Lokalplan nr. 80 Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 80 Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens indhold"

Transkript

1 Lokalplan nr. 80 Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens indhold Forholdet til Kommuneplanen Retningslinjer Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Statslige planer Kystnærhedszonen Bygge- og beskyttelseslinjer Miljø Museumsloven Teknisk forsyning Vejlovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger 80 Sælvig Havn Bilag 1: Miljøscreening Servitutoversigt

2 Lokalplan nr. 80 Sælvig Havn Baggrund Samsø Kommune har besluttet at udarbejde denne lokalplan for at skabe plangrundlag for udvidelse af den eksisterende færgehavn for ruten mellem Samsø og Jylland. Beslutningen har baggrund i, at Samsø Kommune har hjemtaget besejlingen på Vestruten, og har etableret Samsø Rederi med egen færge, er der behov for ændringer på Sælvig Havn. Disse ændringer forudsætter en udvidelse af kommuneplanramme nr samt ny lokalplanlægning. Indenfor afgræsningen af lokalplan nr. 80, vil den gældende lokalplan i medfør af de foreliggende planer blive erstattet. Udgangspunktet for færgehavnen er, at der skal være gode besejlingsforhold. Havneprojektet for Ballen Færgehavn kræver samtidig en ændring af kommuneplanen og herunder inddragelse af offentligheden. Om lokalplanen Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Kommunalbestyrelsens videre overvejelser, men det er alene Kommunalbestyrelsen, der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på alle ejendomme inden for lokalplanens område. En lokalplan omfatter to hoveddele dels en "Redegørelse" og dels "Lokalplanbestemmelser". I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som findes bagest i planen. 2 / 16

3 Praktiske oplysninger... Forslag til lokalplan nr. 80 er fremlagt till offentlig høring i perioden fra den 24. oktober til den 16. december Yderligere eksemplarer kan rekvireres på tlf Forslaget kan også ses på kommunens planportal Lokalplanens formål Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at lokalplanområdet kan anvendes til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende servicebygninger, opmarch- og parkeringsarealer. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område på Sælvig Havn. Lokalplanområdet omfatter den eksisterende havn. En mindre del af søterritoriet. Desuden omfatter lokalplanområdet en et område hvor der indvindes råstoffer. Foto af eksisterende forhold ud for kysten set fra luften. Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanområdet omfatter umatrikuleret del af søterritoriet samt matr. nr. 163, 4e, 4f, 4ø, 5f, 5cz alle Onsbjerg By, Onsbjerg. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 4,2 ha og var ved planens udarbejdelse både offentligt og privat ejet. Området ligger både på søterritoriet og i byzone. Lokalplanens afgrænsning er markeret på oversigtskortet nedenfor. 3 / 16

4 Redegørelse I lokalplanens redegørelse finder du information om planens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er ikke juridisk bindende. Der redegøres bl.a. for lokalplanens forhold til kommuneplanen, og for forholdet til regulering efter andre planer og anden lovgivning. I redegørelsen fremgår det også, om lokalplanen er miljøvurderet, og om dens virkeliggørelse afhænger af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger, at lokalplanområdet skal anvendes til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende faciliteter som f.eks. billetluger, ventesal samt opmarchareal, parkeringsareal, busholdeplads, cykelsti og adgangsvej. Bebyggelse Lokalplanen fastlægger en række bebyggelsesregulerende bestemmelser. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må maksimalt være 50, den maksimale bygningshøjde er 8,5 m, og bebyggelse må opføres i maksimalt 1 etage. Veje, stier og parkering Færgehavnen vejbetjenes fra Sælvigvejen. Inden for færgehavnen opdeles 4 / 16

5 færdselsarealerne mellem trafik til færgen med opmarcharealer, trafik fra færgen samt arealer for parkering, holdeplads for busser og taxaer. Illustrationen viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet kan indrettes. Forholdet til Kommuneplanen Kommuneplan er vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse og fastlægger en række forudsætninger og bestemmelser for lokalområdernes udviklingsmuligheder i form af retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen. Lokalplaner skal redegøre for de kommuneplanretningslinjer, der er relevante for lokalplanområdet, og for kommuneplanens lokalplanrammer for området. Hvis lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal der redegøres for, hvad uoverensstemmelsen består i, og at lokalplanen forudsætter at der tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen. Retningslinjer Kommuneplanens retningslinjer Lokalplanen er i overensstemmelse med disse retningslinjer. Rammebestemmelser Lokalplanområdet er beliggende i byzone og på søterritoriet. Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde Sælvig Havn nr Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet den vestlige del af området ikke indgår som et erhvervsområde med havneerhverv i form af færgehavn og ikke er omfattet af rammebestemmelserne Sælvig Havn nr Lokalplanen kan derfor kun gennemføres efter kommunalbestyrelsens godkendelse af et tillæg til kommuneplanen for den vestlige del af lokalplanområdet. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Samsø Kommune. Rammebestemmelserne for rammeområde Sælvig Havn nr er gengivet nedenfor. Sælvig Havn nr Anvendelse generelt Trafikhavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger 5 / 16

6 Havneformål, herunder erhvervs og service funktioner som har Anvendelse konkret naturlig tilknytning til et havneområde Zonestatus Byzone Bebyggelsesprocent 50 Max. antal etager 1,5 Max. bygningshøjde 8,5 i meter Miljøklasse 2 til 5 Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement Miljø Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt Bemærkning til zonestatus Byzone Lokalplan Lokalplan nr. 7 Bolig og Færgehavn i Sælvig Forholdet til anden planlægning og lovgivning En lokalplan skal ledsages af en redegørelse, som dels beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, og som dels angiver om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. De temaer og forhold, som lokalplanen berører er beskrevet i de efterfølgende afsnit. Statslige planer Grundvandsinteresser Lokalplanområdet er omfattet af Vandplan 1.7 Århus Bugt og ligger inden for et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Generelt vurderes det, at anvendelse til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn og tekniske formål som trafikanlæg i form af vejareal ikke vil udgøre en risiko for grundvandsbeskyttelsen. Lokalplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Kystnærhedszonen Lokalplanområdets landareal ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i kystnærhedszonen. De vandarealer, som landindvindes, vil overgå til byzone. Visuel påvirkning i kystnærhedszonen Ifølge Lov om planlægning 16, stk. 3 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal redegøres for varetagelsen af natur og friluftsmæssige interesser. Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart ved kysten og vil med udbygningen af færgehavnen være synlig fra kysten. Bebyggelse inden for lokalplanens område vil omfatte billetteringsanlæg, venteværelse o. lign. og vil i højde og omfang med maksimalt 1,5 etager og med maksimal bygningshøjde på 8,5 m ikke afvige væsentligt i omfang fra eksisterende spredt bebyggelse i naboområderne. Det er samtidigt vurderet, at nye anlæg og ny bebyggelse som venteværelse og billetteringsanlæg inden for lokalplanområdet ikke vil forringe de natur og friluftsmæssige interesser, der knytter sig til kystnærhedszonen. Bygge- og beskyttelseslinjer 6 / 16

7 Strandbeskyttelse Havneanlæg, herunder anlæg af nye havne, er undtaget strandbeskyttelse, jf. Naturbeskyttelseslovens 15, stk. 4. Undtagelsen gælder for moler, kajer og øvrige konstruktioner. Området er derfor ikke omfattet af strandbeskyttelse og strandbeskyttelseslinje. Miljø Støjforhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn og til tekniske formål som trafikanlæg i form af vejareal. Virksomhedsstøj Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". For erhvervs og industriområder er grænseværdierne fastsat til 70/70/70 db (dag/aften/nat). Vejtrafikstøj Ved anlæg eller udlæg af areal til nye veje eller ved udvidelse af eksisterende veje gælder, at det beregnede støjniveau ikke må overstige Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, p.t. vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje. For eksisterende helårsboliger er grænseværdien fastsat til Lden 58 db. Museumsloven Landjord Hvis der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn, skal arbejdet standses i det omfang de arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens 27). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. Søterritoriet Kulturstyrelsen anbefaler, at der forud for anlægsarbejder på søterritoriet foretages en fladedækkende seismisk opmåling af det berørte område, herunder analyse af de indkomne data. Skulle der i øvrigt ved et kommende anlægsarbejde eller aktivitet på havbunden fremkomme spor af fortidsminder eller vrag, skal arbejdet standses i det omfang de marinarkæologiske levn berøres, og Kulturstyrelsen skal underrettes (Museumslovens 28). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om anlægsarbejdet eller aktiviteten på havbunden kan fortsætte, eller om der skal foretages en marinarkæologisk undersøgelse. Uddrag af Museumsloven (LBK nr 1505 af 14/12/2006) 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. 28. Den, der finder fortidsminder, herunder vrag af skibe, skibsladninger og dele fra sådanne skibsvrag, der må antages at være gået tabt for mere end 100 år siden, i vandløb, søer, i territorialfarvandet eller på kontinentalsoklen, dog ikke ud over 24 sømil fra de basislinjer, hvorfra bredden af det ydre territorialfarvand måles, skal straks anmelde fundet til kulturministeren. Teknisk forsyning Vandforsyning Lokalplanområdet vandforsynes fra NordSamsø Vandværk. Spildevand Området er tilsluttet det offentlige kloaknet, da det i Spildevandsplan for Samsø Kommune udlagt som kloakopland nr. E05C med status som spildevandskloakeret. Varmeforsyning 7 / 16

8 Der er ikke tilslutningspligt til noget bestemt form for varmeforsyning. Vejlovgivning Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Servitutter Det er ejere og bygherrens eget ansvar, at sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Private tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen ved lokalplanens endelige vedtagelse, aflyses. Samsø Kommune gør opmærksom på, at man ikke har ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten, der er vedlagt som bilag til lokalplanen. Tilladelser fra andre myndigheder Vandareal Tilladelse fra Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, til udførelse af kystrelaterede anlægsarbejder inden for lokalplanområdet. Vejloven/Færdselsloven Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. Færdselslovens 100. Overkørsel til eksisterende kommunalt vejnet kræver tilladelse til vejmyndigheden ved Samsø Kommune. Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendomme inden for området kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af Kommunalbestyrelsen, dog højst 1 år efter offentliggørelsen. De blivende retsvirkninger fremgår af lokalplanens Sælvig Havn Hjemmel Hjemmel I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 8 / 16

9 1 Formål 1 Formål 1.1At sikre arealer til udbygningen af den eksisterende færgehavn, 1.2At den østlige del af området, delområde 1, anvendes til erhvervsformål som havneerhverv i form af færgehavn, 1.3At skabe mulighed for opførelse af bebyggelse til service og erhvervsmæssige formål i tilknytning til færgehavnen, 1.4At sikre arealer for kort- og langtidsparkering i forbindelse med den fremtidige havneudvidelse, 1.5At skabe mulighed for opfyldning af vandareal, og 1.6At det vandareal, der opfyldes, landindvindes og overføres til byzone. 2 Lokalplanens område 2 Lokalplanens område 2.1Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kotbilagene og omfatter et areal på ca. 4,2 ha. Lokalplanområdet omfatter, jf. matrikelkortet, et umatrikuleret vandareal, samt matr. nr. 163, 4e, 4f, 4ø, 5f, 5cz alle Onsbjerg By, Onsbjerg samt alle parceller der efter lokalplanen endelige vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2Lokalplanområdet er opdelt i delområderne 1 og 2 som vist på lokalplankortet. 2.3Efter den offentlige bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen overføres det vandareal, der opfyldes, til byzone, når det er indvundet. 3 Områdets anvendelse 3 Områdets anvendelse 3.1Området må kun anvendes til havne og erhvervsformål. I området må kun indrettes eller opføres bebyggelse til: 1. Sådanne industri, værksteds, håndværks, handels, fragtmands og oplagsvirksomheder, som af kommunalbestyrelsen (efter indentet udtalelse fra ejerne af Sælvig Havn) skønnes at have en driftmæssig tilknytning til havnen. 2. Offentlige formål, som har naturlig tilknytning til havnen. 3. Mindre handels- og reastaurationsvirksomheder og lignende, som har naturlig tilknytning til havnen. Der må ikke indrettes eller opføres bebyggelse til kontorer og lignende udover den til de enkelte virksomheder hørende administration. 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1I lokalplanområdet kan der med kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde foretages udstykning til særlige formål på havnearealet. 5 Vej, sti og parkeringsforhold 5 Vej, sti og parkeringsforhold 5.1Lokalplanområdet skal tilsluttes det eksisterende vejnet og vejforsynes således fra Sælvigvejen. 5.2Nye veje skal befæstes, ligesom blinde veje skal anlægges med vendemulighed. 6 Tekniske anlæg 6 Tekniske anlæg 6.1Alle permanente ledninger og kabler skal fremføres under terræn. 6.2Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets forsyning, f.eks. transformerstationer o.lign., såfremt anlæggene placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket og omgivelserne. 6.3Der må opsættes/indpasses energiproducerende anlæg, f.eks. solcelleanlæg og solfanger. Anlæg må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7.2Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materiale, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 7.3Udvendige bygningssider, herunder tage, må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, enkelskrød, italienskrød, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvid, grå eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. 8 Øvrige bestemmelser 8 Øvrige bestemmelser 9 Servitutter 9 / 16

10 9 Servitutter 9.1Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan ophæves ingen deklarationer. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: der er etableret parkering, jf Lokalplanens retsvirkninger 11 Lokalplanens retsvirkninger 11.1Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 11.2Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 11.3I henhold til 47 i planloven kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 11.4Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 11.5Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. Særlige retsvirkninger af landzonedelen af lokalplanens delområde Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Det betyder, at lokalplanen for dette område har status som landzonelokalplan, og at Samsø Kommune er landzonemyndighed, jf. Lov om planlægning, 35, stk. 1. I henhold til 15, stk. 4 i Lov om planlægning, jf. endvidere 36, stk. 1, pkt. 5 har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at denne lokalplan skal tillægges særlige retsvirkninger for delområde 1, hvorefter lokalplanen erstatter de landzonetilladelser efter 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse med hensyn til etablering af det byggeri og de anlæg, som lokalplanen muliggør inden for delområde 1, jf. endvidere lovens 36, stk. 1, pkt. 5. I lokalplanens 11 er der anført, hvilke landzonetilladelser, der ikke er nødvendige, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan. 12 Vedtagelsespåtegnelse 12 Vedtagelsespåtegnelse 12.1Lokalplanen er vedtaget endeligt af Samsø Kommunalbestyrelse den 4. februar På kommunalbestyrelsens vegne Marcel Meijer Borgmester Anders J. Jørgensen Kommunaldirektør. Lokalplanen er offentliggjort på Samsø Kommunes hjemmeside den 6. februar Bilag 1: Miljøscreening Screeningsresultat Er planen omfattet af MVL? Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser? [MVL 1,3, nr. 1] Nej Ja Planen er omfattet af loven Screeningsafgørelse i henhold til MVL 3 Miljøvurdering [udarbejdes hvis kryds her] 10 / 16

11 Påvirker planen et Natura 2000 område væsentligt? [MVL 3.1, nr. 2] Nej Ja Omfatter planen projekter på lovens bilag 3/4? [MVL 3,1, nr. 1 og 3] Ja Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag? Ja Nej [MVL 3,2] Nej Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet? jf. screeningsskemaet Nej Ja [MVL 3,1, nr. 3 og 3,2] Planforslaget er omfattet af lovens bilag 3. Jævnfør screeningen vurderes det at planforslaget ikke har væsentlig påvirkning af de miljøparametre som indgår i screeningen. Samlet vurderes det derfor, at planforslaget ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. Planforslagets indhold og formål Lokalplanen er udarbejdet for at skabe et administrationsgrundlag for områdets anvendelse til erhverv. Lokalplan nr. 80 har det primære formål, at muliggøre udvidelse af Sælvig Havn. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 4,2 ha. Materiale til rådighed for screeningen Udkast til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan nr. 80 for Sælvig Havn Kommuneplan 2013 for Samsø Kommune Tjekliste fra Lokalplanvejledningen Høring af berørte myndigheder Der foretages høring af screeningsresultat med beslutning om at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget, jf. Miljøvurderingslovens 4 stk. 3. Følgende berørte myndigheder er hørt: - Naturstyrelsen, Aarhus Screenings-(scopings)skema Skemaet sammenfatter overblik over planens påvirkning efter kriterierne i lovens bilag 1/2. KLIMA CO udledning 2 Inden for lokalplanområdet vil der foregå kørsel til og fra færgen, samt lastbilkørsel og kørsel med entreprenørmaskinel. Det vurderes at CO2- udledningen ikke vil øges væsentligt i forhold til den trafik der har været på arealet hidtil. Planforslaget vurderes ikke at påvirke 11 / 16

12 Energiforbrug transportarbejdet / energiforbrug til transport væsentligt. Tilpasningsbehov RESSOURCER Råstoffer Vandforbrug Affald, herunder byggeaffald, jord, farligt affald mv Arealressourcen (anvendelse / arealforbrug) I forbindelse med lokalplanlægningen indrages en del af søterritoriet til havn. VAND Udledning af spildevand Overfladevand (evt. påvirkning af hav, vandløb og vådområder) Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning Reguleres ift. Samsø Kommunes spildevandsplan. Ændres ikke i forhold til gældende planlægning. Planforslaget regulerer ikke afledning af overfladevand. Det forudsættes jf. ovenfor at regnvand nedsives lokalt. Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for et område, der er udpeget som et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Det vurderes, at lokalplanens anvendelse til erhverv ikke udgør en risiko for grundvandsbeskyttelsen. JORD Eksisterende jordforurening Risiko for forurening Der er registreret forurening i henhold til Jordforureningsloven inden for lokalplanens område. Matr. nr. 5cz er således V1 kortlagt. Områdets anvendelse til ehverv vurderes ikke at medføre en øget risiko for forurening. LUFT 12 / 16

13 Luftforurening, herunder støv og lugt Emissioner (partikler mv) Emissionen fra køretøjerne vurderes ikke at blive væsentligt større ende hidtil. Begrænser sig til ovennævnte CO udledning. Diffuse kilder 2 STØJ OG VIBRATIONER Støj fra omgivelser Støj på omgivelser Vibrationer / komfort Støjen fra havnen vil være den samme som hidtil. Lokalplanområdet er i dag udlagt til havneerhverv. Dette ændres der ikke ved og planforslagets arealudlæg vurderes således kun, at medfører, en meget begrænset ændring af trafikbelastningen. TRAFIK Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning & fremkommelighed) Trafikale konsekvenser på omgivelserne Trafiksikkerhed Den øgede plads på havnen forventes at medføre bedre trafikale forhold end der er i dag. Den begrænsede mertrafik som planforslaget medfører, vurderes ikke at give væsentlige støjgener for omgivelserne. Området til langtidsparkering og opmarcharealet adskilles af frakørslen. Det er forventningen at dette er til gavn for trafiksikkerheden og lokalplanområdet som helhed. Kollektiv transport NATUR Natura 2000 områder Truede arter (Bilag 4-arter) 3 arealer (beskyttede naturtyper) Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for området. Skovarealer 13 / 16

14 Flora og fauna Spredningskorridorer Lavbundsarealer Der findes ikke lavbundsarealer inden for området. LANDSKAB Fredede arealer (fredningssager og klitfredninger) Bygge- og beskyttelseslinjer NbL (strand, å, sø, skov, kirke- og fortidsmindelinje) Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur Bynær natur og rekreative områder Geologisk værdifulde områder Der er ingen arealfredninger i området. Lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Planlægning til havneformål er dog undtaget herfor. Det vurderes at landskabet og oplevelsen af dette vil ikke vil ikke ændres væsentligt med udvidelsen af havnen. Kystnærhedszonen Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv) Lokalplanområdet er i forvejen udlagt til havn og den visuelle påvirkning vil således være ændrede areal til langtidsparkering. KULTURARV OG KULTURMILJØER Beskyttede diger Fredede og bevaringsværdige bygninger Værdifulde kulturmiljøer / områder Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Kirkeindsigtsområder Fortidsminder Arkæologiske kulturminder BEFOLKNING OG SAMFUND Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestrukturer) Materielle goder (off. servicefunktioner) Det vurderes at erhvervslivet på havnen vil have de samme muligheder som hidtil. 14 / 16

15 Sundhed (Friluftsliv og rekreative interesser) Svage grupper/handicappede (tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger) Sociale forhold Utryghed/kriminalitet Sikkerhed (giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare) Vindforhold / turbulens Skyggevirkninger/refleksion MIDLERTIDIGE OG KUMMULATIVE EFFEKTER Midlertidige effekter - anlægsfase (støj, ressourcer, vibrationer, trafik mv) Kumulative effekter - af flere emner eller flere områder (etaper el. tilstødende områder) Det vurderes at der vil være en mindre påvirkning i forhold til støj i forbindelse med anlægsfasen. Der vurderes ikke at være væsentlige kumulative effekter. Servitutoversigt Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge og anlægsarbejder inden for lokalplanens område: Matr.nr. 4e Onsbjerg By, Onsbjerg Tinglyst: Tinglyst: Dok om adgangsbegrænsning m.v Dok om byggelinier m.v. Matr.nr. 4f Onsbjerg By, Onsbjerg Tinglyst: Tinglyst: Tinglyst: Tinglyst: Tillægstekst, Lokalplan nr. 80, Dok om adgangsbegrænsning m.v Dok om byggelinier m.v., vedr. 137A Matr.nr. 4ø Onsbjerg By, Onsbjerg Tinglyst: Tinglyst: Dok om råstofindvinding og betingelser herfor Tillægstekst, Lokalplan nr. 80, Dok. om oversigt m.v. Tinglyst: / 16

16 Dok om adgangsbegrænsning m.v. Tinglyst: Dok om byggelinier m.v., vedr. 137A. Tinglyst: Dok. om vejret til privat fællesvej m.v. Tinglyst: Fjernelsesdekl. vedr. opførelse af carport m.v. Matr.nr. 5f Onsbjerg By, Onsbjerg Tinglyst: Dok om færdselsret mv. Tinglyst: Tillægstekst, Lokalplan nr. 80,1. Tinglyst: Dok om adgangsbegrænsning m.v. Tinglyst: Dok om byggelinier m.v., vedr. 137A. Matr.nr. 5f Onsbjerg By, Onsbjerg Tinglyst: Dok om forsynings /afløbsledninger mv. vedr. 5CZ Tinglyst: Tillægstekst, Lokalplan nr. 80,1. Tinglyst: Dok om adgangsbegrænsning m.v., vedr,. 137A. Tinglyst: Dok om byggelinier m.v., vedr. 137A. 16 / 16

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Plantitler 1) Kommuneplanforslag nr. 10 til kommuneplan 2013, og 2) Lokalplanforslag 087 Udvidelse af lokalcenter ved Almindings Runddel Myndighed Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Intern høring Plan & Byg Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Acadre 13-4271 Intern høring af screening for lov om miljøvurdering af planer og programmer ( 4, stk. 3) Ringsted Kommune, Plan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune H O B R O K O M M U N E Løgstørvej Svalevej Bogfinkevej Lokalplan nr. 283 Område til erhvervsformål ved Løgstørvej i Hørby 2006 Lokalplan nr. 283 Hobro kommune Området til erhvervsformål ved Løgstørvej

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplan nr. 78...1/48 Ballen Færgehavn...1/48. Baggrund...2/48

Indholdsfortegnelse. Lokalplan nr. 78...1/48 Ballen Færgehavn...1/48. Baggrund...2/48 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 78...1/48 Ballen Færgehavn...1/48 Baggrund...2/48 Om lokalplanen...3/48 Hvad er en lokalplan?...3/48 Praktiske oplysninger...3/48 Lokalplanens formål...4/48 Eksisterende

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen Marts 2005 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalpian 9-12 A for en del af Æroskobing Havn

Lokalpian 9-12 A for en del af Æroskobing Havn Lokalpian 9-12 A for en del af Æroskobing Havn ÆRØ SKØBING KOMMUNE Indhold Redegørelse side 3 Indledning 5 Lokaiplanens formål 5 Område og zonestatus 5 Områdets anvendelse 5 Vej- og parkeringsforhold 6

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej i Haarby Indholdsfortegnelse Retsvirkninger... 3 REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 Kommuneplantilæggets baggrund og redegørelse...

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplan nr /44. Ballen Færgehavn...2/44. Lokalplan nr 78Ballen Færgehavn...4/44. kladde...4/44. Baggrund...

Indholdsfortegnelse. Lokalplan nr /44. Ballen Færgehavn...2/44. Lokalplan nr 78Ballen Færgehavn...4/44. kladde...4/44. Baggrund... Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 78...1/44 Ballen Færgehavn...2/44 Lokalplan nr 78Ballen Færgehavn...4/44 kladde...4/44 Baggrund...5/44 Om lokalplanen...6/44 Hvad er en lokalplan?...6/44 Praktiske oplysninger...6/44

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde Lokalplan nr. 44 for Gedser terminalområde Indledning...3 Lokalplan nr. 44....3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3 Vej- og parkeringsforhold...3 Bebyggelse...3 Beplantning...3 Forholdet til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere