Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006

2 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y s ni ng e r ne i p r o s p e k t e t o s b e k e nd t e r r i g t i g e o g i k k e s o m fø l g e a f u d e l a d e l s e r h a r fo r v a ns k e t d e t b i l l e d e, p r o s p e k t e t s k a l g i v e, o g a t p r o s p e k t e t o s b e k e nd t i nd e h o l d e r e nh v e r v æ s e nt l i g o p l y s ni ng, s o m k a n h a v e b e t y d ni ng fo r fo r e ni ng e ns p o t e nt i e l l e m e d l e m m e r. K ø b e nh a v n d e n 1. m a j 2006 B e s t y r e l s e n S ø r e n J e ns t r u p P e r F r a nd s e n M a l e ne S m i d t H e r t z J e ns O. El l i ng O l e V a g ne r 2

3 S t i f t e l s e o g e t a b l e r i n g I e s t e r i s r e e A l m B r a I e s t b l e v s t i e t d e s e p t e m b e r 9 o g h a r h m s t e d i K ø b e a v k o m m u F o r e e e r o p d e l t i a e l i e r B e s l u t e o m a t e t a b l e r e A l m B r a I e s t A e l i 3 P a e b r e v e b l e v t r u t p å d e s t i e e g e r a l r s a m l i d e s e p t e m b e r 9 nv ng fo ni ng n. nd nv ft n je nh ns ne. ni ng n fd ng. ni ng n. nd nv fd ng - nt ffe n ft nd ne fo ng n T e g ni ng s p r o s p e k t fo r a fd e l i ng e n e r o ffe nt l i g g jo r t d e n 1. m a j N a v n o g a d r e s s e I nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e n A l m. B r a nd I nv e s t M i d t e r m o l e n K ø b e nh a v n Ø T l f.: E-m a i l : i nv e s a l m b r a nd.d k R e g i s t r e r i n g s n u m m e r F o r e ni ng e ns r e g i s t r e r i ng s nr. i F i na ns t i l s y ne t e r F o r e ni ng e ns C V R -nu m m e r e r A fd e l i ng e ns S E-nr. e r F o n d s k o d e D K S t y k s t ø r r e l s e A fd e l i ng e n e r b e v i s u d s t e d e nd e. I nv e s t e r i ng s fo r e ni ng s a nd e l e ne u d s t e d e s g e nne m V æ r d i p a p i r c e nt r a l e n i s t y k á k r F o r m å l F o r e e r m å l e r a e v i d e r e k r e d s e l l e r o l i g h e d e a t m o d t a g e m i d l e r, s o m u e r i a g t t a g e l s e a e t p r i i p o m r i s i k o s p r e d a r i e s i v æ r d i p a p i r e r i o v e r e s t e m m e l s e m e d a t I X i l o v o m i e s t e r i s r e e r o g s p e c i a l r e e r s a m t a r e k o l l e k t i v e i e s t e r i s o r d e r m o g p å r l a e e a e d e l t a g e r a t i l ø s e d e l t a g e r e a e l a r m u e m e d m i d l e r, d e r h i d r ø r e r a d e ni ng ns fo fr n ffe nt n nd f nc ni ng nb ng ns fs ni nv ng fo ni ng fo ni ng nd nv ng ni ng.v., fo ng nd f n nd ns nd f fo n fr nne. I n v e s t e r i n g s p o l i t i k A fd e l i ng e ns m i d l e r i nv e s t e r e s i p a nt e b r e v e m e d p a nt i fa s t e je nd o m i D a nm a r k o g i o b l i g a t i o ne r u d s t e d t i d a ns k e k r o ne r no t e r e t p å K ø b e nh a v ns F o nd s b ø r s. I fø l g e l o v g i v ni ng e n s k a l 9 0% a f p o r t e fø l je n b e s t å a f g a r a nt e r e d e p a nt e b r e v e e l l e r p a nt e b r e v e, d e r l i g g e r i nd e n fo r 8 0% a f e je nd o m m e ns h a nd e l s v æ r d i. T i ng l y s t e p a nt e b r e v e i d a ns k fa s t e je nd o m a ns e s fo r g a r a nt e r e t, nå r g a r a nt i e n d æ k k e r p a nt e b r e v e t i h e l e d e t s l ø b e t i d o g e r u d s t e d t a f 3

4 1) d e n d a ns k e s t a t e l l e r e n d a ns k k o m m u ne 2) d a ns k e p e ng e i ns t i t u t t e r e l l e r h e r i l a nd e t r e g i s t r e r e d e fi l i a l e r a f u d e nl a nd s k e p e ng e i ns t i t u t t e r, e l l e r 3 ) fo r s i k r i ng s s e l s k a b e r, d e r h a r k o nc e s s i o n t i l a t d r i v e k r e d i t - o g k a u t i o ns fo r s i k r i ng h e r i l a nd e t. G a r a nt i e r ne s k a l o p fy l d e d e t i l e nh v e r t i d g æ l d e nd e r e g l e r. A fd e l i ng e n i nv e s t e r e r d e s u d e n i l a v t - o g h ø jt fo r r e nt e d e k o nv e r t e r b a r e o g i nk o nv e r t e r b a r e d a ns k e s t a t s - o g r e a l k r e d i t o b l i g a t i o ne r. V a r i g h e d e n a f d e n s a m l e d e p o r t e fø l je a f o b l i g a t i o ne r m å m a k s i m a l t v æ r e 3 å r. D e n g e nne m s ni t l i g e v a r i g h e d a f d e n s a m l e d e p o r t e fø l je e r t y p i s k p å 2 å r. A fd e l i ng e n h a v d e p r. d e n 3 0/ fø l g e nd e a k t i v s a m m e ns æ t ni ng fo r d e l t p å v æ r d i p a p i r t y p e r : G a r a nt e r e d e p a nt e b r e v e 70% P a nt e b r e v e i nd e nfo r 8 0 % a f e je nd o m m e ns h a nd e l s v æ r d i 11% K o nt a nt o g o b l i g a t i o ne r 19 % O v e ns t å e nd e e r na t u r l i g v i s e t ø je b l i k s b i l l e d e, o g i nv e s t e r i ng e r ne s s a m m e ns æ t ni ng v i l æ nd r e s i g i t a k t m e d, a t A l m. B r a nd I nv e s t æ nd r e r fo r v e nt ni ng e r t i l m a r k e d s k u r s e r ne fo r d e e nk e l t e p a nt e b r e v s t y p e r o g o b l i g a t i o ns k u r s e r ne s a m t fo r v e nt ni ng e r ne t i l d e n fr e m t i d i g e u d v i k l i ng p å p a nt e b r e v s - o g o b l i g a t i o ns m a r k e d e t. A fd e l i ng e n k a n b e ny t t e s i g a f fi na ns i e l l e i ns t r u m e nt e r p å d æ k k e t b a s i s s o m l e d i d e n a l m i nd e l i g e fo r m u e p l e je i d e t o m fa ng, d e r e r m u l i g h e d fo r d e t t e i nd e n fo r r a m m e r ne a f g æ l d e nd e r e t o g a fd e l i ng e ns fo r m å l i ø v r i g t. I ns t r u m e nt e r ne, d e r k a n b e ny t t e s, e r fu t u r e s, o p t i o ne r o g w a r r a nt s. B e n c h m a r k D e r e r i k k e fa s t s a t e t b e nc h m a r k fo r a fd e l i ng e n, i d e t d e r i k k e e r e t o ffi c i e l t b e nc h m a r k a t s a m m e nl i g ne m e d. D e t næ r m e s t e m a n - u d fr a e n r i s i k o m æ s s i g b e t r a g t ni ng - k o m m e r e r a t s a m m e nl i g ne m e d e n o b l i g a t i o n m e d e n v a r i g h e d p å m e l l e m 3 o g 4 å r. H e r v e d e r d e r t a g e t u d g a ng s p u nk t i d e n k o r r i g e r e d e v a r i g h e d, d e r e r e t u d t r y k fo r, h v o r k u r s fø l s o m e t p a nt e b r e v e r o v e r fo r æ nd r i ng e r i r e nt e n. N å r d e n g e nne m s ni t l i g e v a r i g h e d e r p å 3-4 å r, o g r e nt e n fa l d e r m e d e t p r o c e nt p o i nt, ø g e s a fd e l i ng e ns v æ r d i m e d 3-4 %. J o k o r t e r e v a r i g h e d, jo m i nd r e k u r s fø l s o m h e d. R i s i k o A e l i e i e s t e r i e r i p a e b r e v e k a b e d s t s a m m e i g s m e d i e s t e r i e r i k o r t e o b l i g a t i o r, o g i e s t e r i i a e l i e e r d e r r r b u e t m e d e l a v e r e r i s i k o e i e s t e r i i a k t i e a e l i e r fd ng ns nv ng nt n nl ne nv ng ne nv ng fd ng n fo fo nd n nd nv ng fd ng. F o r s å v i d t a ng å r a nd e l e n a f p a nt e b r e v e, i nv e s t e r e s d e r p r i m æ r t i g a r a nt e r e d e p a nt e b r e v e. D e r e r d e r m e d i ng e n k r e d i t r i s i k o p å p a nt e b r e v s d e b i t o r e r ne, i d e t k r e d i t r i s i k o e n e r o v e r t a g e t a f p e ng e i ns t i t u t t e r. D e g a r a nt e r e d e p a nt e b r e v e v i l i k k e b l i v e p å v i r k e t a f e v e nt u e l l e k o nju nk t u r æ nd r i ng e r, h e r u nd e r e t s t i g e nd e a nt a l t v a ng s a u k t i o ne r, s k i l s m i s s e r e l l e r l i g ne nd e. D o g v i l d e r v æ r e e n k r e d i t r i s i k o i fo r h o l d t i l g a r a nt i s t i l l e r, s o m v i l v æ r e e t p e ng e i ns t i t u t e l l e r fo r s i k r i ng s s e l s k a b u nd e r l a g t t i l s y n fr a F i na ns t i l s y ne t. 4

5 F o r p a nt e b r e v e, d e r l i g g e r i nd e n fo r 8 0% a f e je nd o m m e ns h a nd e l s v æ r d i v i l d e r v æ r e e n r i s i k o i t i l fæ l d e a f s t ø r r e k o nju nk t u r æ nd r i ng e r, d e r p å v i r k e r e je nd o m m e ne s h a nd e l s v æ r d i. D e t g e ne r e l t l a v e r e nt e ni v e a u o g d e s t i g e nd e e je nd o m s p r i s e r h a r m e d fø r t e t h ø jt a nt a l fø r t i d s i nd fr i e l s e r a f p a nt e r b r e v e s æ r l i g t p a nt e b r e v e d e r l i g g e r i nd e nfo r 8 0 % a f e je nd o m m e ns v æ r d i e l l e r k a n g a r a nt e r e s. V a r i g h e d e n p å p a nt e b r e v s p o r t e fø l je n e r s å l e d e s g e nne m d e s e ne r e å r b r a g t ne d p å c i r k a 2 å r m e d d e r a f fø l g e nd e r e d u c e r e t r i s i k o. P a nt e b r e v e, d e r e nt e n l i g g e r i nd e nfo r 8 0 % a f e je nd o m m e ns v æ r d i e l l e r k a n g a r a nt e r e s, e r e ft e r t r a g t e d e i nv e s t e r i ng s o b je k t e r o g s æ l g e s d e r fo r t y p i s k t i l o v e r k u r s 100. I t i l fæ l d e a f fø r t i d s i nd fr i e l s e p å fø r e s a fd e l i ng e n i s å t i l fæ l d e e t k u r s t a b. D e r e r d e r fo r t r u ffe t b e s l u t ni ng o m i k k e a t k ø b e y d e r l i g e r e p a nt e b r e v e t i l a fd e l i ng e n. I s t e d e t k ø b e s k o r t e d a ns k e o b l i g a t i o ne r. V e d i nv e s t e r i ng i o b l i g a t i o ne r e r d e r e n r i s i k o i fo r m a f r e nt e s t i g ni ng e r / -fa l d. V a r i g h e d e n a ng i v e r, h v o r m e g e t k u r s e n p å o b l i g a t i o ne r ne s v i ng e r, h v i s r e nt e n æ nd r e r s i g. F.e k s. b e t y d e r e n v a r i g h e d p å 2 å r, a t k u r s e n fa l d e r 2%, h v i s r e nt e n s t i g e r 1%. V a r i g h e d e n a f d e n s a m l e d e p o r t e fø l je e r m a k s i m a l t 3 å r. D e n g e nne m s ni t l i g e v a r i g h e d a f d e n s a m l e d e p o r t e fø l je e r t y p i s k p å 2 å r. A fd e l i ng e ns o b l i g a t i o ns b e h o l d ni ng h a v d e p r. d e n 3 0/ e n v a r i g h e d p å 2, 13 å r. V e d i nv e s t e r i ng i o b l i g a t i o ne r e r d e r e n r i s i k o i fo r m a f r e nt e s t i g ni ng e r / -fa l d. R i s i k o e n fo r u d s v i ng i r e nt e n b e g r æ ns e s p o r t e fø l je ns v a r i g h e d. V a r i g h e d e n a ng i v e r, h v o r m e g e t k u r s e n p å o b l i g a t i o ne r ne s v i ng e r, h v i s r e nt e n æ nd r e r s i g. F.e k s. b e t y d e r e n v a r i g h e d p å 2 å r, a t k u r s e n fa l d e r 2%, h v i s r e nt e n s t i g e r 1%. D e n t y p i s k e i n v e s t o r D e n t y p i s k e i nv e s t o r i a fd e l i ng e n fo r v e nt e s a t v æ r e fo r t r o l i g m e d a t i nv e s t e r e i p a nt e b r e v e, o b l i g a t i o ns b a s e r e d e fo r e ni ng s a nd e l e o g / e l l e r o b l i g a t i o ne r o g fi nd e r, a t i nv e s t e r i ng i nd e n fo r a fd e l i ng e ns i nv e s t e r i ng s o m r å d e e r i nt e r e s s a nt s o m e n b å d e k o r t s i g t e t o g l a ng s i g t e t i nv e s t e r i ng s m u l i g h e d, d e r i nd g å r s o m e t e l e m e nt i e n s a m l e t p o r t e fø l je. P å g r u nd a f d e d a ns k e b e s k a t ni ng s r e g l e r e r a fd e l i ng e n b e d s t e g ne t t i l i nv e s t e r i ng a f p e ns i o ns m i d l e r. I n v e s t e r i n g s r å d g i v e r F o r e e h a r i g å e t r å d g i v s a a l e m e d A l m B r a B a, B ø r s r s å v i d t a å r A e l i 3 P a e b r e v e A a l e i e b æ r e r, a t b e s l u t e r o m i e s t e r i e r b l a t a e t b a s e r e s p å A l m B r a B a s a l y s e r o g r v e e r t i l m a r k e d s u d v i k l i e A l m B r a B a, B ø r s ` h o v e d a k t i v i t e t e r i e l r å d g i v o g k a p i t a l r v a l t ni ng n nd ni ng ft. nd nk fo ng fd ng nt. ft n nd ni ng nv ng nd nd. nd nk na fo nt ni ng ng n.. nd nk fi na ns ni ng fo ni ng. U d b y t t e A l m. B r a nd I nv e s t A fd e l i ng 3 - P a nt e b r e v e e r u d b y t t e b e t a l e nd e, i d e t ne t t o o v e r s k u d d e t o p g jo r t e ft e r ne d e nfo r a nfø r t e r e g l e r u d b e t a l e s t i l i nd e h a v e r ne a f i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng s a nd e l e ne e ft e r v e d t a g e l s e p å d e n å r l i g e, o r d i næ r e g e ne r a l fo r s a m l i ng. D e r e r u d b e t a l t fø l g e nd e u d b y t t e r d e s e ne s t e 5 å r p r. a nd e l á k r. 100, 00 fo r r e g ns k a b s å r e t : k r s v a r e e t i l k r s v a r e e t i l 2000: 5, 75., nd 5, 75%. 2001: 5, 75., nd 5, 75%. 5

6 k r s v a r e e t i l k r s v a r e e t i l 4, k r s v a r e e t i l 4, 2002: 6, 00., nd 6, 00% : 5, 50., nd 5, 50% : 75., nd 75%. I p e r i o d e n fr a p r i m o ja nu a r o g i nd t i l d e n o r d i næ r e g e ne r a l fo r s a m l i ng k a n u d s t e d e s a nd e l e u d e n r e t t i l u d b y t t e fo r d e t fo r e g å e nd e r e g ns k a b s å r, jf. v e d t æ g t e r ne s 25. S o m u d b y t t e u d l o d d e nd e s k a l a fd e l i ng e n i k k e b e t a l e s k a t, m e n a fd e l i ng e n e r fo r p l i g t e t t i l a t u d l o d d e u d b y t t e i h e nh o l d t i l r e g l e r ne i v e d t æ g t e r ne s 25 s t k. 1 o g 2. I u d l o d ni ng e n i nd g å r, e ft e r fr a d r a g a f a d m i ni s t r a t i o ns o m k o s t ni ng e r, d e i r e g ns k a b s å r e t i nd t je nt e r e nt e r o g u d b y t t e r, r e a l i s e r e d e o g u r e a l i s e r e d e k u r s g e v i ns t e r, e n u d l o d ni ng, d e r o p fy l d e r d e i l i g ni ng s l o v e ns 16 C a nfø r t e k r a v t i l m i ni m u m s u d l o d ni ng e n. B e s k a t n i n g h o s m e d l e m m e r n e B e s k a t a u d b y t t e r o g g e v i t e r / t a b i r b i e l s e m e d s a l g a b e v i s e r s k e r h o s m e d l e m m e r e e r d e g æ l d e e s k a t t e r e g l e r ni ng f ns fo nd f ne ft nd. S k a t t e r e g l e r ne e r i nd r e t t e t s å l e d e s, a t a fk a s t o p nå e t i a fd e l i ng e n b e s k a t t e s h o s m e d l e m m e r ne s å v i d t m u l i g t s o m o m, a t m e d l e m m e r ne s e l v h a v d e fo r e t a g e t i nv e s t e r i ng e r ne. Y d e r l i g e r e i nfo r m a t i o n o m b e s k a t ni ng k a n få s v e d h e nv e nd e l s e t i l fo r e ni ng e n. V e d i e s t e r i a p e i o m i d l e r b e s k a t t e s m e d l e m m e r e e r d e g æ l d e e r e g l e r r p e i o a a s t b e s k a t nv ng f ns ns ne ft nd fo ns ns fk ni ng. H i d t i d i g e p e r f o r m a n c e A fd e l i ng e n h a r d e s e ne s t e 5 å r o p nå e t fø l g e nd e a fk a s t p r. a nd e l : I 4, 8 k r I 3 4 k r I 4, 8 k r I 4, 3 k r I 3, k r 2000: : 5,. 2002: : : 18. H i s t o r i s k e a fk a s t e r i k k e no g e n g a r a nt i fo r fr e m t i d i g e a fk a s t. P e r f o r m a n c e o g r i s i k o e k s p o n e r i n g f o r b e n c h m a r k A fd e l i ng e n h a r i ng e n b e nc h m a r k. E m i s s i o n A nd e l e i a fd e l i ng e n u d b y d e s i l ø b e nd e e m i s s i o n. D e r e r i k k e e t m a k s i m u m fo r, h v o r m a ng e i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng s a nd e l e, d e r m å u d s t e d e s i a fd e l i ng e n. Em i s s i o ns k u r s e n fa s t s æ t t e s i d i s s e s i t u a t i o ne r v e d a t d i v i d e r e a fd e l i ng s fo r m u e ns v æ r d i p å e m i s s i o ns t i d s p u nk t e t m e d d e n no m i ne l l e v æ r d i a f t e g ne d e a nd e l e ( i nd r e v æ r d i ). H e r t i l l æ g g e s e t b e l ø b t i l d æ k ni ng a f u d g i ft e r v e d k ø b a f v æ r d i p a p i r e r o g nø d v e nd i g e o m k o s t ni ng e r v e d e m i s s i o ne n. Em i s s i o ns k u r s e n k a n o p l y s e s v e d h e nv e nd e l s e t i l fo r e ni ng e n, o g e m i s s i o ns k u r s e n o ffe nt l i g g ø r e s d a g l i g t p å F o r e ni ng e ns h je m m e s i d e : w w w.a l m b r a nd -i nv e s t.d k. 6

7 D e m e d e m i s s i o ne n fo r b u nd ne o m k o s t ni ng e r s k ø nne s a t a nd r a g e 0, 4 5 k r. p r. a nd e l á k r. 100 o g fo r v e nt e s a t fo r d e l e s i g m e d fø l g e nd e p r o c e nt e r fo r d e e nk e l t e p o s t e r : M a r k e d s r i s u d g i e r, h e r u e r a e r i, b r o c h u r e, T r y k, s a m t o l i g e a i e r m k r K u r t a g e, s p r e a d o g a l l e ø v r i g e h a e l s o m k o s t e r i r b i e l s e m e d k ø b a v æ r d i p a p i r e r 4 k r I a l t 4 k r - fø ng ft nd nno nc ng ni ng ffe nt fg ft.m. 0, nd ni ng fo nd f 0, 0. 0, 5. P e e i t i t u t t e r, d e r e r i g å e t e s a m a r b e s a a l e m e d, m o d t a g e r e t e g s p r o v i s i o p å o p t i l ng ns nd n jd ft n ni ng n 1 %. V e d k ø b a f a nd e l e b e r e g ne r d e t s æ l g e nd e p e ng e i ns t i t u t i h e nh o l d t i l d e r e s g æ l d e nd e p r i s l i s t e r e n k u r t a g e, d e r m å fo r v e nt e s a t v æ r e i s t ø r r e l s e s o r d e ne n 0, 1-0, 3 % a f k u r s v æ r d i e n. E m i s s i o n a f a n d e l e u d e n r e t t i l u d b y t t e I p e r i o d e n fr a p r i m o ja nu a r o g i nd t i l d e n o r d i næ r e g e ne r a l fo r s a m l i ng k a n b e s t y r e l s e n b e s l u t t e a t u d s t e d e a nd e l e u d e n r e t t i l u d b y t t e fo r d e t fo r e g å e nd e r e g ns k a b s å r, jf. v e d t æ g t e r ne s 25. F r a p r i m o ja nu a r i nd t i l d e n o r d i næ r e g e ne r a l fo r s a m l i ng fa s t s æ t t e s e m i s s i o ns p r i s e n i e x -k u p o n a fd e l i ng e n v e d a t d i v i d e r e fo r e ni ng e ns fo r m u e e ft e r fr a d r a g a f d e t b e r e g ne d e o g r e v i d e r e d e u d b y t t e fo r d e t fo r e g å e nd e r e g ns k a b s å r m e d d e n no m i ne l l e v æ r d i a f t e g ne d e a nd e l e. D e r t i l l æ g g e s e t b e l ø b t i l d æ k ni ng a f u d g i ft e r t i l k ø b a f v æ r d i p a p i r e r o g nø d v e nd i g e o m k o s t ni ng e r v e d e m i s s i o ne n. N o t e r i n g p å n a v n A nd e l e ne u d s t e d e s t i l i h æ nd e h a v e r i V æ r d i p a p i r c e nt r a l e n, m e n k a n no t e r e s p å na v n i fo r e ni ng e ns b ø g e r. N a v ne no t e r i ng e n fi nd e r s t e d g e nne m i nd e h a v e r e ns k o nt o fø r e nd e i ns t i t u t. B e t a l i n g f o r t e g n i n g o g o p b e v a r i n g a f i n v e s t e r i n g s f o r e n i n g s a n d e l e F o r e ni ng s a nd e l e t e g ne t i l ø b e nd e e m i s s i o n a fr e g ne s k u t y m e m æ s s i g t p å t r e d je d a g e n e ft e r t e g ni ng e n s a m t i d i g m e d r e g i s t r e r i ng a f a nd e l e ne p å V P -k o nt o e n. D e t e r g r a t i s a t få a nd e l e o p b e v a r e t i d e p o t h o s d e p o t s e l s k a b e t e l l e r a nd r e d a ns k e p e ng e i ns t i t u t t e r. D o g b e t a l e s a l m i nd e l i g e V P -g e b y r e r. S t e m m e r e t o g r e t t i g h e d e r A fd e l i ng e ns m e d l e m m e r h a r é n s t e m m e fo r h v e r k r. 100 p å l y d e nd e i nv e s t e r i ng s a nd e l. H v i s m a n v i l u d ø v e s i n s t e m m e r e t p å g e ne r a l fo r s a m l i ng e n, s k a l a nd e l e ne v æ r e no t e r e t p å na v n i fo r e ni ng e ns b ø g e r s e ne s t 4 u g e r fø r g e ne r a l fo r s a m l i ng e n. I nt e t m e d l e m a f fo r e ni ng e n k a n fo r s i t e g e t v e d k o m m e nd e a fg i v e s t e m m e r fo r m e r e e nd 1% a f d e t s a m l e d e p å l y d e nd e a f d e t i l e nh v e r t i d c i r k u l e r e nd e i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng s a nd e l e fo r d e n a fd e l i ng, a fs t e m ni ng e n v e d r ø r e r, e l l e r 1% a f d e t s a m l e d e p å l y d e nd e i a l l e a fd e l i ng e r v e d a fs t e m ni ng o m fæ l l e s a nl i g g e nd e. I ng e n i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng s a nd e l e h a r s æ r l i g e r e t t i g h e d e r. 7

8 O K p l ø s n i n g a f f o r e n i n g e n e l l e r a f d e l i n g e n O p l ø s a r e e e l l e r a e l i e k a b e s l u t t e s a g e r a l r s a m l i e o g s k a l s k e m e d k v a l i c e r e t e r t a l, v e d t æ g t e r s ni ng f fo ni ng n fd ng n n f ne fo ng n fi fl jf. ne 17. I n d l ø s n i n g I nt e t m e d l e m a f i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e n e r p l i g t i g t i l a t l a d e s i ne a nd e l e i nd l ø s e h e l t e l l e r d e l v i s t. F o r e ni ng e n e r fo r p l i g t e t t i l a t i nd l ø s e m e d l e m m e r ne s a nd e l e p å fo r l a ng e nd e. I h e nh o l d t i l v e d t æ g t e r ne k a n fo r e ni ng e n i s æ r l i g e t i l fæ l d e fo r l a ng e, a t i nd l ø s ni ng s p r i s e n fa s t s æ t t e s e ft e r, a t fo r e ni ng e n h a r r e a l i s e r e t d e t i l i nd l ø s ni ng e n a f a nd e l e ne nø d v e nd i g e a k t i v e r. F o r e ni ng e n s k a l s t r a k s u nd e r r e t t e F i na ns t i l s y ne t, h v i s fo r e ni ng e ns fo r m k o m m e u nd e r 10 m i o. k r. u e p å g r u nd a f i nd l ø s ni ng v i l V e d u d s æ t t e l s e e ft e r s t k. 3 s k a l fo r e ni ng e n s e ne s t 8 d a g e e ft e r u d s æ t t e l s e n h a v e g i v e t m e d d e l e l s e h e r o m t i l F i na ns t i l s y ne t o g d e k o m p e t e nt e m y nd i g h e d e r i a nd r e m e d l e m s s t a t e r i D e n Eu r o p æ i s k e U ni o n o g l a nd e s o m F æ l l e s s k a b e t h a r i nd g å e t a ft a l e m e d, h v o r fo r e ni ng e n m a r k e d s fø r e r s i ne a nd e l e. F i na ns t i l s y ne t k a n k r æ v e, a t fo r e ni ng e n u d s æ t t e r i nd l ø s ni ng a f a nd e l e. I nd l ø s ni ng s p r i s e n fa s t s æ t t e s v e d a t d i v i d e r e a fd e l i ng s fo r m u e ns v æ r d i p å i nd l ø s ni ng s t i d s p u nk t e t m e d d e n no m i ne l l e v æ r d i a f t e g ne d e a nd e l e. H e r fr a t r æ k k e s e t b e l ø b t i l d æ k ni ng a f o m k o s t ni ng e r v e d s a l g a f v æ r d i p a p i r e r o g nø d v e nd i g e o m k o s t ni ng e r v e d i nd l ø s ni ng e n. D e t s a m l e d e i nd l ø s ni ng s fr a d r a g u d g ø r m a k s i m a l t 0, 4 0%. I nd l ø s ni ng s k u r s e n k a n o p l y s e s v e d h e nv e nd e l s e t i l fo r e ni ng e n, o g i nd l ø s ni ng s k u r s e n fr e m g å r a f F o r e ni ng e ns h je m m e s i d e : w w w.a l m b r a nd -i nv e s t.d k. O m s æ t t e l i g h e d A nd e l e ne i fo r e ni ng e n e r o m s æ t ni ng s p a p i r e r o g fr i t o m s æ t t e l i g e. H v i s e t m e d l e m ø ns k e r a t s æ l g e a nd e l e i e n a fd e l i ng i fo r e ni ng e n fo r a t k ø b e i e n a nd e n a fd e l i ng s k e r d e t t e p å a l m i nd e l i g e h a nd e l s v i l k å r. D e r e r i g å e t m e d A l m B r a B a o m, a t r e s a e l e k a k ø b e s o g s æ l g e s g e m b a e nd. nd nk fo ni ng nd ne n nne nk n. u r s u d v i k l i n g I r e v æ r d i i a e l i e v i l e e r e m i s s i o e m g å a K ø b e a v F o s b ø r s o c i e l l e k u r s l i s t e u e r u t e r e d e i e s t e r i s r e e r, o g k u r s e v i l e v i d e r e d a g l i g t b l i v e o l i g g r t i u d v a l g t e d a g b l a d e nd fd ng n ft ne n fr f nh ns nd ffi nd no nv ng fo ni ng n nd ffe nt jo. F o r m u e I nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e n A l m. B r a nd I nv e s t s fo r m u e v a r p r ju ni 2005 p å m i o.k r. ( i nk l u s i v u d b y t t e r ). A fd e l i ng 3 - P a nt e b r e v e h a v d e d e n 3 0. ju ni 2005 e n fo r m u e p å 29 5 m i o.k r. F i n a n s k a l e n d e r R e g ns k a b s m e d d e l e l s e n fo r 2005 fo r v e nt e s u d s e nd t d e n m e d i o m a r t s H a l v å r s r e g ns k a b s m e d d e l e l s e n fo r 1. h a l v å r 2006 fo r v e nt e s u d s e nd t u l t i m o a u g u s t

9 a A l l e na v ne no t e r e d e m e d l e m m e r m o d t a g e r t r e g a ng e o m å r e t fo r e ni ng e ns N y h e d s b r e v m e d o r i e nt e r i ng o m u d v i k l i ng e n i d e e nk e l t e a fd e l i ng e r i d e t fo r l ø b ne k v a r t a l. B e s t y r e l s e A d v o k a t S ø r e n J e ns t r u p ( fo r m a nd ) L ET T A d v o k a t fi r m R å d h u s p l a d s e n K ø b e nh a v n K G å r d e je r P e r F r a nd s e n ( næ s t fo r m a nd ) K æ p s l u nd v e j 8 Ø s t e r G a s s e S k æ r b æ k P r o fe s s o r J e ns O. El l i ng H a nd e l s h ø js k o l e n i K ø b e nh a v n S o l b je r g P l a d s F r e d e r i k s b e r g D i r e k t ø r O l e V a g ne r K e o p s A / S S c a nd i a g a d e K ø b e nh a v n S V D i r e k t ø r M a l e ne S m i d t H e r t z R y g å r d s A l l é H e l l e r u p A d m i n i s t r a t i o n s s e l s k a b I nv e s t A d m i ni s t r a t i o n A / S F a l k o ne r A l l é 53, F r e d e r i k s b e r g I nv e s t A d m i ni s t r a t i o n A / S p å t a g e r s i g a l l e d e e t a d m i ni s t r a t i o ns s e l s k a b p å h v i l e nd e fo r p l i g t e l s e r i h e nh o l d t i l l o v o m i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e r o g s p e c i a l fo r e ni ng e r s a m t a nd r e k o l l e k t i v e i nv e s t e r i ng s o r d ni ng e r m.v., o g a d m i ni s t r a t i o ns s e l s k a b e t e r a ns v a r l i g fo r, a t d e n d a g l i g e l e d e l s e a f a fd e l i ng e n u d ø v e s i o v e r e ns s t e m m e l s e m e d fø r næ v nt e l o v, fo r e ni ng e ns v e d t æ g t e r, d e a f b e s t y r e l s e n u d s t u k ne r e t ni ng s l i ni e r o g t r u fne b e s l u t ni ng e r. A a l e k a a b e g g e p a r t e r m e d o p s i g e s m e d m å d e r s v a r s e l t i l r e g k a b s å r e t s e l l e r e t h a l v å r s u d l ø b ft n n f 6 ne ns. D i r e k t i o n i a d m i n i s t r a t i o n s s e l s k a b e t D i r e k t ø r U l l a H e u r l i n D i r e k t ø r P e t e r W e nd t D e p o t s e l s k a b o g b e v i s u d s t e d e n d e i n s t i t u t s a m A l m. B r a nd B a nk A / S t a k t i e b o g s f ø r e r 9

10 M i d t e r m o l e n K ø b e nh a v n Ø A l m. B r a nd B a nk h a r i h e nh o l d t i l d e p o t s e l s k a b s a ft a l e n fo r p l i g t e t s i g t i l a t v i r k e s o m d e p o t s e l s k a b i o v e r e ns s t e m m e l s e m e d d e t i l e nh v e r t i d v æ r e nd e r e g l e r i l o v o m i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e r o g s p e c i a l fo r e ni ng e r s a m t a nd r e k o l l e k t i v e i nv e s t e r i ng s o r d ni ng e r m.v.. A l m. B r a nd B a nk e r e nd v i d e r e k o nt o fø r e nd e o g b e v i s u d s t e d e nd e i ns t i t u t fo r a fd e l i ng e n. V e d e r l a g e t b e r e g ne s i fo r h o l d t i l a fd e l i ng e ns g e nne m s ni t l i g e fo r m u e. V e d e r l a g e t e r p.t. 0, 125%. A a l e k a a b e g g e p a r t e r m e d o p s i g e s m e d m å d e r s v a r s e l t i l e t r e g k a b s å r s e l l e r e t h a l v å r s u d l ø b ft n n f 6 ne ns. F o r m i d l i n g s a f t a l e F o r e ni ng e n h a r i nd g å e t a ft a l e m e d A l m. B r a nd B a nk o m, a t b a nk e n t i l e nh v e r t i d m e d u d g a ng s p u nk t i k u nd e r ne s b e h o v fo r m i d l e r s a l g a f i nv e s t e r i ng s a nd e l e i fo r e ni ng e ns a fd e l i ng e r s a m t o p b e v a r e r a nd e l e ne, nå r e je r ne ø ns k e r d e t. B a nk e n fa s t l æ g g e r s e l v s i ne m a r k e d s fø r i ng s t i l t a g m e d h e nb l i k p å a t fr e m m e s a l g e t a f fo r e ni ng e ns a nd e l e. A ft a l e n k a n a f b e g g e p a r t e r o p s i g e s m e d e n m å ne d s v a r s e l t i l d e n 1. i m å ne d e n. S o m h o no r a r fo r y d e l s e r ne b e t a l e r h v e r a fd e l i ng e n p r o v i s i o n b e r e g ne t u d fr a d e n g e nne m s ni t l i g e k u r s v æ r d i a f d e a f fo r e ni ng e ns a nd e l e, s o m o p b e v a r e s i d e p o t a f A l m. B r a nd B a nk. S a t s e n fo r d e nne a fd e l i ng e r 0, 3 5 % p.a. P r o v i s i o ne n b e r e g ne s a f b e h o l d ni ng e n i h v e r t k v a r t a l a f a fd e l i ng e ns b e v i s e r i fo r m i d l e r e ns d e p o t e r s å v e l d e nne s e g e nb e h o l d ni ng s o m k u nd e d e p o t e r. R å d g i v n i n g s a f t a l e F o r e e h a r e r å d g i v s a a l e m e d A l m B r a B a, B ø r s, M i d t e r m o l e K ø b e a v Ø R å d g i v e r e r r e e d e p o t s e l s k a b H o r a r e t r r å d g i v e s t s æ t t e s i r h o l d t i l a e l i e g e m s t l i g e r m u e o g u d g ø r p ni ng n n ni ng ft. nd nk n 7, 2100 nh n. fo ni ng ns. no fo ni ng n fa fo fd ng ns nne ni fo 0, 10%.a. A ft a l e n k a n a f a fd e l i ng e n o p s i g e s m e d 1 m å ne d s v a r s e l t i l d e n 1. i m å ne d e n. V æ s e n t l i g e a f t a l e r O v e r e r d e v æ s e l i g s t e a a l e r m e d A l m B r a B a b e s k r e v e t nfo nt ft. nd nk. S å v e l fo r e ni ng e n s o m A l m. B r a nd B a nk e r u nd e r l a g t t i l s y n v e d F i na ns t i l s y ne t, o g d e r e r m e l l e m p a r t e r ne i nd g å e t a ft a l e o m, a t s a m a r b e jd e t m e l l e m p a r t e r ne e r u nd e r l a g t r e t ni ng s l i ni e r, s v a r e nd e t i l d e a f F i na ns t i l s y ne t fa s t s a t t e r e t ni ng s l i ni e r o m k o nc e r ni nt e r ne t r a ns a k t i o ne r. S å d a nne t r a ns a k t i o ne r s k a l s o m u d g a ng s p u nk t a l t i d fi nd e s t e d p å m a r k e d s v i l k å r e l l e r p å g r u nd l a g a f e n d e l i ng a f d e a fh o l d t e d i r e k t e o m k o s t ni ng e r e ft e r fo r b r u g. R e v i s i o n S t a t s a u t o r i s e r e t r e v i s o r J ø r g e n J ø r g e ns e n S t a t s a u t o r i s e r e t r e v i s o r H e nr i k P r i s k o r n D e l o i t t e S t a t s a u t o r i s e r e t R e v i s i o ns a k t i e s e l s k a b P o s t b o k s K ø b e nh a v n C 1 0

11 V e d t æ g t e r F o r e ni ng e ns v e d t æ g t e r e r v e d l a g t d e t t e p r o s p e k t. V e d t æ g t e r ne k a n r e k v i r e r e s h o s A l m I nv e s t, M i d t e r m o l e n 7, 2100 K ø b e nh a v n Ø.. B r a nd R e g n s k a b A fd e l i ng e ns r e g ns k a b s å r e r k a l e nd e r å r e t. A fd e l i ng e ns r e g ns k a b s m æ s s i g e r e s u l t a t o p g ø r e s e ft e r d e r e t ni ng s l i ni e r, d e r e r fa s t s a t i F i na ns t i l s y ne t s r e g ns k a b s b e k e nd t g ø r e l s e fo r i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e r. F o r h v e r t r e g ns k a b s å r u d a r b e jd e s å r s r e g ns k a b b e s t å e nd e a f b a l a nc e ( s t a t u s ), r e s u l t a t o p g ø r e l s e, å r s b e r e t ni ng o g no t e r m e d s p e c i fi k a t i o ne r fo r h v e r a fd e l i ng. F o r e ni ng e ns s e ne s t e å r s r e g ns k a b o g fo r m u e o p g ø r e l s e fo r I nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e n A l m. B r a nd I nv e s t fo r s e ne s t e h a l v å r k a n r e k v i r e r e s v e d h e nv e nd e l s e t i l fo r e ni ng e n. A d m i n i s t r a t i o n s o m k o s t n i n g e r H v e r a f fo r e ni ng e ns a fd e l i ng e r a fh o l d e r s i ne e g ne o m k o s t ni ng e r. F æ l l e s u d g i ft e r ne v e d fo r e ni ng e ns v i r k s o m h e d i e t r e g ns k a b s å r d e l e s m e l l e m a fd e l i ng e r ne u nd e r h e ns y nt a g e n t i l b å d e d e r e s i nv e s t e r i ng s - o g a d m i ni s t r a t i o ns m æ s s i g e r e s s o u r c e fo r b r u g i l ø b e t a f å r e t o g i fo r h o l d t i l d e r e s h ø je s t e fo r m u e v æ r d i i r e g ns k a b s å r e t. S å fr e m t e n a fd e l i ng i k k e h a r e k s i s t e r e t i h e l e r e g ns k a b s å r e t, b æ r e r d e n e n fo r h o l d s m æ s s i g a nd e l a f u d g i ft e r ne. D e s a m l e d e a d m i ni s t r a t i o ns o m k o s t ni ng e r, h e r u nd e r o m k o s t ni ng e r t i l b e s t y r e l s e n, a d m i ni s t r a t i o n, e d b, r e v i s i o n, t i l s y n, m a r k e d s fø r i ng, r å d g i v ni ng o g d e p o t s e l s k a b, m å i k k e o v e r s t i g e 2, 5% a f d e n h ø je s t e fo r m u e v æ r d i a f a fd e l i ng e n i nd e n fo r r e g ns k a b s å r e t. A fd e l i ng e ns o m k o s t ni ng s p r o c e nt m å l t p å g e nne m s ni t s fo r m u e n h a r d e s e ne s t e 5 å r v æ r e t : I I I 9 3 I I 2000: 1, : 1, : 0, 2003 : 1, : 1, 13 V e d e r l a g V e d e r l a g t i l b e s t y r e l s e n fa s t s æ t t e s a f g e ne r a l fo r s a m l i ng e n. V e d e r l a g e t e r e n d e l a f a d m i ni s t r a t i o ns o m k o s t ni ng e r ne. F o r d e t s e ne s t e a fs l u t t e d e r e g ns k a b s å r ( 2004 ) u d g jo r d e v e d e r l a g e t t i l b e s t y r e l s e n k r. fo r a r b e jd e t m e d A l m. B r a nd I nv e s t. D e r b u d g e t t e r e s m e d e t u fo r a nd r e t v e d e r l a g t i l b e s t y r e l s e n i V e d e r l a g e t t i l d i r e k t i o ne n u d g jo r d e i d e t s e ne s t e a fs l u t t e d e r e g ns k a b s å r ( 2004 ) k r. D e r b u d g e t t e r e s m e d e t v e d e r l a g i 2005 p å k r. V e d e r l a g t i l d e p o t s e l s k a b e t u d g jo r d e i d e t s e ne s t e a fs l u t t e d e r e g ns k a b s å r ( 2004 ) k r. fo r s a m t l i g e 12 a fd e l i ng e r i A l m. B r a nd I nv e s t. V e d e r l a g t i l d e t t i d l i g e r e a d m i ni s t r a t i o ns s e l s k a b I D -M a na g e m e nt A / S u d g jo r d e fo r d e t s e ne s t e a fs l u t t e d e r e g ns k a b s å r ( 2004 ) k r. fo r s a m t l i g e 12 a fd e l i ng e r i A l m B r a nd I nv e s t. V e d e r l a g e t t i l F i na ns t i l s y ne t u d g jo r d e i k r. 1 1

12 U d b e t a l i n g t i l i n v e s t o r e r n e D e a f g e ne r a l fo r s a m l i ng e n v e d t a g ne u d l o d ni ng e r u d b e t a l e s v i a V æ r d i p a p i r c e nt r a l e n. T i l b a g e s a l g e l l e r i nd l ø s ni ng a f a nd e l e ne k a n t i l e nh v e r t i d s k e g e nne m d e p o t s e l s k a b e t. 1 2

13 M H M V ED T Æ G T ER for I N V ES T ER I N G S F O R EN I N G EN A L M. B R A N D I N V ES T Navn og hjemsted 1.1. F oreningens navn er I nvesteringsforeningen A lm. B rand I nvest F oreningens h jemsted er K øbenh avns K ommune. F or må l 2.1. F oreningens formål er fra offentligh eden at modtage midler, som under iagttagelse af et princ ip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og spec ialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. ( i det følgende kaldet lov om investeringsforeninger m.v. ) og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der h idrører fra denne, jf F oreningen retter h envendelse til enh ver, der ønsker at anbringe midler i overensstemmelse med ovennævnte. edl emmer 3.1. F oreningens medlemmer er enh ver fysisk eller juridisk person, der ejer é n eller flere af foreningens investeringsforeningsandele, jf. h erved 9. 3 æ f tel se 4.1. F oreningens medlemmer h æfter alene med det for deres investeringsforeningsandele indbetalte beløb og h ar derudover ingen h æftelse for foreningens forpligtelser H ver afdeling h æfter kun for sine egne forpligtelser og for sin andel af de fællesomkostninger. Er der forgæves søgt foretaget retsforfølgning eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser til at betale sin andel af de fælles omkostninger, h æfter de øvrige afdelinger dog solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger F oreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle administrationsselskab h æfter ikke for foreningens forpligtelser. i dl er nes anb r i ngel se 5.1. B estyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi I nvesteringerne foretages i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v

14 5.3. F oreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. A f del i nger A f del i ng 1 - D ansk e O b l i gati oner ( mel l eml ange) A K F M fdelingen investerer i danske obligationer noteret på øbenh avns ondsbørs. idlerne plac eres således, at varigh eden af den samlede portefølje maksimalt er 6 år A fdelingen investerer sin formue i overensstemmelse med de til enh ver tid gældende regler for plac ering af realkreditobligationer, statsobligationer m.m A fdelingen investerer h øjst 50 % af dens midler i erh vervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter, der opfylder F inanstilsynets regler for investeringsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng 2 - D ansk e ak ti er A fdelingen investerer i danske aktier eller aktier noteret på K øbenh avns F ondsbørs, eller aktier som h andles på et andet dansk marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligh eden A fdelingen opfylder i øvrigt de i aktieavanc ebeskatningslovens 2 d, stk. 1 anførte begrænsninger til aktivmassen A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis efter F inanstilsynets regler h erom. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng 3 P anteb r eve A K F 1 0 % fdelingen investerer i danske pantebreve og danske obligationer noteret på øbenh avns ondsbørs. af afdelingens midler kan investeres i andre typer af pantebreve A fdelingen investerer sin formue i overensstemmelse med de til enh ver tid gældende regler for plac ering af pantebreve, realkreditobligationer, statsobligationer m.m A fdelingen investerer h øjst 50 % af dens midler i erh vervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter, der opfylder F inanstilsynets regler for investeringsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng 4 - K or te O b l i gati oner A fdelingen investerer i danske obligationer noteret på K øbenh avns F ondsbørs. I nvesteringerne i obligationer plac eres således, at varigh eden af den samlede portefølje maksimalt er 3 år A fdelingen investerer sin formue i overensstemmelse med de til enh ver tid gældende regler for plac ering af realkreditobligationer, statsobligationer m.m. 1 4

15 A fdelingen investerer h øjst 50 % af dens midler i erh vervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter, der opfylder F inanstilsynets regler for investeringsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A fdelingen h ar binavnet S enior A f del i ng 5 E u r opæ i sk e A k ti er A fdelingen investerer i aktier noteret på et marked i Europa, der er godkendt af F inanstilsynet, h erunder et marked der er beliggende i et EU - eller EØ S -land, eller der er medlem af F ederation I nternationale des B ourses de V aleurs ( F I B V ) eller er F ull M embers eller A ssoc iate M embers af F ederation of European S ec urities Ex c h anges ( F ES E) eller i aktier noteret på M oskva F ondsbørs og h erunder A D R er A fdelingen opfylder i øvrigt de i aktieavanc ebeskatningslovens 2 d, stk. 1 anførte begrænsninger til aktivmassen A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis efter F inanstilsynets regler h erom. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng 6 M i l jø T ek nol ogi A fdelingen investerer i globale profitmaksimerende virksomh eder, der beskæftiger sig med teknologier til udnyttelse af vedvarende energikilder, forureningsbekæmpelse, miljøforbedringer og genbrug A fdelingen investerer i aktier noteret på et marked, der er godkendt af F inanstilsynet, h erunder et marked der er beliggende i et EU - eller EØ S -land, eller der er medlem af F ederation I nternationale des B ourses de V aleurs ( F I B V ) eller er F ull M embers eller A ssoc iate M embers af F ederation of European S ec urities Ex c h anges ( F ES E) eller i aktier noteret på M oskva F ondsbørs og h erunder A D R er A fdelingen opfylder i øvrigt de i aktieavanc ebeskatningslovens 2 d, stk. 1 anførte begrænsninger til aktivmassen A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis efter F inanstilsynets regler h erom. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng 7 - G l ob al e A k ti er A fdelingen investerer globalt i aktier noteret på et marked, der er godkendt af F inanstilsynet, h erunder et marked der er beliggende i et EU - eller EØ S -land, eller der er medlem af F ederation I nternationale des B ourses de V aleurs ( F I B V ) eller er F ull M embers eller A ssoc iate M embers af F ederation of European S ec urities Ex c h anges ( F ES E) eller i aktier noteret på M oskva F ondsbørs og h erunder A D R er A fdelingen opfylder i øvrigt de i aktieavanc ebeskatningslovens 2 d, stk. 1 anførte begrænsninger til aktivmassen A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis efter F inanstilsynets regler h erom. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende. 1 5

16 6. 8. A f del i ng 8 A k ti er Nor den A fdelingen investerer i aktier noteret på anerkendte børser i N orden A fdelingen opfylder i øvrigt de i aktieavanc ebeskatningslovens 2 d, stk. 1 anførte begrænsninger til aktivmassen A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis efter F inanstilsynets regler h erom. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng S toc k P i c k i ng A fdelingen investerer fortrinsvis i aktier. A fdelingen investerer desuden i danske obligationer noteret på K øbenh avns F ondsbørs A fdelingen kan investere i aktier noteret på et marked, der er godkendt af F inanstilsynet, h erunder et marked der er beliggende i et EU - eller EØ S -land, eller der er medlem af F ederation I nternationale des B ourses de V aleurs ( F I B V ) eller er F ull M embers eller A ssoc iate M embers af F ederation of European S ec urities Ex c h anges ( F ES E) eller i aktier noteret på M oskva F ondsbørs og h erunder A D R er V ed investering i obligationer investerer afdelingen sin formue i overensstemmelse med de til enh ver tid gældende regler for plac ering af realkreditobligationer, statsobligationer m.m A fdelingen investerer h øjst 50 % af dens midler i erh vervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng O b l i gati oner P ensi on A fdelingen investerer fortrinsvis i danske obligationer noteret på K øbenh avns F ondsbørs A fdelingen kan investere i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af D en Europæiske U nion/ D et Europæiske Ø konomiske S amarbejde, og som er noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. M idlerne plac eres således, at varigh eden af den samlede portefølje maksimalt er 6 år A fdelingen investerer sin formue i overensstemmelse med de til enh ver tid gældende regler for plac ering af realkreditobligationer, statsobligationer m.m A fdelingen investerer h øjst 50 % af dens midler i erh vervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter A fdelingen er udloddende. A fdelingen h envender sig primært til juridiske og fysiske personer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1 og stk. 2, og afdelingens investeringer tilrettelægges med udgangspunkt h eri A fdelingen er bevisudstedende. 1 6

17 A f del i ng M i x P ensi on A fdelingen investerer i aktier og obligationer. D er investeres fortrinsvis i danske aktier og i danske obligationer A fdelingen kan investere i aktier noteret på et marked, der er godkendt af F inanstilsynet, h erunder et marked der er beliggende i et EU - eller EØ S -land, eller der er medlem af F ederation I nternationale des B ourses de V aleurs ( F I B V ) eller er F ull M embers eller A ssoc iate M embers af F ederation of European S ec urities Ex c h anges ( F ES E) eller i aktier noteret på M oskva F ondsbørs og h erunder A D R er A fdelingen kan investere i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af D en Europæiske U nion/ D et Europæiske Ø konomiske S amarbejde, og som er noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. M idlerne, der investeres i obligationerne, plac eres således, at varigh eden af den samlede portefølje af obligationer maksimalt er 6 år V ed investering i obligationer investerer afdelingen sin formue i overensstemmelse med de til enh ver tid gældende regler for plac ering af realkreditobligationer, statsobligationer m.m A fdelingen investerer h øjst 25% af dens midler i erh vervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter A fdelingen er udloddende. A fdelingen h envender sig primært til juridiske og fysiske personer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1 og stk. 2, og afdelingens investeringer tilrettelægges med udgangspunkt h eri A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng G l ob al e A k ti er P ensi on A fdelingen investerer globalt i aktier noteret på et marked, der er godkendt af F inanstilsynet, h erunder et marked der er beliggende i et EU - eller EØ S -land, eller der er medlem af F ederation I nternationale des B ourses de V aleurs ( F I B V ) eller er F ull M embers eller A ssoc iate M embers af F ederation of European S ec urities Ex c h anges ( F ES E) eller i aktier noteret på M oskva F ondsbørs og h erunder A D R er A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis A fdelingen er udloddende. A fdelingen h envender sig primært til juridiske og fysiske personer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1 og stk. 2, og afdelingens investeringer tilrettelægges med udgangspunkt h eri A fdelingen er bevisudstedende. L å n 7.1. F oreningen må ikke optage lån M ed F inanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage kortfristede lån på h øjst 1 0 % af dens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigh eder og optage lån på h øjst 1 0 % af formuen til erh vervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af dens virksomh ed D e samlede lån må h øjst udgøre 1 5% af foreningens formue

18 U dl å n og gar anti f or pl i gtel ser F oreningen må ikke yde lån eller stille garanti F oreningen kan dog påtage sig den h æftelse, der er forbundet med erh vervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. S ådanne h æftelser må ikke overstige 5% af foreningens formue. I nvester i ngsf or eni ngsandel e I nvesteringsforeningsandele registreret i en værdipapirc entral udstedes gennem denne i stykstørrelse på kr. eller multipla h eraf D en afdeling, h vortil de udstedte investeringsforeningsandele h ører, afh older samtlige omkostninger ved registrering i en værdipapirc entral V ærdipapirc entralens kontoudskrift tjener som dokumentation for indeh averens investeringsforeningsandele i den pågældende afdeling I nvesteringsforeningsandelene udstedes til ih ændeh averen, men kan på begæring over for det kontoførende institut/ foreningen eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i foreningens bøger I nvesteringsforeningsandelene er frit omsættelige og negotiable I ngen investeringsforeningsandele h ar særlige rettigh eder I ntet medlem af foreningen h ar pligt til at lade sine investeringsforeningsandele indløse. V æ r di ansæ ttel se V ærdipapirer, der er optaget til notering på en fondsbørs, skal optages til den offic ielt noterede kurs, jf. bekendtgørelsen om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v F remmed valuta værdiansættes til de senest noterede kurser A ndre aktiver, h erunder værdipapirer, der ikke er omfattet af stk. 1, skal værdiansættes til skønnet markedsværdi. E mi ssi onspr i s f or i nvester i ngsf or eni ngsandel e I nvesteringsforeningsandele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionspris sker efter bestyrelsens beslutning. B estyrelsen er endvidere berettiget til at standse eventuelle løbende emissioner. B eslutning om emission af fondsandele kan dog kun træffes af generalforsamlingen Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme princ ipper, som anvendes i årsrapporten ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede investeringsforeningsandele, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, h erunder omkostninger til administration, trykning, annonc ering, provision til formidlere og garanter af emissionen, m.v. 1 8

19 G I tilfælde af, at bestyrelsen i perioden fra 1. januar og indtil den ordinære generalforsamling træffer beslutning om at udstede investeringsforeningsandele i udloddende afdelinger, uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, fastsættes emissionsprisen dog ved at dividere foreningens formue efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår med den nominelle værdi af tegnede investeringsforeningsandele, med tillæg som ovenfor beskrevet. I ndl ø sni ng af i nvester i ngsf or eni ngsandel e P å et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets investeringsforeningsandele i foreningen. I ndløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme princ ipper, som anvendes i årsrapporten ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede investeringsforeningsandele, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen S åfremt investeringsforeningsandele tegnet i perioden fra 1. januar og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte ved beregningen af investeringsforeningsandelens indre værdi og indløsningsprisen F oreningen kan i særlige tilfælde udsætte indløsningen af investeringsforeningsandele, indtil foreningen h ar realiseret de til indløsningen nødvendige aktiver V ed udsættelse efter skal foreningen straks underrette F inanstilsynet og de kompetente myndigh eder i andre medlemsstater i D en Europæiske U nion og lande, som F ællesskabet h ar indgået aftale med, h vor foreningen markedsfører sine investeringsforeningsandele. ener al f or saml i ng G eneralforsamlingen er foreningens øverste myndigh ed G eneralforsamlingen afh oldes i det S torkøbenh avnske område O rdinær generalforsamling afh oldes h vert år inden udgangen af april måned, dog senest 1 4 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår Ekstraordinær generalforsamling afh oldes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 1 0 % af det samlede pålydende af investeringsforeningsandele i foreningen eller en afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor h ar anmodet derom G eneralforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers og h øjst 4 ugers varsel på foreningens h jemmeside, w w w.invest.almbrand.dk samt for de børsnoterede afdelingers vedkommende tillige via K øbenh avns F ondsbørs. I ndkaldelse sker tillige til alle navnenoterede medlemmer og udleveres endvidere på anmodning D agsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport skal senest 8 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor F orslag fra medlemmerne skal for at kunne blive beh andlet på den ordinære generalforsamling være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk www.sydinvest.dk SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september8. oktober 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Placeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Placeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere