbrugsformål, efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (ikke genanvendeligt) Støberisand og sandblæsningssand Trawl og wirer. Enkelte andre fraktioner anvises til deponering på losseplads. I tvivlstilfælde kontakt AVØ. Specielt for asbestaffald Asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald 5.01 Affaldet, der defineres som farligt affald, omfatter bl.a. asbeststøv, bremsebelægninger, kiselgur, filtre, brugte masker, overtrækstøj samt affald fra støvsugere anvendt ved asbestarbejde.

17 Asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald anvises til: Modtagestation Vendsyssel Mandøvej 8 B 9800 Hjørring Tlf Affaldet skal emballeres i Modtagestationens godkendte emballager, d. v. s. i lukket tæt emballage af plast. Asbestholdigt affald, der kan støve 5.02 Dette affald omfatter bl.a. bløde lofts og vægplader med asbest, beskadigede alm. eternitplader med asbestcement, asbest fra rørisolering og pakninger. Asbestaffaldet skal være befugtet og skal afleveres i særlig tætlukkede plastsække godkendt og mærket til asbestaffald. Asbestaffaldet modtages kun efter forudgående aftale. Aflæsning af asbestholdigt materiale skal foregå under opsyn af lossepladsens personale. Pladsens til enhver tid gældende modtageregler, som fås oplyst ved henvendelse til AVØ skal overholdes.

18 6 Specialordning erhvervsaffald på genbrugspladser Erhvervsvirksomheder med begrænsede mængder affald kan ved køb af et særligt erhvervskort aflevere små mængder rensorteret affald på genbrugspladserne (se Bilag B). Ordningerne omfatter små mængder af nedennævnte affaldstyper: Byggeaffald (beton og murbrokker) Glas og flasker Haveaffald Papir og pap Jern og metaller Affald til forbrænding Affald til deponering. Frederikshavn Kommune træffer afgørelse om hvilke affaldstyper, der kan modtages under ordningen. Ordningen gælder for virksomheder og institutioner med adresse i Frederikshavn Kommune. Der kan vælges mellem 3 korttyper: 1) Grønt kort. Kortet giver adgang til at aflevere nedennævnte affaldstyper til genbrug: Byggeaffald, glas og flasker, haveaffald, papir og pap, jern og metaller. Der må maksimalt afleveres 2 ton årligt. 2) Gult kort. Kortet giver adgang til at aflevere alle affaldstyper, som er nævnt under grønt kort samt tillige affald til forbrænding og affald til deponering. Der må maksimalt afleveres 2 ton genbrugsaffald årligt og maksimalt 2 ton affald til forbrænding og deponering årligt. 3) Rødt kort. Kortet giver adgang til at aflevere alle affaldstyper, som er nævnt under gult kort. Der må maksi malt afleveres 4 ton genbrugsaffald årligt og maksimalt 4 ton affald til forbrænding og deponering årligt. Kortet skal være tilknyttet én bestemt bil eller trailer med indregistreringsnummer Kortet skal være synligt i bilen, når der leveres affald Ønskes adgang med flere biler, skal hver bil have et kort Bilens tilladte totalvægt skal være under 3,5 ton Virksomheden skal være tilmeldt en renovationsordning på adressen Der må maksimalt afleveres 200 kg. affald og maksimalt 1 besøg pr. dag Affald kan afleveres på genbrugspladserne: Niels Juels Vej 25, 9900 Frederikshavn Ravnshøj, Stenvej 8, 9900 Frederikshavn Strandby, Ravmarken 10, 9970 Strandby Elling, Grundtvigsvej 46, 9900 Frederikshavn Bangsbo, Sjællandsvej 12 A, 9900 Frederikshavn Kvissel, Tolnevej 7, 9900 Frederikshavn Jerup, Storgaardsvej 7, 9981 Jerup Skærum, Bondgårdsvej 16, 9900 Frederikshavn Gærum, Fabriksvej 10, 9900 Frederikshavn Vangen, Nordvej 3, 9900 Frederikshavn Ousenvej, Ousenvej 16, 9300 Sæby Østervrå, Bjeldalsvej 3, 9750 Østervrå Dybvad, Falkevej, 9352 Dybvad Voerså, Kringelhedevej, 9300 Sæby Skagen Buttervej 64, 9990 Skagen Ålbæk, Industrivej 21, 9982 Ålbæk

19 Gebyret for køb af et erhvervskort til aflevering af affald på genbrugspladserne i Frederikshavn Kommune fastsættes årligt og kan oplyses hos AVØ. Kortet gælder for et kalenderår. erhvervskortet kan købes hos AVØ, Knivholtvej 14, 9900 Frederikshavn.

20 Bilag B1 Stamoplysninger for transportører dette skema skal udfyldes af alle I dette skema registreres alle stamdata om transportørvirksomheden. Oplysningerne bruges til at opdatere og vedligeholde vores register over transportører. Skemaet skal returneres sammen med transportørindberetningen for Sæt kryds hvis et af følgende punkter gælder: Der er ikke transporteret affald fra virksomheder i Frederikshavn Kommune i 2007 I 2007 er der kun transporteret affald til Ravnshøj eller Skagen losseplads Firmanavn Adresse Postnr. og by CVR-nummer P-nummer Telefon nr. Mobiltlf. nr. Telefax nr. Kontaktperson Bemærkninger i øvrigt Dato Underskrift / Firmastempel

21 Bilag B2 Transportørindberetning i papirformat Affaldet er afhentet hos: Virksomhedens navn Afhentningsadresse CVR-nummer P-nummer Affaldsfraktion Affaldsfraktion EAK-kode Affaldsart Mængde Ton Modtageanlæg Niveau 1 Niveau 2 Dato Underskrift / Firmastempel

22 Bilag C Registrering af affaldsbehandlingsanlæg Generelle betingelser for registrering af affaldsbehandlingsanlæg i regulativets bilag A Behandlingsanlæg der modtager affald fra virksomheder beliggende i Frederikshavn Kommune eller har et ønske om det, kan anmode AVØ om at blive registreret til dette. Registreringen kan omfatte modtagelse, behandling eller formidling af det pågældende affald. For at blive registreret skal behandlingsanlægget oplyse om modtagekriterier, affaldsfraktioner, der modtages og miljøforhold. Virksomheden forpligter sig i øvrigt til at overholde gældende affaldsregulativer. AVØ tager stilling til anmodningen ud fra en samlet miljømæssig vurdering af anlægget. Såfremt der sker væsentlige ændringer i det oplyste skal behandlingsanlægget underrette AVØ herom.

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Generelle bestemmelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Regulativets formål 2. Lovgrundlag 3. Regulativets område 4. Definitioner 5. Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Januar 2006 Regulativ for erhvervsaffald 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område.... 3 4. Definitioner... 3 5. Affaldsproducenternes pligter...

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgrundlag 3 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde 3 5. Definitioner 4 6. Affaldsproducenters

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Forsyning Affald FORORD Dette regulativ er udarbejdet

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2017

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2017 Renovation Dagrenovationssæk Helårstømning (52 uger) 900,00 kr. 1.125,00 kr. Helårstømning 14-dagstømning (26 uger) 550,00 kr. 687,50 kr. Sæsontømning 14-dagstømning (26 uger) 550,00 kr. 687,50 kr. Containere,

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Gitte Schack. Ulla Merete Riel Sendt: 11. april 2007 14:48 Til: Fra: Liz T. Johannesen Emne: Bilag til Regulativ for erhvervsaffald. M.v.h.

Gitte Schack. Ulla Merete Riel Sendt: 11. april 2007 14:48 Til: Fra: Liz T. Johannesen Emne: Bilag til Regulativ for erhvervsaffald. M.v.h. Gitte Schack Fra: Ulla Merete Riel Sendt: 11. april 2007 14:48 Til: Liz T. Johannesen Emne: Bilag til. M.v.h. Ulla Vedhæftede filer: Regulativ erhvervsaffald - forslag.doc Regulativ_erhvervs affald for...

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse 1: Formål og grundlag... 3 2: Regulativets gyldighedsområde... 3 3: Tilslutningspligt.... 3 4: Tilmelding... 3 5: Afmelding...

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune april 2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere