Lokalplan nr. 80 Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 80 Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens indhold"

Transkript

1 Lokalplan nr. 80 Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens indhold Forholdet til Kommuneplanen Retningslinjer Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Statslige planer Kystnærhedszonen Bygge- og beskyttelseslinjer Miljø Museumsloven Teknisk forsyning Vejlovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger 80 Sælvig Havn Bilag 1: Miljøscreening Servitutoversigt

2 Lokalplan nr. 80 Sælvig Havn Baggrund Samsø Kommune har besluttet at udarbejde denne lokalplan for at skabe plangrundlag for udvidelse af den eksisterende færgehavn for ruten mellem Samsø og Jylland. Beslutningen har baggrund i, at Samsø Kommune har hjemtaget besejlingen på Vestruten, og har etableret Samsø Rederi med egen færge, er der behov for ændringer på Sælvig Havn. Disse ændringer forudsætter en udvidelse af kommuneplanramme nr samt ny lokalplanlægning. Indenfor afgræsningen af lokalplan nr. 80, vil den gældende lokalplan i medfør af de foreliggende planer blive erstattet. Udgangspunktet for færgehavnen er, at der skal være gode besejlingsforhold. Havneprojektet for Ballen Færgehavn kræver samtidig en ændring af kommuneplanen og herunder inddragelse af offentligheden. Om lokalplanen Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Kommunalbestyrelsens videre overvejelser, men det er alene Kommunalbestyrelsen, der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på alle ejendomme inden for lokalplanens område. En lokalplan omfatter to hoveddele dels en "Redegørelse" og dels "Lokalplanbestemmelser". I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som findes bagest i planen. 2 / 16

3 Praktiske oplysninger... Forslag til lokalplan nr. 80 er fremlagt till offentlig høring i perioden fra den 24. oktober til den 16. december Yderligere eksemplarer kan rekvireres på tlf Forslaget kan også ses på kommunens planportal Lokalplanens formål Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at lokalplanområdet kan anvendes til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende servicebygninger, opmarch- og parkeringsarealer. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område på Sælvig Havn. Lokalplanområdet omfatter den eksisterende havn. En mindre del af søterritoriet. Desuden omfatter lokalplanområdet en et område hvor der indvindes råstoffer. Foto af eksisterende forhold ud for kysten set fra luften. Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanområdet omfatter umatrikuleret del af søterritoriet samt matr. nr. 163, 4e, 4f, 4ø, 5f, 5cz alle Onsbjerg By, Onsbjerg. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 4,2 ha og var ved planens udarbejdelse både offentligt og privat ejet. Området ligger både på søterritoriet og i byzone. Lokalplanens afgrænsning er markeret på oversigtskortet nedenfor. 3 / 16

4 Redegørelse I lokalplanens redegørelse finder du information om planens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er ikke juridisk bindende. Der redegøres bl.a. for lokalplanens forhold til kommuneplanen, og for forholdet til regulering efter andre planer og anden lovgivning. I redegørelsen fremgår det også, om lokalplanen er miljøvurderet, og om dens virkeliggørelse afhænger af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger, at lokalplanområdet skal anvendes til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende faciliteter som f.eks. billetluger, ventesal samt opmarchareal, parkeringsareal, busholdeplads, cykelsti og adgangsvej. Bebyggelse Lokalplanen fastlægger en række bebyggelsesregulerende bestemmelser. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må maksimalt være 50, den maksimale bygningshøjde er 8,5 m, og bebyggelse må opføres i maksimalt 1 etage. Veje, stier og parkering Færgehavnen vejbetjenes fra Sælvigvejen. Inden for færgehavnen opdeles 4 / 16

5 færdselsarealerne mellem trafik til færgen med opmarcharealer, trafik fra færgen samt arealer for parkering, holdeplads for busser og taxaer. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan indrettes. Forholdet til Kommuneplanen Kommuneplan er vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse og fastlægger en række forudsætninger og bestemmelser for lokalområdernes udviklingsmuligheder i form af retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen. Lokalplaner skal redegøre for de kommuneplanretningslinjer, der er relevante for lokalplanområdet, og for kommuneplanens lokalplanrammer for området. Hvis lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal der redegøres for, hvad uoverensstemmelsen består i, og at lokalplanen forudsætter at der tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen. Retningslinjer Kommuneplanens retningslinjer Lokalplanen er i overensstemmelse med disse retningslinjer. Rammebestemmelser Lokalplanområdet er beliggende i byzone og på søterritoriet. Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde Sælvig Havn nr Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet den vestlige del af området ikke indgår som et erhvervsområde med havneerhverv i form af færgehavn og ikke er omfattet af rammebestemmelserne Sælvig Havn nr Lokalplanen kan derfor kun gennemføres efter kommunalbestyrelsens godkendelse af et tillæg til kommuneplanen for den vestlige del af lokalplanområdet. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Samsø Kommune. Rammebestemmelserne for rammeområde Sælvig Havn nr er gengivet nedenfor. Sælvig Havn nr Anvendelse generelt Trafikhavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger 5 / 16

6 Havneformål, herunder erhvervs og service funktioner som har Anvendelse konkret naturlig tilknytning til et havneområde Zonestatus Byzone Bebyggelsesprocent 50 Max. antal etager 1,5 Max. bygningshøjde 8,5 i meter Miljøklasse 2 til 5 Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt Bemærkning til zonestatus Byzone Lokalplan Lokalplan nr. 7 Bolig og Færgehavn i Sælvig Forholdet til anden planlægning og lovgivning En lokalplan skal ledsages af en redegørelse, som dels beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, og som dels angiver om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. De temaer og forhold, som lokalplanen berører er beskrevet i de efterfølgende afsnit. Statslige planer Grundvandsinteresser Lokalplanområdet er omfattet af Vandplan 1.7 Århus Bugt og ligger inden for et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Generelt vurderes det, at anvendelse til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn og tekniske formål som trafikanlæg i form af vejareal ikke vil udgøre en risiko for grundvandsbeskyttelsen. Lokalplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Kystnærhedszonen Lokalplanområdets landareal ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i kystnærhedszonen. De vandarealer, som landindvindes, vil overgå til byzone. Visuel påvirkning i kystnærhedszonen Ifølge Lov om planlægning 16, stk. 3 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal redegøres for varetagelsen af natur og friluftsmæssige interesser. Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart ved kysten og vil med udbygningen af færgehavnen være synlig fra kysten. Bebyggelse inden for lokalplanens område vil omfatte billetteringsanlæg, venteværelse o. lign. og vil i højde og omfang med maksimalt 1,5 etager og med maksimal bygningshøjde på 8,5 m ikke afvige væsentligt i omfang fra eksisterende spredt bebyggelse i naboområderne. Det er samtidigt vurderet, at nye anlæg og ny bebyggelse som venteværelse og billetteringsanlæg inden for lokalplanområdet ikke vil forringe de natur og friluftsmæssige interesser, der knytter sig til kystnærhedszonen. Bygge- og beskyttelseslinjer 6 / 16

7 Strandbeskyttelse Havneanlæg, herunder anlæg af nye havne, er undtaget strandbeskyttelse, jf. Naturbeskyttelseslovens 15, stk. 4. Undtagelsen gælder for moler, kajer og øvrige konstruktioner. Området er derfor ikke omfattet af strandbeskyttelse og strandbeskyttelseslinje. Miljø Støjforhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn og til tekniske formål som trafikanlæg i form af vejareal. Virksomhedsstøj Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". For erhvervs og industriområder er grænseværdierne fastsat til 70/70/70 db (dag/aften/nat). Vejtrafikstøj Ved anlæg eller udlæg af areal til nye veje eller ved udvidelse af eksisterende veje gælder, at det beregnede støjniveau ikke må overstige Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, p.t. vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje. For eksisterende helårsboliger er grænseværdien fastsat til Lden 58 db. Museumsloven Landjord Hvis der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn, skal arbejdet standses i det omfang de arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens 27). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. Søterritoriet Kulturstyrelsen anbefaler, at der forud for anlægsarbejder på søterritoriet foretages en fladedækkende seismisk opmåling af det berørte område, herunder analyse af de indkomne data. Skulle der i øvrigt ved et kommende anlægsarbejde eller aktivitet på havbunden fremkomme spor af fortidsminder eller vrag, skal arbejdet standses i det omfang de marinarkæologiske levn berøres, og Kulturstyrelsen skal underrettes (Museumslovens 28). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om anlægsarbejdet eller aktiviteten på havbunden kan fortsætte, eller om der skal foretages en marinarkæologisk undersøgelse. Uddrag af Museumsloven (LBK nr 1505 af 14/12/2006) 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. 28. Den, der finder fortidsminder, herunder vrag af skibe, skibsladninger og dele fra sådanne skibsvrag, der må antages at være gået tabt for mere end 100 år siden, i vandløb, søer, i territorialfarvandet eller på kontinentalsoklen, dog ikke ud over 24 sømil fra de basislinjer, hvorfra bredden af det ydre territorialfarvand måles, skal straks anmelde fundet til kulturministeren. Teknisk forsyning Vandforsyning Lokalplanområdet vandforsynes fra NordSamsø Vandværk. Spildevand Området er tilsluttet det offentlige kloaknet, da det i Spildevandsplan for Samsø Kommune udlagt som kloakopland nr. E05C med status som spildevandskloakeret. Varmeforsyning 7 / 16

8 Der er ikke tilslutningspligt til noget bestemt form for varmeforsyning. Vejlovgivning Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Servitutter Det er ejere og bygherrens eget ansvar, at sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Private tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen ved lokalplanens endelige vedtagelse, aflyses. Samsø Kommune gør opmærksom på, at man ikke har ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten, der er vedlagt som bilag til lokalplanen. Tilladelser fra andre myndigheder Vandareal Tilladelse fra Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, til udførelse af kystrelaterede anlægsarbejder inden for lokalplanområdet. Vejloven/Færdselsloven Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. Færdselslovens 100. Overkørsel til eksisterende kommunalt vejnet kræver tilladelse til vejmyndigheden ved Samsø Kommune. Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendomme inden for området kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af Kommunalbestyrelsen, dog højst 1 år efter offentliggørelsen. De blivende retsvirkninger fremgår af lokalplanens Sælvig Havn Hjemmel Hjemmel I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 8 / 16

9 1 Formål 1 Formål 1.1At sikre arealer til udbygningen af den eksisterende færgehavn, 1.2At den østlige del af området, delområde 1, anvendes til erhvervsformål som havneerhverv i form af færgehavn, 1.3At skabe mulighed for opførelse af bebyggelse til service og erhvervsmæssige formål i tilknytning til færgehavnen, 1.4At sikre arealer for kort- og langtidsparkering i forbindelse med den fremtidige havneudvidelse, 1.5At skabe mulighed for opfyldning af vandareal, og 1.6At det vandareal, der opfyldes, landindvindes og overføres til byzone. 2 Lokalplanens område 2 Lokalplanens område 2.1Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kotbilagene og omfatter et areal på ca. 4,2 ha. Lokalplanområdet omfatter, jf. matrikelkortet, et umatrikuleret vandareal, samt matr. nr. 163, 4e, 4f, 4ø, 5f, 5cz alle Onsbjerg By, Onsbjerg samt alle parceller der efter lokalplanen endelige vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2Lokalplanområdet er opdelt i delområderne 1 og 2 som vist på lokalplankortet. 2.3Efter den offentlige bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen overføres det vandareal, der opfyldes, til byzone, når det er indvundet. 3 Områdets anvendelse 3 Områdets anvendelse 3.1Området må kun anvendes til havne og erhvervsformål. I området må kun indrettes eller opføres bebyggelse til: 1. Sådanne industri, værksteds, håndværks, handels, fragtmands og oplagsvirksomheder, som af kommunalbestyrelsen (efter indentet udtalelse fra ejerne af Sælvig Havn) skønnes at have en driftmæssig tilknytning til havnen. 2. Offentlige formål, som har naturlig tilknytning til havnen. 3. Mindre handels- og reastaurationsvirksomheder og lignende, som har naturlig tilknytning til havnen. Der må ikke indrettes eller opføres bebyggelse til kontorer og lignende udover den til de enkelte virksomheder hørende administration. 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1I lokalplanområdet kan der med kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde foretages udstykning til særlige formål på havnearealet. 5 Vej, sti og parkeringsforhold 5 Vej, sti og parkeringsforhold 5.1Lokalplanområdet skal tilsluttes det eksisterende vejnet og vejforsynes således fra Sælvigvejen. 5.2Nye veje skal befæstes, ligesom blinde veje skal anlægges med vendemulighed. 6 Tekniske anlæg 6 Tekniske anlæg 6.1Alle permanente ledninger og kabler skal fremføres under terræn. 6.2Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets forsyning, f.eks. transformerstationer o.lign., såfremt anlæggene placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og omgivelserne. 6.3Der må opsættes/indpasses energiproducerende anlæg, f.eks. solcelleanlæg og solfanger. Anlæg må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7.2Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materiale, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 7.3Udvendige bygningssider, herunder tage, må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, enkelskrød, italienskrød, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvid, grå eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. 8 Øvrige bestemmelser 8 Øvrige bestemmelser 9 Servitutter 9 / 16

10 9 Servitutter 9.1Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan ophæves ingen deklarationer. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: der er etableret parkering, jf Lokalplanens retsvirkninger 11 Lokalplanens retsvirkninger 11.1Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 11.2Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 11.3I henhold til 47 i planloven kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 11.4Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 11.5Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. Særlige retsvirkninger af landzonedelen af lokalplanens delområde Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Det betyder, at lokalplanen for dette område har status som landzonelokalplan, og at Samsø Kommune er landzonemyndighed, jf. Lov om planlægning, 35, stk. 1. I henhold til 15, stk. 4 i Lov om planlægning, jf. endvidere 36, stk. 1, pkt. 5 har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at denne lokalplan skal tillægges særlige retsvirkninger for delområde 1, hvorefter lokalplanen erstatter de landzonetilladelser efter 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse med hensyn til etablering af det byggeri og de anlæg, som lokalplanen muliggør inden for delområde 1, jf. endvidere lovens 36, stk. 1, pkt. 5. I lokalplanens 11 er der anført, hvilke landzonetilladelser, der ikke er nødvendige, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan. 12 Vedtagelsespåtegnelse 12 Vedtagelsespåtegnelse 12.1Lokalplanen er vedtaget endeligt af Samsø Kommunalbestyrelse den 4. februar På kommunalbestyrelsens vegne Marcel Meijer Borgmester Anders J. Jørgensen Kommunaldirektør. Lokalplanen er offentliggjort på Samsø Kommunes hjemmeside den 6. februar Bilag 1: Miljøscreening Screeningsresultat Er planen omfattet af MVL? Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser? [MVL 1,3, nr. 1] Nej Ja Planen er omfattet af loven Screeningsafgørelse i henhold til MVL 3 Miljøvurdering [udarbejdes hvis kryds her] 10 / 16

11 Påvirker planen et Natura 2000 område væsentligt? [MVL 3.1, nr. 2] Nej Ja Omfatter planen projekter på lovens bilag 3/4? [MVL 3,1, nr. 1 og 3] Ja Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag? Ja Nej [MVL 3,2] Nej Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet? jf. screeningsskemaet Nej Ja [MVL 3,1, nr. 3 og 3,2] Planforslaget er omfattet af lovens bilag 3. Jævnfør screeningen vurderes det at planforslaget ikke har væsentlig påvirkning af de miljøparametre som indgår i screeningen. Samlet vurderes det derfor, at planforslaget ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. Planforslagets indhold og formål Lokalplanen er udarbejdet for at skabe et administrationsgrundlag for områdets anvendelse til erhverv. Lokalplan nr. 80 har det primære formål, at muliggøre udvidelse af Sælvig Havn. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 4,2 ha. Materiale til rådighed for screeningen Udkast til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan nr. 80 for Sælvig Havn Kommuneplan 2013 for Samsø Kommune Tjekliste fra Lokalplanvejledningen Høring af berørte myndigheder Der foretages høring af screeningsresultat med beslutning om at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget, jf. Miljøvurderingslovens 4 stk. 3. Følgende berørte myndigheder er hørt: - Naturstyrelsen, Aarhus Screenings-(scopings)skema Skemaet sammenfatter overblik over planens påvirkning efter kriterierne i lovens bilag 1/2. KLIMA CO udledning 2 Inden for lokalplanområdet vil der foregå kørsel til og fra færgen, samt lastbilkørsel og kørsel med entreprenørmaskinel. Det vurderes at CO2- udledningen ikke vil øges væsentligt i forhold til den trafik der har været på arealet hidtil. Planforslaget vurderes ikke at påvirke 11 / 16

12 Energiforbrug transportarbejdet / energiforbrug til transport væsentligt. Tilpasningsbehov RESSOURCER Råstoffer Vandforbrug Affald, herunder byggeaffald, jord, farligt affald mv Arealressourcen (anvendelse / arealforbrug) I forbindelse med lokalplanlægningen indrages en del af søterritoriet til havn. VAND Udledning af spildevand Overfladevand (evt. påvirkning af hav, vandløb og vådområder) Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning Reguleres ift. Samsø Kommunes spildevandsplan. Ændres ikke i forhold til gældende planlægning. Planforslaget regulerer ikke afledning af overfladevand. Det forudsættes jf. ovenfor at regnvand nedsives lokalt. Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for et område, der er udpeget som et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Det vurderes, at lokalplanens anvendelse til erhverv ikke udgør en risiko for grundvandsbeskyttelsen. JORD Eksisterende jordforurening Risiko for forurening Der er registreret forurening i henhold til Jordforureningsloven inden for lokalplanens område. Matr. nr. 5cz er således V1 kortlagt. Områdets anvendelse til ehverv vurderes ikke at medføre en øget risiko for forurening. LUFT 12 / 16

13 Luftforurening, herunder støv og lugt Emissioner (partikler mv) Emissionen fra køretøjerne vurderes ikke at blive væsentligt større ende hidtil. Begrænser sig til ovennævnte CO udledning. Diffuse kilder 2 STØJ OG VIBRATIONER Støj fra omgivelser Støj på omgivelser Vibrationer / komfort Støjen fra havnen vil være den samme som hidtil. Lokalplanområdet er i dag udlagt til havneerhverv. Dette ændres der ikke ved og planforslagets arealudlæg vurderes således kun, at medfører, en meget begrænset ændring af trafikbelastningen. TRAFIK Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning & fremkommelighed) Trafikale konsekvenser på omgivelserne Trafiksikkerhed Den øgede plads på havnen forventes at medføre bedre trafikale forhold end der er i dag. Den begrænsede mertrafik som planforslaget medfører, vurderes ikke at give væsentlige støjgener for omgivelserne. Området til langtidsparkering og opmarcharealet adskilles af frakørslen. Det er forventningen at dette er til gavn for trafiksikkerheden og lokalplanområdet som helhed. Kollektiv transport NATUR Natura 2000 områder Truede arter (Bilag 4-arter) 3 arealer (beskyttede naturtyper) Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for området. Skovarealer 13 / 16

14 Flora og fauna Spredningskorridorer Lavbundsarealer Der findes ikke lavbundsarealer inden for området. LANDSKAB Fredede arealer (fredningssager og klitfredninger) Bygge- og beskyttelseslinjer NbL (strand, å, sø, skov, kirke- og fortidsmindelinje) Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur Bynær natur og rekreative områder Geologisk værdifulde områder Der er ingen arealfredninger i området. Lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Planlægning til havneformål er dog undtaget herfor. Det vurderes at landskabet og oplevelsen af dette vil ikke vil ikke ændres væsentligt med udvidelsen af havnen. Kystnærhedszonen Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv) Lokalplanområdet er i forvejen udlagt til havn og den visuelle påvirkning vil således være ændrede areal til langtidsparkering. KULTURARV OG KULTURMILJØER Beskyttede diger Fredede og bevaringsværdige bygninger Værdifulde kulturmiljøer / områder Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Kirkeindsigtsområder Fortidsminder Arkæologiske kulturminder BEFOLKNING OG SAMFUND Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestrukturer) Materielle goder (off. servicefunktioner) Det vurderes at erhvervslivet på havnen vil have de samme muligheder som hidtil. 14 / 16

15 Sundhed (Friluftsliv og rekreative interesser) Svage grupper/handicappede (tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger) Sociale forhold Utryghed/kriminalitet Sikkerhed (giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare) Vindforhold / turbulens Skyggevirkninger/refleksion MIDLERTIDIGE OG KUMMULATIVE EFFEKTER Midlertidige effekter - anlægsfase (støj, ressourcer, vibrationer, trafik mv) Kumulative effekter - af flere emner eller flere områder (etaper el. tilstødende områder) Det vurderes at der vil være en mindre påvirkning i forhold til støj i forbindelse med anlægsfasen. Der vurderes ikke at være væsentlige kumulative effekter. Servitutoversigt Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge og anlægsarbejder inden for lokalplanens område: Matr.nr. 4e Onsbjerg By, Onsbjerg Tinglyst: Tinglyst: Dok om adgangsbegrænsning m.v Dok om byggelinier m.v. Matr.nr. 4f Onsbjerg By, Onsbjerg Tinglyst: Tinglyst: Tinglyst: Tinglyst: Tillægstekst, Lokalplan nr. 80, Dok om adgangsbegrænsning m.v Dok om byggelinier m.v., vedr. 137A Matr.nr. 4ø Onsbjerg By, Onsbjerg Tinglyst: Tinglyst: Dok om råstofindvinding og betingelser herfor Tillægstekst, Lokalplan nr. 80, Dok. om oversigt m.v. Tinglyst: / 16

16 Dok om adgangsbegrænsning m.v. Tinglyst: Dok om byggelinier m.v., vedr. 137A. Tinglyst: Dok. om vejret til privat fællesvej m.v. Tinglyst: Fjernelsesdekl. vedr. opførelse af carport m.v. Matr.nr. 5f Onsbjerg By, Onsbjerg Tinglyst: Dok om færdselsret mv. Tinglyst: Tillægstekst, Lokalplan nr. 80,1. Tinglyst: Dok om adgangsbegrænsning m.v. Tinglyst: Dok om byggelinier m.v., vedr. 137A. Matr.nr. 5f Onsbjerg By, Onsbjerg Tinglyst: Dok om forsynings /afløbsledninger mv. vedr. 5CZ Tinglyst: Tillægstekst, Lokalplan nr. 80,1. Tinglyst: Dok om adgangsbegrænsning m.v., vedr,. 137A. Tinglyst: Dok om byggelinier m.v., vedr. 137A. 16 / 16

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere