43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]"

Transkript

1 Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: Dok.: Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om indførelse af roadpricing-ordninger 1. Indledning Roadpricing-ordninger kan gennemføres på mange forskellige måder. Afhængig af den valgte model vil de juridiske problemstillinger i forhold til indførelse af roadpricing-ordninger kunne variere. Det er på denne baggrund ikke hensigten med dette notat udtømmende at beskrive de juridiske problemstillinger, der knytter sig til roadpricingordninger. I stedet skitseres på et helt overordnet niveau den statsretlige ramme for skatte- og afgiftslove og den almindelige ramme for adgangen til at overlade myndighedsudøvelse til private (delegation). Disse to spørgsmål vil kunne have indflydelse på, hvordan en given lov om indførelse af kørselsafgifter som led i en roadpricing-ordning vil skulle udformes. 2. Forholdet til grundlovens Grundlovens 43, 1. led., har følgende ordlyd: 43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Det er i den statsretlige litteratur almindeligt antaget, at bestemmelsen indeholder et delegationsforbud, således at reguleringen af skatter kun kan ske umiddelbart ved lov og altså ikke administrativt med hjemmel i lov. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Spørgsmålet om, hvad der skal forstås ved udtrykket skat er behandlet i den statsretlige litteratur. Herom anfører Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret, 3. udgave (1980), side 838, bl.a. Efter almindelig opfattelse kan skatter vistnok defineres som noget i retning af offentligretligt bestemte ydelser til det offentlige, der ikke kan ses under synspunktet af vederlag for en speciel modydelse fra det offentliges side. Inden for skattebegrebet falder herefter ikke alene direkte skatter, men også indirekte skatter som moms og punktafgifter. Det samme gælder afgifter, som pålignes forskellige befolkningsgrupper, og som anvendes til mere generelle samfundsmæssige foranstaltninger i form af overførelsesindkomster, uddannelse mv., jf. bl.a. Alf Ross, ibid., side 838 ff. Derimod omfatter skattebegrebet ud fra det nævnte vederlagssynspunkt ikke betalinger, som beregnes individuelt på grundlag af en modtagen ydelse, f.eks. betaling for gas og elektricitet, for transport med jernbane eller bus. I sådanne situationer udgør betalingen vederlag for den ydelse, som det offentlige stiller til rådighed (brugerbetaling). Det samme gælder i forhold til gebyrer for udstedelse af offentlige tilladelser mv., for så vidt gebyrerne står i forhold til de administrative omkostninger, der er forbundet med at udstede den pågældende tilladelse, eller den til den pågældende retsposition hørende administrative kontrol, jf. Henrik Zahle, Dansk Forfatningsret 1, 3. udgave (2001), side 374 f. Det antages endvidere i den statsretlige litteratur, at skattebegrebet i grundlovens 43 ud fra vederlagssynspunktet ikke omfatter etablering af en såkaldt lukket ordning, hvor en befolkningsgruppe, som har pligt til at bidrage til ordningen, kan nyde godt af de ydelser, som kommer fra ordningen. Det er i den forbindelse ikke påkrævet, at der er en snæver forbindelse mellem det, som den enkelte skal indbetale til ordningen, og det, som den pågældende får ud af ordningen. Også ordninger, som ud fra mere eller mindre groft tilskårne kriterier går ud på at påligne en befolkningsgruppe at bidrage til en bestemt ordning falder uden for skattebegrebet, når det må antages, at den gruppe, som bidragene påhviler, i første række nyder godt af de pågældende tjenester eller foranstaltninger, jf. herved Alf Ross, ibid., og Henrik Zahle, ibid. 2

3 2.2. En retsvirkning af, at kørselsafgifter i forbindelse med roadpricingordninger måtte blive anset for omfattet af skattebegrebet i grundlovens 43, er, at der som nævnt gælder et delegationsforbud. Det er almindeligt antaget i den statsretlige litteratur, at dette delegationsforbud indebærer, at selve loven skal indeholde de regler, som er af betydning for selve skattebyrden, jf. herved Alf Ross, ibid., side 836, Henrik Zahle, ibid., Max Sørensen, Statsforfatningsret, 2. udgave ved Peter Germer (1977), side 206, og Peter Germer, Statsforfatningsret, 5. udgave (2012), side 106 ff. Det må antages, at der ikke kan gives vedkommende minister eller administrationen i øvrigt bemyndigelse til at fastsætte generelle regler om, hvilke forhold der udløser skattepligt for den enkelte borger, eller om størrelsen på skatter og afgifter, herunder for eksempel skatteprocenter eller afgiftssatser. Lovgivningsmagten skal med andre ord træffe de grundlæggende beslutninger om en given beskatning, og det skal angives i loven, hvilke forhold der er bestemmende for, om der foreligger skattepligt, og hvad der er afgørende for skattens størrelse (afgiftssatser, kriterier for beregningen mv.). Omvendt antages det også i den statsretlige litteratur, at grundlovens 43 ikke er til hinder for, at underordnede iværksættelsesforskrifter kan fastsættes administrativt i henhold til lov. Det kan således i skattelove overlades til vedkommende minister eller administrationen i øvrigt at fastsætte regler, som ikke vedrører selve skattebyrden, men f.eks. administrative og tekniske regler om påligning og opkrævning af skatten, jf. herved Henrik Zahle, ibid., Max Sørensen, ibid. og Peter Germer, ibid. 3. Delegation til private 3.1. Der er i den juridiske litteratur almindelig enighed om, at delegation af kompetence til myndighedsudøvelse til private generelt ikke er udelukket, forudsat at der er lovhjemmel for en sådan delegation. Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), side 145, anfører således følgende: Delegation til private kræver hjemmel. Drejer det sig om delegation af kompetence til at træffe afgørelse i forhold til borgerne, jf. forvaltningslovens 2, stk. 1, [ ], må der kræves klar og udtrykkelig lovhjemmel. 3

4 Overladelse af (dele af) sagsforberedelsen i afgørelsessager til private f.eks. et rådgivende ingeniørfirmas udarbejdelse af en lokalplan eller et konsulentfirmas medvirken i en ansættelsessag kan efter omstændighederne være ganske betænkelig uden et klart hjemmelsgrundlag. Drejer det sig derimod om udførelsen af visse former for faktisk forvaltningsvirksomhed f.eks. rent teknisk service i forhold til borgerne vil der formentligt kunne slækkes noget på hjemmelskravet. For så vidt angår faktisk forvaltningsvirksomhed i forhold til forvaltningen selv, gælder det i alle tilfælde det udgangspunkt at der blot skal være bevillinger til at lade sådanne funktioner f.eks. rengøring på en offentlig institution udføre af private i stedet for offentligt ansatte. Det er som udgangspunkt kun et spørgsmål om at myndigheden har de fornødne bevillinger på kontoen vedrørende fremmede tjenesteydelser frem for på kontoen vedrørende løn. I Steen Rønsholdt, Forvaltningsret Retssikkerhed Proces Sagsbehandling, 3. udgave (2010), er på side 204 f. anført følgende: Delegation til private kræver ubetinget lovhjemmel. I forhold til sådan delegation svigter som udgangspunkt samtlige de retlige forudsætninger, som er knyttet til udøvelse af offentlig myndighed. Se FOB om Udenrigsministeriets delegation af ansættelseskompetence til et privat konsulentfirma. Ombudsmanden udtalte, at en myndighed ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kan delegere kompetencen til at træffe forvaltningsretlige afgørelser til en privat virksomhed, og at adgangen til at overlade det til en privat virksomhed at forberede sager i hvilke der skal træffes forvaltningsretlige afgørelser, er begrænset. I den konkrete sag havde ombudsmanden ikke bemærkninger til at ministeriet overlod det til det private firma at forestå det praktiske arbejde med afsendelse af breve med afslag på ansættelsen. Selve udformningen af begrundelserne for afslagene kunne derimod ikke uden udtrykkelig lovhjemmel overlades til private. Se også FOB Hvor der ikke er tale om egentlig afgørelseskompetence og i forbindelse hermed væsentlige sagsbehandlingsskridt men om faktisk forvaltningsvirksomhed, kan dette udgangspunkt modificeres, alt afhængig af om genstanden for den omhandlede virksomhed er forvaltningen selv eller borgerne. [ ] Hvor der er tale om levering af ydelser til myndighedens eget forbrug, er der med respekt for sædvanlige saglighedskrav og med respekt af bevillingssystemet frihed for myndigheden til at rekvirere ydelser fra private i form af f.eks. rengøring, reparation, vedligeholdelse, kantinedrift etc. 4

5 Hvor der derimod er tale om udførelse af faktisk forvaltningsvirksomhed i forhold til borgerne, kan problemstillingen i den enkelte tilfælde nærme sig det anførte om egentlig afgørelsesvirksomhed Der er særlige former for myndighedsudøvelse, hvor en række hensyn gør, at myndighedsøvelsen ikke bør overlades til private. Således bør myndighedsopgaver, der består i anvendelse af fysisk magt umiddelbart med henblik på at konstatere mulige strafbare forhold, ikke overlades til private. Det er i overensstemmelse hermed i Politikommissionens betænkning nr. 1410/2002 om politilovgivning, side 71, anført, at politiet i Danmark som udgangspunkt har monopol på en sådan magtanvendelse. Det anførte gælder f.eks. også den (trussel om) brug af fysisk magt, som ligger bag politiets mulighed for at bringe et køretøj til standsning, eller i øvrigt mod ejerens eller den registrerede brugers samtykke at skaffe sig adgang til køretøjet. Ligeledes vil en eventuel mulighed for at udstede bødeforelæg til borgerne for konstaterede strafbelagte overtrædelser af lovgivningen være en opgave, som ikke bør overlades til private. Håndteringen af tvister mellem private (eller mellem en privat og en myndighed) i forbindelse med afgiftsopkrævning kan desuden siges at have en sådan karakter, at sådanne kompetencer ikke bør overlades til private. Dette skyldes, at sådanne kompetencer har et sådant judicielt præg, at opgaverne bør varetages af en forvaltningsmyndighed med mulighed for efterfølgende prøvelse ved domstolene. 5

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Om offentligt ansatte som rettergangsfuldmægtige

Om offentligt ansatte som rettergangsfuldmægtige U.2014B. Om offentligt ansatte som rettergangsfuldmægtige Af videnskabelig assistent, cand.jur. Frederik Waage, LLM, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Artiklen behandler forskellige problemer, der

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser

Læs mere

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 24 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Hjemmel for offentlig markedsaktivitet Af Karsten Naundrup Olesen, professor, CEVIA, Københavns Universitet* Refereevurdert Nordisk Administrativt

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages. Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger v/ formand Johnny Beyer Nørrebrogade 61 2200 København N Dato: 8. april 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteministeriet Februar 2001 REDEGØRELSE FRA SKATTERETSRÅDET Udgiver: Skatteministeriet København 2001 Tryk: Schultz Grafisk A/S, Albertslund ISBN 87-90922-09-3 ISBN (elektronisk)

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere