Kapsejladser Pinseturen Billede konkurrence Læs mere side 18. Selvoppustelige redningsveste..., Virker de?...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapsejladser 2009. Pinseturen 2009. Billede konkurrence Læs mere side 18. Selvoppustelige redningsveste..., Virker de?..."

Transkript

1 NR 3 MAJ Kapsejladser 2009 Læs mere side 29 Billede konkurrence Læs mere side 18 Pinseturen 2009 Læs mere side 11 Selvoppustelige redningsveste..., Virker de?... Læs mere side 30 Foto: Johnny Kaagaard, taget med telefon

2 Sejlklubben København - Sundkrogskaj København Ø Bestyrelsen: Formand Birgit Thejls tlf.: Næstformand Henrik Sengeløv tlf.: Kasserer Sten Emborg tlf.: Pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen tlf.: Bestyrelsesmedlem & sekretær Henrik Sieling tlf.: Bestyrelsesmedlem Erik Kragh-Hansen tlf.: Bestyrelsesmedlem Leif Jørgensen tlf.: Bestyrelsesmedlem Jens Rosengaard tlf.: Best. suppleant Kirsten Danø tlf.: Best. suppleant Peter Clemmesen tlf.: til klubben: Henvendelser om økonomi, opkrævning o.lign. Henvendelser om bøjepladser, ventelisten og skur Henvendelser, indmeldelse o.lign. til Sejlskolen Henvendelser om Kapsejlads Henvendelser om Kludhuset Henvendelser om alle øvrige driftsforhold Henvendelser om sociale aktiviteter Indlæg o.lign. til klubbladet Indlæg o.lign. til hjemmesiden Indmeldelser, adr. ændring samt øvrige henvendelser Bestyrelsens udvalgsansvarlige: Pladsudvalg Jan Bredde Andersen Driftsgruppen Leif Jørgensen Klubhusudvalg Birgit Thejls Sejlerskole Peter Clemmensen Kapsejladsudvalg Erik Krag-Hansen Bladudvalg Kirsten Danø & Henrik Sieling Fest/Aktivitetsudvalg Frederik Stub Web udvalg Henrik Sieling Nordre Klubhusudvalg Sten Emborg Lokalpolitisk udvalg Henrik Sieling Havnelavets bestyrelse Jens Rosengaard, Henrik Sengeløv & (ej i bestyrelsen) Frederik Stub Brisen udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 550 stk. Artikler til Brisen modtages gerne i Word, redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Ligeledes modtager vi gerne billeder i JPG format. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø: Layout: Johnny Kaagaard: Web: Sten Engelstoft: Tryk: Kailow Express ApS. 2

3 Indhold i dette nummer af Brisen Referat fra generalforsamling 4 Havnfogeden har ordet 9 Pinsetur går til Nyt fra Pladsudvalget 12 Erindringer fra Skudehavn 13 Efterlysning 16 Rettelse 16 Rejsebrev nr. 3 fra Venus 16 Velkommen til 18 Annonce 18 Konkurrence 18 Fredagsarrangementer 19 Kapsejladser Hvor kommer vi fra? 30 Bådhåndteringssjakket 32 Vigtige Datoer 35 Havnfoged info 35 OBS Der er opsat en Hjertestarter i klubhuset! VIGTIGT GIV BESKED Husk at melde ny adresse, nyt telefonnummer eller ny Medlemmer, der ikke ønsker at modtage Brisen, kan afmelde sig ved at sende en mail til 3

4 Referat af den ordinære generalforsamling Endelig dagsorden til Sejlklubben Københavns generalforsamlig, den 2. april Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være med medlemmer af bestyrelsen. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning Aflæggelse af udvalgsberetninger Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse under dette punkt vil regnskab for Sejlklubben Øst og Sejlklubben Triton 2008 blive forelagt til godken-delse. Bådelauget Søhestens regnskab forelægges til orientering. Behandling af indkomne forslag Finn Kjærgaard foreslår: Med den nye klub og den administrative byrde, er det på tide at få en fuldtidsstilling som (vicevært) havnefoged sekretær. Dor-the kan mange ting og vil være et oplagt emne til denne stilling. Jeg foreslår en takststigning der modsvarer dette. Bestyrelsens indstilling: Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig det konkrete for-slag, da generalforsamlingen på et sådan grundlag ikke kan tage stilling til personspørgsmålet, da sagen overlapper arbejdet og aftalerne i Havnelavet Sundkrogen, samt har store uafklarede økonomiske konsekvenser for klubben og de enkelte medlemmers økonomi. 6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års bud-get. 7. Valg af formand (kun i lige år) 8. Valg af næstformand (Henrik Sengeløv er på valg for 2 år.) 9. Valg af kasserer (Sten Emborg er på valg for 2 år.) 10. Valg af pladsudvalgsformand (kun i lige år) 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Henrik Sieling og Leif Jørgensen er på valg for 2 år.) 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Kirsten Danø er på valg for 2 år) 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant (Revisor Sten Engelstoft og suppleant Morten Petersen er på valg for 2 år). Jens Juul Holst er kun på valg i li-ge år.) 14. Valg af ekstern revisor (for et år.) 15. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være med medlemmer af bestyrelsen. 4

5 Birgit foreslog Peter Tscherning valgt til dirigent og Jan Gebhardt valgt til referent. Begge blev valgt ved akklamation. Peter konstaterede at Generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Ad2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning Birgit aflagde bestyrelsens beretning, som i øvrigt er udsendt til samtlige medlem-mer sammen med det øvrige materiale til generalforsamlingen. Læs Brisen nr. 2 Bestyrelsens beretning blev godkendt ved akklamation. vi ikke overholder reglerne risikerer vi en miljøregning på et tidspunkt. Der blev gjort opmærksom på, at der ikke må bundmales umiddelbart før søsætning- hverken på landpladsen eller ved kranen. Det er for at sikre, at strop-perne holdes rene og dermed ikke sviner de efterfølgende både. Standere (endnu ikke ankommet) og frihavnsmærker kan afhentes hos Dorte Under plads står der: Dog kan der være nogle vanskeligheder med håndtering af anciennitetsbestemmelserne. Det er enten forkert skrevet eller sagt. Meningen var: at reglerne er gode at hånd-tere, men der er debat om de er retfærdige i alle forhold. Ad 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger Pladsudvalg: Jan Bredde aflagde beretning for pladsudvalget. Jan udtrykte stor til-fredshed med pladsreglementet, som er nemt at administrere efter, og som han kaldte forudsigeligt, simpelt og nemt. Også anciennitetsbestemmelserne fandt Jan gode, men konstaterede at der er en debat om, hvorvidt de er retfærdige i alle for-hold? I forbindelse med pladsfordelingen har 17 medlemmer ikke fået plads. Søsæt-ningen er i fuld gang. Ca. 30 medlemmer håndterer medlemmernes både. En stor tak til sjakket, som håndterer bådene også til dem som medvirker på anden vis. Jan bad medlemmerne om at være omhyggelige med oprydning, og om at overholde miljøreglerne. Hvis Jan Bredde aflægger beretning. Driftsudvalget. Frank Sielsted aflagde beretning for driftsudvalget, hvor KvS også deltager. Driftsudvalget har gennemført den 5 årige genopretningsplan og forestår nu primært den løbende drift. Der udarbejdes løbende manualer til driftsarbejdet. Også driftsudvalget henstiller til at man håndterer sit 5

6 affald ordentligt. Der efterla-des rigtig meget svineri, og det kan vi ikke være bekendt. Udvalget arbejder med at gøre havnen til en sikker havn, hvilket indebærer opsætning af flere redningsstan-dere og -stiger. Desuden placeres en hjertestarter på et passende sted. Pladsen til master udvides. Driftsudvalget består af 5 6 medlemmer, og man vil gerne have flere medlemmer med. Fra salen blev det foreslået, at stigerne blev gjort mere synlige både fra vandet og fra broerne. Det er næsten umuligt for en som ligger i vandet at orientere sig om, hvor redningsstigerne befinder sig. Der blev gjort opmærksom på arbejdsdagen den 14. maj Husudvalget: Niels Lauridsen redegjorde for arbejdet i udvalget, som primært består i at holde huset ved lige. Af større opgaver, nævnte han, at gulvet skal ordnes. Bladudvalget: Kirsten Danø redegjorde for arbejdet med det fælles blad. Hun rede-gjorde blandt andet for, hvorledes navnet, Brisen er blevet til. Kirsten takkede Stef-fen for arbejdet med bladets forside. Webudvalg: Sten redegjorde for arbejdet og henstillede til, at medlemmerne sender stof til sitet. Han henstiller desuden til, at man anvender det kalendersystem, som er indbygget i sitet. Det gør det nemmere for alle, og det reducerer muligheden for fejl. Sejlerskolen: Peter Clemmensen forelagde beretning for udvalget. Peter måtte til-træde i hast, da den forhenværende formand måtte træde af. Der er 18 pladser i alt på skolen og der er pt. 14 elever fordelt på 1. og 2. år. Bådene er ved at blive klargjort. Erik Kragh-Hansen. Kapsejladsudvalg: Erik redegjorde for arbejdet, herunder samarbejdet i Svanemøl-lekredsen. Der skal uddannes flere dommere. Der bliver arrangeret kapsejladsens dag i april. Der bliver afholdt orienteringsmøde om onsdagsmatcher den 20. april, som også er sidste mulighed for tilmelding til. Klubben forsøger at arrangere en 2star-sejlads rundt om ven den 21. juni. Udvalget søger medlemmer, som vil medvirke til at arrangere. 29. august arrangeres en kort 2starsejlads før sommerfesten 18. september er der Ven rundt ved nat 26. september afholdes afriggersejlads Festudvalg: Ann Nørrestrand redegjorde for arbejdet. Hun orienterede bl.a. om årets fester. Næste arrangement er Stander op og den fælles pinsetur. Samtlige arrangementer bliver annonceret på 6

7 hjemmesiden. Ann efterlyser 1 til 2 medlem-mer, som vil påtage sig et ansvar. Anne og Niels meldte sig, hvilket blev modtaget med klapsalver. Nordreklubhusudvalg: Sten Emborg redegjorde for arbejdet med at holde nordre-klubhus ved lige. Lokalpolitisk udvalg: Henrik Sieling redegjorde for arbejdet. Udvalget anvendes af politikerne til høringsformål omkring lokalpolitiske forhold. Pt. Arbejder udvalget med motorvejsforbindelsen, samt cykelstier og broer i området. Udvalget er meget aktivt og tager selvstændige initiativer, bl.a. har udvalget udarbejdet alternative forslag til broer. Ad4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse under dette punkt vil regnskab for Sejlklubben Øst og Sejlklubben Triton 2008 blive fo-relagt til godkendelse. Bådelauget Søhestens regnskab forelægges til orien-tering. Sten Emborg forelagde Tritons regnskab. Tritons reviderede regnskab blev godkendt ved akklamation. Martin forelagde Øst regnskab. Ann spurgte til depositum til Købehavns Havn. Mar-tin svarede at der var tale om et overført beløb. Herefter blev Øst regnskab god-kendt ved akklamation. Søhestens regnskab er godkendt ved en generalforsamling. Der var ingen kommen-tarer. Ad 5. Behandling af indkomne forslag Finn Kjærgaard foreslår: Med den nye klub og den administrative byrde, er det på tide at få en fuldtidsstilling som (vicevært) havnefoged sekretær. Dorthe kan mange ting og vil være et oplagt emne til denne stilling. Jeg foreslår en takststigning der modsvarer dette. Bestyrelsens indstilling: Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig det konkrete forslag, da generalforsamlingen på et sådan grundlag ikke kan tage stilling til personspørgsmå-let, da sagen overlapper arbejdet og aftalerne i Havnelavet Sundkrogen, samt har store uafklarede økonomiske konsekvenser for klubben og de enkelte medlemmers økonomi. Finn Kjærgaard var ikke til stede og kunne derfor ikke motivere sit forslag. Henrik Sieling redegjorde for bestyrelsens indstilling, som den fremgår af det udsendte materiale. I øvrigt finder bestyrelsen forslaget sympatisk. Ved den efterfølgende afstemning forkastede generalforsamlingen enstemmigt for-slaget Ad 6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kom-mende års budget. Sten Emborg redegjorde for arbejdet med etableringen af et budget, herunder ar-bejdet med at etablere en åbningsbalance, som udgør ca. 2,7 mil. kroner. Klubben hviler altså på et solidt grundlag. Sten redegjorde for de 2 regnskabsprincipper i henholdsvis sejlklub og havnelavet, idet der i sejlklubbens regnskab indgår moms, mens havnelavets regnskab aflægges uden moms. Bestyrelsen havde ikke været op- 7

8 mærksom på denne forskel, da man udarbejdede budget 2009 for SKK. Dernæst redegjorde Sten for selve budgettet. De største selvstændige indtægter og udgifter er naturligvis land- og bøjeplads, som er forhøjet med ca. 10 % som følge af at der skal afregnes til Havnelavet med moms. Det samlede budget udviser et underskud på , hvilket bestyrelsen finder for-svarligt. Endelig redegjorde Sten for takstbladet, som er en konsekvens af budgettet. Takstbladet blev enstemmigt godkendt. Ad 7. Valg af formand (kun i lige år) Ad 8. Valg af næstformand (Henrik Sengeløv er på valg for 2 år). Henrik genopstiller og blev valgt ved akklamation. Ad 9. Valg af kasserer (Sten Emborg er på valg for 2 år). Sten genopstiller og blev valgt ved akklamation. Ad 10. Valg af pladsudvalgsformand (kun i lige år) Ad 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Henrik Sieling og Leif Jørgen-sen er på valg for 2 år). Henrik og Leif genopstiller begge og blev valgt ved akklamation. Ad 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Kirsten Danø er på valg for 2 år). Kisten genopstiller og blev valgt ved akklamation. Til den ledige suppleantpost opstiller bestyrelsen Peter Clemmensen. Peter blev valgt ved akklamation for et år. Ad 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant (Revisor, Sten En-gelstoft og suppleant, Morten Petersen er på valg for 2 år). Jens Juul Holst er kun på valg i lige år). Sten og Morten blev valgt ved akklamation. Ad 14. Valg af ekstern revisor (for et år). Ernest og Young blev valgt for ét år Ad 15. Eventuelt. Fra Salen blev bestyrelsen takket for det store arbejde med sammenlægningen. Pe-ter takkede for god ro og orden. Birgit takkede for det store fremmøde. Endelig tak-kede hun den afgående kasserer i Øst, Martin Frandsen for arbejdet med Øst regn-skab. Generalforsamlingen sluttede med et 3-foldigt leve for sejlklubben København. Der deltog 93 medlemmer i generalforsamlingen Referent Jan Gebhardt 8

9 Nyhedsbrev nr. 1 - april 2009 Havnefogedens Nyhedbrev Sejlsæsonen 2009 truer forude som det første ønsker havnekontoret og pladsudvalget jer alle en go vind og et godt vejr i håbet om en uforgemmelig sæson... Havnekontoret holder i år åbent i april tirsdag, torsdag og søndag, fra maj og til og med august fra søndag - fredag alle dage fra kl og her vil den kvikke læser allerede have gennmeskuet, at kontoret er lukket lørdag... Søsætningen har nu godt og vel været i gang i 14 dage. De første både blev søsat d. 28. marts og de sidste skal i vandet d. 16. maj. Som altid skal din båd ved søsætningen være udstyret efter reglementet således: Med den retmæssige klubstander Tydeligt bådnavn Hjemsted bynavn Det vanlige årsmærke Derudover udleveres frihavnsmærket 2009, der bruges efter eget valg. Klubstander, årsmærke og frihavnsmærke udleveres ved søstningen. De der enten har ligget i vandet i vinter eller ikke har modtaget ovenstående, kan få det udleveret på havnekontoret i åbningstiden. Koden til toilettet vil blive ændret i løbet af april/maj måned Leje af slibemaskine: (punktet - en repetition fra sidste år, der ikke kan gentages for tit...). Slibemaskine/ støvsuger og skrabejern kan lejes på havnekontoret for et depositum på 500,- kr. (støvsugerne står på landpladsen i skabet i den venstre container) slibepapir købes til 10,- kr. pr. stk. og støvsugerpose udleveres til maskinen, som du bedes bruge. maskinerne tåler ikke brug uden pose. Du har ansvar for, at værktøjet behandles korrekt og afleveres til aftalt tid. Ved mislighold hæfter du til en hver tid for de skader, der måtte være på grejet. I følge miljøreglerne skal du - når du sliber båd på landpladsen, bruge støvsuger eller anden foranstaltning, der fjerner slibestøvet, idet støvet er til gene og fare for miljøet!!!!!! Affaldshåndtering: På landpladsen og i Sundkrogen er der indrettet diverse forskellige containere til affald affald er ikke bare affald, det skal sorteres og lægges i den dertil passende container for affaldet. Specielt bådejere, der færdes på landpladsen, bedes sortere deres affald og rydde op efter sig... der er for mange miljøsvin og nej, det svin, det er ikke et dyr, men i denne forbindelse arten homosapiens (det tænkende mennesket), der godt nok nedstammer - iflg. Darwin - fra aben...!!!!! El: De personer, der har betalt depositum for adgang til el, skal hermed vide, at Havnelavet når 9

10 som helst, har lov til at afbryde elforsyningen på broerne i kortere eller længere perioder. Adgangen til el er ikke et ejerskab, men kun et lån. Vær opmærksom på, at der vil blive afbrydelser. Folk, der har adgang til el-stander, kan nu for 100,- kr. købe et stik hos havnefogeden, der kan monteres (det gør man selv) så ledningen fra båden kan låses fast til målerne, hvilket kan forhindre, at der stjæles strøm se billede af omtalte på www. sundkrogen.dk Fri/optaget skiltet: Pladsudvalget er i gang med at kreere et ny skilt, der er lettere at bruge, så alle vil kunne bruge skiltet flittigt i løbet af sommeren husk det er penge/ indtjening til klubberne Det vil også i år være sådan, at du som vanligt melder, hvornår båden er på ferie eller længere weekends udover tre dage på nedenstående slip... Som noget nyt - har din plads været tom i tre dage og havnekontoret ikke er orienteret, benyttes pladsen af havnefogden det kan/vil være således at din plads, når du kommer hjem, er optaget - du er derfor nødsaget til at finde dig en plads et andet sted i havnen, til havnefogden har fundet plads til den båd, der ligger på din plads...!!!!! Man kan altid lægge besked på dk eller sms/besked på - mobilnr.: (+45) BÅDDÅB OG BOAT WARMING Der indbydes til båddåb og Boat warming ved klubhuset FREDAG DEN 19. JUNI KL.: TIL ----? Dorte Falk Peer Gravsen Torben Bank Hans Thiessen Båddåb (hvad mon skibet skal hedde?) (hvad mon skibet skal hedde?) boat warming Sirius Maru Mange hilsner fra pladsudvalget og Dorte Falk havnefoged. 10

11 Pinsetur går til Lundåkrahamnen (Landskrona) d maj samt d. 1. juni Lundåkrahamnen er en frihavn, så husk at få dit frihavnsmærke 2009 på din båd. Når du/i ankommer skal der betales miljø afgift på 30 Sv.Kr. Den betales til festudv. Senere, da vi har lovet at stå for dette. Vi har lejet klubhuset som er beliggende ved broerne. Her vil der på terrassen blive budt på velkomst øl/ vand mellem kl Her vil festudv. modtage penge for miljø afgift, samt betaling for maden lørdag aften. Vær sød at have aftalte penge med. Lørdag aften Kl vil vi fejre pinsen med en lækker 3 retters menu til 125 danske kr. Leveret af Idas restaurant. Maden serveres i den lille restaurant som ligger ved broerne. Her kan købes Rød/ Hvidvin til 150 svenske kr. samt øl fra 36 svenske kr. Vær opmærksom på der kan kun afregnes i svenske penge og kontant i restauranten Der kan ikke bruges kreditkort da der ikke er telefon linie dertil. Så husk at tage svenske penge med. Efter maden går vi til klubhuset til dans og egne drikkevarer. Der vil Stig traditionen tro sørge for god musik under disco kuglens glitrende skær. Til pinse solen står op. Søndag morgen vil formanden traditionen tro holde en smuk tale, som vil blive skyllet ned med En Enkelt som klubben byder på. Kl vil der være et kulturelt indslag.vi samles foran Havnekontoret kl.9.30 Der vil blive en gåtur på ca min til Citadellet hvor der vil være en guidet rundvisning. Det koster 75 svenske kr.(49,99 dk.kr.).som hver især selv betaler. Husk at have svenske penge med da de kun modtager disse Kl Samles vi i klubhuset til fælles pinsefrokost. Hver båd tager sin egen mad med til bords. Søndag aften vil vi mere uformelt grille og hygge os sammen (udv sørger for grillkul). Søndag vil vi samle et rengørings hold til at bringe klubhuset i orden. Der kommer opslag op i klubhuset med tilmeldings liste. Skriv dig hurtigt på da vi en uge før skal give kokken besked om hvor mange vi bliver og husk nu at få dig tilmeldt da det er portionsanretning. Du kan også tilmelde dig på eller Vel mødt Festudvalget 11

12 Nyt fra Pladsudvalget April 2009 Det der ikke måtte ske!... I forbindelse med søsætningen 4/4 havde vi et uheld. Pladsudvalget er i gang med at genoverveje de krav vi skal stille til bukkene. Hvis det f.eks. er en kortkølet båd bør bukkene være boltet sammen styrbord og bagbord. Bukkene skal have stabilitet overfor hinanden sb. - bb. Som F. eks. Bådnyt bukke. Allerhelst ønsker vi kørestativer. En båd væltede. Opgaven var at sikre båden med pladsudvalgets bukke, så båden kunne placeres på køresættet. Bukkene, som båden stod på, var surret sammen med tovværk. For at få plads til pladsudvalgets bukke blev dette tovværk løsnet. En af bukkene gav efter og båden væltede over på siden. Det var mere held end forstand at ingen personer kom til skade. En bådejer, der gik til hånde fik knubs, og blev efterfølgende tjekket på skadestuen. Her blev der ikke konstateret skade. Båden fik skade på rorstammen og en ridse i bundmaling og gealcote. Båden blev efterfølgende løftet op i et kørestativ. En anden erfaring er at bådejeren skal være tilstede. Vi ved det godt; men mente godt at vi kunne yde den service, at flytte båden, fordi bådejeren ikke kom som indkaldt. Det kan være at vi i fremtiden skal rekvirerer en fremmed entreprenør på bådejerens regning, så båden ikke står i vejen for de medlemmer, der har både, der er planlagt søsætning for. 12

13 Pladsudvalget og Sejlklubben Københavns bestyrelse henholder sig til reglementerne og ansvarsdokumentet, som alle bådejere underskriver ved bådoptagningen. Pladsudvalg og dermed Havnelavet er ikke pligtig til at betale for udbedring af skaderne. Vi skal ikke vælte med både og vi skal sørge for fuld sikkerhed i arbejdet. Vi er kede af det der er sket. Jan pladsudvalget formand Bøjeplads fordelingen står nu sin prøve! Vi har overstået søsætningerne. Bådene har fået master på og havnen fyldes af liv. Det har vist sig at ikke alle pladser har de mål som vi fordelte efter. Vi har genopmålt flere pladser og må rykke rundt på nogle både for at få kabalen til at gå op. De enkelte bådejere vil blive kontaktet direkte. Vi har også vrøvl med pæle hist og her. Vi har aftalt med havnen at skadede og knækkede pæle bliver erstattet. Konstaterer du pæle der trænger til udskiftning, så kontakt havnefogden på sundkrogen.dk Se de nyeste og nyttige oplysninger i Havnefogdens Nyhedsbrev. Det kan læses på dk Aktuelt. Erindringer fra den gamle Skudehavn Af Peter Lauridsen I år 1961var jeg 12 år gammel og havde lavet så mange ulykker, at min far mente, at knægten måtte havde en sund fritidsinteresse. Jeg havde netop set søspejdernes Ålborgjoller i Skovshoved Havn og ønskede derfor at blive søspejder. Det blev et ønske, der fik indflydelse på resten af mit liv, men mere herom senere. Min far undersøgte mulighederne og meldte mig ind i Søspejdertroppen Gry, der havde til huse i Københavns Nordhavn. Søspejdertroppen Gry havde et sorttjæret træhus, Stationen, ved Levantkajen i Orientbassinet i Københavns Havn. De store skibe fra rederiet, Østasiatisk Kompagni (ØK), lå jævnligt ved Orientkajen, lige over for Levantkajen. (Levantkajen er i dag den nordlige kaj med containerkraner i Orientbassinet). Vest for Gry s station, i retning mod Svanemølleværket, var der en stump indhegnet erhvervskaj. Øst for Stationen lå først firmaet Borghegn, derefter motorbådsklubben Triton, Færingernes Roklub, Vikingernes badeforening og endelig en lille bugt inden Kronløbet, der er navnet på indsejlingen til Københavns Havn. Søspejdertroppen Gry delte bedding med firmaet Borghegn. Bådene blev søsat ved hjælp af en solid vogn på skinner. Mellem Gry og Borghegn var der en drejeskive, 13

14 så vi kunne dreje retningen af søsætningsvognen fra landpladsen til beddingen og omvendt. På beddingen ledte et sæt skinnerne direkte ned i havnebassinet og sluttede, når den søsatte båd flød. Der var også et stort elektrisk drevet wirespil til at optage og søsætte bådene. Jeg gik meget op i spejderarbejdet og blev patruljefører i patruljen Søløven. Jeg var omkring år 1964 fartøjsfører af en Ålborg-jolle, som deltog i en radioudsendelse om Søspejdertroppen Gry. Vi sejlede rundet i orientbassinet med en journalist og en båndoptager. Radioudsendelsen var efter sigende god, men jeg har aldrig selv haft mod til at høre den, selv om jeg har haft mulighed for det. Vi havde nogle bataljer med motorbådsklubben Triton, hvis formand havde to sønner, Sigurd og Peter Larsen. De var mine gode spejderkammerater. Bl.a. havde vi en kaproning i Orientbassinet, hvor vi blev generet af en båd fra Triton og måtte råbe skældsord efter båden. Vi vandt desværre heller ikke kaproningen af samme grund, selv om vi var de bedste roere. Badeforeningen Vikingerne, var et oplivende element i havnen. Medlemmerne badede hele året rundt uden en trævl på kroppen. Det var derfor en visuel oplevelse at sejle ind og ud af Orientbassinet. De første nøgne mennesker jeg husker jeg nogensinde har set, så jeg lige inden for det grønne fyr i indsejlingen til Københavns havn. Det var hovedsagelig modne mennesker, som badede der. Om foråret knoklede vi drenge med at gøre Søspejdertroppen Gry s både klar, men også med at arrangere skinner til søsætningsvognen. Der skulle lægges skinner til hver enkelt båd, som skulle søsættes, og jernskinnerne var tunge. Det var anstrengende arbejde og i pauserne havde vi brug for at puste ud. Ca. 100 m fra Stationen, i retning ind ad Stubbeløbsgade mod byen, lå på højre side Skudehavnen og Sejlklubben Øst. Vi sneg os til at gå over i Sejlklubben Øst, som havde en restaurant, hvor vi købte og drak en skibsøl og følte os voksne. Skibsøl var af hvidtølsstyrke og en anmeldelse anførte, at allerede ved oplukning følte man sig hensat til en gammeldags skudehavn med tjære, tovværk og piberygende søulke. Desværre laves den ikke mere. Senere, i ca. 1965, blev klubberne i Orientbassinet bedt om at flytte over Stubbeløbsgade til Skudehavnen, fordi der skulle være industri ved Levantkajen (i dag containerkajen). Søspejdertroppen Gry fik forsvarets ingeniørtropper til, som en øvelse, at flytte Stationen fra Orientbassinet til Skudehavnen nogle hundrede meter nordøst for. Det gik smertefrit og huset er senere flyttet til Svaneknoppen og stadig intakt. År 1968 dannede nogle aktive jollesejlere Bådlauget Søhesten, som blev nabo til Gry s station. I 1981 købte jeg en båd sammen med en kammerat. Båden lå oprindelig i Københavns sydhavn, men der var lang vej til havet, enten måtte vi sejle sydpå, hvor man kom ud i bunden af Køge bugt, 14

15 eller gennem Københavns havn, hvor man var begrænset af broernes åbningstid. Tilfældigvis havde kammeraten en kollega, som var medlem af Bådelauget Søhesten. Vi meldte os ind i klubben og havde nogle gode sejlerår, indtil vore veje skiltes. I dag er søspejdernes og sejlklubbernes veje også skilt på grund af Skudehavnens lukning. Søspejderne fik plads på Svaneknoppen yderst på Svanemøllehavnens nordmole, mens sejlklubberne er huset i Sundkrogshavnen, den tidligere Kalkbrænderihavn. Som nævnt blev mit valg af søspejder som fritidsbeskæftigelse afgørende for mit senere livsforløb. Jeg blev bidt af at sejle og uddannede mig til skibsfører. Efter mange år til søs stiftede jeg familie og gik i land. Jeg blev skibsinspektør og fritidssejler, men det er en anden historie. Jeg har således haft mulighed for at følge udviklingen i de$n gamle Skudehavn og sejlklubberne, der nu er fusioneret til Sejlklubben København, siden Det har været spændende og oplevelsesrigt. Firkløver, med skipper Hardy Jensen, tager igen på langfart til Middelhavet. Afrejsetidspunkt 21. maj kl Fredags Grill kl Hver fredag i juni og august vil grillen være tændt på pladsen foran klubhuset for alle havnens brugere. Kom og benyt den, samt muligheden for at møde nogle hyggelige mennesker. Medbring selv din mad og drikkelse. Venlig hilsen Husudvalget 15

16 Efterlysning DER ER BRUG FOR DIG OG DINE KRÆFTER I KLUBBEN Flere m/k søges til bådhåndteringssjakket Kontakt pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen, eller send en mail: Læs også om bådhåndteringssjakket i denne udgave af BRISEN Rolf Rejsebrev nr. 3 fra Venus I Bidevind nr. 5, 2008, klubblad for den nu nedlagte sejlklub Øst, bragte vi første rejsebrev fra Venus (Dufour 365) på togt til Caribien. I dette rejsebrev fulgte vi den lille besætning bestående af Susan og Morten samt deres to små børn Helena og Sebastian henholdsvis 5 og 2 år. Første del af rejsen gik fra København, gennem Kielerkanalen, Nordsøen, Hollands kanaler, Normandiet, Biscayen, Spanien og Portugal for til sidst at nå frem til Marokko. Rettelse: Artiklen om Saltholm i Brisen nr. 1 er skrevet af Sten Engelstoft. Redaktionen beklager, at det ikke fremgik af artiklen I rejsebrev nr. 2 beretter Susan om opholdet i Marokko, sejladsen til de Canariske øer samt forberedelserne i Las Palmas til turen over Atlanten. I dette rejsebrev er Venus netop afsejlet fra Las Palmas med kurs mod Barbados. Ombord er Susan og Morten, deres to børn Helena og Sebastian på henholdsvis 5 og 2 år samt Susans søster Lisa som påmønstrede i Las Palmas. Dette er en forkortet udgave af Susans rejsebrev. Rejsebrev 1, 2 og 3 kan læses i hele deres længde på Venus hjemmeside: travellog/venus/venus 16

17 Onsdag nat. Så er vi afsted, hurra! Det er virkelig dejligt, da vi simpelthen har knoklet røven ud af en hvis legemsdel for at blive sejlklar. Vi er ikke sikre på at alle gør så meget ud af det som vi har gjort, men nu føler vi os helt klar og det har været ret vigtigt for os. Bl.a. så er båden nu helt igennem rengjort både udvendig og indvendig. Vi har fået etableret vores saltvandspumpe som fungerer rigtig godt, vi har fået stuvet varerne sådan at al overflødig emballage er smidt ud, og der er i stedet for kommet små etiketter på så vi kan se hvad det er. Vi har fået systemer til vasketøj og til skrald. Vi smider alt organisk i havet resten bukker vi sammen og prøver at se om det kan være i nogle af de tomme vandflasker, det som ikke kan være der pakkes i tætte plastposer og stuves for sig selv i et stuverum. Vi synes selv at de systemer vi har opfundet er gode, men vi må se hen ad vejen om de virker. Vi fik købt forsikring i eftermiddags og klaret de sidste administrative ting. I morges kom jeg tilbage efter løbetur og så var Pi ankommet på den anden langtursbro. Stor glæde ved at gensynet med Vibeke og Poul, og de var ovre og hilse på os. Vi lånte en hårklipper af dem og Sebastian og Morten har nu begge to fået samme frisure, nemlig 1 mm over det hele. De ser super godt ud begge to og ligheden uden hår er slående. Vi fik også krammet farvel til Craig og Mary, som ligger et par dage endnu før de sejler til Brasilien. Men det var virkelig dejligt at vi havde nogen at sige farvel til og på gensyn. Poul truttede i hornet da vi sejlede ud af havnen, på bedste langturssejler manér. Væddemålene er nu på plads, Lisa siger 21 dage lige ud, Morten siger 20 dage og jeg holder fast ved mine 21,5 dage som jeg tror det kommer til at tage os at krydse Atlanten. Det går rigtig godt med at have Lisa ombord, hun tager fat og hun er en kæmpe hjælp. Vi var aldrig blevet så sejlklar uden hende, vi ville ikke have haft det luft der skulle til med de små, til at få ordnet båden og handlet så godt uden den ekstra hånd, så det er vi meget glade for. Vi har nu sejlet ca. 50 sømil. De første timer var der noget krabbet sø, og selvom vi havde vinden plat læns, så blev vi søsyge på grund af at dønningerne kom ind fra siden. Jeg måtte ofre til klabautermanden og gik ned og sov sammen med de små kl. 20. Siden stabiliserede søen sig, og vi har haft en super sejlads til aften med ca. 6-8 sek.m. plat læns. Vinden er nu løjet noget og vi har strøget sejlene og tager den lige så stille på motor. Vi vil gerne ned i varmen før vi begynder at spare på motorkraften. Vi har diesel med til ca. en uges sejlads på motor. Så vi håber på god vind, også fordi vi ikke har alternativ energi ombord og det betyder at vi gerne skal starte motoren i ca. 1 time dagligt for at genere strøm til vort forbrug. Alt hvad vi har er opladet, så vi skal bare bruge strøm til de daglige fornødenheder som lys og en enkelt film ind i mellem på dvd en til de små. Stemningen ombord er høj, på trods af startsøsygen og alle er vi glade for at have på begyndt vores livs fortsætter på side 20 17

18 Velkommen til: Claus Bo Hansen Søren nedergaard Anne H. Christensen Per H. Svendsen Mads Petersen Stefanie Bondo Jørgensen Fredagsarrangem Har du et godt foreslag til et fredags a Annonce Vi mangler folk, der har lyst til at arrangere sommerfesten, der afholdes om aftenen i forbindelse med Sejlklubben Københavns 2-STAR kapsejlads, lørdag den 29. august. Henvendelse til: Konkurrence Bladudvalget ønsker gode billeder til at pryde forsiden af Brisen. Ligger I inde med et smukt billede med himmel og hav motiv, så mail det til: (skriv forside billede i enmefelt) Størrelse minimum 1200 X 1600 (helst større) Billeder skal være os i hænde senest når deadline udløber. Det billede som kommer på forsiden honoreres med en god flaske vin 18

19 enter - stemningsbilleder!... rrangement til vinteren 2009/2010, så send en mail til: Fredags Teamet... 19

20 længste sejlads. Vi ser meget frem til at vi når de ca. 200 sømil sydvest, så vi rammer passatvinden og dermed også den varme strøm i havet som bevirker at havtemperaturen bliver ca. 28 C det bliver nok om ca. et døgn fra nu Torsdag og 1 dag på Atlanterhavskryds. Det er skønt at være på havet igen, virkelig! Jeg vågnede til middag, ved høje begejstrede råb fra fordækket. Jeg kiggede op igennem lugen og så den største flok grå delfiner, jeg nogensinde har set. Jeg skyndte mig op og kunne se i horisonten at der var flere på vej. Jeg vil tro at der endte med at være ca. 75 stk. og de hoppede og prang rund om båden. Vi kaldte på dem, fløjtede og sang og jeg tror at det fik dem til at blive bare lidt længere. En stor oplevelse at vågne til på vores første Atlanterhavs morgen. Det går godt indtil videre, vi har haft blandet vejr og med skiftende vindretninger fra nordøst til vest sydvesten vind, ind imellem meget af det og ind i mellem næsten ingenting. Her i nat har vi haft lidt byger med god vind. Vi kan se på vores gribfiler, at det skal vende i morgen til en nordøsten vind igen og op til ca. 15 sek.m. Det er fint da vi så får vinden ind agten for tværs og kan komme til at skyd én god fart. I dag kl efter et døgns sejlads have vi sejlet 110 sømil. Vores mål er 120 i døgnet, så vi er nu lidt bagud i forhold til det. Men kommer der lidt stabil og god vind, så kan vi hente det. Vi kan mærke at båden er tung i forhold til hvad den plejer at være og det tager lidt mere vind end vanligt for hende at flytte sig. Dejlig solskin i dag, men ikke varmt nok til bikini, nærmere langærmede bluser og jeg har haft mine strømper på hele dagen. Lisa døjer helt forfærdeligt med søsygen. Hun har siddet i cockpittet hele dagen og har også blundet lidt ind i mellem. Hun skal lige finde sine søben man plejer at sige ca. 3 døgn tager det før man er helt tilpas på søen. Vi andre søulke tager det fra 3-12 timer afhængig af vinden og bølgerne, så er vi fine efter et langt havneophold. Men det er virkelig synd for Lisa at hun har det så skidt, hun har dog friske øjeblikke hvor hun kan spise og hun kaster ikke op, heldigvis, hun er bare næsten konstant kvalm. Vi er derfor ikke begyndt på vores vagtturnus, men Morten og jeg deler natten som vi plejer at gøre på vores 2 mands sejladser. Vi har set tre andre både/ skibe på ruten indtil videre, så det er ikke ligefrem fordi der er særlig trafikeret her. Vi spiser godt ombord, til aften har vi spist spanske frikadeller, ris, hjemmelavet humus (svært at lave uden en blender) rejer og brød. I nat har jeg tænkt at bage rugbrødsboller, så vi har hapser til hvis det blæser op i morgen. Ellers en rolig dag på søen, jeg har fået slappet lidt af, jeg har kunnet mærke at jeg har været træt efter de sidste dages arbejde med at blive sejlklar. De små er på toppen og de er rigtig glade for at vi er afsted. De ved godt at vi har overraskelser med 20

21 til dem til undervejs, en af dem er en julechokoladekalender. De fik to i gave til december måned og jeg har gemt en til dem hver, da der jo er 24 dage og de så kan tælle sejldage på den måde Lørdag og 4 døgn. Vi har slået vores døgn fart rekord. Vi sejlede på 160 sømil på vores sidste døgn, vores sidste rekord var på 147 sømil på et døgn. Nu har vi i gennemsnit sejlet 130 mil i døgnet indtil videre. Det er vi vældig fornøjede med. Efter det første døgn med manglende vind, skal jeg love for at Atlanten fik taget revanche. Vi har haft konstant 8-11 sek.m. I ca. 1,5 døgn, men med vinden ind først foran for tværs og siden direkte fra siden og vi kunne hold én fart på mellem 6-8 knob. Nu er vinden vendt til en plat læns. Vi sejler fortsat vestsydvest kurs, idet vi ikke synes at det blev væsentlig varmere og vi vil gerne krydse over i varmen. I skrivende stund kl har vi sejlet 459 sømil. Vi har det alle fortsat godt ombord. Lisas søsyge trængte sig igen på med den kraftige sidevind vi havde, men det lader til at hun igen nu har det bedre. Det er jo også en meget behageligere sejlads med vinden ind agten fra. Jeg har haft en lidt dårlig start på turen, da jeg var stjernetræt da vi forlod Las Palmas. Vi havde virkelig knoklet op til afgang. Da vi så kom på havet var Lisa så søsyg, at Morten og jeg var nødsaget til at tage de første nætter selv. Det endte med at jeg blev kørt helt ned i knæ rent fysisk. Men i går kom Lisa på banen og nu kører vi treholdsskift om natten. Jeg fik så lov til i går, som den første, at få aftenvagten fra og det betød at jeg fik sovet fra kl i morges. Det var fantastisk at få sovet ud og jeg kom på benene igen, da Sebastian og Helena begge faldt i søvn til middag, var der så lige mulighed for endnu et par timers slummer til mor her, super! Nu er mit overskud og begejstring tilbage og jeg har leget med de små hele dagen. Til aften har jeg bagt rugbrødsboller med rosiner og hasselnødder, en god hapser til nattevagterne og til morgen når de andre vågner skal de have nybagt morgenbrød. Menuen de sidste par dage har stået på spaghetti kødsovs og spaghetti med tun i tomat til Lisa, som jo er vegetar. Humøret er højt her ombord. Vi læser og snakker meget om Caribien og især Barbados som er vores første stop. Vi planlægger at være ca. 14 dage på Barbados Mandag og 6 døgn. Vi er startet på vores sjette døgn nu og det blæser fortsat stabilt sek.m. fra ret agter. Vi vipper godt, men skyder også en god fart. I går sejlede vi 140 sømil på døgnet og i dag 135 sømil, så vi har for længst indhentet det vi var bagud og vi har oven i købet bonus, såfremt vi skulle løbe ind i vindstille. Livet ombord går sin gang, i går kunne vi ikke holde os selv, eller hinanden ud længere, og vi tog mod til os og hængte en trods ud 21

22 agter, og tog alle sejl ned på riggen alene gik vi 2,5 knob. Vi smed tøjet og gik meget forsigtigt i vandet og tog havbad, vi holdte godt fast og jeg skal love for at der var sug på fra bølgerne og den fart som båden alligevel skød uden sejlføring. Det var lidt uhyggeligt, men nej hvor var det skønt at blive vasket. Vi tog alle en hurtig skyller i ferskvand bagefter. De små kom badekar hen under aften i halv havvand halv ferskvand, vi turde ikke lade dem bade i havet med 12 sek. m. vind og dertil hørende store bølger. Vi har set i alt 4 skibe siden vi tog fra Las Palmas, ikke det store trafik herude. I eftermiddags ved 16 tiden havde vi rundet de 600 sømil og vi besluttede os for at åbne en god flaske rød for at fejre denne milepæl. Bedst som vi snakker og griner siger Helena pludselig; se mor en båd! Og ganske rigtigt ca. to sømil parallelt med os kom der et kæmpe cargoskib sejlende. Vi tog den på ais en og kunne se at det sejlede 16 knob og ville gå foran os. Men det er godt gjort at det er Helena som ser hvad der foregår på søen, mens vi andre hygger os med turens første glas. I går eftermiddags ved 15 tiden var Morten op på dækket og tage gennakkeren ned (vi har ikke en spiler men en asymmetrisk gennakker, altså et sejl som man sætter op i rimelig let vind) pludselig råbte han hvaler! Og ganske rigtigt lige på siden af båden var der 4-5 grindehvaler. De svømmede langs båden i kort tid og gik så bagom os, så vi kunne følge dem hele vejen rundt om båden, et fantastisk syn. Vi har noteret position og tidspunktet vi så dem, så vi kan rapportere det til bladet Yachting World, som i øjeblikket kører en undersøgelse der handler om hvor der iagttages hvaler, når man sejler i sejlbåd. Vi har på de fem og et halvt døgn som nu er gået formået at have en pose og en 8 liters flaske med affald og det er vi vældig stolte af. Vi har lavet en kompostspand ved vasken i pantry som vi kommer alt organisk affald i til havet. I skraldebøtten har vi stillet en tom 8 liters vandflaske, der kommer vi alt det små affald som ikke kan komme i havet og ved siden af i samme skab har vi så en affaldspose til det større affald. Vi har i Las Palmas fjernet al unødvendig emballage fra vores varer. Vi har hørt at hvis man anløber Barbados uden affald ombord så får man en bøde, hvilket i vores øjne er helt rimeligt. Når vi har akkumuleret en pose Atlanterhavshimmel og en flaske med låget forsvarligt på, kommer de op i kistebænken, som tømmes for dunke med diesel undervejs. 22

23 Morten og jeg er begge ved at læse beretningen om Naomi James, der som 27 årig i 1977 sejlede jorden rundt alene på 272 dage. Hendes båd gik i gennemsnit samme fart som vi gør. Hun sejlede dog i en 39 fods båd. Hendes historie sætter vores tur i relief. Naomi James var en bondepige fra New Zealand, hun var opvokset afsondret på en fårefarm. Midt i tyverne møder hun Rob som er professionel kapsejler. Hun sejler et par år med ham ind i mellem og da hun starter sin ensom jordomsejling har hun ikke særlig megen sejlerfaring. Men hun er virkelig dygtig og bogen er interessant læsning for os sejlnørder. Min søde svigerfar fandt bogen til mig i et antikvariat og jeg er virkelig glad for at have den med nu. Når det tuder 13 sek.m. med meterhøje bølger og jeg synes det hele er ved at være for meget, så læser jeg lidt i den og får det meget bedre. Nå Helena kan ikke sove og er lige kommet op lidt til mig her i cockpittet, så jeg stopper for nu Tirsdag Vi har nu sejlet 880 sømil og holder en gennemsnitsfart på ca. 135 mil i døgnet. Men det blæser fortsat mellem sek.m. og vi dingler rundt i de store søer. Jeg må se i øjnene at jeg har svært ved at holde gejsten oppe. Jeg får ikke sovet ordentligt på mine frivagter fordi der hele tiden er et af børnene som vågner og græder, hvad enten det skyldes at vi vipper eller at en af dem har vokseværk. Jeg har på de 6 døgn vi nu har været afsted ikke fået sovet over 3 timer sammenlagt og jeg er ved at gå helt i spåner af det. I dag har jeg følt mig så deprimeret og har grædt flere gange, jeg har hjemve og savner min mor helt enormt. Jeg gransker mine motiver for at jeg og børnene tog med på denne sejlads og jeg kan lige nu ikke komme på andet end at jeg lod mig forføre af andres sejlerberetninger om lune vinde og 7-10 sek.m i hækken. Det er alt andet end det, her er gråvejr og alt for megen vind. Det er mildest talt anstrengende og jeg har en kamp med at finde min indre sejler frem og holde begejstringen og optimismen oppe. Vi passerede Krebsens vendekreds og er nu blot et døgns sejlads fra Ækvator. Jeg har læst at nogle kan opleve et dyk i sindsstemningen når man er ved visse energifelter på kloden, men jeg tror nu nærmere at denne minidepression jeg oplever skyldes mangel på sammenhængende søvn Torsdag - 8 døgn. Det blæser og det blæser, i nat op til 16 sek.m. konstant hele dagen i går på Havtemperaturen har sneget sig op på 26, 8 C og vi håber at det snart vil stabilisere sig, så vi kan få lidt mindre vind. For at spare på strømmen har vi set film på vores nye PC, en ordentlig sø sørgede for at den røg en tur på dørken i går, med det resultat at skærmen har fået en udvendig skade, således at man kun kan se noget på halvdelen af skaden. Det er til at tude over da vi jo lige har fået den og har haft Peter til at klargøre den til os. Nå men vi 23

24 må få monteret en ny Sony skærm på Barbados, der er ikke andet for. Det værste er at vi har søkort med til Pcén som jeg skulle installere før indsejlingen til Barbados. Nu bliver det svært at se dem på skærmen. Lisa siger at hun har prøvet det før med hendes PC og at skaden gik væk af sig selv efter et par dage, nu får vi at se. Morten efter 20 dage i Atlanten Jeg byttede vagt med Morten i aften, sådan at jeg fik lov til at få nogle timers uafbrudt søvn. Sebastian vågnede kun en gang med ondt i benet, så jeg fik da sover 5 timer i stræk. Jeg har det da også bedre end i går, hvor jeg fortsat var grådlabil og i virkelig skidt humør. Det går bare ikke, da vi alle er i samme båd og tingene skal bare fungere. Vi kan jo ikke bare vende om. Det er første gang jeg nogensinde har haft sådan en sejllede, og jeg synes det er meget demotiverende både for mig selv og ikke mindst for de andre. Så jeg prøver ikke at vise det for meget og skal jeg tude går jeg ind for mig selv. Jeg tror ikke de små har bemærket det så meget i går, jeg håber det ikke. Vi har sejlet 1035 sømil indtil videre og har nu ca mil igen før vi anløber Barbados. Forhåbentlig vil vinden falde en smule, så vi kan sejle for begge sejl, frem for blot rebet storsejl, som vi har gjort det sidste døgns tid. Det giver alt andet lige en mere behagelig sejlads Lørdag og 10 døgn. Vi er nu over halvvejs og har i skrivende stund lørdag eftermiddag sejlet 1380 sømil. Men vi har ikke haft vejrguderne med os, tværtom. De sidste to døgn har det blæst sek.m. Med vindstød op til 22 sek.m. med dertil hørende regnbyger. Vi har fuldstændig opgivet at foretage os andet end det mest basale dvs. aftensmad og højtlæsning for de små. Ja og så sejler vi selvfølelig båden i øjeblikket med rebet forsejl alene, her går vi ca 7 knob og mere over grunden, idet vi så småt er stødt ind i strømmen. Havtemperaturen er nu oppe på 28,2 C. På trods af de irriterende vejrforhold, så har jeg fundet mit havmod igen. Må erkende at jeg lige havde et par dages krise der. Men det har lært mig at jeg ikke igen tager på havet, efter en uges hårdt arbejde i havn. Jeg var virkelig træt da vi tog afsted fra Las Palmas også skulle på havet og finde sine søben samtidig med natteroderiet som jo følger med denne slags sejlads, det var altså for meget for mig denne gang. Men jeg syne sat jeg er ovenpå igen nu, og har fået sovet godt ud mellem vagterne. 24

25 I går satte en fregatfugl sig på vort dæk, tydeligvis træt var den. Den havde fløjet med os siden i forgårs og i går eftermiddags tog den mod til sig og satte sig først ovenpå vort bomtelt og siden på sidedækket i styrbord side. Katten Luna var fyr og flamme, men vi lod hende ikke komme i nærheden af fuglen, idet vi regnede med at kampen ville være ulige til fregatfuglens fordel, desuden har vi nu indført at Luna ikke må komme op på fordækket, det blæser simpelthen for meget og det er for farligt at hun vader rundt deroppe. Vi så også en stor blåhval agten for skibet. Morten fik øje på den i går formiddags og vi andre skyndte os op og så en ca. 10 meter lang helt grå hval i vandoverfladen lige bagude. Det var altså en stor oplevelse at se hvalen, og jeg har haft et ønske om at se en stor hval længe, og denne her var en ordentlig krabat som pustede vand og luft højt oppe i luften. Skippers første flyvefisk I morges da vi vågnede lå der en lille flyvefisk med rigor mortis på dækket. Den var så lille, at det ikke kunne betale sig at begynde at skære den ud til mad. Vi håber på at dens storebror snart lander hos os. Vi spiser fortsat godt ombord og der bliver lavet aftensmad og bagt brød hver dag, uanset vejret. Vi portionsanretter og så er det bare med at holde fast i sin tallerken, når den bliver sat foran en. Selv de små er blevet ret gode til at holde fast med den ene hånd mens de spiser med den anden hånd. Bølgerne er så store som min mors lille byhus i Svendborg og vi får ind i mellem nogle voldsomme søer ind i cockpittet. Vi har knækket beslaget til kickenstrappen til storsejlet, så vi bruger ikke storsejlet lige nu i denne voldsomme vind, vi har lagt bommen semi ned så den støtter på dækket. Vi kan godt forsat bruge storsejlet, men vi skal have lidt mildere vinde, da vi er bange for at ødelægge noget yderligere. Der er også gået et lille hul øverst i storsejlet, noget som er ret nemt at få repareret. Udover det så har vi selvfølelig opfundet adskillige nye lege her ombord, en af de som vi leger mest for tiden, ud over gæt en plet, er gæt et blåt mærke. Denne leg går i al sin enkelhed ud på at få øje på et blåt mærke hos en af de andre og derefter bestemme hvordan skaden er sket og også gerne hvornår onsdag morgen og 13 døgn. Havtemperaturen er steget til 30.2 C, det er altså vildt! I går tog Lisa og jeg bad i cockpittet og selvom det blæste vores vanlige ca. 25

26 13 sek.m. var det ikke køligt, vandet er varmere end luften. Vi har efterhånden accepteret at vejret nok ikke ændrer sig på denne sejlads, hvor vi krydser Atlanten med en mindre kuling i røven. Vinden ligger jo konstant på mellem sek.m. Mest på ca sek.m. Vi dingler så det minder mig om min tid på fiskekutteren i Nordsøen. Vi har alle haft vindrelaterede kriser og vi joker lidt med det og siger at vi nok er i farezonen for at udvikle en vindrelateret depression. Det gode ved det er at vi skyder en god fart på forsejlet alene. Vi holder et gennemsnit på ca. 145 sømil i døgnet og holder det turen ud, så er vi på Barbados om ca. 6 døgn fra nu. Vi har i skrivende stund kl onsdag morgen sejlet 1930 sømil. Helena har haft et par rigtig skidte dage, hvor hun har grædt og været rigtig ked af det. Vi har trøstet så godt vi kan og jeg håber at hun kommer ovenpå igen inden længe. Jeg tror at også hun finder denne tur anstrengende. Sebastian derimod er på toppen og er fræk som en gadedreng og fuld af spillopper. De seneste to nætter er der landet flyvefisk på dækket. Luna ser efter hver morgen om der er nogen, og hvis der ligger en kommer hun stolt ned med den, hun tjatter lidt til den og så spiser hun den, slet og ret. Vi så en kæmpe barracuda i vandet i går, så elegant svømmede den i bølgerne. Vi er kommet meget bagud mht. klokken. Pludselig blev det først lyst kl om formiddagen og det er selvfølelig fordi at Barbados er 4 timer bagud på klokken. Så når klokken er i vores båd, så er den kun 6.30 i virkeligheden. Vi er nu begyndt at indrette os lidt efter det og har ændret nattevagterne. Vi vil så i dag forsøge at gå lidt længere tilbage også i forhold til børnene og prøve at få os alle kørt ind på tidszonen, så vi ikke kommer til at lide så meget af sea lag når vi kommer i havn. I dag sejlede vi forbi en halv redningsvest som lå i havet. Vi blev lidt stumme og fik tændt radaren for at se om vi kunne fange signal fra en evt. redningsflåde. Vi har ikke modtaget nogen distress opkald på VHF én på sejladsen. Vi så intet på radaren og vi undrer os over hvorfra den vest kom, ret uhyggeligt synes vi nok. Vi holder øjne åbne i dag om der ligger mere i vandet Mandag og 19 døgn. Vi sender en kærlig tanke til alle som vi kender derhjemme på denne mandag sidst i januar. Vi sender fordi vi i øjeblikket ligger og soler i cockpittet i bikini, her er gennemvarmt og vandet er nu 32.6 C og luften mindst 30 C. Det er virkelig herligt og vores suntan får lige et boost af de helt store. Udover det så glæder vi os over at vi kan se frem til at lande på Barbados engang i morgen. Vi kommer antageligvis til at ligge for anker uden for Bridgetown den første nat, fordi vi ankommer uden for havnekontorets åbningstider. Men vi har lagt en flaske Moét Chandon på køl, til når båden er standset. 26

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. 4. juni 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), og Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. 19. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København 1) Til stede: merne: Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard (JR), Steffen Torvits (ST), Grete Ørskov (GØ), Jacob Rubæk Christensen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. 6. august 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010. 25. jan. 2010 Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Leif Jørgensen (LJ), Jens Rosengaard (JR),

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. V2, 23 april 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt. 2011. 15. okt. 2011. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Peter Clemmensen (PC), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Henrik

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. 25. okt. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Erik Kragh- Hansen (EKH), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010. 14. feb. 2010. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Leif Jørgensen (LJ), Jens Rosengaard (JR),

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. 9. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012. 13. marts 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Leif Jørgensen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. V2, 21 januar 2015 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere